https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

curriculum vitae Juliaan van Acker  

Emeritus professor Radboud University Nijmegen (The Netherlands)

Born August 19, 1940 Bruges (Belgium)

Ph. D., Psychological and Pedagogical Sciences, Ghent, State University 

1963-1966: Development-Aid Worker, République Démocratique du Congo

1967-1969: Assistant, Free University Brussels, Department of Developmental Psychology

1968-1975: Civil Servant, Ministry of Justice, Brussels 

1973-1975: Director of the State Clinic and Re-education Institution, Bruges ( a youth prison for adolescent girls, now located in Beernem)

1975-1977:  Researcher, Free University Amsterdam, Adolescent Therapist at the 'Pedologisch Instituut

1977-1980: Director 'Orthopedagogisch Instituut Otto Gerhard Heldring', Zetten (a Dutch treatment center for severely conduct disordered adolescents)

1980-2001: Professor of Orthopedagogical Sciences, University of Nijmegen, The Netherlands; Head of the "Family Project"( a project for intensive family treatment for severely conduct disordered and delinquent children and adolescents) 

2011-2012: head of a project for violent and recidivistic offenders (15 - 23 years)

2001-... : private practice (parenting advice, training school teachers in creating safe schools, training teams of youth workers and consulting on juvenile delinquency prevention and treatment; projects in Rotterdam, Antwerpen, Gent, Curaçao and Bonaire, Liège, Roermond, etc… ). Till dead do us part!

2022: mijn laatse boek ’De eeuw van vrees en beven’ (gratis e-book)

Een oud-student herinnert zich mij nog: Hoe laat je ze stralen

ENGLISH TEXTS

Mission statement: the core idea that inspired my texts consists of three goals: (1) all children, girls and boys, must be able to receive high-quality education all over the world; (2) everywhere people should be able to live a dignified life and (3) in all countries people should be good stewards of nature.

Those in power who do not give absolute priority to these three goals bring evil into the world, that is greed, power and revenge. No missiles, but charity.

gratis e-book (2022) De eeuw van vrees en beven

(ook als hardcover: link)

IMG 3819

mijn blog   

De volgende teksten geven mijn visie weer en vier zijn gratis te downloaden:

De Augustusverklaring  Waarom kon de Taliban het Westen verslaan?

Over psychologie: ooit hebben psychologen de mens proberen te begrijpen door zijn schedel te meten. Dat vinden we nu belachelijk. Nu denken psychologen de mens te kunnen begrijpen via empirisch onderzoek. Over 50 jaar zal men hen uitlachen. Om nu al tot dit inzicht te komen nodig ik je uit volgende tekst te lezen:

Psychologie is geen empirische wetenschap ( link )

Over orthopedagogiek

Acker. J. van (2015) Onhandelbare en criminele jeugd ( link )

Cursus Orthopedagogiek

Over mijn maatschappelijke en politieke visie over de tegenwoordige tijd en de toekomst:

Wie zijn de mensen van goede wil?

Acker, J. van (2016). De integratie-utopie

Acker, J. van (2015). Geef extreem-rechts geen kans ( link )

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (meer info)

Acker, J. van (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: de enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando. (LINK)

Mission statement

De vraag die prioriteit heeft is de volgende: Wat kunnen we doen (op politiek en op individueel niveau) om er zorg voor te dragen dat alle kinderen, meisjes en jongens, in het Midden-Oosten en zwart Afrika goed onderwijs krijgen, dat daar voor iedereen toegankelijke goede ziekenzorg is, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat de politie zorgt voor de veiligheid en de regering voor de rechtvaardige verdeling van de welvaart? Links weet hier geen antwoord op. Al sinds de onafhankelijkheid van die landen, meer dan een halve eeuw geleden, is de toestand even rampzalig. Links is daarom schuldig.

Het juiste antwoord kan komen van conservatief-rechts. Helaas wordt dit vooralsnog verhinderd doordat links conservatief-rechts monddood maakt en beschuldigt van kolonialisme en systemisch racisme. Jongeren worden hierin geïndoctrineerd, terwijl we juist hun energie en idealisme nodig hebben.

Het is mijn overtuiging dat de blanken in Europa en de VS de enigen zijn die op constructieve wijze de wereld menselijker kunnen maken; niet omdat zij superieur zijn aan andere rassen, maar dank zij de erfenis van 400 jaar Verlichting en het joods-christelijk fundament van hun ethiek.

Wie zijn de echte racisten die de ontwikkeling naar meer beschaving in het Midden-Oosten en zwart Afrika tegenhouden?

Een andere vraag die even absolute prioriteit moet krijgen betreft wat we moeten doen om verdere destructie van de planeet Aarde te voorkomen. Het lijkt nu al hopeloos en het is een illusie om van de internationale en nationale politiek iets te verwachten (die schuiven het steeds verder door), ondanks alle mooie plannen en voornemens. Er is slechts één oplossing: de burgers moeten zelf minder materialistisch worden, dan komt er ook meer aandacht voor het sociale en spirituele. Het leven wordt dan zinvoller. Minder materialistisch betekent: slechts kopen wat noodzakelijk is, slechts 1 keer per week vlees eten, in de mate van het mogelijke slechts producten uit de eigen regio kopen, stoppen met reizen naar verre landen, geen internationale sportevenementen meer, enzovoort. Dit lijkt heel moeilijk te realiseren, maar we moeten er echt mee stoppen. De corona-pandemie is al een wake-up call.

In deze website probeer ik een antwoord te geven op bovenstaande.

Een spirituele renaissance

Materialisme en hebzucht liggen aan de basis van de internationale politiek, de handelsverdragen, de globalisering, de multiculturele samenleving en de Europese Unie. Deze eenzijdigheid betekent dat er geen oplossing komt voor de grote uitdagingen die op ons afkomen in de 21ste eeuw.

991516037116248

De gevolgen van de klimaatverandering, de pandemieën, de polarisatie op nationaal en internationaal niveau en de massa-immigratie vereisen een spirituele renaissance. In de spirituele renaissance van Europa zal de prioriteit opnieuw worden gelegd op de joods-christelijke ethiek.

Ben je een christen? Dat vind ik een zinloze vraag. Het gaat er mij om dat je trouw bent in de liefde, dat je niet steelt, dat je niet liegt, geen fake news verspreidt en niet lastert, dat je mensen niet uitbuit en ervoor zorgt dat mensen die in diepe armoede leven geen honger moeten lijden en menswaardig kunnen wonen, dat je alle mensen  gelijk behandelt, dat je zorgvuldig en verantwoord omgaat met het milieu onder andere uit liefde voor de toekomstige generaties, enzovoort. Dat deze regels ’toevallig’ overeenkomen met de geboden die de kern vormen van het judaïsme en het christendom is een feit.

9200000054623763

Willen we de spirituele renaissance op gang brengen dan zal eerst en vooral tijdens de opvoeding de kinderen geïnspireerd moeten worden door het voorbeeld van de volwassenen. Ik heb al vaak geschreven dat het doel van de opvoeding is "dat het kind een goed mens wordt" (vreemd genoeg heeft niemand tot nog toe dit opgepikt). De scholen die consequent de joods-christelijke ethiek uitdragen zullen de elite van morgen vormen. Even belangrijk is uiteraard een politiek, een economie en een sociaal beleid waar leidinggevenden samen met alle burgers deze ethiek als uitgesproken maatstaf nemen voor hun handelen en streven.

We moeten er alles aan doen om onze Europese identiteit te handhaven en zo nodig te herstellen. Als ik zie hoe bijvoorbeeld in islamitische landen vrouwen als minderwaardige wezens worden beschouwd en min of meer in een gevangenis leven, dan staat dat haaks op mijn waarden. Daar mogen ze leven zoals zij willen, maar ik wens deze mensen niet in mijn ’woning’, dit is mijn land. Je hoeft maar als blanke vrouw te wandelen in een wijk met veel moslims: je wordt als een prooi behandeld. Dat wil ik dus niet.

Als je kijkt hoe in Azië met de natuur wordt omgegaan, dan komt dit ook niet overeen met mijn waarden. Ze mogen daar in hun eigen vuil leven, maar ik wil er niets mee te maken hebben.

Kortom, ik pleit voor een Europa waar alleen mensen wonen die de joodse, christelijke en humanistische waarden aanhangen en er overeenkomsig naar leven. Dat vind ik meer en meer noodzakelijk worden gezien de uitdagingen waar we nu voor staan en die ons in deze 21ste eeuw te wachten staan. Zo’n Europa dat ik voor me zie, zal de kracht hebben om solidair te zijn met andere landen. De islamitische landen en zwart Afrika kunnen op ons rekenen, maar de sleutel voor de humanisering van deze landen ligt in een terugkeer van alle immigranten naar de landen van herkomst. Daar kunnen ze met solidaire hulp vanuit Europa die landen opbouwen en een meer menswaardige samenleving realiseren. De multiculturele samenleving daarentegen zal tot zulke interne spanningen leiden, dat Europa in deze eeuw een haard van agressie en haat wordt, zonder aandacht voor andere landen.

Een derde en vierde golf van de coronapandemie en nieuwe pandemieën zullen nog niet voldoende zijn om een spirituele renaissance op gang te brengen. Er zullen nog andere rampen op ons afkomen. Dan zal het volk opstaan, dan zullen wij, blanke Europeanen, terug het heft in handen nemen om in onze landen weer onze fundamentele waarden te herstellen.


vrijdag 24 juli 2020: Als mijn voorstellen en adviezen niet worden gevolgd, dan wordt Europa op korte termijn een hel; dan wordt de 21ste eeuw een herhaling van de verschrikkingen van de 20ste eeuw.

In veel teksten op deze website en op ThePostOnline heb ik duidelijk gemaakt wat we ons in Europa als doel moeten stellen. Europa moet eerst en vooral worden uitgeroepen als een joods-christelijke beschaving. De joods-christelijke ethiek, - dit wordt beschreven in de Tien Geboden en in de Bergrede -, is het fundament van de wetgeving, de politiek, de economie en de sociale omgang. Hierin is uiteraard plaats voor humanisten en atheïsten die opgegroeid zijn in de Europese beschaving.

Europa moet een confederatie worden van soevereine staten. Rusland en Israël maken er deel van uit. Dit wordt het nieuwe wereldrijk als voorbeeld van beschaving voor de gehele wereld.

Alle immigranten die niet afkomstig zijn uit Europa, en hun nakomelingen, keren terug naar de landen van herkomst. Daar zullen ze streven naar de opbouw van die landen, met solidaire steun vanuit Europa. Dit is de enige weg om vrede, welzijn en welvaart in de islamitische landen en in zwart Afrika te realiseren.

We gaan snel naar deze ontwikkelingen. Er komt een extreme recessie met zeer hoge werkloosheid, de gevolgen van de klimaatverandering worden onbeheersbaar, nieuwe pandemieën leiden tot radeloosheid. De mensen van goede wil zullen er alles aan doen om het Kwaad te weren. Dan zal voor iedereen duidelijk worden dat wat ik voorstel de enige weg is om het Kwaad geen kans te geven. Uiteindelijk zal de 21ste de beste eeuw ooit worden, maar dan moet wel naar mij worden geluisterd.

§§§§§§§§§§§§§§

Het is aannemelijk dat de spanningen in Europa tussen moslims en de oorspronkelijke bewoners  gevoelig zullen afnemen indien in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart zou heersen. Daar kunnen links en rechts het over eens zijn. Maar er is meer: als de bloei van de islamitische landen gerealiseerd zou zijn, kan met Europa een alliantie aangegaan worden. Hier kan een nieuwe wereldmacht ontstaan die de ethiek in de wereld brengt, dit wil zeggen een einde maken aan de ellende in zwart Afrika, goed rentmeesterschap over de planeet aarde en respect voor tradities en de culturele erfenissen. Dat is de kern van mijn boeken: ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’, ’Het landverraad van Europa’ (klik of afbeelding) en van ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ (2018).

Deze doelen zullen we niet bereiken als we luisteren naar onheilsprofeten of naar mensen die het hoogste geluk beloven met een wondermiddel. Het is ook niet alleen een kwestie van wetenschap en techniek die de problemen voor ons moeten oplossen. Die doelen worden slechts bereikt door mensen die zich willen engageren, die niet blijven steken in mooie woorden, die de hoop nooit verliezen, die niet alles blokkeren door hun kritiek en die niet immobiel blijven door hun neerslachtigheid.

Mijn laatste boek ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ is een hartstochtelijke oproep om niet te berusten of zich terug te trekken in het eigen comfort, tegen het zich isoleren van de rest van de wereld, tegen het blind zijn voor het lijden van anderen. Willen we vrede, welzijn en welvaart ook in het Midden-Oosten en in Afrika realiseren, dan zullen we met z’n allen ons moeten engageren zodat ook daar de mensen als mensen worden behandeld. Het is niet voldoende anderen niet te bestelen of geen schade toe te brengen. Het kwade niet doen is makkelijk, maar moeilijker is het om het goede te doen. De Ander moeten we niet zien als een vreemdeling, als een onbekende, maar als naaste en medebewoner van deze aarde. Niet de ideeën, de begrippen, de partijprogramma’s moeten ons handelen bepalen, maar de gezichten van mensen die ons aankijken.

De weg die ik voor mij zie is waar de moslims zich engageren voor het Midden-Oosten, de Europeanen een sterke confederatie opbouwen zodat ze in de alliantie solidair kunnen zijn en waar de moslims en de Europeanen samen een nieuwe wereldmacht vormen die de ethiek in de internationale politiek doet zegevieren.

Om misverstanden te voorkomen: ik pleit niet voor een gedwongen terugkeer of deportatie. Het gaat mij om een ’beweging’ van mensen van goede wil; een beweging waarbij moslims in  de landen van herkomst een menswaardige samenleving willen verwezenlijken; een beweging waarbij de Europeanen solidair met hen zijn; een beweging waarbij Europa samen met de islamitische landen van het Midden-Oosten de ethiek in de wereldpolitiek wil brengen. Het lijkt nu nog naïef of onwaarschijnlijk, maar ik ben er zeker van dat die beweging er komt. Ook de Verlichting had niemand verwacht, totdat de massa’s als het ware erdoor begeesterd werden.

Toekomstvoorspelling


PUBLICATIONS


CONTACT


HOME

KLIK OP AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE ( mijn twee boeken verschenen in januari 2018):

https://www.boekenbestellen.nl/boek/seksueel-losbandig-en-hysterisch/9789082021325


STARTPAGINA


   © Juliaan Van Acker 2022