https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Opvoedingsadviezen en maatschappijvisie

NIEUW: Acker, J. van (2023). Slotsom. Kindle Direct Publishing. (te bestellen via amazon.nl, 9 euro. 104 pp.). Uittreksel

ENGLISH (a simple and meaningful life)  and The impotence of politicians


Opvoedingsadviezen voor ouders

Opvoedingsadviezen voor leerkrachten

Aanpak jeugdcriminaliteit

Meisjes in een gesloten instelling

Geradicaliseerde moslimjongeren

Cursus orthopedagogiek


Drie recente teksten uit mijn blog (2023):

De ware roeping van een moslimvrij Europa (17 april 2023)

Het gaat erom dat de mens zich opent voor de geest en boven de materie uitstijgt. In andere woorden: de mens is meer dan zijn lichamelijke impulsen en zijn lichamelijke behoeftenbevrediging. de mens als geest heeft een opdracht, een roeping. Als hij gehoor geeft aan die roeping en zijn opdracht vervult, ontstijgt hij de eindige wereld en krijgt hij toegang tot het oneindige. Dit was trouwens de boodschap van het evangelie van vandaag: in het nachtelijk gesprek tussen Nicodemus en Jezus riep deze laatste op tot een nieuwe geboorte; dit is de geboorte van de geest. Zonder deze geboorte van de geest komt niemand in Gods rijk. We kunnen dit best seculier vertalen: zonder de joods-christelijke ethiek in woord en daad te realiseren, wordt de wereld een hel. Dankzij deze ethiek kunnen we van de wereld een Aards Paradijs maken. Hier ligt de wezenlijke roeping van een moslimsvrij Europa; moslimvrij omdat de islam dwars staat op de ethiek van liefde voor de naaste, wie dat ook moge zijn, dus ook de vijand, de afvallige, de jood, diegene die een ander geloof aanhangt. Met de islam in Europa zal dit continent worden als Libanon, dus een hel. Terwijl Libanon, toen de christenen nog niet massaal vertrokken waren, ooit de Parel van het Midden-Oosten was.

Het verlies van onze innerlijkheid

Volgens de Deense filosoof Soren Kierkegaard (1813-1855) is de mens veel te veel te weten gekomen en is vergeten wat existeren is en wat innerlijkheid te betekenen heeft. Het systematisch denken heeft geen oog voor zaken die zich wezenlijk verhouden tot het existeren van het individu. Verinnerlijking betekent een bevrijding van het systeemdenken. Met andere woorden: door meer aandacht voor de innerlijke stem van ons geweten bevrijden we ons van ideologieën, stereotiepen en andere vooroordelen of abstracties die de wezenlijke relaties van mens tot mens aantasten.

Kierkegaard waarschuwt ervoor dat de mensheid een ongeluk te wachten staat als door het te abstract denken (in de vorm van systemen) het ethische en het religieuze haar ontvalt. Met de logica alleen komen we niet tot bewustzijn van wat het ethische van ons eist. Kierkegaard: „De enige werkelijkheid die er is voor de existerende mens is zijn eigen ethische werkelijkheid”.

We zijn nu tweehonderd jaar verder en in deze tijd neemt onze kennis exponentieel toe. De informatietechnologie neemt de kennis van ons over en beschikt, via Artificiële Intelligentie, over quasi oneindig meer kennis dan een mens ooit kan bevatten. Zou dit, in navolging van Kierkegaard, betekenen dat we nog verder verwijderd zijn geraakt van het ware leven? Zijn we onze innerlijkheid  of onze subjectiviteit nu volledig kwijt? Wat betekent existeren nog voor de hedendaagse mens?

Doordat we leven in een tijd waarin allerlei onheilspellende ontwikkelingen lijken te escaleren, kan een doorbraak in het menselijk bewustzijn mogelijk worden. Ik druk mij voorzichtig uit, ondermeer omdat onze kennis beperkt is en veel onzekerheden meebrengt. Die doorbraak zal zo radicaal tegengesteld zijn aan de levensstijl die we gewend zijn dat deze verandering voor velen op dit moment onwaarschijnlijk zal lijken. Het gaat om een afwijzen van het materialisme en het hedonisme, om het Ego in dienst te stellen van de Ander. In eerste instantie in dienst van de mensen waarmee we ons verbonden voelen door bloedverwantschap, een gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur, gedeelde normen en waarden en tradities die we koesteren. Die verbondenheid is voorwaarde voor de kracht van een volk en een land, waardoor we ons ook ten dienste kunnen stellen van andere volkeren en landen. Hier ligt een belangrijke taak voor Europa.

Deze dienstbaarheid betekent in eerste instantie een herstel van het gezinsleven, het familieleven, het dorps- of buurtleven en van het vaderland. Zich in dienst stellen van de Ander betekent zorg voor onze leefomgeving, streven naar zelfvoorzienende land- en tuinbouw, herstel van de oude landschappen. Kortom: we spannen ons in om een gemeenschappelijk „huis” te creëren, waar verbondenheid en solidariteit heerst en waar respectvol wordt omgegaan met de natuur.

Op meer persoonlijk vlak en wat betreft onze sociale relaties zal de nadruk komen te liggen op de innerlijkheid en op zingeving. Een zinvol leven en zinvolle relaties worden geïnspireerd door de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde voor de Ander. Dit is de kern van de joods-christelijke ethiek en heeft in de Europese beschaving het beste voortgebracht waartoe mensen in staat zijn. Verinnerlijking leidt tot hartstocht vanuit het besef dat we als persoon verantwoordelijk zijn voor de zin van ons leven. We staan dan niet meer in dienst of liever: we zijn niet meer de slaaf van wat anderen ons dicteren, maar het gaat om de persoonlijke keuze zijn verantwoordelijkheid voor de Ander op te nemen.

Vanuit deze basis zal Europa op het wereldtoneel een beslissende rol kunnen spelen in de overgang naar een nieuw tijdperk. Alle mensen en alle volkeren zullen in hun eigen „huis” de verantwoordelijkheid opnemen in verbondenheid met elkaar. Hierdoor komt een einde aan de armoede, aan de verdrukking en aan het aan hun lot overlaten van de zwakkeren. Een tijdperk zonder oorlog en agressie komt in zicht.

Een voorbeeld kan de overgang naar een tijdperk van innerlijkheid verduidelijken. Neem de keuze  om kinderen te krijgen. Er zijn twee sterke argumenten waarmee jong volwassenen zichzelf kunnen overtuigen nooit geen kinderen te verwekken. Eerst en vooral kunnen ze dan levenslang blijven genieten van hun vrijheid. Ze kunnen onbelemmerd omgaan met vrienden. Ze kunnen kiezen voor een flexibele baan, want er is toch werkgelegenheid genoeg. Ze kunnen lange reizen ondernemen en contacten leggen of samenwerken met leeftijdgenoten in verre landen. Bij dit eerste argument geldt het gezegde ’Pluk de dag’. Geniet van het ogenblik en elke mooie dag en ervaring is meegenomen.

Het tweede argument is van een andere orde, want hier gaat het om de zorg over de toekomst. We kunnen weliswaar genieten van elke mooie dag die ons is gegeven (een verstandige instelling), maar aan de horizon duikt het verschrikkelijke op. Dat willen we kinderen niet aandoen. Dit betreft de onheilspellende ontwikkelingen die steeds heftiger lijken te worden. De klimaatverandering zal grote delen van de aarde onleefbaar en onvruchtbaar maken. De natuur wordt meer en meer vernietigd. Dieren en planten sterven uit en dit lijkt onomkeerbaar. Pandemieën zullen beslist weer opduiken. Spanningen in de wereld nemen toe, met als grootste gevaar de opeenstapeling van atoomwapens. Wie wil kinderen overleveren aan zo’n toekomst?

Als steeds minder kinderen worden geboren, sterft de mensheid uit. Dit zal in de eerste plaats het geval zijn bij blanke mensen. Andere rassen zullen dan hun plaats innemen en de ellende uit hun eigen beschaving naar hier overbrengen. Uiteindelijk roeien de stammen elkaar uit. Voldoende reden om geen kinderen in deze wereld te brengen.

Het tijdperk van de innerlijkheid zal een ander geluid laten horen. Het gaat dan niet meer om het persoonlijk genieten, om het materiële geluk en om het najagen van spannende en leuke ervaringen. Het zal evenmin gaan om zich slachtoffer te voelen van rampspoed. De mens die prioriteit geeft aan zijn innerlijk, zal een omgeving koesteren waarin hij zorg draagt voor anderen. Hij verlaat zijn ouders en zijn familie niet. Hij verwekt kinderen om zijn liefde naar hen over te dragen. Komt hij terecht in barre omstandigheden, dan zal hij solidair zijn met zijn medemensen en zal hij weten dat in de gemeenschap waarin hij leeft de naastenliefde altijd overwint. Zelfs bij grote tekorten en erge natuurrampen zal de ervaring van voor anderen te kunnen zorgen, de mens gelukkig maken. In het kort gezegd: in het tijdperk van de innerlijkheid zal de liefde voor de Ander elk leven, ook van het kind, zinvol maken. Wij vermenigvuldigen ons opdat de liefde de wereld niet zou verlaten.

Ethisch kolonialisme

Als Europa geen doorslaggevende rol meer speelt op het wereldtoneel, dan stevent de gehele mensheid af op een door de mensen veroorzaakte Apocalyps. Dankzij de kolonisatie bracht Europa in Afrika en in islamitische landen een begin van vrede, welzijn en welvaart. Satanische krachten hebben een einde gemaakt aan de kolonisatie en nu zijn Afrika en de islamitische landen een ware hel.

Dit is geen pleidooi voor neokolonialisme en ook geen ontkenning van de misdaden die gepaard gingen met de kolonisatie. Ik kijk naar een door de joods-christelijke ethiek geïnspireerde kolonisatie die geëvolueerd zou zijn naar een broederband tussen Europa en de voorheen gekoloniseerde landen. Bij deze ethiek horen de fantastische prestaties die door Europese landen destijds werden geleverd in de kolonieën op gebied van onderwijs, ziekenzorg en werkgelegenheid. Als bijvoorbeeld het basisonderwijs niet op peil is, blijft alle ontwikkelingshulp nutteloos. Wie zal in godsnaam de kinderen, meisjes en jongens, in Afrika en in de islamitische landen excellent onderwijs geven? Ligt hier niet een taak voor alle immigranten die nu in Europa verblijven?

Helaas, wie speelt nu een doorslaggevende rol op het wereldtoneel? Landen die samen jaarlijks duizend miljard dollar besteden aan de bewapening. Geld dat beter besteed zou kunnen worden aan onderwijs, ziekenzorg en werkgelegenheid. Het huidige tijdperkt is minder ethisch dan het koloniale tijdperk. Alleen Europa kan de wereld redden.

 Terug natuurmens

Al te zeer ben ik mij ervan bewust dat het een radicale gedachte is de natuur, de landschappen, de fauna en de flora zo volledig mogelijk te herstellen en zorgvuldig te beheren. Zoals het ooit gegeven was in de Schepping. Zodat we zelfs in de westerse, quasi volledig geìndustrialiseerde wereld, terugkeren naar wat ooit zo ongeschonden mooi was.

Bij deze gedachte speelt ook mijn ervaring in Congo, waar ik in het diepe binnenland verbleef, ver van de steden. Daar was geen elektriciteit, geen radio, geen tv, een enkel apparaat. Ik kwam in gehuchten, nganda’s, dat zijn paaldorpen langs de rivieren, waar men nog leefde zoals duizend of tienduizend jaar geleden. Bij de dansen werden eeuwenoude liederen gezongen. Overgeleverde verhalen van hun verre voorouders. Het gestamp van de voeten op de grond, samen met het geroffel op de tamtam, gaf een aangrijpend en hypnotiserend ritme. Toen de nacht bijna voorbij was, hoorde ik vanuit mijn hut een zwarte man die op een prauw midden de Tshuapa-rivier een lied zong. Daarbij riep bij ’Oleko’, dat wil zeggen ’Ben je daar?’. Hij riep de zon aan die straks zou opkomen. Dat gezang in de nacht was een ongelooflijk mooie en betoverende ervaring.

Ook heb ik ooit een dans gezien waarin een lange rij vrouwen, geleid door een met witte kalk beschilderd meisje, langzaam voortbewoog op het ritme van de trommels. Dit was pure magie. Toen Boende door de Simba’s werd omsingeld, stak een meisje met een kleine groep in een prauw de rivier over en ze gingen in een rij zingend door het dorp. De soldaten die Boende moesten verdedigen schoten in paniek hun geweren leeg in de grond en vluchtten weg. De rebellen konden zonder slag of stoot Boende bezetten. Meerdere malen heb ik in Congo de ervaring gehad van dergelijke magische gebeurtenissen die de aanwezigen als het ware betoverden. DIt is de ervaring dat er machten zijn die buiten onze controle vallen.

De zwarten in Afrika hebben tot vóór de kolonisatie de Schepping bewaard zoals het ooit aan de mensheid werd gegeven. Vanaf de kolonisatie en daarna werd het Westen nagebootst en werden en worden kolossale vernielingen aangericht. Slechts een kleine groep profiteert van de winsten die worden gemaakt. 

Het grote verschil tussen de zwarten in het regenwoud en de westerse beschaving ligt in het joods-christelijk fundament. Magische machten staan volgens de bijbel onder de macht van de ene God. Die God betovert ons niet, maar nodigt ons uit op Hem te gelijken door zijn geboden te volgen. Al die geboden kunnen worden samengevat in het gebod zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Door de liefde worden we de gelijken van de ene God die liefde is.

De westerse beschaving is helaas geëvolueerd naar een beschaving zonder God. De magie krijgt hierdoor opnieuw vrij spel. De westerse mens is nu betoverd geraakt door machten die buiten zijn controle vallen. Wij zijn door de alomvattende technologie en artificiële intelligentie het contact met de natuur verloren. Door de betovering van de media zijn we de overlevering en de openheid voor de Openbaring van een hogere macht kwijt aan het raken. De oude liederen worden niet meer gezongen. Er worden geen verhalen van vroeger meer verteld. We zijn de slaaf geworden van de techniek, van hypes en van kunstmatige entertainment zonder diepgang. 

Willen we ons bevrijden van deze slavernij, dan moeten we terugkeren naar het gewone, natuurlijke leven en daarbij proberen op de grote God van liefde te gelijken.

Deze tekst wordt verder bewerkt en uitgebreid op een aparte webpagina: LINK

Donderdag 2 februari 2023

De massa staat onder hypnose

(tweet) "Het onrecht en het kwaad in de wereld zijn niet zozeer het gevolg van ideologie of religie, maar van de hebzucht van de rijken. Dan is er weinig verschil tussen de VS, Europa, Rusland, Oekraïne en China. Politici die de macht hebben werpen hierover een rookgordijn op.

In elk land is er een onzichtbare en ongrijpbare kleine groep die achter de schermen macht uitoefent. Het gaat niet om het smeden van complotten. Die groep wil haar rijkdom beschermen en vermeerderen en maakt afspraken voor het wederzijds, welbegrepen eigenbelang met andere gelijkaardige groepen in een win-win situatie. Die groep kaapt als het haar uitkomt elke ideologie, elke religie en elke revolutie. Zij steunt diegenen die lijken aan de winnende hand te zijn en zodra die lieden de macht hebben overgenomen, wordt door die ongrijpbare groep gezocht hoe in de nieuwe situatie het eigenbelang het best gediend wordt. In zeldzame gevallen wordt de ene groep vervangen (uitgemoord, verbannen, onteigend) door een andere op macht en rijkdom beluste groep.

Wat wordt bedoeld met de mainstream media is niets anders dan het instrument om de massa zodanig te beïnvloeden dat niets in de weg staat van de macht en de invloed van die kleine groep. Verder wordt de massa onder hypnose gehouden door de betovering van entertainment, hypes, gadgets, de sociale media en internet.

Op een volstrekt ander niveau opereren de mensen die God zoeken, die niet hun eigenbelang prioriteit geven,  maar die de goddelijke geboden willen opvolgen. Dat zijn de mensen die zich vragen stellen over de eigen existentie, dit wil zeggen over het doel van hun bestaan. Dat doel zien zij niet in wereldse zaken, maar in hun verhouding tot God. Het existentiële probleem van deze tijd is dat de meeste mensen in het Westen geen relatie meer hebben tot God. Dan wordt alles relatief, wordt niet meer gehoorzaamd aan de geboden en omdat er geen God meer is die op ons wacht, moeten we ervoor zorgen er zo goed mogelijk van te leven. Dan wordt God vervangen door het wederzijds, welbegrepen eigenbelang in een tijdelijk bestaan.

Een gevolg hiervan is dat Europa zijn roeping aan het verliezen is. Europa staat voor beschaving, voor wetenschap, voor nieuwe ideeën, voor innovatie, voor creativiteit. Europa is eeuwenlang een baken van hoop geweest voor de gehele mensheid en vertegenwoordigt de (evangelische) waarden om de wereld menswaardig te maken. Helaas heeft de kleine groep die hebzucht in haar vaandel heeft, teveel invloed gekregen. Oorlogen werden en worden door die groep ontketend. De natuur en ons leefmilieu worden omwille van de belangen van die groep verwoest. De planeet raakt uitgeput. Het streven naar eigenbelang en ongebreidelde hebzucht vormen samen de Satan die God heeft doen vluchten uit de wereld.

Zonder Europa heeft de wereld geen toekomst. Europa moet daarom zijn roeping weer opnemen en de evangelische boodschap als fundament nemen voor de politiek en de economie. Wie zal dit proces op gang brengen?

   © Juliaan Van Acker 2023