http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Parels voor de zwijnen


Parels 1-10

Parel 11 (29 maart 2021)  

De covid-19 pandemie als deel van Gods plan

Stel bij wijze van gedachte-experiment dat de covid-19 pandemie deel is van God’s plan met de mensheid. Eerst en vooral moet bij deze hypothese erkend worden dat God bestaat(*). We kunnen echter niets over Hem weten. Hij is voor de mens volledig onkenbaar. Wie dan toch in het bestaan van God gelooft, haalt zijn zekerheid uit de objectieve wereld. Het kleinste insect is er het bewijs van. Een plant is er een bewijs van. Niemand kan het leven scheppen en het leven is er nochtans. Alleen God kon de objectieve wereld creëren en zonder de wil van God zou alles wat is, ophouden te bestaan.

Wat nu de aanname betreft dat de pandemie deel is van God’s plan, kunnen we hier een aantal gevolgtrekkingen aan verbinden. Naar het plan van God kunnen we slechts gissen, bijvoorbeeld door te onderzoeken of een bovennatuurlijke kracht oorzaak kan zijn van bepaalde, ingrijpende gebeurtenissen. We ondergaan het plan. Niet als passieve wezens, maar als vrije wezens die beslissen hoe ze zullen reageren op de pandemie in dit geval.

Gelovigen weten wat God van hen verwacht, dat is onder andere samengevat in de Tien Geboden. De essentie is onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Die liefde betreft zowel alle mensen zonder onderscheid, als de natuur die we moeten bewaren uit liefde voor de toekomstige generaties. Die onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid betekenen dat de Ander voorrang heeft op het Ik. De Ander wordt het centrum van het ego. Het Ik leeft in dienst van de Ander. Mijn eigen leven offer ik op voor de Ander. Het deert mij niet als ik sterf omwille van een Ander. Deze opoffering is niet zo uitzonderlijk: als een mens in nood is, zijn er altijd anderen die hun leven willen riskeren om hem te redden. Ook in de kleine dagelijkse dingen zien we hoe mensen voorrang geven aan anderen. De liefde in de ware betekenis ligt als het ware a priori in de mens. Dat kan gelden als een ander godsbewijs. We zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (let wel: ’geschapen’ en dat kan alleen door een bovennatuurlijke kracht, door het transcendente dat per definitie de objectieve wereld overstijgt en daarom voor de mens onkenbaar is).

De pandemie mag ons niet verhinderen onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk in dienst te staan van de Ander. God test ons en hoe we ons gedragen zal bepalen of de mensen van de wereld een hel maken of werken aan het Godsrijk op aarde. Dit laatste is de ultieme bedoeling van de schepping en het is afhankelijk van de wil van de mensen. Wat betekent dit? We moeten leven alsof de pandemie er niet is en gewoon ons blijven inzetten voor onze medemensen. Alle maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden opgeheven, want die maatregelen hebben te ellendige gevolgen voor onze medemensen. Alle maatschappelijke activiteiten gaan gewoon door. Iedereen doet zijn werk, vervult zijn taken, neemt zijn verantwoordelijkheid op en doet dit alles uit liefde voor de anderen. Kinderen gaan gewoon naar school, we hebben intensief contact met onze bloedverwanten en vrienden, en iedereen levert haar of zijn bijdrage aan de samenleving. 

Wat er echter wel verandert ten gevolge van deze pandemie is de hebzucht en het materialisme. De nadruk komt te liggen op de zorg voor de mensen met wie we cultureel en historisch verbonden zijn, en op goed rentmeesterschap over de natuur. Het gebod om onze naasten lief te hebben is geen individuele zaak. We leven in een gemeenschap. Dat begint in het gezin dat daarom de hoeksteen is van de samenleving. Op een hoger niveau is er de liefde tussen mensen die een land, een cultuur en een geschiedenis delen. Dat heet vaderlandsliefde. Op mondiaal niveau vertaalt de naastenliefde zich in solidariteit tussen de landen. Die solidariteit kan betekenen dat we militair ingrijpen om de gewone burgers te beschermen tegen de tirannen, tegen corrupte politici en hebzuchtige rijken (maar daarom moeten we beschikken over een machtig leger).

De globalisering en de massa-immigratie leiden tot de hedendaagse Toren van Babel en de Zondvloed. Dit verklaart de pandemie, die net als de Toren van Babel en de Zondvloed een ingreep is van God. De enige oplossing om catastrofes als de covid-19 pandemie te keren is een einde te maken aan de globalisering en de massa-immigratie. Immigranten keren terug naar de landen van herkomst om die landen op te bouwen en er vrede, welzijn en welvaart te brengen. De economische activiteiten zijn in de mate van het mogelijke op lokale productie en consumptie gericht, zodat er een einde komt aan de eindeloze milieuvervuiling. De mensen blijven in hun eigen omgeving en maken er het beste van. Vanuit de kracht die in de landen wordt opgebouwd kan solidariteit tussen de landen tot stand komen.

Onder deze voorwaarden zal de pandemie vanzelf stoppen (onder andere omdat er niet meer gereisd wordt en goederenvervoer nagenoeg volledig stil ligt**). Dat is de bedoeling van God’s plan. Gaan we echter door met het gedrag dat we gewend zijn, dan ligt voor ons de hel op aarde.

* de moderne mens gelooft niet in een godsbewijs. Dat komt omdat hij slechts kennis aanvaardt die via objectief wetenschappelijke weg is verkregen of, met andere woorden, kennis volgens de Rede. Maar met die kennis bereiken we niet alle ’werkelijkheid’; er is kennis die verder gaat dan de Rede en dat is het Geloof. Moesten we nergens in geloven, dan hebben we geen leven meer omdat we in dit geval niemand vertrouwen. We kunnen geloven in wat voor de hand ligt, bijvoorbeeld dat God oorzaak is van de objectieve werkelijkheid. De moderne mens verdringt datgene wat voor de hand ligt. Die verdringing heeft verschrikkelijke gevolgen want het voortbestaan van de mensheid en van de gehele schepping staat hierdoor op het spel.

** de blokkade van het Suezkanaal lijkt wel een teken, een wake-up call

Naschrift: een link naar bovenstaande tekst, alsook naar de engelstalige versie, heb ik in diverse tweets verspreid. Dit leverde geen enkele reactie op, geen enkele like en geen enkele retweet. Dit betekent dat in het Westen de idee van God volkomen verdrongen is. Dat is een kapitale vergissing die zal leiden tot de complete chaos. De tekenen zijn er al. God is de verbindende kracht die de mensen naar het goede kan leiden. Zonder God of, met andere woorden, zonder de wil om de Openbaring als leidraad van ons handelen te nemen, is er geen verbinding tussen de mensen en gaan we naar de complete chaos.

Een van de gevolgen van deze quasi totale verdringing van God is dat de kracht ontbreekt om zorg te dragen voor de naasten en voor de natuur. Het is ongelooflijk dat in de 21ste eeuw er nog zoveel mensen in diepe ellende moeten leven, dat grote groepen mensen elementaire mensenrechten ontberen en dat de destructie van de natuur zulke enorme proporties heeft aangenomen en dat dit nog steeds doorgaat. Er wordt gewaarschuwd voor apocalyptische toestanden ten gevolge van de klimaatverandering. Velen ontkennen dit omdat ze, net als de idee van God, die ontwikkeling verdringen. Op de korte termijn (deze 21ste eeuw) wacht ons het ergste, want ik geloof niet dat de noodzakelijke radicale veranderingen in menselijk gedrag zullen plaatsvinden. De opkomende economieën en de ontwikkelingslanden willen ook de welvaart, die helaas samengaat met enorme uitstoot van CO2 en methaan. Het gebeurt voor onze ogen, maar de meerderheid wil het niet zien.

De oplossing van al die ellende en van de hel die we zelf aan het creëren zijn, ligt in de erkenning van God. Het christendom en het judaïsme spelen hierbij een onmisbare rol. Ik denk dat de mensen uiteindelijk toch tot dit inzicht komen. Het is al te duidelijk dat deze religies de sleutel bevatten voor meer menselijkheid en verantwoordelijkheid in de wereld. Vandaar mijn oproep om de Europese beschaving uit te roepen tot een joods-christelijke beschaving. Alleen dit kan de wereld nog redden.

Parel 12 (31 maart 2021)

Van materialisme naar spiritualiteit

Dank zij de Suezblockade weten we weer hoeveel en welke rotzooi allemaal over de wereld wordt versleept. We weten ook dat honderden enorme zeeschepen over de oceanen heen en weer varen, met een door dieselmotoren veroorzaakte luchtvervuiling van ongekende omvang ( marinetraffic.com ). Straks komt er weer een bloedhete zomer, orkanen, bosbranden en weet ik veel en toch gaan de mensen door met hun materialistisch gedrag. Wat moet er nog gebeuren opdat de mensen tot bezinning zullen komen? 

Een radicaal andere levenshouding zou niettemin een verademing betekenen en veel geluk brengen onder de mensen. Wat er nu gebeurt tijdens de coronapandemie licht de sluier een beetje op. Ondanks de ellende die ermee gepaard gaat, zijn er ook  leuke dingen. De mensen genieten meer van hun eigen omgeving. De ouders zijn samen met hun kinderen. De mensen zijn meer thuis. Velen besteden meer aandacht aan lekker en gezond eten die ze zelf klaarmaken. Er wordt meer gewandeld en gefietst. In de parken en in natuurgebieden komen mensen samen. Creatieve middenstanders verdienen goed hun brood. Het aantal thuiswerkers is enorm toegenomen en dat zal wellicht ook na de pandemie voortgezet worden. Voor velen betekent dit het einde van dagelijkse ergernis in de files en van tijdrovend woon-werkverkeer. Het gaat er over het algemeen meer relaxed aan toe.

Het zou daarom best kunnen dat een nieuw inzicht bij de massa doordringt en de mensen massaal zullen kiezen voor een meer spiritueel en sociaal leven met zorg voor de natuur en verantwoordelijk gedrag om onze planeet goed te beheren. Prioriteit wordt gegeven aan lokale productie. Vakanties wordt doorgebracht in eigen land of in de buurlanden. Sportcompetities worden uitsluitend op landelijke en regionaal niveau georganiseerd of met de buurlanden.

Het is duidelijk dat ik een pleidooi houd voor gedragsverandering van de burgers. Trap niet in de illusie dat de politiek of internationale verdragen met mooie voornemens voor 2050 (!) een oplossing zullen realiseren. Het zijn de burgers zelf die de discipline moeten hebben om nutteloze producten te weren en bij elke handeling moeten nadenken hoeveel schade het aan de natuur veroorzaakt. In feite is de oplossing simpel. Bovendien is het immoreel verder door te gaan met het vernietigen van de planeet Aarde waar ook toekomstige generaties in welzijn moeten kunnen leven.

Ik durf een voorspelling te doen: de meeste vliegvelden zullen omgebouwd worden tot natuurgebieden en zelfs de autosnelwegen zullen brede stroken wandelgebieden worden waardoor natuurgebieden met elkaar worden verbonden. De toekomst ligt in een maatschappij waar de mensen hun eigen omgeving goed beheren en waar in de mate van het mogelijke elk gebied zelfvoorzienend wordt. Wetenschappers, kunstenaars en anderen houden internationaal contact met elkaar via internet, dat steeds betere communicatiemogelijkheden biedt. Onder deze omstandigheden zal een epidemie zich  niet meer kunnen verspreiden … Zal covid-19 ons hiertoe dwingen??? Als dit jaar geen mondiale tegenbeweging ontstaat kunnen we nog groter onheil verwachten.

[ in 2019 had ik reeds beschreven hoe die mondiale tegenbeweging eruit kan zien: Hoe zullen we leven in 2022?]

Parel 13 (paaszaterdag 2021)

Tot wat normale burgers in staat zijn

1536x864a


Deze mensen staan te wachten in station Vught (Nederland). Het is in het jaar 1943. Het zijn joodse burgers die tijdens een razzia zijn opgepakt. Over vijf dagen zullen ze aankomen in het vernietigingskamp Sobibor en onmiddellijk vermoord worden.

De daders van deze genocide zijn gewone burgers, opgevoed in een beschaafd en christelijk land. Doeltreffende propaganda en ongunstige sociale omstandigheden maken van gewone burgers moordenaars die geen gewetenswroeging hebben. Ze menen hun plicht te doen en hun beschaving te redden.

Die foto is verschrikkelijk.

Ik maak mij geen illusie. Dit kan zich in elk land herhalen. Het herhaalt zich trouwens voortdurend. Gisteren zag ik nog de beelden van een koelbloedige executie van ongewapende burgers in Ethiopië. Het kan overal gebeuren. Er is geen ras, geen volk, geen land, geen continent dat zich in de loop van de geschiedenis niet heeft schuldig gemaakt aan genocides, onderdrukking of ander grof onrecht.

Deze gedachten laten mij niet los. Ik woon in een joodse buurt en elk dag zie ik mensen die 80 jaar geleden omgekomen zouden zijn. Gewone burgers. Levenslustige kinderen.

Durven we hieruit de consequenties trekken? Hoe kunnen we dit voorkomen en wie zal tijdig ingrijpen? Moet Europa geen wereldmacht zijn met een enorm sterk leger die ingrijpt in het Midden-Oosten en zwart Afrika? We kunnen Europa of het blanke ras van alles verwijten en dan blijven we rustig zitten. Of we geloven dat Europa en de blanke beschaving ook in staat zijn tot solidariteit met de rest van de wereld. Nemen we onze verantwoordelijkheid op of zijn we zelfgenoegzaam?

De hetze tegen de Europese beschaving en tegen de blanken, alsook de multiculturele samenleving en de bureaucratie van de Europese Unie, maken ons vleugellam en de slachtoffers zijn diegenen die net als de joden in de jaren dertig en veertig het slachtoffer worden van het absolute Kwaad. Mijn teksten op deze website zijn bedoeld om deze ontwikkeling tegen te gaan. Ik pleit voor een Europese Confederatie van soevereine staten en een terugkeer van de immigranten om in solidariteit met Europa vrede, welzijn en welvaart in de landen van herkomst te realiseren. Wie is hier de racist?

Parel 14 (donderdag 8 april 2021)

Deze parel werd vandaag geschreven en op ThePostOnline gepubliceerd: 

Samenwerken met een linkse partij is landverraad 

tweet van vandaag: De grootste overwinning van de moderne tijd is de emancipatie van de vrouw. De grootste nederlaag is de exclusieve macht van de rede, waardoor we niet meer openstaan voor het spirituele.

Parel 15 (dinsdag 13 april 2021)

Gisteren op ThePostOnline gepubliceerd: Seksuele frustraties van coronawappies en klimaatontkenners

In bovenstaand artikel stel ik het volgende: „Globalisering, multiculturalisme en massa-immigratie zijn de wapens van de Antichrist”. De Antichrist zal de Europese beschaving hiermee om zeep helpen. Dit zal gebeuren met behulp van mensen die het beste met ons voor hebben. Dat kan worden vermeden indien we het fundament van de Europese beschaving opnieuw respecteren. Hoe je het ook draait of keert dat fundament is de joods-christelijke ethiek.

Om te weten of de Verlossing mogelijk wordt, dan moeten we kijken of er tekens zijn die erop wijzen dat meer en meer mensen de geopenbaarde waarheden aanvaarden en er naar leven (dit is geïnspireerd door mijn studie van de filosoof Franz Rosenzweig).

Eerdere parels:


   © Juliaan Van Acker 2021