http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

7 oktober 2020 - …  

MEEST RECENTE AANTEKENING: Wat staat te gebeuren als door corona de ziekenhuizen moeten selecteren?

We moeten eens durven nadenken over wat er moet gebeuren als de coronapandemie helemaal uit de hand loopt en de ziekenhuizen strenge keuzes moeten maken over wie zal worden opgenomen. Stel dat er ook nog een vreselijke terrorische aanslag door moslims wordt gepleegd en dat daarbovenop nog een ramp dreigt ten gevolge van de klimaatverandering. Dan is de speeltijd voorbij. Stel, bij wijze van hypothese, dat de regering of de macht die met een staatsgreep het landsbestuur heeft overgenomen, de volgende maatregelen neemt:

- de ziekenhuizen nemen alleen patiënten op die behoren tot de autochtone bevolking met voorrang aan gepensioneerden die tijdens een lange loopbaan hebben bijgedragen aan de ziektekostenverzekering, volwassenen die al veel jaren deelnemen aan het arbeidsproces en kinderen. Werklozen en gehandicapten worden van die zorg uit noodzaak uitgesloten.

- de staatsuitgaven worden voorbehouden voor wie actief deelneemt aan de economie. Illegalen en alle allochtonen die van een uitkering leven, verliezen hun uitkering en worden gedeporteerd naar de landen van herkomst. Weigeren die landen hen op te nemen, dan worden die landen tijdelijk door ons leger bezet om een luchtbrug te organiseren.

- alle moslims moeten uit Europa vertrekken.

Dit zijn hypothesen, om ons te helpen na te denken over wat ons eventueel te wachten staat in tijden waar noodgedwongen extreme maatregelen moeten worden genomen om te redden wat er nog te redden valt.

Het bovenstaande is vreselijk, maar we leven in Bijbelse tijden omdat de hele mensheid bedreigd wordt. Tijdens de Zondvloed werd de wereldbevolking compleet vernietigd, op één gezin na. In de chaos die ontstond bij de Toren van Babel trokken alle volkeren weg. Deze lessen uit de Bijbel zouden wel eens opnieuw van toepassing kunnen zijn.

Bij deze verschrikkelijke maatregelen moeten we het volgende bedenken: als alle immigranten terugkeren naar de landen van herkomst, dan zullen die landen een grote bloei kennen. Als bijvoorbeeld alle Afrikaanse en islamitische artsen die nu in het Westen werkzaam zijn, terugkeren dan zal eindelijk de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden opgebouwd worden. Als alle creatieve technici en academici terugkeren, zal het onderwijs sterk verbeteren en krijgen de economische activiteiten een enorme impuls. De hierboven genoemde maatregelen kunnen van de 21ste eeuw de beste eeuw ooit maken!


Vorige aantekeningen: 

7 oktober 2020: vanaf vandaag schrijf ik hier aantekeningen bij mijn studie van de filosofie van Franz Rosenzweig (1886-1929). Let op: deze aantekeningen zijn mijn persoonlijke interpretaties, want wat volgt is geen samenvatting van het boek van Rosenzweig. Er kunnen ook notities geplaatst worden naar aanleiding van de actualiteit.

referenties: 

Rosenzweig, F. (1921). Der Stern der Erlösung. Frankfurt am Main.

Mosès, S. (1982). Système et révélation: La philosophie de Franz Rosenzweig. Paris.

Het is een vergissing te denken dat de waarheid uitsluitend met de rede is te achterhalen. Hiermee ontdekken we niet de zin van de dingen en van het leven. De rede geeft ook geen inzicht in de mens, in de wereld als schepping, en in God. Om deze absolute waarheden te ontdekken, kunnen we terecht bij het judaïsme en het christendom.

Dat zoveel mensen het met bovenstaande volstrekt oneens zijn, is een ramp voor de westerse beschaving en verwijdert ons van onze roeping. Het is ook een ramp voor de menswetenschappen: de empirische psychologie bijvoorbeeld staat met lege handen voor de zinvraag. De zinvraag is nochtans de essentie van onze psyche.

donderdag 8 oktober 2020: De catastrofes in de geschiedenis zijn het gevolg van de rivaliteit tussen de staten en de nationalistische passies van het volk. De geschiedenis van de mensheid berust helaas te zeer op oorlogen en geweld. Een vraag is hoe we deze beweging kunnen keren. Het antwoord hierop wordt niet gegeven door de Rede, maar door de religie. Dit laatste zullen velen met klem ontkennen, gezien de vele godsdienstoorlogen. Hier gaat het echter niet om de religie als institutie met politieke macht, maar om de roeping van het individu om het goede in de wereld te brengen. Die roeping volgt uit de Openbaring die aan de basis ligt van het judaïsme en van het christendom.

De Rede levert de mens over aan het willekeurige en aan het geweld. De Rede onderwerpt de mens aan de wetten van de natuur, die onverschillig staan tegenover het individu. Het individu moet zich daarom bevrijden uit de totaliteit van het Zijn en dat kan alleen via de openheid voor het transcendente. Met andere woorden: willen we ons bevrijden uit de oorlogen tussen de volkeren, dan moeten we ons laten leiden door de moraal die het Zijn transcendeert. Nationalisme ja, maar met als doel het goede in de wereld te brengen. Nationalisme, of liever: patriotisme is noodzakelijk voor de verbondenheid tussen mensen die aan een betere wereld willen werken. God heeft de wereld geschapen: de Schepping is goed. De moraal is aan ons geopenbaard: de Openbaring vraagt ons het goede te doen. Dit leidt uiteindelijk tot de Verlossing: de mensen vervolmaken de schepping.

Het joodse volk dat zich niet assimileert, getuigt daardoor van de prioriteit van de Openbaring. Wat God heeft geopenbaard aan de mensheid staat boven de wetten van de natuur, van bloed en bodem. Bij een verkeerd begrepen nationalisme, waarbij de Openbaring als fundament van menselijkheid wordt ontkend, zijn de joden een steen des aanstoots. Het joodse volk staat in zekere zin buiten de geschiedenis en leeft volgens het ritme van de eeuwigheid.

Het christendom heeft een andere roeping dan het joodse volk. Het christendom respecteert de eigenheid van elk volk en predikt de Openbaring. De christenen proberen het Eeuwige in de geschiedenis te brengen, totdat de wereld het Rijk Gods wordt (de Verlossing). Dat is ook de reden waarom christendom en kunst zo nauw met elkaar verweven zijn (de kunst brengt het verhevene in de wereld).

De overwinning op het Zijn is een overwinning van de subjectiviteit: alleen het individu kan goed zijn. Individualisme ja, maar dan wel om het goede te doen.

In Vrij Nederland van deze week word ik geciteerd in een interview met de filosofe Susan Nieman: hier het citaat en mijn reactie die ik mailde naar de redactie: 

Het zijn juist vaak rechtse mensen die naar de Nederlandse ‘tolerantie’ verwijzen. Op het rechtsgeoriënteerde medium The Post Online schrijft Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar orthopedagogiek, bijvoorbeeld dat in het Westen het minste racisme bestaat, vrouwen en homo’s er de meeste vrijheid hebben en de welvaart er het meest gelijkwaardig is verdeeld.

"Toen de rechtse partijen in Duitsland tegen de Turkse toelating van de EU ageerden, begonnen ze ineens ook over vrouwen- en homorechten. Waarom stonden die zaken eerder niet op hun agenda? Deze Van Acker ontkent de bestaande problemen. Die worden in de VS meer erkend en ze zijn meer bespreekbaar. Om verschillende redenen: de zwarte populatie is groter, we hebben meer wapens, de politie is gewapend én gebruikt deze wapens. Het feit dat racisme in de VS dodelijker is dan in Europa, betekent niet dat het in Europa niet bestaat.”

Geen intelligente reactie van die dame. Zeggen dat er minder racisme is, betekent niet dat het ontkend wordt. De ideale wereld bestaat nu eenmaal niet. Het is ook een gevaarlijke reactie, want aangezien er objectief gezien minder racisme is in het Westen (waarom zouden dan zoveel mensen willen emigreren naar de VS en naar Europa? Juist, omdat er hier het minst racisme is en het minst gediscrimineerd wordt), moeten we juist de nadruk leggen op onze westerse waarden. Susan Neiman en anderen ondergraven met hun beeldvorming onze beschaving, die daardoor verhinderd wordt haar roeping in de wereld waar te maken. Ik houd juist een pleidooi om een baken van hoop te zijn voor de rest van de wereld en onze verantwoordelijkheid te blijven opnemen voor diegenen die verdrukt en gediscrimineerd worden. Wat velen niet willen horen: in sommige landen, zoals Kongo waar ik drie jaar als pedagoog heb gewerkt, had de bevolking het beter tijdens de koloniale periode dan nu. Nu horen we helaas alleen over de wandaden gedurende die periode (wat ik ook niet ontken, maar ik behoud respect voor de tienduizenden blanken die in die landen vaak gratis hun leven hebben gewijd aan verbetering van de leefomstandigheden).

Ik hoop dat u hiermee begrijpt dat wat onder 'links' of 'politiek correct' valt, de immoraliteit in de wereld eerder kan versterken. De weg naar de hel ligt vol goede bedoelingen.

Op mijn website is meer hierover te ontdekken.

( naschrift: Ach, dit is allemaal nutteloos. Dialoog is in deze tijd niet meer mogelijk. Er komt beslist geen antwoord van Vrij Nederland. Update op 19 oktober 2020: inderdaad geen reactie. Sukkels en landverraders).

tweet van vandaag (ook in het Engels)Zonder globalisering en zonder multiculturalisme zou er geen coronapandemie zijn geweest en zouden triljoenen bespaard zijn voor onze eigen cultuur. Zodra dit tot het collectief bewustzijn zal doordringen, komt de ommekeer.

Een late avondgedachte: Ik moet mij voortdurend verzetten tegen de neiging te willen zwijgen en niet meer te publiceren. Na een hele leven lang gestudeerd te hebben, tot de dag van vandaag, besef ik hoe vreselijk dom de mensen zijn; vooral dan diegenen die menen te waarheid in pacht te hebben. Een van mijn belangrijkste inzichten is dat we met ons brein de oneindigheid niet kunnen vatten en de levensverschijnselen zijn nu eenmaal oneindig complex.

Vrijdag 9 oktober 2020

De Nieuwe Renaissance

Het belangrijkste argument tegen het relativisme van alle waarden is de Openbaring. Vandaar het belang van het geloof (het joodse of het christelijke) om aan onze beschaving zin en richting te geven. Dit zal waarschijnlijk de Nieuwe Renaissance in de 21ste eeuw zijn. Renaissance als een hergeboorte van het geloof of een opnieuw centraal stellen van de geboden die door de Openbaring aan de mensheid zijn gegeven. Hiermee zullen de waarden waarop onze beschaving is gefundeerd hervonden worden en weer richtinggevend zijn voor ons gedrag op politiek, economisch en sociaal gebied.

De westerse beschaving zal het vaandel opnieuw opnemen en voor de gehele wereld het voorbeeld geven van de absolute waarden voor menselijkheid. De Verlossing van de mensheid (verlossing van het kwaad, van oorlogen en geweld) is de roeping van het Westen, Europa in het bijzonder.

De persoon tegenover het systeem

Aan de ene kant hebben we de realiteit die we met de Rede proberen te doorgronden, tot we het systeem hebben ontdekt waarbinnen de totaliteit verklaard kan worden. Dit is de filosofie van het heidendom: God of het Transcendente hebben we niet nodig om de wereld te begrijpen.

Aan de andere kant is er de mens die persoonlijk nadenkt als een soeverein wezen. Dit is de filosofie van het innerlijk leven en van de spiritualiteit om te zoeken naar het persoonlijk heil en persoonlijke zingeving. Het zoeken naar de waarheid begint bij de subjectiviteit van het denken.

De mens is tegelijkertijd onpersoonlijk en persoonlijk. Hij is onpersoonlijk als deel van een systeem. Hij is persoonlijk als een ik dat autonoom kan denken en oorsprong is van zijn denken en daden. Toegepast op zijn relatie met God die een absoluut wezen is, is de mens tegelijkertijd object en subject. Als geschapen door God is hij een object; God die oneindig is heeft zich teruggetrokken om ruimte te creëren voor de mens. Als Ik moet de mens God in de wereld brengen.

zaterdag 10 oktober 2020: Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het individu en het Mij. Het individu is de mens die deel uitmaakt van een collectiviteit en zich onderwerpt aan de Wet, de samenleving en de Staat. Daarin vindt de mens als individu zijn roeping. Het Mij staat boven deze objectieve invloeden. Het Mij is niet herleidbaar tot de totaliteit. Het is het Mij dat angst heeft voor de dood (ik sterf alleen en niemand kan in mijn plaats sterven, terwijl de functie die ik als individu bekleed in de samenleving door een ander kan worden overgenomen). Het is dan ook het Mij dat zich moet verantwoorden tegenover God, dat gehoor moet geven aan de Openbaring. Het is het Mij dat uit eigen wil goed is en daarin is hij onvervangbaar. 

Bovenstaande betekent dat ethiek en religie elkaar aanvullen. Ethiek kan worden gelijkgesteld aan de normen die de wet, de samenleving en de Staat opleggen. Religie is gehoorzaamheid aan de Openbaring. Alleen dank zij de religie wordt de mens een Mij. Liefde kan niet van bovenaf wordt opgelegd. De Staat creëert orde, gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid. Religie inspireert tot onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Het gaat om het verschil tussen de mens als gewillig kuddedier en de menselijke mens. Is het de religie die de mens menselijk maakt?

maandag 12 oktober 2020: voordat ik begin na te denken, besta ik, bestaat de wereld en bestaat God. De mens, de wereld en God zijn realiteiten, maar omdat ze er al zijn voordat ik denk, zijn ze ’leeg’. De mens, de wereld en God zijn vanuit deze optiek geen inhouden van het weten, maar het is een kwestie van ’geloof’. Rosenzweig werkt dit verder uit. Wat zijn de implicaties van dit geloof?

Volgens Rosenzweig is geloof geen denkact, maar een bestaansact. Geloof is existentieel, want zonder de mens, de wereld en God is er geen existentie. De taal speelt in de existentie een noodzakelijke rol. De existentie drukt zich uit met de taal. De taal is het orgaan van de existentie. De taal legt verbanden: God en de wereld, dat is de schepping; God en de mens, dat is de Openbaring; de mens en de wereld, dat is de Verlossing. Die verbanden worden al gelegd terwijl het nog ’lege’ begrippen zijn, dus nog geen onderwerp van het denken.

gepubliceerd op 12 oktoberHet verdriet van de multiculturele samenleving

donderdag 15 oktober 2020: de mens is een individu in zoverre hij een deel van de wereld is en deelneemt aan de wereld van de dingen. Hij dankt zijn individualiteit aan zijn plaats in de samenleving. Het individu is burger van de wereld, vandaar het idee van het cosmopolisme en de universele rechten van de mens. De moderne democratie is gebaseerd op dit begrip van de mens, de burger die deelneemt aan de samenleving en waar iedereen gelijk is.

Als een persoon is de mens singulier, uniek, onvervangbaar, verschillend van alle anderen. De mens ondekt zichzelf als persoon in de liefde en in de dood (niemand kan in zijn plaats sterven). In de liefde ontdekt de mens zijn autonomie en zijn originele eenzaamheid. In de liefde ontrukt de mens zichzelf uit zijn rol en plaats die door de samenleving dwingend worden opgelegd. In zekere zin kunnen we zeggen dat de mens in de liefde, maar ook in de dood, pas echt mens wordt. In de eros wordt hij opnieuw geboren.

In de liefdesrelaties tussen man en vrouw, tussen de ouders en de kinderen, tussen grootouders, broers en zussen, kortom in het gezin en de bredere familie vinden we de relaties waar ieder als singuliere, unieke en onvervangbare persoon wordt benaderd. In die zin zijn het gezin en de familie niet alleen de hoeksteen van de samenleving, maar de plaats waar de mens menselijk wordt en menselijk wordt behandeld.

We gaan naar een tijd waar deze liefdesrelaties opnieuw als levensvervulling zullen worden gezien, zoals in vorige eeuwen altijd is geweest. Dit wordt een maatschappij waar handel en politiek bijzaak worden, het consumentisme loopt ten einde, iedereen concentreert zich op de relaties met de mensen met wie men zich verbonden voelt.

Die relaties moeten we met alle kracht veilig stellen. Dat is de motivatie voor patriotisme en een machtig leger. Het gezin en de voortplanting worden gezien als de ware bestemming van de mens (wie voor andere relaties kiest en niet voor de voortplanting wordt daarom niet afgewezen).

De pandemie, de gevolgen van de klimaatverandering en andere ontwikkelingen zullen dit op korte termijn op gang brengen. Iedereen gaat terug naar het land en de streek waar hij thuishoort. De lokale economie, het lokale cultureel leven, de sportactiviteiten en goed rentmeesterschap over de natuur en de landschappen zullen een bloei kennen als nooit tevoren.

tweet van vandaag (NL en EN): Door de pandemie komen het gezinsleven en de relatie tussen man en vrouw weer centraal te staan en wordt de economie, de vrijetijdsbesteding, de sport, de cultuur weer lokaal. Einde globalisering en consumentisme.

vrijdag 16 oktober 2020: Er is kennis van het verleden, dit is van wat voorbij is; er is kennis van het heden, dit is van de interacties met anderen (de dialoog) en met de dingen; en er is kennis die voorspelling is van de toekomst. De eerste vorm van kennis ligt objectief vast. De tweede vorm ontwikkelt zich tijdens ons bestaan en de derde vorm van kennis is onzeker, maar betreft onze hoop in de toekomst.

Waarop zijn deze drie vormen van kennis gefundeerd? Er zou geen kennis van het verleden zijn zonder de wereld; die kennis berust op de Schepping; de kennis die zich ontwikkeld in onze interacties en ons handelen wordt geïnspireerd door de Openbaring van de geboden (door de Liefde); deze kennis berust op God die zich openbaart.  De kennis van de toekomst wordt gedragen door de Verlossing, dit is de verlossing uit het lijden en van de dood.

De tragedie van onze tijd is dat we de fundamenten van onze kennis verdringen. De oorzaak hiervan is dat we geobsedeerd zijn door de kennis, terwijl we de Schepping, de Openbaring en de Verlossing slechts via het geloof kunnen erkennen. We zien de wereld niet meer als een Schepping. We relativeren de ethiek omdat we de ethiek niet meer zien als gebaseerd op de goddelijke Openbaring. Het ontbreekt aan verantwoordelijkheidszin voor de toekomst omdat we in plaats van te streven naar Verlossing, we tezeer gepreoccupeerd zijn met de behoeften van het moment.

Om die tragedie te overwinnen, moeten we ons bezinnen over de fundamenten. Dat is in deze tijd een vrijwel onmogelijke opdracht. Het zou best kunnen dat de coronapandemie de mensen zal dwingen zich te bezinnen over hun rol in de wereld en dat de gevolgen van de klimaatverandering ons bewust zullen  maken van onze verantwoordelijkheid voor de Schepping. Uiteindelijk zal duidelijk worden dat het God is die dit van ons verlangt.

zaterdag 17 oktober 2020: vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: Foute grappen maken is gezond

reacties op deze bijdrage op TPO: 

  1. adriaanbschreef:

We zijn in het westen de weg kwijt omdat we niet meer naar cijfers willen kijken. Hard schreeuwen is belangrijker geworden dan met feiten onderbouwen. Ik wil geen vrouwenquotum, ik ben tegen een quotum voor allochtonen, gelen bruinen, indianen, vul hier maar willekeurige minderheden in. Ik wil graag terug naar de meritocratie, niet een democratisch opgelegde meerderheidmening maar de mening van een deskundige die onderzoek heeft gedaan. Waar zijn de vakministers? Hoe kan het dat de Akwasi’s en de Sylvana’s hun waanzin kunnen verspreiden zonder zelfs maar een helder tegengeluid uit de regering? Hoe kan het dat het OMT niet eens gedegen onderzoek pleegt naar de oorzaken van verspreiding alvorens ze vrij willekeurig allerlei maatregelen oplegt die aantoonbaar niet helpen? Het maakt mij niet uit of iemand wit, zwart of groen is. Zolang die iemand maar wel streeft naar waarheidsvinding.

adriaanb

Overigens ben ik het volkomen eens dat je foute grappen moet kunnen blijven maken. Voor iedere opmerking zijn er altijd wel mensen te vinden die zich gekwetst voelen. Lang leve de vrijheid van meningsuiting. Naasr het gelijkheidsbeginsel een belangrijke pijler voor de democratie. Zonder die pijlers zijn we ook zo’n babanenrepubliek.

BvG

‘en het stimuleren van de massale terugkeer van de immigranten naar de landen van herkomst om daar, met onze steun, de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren.’
Voor het stimuleren van terugkeer bestaat nog nauwelijks sociaal, noch politiek draagvlak. Met het verbeteren van de levensomstandigheden elders zijn we inmiddels al zo’n 70 jaar bezig. En dat heeft ons blijkbaar tot op dit punt in de geschiedenis gebracht. Volgens mij komen we zo langzamerhand niet meer uit onder (proportionele)drang en dwang.

LeonV.

Meneer van Acker kunt u ook op het Binnenhof enige colleges geven, zij hebben het heel erg nodig!

juliaan van acker

@LeonV. Ze lezen dit allemaal, maar durven nog niet uit de kast te komen

MonkeyFace

goed stuk..

Dree

Geweldig stuk waarin een heleboel heilige huisjes met de grond gelijk worden gemaakt. Het is fijn dat iemand dit gewoon eens benoemt.

Pietje

Bedankt voor dit goede stuk.

comment007

Uitstekend stuk. Het is het Westen dat ten grondslag heeft gelegen aan de toegenomen welvaart in de wereld, ondanks tijdelijke tegenslagen.
Omdat vrouwen kinderen baarden waren dat vaak mannen.
Hoeveel auto’s, vliegtuigen, tractoren, medicijnen, etc. zijn er buiten het Westen uitgevonden ? Hoeveel democratieën zijn er in Afrika, Azië of Zuid-Amerika ?
Het is onbegrijpelijk waar deze zure haat van de blanke man vandaan komt.
Misschien moet de kwaliteit van ons onderwijs eens bekeken worden ?


zondag 18 oktober 2020: De objectieve wereld wordt niet gecreëerd door het denken, zoals het idealisme beweert, maar de objectieve, reële wereld was er al vooraleer erover wordt gedacht. Het is niet het begrip van de wereld dat werkelijkheid is, maar gewoon het pure daar-zijn van de wereld. De wereld is aan ons gegeven als een pure evidentie.

Het scheppingsverhaal heeft in dit verband een belangrijke filosofische betekenis. God zei namelijk na de schepping dat het goed was. We ervaren de wereld daarom niet als een realiteit die we dankzij ons denken creëren, maar als een wereld die goed is. Een waarde-oordeel gaat vooraf aan de kennis van de wereld.

Vandaar de vraag waarom de mensen het zich permitteren om zoveel te vernietigen in de schepping, in datgene wat van oorsprong goed was. Bovendien is het niet onze schepping. We zijn zelf geschapen. Als een autosnelweg wordt aangelegd: waar halen we het recht om een landschap zo grondig te vernietigen?

Het lijkt alsof we met onze Rede absolute prioriteit geven aan de macht van de mens. Terwijl voorafgaand aan de Rede het goede er was. De wereld is goed. De mensen zijn van oorsprong goed. Het is de taak van de mens om verder te werken aan de schepping, dit is om het goede in de wereld en onder de mensen te brengen. Alle ideologieën die we met de Rede bedenken, kunnen ons afleiden van onze fundamentele, ethische opdracht.

De klimaatverandering en andere rampen die op ons afkomen, maken ons ervan bewust dat we goede rentmeesters moeten zijn over de planeet Aarde en zorgzaam moeten zijn voor de mensheid. Dit is een absoluut andere levensbeschouwing: bij elke handeling moeten we ons de vraag stellen of we het goede niet vernietigen en of het goed is voor onze medemensen, ook voor de toekomstige generaties.

De oplossing ligt in een goed beheer van onze omgeving en in de liefde voor de mensen met wie we ons verbonden voelen. Als elk volk op die manier haar verantwoordelijkheid opneemt, komt er echte vrede op de wereld en komt er een einde aan de vernietiging van het milieu. Dan hoeft er ook geen emigratie meer te zijn, want iedereen zal terugkeren naar de plek waar hij thuishoort en waar zijn voorouders hebben gewoond. Ieder volk kan dan beginnen met een herstel van de oorspronkelijke landschappen. Elk land probeert in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend te zijn, wat het einde betekent van de globalisering, het eindeloos verslepen van goederen, het internationaal toerisme, en dergelijke. Het resultaat zal zijn dat de mensen weer zullen genieten van het samenzijn, van het gezinsleven, van de sociale contacten in de eigen omgeving en van de natuur die hen omringt.

maandag 19 oktober 2020: we moeten eens durven nadenken over wat er moet gebeuren als de coronapandemie helemaal uit de hand loopt en de ziekenhuizen strenge keuzes moeten maken over wie zal worden opgenomen. Stel dat er ook nog een vreselijke terrorische aanslag door moslims wordt gepleegd en dat daarbovenop nog een ramp dreigt ten gevolge van de klimaatverandering. Dan is de speeltijd voorbij. Stel, bij wijze van hypothese, dat de regering of de macht die met een staatsgreep het landsbestuur heeft overgenomen, de volgende maatregelen neemt:

- de ziekenhuizen nemen alleen patiënten op die behoren tot de autochtone bevolking met voorrang aan gepensioneerden die tijdens een lange loopbaan hebben bijgedragen aan de ziektekostenverzekering, volwassenen die al veel jaren deelnemen aan het arbeidsproces en kinderen. Werklozen en gehandicapten worden van die zorg uit noodzaak uitgesloten. 

- de staatsuitgaven worden voorbehouden voor wie actief deelneemt aan de economie. Illegalen en alle allochtonen die van een uitkering leven, verliezen hun uitkering en worden gedeporteerd naar de landen van herkomst. Weigeren die landen hen op te nemen, dan worden die landen tijdelijk door ons leger bezet om een luchtbrug te organiseren.

- alle moslims moeten uit Europa vertrekken.

Dit zijn hypothesen om ons te helpen na te denken over wat ons eventueel te wachten staat in tijden waar noodgedwongen extreme maatregelen moeten worden genomen om te redden wat er nog te redden valt.

Het bovenstaande is vreselijk, maar we leven in Bijbelse tijden omdat de hele mensheid bedreigd wordt. Tijdens de Zondvloed werd de wereldbevolking compleet vernietigd, op één gezin na. In de chaos die ontstond bij de Toren van Babel trokken alle volkeren weg. Deze lessen uit de Bijbel zouden wel eens opnieuw van toepassing kunnen zijn.

Bij deze verschrikkelijke maatregelen moeten we het volgende bedenken: als alle immigranten terugkeren naar de landen van herkomst, dan zullen die landen een grote bloei kennen. Als bijvoorbeeld alle Afrikaanse en islamitische artsen die nu in het Westen werkzaam zijn, terugkeren dan zal eindelijk de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden opgebouwd worden. Als alle creatieve technici en academici terugkeren, zal het onderwijs sterk verbeteren en krijgen de economische activiteiten een enorme impuls. De hierboven genoemde maatregelen kunnen van de 21ste eeuw de beste eeuw ooit maken!

dinsdag 20 oktober 2020: het is zover gekomen dat in Europa leraren angstig moeten zijn om de woede van hun islamitische leerlingen niet op te wekken. Het is zover gekomen dat een leerkracht door een moslim wordt onthoofd. Dit doet mij denken aan de jodenvervolging in nazi-Duitsland. Dat begon met kleine intimidaties totdat het uitmondde in het absolute kwaad. Nu is het absolute kwaad onder ons.

Niets dat in de geschiedenis gevaarlijker is dan ontwikkelingen die quasi geruisloos en beetje voor beetje tot stand komen. Totdat het te laat is en velen het slachtoffer zullen zijn.

vrijdag 23 oktober 2020: een cruciaal inzicht van Rosenzweig is dat het ’bevel’ om de naasten lief te hebben van buiten de mens komt, of sterker nog: van buiten het Zijn. Dit geeft antwoord op de vraag waarom er kwaad is in de wereld.

De mens doet kwaad aan zijn naasten als hij de stem van God niet hoort.

De oplossing van het kwaad in de wereld ligt in de openheid voor de Openbaring van God.

Het ziet er daarom somber uit voor de wereld die God heeft doodverklaard. Dit is geen pleidooi voor een terugkeer naar een Kerk die het hele maatschappelijk leven bepaalt, maar naar een 'godsdienst voor volwassenen’. Dit is een godsdienst waar de openheid voor de Openbaring de mens aanzet om in zijn specifieke situatie, in het hier en nu, zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Het is toch niet zo somber: in deze coronapandemie zien we talloze mensen die hun leven willen riskeren om zieken bij te staan. Deze mensen horen als het ware de stem van God en gehoorzamen aan zijn oproep. Dit geldt trouwens ook voor diegenen die helemaal niet in God geloven. God heeft geen behoefte aan naïef geloof in Hem.

Er is grote maatschappelijke solidariteit nodig om deze mensen te ondersteunen opdat ze er niet aan ten onder gaan.

vandaag gepubliceerd op ThePostOnlineBlack Lives Matter: niet in Afrika

reacties op deze bijdrage:

  1. Samuelschreef:

Mijn oudere broer was missionaris in Congo. Tijdens Mobutu, na wekenlange dreigingen, dag en nacht door “jongeren” is hij tenslotte gevlucht. Maar na korte tijd wilde hij toch weer terug naar zijn geliefde Afrika. Bij aankomst in zijn oude missiepost bleek daar inmiddels een zwarte priester te wonen, met vrouw. Hij moest maar verder gaan en een andere plaats opzoeken. Allemaal ongelooflijk. Intussen zitten daar Chinezen, die het veel “handiger”doen

mamaduke

ook de plaasmoorden gaan invermindert door, hoor je niemand over, bizar!

Dree

De Afrikanen zijn zoveel beter af met een blanke regering.

En waarom niet? In Nederland vinden we het toch ook niet erg dat Arib, van Afrikaanse afkomst, de TK voorzit? Dat Aboutaleb in Rotterdam burgemeester is? Dan zeggen we ook niet: “het moeten blanken zijn”. 

Het behaagt de links-ideologen om de Afrikaanse bevolking te laten creperen onder corrupte leiders. Deze leiders zijn niet de beste keus voor de bevolking. Deze leiders zitten daar omdat ze zwart zijn.

pieker

Afrika , failed states ! En , nee hoor . niet mee bemoeien en ook niet hier toelaten en laten blijven . Ik ben geen moordenaar zoals de EU , die moedwillig mensen laat verzuipen (Voor het plaatje). Ik wil ze gewoon niet toelaten . Beter voor Afrika , want het zijn de rijkste en de meest geschoolden die hier naar toe kunnen . Die zouden de aanzet tot verandering , misschien???? , kunnen geven .Bovendien als in het ene land een crisis is en het volgende met de vluchtelingen zit , dan kan dat wellicht ook helpen om een beetje meer Afrikaanse eenheid te scheppen !

MaartjeMaria

Wow Juliaan van Acker! Wat een afschuwelijk en tegelijk realistisch verhaal. Dank hiervoor. Ik heb altijd geweten hoe hopeloos Afrika is en hoe het er al zeventig jaar ingepompte geld weggegooid geld is. Je hoeft er maar de geschiedenis van de laatste decennia op na te lezen. Maar de gruwelijke onmenselijkheid die u beschrijft onderschrijft het nog eens extra.

En dan hebben die elkaar uitmoordende en blanke boeren om zeep brengende zwarte Afrikanen het hier over racisme.

d.grijpink

Perfect artikel, Juliaan…

Gijsbert

Dank. Kan dit uit eigen ervaring bevestigen.

Mrpurple

It is a white men’s burden

Gerrit Joost

Dank voor uw interessante artikel! Vreselijk, gruwelijk en onvoorstelbaar. Ondertussen groeit de bevolking daar snel. Een hopeloze situatie.

MonkeyFace

verloren continent(en)

Leonardo

Er bestaat geen Zwart land dat zijn eigen broek kan ophouden, ondanks de overvloed aan mineralen, vruchtbare grond etc.

Louise

Het is idd hopeloos. Je kunt er geld in blijven pompen, maar zolang tribalisme, corruptie, nepotisme en seksisme daar de leidraad blijft, is het weggegooid geld!

Caroline

Zwarte levens doen er vaak niet toe in Afrika, maar vaak ook wel, dat moet je ook erbij vertellen, tussen haakjes. Witte ook niet, trouwens, kijk naar voormalig Rhodesie. Maar wat weten wij van die cultuur? Is die intrinsiek wreder dan de onze? Misschien, maar ik waag het te betwijfelen. We weten er veel te weinig van. Een paar wrede dictators noemen: tja. Maar een ding is zeker: dat hele continent als zieliger dan andere volken of kleuren voorstellen, dat is een volkomen ongefundeerd, gevaarlijk en misleidend verdienmodel van de – mijns inziens net zo wrede – westerlingen. Het zwarte beeld van Acker slaat door naar de andere kant.

Caroline

Ontwikkelingshulp kwam voor zover ik weet uit rapporten en onderzoeken vooral bij de Afrikaanse (of Palestijnse) machtige leidende groepen terecht, die dat gewoon zijn blijven ontvangen en dus steeds rijker werden. En nog machtiger. En wreder. Hulp werd omgezet in soldaten en geweren. Schepping van ‘ons’ lieve westerlingen, dus eigenlijk. Tja. Bij ons gaat het licht ook uit hoor. Maandag wordt hoogstwaarschijnlijk de Noodwet aangenomen. Ik had ertegen willen gaan demonstreren, maar durf niet: tegenwoordig wordt je dan door een overmacht aan politie opgepakt of weggeslagen. En vanaf maandag begint de terreur: wat de regering zegt is dan de enige waarheid. Andere communicatie is gevaarlijk. Bij nieuwsweekend wisten ze het vanmorgen al: iedereen die iets anders vindt is gek, vanuit een complexe psychologische reactie. Hallo, goelagarchipel!

Han Smit

Stoppen met elke vorm van ontwikkelingshulp, ze moeten eindelijk op hun eigen benen gaan staan. Denken dat onze hulp noodzakelijk is, is pas echt racistisch. Of moeten we erkennen dat bepaalde organisatiestructuren uit ons ‘donkere verleden’ niet zo gek waren.

zondag 25 oktober 2020: Om ons geestelijk te oriënteren in de wereld hebben we coördinaten nodig, dit is een centrum en een begin. Volgens Rosenzweig wordt het centrum gegeven door de joden, namelijk Jeruzalem en het begin door het christendom, namelijk de geboorte van Christus. Deze coördinaten wijzen ons de weg naar de absolute waarheid. Het is geen objectieve waarheid die we kunnen ontdekken en begrijpen, maar een kwestie van geloof.

maandag 26 oktober 2020: gepubliceerd op ThePostOnline: Populisme verandert de politieke agenda

Het is wachten op revolutionaire acties van de volkeren overal in de wereld. Er is al veel verborgen armoede, ook hier in het Westen. De werkloosheid zal exploderen. Tot nog toe houden de regeringen het rustig door geld uit te delen, maar hier komt een einde aan. Dit is de Zondvloed en Babel volgt.

dinsdag 27 oktober 2020: tweet van vandaag (NL + ENG): „Er zijn waarheden waaraan de regeringen niet durven te denken (islamisering en libanonisering van Europa?)”.

Er komt een nieuwe geest in de wereld, waarin alle mensen opgeroepen worden terug te keren naar de landen van herkomst. Daar moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen. Dit beantwoordt aan de opdracht van de mensheid: vrede op Aarde aan alle mensen van goede wil. Zodat in alle landen de kinderen uitstekende scholen hebben, er een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg is, er voldoende werkgelegenheid is, er elementaire sociale voorzieningen zijn, de mensen zich veilig voelen en de politici zich onbaatzuchtig inzetten voor het volk.

De corponapandemie en andere rampen zullen die geest doen verrijzen.

woensdag 28 oktober 2020: we kunnen ons de toekomst op twee manieren voorstellen: als het resutaat van de vooruitgang of als iets wat absoluut anders is. In het eerste geval is er eigenlijk geen toekomst, slechts een voortzetting van wat al gaande is. In het tweede geval is er sprake van een radicale verandering. Deze toekomst staat buiten de tijd waarin we leven. Toch wordt in die toekomst de wereld volgens Rosenzweig een bewoonbare en een vermenselijkte wereld. Om die absolute verandering mogelijk te maken is de Openbaring noodzakelijk. Zonder geloof in God, zonder het opvolgen van Zijn geboden wordt de wereld nooit menselijk.

Tweet van vandaag (NL en ENG): Een Tweede Renaissance is nakend: niet gebaseerd op vooruitgang, maar op verdieping.

Bij een artikel op ThePostOnline van vandaag schreef ik de volgende reactie: „Als ik dit soort dwaasheden zonder argumentatie lees, denk ik dat ik zelf best kan stoppen met het inzenden van bijdragen voor ThePostOnline „. Ik denk inderdaad te stoppen want ik wil me niet meer associëren met mensen die dwaasheden of grofheden verkondigen.

donderdag 29 oktober 2020: Een inzicht van Rosenzweig die ik nog verder moet bestuderen, maar waar ik alvast en voorzichtig een voorzetje wil geven: De Schepping ( „In de beginne”) heeft een bedoeling, want het is het begin van iets. Die bedoeling wordt in de Openbaring aangegeven en zal uiteindelijk leiden tot de Verlossing. Maar let op: in de Schepping werd de wereld en de mens gecreëerd. Het doel van de Schepping ligt dus in de wereld en in de mens. Waarbij de mens in de Openbaring wordt opgeroepen te werken aan de Verlossing. De geopenbaarde boodschap is simpel: ’Bemin uw naaste als uzelf”.

Dit is een opdracht die verwezenlijkt moet worden in het concrete hier en nu; dit wil zeggen in de huwelijksrelatie. In die relatie wordt de Verlossing, dit is de Vervolmaking van de Schepping, benadert. Een liefdesrelatie betekent dat de een zich opoffert voor de Ander of leeft in dienst van de Ander (dat is namelijk de ware betekenis van liefde, die slechts onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk kan zijn).  In de Schepping heeft de oneindige God plaats gemaakt voor de wereld en voor de mens. Dit 'plaats maken voor' is liefde. De mens werkt aan de Verlossing door plaats te maken voor de Ander.

Deze zingeving is radicaal verschillend van de ontwikkeling van de kennis, van de wetenschap en de techniek. In deze laatste ontwikkeling wordt de Schepping niet wezenlijk veranderd. In de liefde echter wordt de natuurlijke gang van zaken radicaal doorbroken. In de natuurlijke gang van zaken gaat om om een struggle for life en is geen sprake van onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid. Is het doorbreken van de natuurlijke processen de stap naar het Rijk Gods op Aarde?

De coronapandemie en alle verschrikkingen die ons de komende jaren te wachten staan, kunnen we zien als een signaal dat de mensen hun ware roeping moeten herontdekken en er naar leven. We moeten ons bevrijden uit de vicieuzel cirkel van de natuurlijke ontwikkeling (naar meer techniek, meer handel, meer vertier), door ons leven in dienst te stellen van de Ander. Dat begint in de huwelijksrelatie en in de relaties met de mensen die ons verwant zijn.

Het probleem is dat in deze tijd elke verwijzing naar zingeving of God belachelijk wordt gevonden. Dit komt omdat de mensen betoverd zijn door de techniek, de handel en het vertier. Dit leidt de mensheid echter naar de afgrond: de vernietiging van de wereld, dus van de Schepping, en de vereenzaming van de mens (zie de toename van het aantal alleenstaanden). De coronapandemie kan een wake up call zijn om terug te keren naar de ware roeping van de mens. Ik zie een herstel van het gezin- en familieleven, waarbij de mensen gemeenschappen opbouwen van mensen die zich met elkaar verbonden voelen en die in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend zijn en hun vrije tijdsbesteding met elkaar doorbrengen. Dit zal het einde betekenen van de globalisering, het multuculturalisme, het massatoerisme en dergelijke. Misschien ook het einde van de industrialisatie.

vrijdag 30 oktober 2020: Waar gaan ’we’ heen? Met ’we’ wordt bedoeld (1) de wereld, de natuur, de kosmos, (2) de mens, groepen mensen, de mensheid. De wereld kent een ontwikkeling die wij als mensen kunnen proberen te begrijpen, maar we weten nooit precies en exact wat het uiteindelijk doel is van die ontwikkeling. De ontwikkeling van de wereld, de natuur en de kosmos valt voor het grootste deel buiten de invloed van de mens. De tweede vorm van ’we’,  namelijk de mens en de mensheid, stellen daden om in te grijpen in de wereld, ze gaan met elkaar om, en de mens kan alleen of in groep bidden. Deze drie activiteiten zijn volgens Rosenzweig respectievelijk de technische modaliteit van de menselijke interventie in de wereld, de ethische modaliteit en de utopische modaliteit. De techniek heeft een duidelijk en objectief doel. De ethiek heeft tot doel de liefde tot de naaste. Het bidden heeft tot doel de Verlossing, een heel ver doel, dat niettemin elk moment kan plaatsvinden.


 eerdere aantekeningen en andere teksten:   © Juliaan Van Acker 2020