Marokkaanse jongeren in Nederland

ref.: Boom, de J., Weltevrede, A., Wensveen, van P., San, van, M., & Hermus, P. (2010). Marokkaanse Nederlanders 2010. Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam: Risbo, Erasmus Universiteit.

Percentage Marokkanen in Nederland

Op de 16,5 miljoen Nederlanders zijn er 2,1 procent van Marokkaanse afkomst. Een groot deel van hen woont in de grote   gemeenten, want daar is het percentages Nederlanders van Marokkaanse afkomst 5,7 procent. Amsterdam heeft het grootste aantal (68.000), in Rotterdam zijn er 38.000 en in Utrecht en Den Haag 26.000. In andere steden zijn er rond de duizend Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Tussen 1996 en 2009 is het aantal Nederlanders van Marokkaanse afkomst met 50 procent gestegen in de 22 onderzochte steden (van 145.000 tot 219.000).


De Marokkaans-Nederlandse bevolking is relatief jong. In vergelijking met de andere onderscheiden herkomstgroepen hebben zij het grootste aandeel minderjarigen (0-17 jaar). Ruim een kwart van de Marokkaans-Nederlandse bevolking is jonger dan twaalf jaar (26,2 procent). Dit verschilt sterk van de totale bevolking waarvan 13,8 procent jonger is dan twaalf jaar. Ook het aandeel 12-17-jarigen is veel groter dan gemiddeld (11,0 procent versus 6,3 procent).


Onderwijs 


In Nederland volgt 28,9 procent van de leerlingen hoger onderwijs. Bij Marokkanen is dit slechts 11,1 procent. Er zijn meer Marokkanen in het beroepsonderwijs, en minder in de havo en het vwo. Bijvoorbeeld in de bovenbouw van het vwo zit 17,1 procent van de leerlingen en voor Marokkanen is dit slechts 6,3 procent.


Een relatief groot deel van hen volgt beroepsonderwijs en 7,1 volgt praktijkonderwijs; dit laatste is onderwijs bestemd voor leerlingen die niet in staat zijn een diploma te behalen in het vmbo. Praktijkonderwijs leidt op tot zeer eenvoudig werk, waarbij stages een belangrijk onderdeel vormen.


4,6 procent van de leerlingen van het voorgezet of middelbaar  beroepsonderwijs verlaat voortijdig het onderwijs. Bij Marokkanen is dit 5,8 procent.


Werk 


In Nederland (althans in de 22 onderzochte steden) is 1,6 procent van de 15-24 jarigen werkzoekend. Bij Marokkanen is dit 3,2 procent.


Onder volwassenen is 4,5 procent afhankelijk van een uitkering. Onder Marokkanen is dit 10.8 procent.

Criminaliteit 


In de 22 Nederlandse gemeenten kwam in 2009 1,7 procent van de inwoners ouder dan 12 jaar in aanraking met de politie wegens verdenking van een misdrijf. Bij Marokkaanse was dit 5,1 procent.


Als we kijken naar de periode 2005-2009 dan is in die periode van de bevolking van twaalf jaar en ouder in de 22 steden 6,8 procent minimaal één keer in aanraking gekomen met de politie wegens verdenking van een misdrijf. Bij Marokkanen is dit 15,6 procent. Van de Marokkaanse mannen in de leeftijd van 12 tot 24 jaar is in die periode zelfs 39,6 procent één keer of meer in aanraking gekomen met de politie (tegenover 18,5 procent gemiddeld). Onder de Marokkanen zijn er ook meer veelplegers.


Zoals bekend neemt de criminaliteit met de leeftijd eerst toe, daarna af. Van de Marokkaanse minderjarigen werd in 2009 8,8 procent verdacht, van de jong-volwassenen 10,4 procent en van de 25 tot 45-jarigen 4,1 procent.


In vergelijking met de totale bevolking van 12 jaar en ouder komen onder de Marokkaans-Nederlandse bevolking vermogensdelicten, drugsdelicten, geweldsdelicten en openbare orde delicten relatief veel voor.


Marokkaanse Nederlanders worden ten opzichte van de totale bevolking bijna vier keer zo vaak verdacht van vermogensdelicten en ruim drie keer zo vaak verdacht van geweldsdelicten, drugsdelicten en openbare orde delicten. Verkeersdelicten komen onder Marokkaanse Nederlanders relatief weinig voor. Ten opzichte van de totale bevolking worden Marokkaanse Nederlanders hiervan 1,7 keer zo vaak verdacht.


TERUG NAAR OVERZICHT