http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

beschaving die geen beschaving meer is

Een jihad der geesten

In de tekst ’De oorlog komt eraan, dat is zeker’ had ik een worst case scenario geschetst. Daaraan is nu een tweede worst case scenario toegevoegd:

Unknown

In dit tweede scenario worden helemaal geen oorlogshandelingen verricht en vallen geen gesneuvelden. Het gaat om een metafysische oorlog, een jihad der geesten, waarbij de waarden en de tradities van het Westen sneuvelen. De overwinnaars zullen dit geen worst case noemen, maar de eindzege.

Ten gevolge van dramatische ontwikkelingen komen jongeren massaal tot het inzicht dat de westerse beschaving eindigt of, gezien de gebeurtenissen die ons zulen overweldigen, binnenkort zal eindigen in een Apocalyps. Ze zien in hoe nihilistisch de mensen zijn en hoe zinledig hun leven is geworden. Deze jongeren vinden hun heil in de islam. De islam biedt zekerheid. De moslims getuigen van een vast geloof en een diepe overtuiging. De geboden waaraan zij gehoorzamen, in hun uiterlijke verschijning en in hun gedrag, spreken de jongeren aan omdat zij hier hun zoektocht naar identiteit kunnen bevestigen.

Het volk ervaart dat de islam inderdaad de religie van de vrede is. Moslims plegen geen terroristische aanslagen meer, want voor de overwinning van de islam is geweld nu overbodig . Er hoeft niemand gedwongen te worden tot gehoorzaamheid aan de islamitische geboden. Er is geen sprake van onderdrukking, want er is een massale spontane bekering tot de islam.

Geleidelijk wordt alles wat herinnert aan de westerse beschaving vernietigd of afgeschaft. Kerken worden afgebroken of omgebouwd tot moskeeën. In de musea wordt alles wat mensen verbeeldt, kapot geslagen of op de brandstapel gelegd. Er zijn geen concerten meer. Literatuur en andere kunst worden overbodig geacht. Er zijn geen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen meer, want dat is niet meer nodig. Dank zij Allah en de islam is de wereld volmaakt geworden (*). 

Slechts in een ver afgelegen abdij ergens in Latijns-Amerika, wordt de Heilige Graal van het christendom bewaard. Dat is de enige plek waar geldt dat: „Waar er twee of drie bijeengekomen zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). 

(*) Een argument ten voordele van de islam zou kunnen zijn: het Westen heeft door het overwicht van de rede en het natuurwetenschappelijk onderzoek aan de ene kant heel veel diensten bewezen aan de mensheid, maar aan de andere kant is dit de oorzaak van de ecologische ramp en de verspreiding van alles vernietigende wapens. Uiteindelijk leidt de westerse beschaving tot de ondergang van de mensheid. In de islam daarentegen ligt het overwicht bij de de relatie tot Allah. Hier zijn het wereldse en het materiële slechts een tussenstap naar de eeuwige vrede. Wees tevreden met wat is en richt je naar Allah. lndien het Westen niet in de islamitische landen was geïnfiltreerd, dan leefden ze daar nog in vrede en in harmonie met de natuur.

De eerste worst case staat hieronder:

Worst case scenario 1:

Om de zaken eens op scherp te stellen, wil ik hier een worst case scenario schetsen. Ik doe dit niet uit pessimisme. Het gaat om een mogelijkheid, waarbij we ons kunnen afvragen of en hoe we er ons op moeten voorbereiden.

Stel dat islamitische terroristen de beschikking krijgen over atoomwapens. Dit is niet zo onwaarschijnlijk, want Pakistan of Iran kunnen de grondstoffen leveren. Beide landen hebben trouwens banden met terroristische groeperingen (Al Quada en Hezbollah). Deze terroristen plaatsen in enkele Europese steden atoombommen en laten er een ontploffen. Dan dreigen ze ook andere te laten ontploffen om zo Europa op zijn knieën te krijgen. Wat dan?

Het is ondenkbaar dat Europa zal buigen voor de eisen van de terroristen. De bevolking van de grote steden wordt geëvacueerd. Wat moet er gebeuren om herhaling te voorkomen? U raadt het al: we kunnen geen enkel risico nemen. Alle moslims en al wie enige band heeft met de islam moeten per direct uit Europa vertrekken. Een handjevol resolute fanatici zal het lot bepalen van miljoenen moslims.

meer hierover: De oorlog komt er aan. Dat is zeker.

en hoe deze worst case scenario voorkomen? referentie: Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) 

Multiculturalisme: een gevaarlijke utopie

Het zou ideaal zijn indien alle rassen op een harmonische wijze met elkaar zouden omgaan. In multiculturele wijken zijn er veel bewoners die vriendschappelijk met elkaar omgaan. Misschien geldt dit wel voor de meeste bewoners. Toch maak ik mij grote zorgen. In tijden van ernstige spanningen en als de levensbehoeften in het gedrang komen, gaat het om een strijd om te overleven. Biologische krachten of primitieve instincten krijgen dan de overhand op ethisch bewustzijn. In de vorige eeuw hebben we in een van de meest beschaafde landen van de wereld gezien hoe hele volksmassa’s opgezweept konden worden door een fanaticus. Het Duitse volk stond na de Eerste Wereldoorlog met de rug tegen de muur. Hetzelfde zal zich met zekerheid herhalen als grote dreigingen op ons afkomen in deze 21ste eeuw.

Dat is de reden waarom ik pleit  voor een krachtig Europa, gefundeerd op de joods-christelijke of op de seculiere humanistische moraal, zodat ons continent kan waken over de ethiek in de internationale politiek. Multiculturalisme ondermijnt echter de kracht en de identiteit van Europa. Bovendien is het ook de ethische plicht van asielzoekers en andere immigranten om, vooral in de barre tijden die voor ons liggen, op te komen voor de belangen van de landen van herkomst (zie ook: Wie mag er in Europa wonen? )

Hoe verder?

Na drie boeken over de Europese politiek, 150 opiniebijdragen in ThePostOnline en alle teksten hierover op deze website, heb ik het gevoel alles gezegd te hebben wat ik over Europa heb te zeggen. In mijn vakgebied, de jeugdbescherming, heb ik meestal de ontwikkelingen juist voorspeld. Wat ik in 1980 al schreef, werd slechts na dertig of veertig jaar de gangbare opinie. De ideeën die ik nu heb, worden helaas nog niet door de jongeren begrepen (wat had ik graag gewild op 20-jarige leeftijd te weten wat ik nu weet!). Dat geldt voor de meeste wetenschappelijke inzichten, ook voor de natuurwetenschappen.

In het geval van de politiek zal het niet zo lang duren, omdat de omstandigheden de mensen zullen dwingen anders te gaan leven. Nu ik alles heb gezegd wat ik te zeggen heb, is het gewoon een kwestie van afwachten. Ofwel gebeurt er niks en dan kunnen we ons leven gewoon verder zetten zoals we gewend zijn. Dat is prima, althans voor ons in het Westen. Ofwel worden we overrompeld door een escalatie van spanningen op meerdere terreinen tegelijkertijd (zoals door mij en anderen voorspeld). Dan zien we wel. Zoals bekend pleit ik ervoor om dan het hoofd koel te houden. De strijd tussen links en rechts zal in die tijden onvruchtbaar lijken. Radicale maatregelen kunnen dan niet uitblijven. Vertrekpunt is het familieleven en de natiestaat van mensen die een gemeenschappelijke cultuur, normen en waarden en een geschiedenis delen. Als elk in zijn omgeving probeert er het beste van te maken, kunnen de krachtigste gemeenschappen andere op solidaire wijze bijstaan.

Unknown-1
images

Komt er een Zondvloed en wordt de wereldgemeenschap, in het bijzonder de Europese Unie, een Toren van Babel? Ik denk het wel. De Bijbel bevat wijsheid van duizenden jaren ver. Die wijsheid komt altijd uit of heeft altijd het laatste woord. Dit zal betekenen dat kleine gemeenschappen uit de puinhopen zullen herrijzen. De krankzinnigheid van de industrialisatie en de globalisering zal stopgezet worden en vervangen door gemeenschappen van mensen die zich met elkaar verbonden weten, op verantwoorde wijze in hun behoeften zullen voorzien en goede rentmeesters zullen zijn over hun omgeving.

De volgende tweet vandaag 6 mei 2019 de wereld ingestuurd: „The madness of our time versus the idyll of the past” met twee foto’s.

Beschouwing bij de schietingen vanuit Gaza

De bijbel bevat veel wijsheid en bracht op de wereld een ethiek die de relaties tussen de mensen en de volkeren volmaakt zou maken indien de mensen de geboden zouden opvolgen.

Nu is een centraal thema van de bijbel dat Israël het land is dat door God aan de joden werd gegeven. Israël is al vanaf het begin der tijden bestemd voor het joodse volk. Wie dit land niet gunt aan de joden, vervloekt God en zal door God worden vervloekt.

Honderdduizenden joden zijn sinds 1956 door de moslims uit de islamitische landen verjaagd. De haat tegen de joden wordt in de islamitische landen tijdens de opvoeding van de kinderen erin gepeperd.

Wat moeten we hieruit concluderen? Is de islam een religie van Allah? Dat laatste is onmogelijk gezien het bovenstaande. Waar komt de islam dan wel vandaan?

Naschrift: Niettemin ben ik er zeker van dat de meeste moslims in vrede met hun buren, waar ook ter wereld, willen leven. We zien echter hoeveel ellende en onderlinge strijd er is in veel islamitische landen. Is dat misschien de vloek van God? De verlossing van al dat leed is aan vier  voorwaarden gebonden: (1) de haat tegen de joden opgeven; (2) de buurlanden van Israël moeten de joodse staat erkennen en samenwerken met het joodse volk. Als dit laatste het geval is, zal het Midden-Oosten op korte termijn tot bloei komen en de buurlanden zullen dezelfde welvaart en hetzelfde welzijn kennen als Israël; (3) afzien van de imperialistische bekeringsdrift om alle volkeren aan de islam te onderwerpen en (4) gelijke rechten geven aan vrouwen en hen vrijheid en onafhankelijkheid gunnen.

Wie mijn publicaties heeft gelezen weet dat ik hier een belangrijke rol zie voor de moslims die nu in het Westen wonen.

Beschaving die geen beschaving meer is

Elke dag wandel ik door een kruidtuin. Vroeger kon ik er talloze vlinders in alle kleuren bewonderen. Vorig jaar en dit jaar zag ik slechts een paar witjes. Aangezien in de natuur alles met alles samenhangt, zal de mensheid ook uitsterven. Dat is geen kwestie van pessimisme of doemdenken. Dat is gewoon willen zien wat voor je staat te gebeuren.

De voor de hand liggende maatregelen om het tij te keren, als dit al niet te laat is, zullen niet worden genomen. We zouden bijvoorbeeld moeten stoppen met vlees eten of vliegvakanties moeten worden afgeschaft. De vleesconsumptie neemt echter jaarlijks toe, onder andere door de stijgende welvaart in de wereld. In China worden tientallen nieuwe vliegvelden gebouwd, waaronder een met een capaciteit voor jaarlijks honderd miljoen passagiers. Klimaatcongressen, oproepen van de VN of klimaatverdragen tussen regeringen zullen hier niks uithalen.

Het ligt voor de hand dat een nieuwe Zondvloed begonnen is. Deze catastrofe kan allerlei vormen tegelijkertijd aannemen. Uitstervende bijen, grootte droogte, alles vernietigende orkanen of niet te beheersen epidemieën doen zich nu al voor.

lees verder de volledige tekst (downloaden mogelijk): Beschaving die geen beschaving meer is

Beschouwing donderdag 9 mei 2019

Waarom zijn intelligente mensen, eminente wetenschappers of ervaren politici het zo vaak fundamenteel met elkaar oneens? De oorzaak is heel simpel: de mens kan slechts een fractie van de waarheid bevatten; hij heeft slechts overzicht over een nietigheid in vergelijking met de oneindigheid. We doen er daarom goed aan zoveel mogelijk onze mond te houden, uiterst voorzichtig om te gaan met de wereld die voorhanden is en ons het liefst te beperken tot de dingen die er echt toe doen: onze relaties met de mensen om ons heen, onze kinderen opvoeden en zorgen dat in onze eigen omgeving de mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Vanuit deze basis houden we de wereld in de gaten, bereiden we ons voor op dreigingen die we menen te ontwaren en reageren passend op wat ons overkomt.

Ik vermoed dat er een tijd komt waar deze heel simpele voorstelling van zaken de algemene levensfilosofie zal worden. 

Dat moest ik deze avond, om 22uur en 12 minuten even kwijt.

zondag 12 mei 2019: publicatie op de ThePostOnline van:Waarom worden joden zo gehaat?  Deze tekst werd ondertussen al 1041 keer naar Facebook gelinkt.

Andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2019