https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Opvoedingsadviezen en maatschappijvisie

Dragqueens, LGBT-ers en kinderen


ENGLISH (a simple and meaningful life)  and The impotence of politicians


Opvoedingsadviezen voor ouders

Opvoedingsadviezen voor leerkrachten

Aanpak jeugdcriminaliteit

Meisjes in een gesloten instelling

Geradicaliseerde moslimjongeren

Cursus orthopedagogiek

NIEUWToename van agressie door de multiculturele samenleving (link)

Mijn  nieuw essay:  Theologie is een wetenschap (link

Mijn onlangs verschenen boek: Acker, J. van (2023). Slotsom. Kindle Direct Publishing. (te bestellen via amazon.nl 9 euro. 104 pp.). Uittreksel

Uit mijn blog (2023):

We hebben geen linkse politicus nodig. We hebben geen rechtse politicus nodig. Europa heeft een staatsman nodig.

Een staatsman die weet en durft te zeggen:

- dat technologische oplossingen (windmolens, elektrische auto’s, zonnepanelen,…) geen oplossing bieden om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Alleen 90% reductie van de industriële productie kan ons verhoeden voor een door de mens veroorzaakte apocalyps en kan de planeet Aarde bewoonbaar houden

- dat de  islam de grootste bedreiging vormt voor onze Europese beschaving. Deze staatsman herinnert zich wat Churchill en De Gaulle hierover hebben gezegd en wat Ernest Renan in 1866 al schreef in zijn „Vie de Jésus”: ’… quelque chose de sordide et de repoussant que l’islamisme porte partout avec lui’ (iets weerzinwekkend en afstotend dat de islam overal met zich meedraagt) en over Galilea, een landelijke streek in Israël, zegt Renan: 'Ce joli pays, devenu aujourd’hui, par suite de l’énorme appauvrissement que l’islamisme a opéré dans la vie humaine, si morne, si navrant’ (Dit mooie land, dat heden door de enorme verarming die de islam in een leven van de mens teweegbrengt, somber en hartverscheurend is geworden’.

- dat de ellende, de armoede en de terreur in de islamitische landen en zwart Afrika slechts beëindigd kunnen worden als alle niet-westerse immigranten terugkeren naar het land van hun ouders, grootouders of overgrootouders en daarbij ruimhartige steun krijgen van de rijke landen, waaronder de Oliestaten

- dat bij een 18-urige werkweek de ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden 

- dat bij een 18-urige werkweek de zorgsector betaalbaar en niet meer overbelast zal zijn omdat mantelzorg voor zieken en bejaarden door de familie gedragen kan worden 

- dat de hoofdoorzaak van oorlogen, agressie en criminaliteit de overdreven rijkdom en hebzucht is van velen

- dat om een einde te maken aan oorlogen en eindelijk een eeuwige vrede te bereiken er een maximum inkomen moet zijn, met inbegrip van de inkomsten van roerende en onroerende goederen

- dat met het geld dat nu besteed wordt aan bewapening, ruimtevaart en farmaceutisch onderzoek we van de gehele wereld een aards paradijs kunnen maken voor allen

- dat naast de velen die hebzuchtig geprofiteerd hebben van het kolonialisme er veel blanke Europeanen waren die zich, vaak onbaatzuchtig, hebben ingezet voor het onderwijs, de ziekenzorg en een uitstekende infrastructuur

- dat om de Derde Wereld vooruit te helpen de Derde Wereld niet naar Europa gehaald moet worden, maar dat de teruggekeerde immigranten solidair ondersteund moeten worden en dat de beste rol die Europa kan spelen is zelf een lichtend en inspirerend voorbeeld te zijn

- dat de democratie en de Rechten van de Mens niet tot stand zouden zijn gekomen zonder christendom. 

- dat de joods-christelijke ethiek de enige is die de mensheid op een hoger ontwikkelingsniveau kan brengen en dat Europa dit kan bewijzen door over te stappen van het materialistische, individualistische tijdperk naar een spiritueel tijdperk met een sobere levensstijl en zich inzetten voor de Ander in plaats van het ego als het centrum van het eigen bestaan te zien

- dat de bevrijding uit het materialisme en individualisme slechts mogelijk is bij een diep geworteld geloof in wat God in de Torah en in het Evangelie ons opdraagt. Omwille van dit zwaarwegend argument zal de staatsman Europa uitroepen tot een joods-christelijke beschaving. Zoals de joden door de eeuwen heen hun identiteit hebben behouden, zo moeten wij Europeanen onze ware identiteit koesteren

- dat Europa een confederatie van soevereine staten moet worden omdat soevereiniteit een voorwaarde is voor verbondenheid en kracht van een volk

- dat wie bovenstaande wijsheden als fascistisch of racistisch bestempelt de noodzakelijke maatregelen verhindert die een herhaling van de wreedheden van de vorige eeuw kunnen voorkomen.

Voor verdere studie:

Acker, J. van (2022). Onoprechte goedmenenden. (gratis e-book)

Acker, J. van (2023). Slotsom. KDP. 

Acker, J. van (2023). Theologie is een wetenschap. Academia.edu 

 

   © Juliaan Van Acker 2023