http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

beschouwingen

[ „islamitische scholen”: zie hieronder op 8 juni ]

EUROPE AND ISLAM CAN SAVE THE WORLD

donderdag 9 mei 2019

Waarom zijn intelligente mensen, eminente wetenschappers of ervaren politici het zo vaak fundamenteel met elkaar oneens? De oorzaak is heel simpel: de mens kan slechts een fractie van de waarheid bevatten; hij heeft slechts overzicht over een nietigheid in vergelijking met de oneindigheid. We doen er daarom goed aan zoveel mogelijk onze mond te houden, uiterst voorzichtig om te gaan met de wereld die voorhanden is en ons het liefst te beperken tot de dingen die er echt toe doen: onze relaties met de mensen om ons heen, onze kinderen opvoeden en zorgen dat in onze eigen omgeving de mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Vanuit deze basis houden we de wereld in de gaten, bereiden we ons voor op dreigingen die we menen te ontwaren en reageren passend op wat ons overkomt.

Ik vermoed dat er een tijd komt waar deze heel simpele voorstelling van zaken de algemene levensfilosofie zal worden. 

Dat moest ik deze avond, om 22uur en 12 minuten even kwijt.

zondag 12 mei 2019: publicatie op de ThePostOnline van:Waarom worden joden zo gehaat?  Deze tekst werd ondertussen al 1041 keer naar Facebook gelinkt.

woensdag 29 mei 2019: Hoe we nationalisme definiëren is van groot belang om een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Er is een nationalisme om het eigenbelang te dienen en waar ’de anderen’ als vijanden worden gezien. Het goede nationalisme is bedoeld om als volk krachtig te zijn, zodat we ons ten dienste kunnen stellen van de anderen.

Mijn stelling is dat een ondoordachte veroordeling van nationalisme, het goede nationalisme in de weg staat.

De volgende stelling is dat nationalisme meer dan ooit noodzakelijk zal zijn om in deze eeuw de grote uitdagingen aan te kunnen. De wereld, en vooral Afrika, heeft een krachtig Europa nodig om, waar nodig, solidaire acties op te zetten.

De derde stelling tenslotte is dat Europa slechts krachtig kan zijn als de landen zich verenigen binnen een confederatie. Binnen de confederatie is elk land verantwoordelijk voor het eigen beleid, maar er komen goede afspraken voor defensie en handel.

Meer hierover in onderstaande teksten.

zaterdag 1 juni 2019

In feite, en dat is de bedoeling van deze gehele website, moet al onze aandacht uitgaan en moeten we alle prioriteit geven aan het lot van de Anderen. De Anderen (met een hoofdletter omdat zij zo belangrijk zijn) dat zijn onze naasten die nabij zijn, de volkeren ver weg in ontwikkelingslanden en de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de Aarde die we voor hen achterlaten.

Maar om onze verantwoordelijkheid voor de Anderen te kunnen opnemen, moeten we eerst zelf het voorbeeld geven. Vooraleer te wijzen op schendingen van de mensenrechten, moeten we eerst zelf bewijzen dat ons eigenbelang ondergeschikt is aan de belangen van de Anderen. Wat de mens tot mens maakt is het betrokken zijn met het lot van de Anderen. Dit laatste is de kern van het judaïsme en het christendom: een ononvertroffen gebod voor de menswaardigheid van de wereld waarin we leven.

Helaas geven we steeds minder het goede voorbeeld. De grootste schuldigen zijn de graaiers en de rijken die hun rijkdom niet ten dienste stellen van het welzijn van de Anderen (zie hieronder de tekst  gepubliceerd op 9 juli).

Om die reden moet de prioriteit liggen op de rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld. Als we het willen hebben over ’hoofdzonden’ of over ’grove schendingen van de Rechten van de Mens’, dan moeten we in de eerste plaats denken aan de eigenaars of aandeelhouders van bedrijven die geen of nauwelijks belasting betalen, aan oliesjeiks die midden een werelddeel waar grote armoede en ongelijkheid heerst, leven in decadentie en over ontzaglijke kapitalen beschikken.

Ik voel mij een roepende in de woestijn, terwijl het gaat om het wezenlijke van menswaardig bestaan. Is alle inspanning tevergeefs?

Een jihad der geesten

In de tekst ’De oorlog komt eraan, dat is zeker’ had ik een worst case scenario geschetst. Daaraan is nu een tweede worst case scenario toegevoegd:

 

In dit tweede scenario worden helemaal geen oorlogshandelingen verricht en vallen geen gesneuvelden. Het gaat om een metafysische oorlog, een jihad der geesten, waarbij de waarden en de tradities van het Westen sneuvelen. De overwinnaars zullen dit geen worst case noemen, maar de eindzege.

Ten gevolge van dramatische ontwikkelingen komen jongeren massaal tot het inzicht dat de westerse beschaving eindigt of, gezien de gebeurtenissen die ons zulen overweldigen, binnenkort zal eindigen in een Apocalyps. Ze zien in hoe nihilistisch de mensen zijn en hoe zinledig hun leven is geworden. Deze jongeren vinden hun heil in de islam. De islam biedt zekerheid. De moslims getuigen van een vast geloof en een diepe overtuiging. De geboden waaraan zij gehoorzamen, in hun uiterlijke verschijning en in hun gedrag, spreken de jongeren aan omdat zij hier hun zoektocht naar identiteit kunnen bevestigen.

Het volk ervaart dat de islam inderdaad de religie van de vrede is. Moslims plegen geen terroristische aanslagen meer, want voor de overwinning van de islam is geweld nu overbodig . Er hoeft niemand gedwongen te worden tot gehoorzaamheid aan de islamitische geboden. Er is geen sprake van onderdrukking, want er is een massale spontane bekering tot de islam.

Geleidelijk wordt alles wat herinnert aan de westerse beschaving vernietigd of afgeschaft. Kerken worden afgebroken of omgebouwd tot moskeeën. In de musea wordt alles wat mensen verbeeldt, kapot geslagen of op de brandstapel gelegd. Er zijn geen concerten meer. Literatuur en andere kunst worden overbodig geacht. Er zijn geen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen meer, want dat is niet meer nodig. Dank zij Allah en de islam is de wereld volmaakt geworden (*). 

Slechts in een ver afgelegen abdij ergens in Latijns-Amerika, wordt de Heilige Graal van het christendom bewaard. Dat is de enige plek waar geldt dat: „Waar er twee of drie bijeengekomen zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). 

(*) Een argument ten voordele van de islam zou kunnen zijn: het Westen heeft door het overwicht van de rede en het natuurwetenschappelijk onderzoek aan de ene kant heel veel diensten bewezen aan de mensheid, maar aan de andere kant is dit de oorzaak van de ecologische ramp en de verspreiding van alles vernietigende wapens. Uiteindelijk leidt de westerse beschaving tot de ondergang van de mensheid. In de islam daarentegen ligt het overwicht bij de de relatie tot Allah. Hier zijn het wereldse en het materiële slechts een tussenstap naar de eeuwige vrede. Wees tevreden met wat is en richt je naar Allah. lndien het Westen niet in de islamitische landen was geïnfiltreerd, dan leefden ze daar nog in vrede en in harmonie met de natuur.

De eerste worst case staat hieronder:

Worst case scenario 1:

Om de zaken eens op scherp te stellen, wil ik hier een worst case scenario schetsen. Ik doe dit niet uit pessimisme. Het gaat om een mogelijkheid, waarbij we ons kunnen afvragen of en hoe we er ons op moeten voorbereiden.

Stel dat islamitische terroristen de beschikking krijgen over atoomwapens. Dit is niet zo onwaarschijnlijk, want Pakistan of Iran kunnen de grondstoffen leveren. Beide landen hebben trouwens banden met terroristische groeperingen (Al Quada en Hezbollah). Deze terroristen plaatsen in enkele Europese steden atoombommen en laten er een ontploffen. Dan dreigen ze ook andere te laten ontploffen om zo Europa op zijn knieën te krijgen. Wat dan?

Het is ondenkbaar dat Europa zal buigen voor de eisen van de terroristen. De bevolking van de grote steden wordt geëvacueerd. Wat moet er gebeuren om herhaling te voorkomen? U raadt het al: we kunnen geen enkel risico nemen. Alle moslims en al wie enige band heeft met de islam moeten per direct uit Europa vertrekken. Een handjevol resolute fanatici zal het lot bepalen van miljoenen moslims.

meer hieroverDe oorlog komt er aan. Dat is zeker.

en hoe deze worst case scenario voorkomen? referentie: Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) 

Multiculturalisme: een gevaarlijke utopie

Het zou ideaal zijn indien alle rassen op een harmonische wijze met elkaar zouden omgaan. In multiculturele wijken zijn er veel bewoners die vriendschappelijk met elkaar omgaan. Misschien geldt dit wel voor de meeste bewoners. Toch maak ik mij grote zorgen. In tijden van ernstige spanningen en als de levensbehoeften in het gedrang komen, gaat het om een strijd om te overleven. Biologische krachten of primitieve instincten krijgen dan de overhand op ethisch bewustzijn. In de vorige eeuw hebben we in een van de meest beschaafde landen van de wereld gezien hoe hele volksmassa’s opgezweept konden worden door een fanaticus. Het Duitse volk stond na de Eerste Wereldoorlog met de rug tegen de muur. Hetzelfde zal zich met zekerheid herhalen als grote dreigingen op ons afkomen in deze 21ste eeuw.

Dat is de reden waarom ik pleit  voor een krachtig Europa, gefundeerd op de joods-christelijke of op de seculiere humanistische moraal, zodat ons continent kan waken over de ethiek in de internationale politiek. Multiculturalisme ondermijnt echter de kracht en de identiteit van Europa. Bovendien is het ook de ethische plicht van asielzoekers en andere immigranten om, vooral in de barre tijden die voor ons liggen, op te komen voor de belangen van de landen van herkomst (zie ook: Wie mag er in Europa wonen? )

Hoe verder?

Na drie boeken over de Europese politiek, bijna 150 opiniebijdragen in ThePostOnline en alle teksten hierover op deze website, heb ik het gevoel alles gezegd te hebben wat ik over Europa heb te zeggen. In mijn vakgebied, de jeugdbescherming, heb ik meestal de ontwikkelingen juist voorspeld. Wat ik in 1980 al schreef, werd slechts na dertig of veertig jaar de gangbare opinie. De ideeën die ik nu heb, worden helaas nog niet door de jongeren begrepen (wat had ik graag gewild op 20-jarige leeftijd te weten wat ik nu weet!). Dat geldt voor de meeste wetenschappelijke inzichten, ook voor de natuurwetenschappen.

In het geval van de politiek zal het niet zo lang duren, omdat de omstandigheden de mensen zullen dwingen anders te gaan leven. Nu ik alles heb gezegd wat ik te zeggen heb, is het gewoon een kwestie van afwachten. Ofwel gebeurt er niks en dan kunnen we ons leven gewoon verder zetten zoals we gewend zijn. Dat is prima, althans voor ons in het Westen. Ofwel worden we overrompeld door een escalatie van spanningen op meerdere terreinen tegelijkertijd (zoals door mij en anderen voorspeld). Dan zien we wel. Zoals bekend pleit ik ervoor om dan het hoofd koel te houden. De strijd tussen links en rechts zal in die tijden onvruchtbaar lijken. Radicale maatregelen kunnen dan niet uitblijven. Vertrekpunt is het familieleven en de natiestaat van mensen die een gemeenschappelijke cultuur, normen en waarden en een geschiedenis delen. Als elk in zijn omgeving probeert er het beste van te maken, kunnen de krachtigste gemeenschappen andere op solidaire wijze bijstaan.

Komt er een Zondvloed en wordt de wereldgemeenschap, in het bijzonder de Europese Unie, een Toren van Babel? Ik denk het wel. De Bijbel bevat wijsheid van duizenden jaren ver. Die wijsheid komt altijd uit of heeft altijd het laatste woord. Dit zal betekenen dat kleine gemeenschappen uit de puinhopen zullen herrijzen. De krankzinnigheid van de industrialisatie en de globalisering zal stopgezet worden en vervangen door gemeenschappen van mensen die zich met elkaar verbonden weten, op verantwoorde wijze in hun behoeften zullen voorzien en goede rentmeesters zullen zijn over hun omgeving.

De volgende tweet vandaag 6 mei 2019 de wereld ingestuurd: „The madness of our time versus the idyll of the past” met twee foto’s.

Beschouwing bij de schietingen vanuit Gaza

De bijbel bevat veel wijsheid en bracht op de wereld een ethiek die de relaties tussen de mensen en de volkeren volmaakt zou maken indien de mensen de geboden zouden opvolgen.

Nu is een centraal thema van de bijbel dat Israël het land is dat door God aan de joden werd gegeven. Israël is al vanaf het begin der tijden bestemd voor het joodse volk. Wie dit land niet gunt aan de joden, vervloekt God en zal door God worden vervloekt.

Honderdduizenden joden zijn sinds 1956 door de moslims uit de islamitische landen verjaagd. De haat tegen de joden wordt in de islamitische landen tijdens de opvoeding van de kinderen erin gepeperd.

Wat moeten we hieruit concluderen? Is de islam een religie van Allah? Dat laatste is onmogelijk gezien het bovenstaande. Waar komt de islam dan wel vandaan?

Naschrift: Niettemin ben ik er zeker van dat de meeste moslims in vrede met hun buren, waar ook ter wereld, willen leven. We zien echter hoeveel ellende en onderlinge strijd er is in veel islamitische landen. Is dat misschien de vloek van God? De verlossing van al dat leed is aan vier  voorwaarden gebonden: (1) de haat tegen de joden opgeven; (2) de buurlanden van Israël moeten de joodse staat erkennen en samenwerken met het joodse volk. Als dit laatste het geval is, zal het Midden-Oosten op korte termijn tot bloei komen en de buurlanden zullen dezelfde welvaart en hetzelfde welzijn kennen als Israël; (3) afzien van de imperialistische bekeringsdrift om alle volkeren aan de islam te onderwerpen en (4) gelijke rechten geven aan vrouwen en hen vrijheid en onafhankelijkheid gunnen.

Wie mijn publicaties heeft gelezen weet dat ik hier een belangrijke rol zie voor de moslims die nu in het Westen wonen.

Beschaving die geen beschaving meer is

Elke dag wandel ik door een kruidtuin. Vroeger kon ik er talloze vlinders in alle kleuren bewonderen. Vorig jaar en dit jaar zag ik slechts een paar witjes. Aangezien in de natuur alles met alles samenhangt, zal de mensheid ook uitsterven. Dat is geen kwestie van pessimisme of doemdenken. Dat is gewoon willen zien wat voor je staat te gebeuren.

De voor de hand liggende maatregelen om het tij te keren, als dit al niet te laat is, zullen niet worden genomen. We zouden bijvoorbeeld moeten stoppen met vlees eten of vliegvakanties moeten worden afgeschaft. De vleesconsumptie neemt echter jaarlijks toe, onder andere door de stijgende welvaart in de wereld. In China worden tientallen nieuwe vliegvelden gebouwd, waaronder een met een capaciteit voor jaarlijks honderd miljoen passagiers. Klimaatcongressen, oproepen van de VN of klimaatverdragen tussen regeringen zullen hier niks uithalen.

Het ligt voor de hand dat een nieuwe Zondvloed begonnen is. Deze catastrofe kan allerlei vormen tegelijkertijd aannemen. Uitstervende bijen, grootte droogte, alles vernietigende orkanen of niet te beheersen epidemieën doen zich nu al voor.

lees verder de volledige tekst (downloaden mogelijk): Beschaving die geen beschaving meer is

zaterdag 8 juni 2019: Islamitische scholen

Ik was van plan een open brief naar de minister van onderwijs te schrijven met betrekking tot de islamitische scholen, waarvan er meer en meer worden opgericht. Ik zie echter hiervan af. Het heeft geen zin. Dat het toelaten van deze scholen een vrijbrief is voor het indoctrineren van kinderen tot haat en geweld tegen joden, christenen, ongelovigen en afvalligen, wordt verdrongen. Bovendien zullen moslims glashard ontkennen dat in de koran tot dit geweld wordt opgeroepen. Ook al staat het er zwart op wit in. Daarom is discussie, overleg, argumenteren en dergelijk met hen volkomen zinloos. Indien de minister van onderwijs, luidop zou zeggen wat hij beslist moet weten, kost hem dat zijn politieke loopbaan. Als het gaat om vrijheid van onderwijs, zou dat dan ook gelden voor de Ku Klux Klan die hier scholen wil oprichten om hun rassenleer te verspreiden?

Voor alle duidelijkheid, hier wat er in de koran staat: „De heerschappij is alleen voor Allah.” (Koran:12:40) …„En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.”(Koran-8 vers 40) …„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.” (Koran 2:98) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat voor altijd totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60:4) …„Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.) …„O Profeet, bestrijd de ongelovigen en de huichelaars en pak hen stevig aan. Hun verblijfplaats is de hel; dat is pas een slechte bestemming.” (Koran 9:73) …„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2:193) …„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen/niet-moslims. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran 8:12) …„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14) …„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard.” (Koran 9:29) …„Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden.” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden.” (Koran: 8:12) …„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld.” (Koran 4:76, 60:4) …„Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.” (Koran 4:74) …„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.” (Koran 4:95)

En hier nog iets in het Arabisch over de ’lieden van het Schrift’, dat zijn de joden:

Koran (3/Al-’Imran-71)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

O lieden van de Schrift, waarom vermengen jullie de Waarheid met valsheid en verbergen jullie de Waarheid, terwijl Jullie (het toch) weten?

Koran (9/ At-Tawbah-14):

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

Doodt hen; Allah zal hen zeker bestraffen door middel van jullie handen en Hij zal hen vernederen en Hij zal jullie helpen tegen hen en Hij zal de heden van een gelovig volk genezen.

Welke houding aannemen tegen de grove politieke vergissing om deze leer via het onderwijs te verspreiden in de westerse landen? Hier zullen onze politici ooit verantwoording over moeten afleggen. Ik pas hier toe wat in mijn therapeutisch werk vaak tot de nodige rust leidde, namelijk het formuleren van een of/of hypothese. Ofwel is er niets aan de hand, komt het allemaal goed en blijft alles bij het oude. Dat is dan goed zo. Ofwel ontstaat door de islamitische scholen een hele generatie jongeren die gewelddadig zullen zijn, zich afzetten tegen onze samenleving en zich niet integreren. In dit laatste geval zal, in tijden van grote spanningen en diepe economische recessie, korte metten gemaakt worden met deze groep en worden ze gedeporteerd naar islamitische landen waar ze in vrede met hun geloofsgenoten kunnen leven. Dat ze onze nationaliteit hebben en hier geboren zijn, zal er niets toe doen.

We hoeven daarom niets te doen. De oplossing komt er toch. In zekere zin is het een goede zaak dat er meer en meer islamitische scholen komen, want dat versnelt de oplossing.

Voor de goede orde: ik veroordeel de islam niet en moslims moeten gelijkwaardig en rechtvaardig bejegend worden. Vanuit de islam gezien is wat in de koran staat volstrekt correct en de absolute, want goddelijke waarheid. Wat ik hier bedoel te zeggen dat de islam niet te verenigen is met de westerse beschaving en dat de islam inderdaad een religie van de vrede is in landen waar alleen moslims wonen, die bovendien tot dezelfde richting behoren. Als er door dramatische omstandigheden een burgeroorlog uitbreekt, zullen de tegenstanders van elkaar moeten worden gescheiden in het belang van beide partijen.

Mijn invalshoek is niettemin constructief. De ethiek die inherent is aan het judaïsme en het christendom is het beste dat de mensheid ooit heeft voortgebracht. Dat gegeven zullen de mensen altijd beseffen; dat is trouwens ook de reden waarom vluchtelingen naar het Westen komen. Waar het om gaat is dat Europa krachtig en verenigd genoeg blijft, om haar ethische rol in de wereld te vervullen. Dat zal niet lukken als de ondermijning van onze beschaving door de islam doorgaat.

(*) Een vredevolle oplossing voor de onverenigbaarheid van de islam met het Westen, staat te lezen in mijn boek: 

Het Europees-Islamitische vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen

dinsdag 18 juni 2019

Het kind leert de aangeboren driften te beheersen tijdens de opvoeding. De opvoeders leggen beperkingen op aan de bevrediging van de driften. Zonder die beperkingen wordt de mens de slaaf van zijn driften en wordt het samenleven met anderen een hel. Beheersing van de driften is daarom noodzakelijk voor de vrijheid van het individu en voor respect voor de vrijheid van anderen.

Die beperkingen kunnen ofwel op autoritaire wijze worden afgedwongen, ofwel wordt het kind op liefdevolle wijze geïnspireerd om zich aan de gedragsregels te houden. In het eerste geval worden de normen niet geïnternaliseerd. Zodra de autoriteit uit het gezichtsveld verdwijnt, grijpen de driften alle kansen om bevredigd te worden. In het tweede geval worden de normen duurzaam geïnternaliseerd. Het volgen van de regels leidt tot liefdevolle reacties en zo ontstaat een band tussen het kind en zijn omgeving.

Dezelfde mechanismen treden op in de staat. De wetten kunnen op autoritaire wijze worden afgedwongen. In de autoritaire staat is er veel corruptie, hypocrisie en verraad. De wetten worden slechts gevolgd uit angst voor de sancties. Zodra de kans zich voordoet, worden de wetten heimelijk overtreden. Als de autoritaire machthebbers hun macht lijken te verliezen, komt het volk in opstand.

In een democratie is iedereen gelijk voor de wet. De autoriteiten moeten beslist het goede voorbeeld geven. In een echte democratie zorgt de staat zo goed mogelijk voor de burgers. De burgers hebben alles te winnen met het goed opvolgen van de wetten. De mensen voelen aan dat de wetten er zijn voor hun eigen welzijn.

woensdag 19 juni 2019: gepubliceerd op ThePostOnline „Robotisering en artificiële intelligentie

zaterdag 22 juni 2019: Al wat de Europese beschaving bedreigt, zoals: de massa-immigratie van moslims, de economische dominantie van de VS en China, de macht van de multinationals of de inhoudsloze bureaucratiserende impact van de Europese instellingen, zou wel eens uit totaal onverwachte hoek een oplossing kunnen krijgen. Ik denk hierbij aan het klimaat!

De gevolgen van de klimaatverandering zouden van dien aard kunnen zijn, dat we wel moeten Europa reserveren voor de nakomelingen van diegenen deze beschaving hebben opgebouwd. Radicale maatregelen zullen volgen. Elk land zorgt in de eerste plaats dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd voor de eigen bevolking. Elk land organiseert de onderlinge solidariteit.

Dan zal blijken dat God Europa lief heeft omwille van al het goede en het mooie dat tot stand is gekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de blanken die in Afrika met hart en ziel hebben gewerkt. Aan de filosofie, de kunsten, de wetenschappen en al datgene wat ik in mijn ’Ode aan het blanke ras’ heb genoemd.

De rest van de wereld zal stikken in de corruptie, de hebzucht, de machtswellust en het enorme gebrek aan mededogen met diegenen die lijden. Hen zal de nieuwe Zondvloed treffen.

Samen met de joden zullen de blanke Europeanen het godsrijk op aarde verwezenlijken.

Dinsdag 25 juni 2019: vandaag op ThePostonline gepubliceerd  Boosheid en verachting in de politiek

Zaterdag 29 juni 2019: op academia.edu en hier op deze website een artikel geschreven over de klimaatverandering

Woensdag 3 juli 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: Klimaatverandering is een metafysisch probleem

Dinsdag 9 juli 2019, gepubliceerd op ThePostOnline: Graaiers bij banken en multinationals

Maandag 15 juli 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: Minder, minder, minder Marokkanen

Zaterdag 27 juli 2019: De volgende reactie gestuurd naar The Economist voor de rubriek ’Letters’, maar niet gepubliceerd door de redactie: „Belgian Congo: In the obituary (July 20th) it was casually said that "Congo had gone from brutal Belgian colonialism to ...". That's a mistake. The short period of Belgian Congo (1908-1960) was the paradise on earth for ordinary Congolese, compared to the period before and after. An example: in 1950, barely forty years after Congo became a Belgian colony, there were 17500 primary schools in that country and one million children attended school. An incredible achievement. In 2010, fifty years after that country's independence, the number of primary schools hardly increased, to 18,500. The population has risen from 12 million in 1950 to 66 million in 2010. I will not talk about the difference in quality of education then and now.

The same fantastic results can be said about health care. 

Woensdag 31 juli 2019: vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: Populisme en de islamitische invasie

Donderdag 8 augustus 2019: vandaag gepubliceeerd op ThePostonline: Europa is een prooi voor moslimextremisten

Zondag 11 augustus 2019: 

Toen A.H. stierf, kwam zijn bewustzijn in een zwart gat terecht. Zijn geest dwaalde in volstrekte duisternis. Hij hoorde niets. Hij zag niets. Hij kon zich niet uiten. Het was totale verlatenheid. Volstrekte eenzaamheid. Hij kon slechts denken. Hij wist dat zijn dwaaltocht eeuwig zou duren.

Toen A.F. stierf, zag zij aan het einde van de tunnel een fel, wit licht. Toen kwam zij in een heldere ruimte. Zij zag haar vertrouwde huis. Daar waren de landschappen waar zij had gespeeld. Overal waren bloemen. Toen zag zij de mensen die haar zo dierbaar waren geweest en die haar toelachten. Zij viel in de armen van haar moeder en wist dat zij eeuwig gelukkig zou zijn.

Vrijdag 16 augustus 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: Met de vrouwenemancipatie begon de ellende; Een lezeres schreef de volgende reactie op deze column: "Ik ben een vrouw. 57 jaar. Eerst was ik een lief meisje dat niet in bomen mocht klimmen (vond ik wel jammer) en niet op het drumstel van het oudere broertje mocht spelen (ook jammer) of met zijn prachtige Dinky Toys (heeeeel erg jammer). Mijn zusje was van de verpleegsterspakjes en babypoppen. Ik knipte hun haren af en stak hun ogen uit. Poppen vond ik stom. Maar ik ben een vrouw. En ik wens aangesproken te worden met Mevrouw. Dat mannen de deur voor me open doen. En mijn jas aannemen. Ik ben dol op mannen. Mannen zijn voor de buitendingen; vuilnisbakken verslepen, zware dingen in de tuin, kapotte dingen in huis. Ik ben voor binnen. Voor het koken, de gezelligheid, de zorg. De honden, de katten, maar ook voor een goed gesprek. In bomen klim ik niet meer en ik val mijn knieën niet meer stuk. Dat ik niet van poppen hield was gewoon een dingetje dat bij mij hoorde. Ik hou nog steeds niet van poppen. In mijn werk ontmoette ik veel gelazer als er veel vrouwen in de buurt waren. Ik vond en vind ze valse, bange en onzekere types. Ben je te slim, te snel, te mooi en te leuk: je wordt afgebrand of opzij gezet want teveel concurrentie. Het glazen plafond wordt door vrouwen zelf in stand gehouden. En daarnaast: iedere vrouw van voor de menopauze is een hysterisch aan hormonen overgeleverd wezen. Pas later zijn ze nuttig. Van Acker heeft gelijk. Ik denk zelfs dat de hausse aan trans-kinderen door hun ouders is veroorzaakt omdat ze ze verplichten omgekeerd te kiezen. Een jongetje MOET met poppen spelen, dat meisje MOET die hijskraan. Als ze het zelf kiezen: prima. Maar dring het niet op. Dan krijg je opeens allemaal van die schizofrene mafklappers die hun eigen geslacht niet meer snappen. Het is modieus om je kind te modelleren. En het geeft aandacht. we kunnen niet meer terug naar hoe het ooit was. Maar het kan geen kwaad om ons te realiseren dat er rollen zijn die niet voor niets bestaan. Als een vrouw kinderen wil: stop met werken. Laat die man lekker het geld verdienen, daar is hij goed in. Dwing hem niet luiers te verschonen of te stofzuigen. Besef dat er gekozen moet worden: OF kinderen, OF carriëre. Allebei KAN NIET. Wat er ook beweerd wordt. Want niemand is oprecht.

Wat er al een jaar of 30 aan de gang is: roeien tegen de stroom in en de klippen op. wat gebeurt er: stilstand. Achteruitgang. Feminisering. Nergens goed voor. Een vrouwelijke minister van Defensie? Achterlijk. Dienstpicht afgeschaft? gemiste kans. En zo kunnen we nog even doorgaan. Ik hoop op verlichting. Ik vrees het ergste.

Maandag 19 augustus 2019: vandaag gepubliceerd: Europe and Islam can save the world

Vrijdag 24 augustus 2019: gisteren getwitterd:

Als de Europese Unie klimaatbeleid ernstig neemt, dan moet ze import van vlees- en landbouwproducten uit Brazilië verbieden

If the European Union takes climate policy seriously, it must prohibit imports of meat and agricultural products from Brazil

Se a União Europeia leva a sério a política climática, deve proibir a importação de carne e produtos agrícolas do Brasil

Meer dan 400 keer bekeken, geen enkele like en retweet. Met andere woorden, het klimaat interesseert de mensen niet. We gaan recht naar een wereldramp, met onomkeerbare gevolgen.

Maandag 26 augustus 2019

Gisteren op ThePostOnline een tekst gepubliceerd over ’Digitale Marketing’.

Er zijn heel intelligente mensen, die over veel kennis en ervaring beschikken en die conservatief zijn.

Er zijn heel intelligente mensen, die over veel kennis en ervaring beschikken en die progressief zijn.

Er zijn heel intelligente mensen, die over veel kennis en ervaring beschikken en die christen zijn, atheïst of moslim.

Wat moeten we hieruit besluiten? Dat we niets met zekerheid weten. Tolerantie is daarom het hoogste goed. Bescheidenheid trouwens ook.

Maandag 2 september 2019

Vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: Politieke voorkeur berust op primitieve impulsen

Vrijdag 6 september 2019

Vandaag was het de verjaardag van een al lang geleden overleden vriend, Maurice de Cnyf. Bij hem dacht ik vaak: „Als iedereen zich zo zou gedragen als hij (in het verkeer, in gesprekken, in de dagelijkse omgang), dan zouden we leven in een aards paradijs. Maurice heeft een enorme invloed op mij gehad.

recent ( 16, 18 en 23 september 2019): Artificiële Intelligentie kan de wereld redden: Deel 1Deel 2Deel 3

Woensdag 25 september 2019gepubliceerd op ThePostOnline: „  Immigratie brengt veel ellende 

Maandag 7 oktober 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: De intolerantie van homo’s,

Zaterdag 12 oktober 2019: Antisemitisme en ontkerkelijking komen beide voort uit de weerstand van de mensen tegen de ethiek van het judaïsme (de Tien Geboden) en van het christendom (de Bergrede). Bijvoorbeeld het verbod op echtscheiding of op ontrouw en het appel om ook zijn vijanden lief te hebben. Deze ethiek gaat in tegen de biologische krachten die de mens beheersen. Maar het zijn juist de biologische krachten die de wereld tot een hel kunnen maken.

Wat is hier de plaats van de islam? In meerdere islamitische landen is het leven een hel. Moslims zijn verantwoordelijk voor veel terreur in het Westen. Dit vraagt om een serieuze bezinning over de ethiek die de islam voorstaat. Als jodenhaat zo nauw verbonden is met de islam en als christenen als honden worden beschouwd, dan wijst dit op een zeer gevaarlijke gemoedsgesteltenis die de goedheid en de liefde onder de mensen bestrijdt. Dat is uitermate zorgelijk.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor totalitaire ideologieën: welke hel hebben zij niet op de wereld gebracht.

De conclusie dringt zich onherroepelijk op dat alleen het jodendom en het christendom de wereld kan redden, de wereld een betere plek kan maken voor de mensen en de wereld kan behoeden voor de gevolgen van hebzucht en machtswellust.

Woensdag 16 oktober 2019: Een bewijs van waarom de joods-christelijke ethiek de wereldvrede kan redden: „Gij weet dat zij die als heersers der  volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil zijn, moet dienaar van u zijn en wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn” (Marcus 10.42-44).

Maandag 21 oktober 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: Weet Europa waar China ligt?

Vanaf 2 augustus begin ik aan een nieuwe rubriek: Consideraties bij Levinas.

Andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2019