http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

tekst 4: sprokkelingen (update 17.01.19)

highlight:

22. De EU brengt ons grote ellende

In notitie nr. 21 (zie hieronder) schreef ik dat mensen niet kunnen zien wat niet past in hun mens- en wereldbeeld. Ook al gaat het om glasheldere feiten. Ik kan hier nog een voorbeeld van geven, maar de lezer zij gewaarschuwd. Wat men niet kan en wil zien, lokt enorme weerstand en woede op.

Neem nu eens de islam. Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de islam voor Europa betekent. Hadden we in Europa maar weer een staatsman zoals generaal De Gaulle , die zich goed bewust was van het islamitische gevaar (hij zei ook dat diegenen die geloven in de integratie van de moslims in Europa de hersenen van een kolibri hebben). In islamitische landen wordt een strijd op leven en dood geleverd, vrouwen worden schromelijk onderdrukt, jonge meisjes worden kermend van pijn besneden en daarna uitgehuwelijkt, afvalligheid of keuze voor een andere religie wordt met de dood bestraft, kritisch denken wordt vanaf de eerste levensjaren in de kiem gesmoord waardoor die landen geen beschavingsontwikkeling kennen, in de koran staan 164 oproepen tot geweld, terrorisme is bijna een monopolie voor de moslims, enzovoorts. De EU en de regeringen van Europese landen die de massa-immigratie van moslims hebben mogelijk gemaakt en nog steeds verder toelaten, zijn verantwoordelijk voor de grote ellende die ons te wachten staat.

Dat deze laatste conclusie niet zo vreemd is, kan ik met een voorbeeld uit de geschiedenis verduidelijken. Ten tijde van de Inquisitie werden tienduizenden, vaak onschuldige, mensen gemarteld en gedood omdat ze van het ’ware’ geloof waren afgeweken. Ook werd de Roomse Kerk steeds rijker omdat de bezittingen van ketters verbeurd werden verklaard en eigendom werden van de Kerk. In veel gevallen werd een grootgrondbezitter ten onrechte als ketter gebrandmerkt omdat de Kerk aasde op zijn bezit (zoals in Avignon het geval was). Vanuit ons standpunt nu was de katholieke Kerk toen een criminele organisatie die door haar terreur enorm veel ellende heeft teweeggebracht. De feiten spreken voor zich dat de islam door fysieke en psychische terreur het einde zal betekenen van de vrijheid en de vooruitgang in Europa.

Helaas zullen de mensen te laat inzien dat onze regeringen en de EU, in naam van het ’ware’ geloof van de mensenrechten of omwille van de religie van de globalisering, zich nu zo onverantwoordelijk gedragen. Het zal te laat zijn omdat Europa het nieuwe Midden-Oosten geworden zal zijn. Wie hiervan een voorproefje wil hebben, kan een bezoek brengen, op eigen risico, aan bepaalde voorsteden in Frankrijk.

Misschien komt er toch nog een Hervorming en een Renaissance van de Europese beschaving en wordt Europa moslimvrij (lees mijn boeken). Wie is de Luther die een Plakkaat zal spijkeren op het Berlaymontgebouw in Brussel?

Europa kan worden gered als een nieuwe generaal De Gaulle opstaat. Deze leider zal dan kunnen waarmaken wat de generaal heeft gezegd: "Cette guerre n’est qu’un épisode d’un affrontement de peuples et de civilisations. Ce sera long mais j’ai confiance. Le dernier mot restera à la civilisation la plus élevée et la plus désintéressée : la nôtre, la civilisation chrétienne” ( Deze oorlog is een confrontatie tussen volkeren en beschavingen. Dit zal lang duren, maar ik heb vertrouwen. Het laatste woord zal bestemd zijn voor de hoogste en meest onthechte beschaving: de onze, de christelijke beschaving). Tijd dus om in actie te komen, maar dat zal slechts slagen als we de fundameten van onze beschaving herstellen.

(update 12.01.19) naschrift: Wie mijn boeken en de teksten op deze website heeft gelezen, weet dat het mij niet gaat om kritiek op de islam. Voor anderhalf miljard mensen is dit hun dierbare religie. Wij moeten hen, net zoals alle andere volkeren, met respect behandelen. Het Westen hoeft trouwens niet trots te zijn op de verschrikkingen van de vorige eeuw en op het uit de hand gelopen consumentisme, wat een vernietigend effect heeft op het milieu. De toekomstige generaties zullen ons daarvoor vervloeken. 

Waar het mij om gaat is dat de islam en de westerse cultuur niet kunnen samengaan. De massa-immigratie leidt tot een explosief mengsel (vandaag 12 januari 2018 stond in de krant dat volgens de werkgeversorganisatie de werkloze allochtone jongeren de stad Antwerpen jaarlijks een half miljard euro kosten; wat een drama. Dat geld zou veel constructiever besteed kunnen worden, bijvoorbeeld voor de heropbouw van Syrië en Lybië, waaraan die jongeren zouden kunnen meewerken). Veel beter is ervoor te zorgen dat in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart heerst. Dan kunnen Europeanen en moslims een alliantie sluiten om een nieuwe wereldmacht te vormen die de ethiek in de politiek en de economie zal waarborgen.

+ nieuwste aantekeningen helemaal onderaan

============================================================================

1. Europa is voor veel volkeren in de wereld een baken van hoop. Nergens zijn de mensen zo vrij, is er zo weinig racisme en discriminatie en daar is de rechtspraak nog het meest rechtvaardig. 

2. Wil Europa een baken van hoop blijven, dan moet Europa blank blijven en krachtig opkomen voor haar christelijk-humanistische waarden.

3. Een baken van hoop betekent niet dat andere volkeren naar hier moeten komen. Elk volk moet haar verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen land. Maar een krachtig Europa zal hen, waar mogelijk, hierbij solidair ondersteunen.

4. Massa-immigratie uit islamitische landen leidt onherroepelijk tot een Europa dat lijkt op het Midden-Oosten.

5. Massa-immigratie uit zwart Afrika zal de ellende in Afrika laten voortduren.

6. Massa-immigratie zal Europa steeds verder verzwakken. De sociale voorzieningen worden onbetaalbaar. Burgeroorlogen barsten los. Dan zal Europa geen baken van hoop meer zijn en gaat de wereld ten onder.

991516037116248

7. De Europese Unie is verantwoordelijk voor de toenemende verzwakking van Europa.

8. Op oplossing ligt in een Europese Confederatie van  nationale staten met Wenen als hoofdstad.

9. De rijke islamitische landen kunnen samen met een Europese Confederatie een Marshall-plan voor Afrika organiseren, zodat de potentieel rijke Afrikaanse landen zich goed kunnen ontwikkelen.

10. Een alliantie tussen de islamitische landen en een krachtig Europa kan een vierde wereldmacht vormen die de ethiek in de politiek en de economie waarborgt. Dan wordt de 21ste eeuw geen herhaling van de verschrikkingen van de 20ste eeuw, maar de eeuw van de spiritualiteit (klik op afbeelding).

11.. Aangezien China een zeer sterke wereldmacht geworden is onder een dictatoriale leiding, is het voor de wereld meer dan ooit noodzakelijk dat Europa een sterke Confederatie van nationale staten wordt. Nog belangrijker is dat deze confederatie samen optrekt met de islamitische landen.

12. Zijn de voordelen van de rijken tegenover de armen niet de oorzaak van het lijden en het sterven van mensen ergens in de wereld? Zijn daar geen oorlogen het gevolg van? (Catherine Charlier in: ’La persévérance du mal”).

13. Omdat er nu zoveel ophef is over de Verklaring van Nashville en de SGP erop wordt aangevallen, heb ik die verklaring eens gelezen. Mijn eerste reactie is dat gelovigen deze verklaring mogen onderschrijven, want ook voor hen geldt de vrijheid van meningsuiting. Dat geldt ook voor een politieke partij en voor de volksvertegenwoordigers. Vrijheid van meningsuiting betekent dat je opinies of feiten kunt horen die tegengesteld zijn aan jouw eigen overtuiging. Dit verplicht je dieper na te denken over jouw opvattingen. Ofwel leidt dit tot een betere fundering van jouw mens- en wereldbeeld, ofwel moet je jouw overtuiging bijstellen. In beide gevallen bereik je een dieper inzicht en dus een hoger beschavingsniveau. Culturen waar de vrije meningsuiting wordt verhinderd of verboden, stagneren. Voorbeelden hiervan zijn nog heden ten dage in de wereld duidelijk zichtbaar. We kunnen hieruit concluderen dat al wie verhindert dat de Verklaring van Nashville wordt ondertekend en verspreid, zich schuldig maakt aan een terugval van ons beschavingsniveau. Dit heeft niets te maken met de waarheid of de onwaarheid van die verklaring.

Ten tweede betekent geloof dat wijsheid van eeuwen her wordt gerespecteerd. Al duizenden jaren accepteren de mensen alleen een seksuele relatie tussen man en vrouw. Er werd en wordt van af geweken, maar de heersende moraal was toch de man-vrouw relatie in de seksualiteit. In die verklaring wordt deze wijsheid bevestigd en dat is een goede zaak.

Ten derde is het een goede zaak dat eens de aandacht wordt gevestigd op huwelijkstrouw en op seksualiteit binnen het huwelijk. In een tijd waarin de partner vaak als een object wordt gezien of de relatie als een contract dat kan worden ontbonden als de ander niet meer beantwoordt aan de voorwaarden, mag ook wel eens gezegd worden dat de ware liefde onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is (wie dat niet aanvaardt is niet menselijk, maar ziet de seksualiteit vanuit het standpunt van een zoogdier). Onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk betekent dat echtscheiding niet mogelijk is en dat, eenmaal men in liefde seksueel contact heeft, men gebonden is tot de dood hen scheidt.

Ten slotte waardeer ik de SGP, al was het maar om de hypocrisie en de domheid van al diegenen die gaan meehuilen tegen de ondertekenaars te onderstrepen en om hen  in het harnas te  jagen. Zou al die ophef niet het gevolg zijn van een verdrongen gevoel dat we de verkeerde weg opgaan in het Westen(*)? Maken diegenen die actie voeren tegen de ondertekenaars zich niet medeplichtig aan de teloorgang van de westerse beschaving?

Indien de SGP de komende verkiezingen enkele zetels zou winnen, zou dit een bevestiging zijn van mijn stellingname en van het feit dat er nog voldoende mensen zijn die de eeuwenoude wijsheid als leidraad nemen. Winnen ze geen zetels bij, dan moet ik mij herbezinnen (ter gelegener tijd volgt hier een update).

(*) zie mijn tekst: Kinderen van LGHBTI-ouders

14. (7 januari 2019) Alles wat ik op deze website heb geschreven over een blank Europa en over een massale terugkeer van de moslims naar de landen van herkomst, is op dit moment moeilijk te verdedigen. We hebben het nu goed, het leven gaat zijn gang en we hopen dat het zo kan blijven doorgaan.

Ben ik misschien pessimistisch of ’geloof’ ik dat we het straks minder goed zullen hebben? Het is geen kwestie van pessimisme, want de toekomst hebben we grotendeels zelf in handen. Het is ook geen kwestie van geloof, want dat zou betekenen dat er niets valt te bewijzen. Neen, ik probeer slechts de vraag te beantwoorden hoe te handelen als calamiteiten zich zouden voordoen. Ik hoop dat die calamiteiten er niet komen.

Om een voorbeeld te geven. Stel dat een islamitische terreurgroep beschikt over een atoomwapen. Ze zijn erin geslaagd dat wapen ergens in een hoofdstad in Europa te verbergen. Wat staat er dan te gebeuren? Een heel land wordt gegijzeld. Hoe reageren? Uiteindelijk, om herhaling te voorkomen, zal het noodzakelijk zijn Europa moslimvrij te maken.

Hetzelfde geldt met betrekking tot de gevolgen van de klimaatverandering. Vanochtend hoorde ik op de radio dat het benzineverbruik het afgelopen jaar weer is gestegen. De oorzaak is de toename van het aantal SUV’s. De mensen leren niets van alle alarmerende geluiden. Ons gedrag zal slechts veranderen als de mensen met de rug tegen de muur staan. Net zoals bij de atoomdreiging in bovenstaand scenario.

Kortom, mijn voorstellen in mijn boeken en hier op mijn website zijn slechts zinvol inden de mensen met de neus op de feiten worden gedrukt.

15. Er ligt nu bij het Openbaar Ministerie een aanklacht tegen de SGP omwille van de Nashville-verklaring. De wereld is gek geworden. Zodra iemand iets zegt of schrijft dat niet overeenstemt met het ’correcte denken’, wordt hij voor de rechter gedaagd. Ik heb het gevoel omringd te zijn door idioten die de sfeer in de samenleving bepalen.
Ik heb besloten mij een tijdlang spiritueel terug te trekken uit deze verdwaasde wereld om mij te verdiepen in enkele boeken uit de klassieke Franse literatuur. Even geen filosofie meer en geen politiek. Oef, maar eerst nog enkele beschouwingen bij mijn laatste studie van Levinas.

16. Levinas: „De echte religie is de religie die gedacht wordt vanuit de verplichting en de bevelen van het woord van God, zoals zichtbaar in het gelaat van de Ander” en „Een rijpe mensheid moet aan iets anders kunnen denken dan aan het Zijn, moet kunnen ontsnappen uit de betovering van het Zijn”. Wat wil dit zeggen: God spreekt mij via het gelaat van de Ander, namelijk dat ik voor de Ander verantwoordelijk moet zijn. Goedheid voor de Ander die voorrang krijgt op het eigenbelang is de ware religie. Openstaan voor het woord van God betekent dat we het Zijn overstijgen; we zijn dan niet meer betoverd of behekst door de behoeftenbevrediging in ons bestaan. De zin van ons bestaan ligt in de verantwoordelijkheid voor de Schepping: dit is verantwoordelijk voor de medemensen, ook de toekomstige generaties, en verantwoord omgaan met de natuur.

17. De wereld was oorspronkelijk goed en naar die wereld moeten we terugkeren. Ondanks een hele geschiedenis van kwaad, geweld en oorlog, moeten we terug naar de oorspronkelijke goedheid. Hiervoor moeten we niet wachten op een Verlosser, maar het is de taak van de mensen om het eigenbelang, - bron van alle kwaad, geweld en oorlog-, om te keren in verantwoordelijkheid voor de Ander (dit is de naasten en de natuur).

18. De Schepping heeft geen zin meer als de mens zijn roeping vergeet. De wereld blijft bestaan zolang er rechtvaardigen zijn.

19. Is God niet voorgoed verdwenen na de Shoah, na al die oorlogen en gezien de gigantische destructie van de natuur? Alleen de mensen die het goede doen, houden de Schepping in stand en brengen het goddelijke in de wereld.

20. Een en ander betekent dat we ons mens- en wereldbeeld radicaal in vraag moeten stellen. Onze psyche moet gerestructureerd worden.  In plaats van autonomie, -waarbij de mens zelfstandig bepaalt hoe hij zal leven - moet er heteronomie komen: hier laat de mens zich bepalen door het appel dat van buiten de wereld komt.

De empirische psychologie begrijpt hier niets van  en is daarom een zinloze wetenschap geworden. Zie mijn tekst: 

Psychologie is geen empirische wetenschap 

21. Hoe zal men over honderd jaar over onze generatie denken? 

Ik vermoed dat het oordeel vernietigend zal zijn. Iemand zal de diagnose stellen dat de generatie van rond de eeuwwisseling ernstig psychiatrisch gestoord was.

Mijn tijdgenoten zullen het hiermee niet eens zijn. Dat komt omdat wie psychiatrisch gestoord is, meestal geen inzicht heeft in zijn geestesziekte. Een tweede reden is dat wat we nu normaal vinden, voor de meeste mensen een absolute drempel opwerpt tegen kritisch nadenken. Ik heb al vaak ervaren dat de meeste mensen feiten die glashelder zijn, niet zien omdat ze het niet kunnen zien. Het past namelijk niet in hun wereldbeeld.

Wie nu de mensen wijst op wat krankzinnig is in hun gedrag, wordt voor gek verklaard. Slechts over honderd jaar ziet men in dat de gek van honderd jaar geleden gelijk had. Ik laat mij dus voor gek verklaren omdat ik het volgende beweer (ik beperk mij tot een paar voorbeelden ter illustratie):

- wie met de auto rijdt, verspreidt koolmonoxide. Dat is een giftig gas. Hij maakt zich schuldig aan een ernstig misdrijf, even erg als de oorlogsmisdadiger die gifgas gebruikt (kom nu a.u.b. niet met het verhaal van de elektrische auto’s; dat is een verschuiving van het probleem. De productie van één elektrische auto staat gelijk aan zeven jaar rijden met een dieselauto)

- wie in een tijd van gigantische milieuvervuiling, met uitstervende fauna en flora, nog steeds nutteloze producten koopt in plaats van te kiezen voor een zeer sobere levensstijl, is stekeblind voor elementaire ethische normen

- wie meer verdient dan pakweg 10.000 euro netto, inkomsten van bezittingen en beleggingen inbegrepen, en het bedrag daarboven niet weggeeft om de armoede en de miserie in de wereld te lenigen, begaat een misdaad tegen de menselijkheid.

Ben ik gek? Probeer eens een wereld voor te stellen waar de mensen sober gaan leven en de rijken hun rijkdom in dienst stellen van de anderen. Een aards paradijs?

22.  De EU brengt ons grote ellende

Hierboven schreef ik dat mensen niet kunnen zien wat niet past in hun mens- en wereldbeeld. Ook al gaat het om glasheldere feiten. Ik kan hier nog een voorbeeld van geven, maar de lezer zij gewaarschuwd. Wat men niet kan en wil zien, lokt enorme weerstand en woede op.

Neem nu eens de islam. Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de islam voor Europa betekent. Hadden we in Europa maar weer een staatsman zoals generaal De Gaulle , die zich goed bewust was van het islamitische gevaar (hij zei ook dat diegenen die geloven in de integratie van de moslims in Europa de hersenen van een kolibri hebben). In islamitische landen wordt een strijd op leven en dood geleverd, vrouwen worden schromelijk onderdrukt, jonge meisjes worden kermend van pijn besneden en daarna uitgehuwelijkt, afvalligheid of keuze voor een andere religie wordt met de dood bestraft, kritisch denken wordt vanaf de eerste levensjaren in de kiem gesmoord waardoor die landen geen beschavingsontwikkeling kennen, in de koran staan 164 oproepen tot geweld, terrorisme is bijna een monopolie voor de moslims, enzovoorts. De EU en de regeringen van Europese landen die de massa-immigratie van moslims hebben mogelijk gemaakt en nog steeds verder toelaten, zijn verantwoordelijk voor de grote ellende die ons te wachten staat.

Dat deze laatste conclusie niet zo vreemd is, kan ik met een voorbeeld uit de geschiedenis verduidelijken. Ten tijde van de Inquisitie werden tienduizenden, vaak onschuldige, mensen gemarteld en gedood omdat ze van het ’ware’ geloof waren afgeweken. Ook werd de Roomse Kerk steeds rijker omdat de bezittingen van ketters verbeurd werden verklaard en eigendom werden van de Kerk. In veel gevallen werd een grootgrondbezitter ten onrechte als ketter gebrandmerkt omdat de Kerk aasde op zijn bezit (zoals in Avignon het geval was). Vanuit ons standpunt nu was de katholieke Kerk toen een criminele organisatie die door haar terreur enorm veel ellende heeft teweeggebracht. De feiten spreken voor zich dat de islam door fysieke en psychische terreur het einde zal betekenen van de vrijheid en de vooruitgang in Europa.

Helaas zullen de mensen te laat inzien dat onze regeringen en de EU, in naam van het ’ware’ geloof van de mensenrechten of omwille van de religie van de globalisering, zich nu zo onverantwoordelijk gedragen. Het zal te laat zijn omdat Europa het nieuwe Midden-Oosten geworden zal zijn. Wie hiervan een voorproefje wil hebben, kan een bezoek brengen, op eigen risico, aan bepaalde voorsteden in Frankrijk.

Misschien komt er toch nog een Hervorming en een Renaissance van de Europese beschaving en wordt Europa moslimvrij (lees mijn boeken). Wie is de Luther die een Plakkaat zal spijkeren op het Berlaymontgebouw in Brussel?

Europa kan worden gered als een nieuwe generaal De Gaulle opstaat. Deze leider zal dan kunnen waarmaken wat de generaal heeft gezegd: "Cette guerre n’est qu’un épisode d’un affrontement de peuples et de civilisations. Ce sera long mais j’ai confiance. Le dernier mot restera à la civilisation la plus élevée et la plus désintéressée : la nôtre, la civilisation chrétienne” ( Deze oorlog is een confrontatie tussen volkeren en beschavingen. Dit zal lang duren, maar ik heb vertrouwen. Het laatste woord zal bestemd zijn voor de hoogste en meest onthechte beschaving: de onze, de christelijke bschaving). Tijd dus om in actie te komen, maar dat zal slechts slagen als we de fundamenten van onze beschaving herstellen.

naschrift: Wie mijn boeken en de teksten op deze website heeft gelezen, weet dat het mij niet gaat om kritiek op de islam. Voor anderhalf miljard mensen is dit hun dierbare religie. Wij moeten hen, net zoals alle andere volkeren, met respect behandelen. Het Westen hoeft trouwens niet trots te zijn op de verschrikkingen van de vorige eeuw en op het uit de hand gelopen consumentisme, wat een vernietigend effect heeft op het milieu. De toekomstige generaties zullen ons daarvoor vervloeken. 

Waar het mij om gaat is dat de islam en de westerse cultuur niet kunnen samengaan. De massa-immigratie leidt tot een explosief mengsel (vandaag 12 januari 2018 stond in de krant dat volgens de werkgeversorganisatie de werkloze allochtone jongeren de stad Antwerpen jaarlijks een half miljard euro kosten; wat een drama. Dat geld zou veel constructiever besteed kunnen worden, bijvoorbeeld voor de heropbouw van Syrië en Lybië, waaraan die jongeren zouden kunnen meewerken). Veel beter is ervoor te zorgen dat in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart heerst. Dan kunnen Europeanen en moslims een alliantie sluiten om een nieuwe wereldmacht te vormen die de ethiek in de politiek en de economie zal waarborgen.

23. Wellicht is het volgende citaat van Chateaubriand uit 1849 toepasbaar op de superrijken in dit tijdperk van de globalisering: „L’aristocratie a trois âges successifs: l’âge des superiorités, l’âge des privilèges, l’âge des vanités: sortie du premier, elle dégénère dans le second et s’éteint dans le dernier” (De aristocratie doorloopt drie opeenvolgende fasen: de fase waarin ze superieur is, de fase van de privileges en de fase van de hoogmoed: in de tweede fase gaat ze degenereren om in de derde fase uit te sterven).

24. Toch een verrassing om in een boek van honderd jaar geleden (*), in de inleiding het  volgende te lezen over Kierkegaard: „Reeds in November 1855 overleden, bleef hij langen tijd voor ons vrijwel een onbekende. Het materialisme, de nuchter-verstandelijke stroomingen dier dagen, de overschatting der natuurwetenschappen, waren dan ook weinig geschikt, om een man als Kierkegaard ingang te doen vinden en te waarderen”. Nu zijn we nog steeds te materialistisch, te rationeel en de empirische methode wordt zelfs in de geesteswetenschappen schromelijk overschat. We leren dus niets bij of moeten we zeggen dat ten allen tijde er slechts weinig mensen zijn die inzicht hebben in wat de objectieve wereld overstijgt? Velen weten geen onderscheid te maken tussen de Rede en de Wijsheid; een gebrek dat in de politiek rampzalige gevolgen heeft.

(*) het betreft de Nederlandse vertaling van een werk van Kierkegaard, dat hij in 1847 het daglicht liet zien. Nederlandse titel: „Liefdedaden: Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen door Sören Kierkegaard”, Zeist: Ploegsma (1919).

25. Toch wel een zeer mooie overweging van Kierkegaard: „Het christelijke is namelijk niet als ’t ware een nadere bepaling van wat men bij de heidenen liefde heette, maar is er een principiële verandering van. Het christendom is niet in de wereld gekomen, om een wijziging te prediken in de manier, waarop u in ’t bijzonder uw vrouw, uw vriend moet liefhebben, maar om te leren hoe u, in ’t algemeen menselijk, alle mensen lief moet hebben. En dit is dan de verandering die het christelijk element brengt in aardse liefde en vriendschap”.

En hierop zou dus onze Europese beschaving moeten berusten! Dit is het (christelijk) principe dat racisme en discriminatie uit de wereld kan helpen. Voor mij een argument om de Europese beschaving te redden en daarom moet de massa-immigratie teruggedraaid worden. Alleen een blank Europa kan een voorbeeld zijn voor de wereld en meehelpen aan de vermenselijking van de wereld. Alleen een krachtig Europa kan solidair zijn met de Derde Wereld.

26. Kierkegaard: „Men kan op verschillende manieren bedrogen worden: men kan bedrogen worden door het onware te geloven, maar men kan evenzeer bedrogen worden door niet aan het ware te geloven”.

En dan te bedenken dat de waarheid niet met de rede gevonden kan worden, maar slechts als men zich openstelt voor het eeuwige!

Sinds de moderne tijden zijn we zo betoverd geraakt door de rationaliteit, die heel veel goeds en wonderlijks heeft gebracht, dat we ons helaas afgesloten hebben voor de absolute waarheid, die een kwestie van geloof is. Volgens Kierkegaard komt de mens tot geloof niet via verstandelijk denken, maar door een wilsbesluit. In het persoonlijke ligt de kern. Alles komt ten slotte aan op het subjectieve, in het „voor mij”. Dit ligt volgens mij heel nauw bij de filosofie van Levinas: God spreekt ons toe via de naaste, in het appel om het goede te doen, om mij in te zetten voor de Ander en de Ander tot het centrum van mijn leven te maken. Waarheid wordt dus gevonden door ons open te stellen voor het appel om het Goede te doen of om de naasten lief te hebben. Deze waarheid is het eeuwige en de rationele waarheid is daartegenover armoedig, beperkt en tijdelijk.

27. Zou een psychologie ontwikkeld kunnen worden gebaseerd op de vrije wil van de mens en op het appel, gericht op elk individu, om het goede te doen voor de naasten en voor de natuur? De vrije wil betekent dat de mens niet de speelbal is van het lot en zijn gedrag is dan niet louter de resultante van empirische wetmatigheden. Het appel om het goede te doen vindt haar oorsprong buiten de zintuiglijke werkelijkheid. Dit laatste moeten we begrijpen als de transcendente of goddelijke oorsprong van onze normen en waarden. Psychologie kan daarom niet los van de filosofie worden bestudeerd en ontwikkeld.

28. Wat maakt de westerse beschaving zo bijzonder? Dat is de rationaliteit, want dank zij ons rationeel denken kunnen we onze spiritualiteit vrijwaren van magie, mythen en bijgeloof.

29. De gang van zaken rondom Brexit maakt niet zoveel uit. Welk scenario er nu,  na de verwerping van de deal door het Britse lagerhuis, zal volgen vind ik niet zo belangrijk. Vast staat dat de EU geen toekomst heeft (zie notitie nr 22). Er is geen enkel charisma, dus geen leiding en geen gezag. Het is een bureaucratie met technocraten, wat betekent dat niemand op haar of zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken. Nooit kunnen er gedurfde beslissingen genomen worden, uit angst af te wijken van het politiek-correcte denken.

Alle landen van de EU zullen door de zure appel moeten heen bijten. Er komen barre tijden aan. Mijn hoop is dat dan eindelijk een staatsman zal opstaan, misschien dank zij een staatsgreep, die de Europese landen zal weten te inspireren binnen een confederatie. Maar zal het een goede leider zijn?

30. Zijn de Verenigde Staten nationalistisch? Zijn China, Rusland, India nationalistisch? Is Europa nationalistisch? …. lees verder  

Vandaag demonstreren scholieren in Brussel om de regeringsleiders aan te zetten serieus werk te maken met het klimaatbeleid. Tien jaar geleden heb ik in een essay al aangekondigd dat de jeugd in opstand zal komen tegen het onverantwoordelijk gedrag van de volwassenen. Ik dacht toen al aan blokkades van snelwegen en vliegvelden.

Nu zouden die jongeren hun ouders moeten dwingen om straks niet op skivakantie te gaan en in de zomer vakantie te nemen in eigen land of in de buurlanden. Of zien zij dat niet zitten?


Beschouwingen van het jaar 2019:

Tekst 1

Tekst 2 en volgende: 


   © Juliaan Van Acker 2019