https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Opvoedingsadviezen en maatschappijvisie

ENGLISH (a simple and meaningful life)

Wat staat ons te wachten in de 21ste eeuw?

Opvoedingsadviezen voor ouders

Opvoedingsadviezen voor leerkrachten

Aanpak jeugdcriminaliteit

Meisjes in een gesloten instelling

Geradicaliseerde moslimjongeren

Cursus orthopedagogiek

Drie teksten uit deze website  die bepalend kunnen zijn voor onze toekomst:

Verantwoording: Er worden in onze tijd duizenden miljarden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl honderden miljoenen kinderen geen of slecht onderwijs kunnen volgen zodat zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Er wordt ook ontzettend onverantwoord omgegaan met onze planeet, waardoor de nieuwe generaties het erg moeilijk zullen hebben. Dit alles vereist een andere manier van denken en leven. Ik zoek hier een antwoord op.

Het zou zo mooi kunnen zijn.

Een nieuwe geest waarin de bijbelse ethiek de gehele mensheid inspireert zou het mogelijk maken dat alle mensen in menswaardige omstandigheden kunnen leven, dat alle kinderen naar uitstekende scholen kunnen gaan zodat elk kind haar of zijn specifieke talenten kan ontplooien, dat er een voor iedereen toegankelijke ziekenzorg is van hoge kwaliteit, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld en dat de mensen in veiligheid kunnen leven. Dit is mogelijk, ook bij rampzalige ontwikkelingen. Als we volgens deze ethiek solidair zijn met elkaar, dan is het leven altijd de moeite waard, ook in de meest barre omstandigheden. En misschien nog het meest in die omstandigheden omdat het zich opofferen voor anderen de meest verheven menselijke ervaring is. We moeten simpelweg ’om elkaar geven’, dan kunnen we de gehele wereld aan.

Waarom zetten politici en wereldleiders niet alles op alles om dit mogelijk te maken? Waarom slaan landen met een lange christelijke historie, - katholieke, protestantse en orthodoxe landen -, niet de handen in elkaar om een voorbeeld te zijn voor de gehele wereld? Waarop wachten we om een Europese Confederatie te vormen van soevereine landen, met inbegrip van Rusland en Israël?

1. Waar moeten we echt mee stoppen? 

Het is onvoorstelbaar moeilijk om over te stappen naar andere politieke, economische en sociale maatregelen die nochtans noodzakelijk zijn om in vrede, welzijn en redelijke(*) welvaart te kunnen blijven leven.

Waar moeten we echt mee stoppen:

- elke dag worden over de gehele wereld kolossale hoeveelheden olie, gas en kolen verstookt. We roken onszelf uit. De atmosfeer gaat naar de knoppen. Iedereen ziet het en weet het, maar overstappen naar een andere levenswijze is onvoorstelbaar;

- de multiculturele samenleving leidt tot een algemene chaos en zeer gevaarlijke ontwikkelingen. Landen in de Derde Wereld verliezen hun burgers die hun eigen land zouden moeten opbouwen om vrede, welzijn en redelijke welvaart voor allen mogelijk te maken. In het Westen komen bevolkingsgroepen met tegengestelde normen, waarden en tradities tegenover elkaar te staan. Zelfs als slechts vijf procent van een groep extremistisch, fanatiek, crimineel en/of geneigd is tot terrorisme, dan kan dit de gehele samenleving ontwrichten;

- in de technologische samenleving verliezen we wat ons met anderen verbindt. Een harmonisch gezin, de bredere familie, een buurt, dorp of wijk waar de mensen zich verbonden weten door een gemeenschappelijke geschiedenis, door gedeelde tradities en door allen aanvaarde normen en waarden zijn de noodzakelijke fundamenten voor geestelijke gezondheid, voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en voor veiligheid en geborgenheid.

Welke vooralsnog onvoorstelbare politieke, economische en soclale maatregelen zijn absoluut noodzakelijk:

- de industriële productie met 90 procent reduceren door slechts datgene te maken en aan te schaffen wat absoluut noodzakelijk is;

- in de mate van het mogelijke de eigen regio zelfvoorzienend maken (landbouw, veeteelt, tuinbouw, ambachten, …). Jongeren die beroepen kiezen in deze sectoren worden door extra studiebeurzen gefinancierd.

- alle immigranten van de afgelopen zestig jaar keren terug naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen (onderwijs, ziekenzorg, werkgelegenheid).

In feite komt het erop neer dat we leren te leven in onze eigen kring, leren genieten van de eenvoudige dagelijkse dingen en samen met anderen een aangenaam bestaan mogelijk maken. Zou dit niet een verademing zijn?

Bovenstaande komt voortdurend terug in de teksten van deze website en in mijn gratis e-book: "Onoprechte Goedmenenden"

(*) Met redelijk wordt hier bedoeld dat we niet overdrijven. Het gaat om het kunnen voldoen aan vitale behoeften, om consumptie die niet ten koste gaat van het ecologisch evenwicht.

2. Wat bedoel ik met de titel: „Onoprechte Goedmenenden”?  

De meeste mensen menen het goed, maar ze willen de feiten niet onder ogen zien, ze relativeren of ze verdringen wat er echt gaande is. Dit kan ik aantonen met drie voorbeelden waardoor onze beschaving op het spel staat.

(1) De multiculturele samenleving: het zou prachtig zijn indien alle rassen, alle etnische groepen, mensen die verschillende religies en ideologieën aanhangen op harmonische wijze zouden samenleven onder één regering en uiteindelijk onder een wereldregering. Dit is echter een gevaarlijke illusie. Ik verwijs hier vaak naar het verhaal van de Toren van Babel, waar chaos ontstond en de volkeren uiteengingen. In tijden van rampspoed is het elk voor zich, er worden zondebokken gezocht en een strijd van allen tegen allen barst lost. De mens wordt deels bepaald door biologische krachten en die worden onder bepaalde omstandigheden onbeheersbaar, ook in de meest beschaafde landen. Het is naïef de macht van de biologie te ontkennen. Van de mensen verwachten dat ze geen racist zijn, is veronderstellen dat ze alleen geest zijn en geen lichaam.

Komt er rampspoed? De geschiedenis leert dat magere jaren volgen op vette jaren en vette op magere.

(2) De islam: goedmenende mensen pleiten voor godsdienstvrijheid en geven moslims alle ruimte. De islam is echter een andere soort religie die geen andere opvattingen duldt. Overal waar de islam zich vestigt, in vroeger jaren altijd met het zwaard, worden christenen en joden weggejaagd. We hoeven slechts te kijken naar de islamitische landen om te zien wat deze religie aanricht. Libanon is het meest recente voorbeeld: amper zestig jaar geleden was dit land nog de ’Parel van het Midden-Oosten’; nu de meeste christenen dit land zijn ontvlucht is Libanon een hel geworden dankzij Hezbollah (*). 

Grote staatsmannen als Churchill en De Gaulle hebben destijds gewaarschuwd voor de islam en zouden nooit toegestaan hebben dat moslims zich massaal vestigen in Europa. Nu ontbreekt het aan staatsmannen in Europa. Het verdringen van deze feiten door de goedmenenden kan het einde van onze beschaving betekenen.

(3) De klimaatverandering: dit is een moeilijk punt waarover veel onenigheid bestaat, ook in wetenschappelijke kringen. Goedmenende mensen zien een oplossing in alternatieve energiebronnen, elektrische auto’s en een ’groene’, duurzame economie. Windmolenparken, elektrische auto’s, zonnepanelen en dergelijke moeten echter geproduceerd worden; grondstoffen moeten overal ter wereld worden gedolven; ze moeten na een tijd gerecycled worden en er ontstaat een nieuwe afvalberg. De elektrische auto zal wellicht dè flop van de 21ste eeuw worden: de productie ervan is enorm vervuilend, batterijen moeten na een tijd worden vervangen, elektriciteitscentrales zullen op volle toeren moeten draaien.

Hier wordt de waarheid opnieuw ontkend. We kunnen het best concluderen dat om ons nog enigszins te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering (als dit nog te beheersen valt) de industriële productie met 90 procent moet worden verminderd en de economische groei stilgelegd.

Deze twee conclusies zijn echter niet haalbaar omdat de werkloosheid exponentieel zou toenemen. Bovendien hebben we dankzij de industriële productie en de economische groei een enorme welvaart opgebouwd. De goedmenenden vertrouwen op deze bakens van onze welvaart en men is angstig om dat vertrouwde economisch systeem los te laten.

Alleen een ramp van ongekende omvang zal een keerpunt brengen. Ondertussen kijkt men weg van de feiten en is men daarom op onverantwoorde wijze onoprecht.

Lees nu snel mijn gratis e-bookOnoprechte Goedmenenden ’t is wel 450 paginas

(*)  Het geweld en de haat tegen de anderen (de ongelovigen, de joden, de afvalligen, de christenen) die de islam in de wereld brengt wil ik wel afzetten tegenover de Kerk van Rome in vroeger tijden. Je hoeft slechts Voltaire te lezen, of Montesquieu of Chroniques Italiennes van Stendhal om in te zien wat voor een criminele organisatie die Kerk was gedurende vele eeuwen. De Verlichting met veel zeer moedige mensen heeft hier verandering in aangebracht. Het is zeer de vraag of de islam ook deze ontwikkeling zal doormaken. Ik vrees dat het te laat is, gezien de catastrofes die op ons afkomen.

3. Er komen spannende tijden

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen. Tot nog toe bleven de mensen op de traditionele partijen stemmen omdat ze al zoveel jaren welvaart gekend hebben. In moeilijke tijden zijn mensen behoudsgezind. Ze zoeken de veiligheid bij wat ze gewend zijn. Die houding is niet verder vol te houden. De problemen escaleren. Bij de massa dringt het inzicht door dat de opeenvolgende regeringen mede oorzaak zijn van de ellende die hen overkomt. Zij beseffen dat ze van de traditionele politiek geen oplossing hoeven te verwachten.

De escalatie van de massa-immigratie is hier een voorbeeld van. Het politiek correcte denken verhindert een oplossing. Kleine dorpsgemeenschappen worden tegen hun zin geconfronteerd met honderden asielzoekers. De samenleving raakt ontwricht door de tienduizenden illegalen en gelukzoekers die geen recht hebben op asiel. In Europa zijn er al bijna honderd miljoen mensen met een ideologie die onverenigbaar is met onze normen en waarden. De EU-leiding toont hier haar machteloosheid met dramatische gevolgen voor onze beschaving.

De energiecrisis treft alle gezinnen in hun portemonnee. Een oorlog die vermeden had kunnen worden (zie: De fatale vergissing van Zelensky), kan jaren aanslepen en tot grote ellende zorgen in het Westen, niet alleen voor de gezinnen, maar ook voor kleine middenstanders en voor de industrie in het algemeen. De economie staat op springen. Het spaargeld van zorgzame huismoeders en -vaders wordt minder en minder waard.

Een derde voorbeeld dat ik hier kan noemen betreft het milieu. De regeringen treffen hier maatregelen om te ’vergroenen’, terwijl het daardoor nog erger zal worden (lobbyisten van de industrie hebben een te grote invloed). De productie van elektrische auto’s, windmolenparken, zonnepanelen en het plaatsen, onderhouden en het recyclen ervan betekent noch min, noch meer een enorme toename van de industriële activiteiten, te beginnen met de mijnontginning van de grondstoffen. Landschappen worden vernield en zelfs op het strand kijken we naar wat de techniek aanricht aan de natuur.

Het volk komt in opstand. Dat lijkt mij onvermijdelijk. Ergens in Europa zal de vlam in de pan schieten en dat kan een domino-effect hebben.  

Wat is de oplossing? Er zal veel opstandigheid zijn, veel vernielingen en helaas ook veel agressie, maar dat brengt nog geen oplossing. We kunnen hopen op staatsmannen (-vrouwen) die precies weten wat ze willen bereiken. In mijn e-book ’Onoprechte Goedmenenden) heb ik hierover nagedacht. De teksten op deze website spreken ook voor zichzelf (bijvoorbeeld onder de rubriek Een hernieuwd Europa). Ik beperk mij hier tot enkele ideeën:

1. De nadruk zal komen te liggen op het gezinsleven, het buurtleven, de dorpsgemeenschap of de stadswijk. Tradities worden hersteld. Rondom elk dorp en elke stad komt er een breed gebied voor ecologische land- en tuinbouw. Elke regio probeert in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend te zijn.

2. Vrijwilligerswerk vanuit ’netwerken voor solidariteit’ komt meer en meer op gang. Deze netwerken richten zich onder andere op leerlingenbegeleiding, zorg voor ouderen,  klussen in huishoudens, bijdragen aan de land- en tuinbouw. We zien nu al hoe dit soort initiatieven van solidaire burgers overal opduiken.

3. Een en ander wordt mogelijk gemaakt door een 18-urige werkweek, zodat de ouders zelf hun kinderen kunnen opvoeden en anderen kunnen bijdragen aan netwerken voor solidariteit. Om de kosten van levensonderhoud te drukken gaan mensen, bijvoorbeeld van de uitgebreide familie of vrienden, samenwonen.

4. De immigranten keren massaal terug naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ze worden hierbij gesteund vanuit de rijkere landen die daarvoor internationale netwerken voor solidariteit oprichten. Prioriteit wordt gegeven aan goed onderwijs voor alle kinderen, voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg van degelijke kwaliteit en aan het creëren van werkgelegenheid. Goed opgeleide teruggekeerde immigranten zullen hierbij een onmisbare rol spelen.

5. Om illegale immigratie tegen te gaan worden illegalen gedeporteerd naar hotels in Noord-Afrika. Er komt vanuit Europa een verbod om op vakantie te gaan naar die landen. Indien de Noord-Afrikaanse landen niet willen meewerken wordt een deel van die regio door Europese legers tijdelijk bezet. Deze landen krijgen wel een vergoeding voor de opvang van de illegalen.

6. Leidinggevenden, influencers, politici, captains of industry, leden van de Raden van Bestuur en al wie een positie heeft met invloed op de samenleving wordt door de staatman of staatsvrouw aangemaand zelf een voorbeeld te zijn van sober leven. Dus niet meer verdienen dan tweemaal modaal, bonussen schenken aan netwerken voor solidariteit, geen reizen meer, geen luxeproducten kopen, zelf een voorbeeld zijn van een goede huisvader of -moeder, meehelpen in het vrijwilligerswerk en actief zijn in het dorps- of buurtleven.

7. De Europese Unie wordt vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen, met inbegrip van Rusland en Israël. De VS wil dit ten koste van alles verhinderen omdat deze Europese Confederatie een nieuwe en sterke wereldmacht zou worden en dit hun economische belangen zou kunnen schaden. Wil Europa echter ook tegenover China een eigen beleid kunnen voeren is een confederatie de enige oplossing. Dan zal Europa op het wereldtoneel respect afdwingen, maar nog belangrijker: Europa zal een baken van hoop zijn voor de mensen die een menswaardig leven willen leiden. 

Voor wie denkt dat deze voorstellen irreëel zijn: de multiculturele samenleving is de hedendaagse Toren van Babel, de klimaatcrisis is een herhaling van de Zondvloed. De bijbel bevat eeuwenoude wijsheid waarop mijn voorspellingen zijn gebaseerd. Er is geen twijfel aan, want wellicht wordt ons huis verwarmen onbetaalbaar voor velen, worden we verder overspoeld door honderdduizenden immigranten en wordt ons geld niets meer waard. Wie denkt dat we onze levenswijze kunnen behouden is hopeloos naïef. Het is niet ondenkbaar dat een apocalyptische situatie ontstaat, bijvoorbeeld als naast alle ellende door de klimaatverandering er ook nog eens een kernoorlog zal woeden of een natuurramp van ongekende omvang een verwoestend effect heeft. Op dat moment komt de gehele mensheid tot inkeer.

Er is echter hoop na deze moeilijke periode. We zullen een zinvoller en gelukkiger leven leiden. In het nieuwe tijdperk dat volgt zullen de mensen zich niet meer kunnen voorstellen dat zij zo hebzuchtig, zo materialistisch en zo onverantwoordelijk hebben geleefd. Ook voor de islamitische landen en voor zwart Afrika zal eindelijk een tijdperk beginnen van vrede, welzijn en welvaart.

Op voorwaarde uiteraard dat mijn adviezen worden gevolgd :-)

Aanvulling (donderdag 29 september 2022). Een opeenstapeling van spanningen

Niets dat gevaarlijker is dan een cumulatie van spanningen, want dan komt noodgedwongen de ontlading. In zo’n situatie is de gehele mensheid nu terechtgekomen. Het zal veel staatsmanschap vergen om de volkeren in goede banen te leiden en om te voorkomen dat geweld en terreur losbarsten. Welke leider zal de moed hebben om duidelijke doelstellingen te stellen, gevolgd door een consequent beleid? Prioriteit moet worden gelegd op (1) een andere, sobere levenswijze zodat een einde komt aan de ontzaglijke vervuiling door de industrie; (2) een appel op alle etnische groepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de landen van herkomst en (3) wat Europa betreft deze beschaving uit de roepen tot een beschaving met een joods-christelijke ethiek die een voorbeeld moet worden voor de gehele wereld.

Referenties: 

Al mijn bijdragen op de Nederlandse conservatieve website ThePostOnline 2017-2022: link 

Mijn artikels op academia.edu: link

Maatschappijvisie

Filosofisch blog 

Ik schrijf voor een al of niet nabije toekomst, daarom krijg ik nog weinig weerklank. Toch is er hoop: (Habakuk, 2) "Toen antwoordde de Heer mij: Schrijf op wat Ik je zal laten zien. Schrijf het duidelijk op een schrijfplank, zodat de mensen het gemakkelijk kunnen lezen als ze voorbij lopen. Wat Ik je zal laten zien, gaat nog niet gelijk gebeuren. Maar uiteindelijk zal Ik het doen! Als het lang duurt, blijf dan verwachten dat Ik het zal doen, want het staat vast dat Ik zal komen".

   © Juliaan Van Acker 2022