http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Beschouwingen 9 april 2020 - …

De moraal werd niet door mensen verzonnen

Er is iets fout gegaan met het christendom. Er waren rationele redenen om de Kerk vaarwel te zeggen. Het kind is echter met het badwater weggegooid. Met ’kind’ bedoel ik de kracht die mensen beweegt om zich te houden aan fundamentele normen en waarden. Een door de mens gekozen wet, kan men makkelijk overtreden. Die wetten zijn trouwens relatief en tijdsgebonden. Geboden en verboden die fundamenteel zijn, kunnen niet zomaar genegeerd of overtreden worden.

De westerse beschaving is gefundeerd op geboden en verboden die vele duizenden jaren geleden in de Bijbel werden geformuleerd. Dat is de ware en enige betekenis van het joods-christelijk fundament van onze beschaving. Daar werd God genoemd als Diegene die de geboden en verboden aan de mensen heeft geopenbaard.

Door God af te wijzen, is er een kans dat ook de fundamentele geboden en verboden worden afgewezen. Dat betekent het einde van de westerse beschaving.

Willen we deze ramp voorkomen, dan gaat het er niet om dat de mensen zich bekeren, terugkeren naar de Kerk of hun geloof in God bevestigen. Het gaat om het rationeel aanvaarden dat de fundamentele geboden en verboden niet door mensen zelf zijn verzonnen. Er is een Hogere Macht die de mensen oproept zich ’menselijk’ te gedragen.

De bijbelse geboden en verboden maken de mensen inderdaad menselijk. Het gaat om trouw in de relaties, om het respecteren van de rechten en de eigendommen van de naasten, om onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde, om het afzien van geweld. Als die geboden en verboden op grootschalige wijze niet worden nageleefd, heeft dit desastreuze gevolgen voor de politiek, de economie en de interpersoonlijke relaties. Hoe erg het met dit laatste bijvoorbeeld is  zien we in het enorm aantal huwelijken die uitmonden in scheiding. Ook de vernietiging van de natuur is een bewijs dat we geen respect hebben of de verantwoordelijkheid missen voor wat we niet zelf hebben geschapen, maar dat aan de mensheid is gegeven. Door wie?

Maar hoe de mensen bewegen om zich te houden aan de bijbelse normen en waarden?

Willen we de gevolgen van de klimaatverandering kunnen beheersen of het moeten leven met voortdurend opduikende epidemieën, dan zullen we zeer solidair met elkaar moeten zijn. De bijbelse geboden en verboden zijn hiervoor noodzakelijk en fundamenteel.

De ontkerkelijking kan uiteindelijk leiden tot een door de mensen veroorzaakte Apocalyps. Ik breek mijn hoofd over de manier om dat te voorkomen. De mens is in staat geweest tot de holocaust, zelfs in het meest beschaafde en christelijke land. Deze en alle andere verschrikkingen in de wereld zijn volstrekt tegengesteld aan de bijbelse boodschap. Willen we herhaling voorkomen, dan moeten we de Hogere Macht die de geboden en verboden heeft geopenbaard de centrale plaats geven in ons leven. De Kerk kan ons hierbij helpen, maar als individu moeten we het in ons persoonlijk leven zelf doen. Het eerste wat we kunnen doen is de studie van de Bijbel weer serieus nemen, want zonder de wijsheid van de Bijbel zijn we als westerse beschaving verloren.

(30 mei 2020)

 oudere aantekeningen:

9 april 2020, Witte Donderdag:  ’Verder gaan’ dan het geloof, of het geloof ’achter zich te hebben gelaten’, getuigt van weinig inzicht op waar geloven mee te maken heeft. Zelfs als we met onze rede duidelijk van iets overtuigd zijn, is het noodzakelijk aan alles te blijven twijfelen. Volgens Descartes is slechts bij Gods openbaring geen twijfel mogelijk. Dit laatste zou ik ’levinasiaans’ vertalen als de zekerheid hebben dat een appel op mij wordt gedaan om het goede te doen voor de Ander. Dat appel kan alleen komen van een kracht die ons transcendeert, want een mens kan dat gebod niet aan een ander opleggen. Die kracht is dus God, maar het is beter om zoals de joden de naam van G-d niet te noemen.

Ook Kierkegaard zegt dat hoe meer pogingen hij deed om iets te leren, hoe meer hij overtuigd geraakte van zijn onwetendheid. Het is een opdracht voor het hele leven: "onverschrokken blijven ontkennen van de zekerheid van de eigen zintuigen en de zekerheid van het denken”!.

Een troost voor mij is dit citaat van Kierkegaard: ’ … die aan plezier en klaarheid wint naarmate minder mensen kopen en lezen wat hij schrijft .. dat zijn lot zal zijn volledig genegeerd te worden’. Een schrale troost misschien. Kierkegaard schreef echter in zijn dagboek er zeker van te zijn dat later dit boek een groot succes zal zijn en in meerdere talen vertaald zal worden. Dat is juist gebleken.

Pasen 2020: De pandemie waar de gehele mensheid nu mee te maken heeft, zet ons aan na te denken over hoe we deze ’oorlog’ kunnen winnen. Het gaat niet alleen om het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en om het zoeken naar een vaccin, maar ook over hoe we de sociale en economische gevolgen zullen aanpakken. Dit vereist samenhorigheid, samenwerking en geloof in de toekomst.

Een krachtig voorbeeld van samenhorigheid, samenwerking en geloof in de toekomst wordt door het joodse volk geboden. Al 5000 jaar behouden de joden hun eigen identiteit. Vervolging en de holocaust hebben hen niet het geloof in de toekomst doen verliezen. Het uiteindelijk doel is hereniging in het Beloofde Land, Israël. Dank zij de kracht van de joodse identiteit heeft het joodse volk, meer dan andere volkeren, ongelooflijke prestaties geleverd op wetenschappelijk en cultureel gebied. Zelfs in een dor woestijnachtig gebied hebben zij een van de meest welvarende landen in het Midden-Oosten opgebouwd.

Die kracht en die identiteit zijn gebaseerd op de ethiek die in de Bijbel wordt verwoord. De christenen hebben dit verder gezet. Ook hier zien we dat het christendom de beschaving tot een hoog peil heeft gebracht. De gehele wereld kijkt naar Europa en naar de Verenigde Staten. Men hoeft niet gelovig of kerkelijk te zijn, om te erkennen dat de joods-christelijke ethiek dit beschavingspeil heeft mogelijk gemaakt. Natuurlijk zijn er ook negatieve kanten. Mensen zijn geen heiligen. Ook in het meest beschaafde land komen diefstal, uitbuiting en geweld voor. De balans tussen goed en kwaad is echter duidelijk in het voordeel van het goede in de westerse landen.

De klimaatverandering, de pandemie, de massa-immigratie uit doodarme landen en andere plagen die op ons afkomen, vereisen samenhorigheid, samenwerking en geloof in de toekomst. Europa kan voor de gehele wereld een baken worden om de strijd te winnen. Dat geldt voor de gehele wereld: elk volk en elk land moet samenhorig zijn, samenwerken en geloven in de toekomst. Voor Europa is het fundament de joods-christelijke ethiek. Voor de moslimlanden is dat de islam.

Er is hier, volgens mij, maar één conclusie uit te trekken: vermeng de westerse waarden niet met islamitische waarden. Dit verhindert de samenhorigheid, de samenwerking en een gemeenschappelijk geloof in de toekomst, met als gevolg dat zowel Europa als het Midden-Oosten een ellendige 21ste eeuw tegemoet gaan. Moslims in Europa: keer terug naar de landen van herkomst, want dat is de enige mogelijkheid om die landen een toekomst te geven. Europeanen: bezin u over de joods-christelijke ethiek zodat Europa krachtig genoeg blijft om solidair te zijn met het Midden-Oosten.

P.S. 1Wat betekent de joods-christelijke ethiek? De kern is zichzelf opofferen in dienst van de Ander. Met de Ander wordt bedoeld: de naasten die nabij zijn, de mensen ver weg in ontwikkelingslanden en de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten. Politiek wordt dan geen strijd tussen tegenstanders, maar een gezamenlijk project om vrede en welzijn in de wereld te brengen. Economie is niet bedoeld voor zelfverrijking, maar is een project om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. Iedereen kan voor zichzelf concreet maken wat dit betekent (wat dit voor mij betekent heb ik beschreven in mij laatste essay: 

De beste eeuw ooit: Hoe voorkomen dat de 21ste eeuw een herhaling wordt van de vorige?

P.S. 2: De gevolgen van de coronapandemie zullen van dien aard zijn dat mijn voorstellen dwingend gerealiseerd zullen worden. Wat de mainstream media nu compleet negeren, zal volstrekt logisch gevonden worden, zoals zo vaak in het verleden is gebeurd. Lees bijvoorbeeld: ’Hoe zullen we leven in 2022’ en andere daaronder vermelde teksten.

mijn tweets van vandaag:

Bij IC mag slechts één criterium tellen: het tijdstip van opname. Een 95-jarige kan nog een idee hebben dat de mensheid kan redden; een 4-jarige trouwens ook.

De mens is banger voor de waarheid dan voor de dood, want de waarheid is tegengesteld aan de menselijke natuur. Om de waarheid te ontdekken moet de mens zich onttrekken aan de kudde. In de kudde is hij gelukkig, ook al moet hij dan de grootste nonsens geloven (naar Kierkegaard).

Zou een moslim  kunnen begrijpen dat voor een christen de mens een individu is dat persoonlijk verantwoordelijk is tegenover het leven en zich niet kan verschuilen achter een gemeenschap of een religie? (naar Kierkegaard). En weet de rationele westerse consument het ook nog?

De belangrijkste figuren die in Marokko onder de Berbers hebben geleefd zijn Augustinus, een christelijke kerkvader in de tijd dat de Berbers christenen waren en nog niet met geweld tot de islam waren bekeerd, en Maimonides, een joodse filosoof.

Tweede Paasdag 2020: Genegeerd worden heeft het voordeel dat het mij overtuigt van mijn gelijk. De wereld is krankzinnig geworden. Inzicht verwerven is bedreigend voor de meeste mensen. Symptomen van deze psychiatrische stoornis zijn bijvoorbeeld de bullshit economie die het milieu steeds meer vervuilt, het uit de hand gelopen vlieg- en autoverkeer, de waanzin van het toerisme, de vermenging van volkeren die nooit met elkaar zullen kunnen opschieten,  enzovoorts.

Als de coronapandemie leidt tot een economische ramp, - wat erg waarschijnlijk is -, dan zal dit ook een voordeel hebben. Dan wordt gerealiseerd wat in mijn laatste essay ’De beste eeuw ooit’ staat beschreven. Hoera!

Vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: Wereld zal na coronapandemie niet zomaar veranderen 

14 april 2020: vandaag getweet: „In de uiterlijke wereld zijn er die rijk zijn zonder te werken. In de wereld van de geest krijgt alleen wie werkt het brood” (naar Kierkegaard in ’Vrees en beven’).

Gemaild naar een vriendin die zich bekeerde tot de islam: „Je bent christelijk opgevoed, in de religie van de naastenliefde en de individuele verantwoordelijkheid. Nu dwaalde je af naar de religie van de Oema (de kudde) die haat en geweld predikt tegen de joden, de ongelovigen, de homo’s,… God huilt met mij over jou. Je bent heel intelligent en ziet niet wat die religie aanricht in de islamitische landen en nu in Europa. Ik bid God dat je de Weg terug zult vinden”.

15 april 2020: De plagen die ons overkomen kunnen ertoe leiden dat we ons richten op wat onmisbaar en belangrijk is en ons afkeren van wat overbodig is. Onmisbaar is dat iedereen voldoende en gezond voedsel heeft, een dak boven het hoofd heeft, een gezin kan stichten en onderhouden en kan genieten van het leven. Het overbodige, dat vaak ook voor anderen nadelig is of hen arm houdt, is al wat het onmisbare verhindert en niet nodig is om het belangrijke in een mensenleven waar te maken.

Een nieuwe levenswijze, die in feite zeer traditioneel is, start bij het gezin. Dit betekent niet dat alleenstaanden of mensen die geen kinderen hebben geen plek hebben in onze samenleving. Zij kunnen evengoed bijdragen aan het algemeen welzijn. Maar het gezin zal voor de meesten gelden en ieder mens heeft trouwens een vader en een moeder (iets wat in deze tijd van genderhysterie wel eens wordt vergeten). Rond het gezin is de bredere familie, de buurt, de mensen met wie we ons in de streek en het land verbonden voelen. Hechting en verbondenheid zijn de fundamenten van de samenleving. Hier is geen plaats voor een Unie of voor internationale organisaties. Die tijd moet voorbij zijn. Contacten tussen landen worden geregeld door wederzijdse afspraken en verdragen. Overkoepelende organen hebben we hiervoor niet nodig.

Het gezin, de buurt, de streek, het land: dit alles streeft ernaar om in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend te zijn. Hierbinnen speelt de vrije tijd zich af. Hierbinnen is men solidair met elkaar. Binnen de landsgrenzen zorgt men voor goed rentmeesterschap over de natuur en de landschappen. Binnen een land kan een streek zo krachtig en welvarend zijn, dat hulp geboden kan worden aan gebieden binnen de grenzen, die door omstandigheden in nood verkeren. Een land kan zo krachtig en welvarend zijn, dat andere landen en volkeren geholpen kunnen worden als er behoefte aan is. Nationalisme is bedoeld om krachtig te worden om solidair met anderen te kunnen zijn.

Het gezin, de buurt, de streek, het land: de verbondenheid is gebaseerd om een gedeelde geschiedenis en gemeenschappelijke waarden en normen. De tijd van Babel is voorbij: alle mensen keren terug naar waar hun wortels liggen.

16 april 2020: Het is jammer dat de mensen geen lessen zullen trekken uit de pandemie. Dat staat volgens mij vrijwel vast. Nochtans bloeit de natuur op, kunnen we genieten van de blauwe hemel en de zuivere lucht en vinden we thuis de rust en goede bezigheden. Dat is de essentie. Daarnaast is het de rol van de samenleving om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende voedsel is, dat iedere burger een veilige woning heeft en dat de burgers beschermd worden tegen eender welke bedreiging. Maar dit zou vergen dat we onthecht worden aan al maar meer geld verdienen, aan alle overbodige luxe, aan reizen. Bestuur en politiek kunnen dan beperkt blijven tot het verzekeren van die basale voorwaarden.

Dit alles is echter een mooie droom. Ik vrees dat veel dramatischer plagen nodig zijn om de mensheid tot bezinning te brengen. De Zondvloed en Babel zullen zich echter herhalen. De wijsheid van de Bijbel komt uiteindelijk altijd uit.

De moeilijkheid om de overgang te maken naar een meer sober leven (waarbij het absurde is dat zo’n leven rijker wordt; ’rijker’ in eeuwige betekenis), geloof noodzakelijk is. Waarom zouden we afstand doen van rijkdom, luxe, genot? In Vrees en Beven zegt Kierkegaard dat om zich in de richting van het geloof te begeven, men dient bereid te zijn z’n eindige, wereldse verlangens op te geven. Om het geloof werkelijk te bezitten, moet men geloven krachtens het absurde. 

Wat in deze tijd ontbreekt is het geloof in de eeuwigheid. De mens, als mens, is bestemd voor de eeuwigheid, bij de Eeuwige. Wie dat gelooft, heeft eerst verzaakt aan het eindige, aan het tijdelijke. Maar dat laatste is, vanuit de wereld gezien, even absurd als het geloof in de eeuwigheid, bij de Eeuwige.

De mensen hiertoe bewegen lijkt een onmogelijke opgave, want even absurd als de absurditeit van het geloof. Het is vooral de Rede die de mensen verhindert tot dit geloof te komen. De Verlichting bracht, vanuit de eeuwigheid gezien, de grote Duisternis.

Zondag 19 april 2020: gisteren gepubliceerd op ThePostOnline: 

Trump versus Europa in het beleid tijdens de corona crisis

Maandag 27 april 2020 - dinsdag 28 april:  Eigenlijk zitten de mensen, zonder het vooralsnog te beseffen, midden een herhaling van de Toren van Babel. Zodra zij zullen ervaren wat de gevolgen zijn van de coronapandemie, zal duidelijk worden wat er moet gebeuren om weer gewoon te kunnen leven. Doen we dat niet, dan volgt de ene pandemie op de andere. Onze sociale relaties raken verdord. We missen het gewone, fysieke contact met de mensen met wie we ons het meest verbonden voelen. Economische, culturele en sociale activiteiten raken ernstig verstoord met vreselijke gevolgen voor iedereen.

Dit zou kunnen betekenen dat de gehele mensheid openstaat voor een nieuwe levenswijze. In feite is het niet nieuw, maar een laten vallen van alle gekheid van de voorbije eeuw. Het gaat om een terugkeer naar het gewone, natuurlijke leven. Meer concreet: elk volk heeft zijn eigen plek, waar mensen wonen die een gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur delen, waar ze hun eigen normen en waarden koesteren, waar ze zich met elkaar verbonden voelen. Alle volkeren, etnische groepen en rassen keren terug naar waar ze oorspronkelijk woonden. Ieder volk zorgt voor het eigen land. Elk land wordt zelfvoorzienend. Er wordt niet meer gereisd. Geen land bemoeit zich nog met de politiek van een ander land. De mensen moeten er zelf voor zorgen dat in hun eigen land vrede, welzijn en welvaart heerst. Landen waarvan de bevolking haar verantwoordelijkheid niet opneemt, gaan vanzelf ten onder.

Zodra alle mensen zijn teruggekeerd naar waar zij horen, komt de solidariteit op gang. Eerst en vooral in eigen land, middels de zogenaamde ’netwerken van solidariteit’ (de bredere familie is zo een netwerk, daarnaast zijn er lokale, regionale en landelijke netwerken). Zodra de harmonie in het eigen land enigszins is bereikt, kunnen die netwerken op internationaal niveau gaan werken. Bijvoorbeeld om de natuur te beschermen, de klimaatveranderingen beter aan te kunnen en de luchtverontreiniging tegen te gaan. Er kan desnoods ingegrepen worden in landen die zich onverantwoordelijk gedragen en het leven op deze planeet in gevaar brengen. Dit laatste is de reden waarom Europa zo krachtig mogelijk moet worden. Is dit laatste het geval, dan kunnen we zorg dragen voor het welzijn van de mensheid als geheel.

Solidariteit begint in het gezin, als hoeksteen van de samenleving. Zonder dit fundament is geen solidariteit met de rest van de wereld mogelijk. Europa kan hier een voortrekkersrol spelen.

Vandaag gepubliceerd op ThePostOnline:  KLM en Schiphol opdoeken

Vrijdag 8 mei 2020: gepubliceerd op ThePostOnline: De rechtvaardiging van islamitisch terrorisme 

Vrijdag 15  mei 2020: 

De coronapandemie: het zwartste scenario

We moeten op het ergste zijn voorbereid, tegelijkertijd een consequent beleid voeren om het tij te keren en de hoop behouden dat het goed komt. Met covid-19 lopen we echter grote risico’s. Het virus heeft zich over de gehele wereld verspreid. Er kunnen overal mutaties optreden, waardoor het ontwikkelen van een vaccin heel moeilijk wordt. In het ergste geval muteert het virus zich tot de meest dodelijke infectie. Dan komt, zoals ten tijde van de pest of van de cholera, dertig procent of meer van de bevolking om.

In het zwartste scenario staat de samenleving op springen. De miljoenen werklozen en al die radeloze mensen hebben slechts een enkele vonk nodig en opstanden breken overal uit. De regeringen zijn verplicht zich te concentreren op de meest noodzakelijke voorzieningen. Geen cent wordt nog besteed aan asielzoekers, illigalen of andere vluchtelingen. Bij volksopstanden zijn deze mensen hun leven trouwens niet meer zeker.  Er moet drastisch bezuinigd worden in alle sectoren, zodat uiteindelijk alleen de autochtone bevolking rechten heeft. Elk land wordt uitsluitend bestemd voor de burgers die zich met elkaar verbonden voelen door een eeuwenlange geschiedenis en gemeenschappelijke normen en waarden.

De machteloosheid van de regeringen wordt steeds hopelozer. Niemand durft het aan de noodzakelijke  maatregelen te nemen. De politie en het leger zijn verplicht een staatsgreep te plegen om de orde te kunnen handhaven. Dit begint in Frankrijk omdat de politie daar al jaren een ware oorlog voert in de no go-zones en diep gefrusteerd is door al die wegkijkende politici. Andere landen volgen. Hongarije en Polen verklaren zich solidair met de coupplegers in Frankrijk. Het leger bezet een deel van Noord-Afrika. Dat gaat vrij makkelijk omdat de Arabische legers niets voorstellen. Een luchtbrug naar dat gebied wordt ingesteld om alle ongewenste, illegale en criminele vreemdelingen naar Afrika over te brengen. Van daaruit moeten ze het zelf uitzoeken hoe ze naar hun landen van herkomst kunnen terugkeren.

Ondertussen gaat in Europa de strijd verder. Overal komen burgercomités tot stand die netwerken van solidariteit oprichten. De burgers helpen elkaar voor de basale levensbehoeften. De land- en tuinbouw krijgt prioriteit om zo zelfvoorzienend mogelijk te worden. In de netwerken van solidariteit werken vrijwilligers die hulp bieden, waar nodig. Niemand hoeft werkloos te zijn, want ieder burger kan volgens haar of zijn talenten aan een netwerk van solidariteit bijdragen. De ene werken in de zorgsector en het onderwijs, anderen voeren klussen uit of werken in de biodynamische landbouw. Er komt een basisloon voor iedereen. Wie een traditioneel huwelijk aangaat en een kerngezin sticht, wordt extra financieel ondersteund.

Jong volwassenen vervullen een tweejarige dienstplicht bij de politie, het leger of de douane. Hierdoor kunnen de landsgrenzen perfect worden gecontroleerd. Geen enkele pakje en geen enkele container ontsnapt aan de controle van de douane. Het leger staat paraat tegen binnenlandse vijandige groepen of in het geval van een aanval van buiten. De politie is in elke wijk en in elk dorp aanwezig, zodat de criminaliteit en de overlast drastisch afnemen.

Het uiteindelijk resultaat zou kunnen zijn dat Europa een wereldmacht wordt en een lichtend voorbeeld voor de gehele wereld. Het zou best kunnen zijn dat de teruggekeerde immigranten in het Midden-Oosten en zwart Afrika de verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen land, zodat ook daar er vrede, welzijn en welvaart komt. Misschien zullen de Europese netwerken van solidariteit internationaal gaan opereren om waar nodig landen bij te staan in de ontwikkeling naar een menswaardige samenleving.

Is het zwartste scenario misschien noodzakelijk om van de 21ste eeuw de beste eeuw ooit te maken?

juliaan van acker, 15 mei 2020 ( laatste essay: ’De beste eeuw ooit’: klik op afbeelding hierboven rechts)

zondag 17 mei 2020:  de ethiek van Levinas verheft het subject. In plaats dat het subject zichzelf bepaalt, laat hij zich passief bepalen door de Ander. Het subject wordt niet bepaald door zijn eigen intenties. Op die manier ontsnapt het individu uit zichzelf. Hierdoor gaat een wereld voor hem open. Sterker nog: de oneindigheid komt naar het subject toe.

Deze ethiek staat diametraal tegenover de opvatting van Heidegger waarin het behoren tot een grond centraal staat. Het gaat om opgaan in de natuur. Eén worden met het Zijn. Hierbij wordt de Ander vergeten. Alles blijft beperkt tot het Zijn. Er is geen transcendentie. De transcendentie van de Ander wordt ontkend. In dit heidendom blijft het Ik de gevangene van zijn egocentrisme.

Deze ethische verheffing van het subject zie ik als een basisvoorwaarde voor een verheffing van de beschaving. Noch het Westen, noch Azië, noch Afrika zijn al tot een hogere fase in de beschavingsontwikkeling gekomen. Daarvoor is er nog te veel oorlog, te veel strijd, teveel nastreven van het eigenbelang. Hierdoor is er nog zoveel honger, armoede en miserie in de wereld. Dat dit in de 21ste eeuw nog steeds het geval is, pleit niet voor de mens.

We bereiken slechts een hogere fase als politiek en economie in dienst staan van de Ander, bepaald worden door de behoeften en de verlangens van de Ander. In dat geval staat we open voor de Oneindige en komt God onder ons wonen.

Maandag 18 mei 2020: vandaag gepubliceerd op Academia.edu: De wereld na of met de coronavirus. Academia.edu ( link)

18 - 20 mei 2020: teksten over de wereld na of met de coronavirus gepubliceerd op ThePostOnling: https://tpo.nl/tag/de-wereld-na-of-met-het-coronavirus/

Maandag 25 mei 2020:  

Vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: Regeren in crisistijd

Vrijdag 29 mei 2020Atheïsme is soms beter dan gelovig zijn, bijvoorbeeld als mensen worden gedood in naam van God. Zodra mensen in naam van God handelen, kan dit een verwoestend effect hebben. Deze mensen voelen zich almachtig en door niets meer geremd.

De ware religie of een religie van volwassen mensen beschouwt God als de eeuwige onbekende, de oneindige en absolute Ander. We krijgen slechts een idee van God via de ervaring van de naaste die onze wereld binnentreedt. Die ervaring roept mij op om goed te zijn en mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Het belang van de Ander heeft prioriteit op mijn eigenbelang. Liturgie is onvoorwaardelijk geven aan de Ander, het is brood geven aan diegene die honger heeft. Desnoods haal ik het brood uit mijn mond.

We herkennen de ware religie in het ethisch gedrag van de mens.

Elke religie kan de fout ingaan, als wordt gedacht in naam van God te handelen. Religie is goed zijn, verantwoordelijk zijn, de naaste onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig liefhebben.

Pas op voor mensen die zeggen dat God achter hen staat. Zij zijn als tovenaars die de macht van God willen misbruiken. Alles wat over God wordt gezegd is op maat van de mens en vaak wordt dit misbruikt voor het eigenbelang (bijvoorbeeld predikers die heel veel geld verdienen). De ware en volwassen gelovige geeft alles weg en neemt niets.

Zaterdag 30 mei 2020

De moraal werd niet door mensen verzonnen

Er is iets fout gegaan met het christendom. Er waren rationele redenen om de Kerk vaarwel te zeggen. Het kind is echter met het badwater weggegooid. Met ’kind’ bedoel ik de kracht die mensen beweegt om zich te houden aan fundamentele normen en waarden. Een door de mens gekozen wet, kan men makkelijk overtreden. Die wetten zijn trouwens relatief en tijdsgebonden. Geboden en verboden die fundamenteel zijn, kunnen niet zomaar genegeerd of overtreden worden.

De westerse beschaving is gefundeerd op geboden en verboden die vele duizenden jaren geleden in de Bijbel werden geformuleerd. Dat is de ware en enige betekenis van het joods-christelijk fundament van onze beschaving. Daar werd God genoemd als Diegene die de geboden en verboden aan de mensen heeft geopenbaard.

Door God af te wijzen, is er een kans dat ook de fundamentele geboden en verboden worden afgewezen. Dat betekent het einde van de westerse beschaving.

Willen we deze ramp voorkomen, dan gaat het er niet om dat de mensen zich bekeren, terugkeren naar de Kerk of hun geloof in God bevestigen. Het gaat om het rationeel aanvaarden dat de fundamentele geboden en verboden niet door mensen zelf zijn verzonnen. Er is een Hogere Macht die de mensen oproept zich ’menselijk’ te gedragen.

De bijbelse geboden en verboden maken de mensen inderdaad menselijk. Het gaat om trouw in de relaties, om het respecteren van de rechten en de eigendommen van de naasten, om onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde, om het afzien van geweld. Als die geboden en verboden op grootschalige wijze niet worden nageleefd, heeft dit desastreuze gevolgen voor de politiek, de economie en de interpersoonlijke relaties. Hoe erg het met dit laatste bijvoorbeeld is  zien we in het enorm aantal huwelijken die uitmonden in scheiding. Ook de vernietiging van de natuur is een bewijs dat we geen respect hebben of de verantwoordelijkheid missen voor wat we niet zelf hebben geschapen, maar dat aan de mensheid is gegeven. Door wie?

Maar hoe de mensen bewegen om zich te houden aan de bijbelse normen en waarden?

Willen we de gevolgen van de klimaatverandering kunnen beheersen of het moeten leven met voortdurend opduikende epidemieën, dan zullen we zeer solidair met elkaar moeten zijn. De bijbelse geboden en verboden zijn hiervoor noodzakelijk en fundamenteel.

De ontkerkelijking kan uiteindelijk leiden tot een door de mensen veroorzaakte Apocalyps. Ik breek mijn hoofd over de manier om dat te voorkomen. De mens is in staat geweest tot de holocaust, zelfs in het meest beschaafde en christelijke land. Deze en alle andere verschrikkingen in de wereld zijn volstrekt tegengesteld aan de bijbelse boodschap. Willen we herhaling voorkomen, dan moeten we de Hogere Macht die de geboden en verboden heeft geopenbaard de centrale plaats geven in ons leven. De Kerk kan ons hierbij helpen, maar als individu moeten we het in ons persoonlijk leven zelf doen. Het eerste wat we kunnen doen is de studie van de Bijbel weer serieus nemen, want zonder de wijsheid van de Bijbel zijn we als westerse beschaving verloren.

maandag 1 juni 2020: enkele tweets die ik de voorbije weken de wereld heb toegestuurd:

1. De idealen van Links en van Rechts zijn beide prachtig. Als ze oprecht worden nagestreefd, leiden ze beide tot veel ellende. Hoe dat komt? Omdat de waarheid voor de mens onbereikbaar is. Jammer, maar het is niet anders

2. Na vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek verricht te hebben, vind ik het vreemd dat er nog mensen zijn die menen de waarheid in pacht te hebben.

3. Linkse media: actie van Trump tegen China is een afleidingsmanoeuvre of: 360.000 doden van de coronavirus is maar een akkefietje

4. Zonder ethisch-filosofische reflectie kan de psychologie verworden tot een inhumane wetenschap, bijv. als de diagnostiek de mens ziet als een object.

5. Het is een ethische plicht ons terug te trekken uit internationale organisaties zoals de VN en de WHO, omdat corrupte leiders en dictators zich daar laten vertegenwoordigen door hun handlangers en een gezond beleid verhinderen.

6. Een wezenlijk verschil tussen christendom en islam: christendom roept op tot verantwoordelijkheid voor alle mensen, onafhankelijk van hun aard, ras of geloof. De islam roept op tot geweld tegen ongelovigen en afvalligen. God kan dit laatste nooit goedkeuren. Islam is geen religie.

7. Het voordeel van regelmatig te kijken naar twitter is dat je ziet dat er mensen zijn die nog veel dommer zijn dan jezelf.

8. Tijdens deze coranocrisis is de regering als een juf voor een grote kleuterklas.

9. Wat een geluk dat we allemaal sterven, anders moeten we blijven leuteren over levensgevaarlijke virussen en levensbedreigende contacten.

10. Wie wil weten hoe Europa eruit zal zien, moet kijken naar Libanon, ooit 'de parel van het Midden-Oosten', of naar de Franse voorsteden. Ik zeg niet waarom, want wie niet wil zien, ziet het niet. Alleen staatsmannen hebben de moed.

11. Een onvolwassen wereld: triljoenen besteden aan bewapening, zelfs nog in de 21ste eeuw. Zouden we dat geld niet beter besteden voor goed onderwijs voor alle kinderen in de wereld?

12. "Je moet niet slapen, maar filosoferen" (Levinas). Filosofie is voor elke wetenschap noodzakelijk om tunneldenken te voorkomen en om te ontdekken welke vooronderstellingen fout zijn (geldt ook voor medici en natuurkundigen).

13. Alle corona-maatregelen opheffen en de natuur zijn gang laten gaan: dan zijn we verlost van de dictatuur, van economische rampspoed, van de verering van 'experts', van onmenselijk gedrag tegenover ouderen en andere kwetsbaren en kunnen de kinderen gewoon weer naar school.

14. Bij de corona-richtlijnen: "Het is natuurlijk waar dat er mensen zijn die dwang nodig hebben, omdat zij op vrije voeten onmiddellijk als bandeloze dieren in hun egoïstische lust ronddartelen" (Kierkegaard, 1843).

15. Voor sommige politici geldt dit: "Een dwaas vindt altijd wel een grotere dwaas die hem bewondert" (Boileau: Un sot trouve toujours un plus sot, qui l'admire).

16. Leidraad bij tweeten: Er zijn mensen die niet weten wat ze moeten zeggen, maar alleen weten dat ze iets moeten zeggen. Er zijn mensen die zich liever verdiepen in frasen, dan dat ze zich verliezen in studeren. (naar Kierkegaard in Vrees en Beven, 1843).

Vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: De Europese Unie mag God niet in de grondwet vermelden

Bij al die demonstraties, rellen en geweld in verband met racisme in de VS en elders, rijst de vraag wat dit zal opleveren. Niets. Moeten we dan niets doen? Eerst de feiten op een rijtje zetten, maar dat is niet eenvoudig. Er worden in de VS meer blanken vermoord door politieagenten dan zwarten. De zwarten  plegen veel meer geweldsmisdrijven. Racisme in de VS en in Europa valt in het niets in vergelijking met het racisme in de Arabische landen of in Zuid-Afrika; en zo kunnen we doorgaan. Maar alle gegevens pro en contra die verzameld kunnen worden, geven nog geen antwoord op de vraag hoe tot minder racisme komen. Bovendien kunnen voor- en tegenstanders elkaar om de oren slaan met nieuwe feitelijkheden.

Het zal er niet beter op worden. Er komt wellicht een economische recessie op ons af met stijgende werkloosheid. De verschillen tussen rijk en arm nemen toe. Wat zullen de gevolgen zijn van de klimaatverandering en komt er een tweede fase in de pandemie? Als de onzekerheid, de angst, de onveiligheid en de woede zullen toenemen, komt er nog meer geweld. Dat heeft weinig met racisme te maken.

Op de vraag welk beleid voeren in deze en komende barre tijden, verwijs ik gewoon naar mijn laatste boeken. Als het volledig uit de hand begint te lopen, moet elke ras of elke etnische groep terug naar de landen van oorsprong. Tegelijkertijd komt er een wereldomspannende solidariteitsbeweging op gang die start in het gezin, de bredere familie, de buurt, het land tot internationale samenwerking tussen netwerken van solidariteit.

Ik heb een innerlijk gevoel van zekerheid dat we op een keerpunt staan in de wereldgeschiedenis. Een herhaling van de geschiedenis van de Toren van Babel: eerst grote chaos totdat elk volk terugkeert naar de plaats waar het hoort.

Dinsdag 2 juni 2020: Tweet van vandaag: Laat ons hopen dat de demonstraties tegen het blanke ras en de westerse beschaving niet leiden tot apathie onder de blanken, waardoor de gezondheidszorg, het medisch onderzoek, de solidariteit met ontwikkelingslanden, de culturele prestaties, enz in het gedrang komen. Een ode aan de blanke ras is hier op zijn plaats.

Mijn facebook-, instagram- en twitter-account heb ik heden, 2 juni 2020, afgesloten omdat ik al die haatberichten, zowel van Links of van Rechts, niet meer wil lezen. Mijn voorkeur gaat naar constructief bezig zijn: zie mijn laatste boek (klik op afbeelding hiernaast) of kies uit mijn teksten op deze website (site map), op academia.edu en mijn ± 200 bijdragen voor de Nederlandse conservatieve website ThePostOnline

Vrijdag 5 juni 2020: op ThePostOnline: De fictie van racisme

Onderstaande reactie werd geschreven onder dit artkel op ThePostOnline

Goed artikel hr. van Acker, dank u wel. Het is allemaal niet zo erg als Sylvana en haar vrienden roepen m.m.v. de linkse media. Mijn vrouw, en dus ook mijn kinderen zijn gekleurde allochtonen. Zij hebben nog nooit problemen gehad , niet als kind en niet als volwassenen. Twee van mijn kinderen zijn ook met gekleurde allochtonen getrouwd, de andere twee met een zgn kaaskop. Dat gaat allemaal prima, goede opleiding gehad en een prma baan. Mijn ene dochter geeft bijles aan jonge (allochtone en autochtone) kinderen, mijn zoon heeft een race-fietsclub opgericht met 38 leden nu waarvan 19 uit alle delen van de wereld. Zij verafschuwen alle gedoe wat nu plaatsvindt. Mijn zoon belde vanmorgen nog en vertelde dat in het land van herkomst van een van zijn fietsvrienden ( in het midden oosten) alleen al in de maand april 23 mensen door de overheid zijn omgekomen omdat zij niet van het geloof van de lieve vrede zijn. Zijn vriend is overigens ooit gevlucht naar Nederland en nu huisarts na cum laude studie in Rotterdam. Zijn vrouw, ook uit dat mooie land, is afgestudeert diabetes verpleegkundige. Voor die vermiste en vermoorde mensen heb ik nog geen demonstratie gezien. Iedereen, ja iedereen die hier in Nederland zijn of haar best doet kan hier prima leven. Met een ( helaas triest) vermoorde zwarte man in Amerika hebben wij niets te maken, allemaal gezeur omdat het Amerika is, voor de vermoorde en weggemoffelde Yezidi’s is geen tijd, aandacht of demonstratie…..stelletje hypocrieten zijn het.

Woensdag 10 juni 2020: op ThePostOnline: De onnoemelijke wreedheid in zwart Afrika 

Maandag 15 juni 2020:gepubliceerd op ThePostOnline: De superieure beschaving

en een uitgebreide versie op Academia.edu

Donderdag 18 juni 2020:  

Met de parlementaire democratie gaan we met z’n allen om zeep

Mensen van links en mensen van rechts kunnen niet meer denken  

In een interview met Martin Heidegger  in 1966 werd hem het volgende probleem voorgelegd: ’Alles functioneert. Er worden steeds meer elektriciteitscentrales gebouwd. Er wordt flink geproduceerd. De mensen hebben het goed in dat deel van de aarde waar de techniek het verst is gevorderd. We leven in welstand. Wat mankeert er eigenlijk aan?’. Hierop antwoordde Heidegger als volgt: ’Alles functioneert. Dat is juist het beangstigende, dat het functioneert en dat het functioneren aanzet is tot steeds verder functioneren en dat de techniek de mens steeds meer van de aarde losrukt en ontwortelt… We hebben geen atoombom meer nodig, de ontworteling van de mens is er al… Dat is geen aarde meer, waarop de mens nu leeft .. het land wordt op een onvoorstelbare wijze verwoest’.

We zijn nu meer dan een halve eeuw verder. De techniek is ondertussen informatietechnologie geworden. Er wordt zo extreem geproduceerd dat leven op aarde steeds meer wordt bedreigd. De natuur wordt zo verstoord dat de een na de andere natuurramp op ons afkomt. De landschappen worden verwoest door windmolenparken, snelwegen en nieuwe bouwprojecten. De moderne techniek heeft op planetair niveau de mens in haar greep. De politiek is machteloos, waardoor de vraag oprijst of democratie nog het juiste antwoord is.

Het vervolg van dit interview met de Duitse filosoof gaat over de vraag of we nog in staat zijn na te denken over hoe we aan de macht van de techniek kunnen ontsnappen. Is de absolute technische staat misschien nabij? Volgens Heidegger biedt de filosofie geen uitweg meer. We kunnen ons niet meer bezinnen over het karakter van de moderne techniek: ’Alleen nog een God kan ons redden’ want ’Voor ons, mensen van nu, is de grootte van wat gedacht moet worden te groot’. Dat de grootste filosoof sinds Plato zoiets zegt, is een merkwaardigheid op zich. Met onze rationaliteit redden we het niet. We zijn overmeesterd door de door onszelf getechnologiseerde wereld.

De pessimistische voorspelling van Heidegger is ondertussen uitgekomen. In ons denken zijn we geen stap verder gekomen. Het probleem is te groot om het te kunnen vatten. Artificiële Intelligentie met behulp van big data zal ons niet helpen en integendeel ons nog verder in de greep van de techniek brengen. Bij AI weet men vaak niet wat de logica is achter de besluitvorming. Zijn we misschien al slaven geworden? Facebook, twitter, instagram en de alomtegenwoordige aanwezigheid van smartphones illustreren perfect onze ’verslaafdheid’ en afhankelijkheid van de techniek. Zelfs de verkiezingen en de agenda van de parlementen en politici worden in sterke, soms absolute zin bepaald door wat op internet circuleert. Eén kort filmpje over een brutale aanhouding met fatale afloop, brengt de hele wereld in rep en roer en  brengt een nieuwe beeldenstorm op gang.

Ik heb enige tijd de illusie gehad een brug te kunnen leggen tussen links en rechts. Buitengewoon naïef in een wereld die meer en meer polariseert. Tegenstanders zijn niet bereid om naar elkaar te luisteren. Er is geen dialoog meer mogelijk. Schrijf ik iets dat links niet bevalt, dan ben ik een fascist. Is het niet naar de zin van rechts, dan ben ik een naïeve dromer. Het gebrek aan dialoog betekent noch min, noch meer dat mensen van links en mensen van rechts niet meer kunnen denken. Het is niet alleen meer de grootte van wat gedacht moet worden dat voor ons mensen te groot is, er wordt niet meer gedacht in de zin van diep en zelfkritisch nadenken.

Als Heidegger zegt dat alleen een God ons nog kan redden, dan kunnen we dit anders formuleren. De bedreigingen die op ons afkomen (of een God hier een hand in heeft, laat ik in het midden), zullen de mensheid dwingen tot gezamenlijke actie. Desnoods moet er een staatsgreep komen van politie en leger om te redden wat er nog te redden valt. De coronapandemie is hier een mooi voorbeeld van. De politie heeft ervoor gezorgd dat iedereen in het gareel liep en aan de afgekondigde maatregelen gehoorzaamde. In Kinshasa is het een paar keer gebeurd dat wie geen mondkapje droeg, werd neergeknald ondanks Black lives matter. In Frankrijk worden de Gele Hesjes al maanden in toom gehouden door een onverbiddelijke en brutale politiemacht. De mainstream media zwijgen hier in alle talen over, want dat Macron in feite hiermee een staatsgreep heeft gepleegd en democratische grondrechten aan zijn laarzen lapt, mag niet worden gezegd. Ooit komen er NGO’s met militaire macht om de regenwouden in Zuid-Amerika en Afrika te beschermen. Nu al worden stropers in natuurparken vanuit de lucht uitgeschakeld. Zodra andere bedreigingen plaatsvinden, kunnen we meer radicale ingrepen verwachten. De wereld is rijp voor een machtsovername, niet door Greta en haar apostelinnen, maar naar ik hoop door wijze staatsmannen. Als het volk niet meer kan denken, dan moet een wijze het voor hen doen. Einde parlementaire democratie om de mensheid en de aarde te redden, zo niet dan gaan we met z’n allen om zeep.

Als democratie wordt vervangen door wijsheid kunnen we opnieuw een wereld opbouwen op menselijke maat. Een wereld die zich heeft verlost van de dictatuur van de techniek. Wat wordt met wijsheid bedoeld? Daar kan een simpel antwoord op worden gegeven: we zijn niet de eigenaar van de aarde. De aarde is ons gegeven, is bestemd voor alle mensen en ook voor de toekomstige generaties. Wat de aarde voortbrengt, is voor allen bestemd. Dat geldt zowel voor de vruchten van de aarde als voor de grondstoffen. Wijsheid is respect voor wat ons is gegeven, is rekening houden met de kwetsbaarheid van de aarde en van alles wat er op groeit en leeft en is rechtvaardigheid in de verdeling van de opbrengst. Met deze ene zin is het politiek en economisch programma voor de komende tijd omschreven. Of zou het moeten omschrijven.

Is dit laatste een illusie? De lockdown was noodzakelijk tijdens de pandemie. Het lucht- en autoverkeer lag nagenoeg stil. De mensen bleven in hun eigen omgeving. Het bleek hoe belangrijk het was om zelfvoorzienend te zijn. Er ontstond een zekere rust. Plotseling bleek dat veel grote kantoren niet noodzakelijk zijn. Nieuwe lokale initiatieven kwamen tot stand en zullen wellicht een vervolg krijgen. Dat zal waarschijnlijk onvoldoende zijn om een nieuw politiek en economische beleid op gang te brengen. Als een God ons wil redden, dan komt er een volgende catastrofe, misschien de grootste klap ooit. Dan hebben we onze les geleerd en zullen we tot bezinning komen. Het eindresultaat zal zijn dat we de menselijke maat terugvinden.

( zie volledige tekst op ThePostOnline )

zaterdag 4 juli 2020: vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: 

De ultieme redding van Europa ligt in Rusland 

andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2020