http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Clothilde

 (verslag opgemaakt in 1955, Clothilde was toen 15 jaar 7 maanden)

Medicaal zielkundig verslag van het ’Observatiekwartier voor Meisjes O.L. Vrouw van Barmhartigheid’ te Gent. Opgemaakt door de onderwijzeres en de directrice.

Familie en voorgaanden

Vader, 41 jaar oud, is metsersgast; moeder, 36 jaar oud, is strijkster van stiel. Clothilde is enig kind.

Grootouders van vaderszijde: grootvader, 76 jaar, vroeger metser, is gezond. Grootmoeder, 65 jaar, huishoudster, is gezond.

Grootouders van moederszijde: grootvader overleden aan maagziekte, Grootmoeder, 76 jaar, huwde een tweede maal.

Tanten en ooms van vaderszijde: 11 kinderen, waarvan 10 nog in leven, een is verongelukt.

Tanten en ooms van moederszijde: 11 kinderen, waarvan 6 nog in leven. De oudste overleed aan tuberculose.


Verleden van Clothilde

De minderjarige ging ter school van het jaar 1940 tot 1951, eerst in de gemeenteschool, daarna in de beroepsschool.

Zij werkte gedurende 14 dagen en nogmaals een week in een fabriek.

Ze verbleef ook in de schoolkolonie voor zwakke gezondheid.

Het meisje leerde moeilijk. Er werd ook bevonden dat ze met jongens liep, bedriegensgewijs uit de school bleef, zich overgaf aan buitensporigheden en overnachtte bij jongens. Zij beloog haar ouders en was onbuigzaam geworden, zodat ze door de Heer Kinderrechter geplaatst werd.


Schoolse kennis

Clothilde is verstandelijk weinig ontwikkeld. Bij het ingangsexamen in het Gesticht kwam deze ontwikkeling slechts overeen met het vierde studiejaar van het Lager Onderwijs. Verstrooide aandacht. Goed ontwikkeld geheugen. Redenering en oordeel tamelijk juist. Testonderzoek: I.Q. 66.


Moreel karakter:

De minderjarige heeft een zeer vals en ook zeer lastig karakter. Ze is ongehoorzaam en legt gemakkelijk de schuld bij een ander. Zij is niet al te werkzaam.


Beroepsoriëntering:

Gezien de minderjarige zwak van gezondheid is, ware het wel best haar de naaistiel aan te leren. Daarvoor heeft ze veel training nodig in de cursus voor coupe en confectie. Ze zal zich horen te volmaken in de algemene vakken. Ze hoeft in de huishoudschool gevormd te worden tot een degelijke huishoudster.


Voorstel:

Om het hierboven aangegeven doel te bereiken, zal Clothilde de klas voor algemene vakken regelmatig volgen, zich oefenen in een daartoe welingerichte huishoudcursus, in huishoudkundige wetenschappen en zich speciaal toeleggen op de naad in een bijzondere cursus in coupe en confectie.

Door arbeidstherapie in de klas, de huishoudschool en in de coupe en confectiecursus zal haar gemis aan werkzaamheid en lastig karakter bestreden worden. Men zal het meisje doen inzien hoe verkeerd ze handelt wanneer ze door valsheid zich een goede faam zou willen toe-eigenen. Men moet haar wijzen op de schoonheid van een rechtschapen karakter. Haar bij gelegenheid voorbeelden van rechtschapenheid in haar omgeving aantonen of in gepaste lezingen, ze haar zelf doen vinden. Haar pogingen tot beterschap moeten worden aangemoedigd door haar enig vertrouwen te schenken op dit gebied.

Clothilde kwam uiteindelijk terecht in het Rijksopvoedingsgesticht te Brugge. Informatie ontbreekt over het waarom hiervan.


Commentaar

Ongelukkige meisjes als Clothilde komen in een vicieuze cirkel terecht, van kwaad tot erger, als ze in de kinderbeschermingsmolen terecht komen. Dit meisje is zwakbegaafd en is zeer kwetsbaar. Haar enige defensie is de waarheid verdraaien en anderen de schuld geven. Dit werd uitgelegd als vals en lastig gedrag. Het moraliserend geleuter kan beter worden vervangen door een aanpak waarbij zij positief gestimuleerd wordt om haar talenten, die er zeker zijn, te kunnen ontplooien. Een pedagogisch vaardige leerkracht in het beroepsonderwijs kan hier wonderen verrichten.

Dit meisje was hoogstwaarschijnlijk beter geholpen geweest indien ze thuis bleef en de ouders opvoedingsondersteuning hadden gekregen.


Introductie

Homepage

© Juliaan Van Acker 2017