http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

beschouwingen 5 februari 2020-

meest recente beschouwing dd. 10 februari: Wanneer zullen de moslims leren kritisch na te denken om de problemen van deze tijd mee te helpen oplossen? De joden hebben hun geloof 2000 jaar kunnen behouden, ondanks alle vervolgingen en de holocaust. Dit is een nobel voorbeeld voor ons. De christenen in het Midden-Oosten zijn bijna uitgeroeid of weggejaagd, maar nog steeds zijn er kleine christelijke gemeenschappen die het geloof doorgeven aan de volgende generatie. In Europa is het christendom niet echt vervolgd geweest, maar belachelijk gemaakt en vernederd door een continue stroom van beschuldigingen van daden begaan door een kleine minderheid. Gelukkig zijn er ook in Europa kleine christelijke gemeenschappen die de ethiek van het evangelie voor de toekomst bewaren. Jammer dat het christelijk onderwijs hier verstek laat.

We ondervinden nog steeds de gevolgen van de Verlichting. De Verlichting geeft veel goeds gebracht, zoals een bevrijding uit het magisch denken en het bijgeloof.  Het nadeel is dat overdreven en eenzijdige nadruk wordt gelegd op de Rede. Alles wat niet rationeel verklaard kan worden, wordt verworpen. In de plaats van de religie kwamen de mensenrechten. De vraag waarop die rechten gefundeerd zijn, wordt genegeerd. Er wordt geen autoriteit meer erkend. Dit gebrek aan grond leidt tot willekeur en een gebrek aan richting en zingeving.

Een omgekeerde ontwikkeling zien we bij de islam. Ooit, in de 9de tot de 11de eeuw, was de islam verlicht en de islamitische beschaving kende toen een hoogtepunt. Dat is verloren gegaan en moslims zijn gedwongen de koran letterlijk te interpreteren volgens de uitleg van eeuwen geleden, die aangepast was aan de problemen van die tijd. Een Verlichting is slechts mogelijk als de moslims kritisch beginnen na te denken om de problemen van deze tijd aan te kunnen. Het probleem is echter dat wie vragen stelt, riskeert vermoord te worden. Al die terreur zal op den duur beginnen te vervelen. De moslims zullen er toch wel eens achter komen dat verouderde interpretaties hen gijzelen in armoede en alle bekende ellende.

Mijn stelling is dat de Europese christenen een krachtig beleid moeten voeren, in de politiek, de economie, op sociaal vlak en vooral ook in hun eigen onderwijsnet, vanuit de ethiek van het evangelie. Op die manier geven ze het voorbeeld van hoe een menselijke samenleving er uit ziet, zoals God heeft bedoeld. De hoop is dan dat de moslims van hun geloof een kracht maken om in de islamitische landen een nieuw hoogtepunt te realiseren.

De ’ethiek van het evangelie’ moet hier breed worden opgevat. Het humanisme valt er ook onder, waardoor het ethisch handelen van een atheïst niet per se verschilt van dat van een christen. Het gaat in wezen om niet het eigenbelang prioriteit te geven, om in dienst te staan van de anderen (ook de toekomstige generaties door bijvoorbeeld goed rentmeesterschap over de planeet Aarde) en het goede laten overwinnen op al het kwaad in de wereld. Een christen gelooft echter dat het appel om goed te zijn van God komt; daardoor kan hij eventueel bereid zijn tot totale opoffering voor de Anderen (klein concreet voorbeeld: een christen hulpverlener kent geen wachtlijsten. Hij offert desnoods zijn vrije tijd op).

Om een menswaardige samenleving mogelijk te maken zal vanuit het Westen een krachtige politiek gevoerd moeten worden om diegenen die de islamitische bevolking terroriseren uit te schakelen. Vandaag las ik op de BBC een verhaal van een Afghaans meisje dat een prestigieuze studiebeurs in de VS had verkregen. Zij droomt ervan terug te keren naar een modern Afghanistan: "I always imagined it to be a valley, with the mountains and rivers and beautiful houses - big, beautiful houses, with beautiful architecture," she says. "Dried fruits and nuts, fresh fruits on the streets… a very modern Afghanistan.  ( link )

TIP: lees nu de samenvatting van mijn teksten over politieke verantwoordelijkheid

*******************************

[ vorige beschouwingen 9 mei 2019-4 februari 2020: link)

woensdag 5 februari 2020: gepubliceerd op ThePostOnline: Wat komt er na de dood?

vanaf hier gaan mijn beschouwingen samen met mijn studie van Kierkegaard

donderdag 6 februari 2020: Kierkegaard wilde ’een volkomen menselijk leven leiden’, niet alleen maar gebaseerd op kennis, want dan is  mijn leven gebaseerd op iets dat niet van mezelf is. Met al onze kennis zijn we toch nog dwaas. 

Kierkegaard: 'Men moet eerst zichzelf leren kennen, wil men iets anders kunnen begrijpen’. We moeten onszelf innerlijk begrijpen om onze weg te ontdekken. Maar hier slaat de vertwijfeling toe. Het is dank zij een innerlijk houvast dat we kunnen ontsnappen aan het opgeven van het eigen ik. Dan ben ik in staat  mij in diepere betekenis ’ik’ te noemen. K.: ’Dat is het pad, dat wij allen moeten gaan: over de brug der zuchten heen de eeuwigheid in’.

zaterdag 8 februari 2020 en zondag 9 februari: gericht zijn op het Hogere maakt al het andere relatief, maar die gerichtheid mag niet ontaarden in hoogmoed. Het christendom geeft de maatstaf van het Hogere en is daarom superieur aan een louter menselijke levensbeschouwing (het humanisme). Voor de goede orde: humanisme is meestal even hoogstaand omdat de Tien Geboden en de spiritualiteit van de Bergrede daar in niet-religieuze termen worden vertaald en toegepast. Vandaar mijn mening dat atheïsme voor God een zeer aanvaardbare uiting van de menselijke vrijheid kan zijn, in zoverre de atheïst zich verantwoordelijk voor anderen gedraagt.

Moraliteit is het hoogste, veel belangrijker dan intelligentie, maar de moraal vergt wel geestdrift, engagement, doordrongen zijn van het verborgene. We moeten bereid zijn te sterven voor het Onzichtbare (’sterven’ is hier heel breed gezien, namelijk alle gedrag dat niet ons eigenbelang dient, maar het belang van de Ander. Het werkwoord ’versterven’ of ’zich onthouden van aardse genoegens’ is hier een voorbeeld van).

Zich op elk moment kunnen bevrijden van nieuwe afhankelijkheid, maar elk moment zijn we afhankelijk.

„… een wonderlijke, in mijzelf verzonken en daardoor in een mijzelf en mijn ik verliezende stemming, in een pantheïstisch opgelost zijn …”

Het hoogste is gesloten voor hem wiens streven grenzen heeft.

Er is een verschil tussen vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting, Men kan namelijk een mening uiten zonder er ooit diep over nagedacht te hebben (naar Kierkegaard en toepasselijk op Twitter).

Kierkegaard: ’Jonge mens, jij die nog aan het begin van de weg staat, wanneer je verdwaald bent, keer dan om, wend je tot God en door Zijn opvoeding zal je een jeugd verkrijgen tot mannenwerk bereid’. In mijn woorden: in de opvoeding moeten we de jeugd hartstochtelijk inspireren om de Tien Geboden en de Bergrede eigen te maken. Dat voorkomt de ellende in de wereld en maakt ons tot verantwoordelijke mensen; dan zullen we ’niet de kracht en de moed van de jeugd verspeeld hebben in oproer tegen God’ om dan later bij het ouder worden ’afgemat en zonder kracht een terugtocht te beginnen door ontvolkte, lege landen en verwoeste provincies. door platgebrande steden, door walmende brandstapels van bedrogen verwachtingen … een terugtocht eentonig onderbroken door de dikwijls herhaalde klacht „deze dagen behagen mij niet”.’

Het wordt de hoogste tijd dat het christelijk onderwijs haar opdracht hartstochtelijk vervult. Dan is het hoogste niet gesloten. Dan wordt in dat onderwijsnet de elite gevormd die de wereld haar menselijk gezicht terug zal geven.

maandag 10 februari 2020 en 11 februari: de joden hebben hun geloof 2000 jaar kunnen behouden, ondanks alle vervolgingen en de holocaust. Dit is een nobel voorbeeld voor ons. De christenen in het Midden-Oosten zijn bijna uitgeroeid of weggejaagd, maar nog steeds zijn er kleine christelijke gemeenschappen die het geloof doorgeven aan de volgende generatie. In Europa is het christendom niet echt vervolgd geweest, maar belachelijk gemaakt en vernederd door een continue stroom van beschuldigingen van daden begaan door een kleine minderheid. Gelukkig zijn er ook in Europa kleine christelijke gemeenschappen die de ethiek van het evangelie voor de toekomst bewaren. Jammer dat het christelijk onderwijs hier verstek laat.

We ondervinden nog steeds de gevolgen van de Verlichting. De Verlichting geeft veel goeds gebracht, zoals een bevrijding uit het magisch denken en het bijgeloof.  Het nadeel is dat overdreven en eenzijdige nadruk wordt gelegd op de Rede. Alles wat niet rationeel verklaard kan worden, wordt verworpen. In de plaats van de religie kwamen de mensenrechten. De vraag waarop die rechten gefundeerd zijn, wordt genegeerd. Er wordt geen autoriteit meer erkend. Dit gebrek aan grond leidt tot willekeur en een gebrek aan richting en zingeving.

Een omgekeerde ontwikkeling zien we bij de islam. Ooit, in de 9de tot de 11de eeuw, was de islam verlicht en de islamitische beschaving kende toen een hoogtepunt. Dat is verloren gegaan en moslims zijn gedwongen de koran letterlijk te interpreteren volgens de uitleg van eeuwen geleden, die aangepast was aan de problemen van die tijd. Een Verlichting is slechts mogelijk als de moslims kritisch beginnen na te denken om de problemen van deze tijd aan te kunnen. Het probleem is echter dat wie vragen stelt, riskeert vermoord te worden. Al die terreur zal op den duur beginnen te vervelen. De moslims zullen er toch wel eens achter komen dat verouderde interpretaties hen gijzelen in armoede en alle bekende ellende.

Mijn stelling is dat de Europese christenen een krachtig beleid moeten voeren, in de politiek, de economie, op sociaal vlak en vooral ook in hun eigen onderwijsnet, vanuit de ethiek van het evangelie. Op die manier geven ze het voorbeeld van hoe een menselijke samenleving er uit ziet, zoals God heeft bedoeld. De hoop is dan dat de moslims van hun geloof een kracht maken om in de islamitische landen een nieuw hoogtepunt te realiseren.

De ’ethiek van het evangelie’ moet hier breed worden opgevat. Het humanisme valt er ook onder, waardoor het ethisch handelen van een atheïst niet per se verschilt van dat van een christen. Het gaat in wezen om niet het eigenbelang prioriteit te geven, in dienst te staan van de anderen (ook de toekomstige generaties door bijvoorbeeld goed rentmeesterschap over de planeet Aarde) en het goede laten overwinnen op al het kwaad in de wereld. Een christen gelooft echter dat het appel om goed te zijn van God komt; daardoor kan hij eventueel bereid zijn tot totale opoffering voor de Anderen (klein concreet voorbeeld: een christen hulpverlener kent geen wachtlijsten. Hij offert desnoods zijn vrije tijd op).

Om een menswaardige samenleving mogelijk te maken zal vanuit het Westen een krachtige politiek gevoerd moeten worden om diegenen die de islamitische bevolking terroriseren uit te schakelen. Vandaag las ik op de BBC een verhaal van een Afghaans meisje dat een prestigieuze studiebeurs in de VS had verkregen. Zij droomt ervan terug te keren naar een modern Afghanistan: "I always imagined it to be a valley, with the mountains and rivers and beautiful houses - big, beautiful houses, with beautiful architecture," she says. "Dried fruits and nuts, fresh fruits on the streets… a very modern Afghanistan.  ( link )

dinsdag 11 februari 2020: Naast de kennis is er de ethiek of naast het weten van feiten is er de plicht zinvol te handelen. We hebben zorgen over ons bestaan in de wereld en er is de zorg om aan de wereld zin en betekenis te geven,  zoals bedoeld is (door de Schepper?).

Is bovenstaande niet het antwoord op de verzuchting van Kierkegaard op 10 juli 1840: ’Ik ben zo mat en zo vreugdeloos, dat ik niet alleen niets bezit, wat mijn ziel vervult, maar dat ik niet begrijp wat haar zou kunnen vervullen, - ach ook niet de hemelse zaligheid’. (VA: want die zaligheid is ook maar eigenbelang zoeken) en verderop geeft Kierkegaard zelf het antwoord: ’Tot U, o God, wenden wij ons om vrede … dat niets ons deze vrede zal kunnen ontnemen, niet onze dwaze, aardse wensen, mijn wilde begeerten, niet het onrustig hijgen van mijn hart’.

Er is meer moed nodig om te vergeten dan om te herinneren.

gepubliceerd op ThePostOnline: Rusland zal Europa redden

woensdag 12 februari 2020 - 13 februari: wanneer zullen we in godsnaam verlost zijn van de industrie, van auto’s, van vliegtuigen, van de ruimtevaart? Zodat we ons kunnen concentreren op de mensen rondom ons, op de natuur en de landschappen om ons heen en we leren te genieten van de goede dingen van het leven?

Wanneer we verlost zijn van al die rotzooi, zullen we weer kunnen luisteren naar de vogels in de ochtend en naar de nachtegaal in de avond. Dan zullen we weer de sterren zien. Hoe langer deze verlossing uitblijft, hoe groter de kans dat het mooie voor immer verloren is.

Kierkegaard: ’… wanneer de mensen mij alles zouden ontroven en zij mij uit hun gemeenschap zouden stoten, dan behield ik toch die vreugde; wanneer mij alles ontnomen wordt, dan zou ik nog steeds het beste behouden: de zalige verwondering over Gods oneindige liefde, over de wijsheid van zijn raadsbesluiten’. Mijn interpretaties: als we ons bevrijden van alle materialistische rotzooi en daardoor bespot worden door de mensen, dan is dat niets in vergelijking met het genieten van al het moois dat de wereld biedt en met de vreugde trouw te zijn in de relaties, anderen niet te benadelen, het goede te doen voor anderen en de natuur met respect te bejegenen’.

Individueel of persoonlijk leven is ’zich zo veel mogelijk verlossen van algemeen menselijke bepalingen’.

vrijdag 14 februari 2020: Kierkegaard’s levenshouding wordt het best verklaard vanuit zijn geloof dat God liefde is met als consequentie  dat we ons niet moeten laten verleiden door de wereld, dat onze geest niet onrustig moet zijn en dat we geen angst voor de toekomst of ontzetting over het verleden moeten hebben. Want God is liefde en door onze onthechting aan de wereld bewijzen we dat we trouw en oprecht zijn in de liefde tot de naasten. Dit laatste is namelijk het bevel van God die liefde is.

zaterdag 15 februari 2020: Kierkegaard: ’Dat men niet zal menen dat het religieuze voor onbeschaafde en domme mensen is, dat is het wat ik met dit verhaal wil bereiken’ en ’Gezondheid tot het hoogste maken is een dierlijk beginsel. Zo beschouwt men een dier; als het niet gezond is, dan dient het nergens voor. Maar de mens is geest …’.

Materialisme en hebzucht is een manier om te ontkennen dat de mens geest is. Wat een armoede!

maandag 17 februari 2020: Kierkegaard noemt geld het medium van de schaamteloosheid. Hoe kan een schrijver of een priester zijn geestelijke activiteit vrijwaren van de eisen van het geld? Hoe voorkomen dat oprechtheid beïnvloed wordt door het streven om mensen te vlijen? Hetzelfde geldt voor de politiek: hoe zijn idealen niet laten besmetten door de eis tot populariteit? Het gaat erom consequent te zijn: „Dat waardoor ik eigenlijk zelf aanstoot gegeven heb, is mijn consequentie. Als ik maar half zo consequent geweest was, dan zou ik op dit ogenblik goed begrepen worden. Maar gehoorzaamheid is voor God dierbaarder dan het vet van rammen en consequentie is de idee dierbaarder dan wereldse erkenning in lariefarie”.

dinsdag 18 februari 2020: even tussendoor: een advies dat ik vandaag naar een gescheiden moeder van een  13-jarige jongen heb gemaild (namen en andere identificatiegegevens zijn gewijzigd):

Beste Maria,

Je legt mij wel een ingewikkeld probleem voor. Gelukkig beschrijf je het goed en het lijkt ook objectief, maar op basis van beperkte informatie kan ik slechts wat suggesties geven. Jij bent de expert over de thuissituatie, dus moet je zelf beslissen of je wat hebt aan mijn suggesties. Indien nodig, kunnen we daar verder over corresponderen.

Het eerste wat mij opvalt is de erg jonge leeftijd voor het gedrag dat Ludo vertoont. ’s Nachts stiekem het huis verlaten om naar zijn vriendinnetje te gaan is nogal wat voor zo’n jochie. Hoe oud is dat meisje trouwens? Hoe zou de kinderrechter daarover oordelen en zal de kinderrechter de ouders niet aansprakelijk stellen? Stel dat ze zwanger geraakt. Ik raad je sterk aan om dit eens voor te leggen aan iemand van de Raad voor de Kinderbescherming.

Er zijn belangrijke positieve dingen te melden. Ludo is heel aardig tegenover zijn kwetsbare zusje; hij heeft een lieve en zachte kant; er is veel liefde in jouw gezin en je zegt dat het de afgelopen jaren rustig en goed was. Dit is belangrijk omdat dit betekent dat er in de opvoeding een stevige basis is gelegd. In zo’n geval is de prognose meestal gunstig. Het is ook goed dat hij regelmatig contact heeft met zijn vader.

Een andere positieve factor is dat Ludo intelligent is. Helaas is het op de school niet gelukt en is hij weinig of niet gemotiveerd.

Het belangrijkste probleem waarmee je zit is de tegenstelling tussen de harde aanpak van de vader en jouw beschermende houding. Vader mag dan niet weten wat Ludo allemaal uitspookt, maar tegelijkertijd worden geen grenzen meer gesteld aan jouw zoontje.

Hem straffen door hem het voetbal of zijn telefoon af te pakken zou niets oplossen. Daarmee leert Ludo nog niet hoe zich wel te gedragen of hij zal nog minder gemotiveerd en opstandiger worden. Zoals je weet uit mijn boek is het veel beter om een positieve afspraak te maken en dat dan te belonen. Je zegt terecht dat hij op voetbal zijn draai vindt en dat mag hem nooit worden afgepakt. Het gaat erom dat hij ’succeservaringen’ opdoet want dat is belangrijk voor zijn verdere persoonlijkheidsontwikkeling.

De afspraken die prioriteit zouden moeten hebben zijn: (1) om ..uur gaan slapen en dan ook echt slapen (2) zijn best doen op school door eerst en vooral zijn huiswerk te maken en elke weekdag 45 minuten te studeren. Je maakt hiervoor een lijst en vult elke ochtend in of hij goed heeft geslapen en er uitgeslapen uitziet; dan krijgt hij op zijn lijst een handtekening van jou. ’s avonds doe je hetzelfde maar dan voor huiswerk maken en 45 minuten studeren.

Op basis van het aantal handtekeningen die hij behaalt ( 10 maximaal), dan krijgt hij op vrijdagavond een kleine beloning (ik weet niet hoeveel zakgeld hij krijgt, maar als dat 6 euro is, dan is is 2 euro vast en voor elke handtekening 40 cent). Je moet zelf uitmaken wat voor beloning je kan geven. Het gaat om het principe: in plaats van te straffen en op hem in te praten (helpt toch niet), liever belonen als hij zich houdt aan de afspraak. Je moet als ouder wel consequent zijn en alleen een handtekening plaatsen als hij het echt goed heeft gedaan. Telkens je in zijn bijzijn een handtekening hebt gezet, geef je hem een compliment en/of een knuffel. Dat alles creëert een positief klimaat in jouw gezin.

Als hij na drie of zes maanden minimaal x handtekeningen heeft behaald, dan krijgt hij een grote beloning.Hier kan de vader aan meebetalen. De beloning is iets wat Ludo toch zou krijgen (bijv. een paar Nikes), maar dat moet hij nu eerst verdienen.

Met dit beloningssysteem zal hij ook betere studieresultaten behalen, want hij zal zijn huiswerk maken en regelmatig studeren. Het belangrijkste is dat Ludo een positiever zelfbeeld zal krijgen. Dat zal hem stimuleren om ook in andere dingen zijn best te doen.

Met de vader hoef je dan niet te spreken over de problemen, maar nu gaat het om wat jullie als ouders van Ludo verwachten en over hoe je hem daar het best bij kan helpen (middels het beloningssysteem).

Een ander advies is niet te denken dat hij is zoals zijn vader. Als je dat denkt, dan zal het ook gebeuren. Dat blijkt toch op een of andere manier uit jouw gedrag of houding tegenover Ludo. Als opvoeder kan je best „naïef’ zijn: ook al liegt hij voor de dertigste keer, dan nog vertrouw je er op dat hij de volgende keer niet zal liegen. Ludo moet weten dat, wat er ook gebeurd, zijn moeder hem ALTIJD blijft vertrouwen. Dat is natuurlijk een heel moeilijk advies. Als ouder zou ik het ook anders willen, maar het helpt uiteindelijk wel.

Dat was het voorlopig. Ik hoop dat je hier iets aan hebt en zoals je weet kan je mij altijd mailen.

donderdag 20 februari 2020: vandaag gepubliceerd op ThePostOnline:

Hippe, vrolijke politici en grote maatschappelijke problemen

...alle teksten van deze rubriek:                                                                                                                                                                              

   © Juliaan Van Acker 2020