http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

juliaan van acker 

meest recent(februari 2019): Ontkerkelijking en de afzwakking van de moraal

Therapie voor een gestoorde samenleving: Handleiding voor wanneer de hel losbreekt

visie: De noodzaak van een nieuwe bewustwording

meest recent: Beschouwingen 2019 politiek-economische visie

De oorlog van allen tegen allen

We lijken meer en meer terecht te komen in een situatie van oorlog van allen tegen allen. De wereldse vrede wordt bereikt door afspraken, compromissen en verdragen. Dit gaat goed totdat er partijen of mensen zijn die zich benadeeld voelen of denken dat de anderen zich niet houden aan de afspraken. We komen slechts uit deze vicieuze cirkel van opeenvolgende oorlogen en perioden van vrede als er een norm is die de baatzucht van de mens overschrijdt. De oorlog van allen tegen allen is namelijk een gevolg van het streven van de mens om zijn eigen belangen veilig te stellen. De norm die dit overschrijdt is het streven om op te komen voor de belangen van de Ander (de Ander met een hoofdletter omdat hij bij deze norm hoger staat dan het ik). Deze norm om op te komen voor de belangen van de Ander, eventueel ten koste van het eigenbelang (zoals bij de mens die zijn leven opoffert om een ander te redden of de partner die blijft zorgen voor de ander die ziek is of gehandicapt is geworden) is synoniem met Goedheid of met Naastenliefde.

Het Goede of zich opofferen voor de Ander druist in tegen de Rede. Deze norm is een kwestie van Geloof. Met Geloof wordt nu niet per se bedoeld geloof in God of in een of andere religie. Dat roept bij te veel mensen weerstand op. De vraag is waarom dit weerstand oproept? Voelen die mensen zich misschien bedreigd in hun eigenbelang? In deze tekst wordt met geloof bedoeld het openstaan voor het appel dat komt van de Ander. Zodra ik een ander mens ontmoet, wordt de vraag gesteld of ik mij verantwoordelijk tegenover hem gedraag. Gaat het alleen om mijn plek op de wereld of gun ik hem ook een plek?

Dit laatste: ’De ander ook een plek gunnen’ zou in de politiek moeten betekenen dat we er zorg voor dragen dat overal in de wereld de mensen menswaardig kunnen leven. Dan wordt politiek een project om dit realiseren en de economie heeft als doel de middelen te leveren voor deze politiek. Onder deze voorwaarden  bevrijden we ons van de oorlog van allen tegen allen.

De Europeanen en de moslims

Het is aannemelijk dat de spanningen in Europa tussen moslims en de oorspronkelijke bewoners  gevoelig zullen afnemen indien in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart zou heersen. Daar kunnen links en rechts het over eens zijn. Maar er is meer: als de bloei van de islamitische landen gerealiseerd zou zijn, kan met Europa een alliantie aangegaan worden. Hier kan een nieuwe wereldmacht ontstaan die de ethiek in de wereld brengt, dit wil zeggen een einde maken aan de ellende in zwart Afrika, goed rentmeesterschap over de planeet aarde en respect voor tradities en de culturele erfenissen. Dat is de kern van mijn boeken: ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’, ’Het landverraad van Europa’ (klik of afbeelding) en van ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ (2018).

Deze doelen zullen we niet bereiken als we luisteren naar onheilsprofeten of naar mensen die het hoogste geluk beloven met een wondermiddel. Het is ook niet alleen een kwestie van wetenschap en techniek die de problemen voor ons moeten oplossen. Die doelen worden slechts bereikt door mensen die zich willen engageren, die niet blijven steken in mooie woorden, die de hoop nooit verliezen, die niet alles blokkeren door hun kritiek en die niet immobiel blijven door hun neerslachtigheid.

Mijn laatste boek ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ is een hartstochtelijke oproep om niet te berusten of zich terug te trekken in het eigen comfort, tegen het zich isoleren van de rest van de wereld, tegen het blind zijn voor het lijden van anderen. Willen we vrede, welzijn en welvaart ook in het Midden-Oosten en in Afrika realiseren, dan zullen we met z’n allen ons moeten engageren zodat ook daar de mensen als mensen worden behandeld. Het is niet voldoende anderen niet te bestelen of geen schade toe te brengen. Het kwade niet doen is makkelijk, maar moeilijker is het om het goede te doen. De Ander moeten we niet zien als een vreemdeling, als een onbekende, maar als naaste en medebewoner van deze aarde. Niet de ideeën, de begrippen, de partijprogramma’s moeten ons handelen bepalen, maar de gezichten van mensen die ons aankijken.

De weg die ik voor mij zie is waar de moslims zich engageren voor het Midden-Oosten, de Europeanen een sterke confederatie opbouwen zodat ze in de alliantie solidair kunnen zijn en waar de moslims en de Europeanen samen een nieuwe wereldmacht vormen die de ethiek in de internationale politiek doet zegevieren.


Wanneer zullen we ons politiek, economisch en sociaal op volwassen wijze gedragen? Niet alleen wij, maar ook de moslims en de zwarte Afrikanen. Zie mijn teksten opEuropa hernieuwen


  De Zondvloed komt er aan

 Europa en het Kalifaat

Ethiek voor de nieuwe tijd (klik op afbeelding)

IMG_0385ENKELE VOORBEELDEN VAN OPVOEDINGSPROBLEMEN

link naar boekinformatie ’Gek van kinderen'
adviezen voor leerkrachten 

Inhoudsopgave boek De gerespecteerde leerkracht


Voorwoord    5 

1. Professioneel omgaan met probleemgedrag    7 

2. Wie zijn die moeilijke leerlingen?    15 

3. Goed observeren maakt een professionele aanpak mogelijk    25 

4. Een saaie les en Willy krabt aan zijn edele delen    31 

5. Te laat komen    41 

6. Ik heb geen pen    47 

7. Een praatzieke klas in de basisschool    55 

8. Zich herhalend probleemgedrag    63 

9. Een milde vorm van agressie    73 

10. Van het Rifgebergte naar Betondorp    83 

11. Gevaarlijke agressie in de klas   93 

12. Agressie tussen leerkrachten en leerlingen   107 

13. Alle adviezen op een rijtje    121 

Geraadpleegde werken    131

Aanpak jonge criminelen

(link naar boekinformatie: ’Jeugdzorg en reclassering'

1. Vijf procent van de jonge criminelen is verantwoordelijk voor meer dan zestig procent van alle door minderjarigen gepleegde misdrijven. Bij deze vijf procent zitten ook de meest gewelddadige delinquenten die aan het begin staan van een criminele carrière tot ver in de volwassenheid.

2. Een jeugdbeleid dat prioriteit geeft aan deze vijf procent zal op korte termijn het aantal misdrijven gevoelig doen verminderen en een positief effect hebben op het veiligheidsgevoel van de burgers.

3. Het gaat niet om een softe versus een harde aanpak. De rechter bepaalt de straf volgens het wetboek van strafrecht. Zolang een crimineel in de gevangenis verblijft kan hij geen nieuwe misdrijven plegen. Detentie is in die zin heel effectief voor veelplegers. Maar na de detentie recidiveert 66 procent binnen de twee jaar en 90 procent binnen de vijf jaar. Om recidive te voorkomen is naast de harde aanpak een pedagogische aanpak noodzakelijk.

4. Er zijn twee belangrijke buffers tegen recidive: (a) het volgen van een opleiding of het hebben van werk en (b) bindingen met mensen die sociaal aangepast gedrag bevorderen. 

Behandeling is daarom geen vaag gedoe, maar gewoon de jongere terug op school krijgen, concrete hulp bieden om goede schoolresultaten te behalen, de jongere helpen aan een bijbaantje, aanleren van sociale vaardigheden en het leren beheersen van impulsiviteit. Daarnaast zoeken we samenwerking met mensen uit de eigen omgeving van de jongere die toezicht willen uitoefenen en zich voor hem verantwoordelijk voelen. Wat allochtone jongeren betreft is het van groot belang dat de hulpverlening samenwerking zoekt met rolmodellen in de eigen gemeenschap. Deze mensen en rolmodellen vormen een ‚netwerk van solidariteit’ rondom de jongere. Om duurzame resultaten te bereiken is het essentieel dat de hulpverleners zo’n netwerk tot stand brengen en er mee samenwerken.

5. Het hier beschreven plan van aanpak is bedoeld voor jongeren bij wie eerdere preventieve maatregelen geen effect hebben gehad. In het beleid moet uiteraard veel aandacht uitgaan naar preventie om uitval op school te voorkomen en door opvoedingsondersteuning te bieden aan de ouders. Het hier beschreven plan van aanpak is bedoeld voor diegenen bij wie preventie niet heeft geholpen of voor jongeren die niet werden bereikt door preventiewerkers.

6. Als in de wijken ‚netwerken van solidariteit’ tot stand komen zal preventie effectiever zijn en zullen jonge criminelen in een vroeg stadium begeleid kunnen worden.


De volgende teksten geven mijn visie weer en vier zijn gratis te downloaden:

Over psychologie

Psychologie is geen empirische wetenschap ( link )

Over orthopedagogiek

Acker. J. van (2015) Onhandelbare en criminele jeugd ( link )

Over mijn maatschappelijke en politieke visie over de tegenwoordige tijd en de toekomst:

Acker, J. van (2015). Geef extreem-rechts geen kans ( link )

In feite is het heel simpel: hoe oorlog voorkomen? Het probleem is echter dat de geschiedenis leert dat de ene oorlog volgt op de andere. Een tussenpauze van vrede is geen bewijs dat de geschiedenis zal veranderen. Tijdens de Verlichting dacht men dat de wereld in de richting van universele vooruitgang en vrede gaat. De geschiedenis vanaf die periode bewijst op overtuigende wijze het tegendeel. Nu zijn we aangekomen op een punt waar de meest verschrikkelijke oorlog mogelijk wordt.

Willen we dat onze westerse beschaving vernietigd wordt? Dat is de weg waar extreem-rechts ons toe zal leiden. Maar de andere partijen zijn machteloos en bieden geen realistisch alternatief.

Volgens de bijbel zou een messias moeten komen als dit het einde der tijden zou zijn. We kunnen er echter niet op wachten. We moeten zelf messias zijn. Ieder van ons. Dat kan door op elk moment van de dag, bij elke woord en elke handeling vrede te verspreiden. Dit klinkt heel naïef, maar er is geen andere weg om de totale vernietiging te voorkomen. Mijn boek ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’ gaat hierover.

’Moslimvrij, maar dan wel met een kolossale inspanning van solidariteit vanuit Europa.

STARTPAGINA 

   © Juliaan Van Acker 2019