http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

gedragsproblemen in de klas 

webinar voor leerkrachten in de Nederlandse Antillen over ’Probleemgedrag in de klas professioneel aanpakken” 6 maart 2018 (LINK

( 14 november 2017Persoonlijk vind ik onderwijzer het mooiste beroep dat er is. Het liefst een die onderwijs geeft aan groep drie. Het is toch fantastisch kinderen van zes jaar oud te leren lezen en schrijven. Een hele wereld gaat voor hen open. Je ziet elk kind grote vorderingen maken. Hier wordt de basis gelegd van beschaving en cultuur. Ik begrijp de uiterst intelligente filosoof en wiskundige Ludwig Wittgenstein die zijn academische carrière in Cambridge stopzette en les ging geven in een schooltje in Oostenrijk (dat liep overigens na korte tijd verkeerd af, want dit genie was te gecompliceerd in de sociale omgang). Ongelooflijk voor een man die erfgenaam was van een van de rijkste families in Europa en met zijn Tractatus Logico-Philosophicus wereldberoemd werd.

Helaas is dit mooie beroep slachtoffer geworden van de Goede Bedoelingen. Er is een management om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er worden circulaires verspreid met richtlijnen en protocollen om de onderwijzers bij te staan in hun werk. Er moet worden geëvalueerd en daarom moeten elke dag veel gegevens worden bijgehouden. Er is een leerlingvolgsysteem. Met de ouders wordt regelmatig de rapportage over hun kind doorgenomen. Maar waar is het lesgeven gebleven? Op de achtergrond geraakt. De uren na de schooltijd om alle gegevens bij te houden zijn belangrijker, want die worden door de hogere instanties verwacht.

Op een gegeven moment wordt er zo frequent geëvalueerd, dat er steeds minder tijd en energie overblijft voor het werk dat moet worden geëvalueerd. Op die manier wordt elk beroep, dat steunt op idealisme van de beoefenaar, kapotgemaakt. Dat geldt voor leerkrachten, voor zorgverleners in de medische sector en in de geestelijke gezondheidszorg, voor welzijnswerkers, voor mensen van de reclassering, enzovoort.

Het gaat om een ontwikkeling die uit de hand is gelopen. Hiertegen helpt slechts radicaal verzet. Het sterke punt van de werkers in het veld is dat zij het echte werk doen. Het onderwijs staat of valt met de leerkracht. Dus, kappen met alles. Vul geen enkel formulier meer in. Ga na de schooltijd direct naar huis om van je vrije uren zo goed mogelijk te genieten. Als een directeur, een inspecteur of een andere ambtenaar vraagt naar de gegevens, zeg dan simpelweg dat je geen gegevens hebt en dat je niet van plan bent ooit nog van die gegevens te verzamelen. Kortom, je doet gewoon jouw echte werk en klaar is kees. Wat kan die directeur, die inspecteur of die ambtenaar dan doen? Niets, tenzij hij jou taak overneemt.

Zal met deze revolutie het onderwijs of de gezondheidszorg verminderen in kwaliteit? Absoluut niet en absoluut het tegendeel: de werkers zullen elke dag welgezind naar hun werk gaan en zich met hart en ziel wijden aan hun taak. Een ander voordeel is dat de onbekwamen en de luiaards zich niet meer kunnen verbergen achter geschrijf. Zij vallen onmiddellijk op zodat ze makkelijk een schop onder de kont kunnen krijgen om te gaan werken in een sector waar ze de jeugd geen schade kunnen toebrengen.

P.S. De vakbonden zullen niet op dit idee komen en dit radicaal verzet ook niet steunen, want de vakbonden zijn er vooral voor de onbekwamen en de luiaards(*). Het zou veel effectiever zijn moesten de leerkrachten, in plaats van te staken, massaal stoppen met al het administratieve werk, behalve het  corrigeren van de werkstukken van de leerlingen en het bijhouden van de cijfers. Absoluut al de rest moet als overbodig en nutteloos worden beschouwd: OP NAAR DE REVOLUTIE. LEERKRACHTEN ALLER LANDEN, VERENIGT U!

(*) Vakbonden zijn uitermate nuttig voor werknemers in het bedrijfsleven, omdat de werkdruk er vaak veel te hoog is en de arbeiders dikwijls te autoritair worden behandeld.  Ambtenaren zijn echter zo goed beschermd door hun statuut, dat vakbonden daar overbodig zijn.

          juliaan van acker

curriculum vitae

publicaties

contact: juliaan.vanacker@gmail.com

gsm 0032 496105399

IMG_0609

Het lesgeven kan ernstig worden verstoord door het probleemgedrag van enkele leerlingen. In de meeste gevallen weten de leerkrachten er goed op te reageren. Bij sommige leerlingen blijkt niets te helpen (zie mijn tekst: Twee groepen probleemleerlingen). Hier is een meer systematische aanpak noodzakelijk.  


Een handboek dat uit de praktijk is voortgekomen:

De methoden die ik aanbeveel om de professionaliteit van de leerkrachten te verhogen, staan beschreven in mijn boek: ‚De gerespecteerde leerkracht: Probleemgedrag professioneel aanpakken’ ( klik op afbeelding voor meer informatie). Een leerkracht hoeft geen maatschappelijk werker of therapeut te zijn. Middels een goede analyse en een stappenplan kan ernstig of minder ernstig en hardnekkig probleemgedrag op korte termijn afnemen.

In onderstaande inhoudsopgave staan drie links naar uittreksels van het boek


Inhoudsopgave boek De gerespecteerde leerkracht


Voorwoord    5 

1. Professioneel omgaan met probleemgedrag    7 

2. Wie zijn die moeilijke leerlingen?    15 

3. Goed observeren maakt een professionele aanpak mogelijk    25 

4. Een saaie les en Willy krabt aan zijn edele delen    31 

5. Te laat komen    41 

6. Ik heb geen pen    47 

7. Een praatzieke klas in de basisschool    55 

8. Zich herhalend probleemgedrag    63 

9. Een milde vorm van agressie    73 

10. Van het Rifgebergte naar Betondorp    83 

11. Gevaarlijke agressie in de klas   93 

12. Agressie tussen leerkrachten en leerlingen   107 

13. Alle adviezen op een rijtje    121 

Geraadpleegde werken    131 

Andere teksten:


 Mijn pleidooi voor een bottom-up beleid in het onderwijs:

Met bottom up-beleid wordt bedoeld dat aan appel wordt gedaan op elk individu om haar of zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Hierdoor worden hogere eisen gesteld aan het individu die minder kans heeft om de verantwoordelijkheid af te wentelen op de overheid. Dit in tegenstelling tot een totalitaire staat die een perfecte verzorgingsstaat kan zijn. In een democratie wordt, in tegenstelling tot de totalitaire staat, meer verantwoordelijkheid geëist van de burgers, op hen wordt een appel gedaan het goede te doen, en tegelijkertijd betekent dit dat de waardigheid van het individu centraal staat.

Bottom-up betekent dat vertrouwen wordt gesteld in het individu. Neem als voorbeeld het onderwijs: onderwijs gebeurt in de relatie tussen de leraar en zijn 20 of 30 leerlingen in de klas. De leraar is deskundig in zijn vak en is opgeleid om les te geven. Laat die leraar zelf bepalen wat hij doceert en op welke manier.

Waartoe dienen al die circulaires? Neem een land als België (maar voor Nederland zal hetzelfde gelden); in het Staatsblad, waarin alle nieuwe wetten, circulaires en koninklijke besluiten zijn opgenomen, worden per jaar 120.000 blz. geproduceerd, waarvan 80.000 van het Ministerie van Onderwijs. Hebben die 80.000 blz, enig effect op wat in de klas gebeurt? Ik denk het niet. Moesten we nu eens al dat geld voor ambtenaren en de andere kosten van het ministerie puur besteden aan meer leerkrachten en kleinere klassen, dan zou dit een enorme push geven aan de kwaliteit van het onderwijs.

Het ministerie kan beperkt blijven tot een handjevol ambtenaren. Die hebben tot taak de scholen te evalueren en de resultaten ervan bekend te maken. Ouders kunnen dan de beste scholen kiezen, de beste leraren en de slechte scholen en onbekwame leerkrachten verdwijnen vanzelf.

KLIK OP AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE ( mijn twee boeken verschenen in januari 2018):

 

STARTPAGINA

   © Juliaan Van Acker 2018