https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

2023

 

referenties

Hans Larsen Martensen (1866). Christian Dogmatics: A compendium of the doctrines of Christianity. 

Start woensdag 11 januari 2023

In de krochten van mijn website zal ik dit jaar af en toe wat gedachten neerschrijven. Niemand zal het wellicht lezen. Mijn websitepagina’s vinden geen weerklank. Als ik in mijn tweets verwijs met een link naar een webpagina, dan is er vrijwel niemand die daarop klikt. Ofwel is wat ik schrijf onzin, ofwel is de tijd er nog niet rijp voor. Aan de enkeling die deze tekst toch leest en zinvol vindt: plaats de link van deze webpagina of facebook, twitter of andere sociale media; alvast hartelijk dank.

Wat is voor mij de essentie van wat ik allemaal heb geschreven betreffende politiek en maatschappij? Ik probeer dit in enkele punten samen te vatten:

- we moeten terug naar het eenvoudige leven. Dit is leven in verbondenheid met de mensen met wie we verwant zijn, met wie we een ethiek, een geschiedenis en tradities delen. Dus een herstel van het gewone gezins- en familieleven, het leven in de buurt of in het dorp, houden van ons land. Dit betekent ook dat we slechts het noodzakelijke kopen en zoveel mogelijk uit de eigen regio en wat het seizoen levert. We zoeken werk in de buurt van de mensen met wie we ons verbonden voelen en gaan slechts op reis in eigen land of in de buurlanden. Dit alles samen zal de industriële productie, het transport en het reizen met 90 procent verminderen. Deze levensstijl is het enige antwoord dat we horen te geven om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen en om de uitputtingsslag van de planeet Aarde stop te zetten.

- de multiculturele samenleving moet worden afgebouwd, net zoals in een ver verleden de Toren van Babel. Iedereen keert terug naar het land van zijn voorouders om daar zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Alleen een massale terugkeer van immigranten kan vrede, welzijn en welvaart brengen in de islamitische landen en in zwart Afrika.

- netwerken van solidariteit kenmerken een economie en een zorgstelsel zonder winstoogmerk. Economie wordt hier gedefinieerd als een project om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. Er is een netwerk van solidariteit rondom elk gezin, elke familie, elke wijk, elk dorp, elke land en de solidariteit strekt zich ook uit naar landen die in nood zijn. Deze netwerken zijn hèt antwoord op de armoede en de miserie in de wereld. Niemand zal nog honger lijden. Iedereen zal recht hebben op basale zorg van goede kwaliteit. Dankzij de netwerken van solidariteit komt er een einde aan het lerarentekort en aan de druk op de gezondheidszorg. Deze netwerken zullen samen met de verbondenheid die binnen elk volk heerst de criminaliteit sterk doen dalen.

- psychische gezondheid en harmonie in de samenleving zijn afhankelijk van de goedheid die we ervaren in de gemeenschap waarvan we deel uitmaken. Wie het gevoel heeft dat anderen om hem geven vindt daarin de kracht om de wereld aan te kunnen. Hier speelt de religie een wezenlijke rol in, maar daar is veel misverstand over. Met religie wordt hier verwezen naar datgene wat hoger staat dan onze biologie, datgene wat een appel op ons doet om het goede te doen. Elke beschaving wordt gekenmerkt door een ’religie’ die voorschrijft wat mensen horen te doen. Voor Europa is dit de joods-christelijke ethiek. Het gaat er dus niet om dat men kerkelijk is of gelooft in een kinderlijke voorstelling van een God, maar om het aanvaarden van een gezag dat boven de zichtbare wereld staat. Het enige wat telt is de liefde voor de naaste, dit is de naaste in het centrum stellen van het Ik. Ik ben er voor de Ander. De belangen van de Ander gaan voor mijn eigenbelang. Zelfs de Ander is volgens het christendom ook de vijand voor wie ik verantwoordelijk ben. We zijn altijd bereid tot vergeving van diegene die zich schuldig heeft gemaakt aan overtredingen van onze ethische normen. Er zijn geen afvalligen, slechts mensen die we willen inspireren door onze goedheid. Deze ethiek is het fundament van de democratie. Politiek wordt hier niet gezien als een strijd tusssen tegenstanders, maar als een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart na te streven (er is weliswaar nog een hele weg te gaan).

- De Europese beschaving, op voorwaarde dat ze haar joods-christelijk fundament koestert, is het Licht voor de wereld. Deze beschaving kan de mensheid behoeden voor een door de mensen veroorzaakte apocalyps. Dit wil niet zeggen dat we ons moeten opdringen aan anderen of dat we anderen terecht moeten wijzen, bijvoorbeeld om de Universele Rechten van de Mens te respecteren. Neen, Europa hoeft slechts het voorbeeld te geven en het goede te doen voor volkeren die in nood verkeren, in de hoop dat  andere volkeren hierdoor worden geïnspireerd.

- Om Europa uit de huidige malaise te halen is er een nieuw netwerk van christelijk onderwijs nodig, waar alleen praktiserende christenen worden toegelaten. Hier wordt de elite gevormd die in de politiek, de economie en de maatschappelijke instellingen de joods-christelijke ethiek in praktijk zullen brengen. De joden hebben hun eigen yeshiva’s.

- Vanuit bovengenoemd idee dat verbondenheid de kracht vormt voor psychische gezondheid en harmonie in de samenleving wordt Europa een Confederatie van soevereine staten, met inbegrip van Rusland en Israël.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Eigenlijk ben ik er vast van overtuigd dat er een terugkeer komt naar het eenvoudige leven bij de mensen en de streek, het dorp of de wijk waarmee we ons verbonden voelen en waar we ons thuis voelen. De omstandigheden zullen er ons min of meer toe dwingen. Die omstandigheden kunnen echter verschrikkelijk zijn. Maar wat is er verschrikkelijker dan datgene wat de mensen al hebben aangericht? Kijk eens op een zakelijke wijze naar de natuur: wat een vernieling hebben we aangericht, terwijl de natuur niet eens onze schepping is. Er is een evenwicht verstoord dat op den duur alle leven op aarde kan vernietigen. De wereld verbruikt per dag 100 miljoen vaten olie en daar komt, ondanks alle mooie woorden en voornemens, de volgende decennia geen einde aan. Ik vind het meer en meer merkwaardig dat de meeste mensen de krankzinnigheid hiervan niet inzien.

Als je die gekte wel inziet, dan is de conclusie helder: koop en verbruik slechts wat je absoluut nodig hebt en wat in de mate van het mogelijke in de eigen regio wordt verbouwd en geproduceerd en blijf in je eigen omgeving om goed te zorgen voor de mensen met wie je je verbonden voelt. Het eenvoudige en sober leven is de enige oplossing (met als voorbeeld de zelfvoorzienende abdijen in de middeleeuwen). Dus geen auto’s en geen vliegtuigen meer en slechts industrie voor wat absoluut noodzakelijk is.

Kunnen we als mensen het juiste evenwicht weer herstellen? Of is hulp van bovenaf noodzakelijk? Dit laatste wordt niet meer geloofd. De mensen zijn betoverd (behekst) door hun vermeende macht. Zij menen dat voor alles een technologische oplossing is. Er wordt gezocht naar een onuitputtelijke bron van energie en naar eindeloze ingrepen om een mensenleven te verlengen. Toch gaan we allen dood en toch is de planeet Aarde niet onuitputtelijk.

Vrijdag 13 januari 2023: In feite is het onvoorstelbaar en voor de meesten onacceptabel dat we zullen terugkeren naar het eenvoudige gezinsleven in de regio waar onze voorouders hebben geleefd en naar een sobere levensstijl. Dit betekent ondermeer dat steden als Dubai leeglopen, dat er geen auto’s en vliegtuigen worden geproduceerd, dat de ruimtevaart beëindigd wordt, dat landschappen worden hersteld door afbraak van snelwegen,… En toch is dit de toekomst, want we krijgen er het meest waardevolle voor in de plaats: een aangenaam leven bij de mensen die om ons geven en in een natuur die gaat opbloeien, een zinvol leven van solidariteit met anderen, geen verkeersdoden meer, nauwelijks criminaliteit en niemand wordt werkloos dankzij de netwerken van solidariteit.

Waar wachten we eigenlijk op? 

Zaterdag 14 januari 2023: (tweet) 1. Beseffen diegenen die het blanke ras een schuldgevoel aanpraten dat zonder het beschavingswerk van de blanken de wereld een totalitaire, intolerante hel wordt? (lees meer:                   

China en de Europese beschaving) 2. En dat zonder de bijbel die de joden aan de mensheid hebben geschonken er nooit een einde komt aan de primitieve, biologisch bepaalde haat tegenover wie niet tot de eigen stam behoort?

Religie als zodanig brengt geen oorlog, haat of geweld teweeg in de wereld, maar diegenen die de religie misbruiken uit eigenbelang.

Wie is de ware christen:

1. die verdeelt onder de armen wat hij niet nodig heeft of het schenkt aan goede doelen

2. die zijn positie niet gebruikt om macht over anderen uit te oefenen, anderen te misbruiken of uit te buiten, maar zijn positie gebruikt om anderen beter te kunnen dienen.

Er is nogal wat schijnheiligheid in de wereld.

Zondag 15 januari 2023: Enkele eeuwen geleden werd het voor de burgers van Dordrecht verboden meer dan twee keer per week het huispersoneel zalm als maaltijd te geven. De zalm was er in de rivieren namelijk in overvloed en spotgoedkoop. De meiden en knechten hadden er op de duur schoon genoeg van. Nu is er geen enkele zalm meer te bespeuren in de Hollandse rivieren. Dit is een gevolg van de vervuiling van de Rijn en de Maas door de industrie. Dit is voor mij voldoende reden om met onmiddellijke ingang al die vervuilende industrie op te doeken en de aandeelhouders te verplichten al de dividenden die ze in de loop der jaren hebben geïnd terug te betalen aan de gemeenschap. Dit is slechts één voorbeeld van wat de industrie heeft aangericht. De hele planeet, tot de oceanen toe, is ondertussen grondig vervuild. Dit is wat het christendom een doodzonde noemt. Zolang dit duurt is het een schande een mens te zijn op deze planeet.

Maandag 16 januari 2023: (als tweet verstuurd) In 2023 worden meer kolen gestookt in de wereld dat ooit tevoren in de wereldgeschiedenis (800 miljoen ton). De westerse politici kunnen beter hun groene politiek laten varen om zich te concentreren op de komende catastrofe, door massa-immigratie terug te draaien en een zelfvoorzienende economie (voedsel, medicijnen,..) te organiseren.

Woensdag 18 januari 2023 - 19 januari

Terug natuurmens

Al te zeer ben ik mij ervan bewust dat het een radicale gedachte is de natuur, de landschappen, de fauna en de flora zo volledig mogelijk te herstellen en zorgvuldig te beheren. Zoals het ooit gegeven was in de Schepping. Zodat we zelfs in de westerse, quasi volledig geìndustrialiseerde wereld, terugkeren naar wat ooit zo ongeschonden mooi was.

Bij deze gedachte speelt ook mijn ervaring in Congo, waar ik in het diepe binnenland verbleef, ver van de steden. Daar was geen elektriciteit, geen radio, geen tv, een enkel apparaat. Ik kwam in gehuchten, nganda’s, dat zijn paaldorpen langs de rivieren, waar men nog leefde zoals duizend of tienduizend jaar geleden. Bij de dansen werden eeuwenoude liederen gezongen. Overgeleverde verhalen van hun verre voorouders. Het gestamp van de voeten op de grond, samen met het geroffel op de tamtam, gaf een aangrijpend en hypnotiserend ritme. Toen de nacht bijna voorbij was, hoorde ik vanuit mijn hut een zwarte man die op een prauw midden de Tshuapa-rivier een lied zong. Daarbij riep bij ’Oleko’, dat wil zeggen ’Ben je daar?’. Hij riep de zon aan die straks zou opkomen. Dat gezang in de nacht was een ongelooflijk mooie en betoverende ervaring.

Ook heb ik ooit een dans gezien waarin een lange rij vrouwen, geleid door een met witte kalk beschilderd meisje, langzaam voortbewoog op het ritme van de trommels. Dit was pure magie. Toen Boende door de Simba’s werd omsingeld, stak een meisje met een kleine groep in een prauw de rivier over en ze gingen in een rij zingend door het dorp. De soldaten die Boende moesten verdedigen schoten in paniek hun geweren leeg in de grond en vluchtten weg. De rebellen konden zonder slag of stoot Boende bezetten. Meerdere malen heb ik in Congo de ervaring gehad van dergelijke magische gebeurtenissen die de aanwezigen als het ware betoverden. DIt is de ervaring dat er machten zijn die buiten onze controle vallen.

De zwarten in Afrika hebben tot vóór de kolonisatie de Schepping bewaard zoals het ooit aan de mensheid werd gegeven. Vanaf de kolonisatie en daarna werd het Westen nagebootst en werden en worden kolossale vernielingen aangericht. Slechts een kleine groep profiteert van de winsten die worden gemaakt. 

Het grote verschil tussen de zwarten in het regenwoud en de westerse beschaving ligt in het joods-christelijk fundament. Magische machten staan volgens de bijbel onder de macht van de ene God. Die God betovert ons niet, maar nodigt ons uit op Hem te gelijken door zijn geboden te volgen. Al die geboden kunnen worden samengevat in het gebod zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Door de liefde worden we de gelijken van de ene God die liefde is.

De westerse beschaving is helaas geëvolueerd naar een beschaving zonder God. De magie krijgt hierdoor opnieuw vrij spel. De westerse mens is nu betoverd geraakt door machten die buiten zijn controle vallen. Wij zijn door de alomvattende technologie en artificiële intelligentie het contact met de natuur verloren. Door de betovering van de media zijn we de overlevering en de openheid voor de Openbaring van een hogere macht kwijt aan het raken. De oude liederen worden niet meer gezongen. Er worden geen verhalen van vroeger meer verteld. We zijn de slaaf geworden van de techniek, van hypes en van kunstmatige entertainment zonder diepgang. 

Willen we ons bevrijden van deze slavernij, dan moeten we terugkeren naar het gewone, natuurlijke leven en daarbij proberen op de grote God van liefde te gelijken.

Deze tekst wordt verder bewerkt en uitgebreid op een aparte webpagina: LINK

zaterdag 21 januari 2021: (tweet) 1.Keuze tussen (a) een oorlog in Europa met platgebombardeerde steden of (b) het oprichten van een Europese Confederatie van soevereine staten met inbegrip van Rusland. Dit laatste wil de VS uit alle macht voorkomen want dit zou een nieuwe wereldmacht vormen.

2. Als deze  Europese Confederatie de grondwet fundeert op de joods-christelijke ethiek zal dit een voorbeeld zijn voor de gehele wereld om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen waar de economie niet bedoeld is voor winsten voor de aandeelhouders, maar om de armoede uit de wereld te helpen.

Zondag 29 januari 2023

De echte waarheid over Allah, God, de klimaatverandering, het conflict tussen Rusland en Oekraïne: kunnen we die echte waarheden met ons menselijk verstand kennen? Neen, volgens Montaigne (1580), want met ons menselijk verstand verdraaien we, corrumperen we en verbasteren we die waarheid. Ons past bescheidenheid zodat conflicten over ’onze’ waarheid voorkomen worden, zodat we ’onze’ waarheid niet aan anderen opdringen.

Is dat geen wijze les voor moslims, christenen, atheïsten, politici, psychologen, journalisten? Na vijf eeuwen zijn we nog niet wijzer geworden en haten we anderen of stellen we over hen een destructieve diagnose door onze onwetendheid en verkeerde overtuigingen. Leren luisteren naar elkaar en zoeken hoe we kunnen samenwerken is de beste formule om de hedendaagse spanningen te overkomen. Of is dit een oplossing die alleen in een joods-christelijke beschaving aanvaard kan worden?

Donderdag 2 februari 2023

De massa staat onder hypnose

(tweet) "Het onrecht en het kwaad in de wereld zijn niet zozeer het gevolg van ideologie of religie, maar van de hebzucht van de rijken. Dan is er weinig verschil tussen de VS, Europa, Rusland, Oekraïne en China. Politici die de macht hebben werpen hierover een rookgordijn op.

In elk land is er een onzichtbare en ongrijpbare kleine groep die achter de schermen macht uitoefent. Het gaat niet om het smeden van complotten. Die groep wil haar rijkdom beschermen en vermeerderen en maakt afspraken voor wederzijds, welbegrepen eigenbelang met andere gelijkaardige groepen in een win-win situatie. Die groep kaapt als het haar uitkomt elke ideologie, elke religie en elke revolutie. Zij steunt diegenen die lijken aan de winnende hand te zijn en zodra die lieden de macht hebben overgenomen, wordt door die ongrijpbare groep gezocht hoe in de nieuwe situatie het eigenbelang het best gediend wordt. In zeldzame gevallen wordt de ene groep vervangen (uitgemoord, verbannen, onteigend) door een andere op macht en rijkdom beluste groep.

Wat wordt bedoeld met de mainstream media is niets anders dan het instrument om de massa zodanig te beïnvloeden dat niets in de weg staat van de macht en de invloed van die kleine groep. Verder wordt de massa onder hypnose gehouden door de betovering van entertainment, hypes, gadgets, de sociale media en internet.

Op een volstrekt ander niveau opereren de mensen die God zoeken, die niet hun eigenbelang prioriteit geven,  maar die de goddelijke geboden willen opvolgen. Dat zijn de mensen die zich vragen stellen over de eigen existentie, dit wil zeggen over het doel van hun bestaan. Dat doel zien zij niet in wereldse zaken, maar in hun verhouding tot God. Het existentiële probleem van deze tijd is dat de meeste mensen in het Westen geen relatie meer hebben tot God. Dan wordt alles relatief, wordt niet meer gehoorzaamd aan de geboden en omdat er geen God meer is die op ons wacht, moeten we ervoor zorgen er zo goed mogelijk van te leven. Dan wordt God vervangen door het wederzijds, welbegrepen eigenbelang in ons tijdelijk bestaan.

Een gevolg hiervan is dat Europa zijn roeping aan het verliezen is. Europa staat voor beschaving, voor wetenschap, voor nieuwe ideeën, voor innovatie, voor creativiteit. Europa is eeuwenlang een baken van hoop geweest voor de gehele mensheid en vertegenwoordigt de (evangelische) waarden om de wereld menswaardig te maken. Helaas heeft de kleine groep die hebzucht in haar vaandel heeft, teveel invloed gekregen. Oorlogen werden en worden door die groep ontketend. De natuur en ons leefmilieu worden omwille van de belangen van die groep verwoest. De planeet raakt uitgeput. Het streven naar eigenbelang en ongebreidelde hebzucht vormen samen de Satan die God heeft doen vluchten uit de wereld.

Zonder Europa heeft de wereld geen toekomst. Europa moet daarom zijn roeping weer opnemen en de evangelische boodschap als fundament nemen voor de politiek en de economie. Wie zal dit proces op gang brengen? Zullen de mensen ooit terug tevreden kunnen zijn met wat ze hebben (Hebreeën, 13:5)?

Als ik nu in The Economist iets lees over de klimaatcrisis en de CO2-uitstoot of een of andere expert op internet hoor, dan is er niemand die bij de voorgestelde maatregelen en afspraken iets zegt over een andere manier van leven, met name grote soberheid, slechts het noodzakelijke kopen, slechts de noodzakelijke reizen ondernemen en in de mate van het mogelijke regionale producten kopen. Dit zou namelijk de industriële productie met 90 procent kunnen doen afnemen.

Ben ik dan helemaal fout om deze maatregel als de noodzakelijke oplossing te zien? Of ben ik de enige die inzicht heb in het voor de hand liggende?

Maandag 6 februari 2023

Na de ontkerkelijking kwam de betovering

Gedurende meer dan duizend jaar gingen de meeste mensen minstens eenmaal in de week naar de kerk. In de jaren zestig van de vorige eeuw is dit in enkele jaren tijd radicaal veranderd. Vanaf dan gaat bijna niemand meer naar de kerk. Er zijn nog nauwelijks priesters, monniken en kloosterzusters.

Hoe is zo’n plotse radicale verandering in enkele jaren tijd te verklaren? Zijn de mensen op een of andere wijze betoverd geraakt? Is dat een goede zaak geweest? Een bevrijding? Een nieuwe Verlichting? Wat is er voor in de plaats gekomen?

Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat een veelheid van factoren een rol heeft gespeeld. De pil bijvoorbeeld heeft een seksuele revolutie ontketend die werd ervaren als een bevrijding van een bekrompen visie over seksualiteit die door de kerken werd gepredikt. Het vaticaans concilie is wellicht een andere factor geweest. De priester aan het altaar keerde zich naar het volk toe. Hij kleedde zich als een gewone burger, soms nogal boertig, en verloor prestige. Ook kan de sterk toegenomen welvaart een rol hebben gespeeld, waardoor de mensen betoverd raakten door alle hypes, gadgets, reizen en technologische innovaties. Verder speelde de tijdgeest ook een rol, in het bijzonder de relativering van normen en waarden door filosofen die alles wilden deconstrueren. 

Toch blijft het vreemd dat in zo’n korte tijd tradities van meer dan duizend jaar overboord werden gegooid. Wat is er voor in de plaats gekomen en in wat voor wereld zijn we nu terecht gekomen? Sinds de jaren zestig hebben honderd miljoen moslims zich in Europa gevestigd, wat ongetwijfeld zal leiden tot een libanonisering van het Avondland. De consumptiemaatschappij heeft geleid tot een ecologische ramp die in versnelling is geraakt. Landen die in de vorige eeuw onafhankelijk werden kennen een miserie en bloedige conflicten die uitzichtloos lijken en veel gewone mensen doen verlangen naar de vrede en de beginnende welvaart in het koloniale tijdperk. Internet levert naast zeer aangename voordelen ook een stroom van haatberichten, laster en fake news op, waardoor de massa zich makkelijk laat opjutten. De spanningen en de polarisatie in de wereld nemen toe. Er is weinig positiefs te melden en dat is geen doemdenken, maar gewoon realisme.

Komt er een nieuw keerpunt? Ik denk dat we best eens over de kern van de zaak nadenken: is er al of niet een God die een appel op ons doet? Hierover kan geen wetenschappelijk bewijs worden geleverd. Het is een kwestie van de sprong te wagen om de Openbaring te aanvaarden en in onze daden goede mensen te zijn (Kierkegaard). De Tien Geboden en de Bergrede wijzen ons de weg, en dat heeft radicale consequenties. Als we deze Openbaring aanvaarden, dan moeten we goede rentmeesters zijn over de planeet Aarde (en niets doen wat de schepping vernietigt of aantast*), dan is rijkdom bedoeld om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen, … Zou de radicale levensstijl die volgt uit de toepassing van wat in de Openbaring wordt gezegd, niet de redding van de mensheid kunnen betekenen? Een einde van alle eindeloze conflicten? Een meer volwassen mensheid?

Een christelijk Europa is noodzakelijk om een deels door de mensen veroorzaakte apocalyps te voorkomen. Er is geen andere keuze en de tijd dringt. Alleen een staatsman kan de Europese landen leiden naar het keerpunt. De rol die Europa kan spelen als de joods-christelijke ethiek het fundament is van de politiek, de economie en de sociale relaties, kan bestaan in het creëren van nationale en internationale netwerken van solidariteit van burgers (geen managers, geen dure organisaties) gebaseerd op vrijwilligerswerk. Vanuit deze netwerken wordt gezorgd dat nergens in de wereld honger wordt geleden, dat alle kinderen naar goede scholen kunnen gaan en dat in elke regio excellente ziekenzorg voor iederen toegankelijk is. Extra hulp wordt geboden bij rampen of grote tegenspoed. In plaats van kolonisatie brengt Europa in de Derde Wereld broederschap op gang. De teruggekeerde immigranten kunnen met onze hulp hier een onmisbare rol in spelen. We gaan niet de mensenrechten gaan opleggen of afdwingen, maar mensen hun rechten bieden of bieden waar elke mens recht op heeft. Concrete daden van broederschap in plaats van anderen de les te spellen.

Elke Europeaaan die hieraan meewerkt is een christen, ook al gelooft hij niet in God en gaat hij nooit naar een kerk. Renaissance.

(*) Om de Schepping niet aan te tasten zou fabricage van plastic onmiddellijk stopgezet moeten worden; nog sterker: de gehele industriële productie, alsook de  ruimtevaart, zou met 90 procent moeten afnemen. Reizen en transport beperken tot het absoluut noodzakelijke. Ik geef deze radicale voorbeelden om aan te geven wat een ware christen zijn betekent. „Velen zijn geroepen en weinigen zijnn uitverkoren”.

Zondag 26 februari 2023 - 4 maart 2023

Het verlies van onze innerlijkheid

Volgens de Deense filosoof Soren Kierkegaard (1813-1855) is de mens veel te veel te weten gekomen en is vergeten wat existeren is en wat innerlijkheid te betekenen heeft. Het systematisch denken heeft geen oog voor zaken die zich wezenlijk verhouden tot het existeren van het individu. Verinnerlijking betekent een bevrijding van het systeemdenken. Met andere woorden: door meer aandacht voor de innerlijke stem van ons geweten bevrijden we ons van ideologieën, stereotiepen en andere vooroordelen of abstracties die de wezenlijke relaties van mens tot mens aantasten.

Kierkegaard waarschuwt ervoor dat de mensheid een ongeluk te wachten staat als door het te abstract denken (in de vorm van systemen) het ethische en het religieuze haar ontvalt. Met de logica alleen komen we niet tot bewustzijn van wat het ethische van ons eist. Kierkegaard: „De enige werkelijkheid die er is voor de existerende mens is zijn eigen ethische werkelijkheid”.

We zijn nu tweehonderd jaar verder en in deze tijd neemt onze kennis exponentieel toe. De informatietechnologie neemt de kennis van ons over en beschikt, via Artificiële Intelligentie, over quasi oneindig meer kennis dan een mens ooit kan bevatten. Zou dit, in navolging van Kierkegaard, betekenen dat we nog verder verwijderd zijn geraakt van het ware leven? Zijn we onze innerlijkheid  of onze subjectiviteit nu volledig kwijt? Wat betekent existeren nog voor de hedendaagse mens?

Doordat we leven in een tijd waarin allerlei onheilspellende ontwikkelingen lijken te escaleren, kan een doorbraak in het menselijk bewustzijn mogelijk worden. Ik druk mij voorzichtig uit, ondermeer omdat onze kennis beperkt is en veel onzekerheden meebrengt. Die doorbraak zal zo radicaal tegengesteld zijn aan de levensstijl die we gewend zijn dat deze verandering voor velen op dit moment onwaarschijnlijk zal lijken. Het gaat om een afwijzen van het materialisme en het hedonisme, om het Ego in dienst te stellen van de Ander. In eerste instantie in dienst van de mensen waarmee we ons verbonden voelen door bloedverwantschap, een gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur, gedeelde normen en waarden en tradities die we koesteren. Die verbondenheid is voorwaarde voor de kracht van een volk en een land, waardoor we ons ook ten dienste kunnen stellen van andere volkeren en landen. Hier ligt een belangrijke taak voor Europa.

Deze dienstbaarheid betekent in eerste instantie een herstel van het gezinsleven, het familieleven, het dorps- of buurtleven en van het vaderland. Zich in dienst stellen van de Ander betekent zorg voor onze leefomgeving, streven naar zelfvoorzienende land- en tuinbouw, herstel van de oude landschappen. Kortom: we spannen ons in om een gemeenschappelijk „huis” te creëren, waar verbondenheid en solidariteit heerst en waar respectvol wordt omgegaan met de natuur.

Op meer persoonlijk vlak en wat betreft onze sociale relaties zal de nadruk komen te liggen op de innerlijkheid en op zingeving. Een zinvol leven en zinvolle relaties worden geïnspireerd door de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde voor de Ander. Dit is de kern van de joods-christelijke ethiek en heeft in de Europese beschaving het beste voortgebracht waartoe mensen in staat zijn. Verinnerlijking leidt tot hartstocht vanuit het besef dat we als persoon verantwoordelijk zijn voor de zin van ons leven. We staan dan niet meer in dienst of liever: we zijn niet meer de slaaf van wat anderen ons dicteren, maar het gaat om de persoonlijke keuze zijn verantwoordelijkheid voor de Ander op te nemen.

Vanuit deze basis zal Europa op het wereldtoneel een beslissende rol kunnen spelen in de overgang naar een nieuw tijdperk. Alle mensen en alle volkeren zullen in hun eigen „huis” de verantwoordelijkheid opnemen in verbondenheid met elkaar. Hierdoor komt een einde aan de armoede, aan de verdrukking en aan het aan hun lot overlaten van de zwakkeren. Een tijdperk zonder oorlog en agressie komt in zicht.

Een voorbeeld kan de overgang naar een tijdperk van innerlijkheid verduidelijken. Neem de keuze  om kinderen te krijgen. Er zijn twee sterke argumenten waarmee jong volwassenen zichzelf kunnen overtuigen nooit geen kinderen te verwekken. Eerst en vooral kunnen ze dan levenslang blijven genieten van hun vrijheid. Ze kunnen onbelemmerd omgaan met vrienden. Ze kunnen kiezen voor een flexibele baan, want er is toch werkgelegenheid genoeg. Ze kunnen lange reizen ondernemen en contacten leggen of samenwerken met leeftijdgenoten in verre landen. Bij dit eerste argument geldt het gezegde ’Pluk de dag’. Geniet van het ogenblik en elke mooie dag en ervaring is meegenomen.

Het tweede argument is van een andere orde, want hier gaat het om de zorg over de toekomst. We kunnen weliswaar genieten van elke mooie dag die ons is gegeven (een verstandige instelling), maar aan de horizon duikt het verschrikkelijke op. Dat willen we kinderen niet aandoen. Dit betreft de onheilspellende ontwikkelingen die steeds heftiger lijken te worden. De klimaatverandering zal grote delen van de aarde onleefbaar en onvruchtbaar maken. De natuur wordt meer en meer vernietigd. Dieren en planten sterven uit en dit lijkt onomkeerbaar. Pandemieën zullen beslist weer opduiken. Spanningen in de wereld nemen toe, met als grootste gevaar de opeenstapeling van atoomwapens. Wie wil kinderen overleveren aan zo’n toekomst?

Als steeds minder kinderen worden geboren, sterft de mensheid uit. Dit zal in de eerste plaats het geval zijn bij blanke mensen. Andere rassen zullen dan hun plaats innemen en de ellende uit hun eigen beschaving naar hier overbrengen. Uiteindelijk roeien de stammen elkaar uit. Voldoende reden om geen kinderen in deze wereld te brengen.

Het tijdperk van de innerlijkheid zal een ander geluid laten horen. Het gaat dan niet meer om het persoonlijk genieten, om het materiële geluk en om het najagen van spannende en leuke ervaringen. Het zal evenmin gaan om zich slachtoffer te voelen van rampspoed. De mens die prioriteit geeft aan zijn innerlijk, zal een omgeving koesteren waarin hij zorg draagt voor anderen. Hij verlaat zijn ouders en zijn familie niet. Hij verwekt kinderen om zijn liefde naar hen over te dragen. Komt hij terecht in barre omstandigheden, dan zal hij solidair zijn met zijn medemensen en zal hij weten dat in de gemeenschap waarin hij leeft de naastenliefde altijd overwint. Zelfs bij grote tekorten en erge natuurrampen zal de ervaring van voor anderen te kunnen zorgen, de mens gelukkig maken. In het kort gezegd: in het tijdperk van de innerlijkheid zal de liefde voor de Ander elk leven, ook van het kind, zinvol maken. Wij vermenigvuldigen ons opdat de liefde de wereld niet zou verlaten.

Maandag 6 maart 2023

Ethisch kolonialisme

Als Europa geen doorslaggevende rol meer speelt op het wereldtoneel, dan stevent de gehele mensheid af op een door de mensen veroorzaakte Apocalyps. Dankzij de kolonisatie bracht Europa in Afrika en in islamitische landen een begin van vrede, welzijn en welvaart. Satanische krachten hebben een einde gemaakt aan de kolonisatie en nu zijn Afrika en de islamitische landen een ware hel.

Dit is geen pleidooi voor neokolonialisme en ook geen ontkenning van de misdaden die gepaard gingen met de kolonisatie. Ik kijk naar een door de joods-christelijke ethiek geïnspireerde kolonisatie die geëvolueerd zou zijn naar een broederband tussen Europa en de voorheen gekoloniseerde landen. Bij deze ethiek horen de fantastische prestaties die door Europese landen destijds werden geleverd in de kolonieën op gebied van onderwijs, ziekenzorg en werkgelegenheid. Als bijvoorbeeld het basisonderwijs niet op peil is, blijft alle ontwikkelingshulp nutteloos. Wie zal in godsnaam de kinderen, meisjes en jongens, in Afrika en in de islamitische landen excellent onderwijs geven? Ligt hier niet een taak voor alle immigranten die nu in Europa verblijven?

Helaas, wie speelt nu een doorslaggevende rol op het wereldtoneel? Landen die samen jaarlijks duizend miljard dollar besteden aan de bewapening. Geld dat beter besteed zou kunnen worden aan onderwijs, ziekenzorg en werkgelegenheid. Het huidige tijdperkt is minder ethisch dan het koloniale tijdperk. Alleen Europa kan de wereld redden.

41QXwgibXrL

vrijdag 31 maart 2023

Deze week via Amazon Kindle Direct Publishing mijn nieuwste (autobiografisch) essay gepubliceerd.  

Hier de link van dit essay: SLOTSOM

zondag 9 april 2023 Pasen

De afgelopen week ’SLOTSOM’  vertaald in het Engels en gepubliceerd onder de titel ’THE GREAT COUNTER-RESET’.

Een recensie-exemplaar van ’Slotsom’ heb ik gestuurd naar vijf kranten en voor ’The Great Counter-Reset’ heb ik via Amazon een kleine advertentiecampagne gestart. Ik verwacht geen recensies. Mijn essay past niet in de tijdgeest. Ik schrijf voor een wellicht nabije toekomst. Er hoeft slechts een in grijpende gebeurtenis plaats te vinden (ik houd het vaag, want het is onvoorspelbaar. Iets in de aard van covid-19, maar dan nog fataler, waarbij een derde van de wereldbevolking wordt getroffen en dan gaan de geesten van de mensen open.

Het is afwachten. Wellicht wordt het niks, maar ik heb geschreven wat ik dacht te moeten schrijven. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat wat ik in deze essays voorstel de enige weg is om een door de mensen veroorzaakte apocalyps te voorkomen. Als ik een roepende in de woestijn blijf, zal er ongelooflijk veel leed zijn onder onze kinderen en kleinkinderen, onder de bevolking in de westerse wereld, de islamitische wereld, Azië.

Hier nog een samenvatting van mijn voorstellen: LINK 

Zondag 16 april 2023

Aantal verkochte exemplaren van ’Slotsom’ en ’The Great Counter-Reset’ tot nu toe: respectievelijk 0 en 0 (update maandag 15 mei 2923: aantal verkochte exemplaren respectievelijk 0 en 0 // update woensdag 12 juli 2023: aantal verkochte exemplaren respectievelijk 0 en 0  / vrijdag 1 september 2023: aantal verkochte exemplaren respectievelijk 0 en 1 ); dit is mijn laatste update want het wordt niks). De zes exemplaren verstuurd om te recenseren hebben nog geen recensies opgeleverd.

 

Si l’on ne vous accueille pas

et si l’on n’écoute pas vos paroles,

sortez de cette maison ou de cette ville,

et secouez la poussière de vos pieds. (Mattheüs 10: 7-15)


Ik wacht gewoon af. Ofwel zijn deze essays voor de toekomst bedoeld, ofwel zijn ze waardeloos. Ik ben van mening dat de wereld misschien niet wil luisteren en in dat geval kunnen we het ergste verwachten.

De mensen zijn betoverd. Ik bedoel hiermee dat ze betoverd zijn door het uitwendige en dat gaat ten koste van het innerlijk leven. UIteindelijk hebben de mensen geen geweten meer en kunnen we het ergste verwachten.

Als mijn essays gelezen zouden worden, zullen velen mijn voorstellen krankzinnig vinden. Bijvoorbeeld dat 100 miljoen moslims de Europese bodem moeten verlaten (om in de islamitische landen vrede, welzijn en welvaart te brengen) of dat de snelwegen moeten worden afgebroken om er natuurparken van te maken (om een einde te maken aan alle nutteloos vervoer). Mijn argument is dat we in een nog veel krankzinniger tijdperk leven, waarin de massa-immigratie oncontroleerbaar is geworden en waar alle maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan slechts een verplaatsing van het probleem vormen.

De vraag die ik mij in deze tijd voortdurend stel is hoe er een bewustzijn onder de massa zal ontstaan zodat de tijd rijp wordt om radicaal van koers te veranderen. ’Alleen een God kan ons nog redden’:  deze uitspraak van Heidegger heb ik al dikwijls aangehaald. Als dat waar is dan moeten we binnenkort zien dat (1)  het gevaar voor Israël zal verdwijnen door een enorme straf voor de omliggende islamitische landen en (2) het blanke ras het christendom opnieuw zal herontdekken en volkeren of rassen die niet accepteren dat de joods-christelijke ethiek waarvan het blanke ras de opdracht heeft gekregen van God om het in de wereld te verspreiden, eveneens zwaar gestraft zullen worden.

Als alleen een God ons nog kan redden, zal al wie anti-joods en anti-blank is de vreselijke gevolgen van hun kwade instelling ondergaan. Dat de vloek moge rusten op al wie de joden haat en op al wie de goede intenties van het blanke ras ontkent en diaboliseert. Dit wordt de realiteit op zeer korte termijn.  

Maandag 17 april 2023: De ware roeping van Europa

Het gaat erom dat de mens zich opent voor de geest en boven de materie uitstijgt. In andere woorden: de mens is meer dan zijn lichamelijke impulsen en zijn lichamelijke behoeftenbevrediging. De mens als geest heeft een opdracht, een roeping. Als hij gehoor geeft aan die roeping en zijn opdracht vervult, ontstijgt hij de eindige wereld en krijgt hij toegang tot het oneindige. Dit was trouwens de boodschap van het evangelie van vandaag: in het nachtelijk gesprek tussen Nicodemus en Jezus riep deze laatste op tot een nieuwe geboorte; dit is de geboorte van de geest. Zonder deze geboorte van de geest komt niemand in Gods rijk. We kunnen dit best seculier vertalen: zonder de joods-christelijke ethiek in woord en daad te realiseren, wordt de wereld een hel. Dankzij deze ethiek kunnen we van de wereld een Aards Paradijs maken. Hier ligt de wezenlijke roeping van een moslimvrij Europa; moslimvrij omdat de islam dwars staat op de ethiek van liefde voor de naaste, wie dat ook moge zijn, dus ook de vijand, de afvallige, de jood, diegene die een ander geloof aanhangt. Met de islam in Europa zal dit continent worden als Libanon, dus een hel. Terwijl Libanon, toen de christenen nog niet massaal vertrokken waren, ooit de Parel van het Midden-Oosten was.

Woensdag 19 april 2023:

tweet: Veel mensen beweren niet in God te geloven, terwijl zij er zich niet van bewust zijn dat ze geloven in afgoden.

Deze week gestart met een boek „Christian Dogmatics: A compendium of the doctrines of Christianity " van de Deense theoloog Hans Larsen Martensen (1808-1884), een tijdgenoot van Kierkegaard die een felle polemiek met hem hield. Waarom lees ik dit boek? Omdat ik geloof dat wat er nu aan het gebeuren is in de wereld een ingreep is van God. De mensen staan niet meer open voor de openbaring (dit is de joods-christelijke ethiek), vandaar dat de wereld in chaos zal verkeren (zoals de op gang zijnde libanonisering van Europa, de oncontroleerbare massa-immigratie, de vervaging van de seksuele identiteit, de toenemende macht van het totalitarisme e.d.). In dit boek hoop ik de inspiratie te vinden om na te gaan hoe het tij gekeerd kan worden of hoe na de chaos het ’Rijk Gods’ gevestigd kan worden. Met ’Rijk Gods’ kan ook iets seculier worden gedoeld: een wereld zonder oorlogen, waar rechtvaardigheid heerst en mensen er zijn voor elkaar.

Maandag 24 april 2023:

Waarom geef ik als orthopedagoog adviezen i.v.m. de klimaatverandering, de massa-immigratie en de economische groei? Zou ik niet beter bij mijn vakgebied blijven?

Mijn argumentatie is simpel. De experts op bovengenoemde gebieden zitten in hun eigen bubble. Dan is het heel moeilijk om in te zien dat een fundamentele verandering, - dit is een verandering die haaks staat op wat zij essentieel achten -, noodzakelijk is. Zij kunnen niet de nodige afstand nemen of buiten hun bubble treden. Bovendien zijn diegenen die zelf de problemen hebben veroorzaakt, zoals het toelaten van de massa-immigratie en de almaar doorgaande economische groei ten koste van het ecosysteem, zelden in staat om die problemen op te lossen.

Als orthopedagoog had ik te maken met gezinnen waar de ouders al jaren conflicten hadden met hun kind. Zij zagen geen oplossing. Ze werden radeloos. De gezinsleden versterkten door hun gedrag het onaangepaste gedrag van de elkaar. Ik leerde de ouders van op een afstand te kijken naar de problemen. Ik gaf hen bijvoorbeeld de opdracht gedurende tien dagen een observatielijstje bij te houden. Bij een opstandige puber moesten ze noteren wanneer het opstandig gedrag voorkwam, wat de puber dan precies zei of deed en hoe zij als ouders daarop reageerden. Ook moesten ze noteren als de puber zich ook eens vriendelijk en behulpzaam gedroeg. Die opdracht had meestal wonderbaarlijke effecten. De ouders leerden objectief te kijken naar wat er gaande was. Dat gaf hen een zekere rust. In de bespreking met mij van hun observaties kwamen ze vaak zelf tot de oplossing. Zelfs bij bedplassen van een kleuter, was het maken van een lijstje vaak voldoende om het bedplassen te doen stoppen. De ouders reageerden er namelijk minder krampachtig en emotioneel op. Dat bracht enige rust in het leven van de kleuter.

In mijn essay Slotsom’ beschrijf ik vanuit mijn therapeutische ervaring van op een afstand wat er gaande is in de huidige wereld en waarom de echte oplossingen uitblijven. Deze afstandelijke houding biedt de mogelijkheid om over de echte oplossingen na te denken. Wat ik zeg over de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering, over de multiculturele samenleving en over de hebzucht van onze economie biedt wellicht een oplossing die in een nabije toekomst als waardevol erkend zal worden.

Het probleem is dat naar een eenvoudig orthopedagoog niet geluisterd wordt.

Zaterdag 29 april 2023: Gedurende meer dan duizend jaar werd een schitterende beschaving opgebouwd in Europa. Wie ontkent dat deze ontwikkeling niets te maken heeft met het christendom is niet goed wijs. Het christendom inspireerde wetenschappers, kunstenaars, machthebbers en evengoed de gewone mensen die zorg droegen voor elkaar. We blijven echter mensen zodat naast al het voortreffelijke en het liefdevolle, er ook vreselijke misstappen werden begaan. Maar als we de christelijke normen en waarden respecteren, dan leven we in een wonderbaarlijke samenleving.

Dit alles dreigt nu verloren te gaan. Als het christendom verdwijnt, dan verdwijnt de grote Inspirator. Dan is er geen hoogste morele autoriteit meer. Alles wordt relatief en we worden gek van alle nieuwe, tijdelijke normen en waarden die alle richtingen kunnen uitgaan. Zelfs het meest essentiële, zoals echtelijke trouw, het vormen van een gezin waarin normen en waarden worden overgedragen, en het zich opofferen voor anderen, is niet meer het richtsnoer voor de mensen.

De grote Inspirator, de hoogste morele autoriteit, - dit is God natuurlijk -, verlaat ons, of liever: de mensen verlaten Hem. De God van het christendom is een persoonlijke God, dit wil zeggen dat Hij een persoonlijke relatie heeft met elk van ons. Als de mens die relatie afwijst, dan creëert hij voor zichzelf de hel. Dat is de toekomst van Europa als we doorgaan in de ingeslagen weg. De mooiste beschaving ooit zal eindigen in een door de mensen veroorzaakte apocalyps. Niet alleen Europa zal eronder lijden, maar de hele wereld gaat naar de verdoemenis.

Willen we deze apocalyps alsnog voorkomen, dan is er slechts een mogelijkheid. Zoek God terug op.

Vrijdag 5 mei 2023: Artificiële Intelligentie ontketent kernoorlog

Van doemdenken houd ik mij het liefst verre. Doemdenken is niet constructief. Voorspellingen komen in de meeste gevallen niet uit. Wat echt gebeurt is meestal door niemand voorspeld. Er is evenwel een klimaatverandering aan de gang. Er is een wereldwijde pandemie geweest. Er woedt opnieuw een oorlog in Europa. De massa-immigratie brengt verwarring in onze beschaving. In principe komt hier geen doemdenken aan te pas. We proberen de actuele uitdagingen in goede banen te leiden. Veerkracht, inventiteit en standvastigheid zijn hier belangrijk.

download-1

Een nieuwe uitdaging is opgedoemd. Experten waarschuwen voor de gevolgen van Artificiële Intelligentie (AI). AI kan de macht overnemen. AI heeft inzicht in zeer complexe verschijnselen die de mensen met hun intelligentie nauwelijks kunnen vatten. De experts geven toe dat ze zelf niet weten welke processen gaande zijn bij AI.

We zien nu reeds de fenomenale mogelijkheden van AI. ChatGPT wordt dagelijks door honderden miljoenen mensen gebruikt. De automatisering gaat gestaag door. De samenleving wordt meer en meer afhankelijk van apparaten waarbij AI een sleutelrol speelt. Virtual Reality biedt tot voorheen ongekende mogelijkheden. Het is mogelijk een video te maken van een toespraak van de Amerikaanse president, waarbij alles fake is. Het onderscheid tussen waarheid en leugen, tussen werkelijkheid en manipulatie is nog nauwelijks te  maken. Op twitter verschijnen dagelijks honderden miljoenen berichten en filmpjes die achteraf laster en leugens blijken te zijn.

Het is dus mogelijk dat op een dag een toespraak van de Amerikaanse president de wereld wordt ingestuurd waarbij hij alarm slaat over een raketaanval van Rusland of China. Het communicatiekanaal tussen het Witte Huis en duikboten met kernwapens wordt gehackt en het bevel wordt gegeven om de vijandelijke staat een vernietigende slag te geven. Rusland of China reageren met een alles verwoestende aanval. Een kernoorlog is een feit geworden. Een opdracht aan AI om een kernoorlog uit te lokken, was voldoende om de argameddon te ontketenen.

Is dit doemdenken of een mogelijke realiteit? Kan zoiets vandaag of morgen al gebeuren? Misschien.

Als 82-jarige lig ik hier niet van wakker. Wat mij wel interesseert is hoe de mensheid minder afhankelijk kan worden van machten die buiten de controle van de mensen vallen. Het antwoord is in feite simpel. Het probleem is dat simpele oplossingen niet worden gezien of erkend omdat zij een grondige verandering van onze levensstijl vereisen. Veranderingen verstoren het evenwicht dat we gewend zijn en dat maakt mensen onzeker en bang. Wat de oplossing is beschrijf ik in mijn nieuwste essay ’Slotsom’. Ik probeer daarin duidelijk te maken dat door ons minder afhankelijk te maken van hypes en materiële behoeften, we de zin gaan zoeken in wat echt belangrijk is voor een mens. Dan is er ook geen reden meer om oorlog te voeren of om onze naasten te gebruiken voor eigen gewin.

zaterdag 6 mei 2023: Naast de hierboven vermelde simpele oplossing is er nog een simpele oplossing die veel ellende en miserie uit de wereld kan helpen. Die oplossing zal voor diegenen die het aanbelangt onacceptabel zijn. Ik heb het hier over een van de belangrijkste oorzaken van oorlog, agressie, onderdrukking, uitbuiting en gebrek aan consideratie voor de medemens: de hebzucht van de mens en het graaien zijn de echte belemmeringen voor een betere wereld. De simpele oplossing wordt al gegeven in het Evangelie, namelijk in het verhaal van de rijke jongeling. Indien de mensen zouden tevreden zijn met een redelijk loon en indien een grens wordt gesteld aan het inkomen van onroerend goed en van beleggingen (boven een zeker maximum  wordt het teveel van de winst of inkomen in een solidariteitsfonds gestort), dan blijft er geld genoeg over om de armoede en de miserie definitief uit de wereld te helpen. Ik ben hier heel hard over: wie rijk is en het teveel niet verdeelt onder de armen kan zich nooit een christen noemen.

Onze economische activiteiten moeten bedoeld zijn om de armoede en de miserie in de wereld te bestrijden en niet om onszelf te verrijken. Dit is de simpele oplossing die van de wereld een aards paradijs voor allen zou maken. Dus niet moeilijk doen: het gaat niet om bekering of om lidmaatschap van een kerk. Het gaat om het ene gebod dat al van in een zeer verre oudheid aan de mensheid werd geopenbaard. De mensen hebben het nog steeds niet begrepen.

maandag 8 mei 2023: Het dierlijke in de mens is een strijd om te overleven, zonder ethiek. Desnoods wordt een sociaal contract in groepsverband gesloten, maar dat is niet de ware moraal. Het contract maakt de kracht uit van de groep in de strijd tegen anderen om te overleven.

Het geestelijke in de mens streeft naar wat de mens menselijk maakt: het dienen van het belang van de andere mens. Hier gaat het om het ethisch gebod zijn naaste lief te hebben, niet alleen in de zin van ’mijn naaste liefhebben als mijzelf’, maar in de hoogste zin mijn naaste onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lief te hebben meer dan mijzelf.

Deze ethiek is religie want die gebod kan slechts bevolen worden door een instantie die hoger staat dan de mens. God is noodzakelijk voor de menselijkheid van de mens. De mens is noodzakelijk voor de liefde van God.

vrijdag 12 mei 2023: Hoe je het ook draait en keert, we moeten anders gaan leven om een einde te kunnen maken aan de eeuwige herhaling van oorlogen, opstanden, criminaliteit en agressie. Vrijwel al die ellende gaat om macht en dus ook om geld en bezit.  Willen we aan die eeuwige spiraal een einde maken, dan moet er een maximum inkomen worden gesteld. De optelsom van salaris, inkomen van onroerende en roerende goederen, bonussen, dividenden, rente van spaargeld mag niet meer bedragen dan een vastgesteld maximum. Over al wat daar boven gaat, wordt 100 procent belasting gegeven.

Ik heb geen zin meer om dit voorstel toe te lichten. Het is gewoon de enige oplossing. Wie dit voorstel verhindert is medeplichtig aan de eeuwige cyclus van ellende op deze wereld.

Ik kan het ook religieus verklaren. De mens is geschapen met een bepaald doel. Hij is geschapen naar het beeld van God. Hij moet zich dus als een god gedragen. De God van het judaïsme en het christendom is de grote God van Liefde. Liefde is hier niets anders dan leven voor de anderen. Wie andere goden aanbidt (de Mammon) eet van de verboden vrucht waardoor Adam en Eva verbannen werden uit het aards paradijs. Vanaf dat moment heeft de mensheid de opdracht die verbanning op te heffen. Deze opdracht zal lukken als liefde overheerst en het kwaad wordt verbannen. Dit zal slechts lukken als we de Mammon niet meer aanbidden en dus geen belang meer hechten aan geld en bezit. Geld en bezit heeft dan slechts als doel dienstbaar te kunnen zijn aan onze medemensen. Het aards paradijs is de wereld waar geld en bezit geen rol van betekenis speelt.

Mijn voorstel wil ik in het kort even toepassen op de actuele situatie van de oorlog in Oekraïne. Rusland voelt zich bedreigd door de oprukkende omsingeling van de NAVO-landen. Ook wil Rusland opkomen voor de rechten van de Russische minderheden in de Baltische Staten en Oekraïne. Verder wil Rusland Oekraïne niet loslaten uit zijn invloedssfeer. Dit alles zou geen rol spelen indien er een maximum inkomen is, want dan is er geld genoeg over om de minderheden gelijke kansen te geven. Dan is er geen NAVO nodig want de politiek en de economie zijn respectievelijk niet meer bedoeld als een strijd tussen tegenstanders, maar  politiek is een gezamenlijk project om vrede te realiseren. Economie is niet meer bedoeld voor maximale winst voor de bezittende klasse, maar economie heeft tot doel de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Ben ik naïef? Absoluut niet. Het is de enige realistische oplossing.

maandag 15 mei 2023: Bij alle volkeren, rassen of etnische groepen zijn de meeste mensen van goede wil, rechtvaardig en zorgzaam voor anderen. Hoe komt het dan dat er zoveel oorlog, miserie en onrecht is in de wereld? De schuldigen zijn de vijf procent rijken die te hebzuchtig zijn om hun landgenoten gelijke kansen te geven. Hieraan zijn de regeringen medeplichtig. De regeringen kunnen om deze reden als criminele organisaties bestempeld worden.

donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag: Wat is de betekenis van de gebeurtenissen in het huidige tijdperk? We hebben een voortslepende pandemie, aardbevingen, langdurige droogte, ongeziene hittegolven, enorme bosbranden, een oorlog in Europa, toenemend antisemitisme, niet te controleren massa-immigratie en wat ons nog verder te wachten staat. Het kan niet toevallig zijn dat al deze rampzalige ontwikkelingen tegelijkertijd voorkomen. Alhoewel in de vorige eeuw er ook enorme rampen zijn gebeurd, met het onvoorstelbare als excessen: de holocaust en de slachtpartijen van de twee wereldoorlogen.

Als het geen toeval is, dan is er een Wil die dit op gang brengt. God dus, alhoewel de mensen  het grotendeels zelf veroorzaken.

Het kan niet de bedoeling zijn dat uit angst gaan geloven in God om Zijn hulp in te roepen. Dat is lafheid en die God is slechts een afgod.

Wat ik voorstel is een bezinning over hoe we als menselijk ras ons weerbaar kunnen maken tegen wat ons overkomt. Dat beschrijf ik in mijn laatste essay ’Slotsom'. Wat ik voorstel komt erop neer dat we het overdreven materialisme en egocentrisme gaan afzwakken, om de dienstbaarheid aan de Ander terug het centrum van ons leven te maken. Hoe komt deze geïnspireerde boodschap over als het verkoopcijfer van mijn essay NUL blijft? Het lijkt wel een grap en ik kan er om lachen.

woensdag 24 mei 2023: Gisteren en vandaag de volgende tweets de wereld ingestuurd:

Als de blanke joods-christelijke beschaving verder wordt aangevallen en verzwakt, ziet de toekomst voor andere rassen en volkeren er ook heel somber uit. Dat is de tol van de multiculturele samenleving en van de aanvallen op onze cultuur en tradities. De Satan lacht.” en „Je zou beschaamd zijn om rijk te zijn, want ten koste van wat en van wie ben je rijk geworden?

Toelichting: de ethiek die naar boven komt bij het lezen van de Bijbel en vooral van de vier Evangeliën is de ware ethiek die van de wereld een „Koninkrijk Gods” kan maken. Democratie bijvoorbeeld is een rechtstreeks voortvloeisel uit deze ethiek. Rechtvaardige verdeling van de rijkdom, ook onder de armen, is een ander sterk aanbevolen norm. In vergelijking met andere continenten  werd en wordt deze ethiek redelijk goed gerealiseerd in Europa. Helaas gaat ook bij ons nog heel veel hiertegenin.

De toekomst van de gehele mensheid is afhankelijk van de verkondiging en het naleven van de joods-christelijke ethiek. Maar eerst moet Europa een beter voorbeeld geven. Europa moet ook de voorwaarden creëren voor toepassing van deze ethiek door (1) afbouw van de multiculturele samenleving en (2) herstel van de soevereiniteit van de Europese landen binnen een confederatie.

zondag 28 mei 2023 Pinksteren: De geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar leert dat de mensheid uit zichzelf oorlog, ellende en onrecht niet kan vermijden. Het verschil met vroeger is dat nu de wapens klaarliggen om de hele boel om zeep te helpen.

Het is gevaarlijk om de schuld van de klimaatcrisis bij het blanke ras te leggen (wat Jane Fonda bijvoorbeeld beweert). Zelfs als dat juist is wordt een andere essentiële bijdrage van dit ras over het hoofd gezien: de verspreiding van het christendom. Het christendom biedt de enige kans om de mensheid te helpen oorlog, ellende en onrecht te vermijden. Op voorwaarde dat deze religie niet wordt misbruikt voor het eigenbelang, zoals zo vaak het geval is geweest. Helaas werpt het blanke ras het christendom steeds verder van zich af. Dan heeft de wereld geen toekomst meer. Dan komt de profetie van Jezus van Nazareth uit dat eerst de wereld moet vergaan voordat een Koninkrijk Gods (lees: een wereld zonder oorlog, ellende en onrecht) kan ontstaan. (dit werd vandaag in een vierdelige tweet verspreid)

dinsdag 30 mei 2023: (tweet) westerse politici hebben nog steeds niet begrepen dat democratie voortvloeide uit het christendom zodat (1) het niet opgedrongen kan worden aan andere culturen en (2) massa-immigratie de democratie en haar instellingen ondermijnt.

Dezelfde redenering geldt ook voor de ’universele’ rechten van de mens. Deze rechten kunnen niet los worden gezien van de bijbelse ethiek. Het is daarom een farce dat zoveel niet-westerse landen officieel deze rechten onderschrijven en in een verdrag hebben vastgelegd.

Vandaag grote ophef over de Oegandese wet tegen LGBTI. Nog een voorbeeld van hoe we onze waarden niet zomaar mogen opdringen. Dat heeft het omgekeerde effect.

dinsdag 13 juni 2023De mensheid lijkt de kans te verspelen om van de wereld een aards paradijs te maken. Het wordt een hel vanwege een door de mens veroorzaakte apocalyps. De tekenen zijn zichtbaar. Een door de Chinezen gefabriceerde virus heeft miljoenen slachtoffers gemaakt. De natuur met ondermeer de zeer precieuze regenwouden, wordt meer en meer verwoest. Bosbranden vernielen enorme gebieden. De vervuiling door een niet te remmen industriële productie tast de gezondheid van kinderen aan. Raciale spanningen nemen toe. De optelsom van alle onheilspellende gebeurtenissen en ontwikkelingen is niet bij te houden.

Dit alles heeft een oorzaak. Elke menselijke daad is het gevolg van een gedachte. Daden zijn zichtbaar; het geestelijke is onzichtbaar. De inspiratie of de bron van onze gedachten bepaalt welke kant we met de mensheid en de wereld uitgaan. Naar het paradijs of naar de hel.

Er is één bron die zonder enige twijfel het beste uit de mens kan halen. Er is een eeuwige wijsheid die niet van de mensen zelf komt, maar van een geest die hoger staat, die zich buiten de wereld bevindt. Ik heb het hier uiteraard over de bijbel.

Het is de grootste dwaasheid van de oorspronkelijk christelijke landen om omwille van anti-religieuze of anti-klerikale gevoelens de bijbelse wijsheid af e wijzen. Dan komt er iets in de plaats: ofwel nihilisme, ofwel religies, levensbeschouwingen en ideologieën die haat prediken of het eigenbelang en het belang van de eigen groep absolute prioriteit geven. Kortom, door de bijbelse wijsheid af te wijzen wordt de gehele wereld een hel.

Eerst was het joodse volk het uitverkozen volk om de bijbelse openbaring in praktijk te brengen. Hier werd de basis gelegd voor de volgende fase met de komst van de messias, Jezus Christus. Daarna was het blanke ras het uitverkozen ras om de Blijde Boodschap over de gehele wereld, onder alle rassen en volkeren, te verspreiden.

donderdag 22 juni 2023: De afbraak van de Europese beschaving

Een vraag die me bezighoudt betreft de religiositeit van de westerse mens. Waarom is bij de meeste westerse mensen de religiositeit afgenomen? Waarom speelt bij hen de idee van God geen rol meer? Dat verwijt ik hen niet. Ik beschuldig niemand. Ik vraag me slechts af wat de oorzaak hiervan is. Gedurende 2000 jaar waren de meeste mensen in Europa diep religieus. De kerken en kathedralen, alsook talloze kunstwerken zijn hiervan de getuige. De christelijke ethiek heeft de Europese beschaving gemaakt tot wat ze is, waarbij democratie een rechtstreeks gevolg hiervan is. Zal de massale afname van de religiositeit niet tot gevolg hebben dat onze beschaving instort wegens gebrek aan fundamenten?

Nochtans heeft de Europese beschaving een belangrijke rol te spelen als model voor alle volkeren. De christelijke ethiek is de weg naar een hoger beschavingsniveau. Verliest Europa haar roeping niet?

Nu we die rol aan het kwijtspelen zijn, verliezen we onze kracht. We worden al gedeeltelijk overgeleverd aan de islam, die een religie is van onderdrukking. De moslims zijn de minst vrije mensen op aarde. Democratie en de daarmee verbonden rechten van de mens zijn onverenigbaar met de islam. De afname van religiositeit van de Europeanen leidde ook tot de absolute prioriteit van het wereldse. Dit had tot gevolg een onstuitbare economische groei, een onverzadigbaar consumptiegedrag en uiteindelijk zal de planeet onleefbaar worden.

Mijn hypothese is dat God achter deze ontwikkelingen zit. De 21ste eeuw wordt een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Het wereldse leidt tot vernietiging, tot spanningen en een onhoudbare situatie. De spanningen tussen de moslims en de Europeanen zullen escaleren zodra de economie instort. Vluchtelingenstromen komen op gang, maar we kunnen ons niet verder laten overrompelen wegens het gebrek aan middelen. Dan komt de mensheid tot bezinning (dat was de bedoeling van God). Er breekt na het wereldse een tijdperk van spiritualiteit aan. In dit tijdperk liggen de prioriteiten in wat echt zin geeft aan een mensenleven: in dienst staan van de Ander. Hiermee wordt de essentie van de christelijke ethiek opnieuw in praktijk gebracht.

Er is helaas een minder optimistisch alternatief. Ook de Satan is werkzaam en kan voorkomen dat de mensen tot bezinning komen. Het arsenaal van kernwapens is de verboden vrucht die de slang wel eens zou kunnen aanbieden aan de mens. 

Vrijdag 23 juni 2023: Toch nog eens benadrukken: de meeste Marokkanen zijn goede mensen. Zij willen niets liever dan werk hebben, hun gezin onderhouden en goede relaties hebben met hun medemensen. Net zoals wij of in eender welke etnische groep. Een minderheid gedraagt zich asociaal. Dat kan allerlei oorzaken hebben. De verklaringen zijn geen excuse want ieder mens blijft verantwoordelijk voor wat hij doet en denkt. Uitzondering zijn psychiatrisch gestoorde mensen, maar ook dat zijn uitzonderingen en komen in alle etnische groepen in gelijke mate voor.

Als we het principe dat de meeste mensen goede mensen blijvend voor ogen houden, dan vertrekken we van een goede basis om de wereld stapje voor stapje beter te maken. Dat is trouwens de bedoeling geweest van de Schepper.

Zaterdag 24 juni en Zondag 25 juni 2023: Een nieuwe tekst gepubliceerd op deze website: „Theologie is een wetenschap".

Woensdag 28 juni 2023: Met de voortschrijdende islamisering verloochent Europa haar christelijke roeping om van de de wereld een Koninkrijk Gods te maken. De hele mensheid is daarom op weg naar de hel. De hoop is dat dit grote onheil de mensen tot bezinning zal brengen en het christendom alsnog zal zegevieren

Vrijdag 30 juni 2023: Moslimbroeders en -zusters: Zonder dat jullie het beseffen heeft Christus jullie massaal laten komen naar Europa, zodat jullie zich kunnen bekeren tot het ware christelijk geloof. Daarna zullen jullie terugkeren naar jullie landen van herkomst om daar het Koninkrijk Gods te realiseren.

Zondag 2 juli 2023: De Europeanen hebben het christendom verloochend en nu komt de islam in de plaats. Het wordt een hel in Europa. Wat de Europeanen met elkaar verbond en een identiteit gaf is vervangen door commercieel eigenbelang.

Zondag 9 juli 2023: Vandaag gepubliceerd op academia.edu:  Theologie is een wetenschap. Het zou mooi zijn indien dit essay samen met „Slotsom” en "Onoprechte goedmenenden" in één boek van ongeveer 625 bladzijden mocht verschijnen. Nu mag ik sterven :-)

Dinsdag 11 juli 2023: De tekst ’De toekomst van Europa ligt in het christelijk-orthodox Rusland’ via twitter de wereld ingestuurd; ook in het Engels en het Frans.

Natuurlijk zullen velen, gezien de actuele oorlogspropaganda, het hiermee grondig oneens zijn. Toch is dit de toekomst. Er moet eerst iets geweldig gebeuren vooraleer het besef zal doordringen dat Europa opnieuw een zeer invloedrijke wereldmacht moet worden met een ethische roeping. Het christendom is de enige religie die de wereld kan vervolmaken.

Wat kan die geweldige gebeurtenis zijn? Geen idee, maar de tekenen dat er iets op til is, zijn duidelijk. Het wordt spannend, dramatisch, tragisch en toch ook zal er hoop zijn want we zullen worden verlost van alle ellende die het consumentisme, het materialisme en het individualisme ons heeft gebracht. Alles wordt weer kleinschalig, vertrouwd, veilig.

Zaterdag 15 juli 2023: De afgelopen week heb ik onderstaande tekst geschreven. Die tekst wordt nog verder bewerkt en na de zomervakantie via twitter en facebook verspreid in NL. ENG en FR.

Post-Apocalyps politiek, economie en sociaal leven

Draaiboek voor het geval dat radicale maatregelen moeten worden genomen opdat menselijk leven op de planeet Aarde mogelijk zou blijven en volkeren, rassen, mensen van verschillende religies of ideologieën elkaar niet blijvend naar het leven staan. Kortom, om de slachtpartijen van de vorige eeuw niet nog heftiger te herhalen.

Doelstellingen

Als de mensen door de ontwikkelingen en gebeurtenissen in deze 21ste eeuw tot bezinning komen, zullen de volgende doelstellingen als realistisch en noodzakelijk worden beschouwd: 

1. Ons gedrag aanpassen aan de klimaatverandering om erger te voorkomen.

2. Voor iedereen in alle landen is er voldoende en gezond voedsel en zuiver drinkwater.

3. Alle kinderen kunnen opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving.

4. Alle kinderen, meisjes en jongens, krijgen goed onderwijs.

5. In alle landen en regio’s is er een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg van goede kwaliteit.

6. Er is voldoende werkgelegenheid.

7. Voor cruciale beroepen zijn er geen tekorten.

Enkele concrete uitwerkingen en voorbeelden  

We kopen en produceren slechts wat absoluut noodzakelijk is, zodat de industriële productie met 90 procent kan verminderen.

Er komt een 18-urige werkweek zodat de ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden en voor zieke familieleden en hoogbejaarde ouders kunnen zorgen.

Er wordt een maximum inkomen gesteld, met inbegrip van de inkomsten van roerende en onroerende goederen. Dit maximum bedraagt in Europa bijvoorbeeld 10.000 euro per maand. Wat meer wordt verdiend gaat naar het solidariteitsfonds dat de ’netwerken van solidariteit’ subsidieert.

Rond elke stad en elk dorp komt een uitgebreide zone voor biologische land- en tuinbouw en veeteelt. Hierdoor wordt in de mate van het mogelijke elke regio zelfvoorzienend.

In elke wijk of dorp komt er een ’netwerk van solidariteit’. In dit netwerk werken vrijwilligers om waar nodig hulp te bieden, zoals bijvoorbeeld in de biologische land- en tuinbouw, klusjes in huis, leerlingbegeleiding, mantelzorg, ouderenzorg. 

Er zijn ook netwerken van solidariteit op nationaal niveau die actie ondernemen bij rampen en die ook in andere landen hulp kunnen bieden of projecten opzetten om samen met de lokale bevolking te werken aan de opbouw van het land.

Na hun opleiding vervullen alle jongeren een dienstplicht van twee jaar bij het leger, de politie of de douane. Hierdoor wordt de veiligheid gegarandeerd tot in het kleinste gehucht en is de grenscontrole nagenoeg waterdicht. Elke container in de haven kan worden gecontroleerd.

Tijdens hun dienstplicht kunnen de jongeren ook een praktijkgerichte beroepsopleiding volgen, zodat zij  later een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de netwerken van solidariteit. Die opleidingen betreffen beroepen waar grote tekorten zijn, zoals technicus, zorgverlener, onderwijzer.

Niemand is werkloos, want men kan altijd tijdelijk in een netwerk van solidariteit aan de slag.

De werkgelegenheid wordt zodanig georganiseerd dat mensen in hun eigen regio kunnen blijven wonen en werken.

Internationale sportevenementen en andere bijeenkomsten worden afgeschaft. De nadruk wordt gelegd op regionale competities met deelnemers van eigen bodem.

Internationaal toerisme wordt afgeschaft. De vrije tijd brengt men door in eigen land of in buurlanden. Er worden grote wandel- en fietsroutes  met uitstekende accommodaties voor horeca en B&B aangelegd. In de eigen regio worden culturele evenementen en sportcompetities georganiseerd.

De oorspronkelijke inwoners, dit zijn mensen waarvan de overgrootouders in het land woonden, blijven wonen in de regio waar men is geboren. Verbondenheid met de brede familie en tradities wordt hierdoor hersteld. Echtparen waarvan de voorouders in verschillende regio’s woonden, maken een keuze van een van hen.

Iedereen die de afgelopen 70 jaar naar Europa is geëmigreerd alsook hun nakomelingen keren terug naar de landen van herkomst om die landen tot bloei te brengen met goed onderwijs en ziekenzorg, voldoende werkgelegenheid, sociale voorzieningen en een rechtvaardige verdeling van de welvaart.

De landschappen worden hersteld volgens de toestand die er was vóór de industriële revolutie.

Europa roept zich uit tot een christelijke-humanistische beschaving. Dit heeft een tweeledig doel: (1) een model zijn voor de wereld dankzij een onovertroffen ethiek en (2) krachtig genoeg worden om solidair te kunnen zijn met landen die samenwerking behoeven.

De Europese Unie wordt vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen, met inbegrip van Rusland en Israël. Soevereiniteit betekent sterke verbondenheid van de inwoners en solidariteit. Een soeverein land is het best in staat om zich te verdedigen en om vrede, welvaart en welzijn te creëren. De confederatie is bedoeld om samen te werken voor de defensie, buitenlands beleid en om elkaars noden te helpen lenigen.


Een spiritueel tijdperk

De andere manier van leven zoals hierboven geschetst luidt een spiritueel tijdperk in. Na de apocalyptische ontwikkelingen die nu plaatsvinden zal de bezinning van de mensen leiden tot een andere manier van denken en van in de wereld staan.

De nadruk ligt al enkele eeuwen op het materialisme en het individualisme. Dit is een fase in de ontwikkeling van de mens die nu zal overgaan naar een hoger stadium. Het materialisme en individualisme gaan uit van het Ik. Het Ik neemt de wereld waar, denkt erover na, geniet van de wereld en neemt datgene wat zijn behoeften bevredigt. Dit genieten van de wereld en de bevrediging van de behoeften is een natuurlijk proces en hoeft als dusdanig niet veroordeeld te worden. Deze levenshouding kan echter ten koste gaan van de medemensen en van de toekomstige generaties. De onrechtvaardige verdeling van welzijn en welvaart in de wereld is een gevolg van de eenzijdige Ik-gerichtheid van de mens. De planeet die we achterlaten voor de toekomstige generaties raakt meer en meer vervuild, uitgeput en de biodiversiteit neemt dramatisch af. Vandaar dat we nu in een apocalyptische tijd zijn beland.

Een hoger stadium wordt bereikt als niet het Ik centraal staat in het leven van een individu, maar de Ander. Dit wil zeggen dat het Ik openstaat voor de noden en de verlangens van de Ander. Luisteren is hier belangrijker dan zelf spreken. Maar er is meer: in een hoger stadium geeft het Ik voorrang aan de behoeften van de Ander, dus ook van de toekomstige generaties. De hierboven geschetste adviezen liggen in de lijn van deze nieuwe levenshouding. Het is de joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas die deze doorbraak in het denken en handelen heeft beschreven.

Een laatste vraag die rest is waarom we voorrang zouden moeten geven aan de behoeften van de Ander. Het antwoord is dat via de Ander een hogere instantie een appel op ons doet om de naasten lief te hebben. Dit is de kern van het joods-christelijk fundament van de Europese beschaving. Vandaar de oproep om Europa uit te roepen tot een christelijke-humanistische beschaving, waar ook plaats is voor Israël, de bakermat van onze spiritualiteit. In wezen gaat het niet om een nieuw stadium, maar om een terugkeer naar de bron van onze beschaving. De tijd dat wij op een dwaalspoor ronddolen op deze planeet zal voorbij zijn. De Weg van de Waarheid en het Licht ligt voor ons open.

Het tragische is dat de meeste mensen mij zullen uitlachen voor deze voorstellen. Tragisch omdat zij vrolijk naar de catastrofe gaan. Nooit eerder zijn er zoveel vliegreizen gemaakt dan nu. Terwijl er een ondraaglijke hittegolf is in Zuid-Europa trekken miljoenen mensen naar die oorden op vakantie. Wie is er gek?

Zondag 16 juli 2023: Er kunnen mega-orkanen ontstaan bij de hittegolf in Amerika, Zuid-Europa tot aan China, met een verwoestend effect op bebouwing en landbouwgewassen. Een diepe economische crisis volgt. Is er dan nog geld voor asielzoekers, Oekraïne,…? We leven in bijbelse tijden met een herhaling van de plagen van Egypte. Mijn voorstellen worden dan realistisch.

Dinsdag 18 juli 2023: Postscriptum toegevoegd aan mijn tekst ’De toekomst van Europa ligt in het christelijk-orthodox Rusland’:

De Europese regeringsleiders, met uitzondering van de Hongaarse president Orban, zitten in een vicieuze cirkel waar ze niet zelf uit kunnen geraken. Zijn ze tegenover de Verenigde Staten niet volgzaam, dan zou dit ernstige economische gevolgen hebben, zal de armoede toenemen en komt het volk in opstand. Een eigen beleid voeren, tegen het Amerikaanse beleid in, zou daarom tot verlies leiden bij de volgende verkiezingen. Orban zal trouwens zijn strijd verliezen, want de geldkraan wordt dichtgedraaid.

Europa is ten gevolge van deze volgzaamheid betrokken geraakt bij een uitzichtloze oorlog in Oekraïne, die in wezen door de Verenigde Staten is uitgelokt. Ook is er het gevaar dat de spanningen rondom Taiwan tot een mondiaal conflict leiden.

Mijn voorstel om samen met Rusland en Israël een confederatie van soevereine landen te vormen, zal slechts realistisch lijken als de hierboven genoemde vicieuze cirkel wordt doorbroken. Dit kan slechts door een externe gebeurtenis. Mijn hoop is gevestigd (helaas) op een enorme catastrofe ten gevolge van de klimaatverandering, een nieuwe pandemie met tientallen miljoenen doden of de militair die op de verkeerde knop drukt. Dan komt het volk tot bezinning en komt het gezond verstand van de politici weer naar boven.

zaterdag 22 juli 2023: Dat deze tijd gekenmerkt wordt door het verzwakken van het kerngezin, van de familiebanden en van de verbondenheid van de bevolking van een land, is een dieptepunt in de menselijke geschiedenis. De liefde voor elkaar, de solidariteit, het zich inzetten en opofferen voor de Anderen begint namelijk in het gezin, de familie, de stad en het dorp, en het land waarin we wonen. Als het niet in het kleine begint, komt er van solidariteit en rechtvaardigheid in de wereld weinig terecht.

Oorzaken zijn het buitenshuis werken van beide ouders, de arbeidsmigratie, de emigratie. Hier moet dus een einde aan komen. De spanningen zullen extreem oplopen en dan komt de bezinning. 

Het is niet door de techniek en de wetenschap dat de wereld vervolmaakt zal worden met eeuwige vrede en verlichting. Het wereldse leidt niet tot een hogere morele ontwikkeling.

Zondag 23 juli 2023Toename van agressie, criminaliteit en ander onbeschaafd gedrag heeft drie oorzaken:

 • de afbraak van het traditionele gezin
 • de emigratie naar een multiculturele samenleving 
 • de destructie van de planeet Aarde
 • het groter wordend verschil tussen rijk en arm

Deze vier oorzaken hebben tot gevolg een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de naasten en voor de natuur.

Hoe kunnen we dit oplossen:

 • door herstel van het gezins- en familieleven
 • door te wonen bij de mensen met wie men zich verbonden weet
 • door goed beheer van onze omgeving
 • door het instellen van een maximum inkomen

Waarom is er kwaad in de wereld? Eerst wil ik bepalen welk kwaad ik in de wereld zie. Er zijn drie bronnen van kwaad in de wereld:

(1) Kinderen worden tijdens de belangrijkste uren van de dag niet meer opgevoed door hun ouders. Dit heeft gevolgen voor de hechting en voor de taalontwikkeling. Hechting is fundamenteel voor een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling, vooral omdat er dan een gevoel van veiligheid en verbondenheid ontstaat. Als de ouders niet zelf hun kinderen opvoeden heeft dit meestal desastreuze gevolgen voor de taalontwikkeling en dus ook voor de intelligentie. De schoolresultaten gaan zienderogen achteruit. Dit veroorzaakt veel frustratie bij de kinderen en vandaar meer agressie en onbeschoft gedrag. 

In het traditionele kerngezin nemen de biologische ouders hun verantwoordelijkheid op en stellen zich ten dienste van hun kinderen.  Zij offeren zichzelf voor hun kinderen op. Dit is het mooiste en meest menselijke.

De afbraak van het traditionele kerngezin is een groot kwaad. Dat geldt ook voor de verbondenheid met de bredere familie en met de mensen met wie we een geloof, waarden, tradities en een geschiedenis delen.

Hier ligt de belangrijkste oorzaak van een algemeen verbreid gebrek aan verantwoordelijkheid.

(2) Omwille van het verbreken van de bindingen met de mensen bij wie men hoort is emigratie een ontvluchten van verantwoordelijkheid. Dit gaat gepaard met een ontworteling, met als gevolg dat ernstige persoonlijkheidsstoornissen kunnen ontstaan. Door de emigratie naar een vreemde cultuur zijn er ook individuen die menen een strijd te moeten voeren tegen mensen met andere normen, waarden en tradities. Die strijd uit zich in haat tegen de autochtone bevolking, in criminaliteit en in extreme vorm in terrorisme. De multiculturele samenleving zal eindigen in een "Toren van Babel", dit is in chaos.

(3) De ongelooflijke destructie van de planeet Aarde sinds de industriële revolutie leidt in deze eeuw tot natuurrampen van ongekende orde. Gifstoffen in de lucht, in de grond en in het water tasten de gezondheid van mensen en vooral van kinderen aan. De biodiversiteit neemt dramatisch af. De landschappen zijn vernield. Zelfs zeeën worden volgebouwd met windmolens. Alles verwoestende branden teisteren grote gebieden. Overstromingen volgen elkaar op. Dit alles leidt tot algemene onzekerheid, sluimerende angst. Er worden zondebokken gezocht. Als vitale behoeften in het gedrang komen, volgt een survival of the fittest. Er zal geen mededogen meer zijn. De ene mens wordt een wolf voor de anderen.


Hoe dit op te lossen? Zie mijn essay: Acker, J. van (2023). Slotsom. KDP (LINK)

Er wordt fervent gezocht naar technologische oplossingen voor de milieudestructie. De oplossingen (windmolenparken, elektrische auto’s, …) maken het alleen nog erger. China (een atheïstische staat) en India (een Hindoestaat) zullen de komende vijftig jaar almaar meer CO2 uitstoten in gigantische hoeveelheden. We stevenen recht op een wereldramp af. Dit laatste wordt door de meesten genegeerd of verdrongen, maar dat is dom. Er is slechts één oplossing en dit wordt geboden door het christendom. Ik bedoel hiermee niet dat de mensen zich moeten gaan bekeren. Het gaat om de  onovertroffen ethiek van het christendom (die aan de basis ligt van de democratie en van het humanisme): als de bijbelse geboden en de evangelische waarden worden gevolgd, dan zouden we opnieuw in een aards paradijs leven. Dit wordt bedoeld als theologen het hebben over het ’Koninkrijk Gods’. Als Europeanen moeten we trots zijn op het joods-christelijk fundament van onze beschaving en door ons voorbeeld andere volkeren inspireren voor het christendom. Dit is de enige ware weg om de mensheid op een hoger ontwikkelingsniveau te brengen.

Wel jammer dat het links tuig onze beschaving al decennia lang afbreekt. 

 Overtuig jezelf en lees: Theologie is een wetenschap.

Woensdag 26 juli 2023: De wereld ziet niet in wat het christendom heeft betekend voor de mensheid en hoe de wereld er uit zou zien indien alle volkeren het christendom zouden omarmen.

Vanaf vandaag en tot 31 augustus kijk ik niet meer naar internet (behalve mijn mailboxen) en laat ik mijn studie even rusten. Ik lees ’À l’ombre des jeunes filles en fleurs’ van Marcel Proust en daarna ’Du côté de chez Swann’.

Dinsdag 1 augustus 2023: De wereldgeschiedenis kan kort worden beschreven. Eerst leefden de  mensen in een aards paradijs, in een ongerepte natuur. Toen begonnen ze na te denken, te plannen en te produceren. Dit laatste liep met de industrialisatie helemaal uit te hand. In de 21ste eeuw leidde dit tot een wereldcatastrofe. Diegenen die het overleefden zweerden het materialisme af. Zij leidden voortaan een spiritueel leven. De natuur herstelde zich langzaam. Uiteindelijk hadden de mensen het aards paradijs teruggevonden.

De multiculturele samenleving: dat is met de auto rijden met een mentaliteit die dateert uit de Middeleeuwen

Een vreselijke vorm van repressie zou van de een op de andere dag realiteit kunnen worden. Als iemand het recht ontnomen kan worden op een bankrekening, zodat hij geen inkomsten kan verwerven en geen aankopen meer kan doen. Als er geen cash geld meer zou zijn, wordt het nog erger. De Staat heeft dus een machtig middel om dissidenten de mond te snoeren, zelfs in een democratie. De verleiding zal groot zijn voor de machthebbers.

Woensdag 2 augustus 2023: In mijn essay „Slotsom” schrijf ik dat in het nieuwe Europa, - dit is de Europese Confederatie van soevereine staten met inbegrip van Rusland en Israël -, we ons niet moeten bemoeien met de binnenlandse politiek van andere landen, ook niet wat betreft de mensenrechten. Dit voorstel van mij kan veel weerstand oproepen, ook omdat ik adviseer nooit dissidenten asiel te verlenen en ze zelfs terug te sturen als ze in hun eigen land de doodstraf zouden krijgen (als dit advies stipt wordt nagevolgd zal na drie keer geen enkele dissident het nog wagen asiel aan te vragen en zullen zij zich richten naar meer effectieve en geweldloze middelen om hun doelen te bereiken zonder hun eigen mensen te verlaten. Mijn advies zal op die manier heel veel leed voorkomen en een held als Navalny zou een beter lot zijn beschoren).

Wat betekent bovenstaande bijvoorbeeld voor onze houding tegenover China? Kan dit beperkt blijven tot handelsverdragen(*)? De kritiek vanuit het Westen is welbekend: een enorme controle op de burgers, totale repressie van wie zich niet conformeert, vernietiging van de Tibetaanse cultuur, verdrukking van de Oegoeren, enzovoort. Daar hoeven we dus geen kritiek op te hebben. In mijn essay heb ik het slechts over het voorbeeld geven van hoe het anders kan. En beter!

Dit nieuwe Europa staat voor de hoogste vorm van beschaving, voor het verste stadium in de ontwikkeling van de mensheid. Dit hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. We moeten ons niets laten wijsmaken door diegenen die ons het slavernij-verleden of het ingebakken racisme verwijten. Het is juist het blanke ras dat een einde heeft gemaakt aan de slavernij en dit ras is het minst racistisch. Wij geloven in onze kracht, in onze onovertroffen ethiek en we zullen dit waarmaken in onze soevereine landen. Het is juist de linkse ideologie die de mooiste beschaving ooit afbreekt; het is dezelfde ideologie die tot de goelags heeft geleid, tot een verlies van de arbeidersklasse van hun eigen volkswijken  en nu tot een aftakeling van onze identiteit door de waanzin van de multiculturele samenleving.

Het nieuwe Europa heeft een christelijke identiteit met het humanisme als de seculiere vorm ervan. Wij tonen hoe het anders kan en andere landen kunnen zich hierdoor laten inspireren. De missie van het christendom is om over de gehele wereld  de evangelische waarden kenbaar te maken. Het is aan de mensen in andere landen zelf om te bepalen of ze er voor open staan. Wij staan voor hen klaar.

De democratie zou nooit tot stand gekomen zijn buiten het christendom. Nu moeten we een stap verder gaan: in feite is het een terugkeer naar het fundament. Dan zal het niet meer gaan om een democratie te vestigen, maar een „Koninkrijk Gods”: in dit koninkrijk bepalen spirituele waarden ons leven en de wereldse waarden zijn bedoeld om de spirituele concrete vorm te geven (geen armoede meer omdat de economie niet bedoeld is om winst te maken, maar om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen). Doordat we dit zien als een goddelijke opdracht, doordat de spirituele waarden door God werden geopenbaard, hebben we een onoverwinnelijke kracht die de gehele mensheid naar het hoogste morele peil kan brengen. Dan is er een eeuwige vrede en wordt de planeet aarde, na de afschuwelijke destructie, weer een aards paradijs. Dat is de roeping van Europa!

Ik vermoed dat de landen van zwart Afrika het eerst en het meest open zullen staan voor ons voorbeeld. Hieruit kan een bloeiende samenwerking ontstaan.

Ik denk dat de VS een zeer moeilijke tijd tegemoet gaat. Een kleine groep is immens rijk, wordt steeds rijker en bepaalt de politiek in dit land. Een burgeroorlog is onvermijdelijk. Veel blanke Amerikanen zullen zich in het nieuwe Europa komen vestigen.

(*) In mijn visie over een toekomst waarin het materialisme heeft plaats gemaakt voor een spiritueel leven, zal er nog nauwelijks handel zijn. De economische activiteiten worden grotendeels beperkt tot voedselproductie in de eigen regio. De mensen kopen slechts het absoluut noodzakelijk zodat de industriële productie met 90 procent afneemt. China zal dan geen invloed meer kunnen en willen uitoefenen op Europa.

Vrijdag 4 augustus 2023: Wat raar dat de mensen nog steeds niet beseffen dat gestopt moet worden met de industriële productie en met het zich verplaatsen van her naar der. De oceanen warmen steeds meer op en dat kan op korte termijn dramatische gevolgen hebben; sommigen volkeren ondervinden het nu al aan de lijve.

De jeugd heeft het evenmin begrepen. Van over de gehele wereld trekken 40.000 scouts naar de jamboree in Zuid-Korea. Grappig is dat ze juist daar geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatverandering.

Mijn voorstel om te blijven wonen en werken in de plaats waar onze voorouders woonden, samen met de mensen met wie we ons verbonden voelen door familieverwantschap, een gedeelde geschiedenis en gemeenschappelijke normen, waarden en tradities wordt bevestigd door Marcel Proust in ’À l’ombre des jeunes filles en fleurs’: Hij heeft het daar over de terreur van het vooruitzicht om ergens te leven definitief gescheiden van diegenen die in zijn geheugen zullen verdwijnen; over de vrees in de toekomst gescheiden te zijn van diegenen die we liefhebben en nog erger is dat we het gewoon worden en dat we onverschillig worden, want dan is ons Ik veranderd; dit staat gelijk aan sterven waarop weliswaar een verrijzenis volgt maar dan van een ander Ik.

Wat Proust beschrijft is de tragedie van veel immigranten. Zelfs diegenen die ’het gemaakt hebben’ in onze maatschappij, zijn niet meer dezelfde als zouden zij of hun ouders gebleven waren in het land waar ze horen. Is de persoonlijkheid die ze nu hebben geen verraad aan wat ze oorspronkelijk waren? Is dit geen verraad ten aanzien van hun voorouders, hun eigen cultuur?

Zaterdag 5 augustus 2023: Zouden de mensen die in kapitale villa’s of paleizen wonen, een inkomen hebben ver boven het modale inkomen van het land waar ze wonen en behoren tot de vijf procent rijksten der wereld, wel beseffen dat ze na hun dood de geringsten zullen zijn, dat zij die de eersten waren de laatsten zullen zijn? Want zolang er armoede is in het land waar ze wonen worden elementaire morele regels overtreden als de rijkdom niet onder de armen wordt verdeeld of niet wordt gebruikt om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Wat een schande voor de rijken in landen als India, Pakistan, Irak en vele andere. Om dezelfde reden beschouw ik de VS niet als een land waar het christendom de politiek bepaalt, ondanks alle mooie woorden.

In een verre toekomst zal met misprijzen en afschuw worden gekeken naar de lieden die in onze tijd zo decadent leefden.

Is mijn voorstel (in mijn essay „Slotsom”) om een maximum inkomen, met inbegrip van de inkomsten van roerende en onroerende goederen, in te stellen niet de enige oplossing om van de wereld een aards paradijs of een Koninkrijk Gods te maken? Uiteindelijk kom ik tot het besef dat het christendom een universele boodschap heeft als de enige religie die de mensheid op een hoger moreel peil kan brengen. De ontkerkelijking van de afgelopen decennia is een teken dat we de verkeerde kant opgaan.

Donderdag 10 augustus 2023: de Masaï in Kenya kenden geen begrafenissen (of ’kennen’ want ik weet niet of dit nu nog het geval is). Dat komt omdat zij in kralen woonden; kralen zijn groepen hutten die omheind zijn en waar hun kudden ’s nachts verblijven om ze te beschermen tegen de roofdieren. De Masaï willen geen doden in hun kraal, want zij geloven dat hun dieren dan besmet kunnen raken. Hun kudde is hun belangrijkste bezit en bron voor het levensonderhoud. Om die reden brengen ze stervende stamgenoten ver buiten de kraal in de savanna. Daar worden ze, vaak nog levend, opgevreten door hyena’s of leeuwen.

In een verslag uit 1958 van een expeditie in dat land las ik dat aan een Engelsman die al meer dan dertig haar in Kenya verbleef werd gevraagd wat er zou gebeuren als de blanke koloniale overheid het land verlaat. Zijn antwoord was kort en krachtig: „Een catastrofe”.

Ik denk vaak na over de vraag of we als Europeanen iets te zoeken hadden in Afrika. Nu wordt het kolonialisme sterk veroordeeld. Hadden we de zwarte Afrikanen hun gang moeten laten gaan? Ik heb het nu niet over de velen die de kolonies hebben geplunderd voor eigen profijt. Wat inderdaad een schande was. Hier heb ik over de vele blanken die met een goed hart en vol idealisme ’beschaving’ wilden brengen. Zodat bijvoorbeeld stervende mensen in Kenya waardig en vol liefde behandeld zouden worden.

We kunnen het natuurlijk aan de mensen in Afrika zelf vragen, maar dan niet aan de zogenaamde ’elites’ die hun land nog meer plunderen dan de vroegere kolonisatoren, maar aan de gewone mensen.

Het christendom geeft een duidelijk antwoord. Het gaat om het verspreiden van de evangelische boodschap over de gehele wereld. Niet zomaar een boodschap, maar een appel om zijn naasten onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lief te hebben.

Helaas neemt Europa deze rol niet meer op. Europa mist zijn roeping. Ook in de westerse wereld raken we verder verwijderd van de evangelische boodschap.

Donderdag 17 augustus 2023 - 18 augustus: De islam is een religie die gegijzeld wordt door de Satan, - net zoals ten tijde van de Inquisitie de Roomse kerk ook gegijzeld was door duivelse krachten -, met als doel haat tegenover de Ander over de gehele wereld te verspreiden. 

We gaan naar de Eindstrijd waarin de Satan slechts overwonnen kan worden indien de blanke mensen in de van oorsprong christelijke landen de hulp van God inroepen en met volle hartstocht een strijd voeren voor de overwinning van de bijbelse geboden en de evangelische waarden. Een oorlog tussen de haat van de islamisten en de liefde van het christendom.

Het goede nieuws is dat als de mensen van goede wil zich verenigen, het voorbeeld geven in liefdedaden en het kwaad dat de door de Satan bezetenen aanrichten voortdurend aanklagen en in het daglicht brengen, dat dan vrede, welzijn en rechtvaardig verdeelde welvaart tot stand komt. De moslims van goede wil kunnen op deze wijze het lot van de verdrukten in de islamitische landen eindelijk menswaardig maken en de haat van de islamisten definitief een halt toeroepen.

Wat geldt voor de religies geldt evenzeer voor de ideologieën. Elke ideologie, zelfs met de meest verheven idealen, kan verworden tot een tirannie, tot een goelag en tot een holocaust. Overal loert de Satan om mensen in naam van mooie idealen tegen elkaar op te zetten. In de huidige tijd is in het Westen de kleine groep van superrijken de door de Satan of de Mammon bezeten lieden die oorzaak zijn van veel kwaad, ellende, onderdrukking en uitbuiting in de wereld (*).

De Eindstrijd is begonnen. Veel tekenen wijzen hier op. De hoop is dat de mensen van goede wil, overal ter wereld worden wakker geschud en hun verantwoordelijkheid opnemen. Ik hoef verder niets te doen. Alles wat ik te zeggen heb over mogelijke oplossingen is gepubliceerd. We hoeven slechts te wachten op de escalatie van apocalyptische gebeurtenissen die nu al in gang zijn gezet.

Amen.

(*) Zolang er mensen zijn die in diepe armoede leven, zolang er kinderen zijn die door gebrek aan goed onderwijs hun talenten niet kunnen ontplooien, is het immoreel om overdreven rijk te zijn. Daarom is de aanwezigheid van superrijken op de aarde en de decadente rijkdom van een kleine groep in de Oliestaten en in sommige ontwikkelingslanden niets anders dan het werk van de Satan. Deze lieden zijn door de duivel bezeten, hoe mooi en verheven boven het gewone volk ze zich ook voordoen. Deze bezetenheid kan slechts een halt worden toegeroepen als een maximum inkomen wordt ingesteld (wat ik al vaak heb gezegd).

Vrijdag 18 augustus 2023: Een grote schande in onze tijd waarover toekomstige generaties ons zullen vervloeken, is het plaatsen van grote parken windmolens op zee en in de landschappen. Het is de hebzucht van de mensen die hier de oorzaak van is. Weinigen geven nog prioriteit aan het stil genieten van wat de schepping ons te bieden heeft. Honderd jaar geleden schreeft Marcel Proust (in "À l’ombre des jeunes filles en fleurs") dat hij zich altijd inspant om geen boten te zien als hij kijkt naar de zee, zodat niets hem verhindert om de branding te zien zoals die er al was vooraleer er mensen op aarde verschenen. Nu zitten we opgescheept met die verdomde windmolens.

Zondag 20 augustus 2023: Jonge politici hebben niet mijn voorkeur. Slechts vanaf 70 jaar heb je inzicht in al de stommiteiten die je in jouw leven hebt begaan, zodat je dan probeert goed doordacht en op basis van eigen ervaring een beleid uit te stippelen. Een oudere politicus kan zich wel omringen met jonge snaken. Dit biedt het voordeel dat hij kan weten wat hij juist moet vermijden.

In plaats van eindeloze vergaderingen zouden wereldleiders tijdens hun bijeenkomsten beter eens gaan luisteren naar een concert met Chinese, Russische, Amerikaanse of Europese solisten van topniveau. De inspiratie komt dan vanzelf.

Maandag 21 augustus 2023: De enige oplossing

Er mag nog zoveel als mogelijk diplomatiek overleg zijn, er mogen nog talloze verdragen worden gesloten, de landen kunnen zich nog veel meer bewapenen, toch is er slechts één oplossing om duurzame vrede, welzijn en welvaart te bereiken:

Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?' Hij zei hem: 'Waarom wilt ge van mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden.' 'Welke?' – vroeg hij. Jezus antwoordde: 'De bekende: gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder en gij zult uw naaste beminnen als uzelf.' 'Dat heb ik allemaal onderhouden' – verklaarde de jongeman – 'waarin schiet ik nog tekort?'

Jezus sprak tot hem: 'Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen; daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om mij te volgen.' Maar toen de jongeman deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goederen bezat.

Matteüs 19:16-22

Wanneer zullen de rijken, militairen die de rijkdom van het land onrechtmatig toeëeigen, dictators die de staatskas plunderen en al wie ten koste leeft van het uitbuiten van anderen, deze elementaire en ultieme boodschap begrijpen en ter harte nemen?

woensdag 23 augustus 2023

Wat ik hier schrijf is niet bestemd voor deze tijd. Daar is het nog te vroeg voor. Eerst moeten verschrikkelijke gebeurtenissen plaatsvinden om nieuwe inzichten aanvaardbaar te maken. De hel is losgebroken. De hele mensheid loopt gevaar. Dan pas zal duidelijk worden wat de zin is van menselijk leven.

Wat ik hier probeer te verduidelijken is hoe ondanks alle onheil die over ons komt of zelfs dankzij alle onheil, we de ware zin zullen terugvinden. De hedendaagse mens is sinds de aanvang van de moderne tijd betoverd geraakt. Hij is in de ban van wat buiten hem ligt, terwijl hij in zijn diepste binnenste moeten zoeken naar de waarheid en de zin.

In de nieuwe tijd zullen we ons bevrijden uit de techniek. Geen televisie, geen internet, geen smartphone, geen games meer, maar alle aandacht richten op onze relaties met diegenen met wie we ons verbonden voelen.

Dit idee wordt goed verduidelijkt door al die jonge mensen die een groot deel van de dag doorbrengen met games. Zij leven in een virtuele wereld en dat is per definitie geen werkelijke wereld. Ze verspillen hun tijd, terwijl de tijd die ons op deze aarde gegund is, bedoeld is om het goede onder de mensen te brengen. Dit laatste is de kern van de religie.

Het goede begint in het gezin, bij de mensen met wie we ons verbonden voelen door bloedverwantschap, een gedeelde geschiedenis en gemeenschappelijke normen en waarden. Dankzij de verbondenheid vinden we de kracht om het goede te verrichten en het kwade te vermijden. In een gemeenschap van mensen die zich verbonden met elkaar voelen is weinig agressie en weinig criminaliteit en wordt goed voor elkaar gezorgd. Verbondenheid is een voorwaarde voor solidariteit.

We zullen het onheil van deze eeuw overwinnen door groepen en gemeenschappen te vormen van mensen die zich met elkaar verbonden weten.  Hieruit wordt het mogelijk zich solidair te tonen met andere groepen en gemeenschappen die in nood verkeren. Wereldsolidariteit is gebaseerd op sterke naties waarin de goede mensen de voortrekkers zijn. Multiculturele gemeenschappen daarentegen zaaien twist waarvan mensen met slechte bedoelingen misbruik maken. In wat ik voorstel is de ene mens de hoeder van zijn broeder. In wat er nu gaande is in de wereld is de ene mens een wolf voor de andere.

Tweede bedenking van vandaag: India heeft een maanlander met succes op de maan gezet. Iedereen trots. De president juicht. Nochtans is dit pure waanzin. Meer dan 80 procent van de kinderen in India krijgt geen goed onderwijs. Het onderwijsniveau is daar belabberd. De lucht in de Indiase steden is sterk vervuild en tienduizenden mensen gaan er jaarlijks aan dood. Wat een vervuiling en destructie heeft het gehele ruimtevaartprogramma niet teweeggebracht.

Hoe kan hier in godsnaam een einde aan komen? 

Donderdag 24 augustus 2024

Ingezonden brief naar The Economist (de kans dat het wordt gepubliceerd is zeer klein):

Charlemagne's column on Chauvinism with a European face (August 19th) misses an essential point. The essence of a civilization is connectedness between citizens. This connection has been based on Judeo-Christian ethics in Europe for 2000 years. Without this ethic, democracy would not have come about. The Universal Human Rights are based on it. Thanks to this ethic, phenomenal cultural and humanitarian achievements were achieved. That is why millions of immigrants see their future in Europe.

Our fundamental ethics clash with Islam. The hundred million Muslims on European soil create a modern-day Tower of Babel, which, as in biblical times, will lead to chaos.

Connectedness is also affected by the emphasis on everything negative in European history (slavery, colonialism, holocaust). This is an insult to all European Christians who have practiced the message of charity in education and care in other continents.

Zouden we een vergelijking mogen maken tussen de situatie van het onderwijs en de gezondheidszorg in Afrika tijdens de koloniale periode en nu? De historici zullen dit niet durven, vandaar dat deze wetenschap nagenoeg waardeloos is.

Zaterdag 26 augustus 2023: Er zal nooit vrede komen op de wereld, de agressie en de criminaliteit zullen nooit afnemen, de mensen zullen zich nooit leren beschaafder te gedragen en de mensheid zal nooit een hoger moreel ontwikkelingsniveau bereiken, zolang er mensen zijn die een inkomen hebben dat hoger is dan tweemaal modaal. Zonder maximum inkomen waarbij het teveel gestort wordt in een solidariteitsfonds komt niets terecht van het bovenstaande.

Deze waarheid werd trouwens al tweeduizend jaar geleden gezegd. Ik vermoed dat de rijke jongeling achteraf  de diepste spijt heeft gehad de raad van Christus niet te hebben gevolgd.

Geen rijke kan zeggen een christen te zijn als hij volhardt. De superrijken lijken supermensen te zijn, toch zijn ze al of niet onbewust de beste werktuigen van de Satan om het kwaad in de wereld te handhaven. Hoe kan je rijk zijn, veel te veel bezitten en veel te veel inkomen hebben, terwijl anderen, zelfs in jouw eigen stad, honger hebben en geen huis waar ze warmte en veiligheid vinden? Het is godgeklaagd.

De westerse beschaving zou hier het voorbeeld kunnen geven en als christelijke beschaving haar superioriteit bewijzen. Helaas wordt precies die christelijke grondslag meer en meer verloochend. Een klein beetje onthechting zou een einde maken aan het aantal daklozen in de Verenigde Staten. 

Europa biedt nog het meeste kans om het licht in de wereld te worden. Een licht dat een einde kan maken aan de ellende in de wereld. Gebeurt dat niet dan dragen we zelf de schuld voor de apocalyps in deze eeuw. De wapens liggen klaar, de klimaatverandering leidt tot een wereldramp van kolossale omvang, het fanatisme van islamisten zal de wereld tot een hel maken, de sociale controle van dictatoriale staten zal de grootste vernedering van het menselijke zijn.

Wie schudt Europa wakker?

Maandag 28 augustus 2023: Het NOS-journaal besteedt veel aandacht aan de racistische moord op drie zwarten door een blanke man in de VS.

Dit journaal besteedt geen aandacht aan de moorden op blanke boeren in Zuid-Afrika door zwarten; iets dat bijna dagelijks voorkomt.

Conclusie: de redactie van het NOS-journaal vindt het goed dat blanken in Zuid-Afrika worden vermoord.

Als je het NOS-journaal vaak volgt, dan lijkt het uit wie gekozen wordt om te interviewen alsof Nederland al een islamitisch land is geworden. In de reclames lijkt het alsof alle blanke vrouwen met een neger(*) samenwonen of getrouwd zijn.

(*) Dit is niet racistisch bedoeld. Ik ben opgegroeid in een tijd waar het woord ’neger’ niet racistisch of discriminerend was. Persoonlijk heb ik meer moeite met het woord ’zwart’ om een mens aan te duiden, want zwart is ook synoniem met vuil, morsig, ongunstig. Het begrip ’zwarte is ook onlogisch: hoe moeten we Afrikaanse albinos noemen: een witte zwarte?

Dinsdag 29 augustus 2023: De rijkste mensen hebben misschien de hoogste schulden. We kunnen onderzoeken hoeveel milieuschade het vergaren van hun rijkdom heeft veroorzaakt. Of misschien zijn ze rijk geworden ten koste van het welzijn van vele duizenden naasten of door mensen op ongeoorloofde manier uit te buiten. Als we al die schade aan de natuur en aan mensen zouden in rekeningen brengen zou er van hun rijkdom niet veel meer overblijven.

Jammer dat ze pas na hun dood zullen beseffen dat het Koninkrijk Gods niet voor hen is bestemd. 

Bericht aan alle superrijken in Noord- en Zuid-Amerika, in China, in India, in de Golfstaten, in Afrika of waar ook in de wereld: het christendom is wellicht de enige ware religie en de boodschap van deze religie is duidelijk: de armste en meest geringe mensen zullen in Gods ogen de hoogsten zijn. In de eeuwigheid zullen zij de bijzonderste plaats innemen. De rijken hebben zoveel kans om deelgenoot te worden van een eeuwige zaligheid als een kameel de kans heeft om door het oog van een naald te gaan. Dus nul kansen.

Waarom is het christendom de ene ware religie: alleen deze religie heeft de democratie en de Universele Rechten van de Mens mogelijk gemaakt. Hierdoor werd aangetoond wat een menswaardige samenleving is en dit is een voorproefje van het Koninkrijk Gods.

Om nul kansen te ontlopen: verdeel uw rijkdom onder de armen (bijvoorbeeld door goed onderwijs mogelijk te maken, door een voor iedereen toegankelijke ziekenzorg te organiseren, door het creëren van werkgelegenheid,…).

Woensdag 30 augustus 2023: We kijken meewarig naar mensen uit andere politieke regimes die geïndoctrineerd zijn en we leven in de illusie dat wij niet geïndoctrineerd zijn.

Het is niet aan Europa om te oordelen en te veroordelen. Dit is geen taak voor de mens. Het is meer dan voldoende als Europa het goede voorbeeld geeft en zijn boodschap op die manier uitdraagt.

Donderdag 31 augustus 2023: Na iets meer dan een maand word ik morgen weer actief op twitter, nu X genaamd. Met de volgende tweet zal ik herbeginnen: „Al meer dan dertig jaar ben ik geabonneerd op The Economist omdat kapitalisten, waar ik niet toe behoor, de juiste informatie willen om te weten in welk land ze al of niet kunnen investeren. Dat de redactie schrijft vanuit de belangen van kapitalisten is begrijpelijk en kan ik best aanvaarden. Helaas constateer ik dat sinds een drietal jaren The Economist ook politiek-correct aan het worden is. Dit is een ongunstig teken aan de wand. Waar kunnen we nu nog objectieve informatie halen over wat er in de wereld gebeurt zonder dat onwelgevallige ontwikkelingen of feiten worden verzwegen? Met mijn tweets zal ik proberen hier tegenin te gaan. Eigenlijk staat alles wat ik te zeggen heb in mijn essay SLOTSOM (2023) en in mijn gratis e-book ONOPRECHTE GOEDMENENDEN (2022).”.

Zaterdag 2 september 2023:  bovenstaande tweet toch niet verstuurd. Ik twijfel er nog over of ik opnieuw actief zal worden op de sociale media. Het lijkt allemaal zo zinloos en ik krijg geen feedback. Ik twijfel ook omdat mijn voorstellen slechts realistisch zullen zijn bij een wereldramp of bij een catastrofale economische recessie waarbij de middenklasse ook in armoede vervalt.

Zondag 3 september 2023: Deze tweet als reactie op een artikel in Het Parool over een dragqueen die in de bibliotheek van Leiden voorlas aan kleine kinderen: „Mensen die zo'n voorleesuurtje organiseren horen in de gevangenis: dat is kindermisbruik. Dit zeg ik als hoogleraar orthopedagogiek. Noodverordening bij bibliotheek Leiden vanwege protesten rond voorlezen door dragqueen”. Nu al meer dan 11.200 clicks in 24 uur en het gaat maar door.

Toch denk ik eraan te stoppen met twitter. Gewoon afwachten op wat komen gaat en zelf kan ik voorlopig niets bereiken.

Maandag 4 september 2023: Vandaag een toelichting geschreven op bovenstaande tweet en ook op X geplaatst: Dragqueens, LGBT’ers en kinderen.

14800 clicks op een tweet van mij, maar niemand gaat wat dieper door bijvoorbeeld naar mijn profiel te kijken  of de link naar mijn website te clicken. Nul extra bezoekers op mijn website. Dit zegt veel over de waardeloosheid van twitter en andere sociale media. Ik zal me met andere zaken bezighouden.

Woensdag 6 september 2023: Toerisme is een soort bedevaart naar de god Zon, naar de heilige bossen en bergen of naar goddelijke scheppingen van de mens. Het gevaar hierbij is dat de mensen worden afgeleid van de ene, ware God.

Donderdag 7 september 2023

We hebben geen linkse politicus nodig. We hebben geen rechtse politicus nodig. Europa heeft een staatsman nodig

Een staatsman die weet en durft te zeggen:

- dat technologische oplossingen (windmolens, elektrische auto’s, zonnepanelen,…) geen oplossing bieden om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Alleen 90% reductie van de industriële productie kan ons verhoeden voor een door de mens veroorzaakte apocalyps en kan de planeet Aarde bewoonbaar houden

- dat de  islam de grootste bedreiging vormt voor onze Europese beschaving. Deze staatsman herinnert zich wat Churchill en De Gaulle hierover hebben gezegd en wat Ernest Renan in 1866 al schreef in zijn „Vie de Jésus”: ’… quelque chose de sordide et de repoussant que l’islamisme porte partout avec lui’ (iets weerzinwekkend en afstotend dat de islam overal met zich meedraagt)

- dat de ellende, de armoede en de terreur in de islamitische landen en zwart Afrika slechts beëindigd kunnen worden als alle niet-westerse immigranten terugkeren naar het land van hun ouders, grootouders of overgrootouders en daarbij ruimhartige steun krijgen van de rijke landen, waaronder de Oliestaten

- dat bij een 18-urige werkweek de ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden 

- dat bij een 18-urige werkweek de zorgsector betaalbaar en niet meer overbelast zal zijn omdat mantelzorg voor zieken en bejaarden door de familie gedragen kan worden 

- dat de hoofdoorzaak van oorlogen, agressie en criminaliteit de overdreven rijkdom en hebzucht is van velen

- dat om een einde te maken aan oorlogen en eindelijk een eeuwige vrede te bereiken er een maximum inkomen moet zijn, met inbegrip van de inkomsten van roerende en onroerende goederen

- dat met het geld dat nu besteed wordt aan bewapening, ruimtevaart en farmaceutisch onderzoek we van de gehele wereld een aards paradijs kunnen maken voor allen

- dat naast de velen die hebzuchtig geprofiteerd hebben van het kolonialisme er veel blanke Europeanen waren die zich, vaak onbaatzuchtig, hebben ingezet voor het onderwijs, de ziekenzorg en een uitstekende infrastructuur

- dat om de Derde Wereld vooruit te helpen de Derde Wereld niet naar Europa gehaald moet worden, maar dat de teruggekeerde immigranten solidair ondersteund moeten worden en dat de beste rol die Europa kan spelen is zelf een lichtend en inspirerend voorbeeld te zijn

- dat de democratie en de Rechten van de Mens niet tot stand zouden zijn gekomen zonder christendom. 

- dat de joods-christelijke ethiek de enige is die de mensheid op een hoger ontwikkelingsniveau kan brengen en dat Europa dit kan bewijzen door over te stappen van het materialistische, individualistische tijdperk naar een spiritueel tijdperk met een sobere levensstijl en zich inzetten voor de Ander in plaats van het ego als het centrum van het eigen bestaan te zien

- dat de bevrijding uit het materialisme en individualisme slechts mogelijk is bij een diep geworteld geloof in wat God in de Torah en in het Evangelie ons opdraagt. Omwille van dit zwaarwegend argument zal de staatsman Europa uitroepen tot een joods-christelijke beschaving. Zoals de joden door de eeuwen heen hun identiteit hebben behouden, zo moeten wij Europeanen onze ware identiteit koesteren

- dat Europa een confederatie van soevereine staten moet worden omdat soevereiniteit een voorwaarde is voor verbondenheid en kracht van een volk

- dat wie bovenstaande wijsheden als fascistisch of racistisch bestempelt de noodzakelijke maatregelen verhindert die een herhaling van de wreedheden van de vorige eeuw kunnen voorkomen.

Voor verdere studie:

Acker, J. van (2022). Onoprechte goedmenenden. (gratis e-book)

Acker, J. van (2023). Slotsom. KDP. 

Acker, J. van (2023). Theologie is een wetenschap. Academia.edu 

Dinsdag 12 september 2023: de volgende tekst getweet:

Er is geen seksueel misbruik in de katholieke kerk

99 procent van de katholieke priesters heeft geen seksueel misbruik gepleegd. Van de naar schatting 200 priesters die ik in het katholiek college waar ik twaalf jaar school liep, en in de jeugdbeweging heb leren kennen, konden er slechts twee hun handen niet thuishouden. De eerste was de onderpastoor van de St.-Jacobsparochie in Brugge die in de jaren 50 mij bij hem thuis had uitgenodigd. Toen ik binnenkwam klampte hij zich tegen mij aan en begon hevig te trillen. Achteraf begreep ik dat dit zijn manier was om klaar te komen. Ik heb er geen trauma’s van overgehouden want toen was PTSD een nog onbekend begrip. De tweede priester was een zeer populaire aalmoezenier van de jeugdbeweging die in de jaren 50, - toen al -, tot een gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij het al te bont had gemaakt met mooie jongetjes. Van de 198 andere priesters heb ik de beste herinneringen. Het waren goede mensen die hun leven in dienst stelden van anderen. De taken die zij opgelegd kregen vervulden zij met grote inzet en onbaatzuchtig. Zij waren voor jongeren en volwassenen modellen van ware menselijkheid.

Toen ik later aan de Vrije Universiteit van Brussel studeerde en werkte, toen nog een felle anticlericale instelling, ontmoette ik voor het eerst na mijn katholieke opvoeding, door en door slechte mensen die bewust kwaad berokkenden aan anderen. Toen begreep ik wat een verademing het christendom in de samenleving kan brengen. De ontkerkelijking belooft niet veel goeds voor de toekomst.

Natuurlijk is het onder de aandacht brengen van seksueel misbruik een uitstekende zaak. Maar een even uitstekende zaak zou zijn dat vergiffenis geschonken kan worden, uiteraard vanuit het initiatief van de slachtoffers zelf. Nu gaat het almaar door. Het slachtoffer van de vroegere bisschop van Brugge, Vangheluwe, is nu in de openbaarheid getreden. Hij heeft al een financiële vergoeding gekregen, er is spijt betuigd, er is om vergiffenis gevraagd, verontschuldiging en schuldbekentenis zijn aangeboden. Dat is blijkbaar nog onvoldoende. We gaan door, tot waar?

De mainstream media gaan hier al te gretig op in. Het linkse journaille is overal geïnfiltreerd, zelfs in de van oorsprong christelijke kranten als De Standaard en de Nederlandse krant Trouw. Alle zeilen worden bijgezet om het christendom aan te vallen. Hierbij wordt vergeten dat zonder christendom er nooit een democratie zou zijn ontstaan. Ook de Rechten van de Mens zijn een seculiere vorm van de evangelische ethiek (vandaar dat de ondertekening van de Universele Rechten van de Mens door niet-westerse landen opgevat moet worden als een klucht). 

De politiek is er eveneens oorzaak van dat het joods-christelijk fundament van de Europese beschaving steeds verder wordt uitgehold. Niet alleen door de secularisatie, maar ook door de massa-immigratie van mensen die uit culturen komen waar vergiffenis, schuldbekentenis en onbaatzuchtigheid nagenoeg onbekende begrippen zijn. Het gaat mij hier niet om bekering, maar om het aanvaarden van normen en waarden die gedurende 2000 jaar de basis hebben gelegd voor een beschaving waar de rest van de wereld naar opkijkt.

Ik beschuldig de linkse journalisten en politici van haat tegen de essentie van onze Europese beschaving. Zij hebben alles behalve een voorbeeldfunctie. Integendeel zij wakkeren de haat aan door christelijk mededogen en vergevingsgezindheid te verwerpen. Hoe de politici met elkaar omgaan is alles behalve een voorbeeld voor de jeugd. Hoe de sensatiebeluste journalisten het negatieve steeds opnieuw onder de aandacht brengen bewijst hun afgunst en haat tegenover kwetsbare mensen. Alles van waarde is weerloos. Arme Kerk.

Ik put mijn hoop in wat de Deense bisschop Martensen in 1866 schreef in zijn boek ’Christian Dogmatics’: Christus zal de door Hem gestichte Kerk niet laten teloorgaan. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. We zouden kunnen beginnen met een nieuw christelijk onderwijsnet, uitsluitend bedoeld voor kinderen van praktiserende christenen. Daar zal de elite worden gevormd om Europa te redden van de ondergang.

(meer lezen: ’Theologie is een wetenschap’)

Woensdag 13 september 2023 Nutteloze acties van Extinction Rebellion

Alle beetjes helpen. Elk klein stapje in de goede richting is meegenomen. Deze redenering geldt niet altijd. Wie elke dag een emmertje water schept uit de oceaan zal de stijging van de zeespiegel niet tegenhouden. Ook niet na duizend jaar. Hetzelfde geldt voor de blokkade van de A12 in den Haag door Extinction Rebellion en hun volgelingen.

Het is natuurlijk bon ton om begrip te hebben voor deze actievoerders. Dat geeft een goed gevoel. Zal het helpen? Wereldwijd worden per dag 100 miljoen vaten olie verbruikt en dat zal de komende decennia eerder toenemen dan verminderen. In Azië, vooral dan in China en India, komen nog 1 miljard gelukkige en blije autorijders erbij. Ook al zullen het elektrische voertuigen zijn, dan nog zal het fabricageproces vanaf de  ontginning van de grondstoffen tot aan de recyclage gigantisch veel energie kosten. Daar bovenop komt de elektriciteit die moet opgewekt worden voor miljarden auto’s. De elektrische auto wordt dè flop van de eeuw. Dezelfde redenering geldt voor de fabricage van windmolens en zonnepanelen die niet het eeuwige leven hebben.

In 2023 worden er in de wereld meer kolen verstookt dan ooit tevoren, namelijk 800 miljoen ton. De luchtvervuiling die dit teweegbrengt gaat het menselijk voorstellingsvermogen te boven. We zijn dat zo gewend dat niet wordt gezien in wat voor een krankzinnige situatie de mensheid is terechtgekomen. Alle klimaatconferenties en alle verdragen uit de vorige jaren en die nog zullen volgen, halen niets uit. Dat is echter moeilijk toe te geven, want we kunnen al die deskundigen en politici toch niet voor gek verklaren. Je hoeft geen pessimist of een doemdenker te zijn. De objectieve feiten en ontwikkelingen zeggen genoeg. Geen enkele regering zal de economische groei willen vertragen, want dat zou de werkloosheidscijfers sterk doen stijgen en volksopstanden liggen dan in het verschiet. We zitten met z’n allen in een vicieuze cirkel waaruit ontkomen onmogelijk is. Ik vrees dat in toekomstige geschiedenisboeken het industriële en post-industriële tijdperk als ’het krankzinnige tijdperk’ benoemd zal worden.

Kortom, in plaats van onszelf iets wijs te maken lijkt het beter ons voor te bereiden op de catastrofe die komen gaat in plaats van acties te voeren die misschien een goed gevoel geven, maar volkomen nutteloos zijn. Persoonlijk zou ik het graag anders willen, maar struisvogelpolitiek is geen optie. De toekomst van de mensheid staat op het spel.

Wat moet er dan wel gebeuren, uitgaande van het feit dat de wereld steeds verder onleefbaar wordt? Rampen van ongekende omvang volgen elkaar op. Langdurige droogte teistert grote gebieden. De warmte wordt in de zomermaanden ondraaglijk. Aangezien het steeds erger zal worden, is de kans groot dat de spanningen zullen toenemen, vooral als er in sommige landen voedseltekorten ontstaan. De burgeroorlog in Syrië is hier een voorbeeld van. Het geeft weinig zin om oplossingen voor te stellen, omdat ze vooralsnog als niet realistisch gezien zullen worden. De oplossingen zullen er noodgedwongen toch komen zodra het evenwicht dat we gewend zijn en waarin we ons veilig voelen in duigen valt.

Ik beperk mij hier tot de gedachte dat elk land moet proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te worden en zich te beperken tot wat absoluut noodzakelijk is. 90 procent van wat nu geproduceerd wordt hebben we niet nodig. Meer dan de helft van de werknemers doet nutteloos werk. Deze lieden kunnen ingezet worden voor essentiële taken en de productie kan gericht worden op het noodzakelijke. Immigratie is dan niet nodig en is zelfs contraproductief. Deze ontwikkeling vereist een radicale mentaliteitswijziging van materialisme en individualisme naar dienstbaarheid voor anderen. De actievoerders van Extinction Rebellion kunnen alvast werk zoeken in kleinschalige, biodynamische landbouw of in de zorgsector. Dan zullen we goed voorbereid zijn op wat komen gaat.

Donderdag 14 september 2023: tweet: Zonder Verlichting houdt religie de mensen dom en bijgelovig. Met Verlichting biedt religie goddelijke inspiratie.

Zaterdag 16 september 2023: Mijn tweet van vandaag.

 De koloniale periode was voor zwart Afrika de beste periode ooit

De Masai kenden geen begrafenissen. Dit herdersvolk woonde in kralen, dat zijn omheinde dorpen waar ’s nachts hun vee werd ondergebracht om ze te beschermen tegen roofdieren. Hun veestapel was hun belangrijkste bezit en levensnoodzakelijk. De Masai wilden kost wat kost vermijden dat iemand binnen de kraal zou sterven, want zij dachten dat hun hele veestapel dan besmet zou worden. Om die reden legden zij stervende mensen ergens ver weg in de savanne. Hyena’s of leeuwen verslonden ’s nachts de vaak nog levende zieken. De Britse kolonisatoren hebben aan deze gruwelijke praktijk een einde gemaakt.

In een verslag van een expeditie die in de jaren 50 van de vorige eeuw doorheen Kenia trok, staat dat aan een Engelsman die al dertig jaar in dat land woonde gevraagd werd wat er zou gebeuren als de Engelsen uit Kenia zouden vertrekken. Zijn antwoord was kort en krachtig: ’Een catastrofe’. Kenia werd in 1963 onafhankelijk. Of die Engelsman gelijk kreeg.

Rond de Kilimanjaro, een berg in Tanzania, leefden stammen die al eeuwenlang zeer vijandelijk tegenover elkaar stonden. Bij een van de stammen was het gebruikelijk om kleine kinderen levend te begraven dichtbij de grens van hun territorium. Zij dachten dat deze kinderen hen zouden waarschuwen als een vijandige stam hun gebied zou binnendringen. Ook dit wrede gebruik werd met veel moeite door de kolonisatoren beëindigd.

In Congo waren er in 1950 17500 basisscholen voor een bevolking van 12 miljoen inwoners. Blanke paters en vooral nonnen gaven er goed onderwijs. Ik heb daar nog een non gekend die al veertig jaar les gaf in klasjes van veertig leerlingen, gratis en zonder ooit te klagen. In principe konden alle kinderen van dit immense land lager onderwijs volgen. Een fantastische prestatie van de Belgen om in 42 jaar tijd zoiets op te bouwen.

Nu zijn er in Congo 18500 basisscholen voor een bevolking van meer den 60 miljoen inwoners. Stakingen van zes maanden tot een jaar van het onderwijzend personeel komen er frequent voor omdat hun salarissen niet worden uitbetaald. Politici stelen namelijk dat geld. Van de informatie die ik krijg van mijn 1400 Congolese facebook-vrienden over de onderwijssituatie in het gebied waar ik vroeger zelf  les heb gegeven, blijkt dat de situatie en het onderwijsniveau dramatisch zijn. Een foto van een houten plank die diende als schoolbord in een gammele hut, sprak boekdelen.

De elite in zwart Afrika stelt het nu veel beter dan tijdens de koloniale periode. Hun kinderen studeren in het buitenland. Het plunderen van de staatskas, corruptie en het opstrijken van een deel van de winsten van multinationals maken hun leven aangenaam. De gewone mensen hebben een triest lot en kunnen vaak elementaire levensbehoeften niet bevredigen. De kinderen daar willen al te graag naar school gaan, maar ze krijgen de kans niet om hun talenten te ontplooien. De zogenaamde ’elite’ doet er alles aan om Europese pogingen om de situatie van de gewone mensen te verbeteren, als neo-kolonialisme af te wijzen. Uiteraard, want hun positie zou in gevaar komen als de massa beter opgeleid zou zijn.

Is dit nu een pleidooi voor neo-kolonialisme? Wie zoiets denkt, getuigt van slechte wil. Ik pleit voor mededogen, broederlijkheid en het opnemen van onze verantwoordelijkheid. Ik verafschuw diegenen die in naam van antiracisme al meer dan zestig jaar de vreselijke ellende in zwart Afrika laten doorgaan. Links draagt een grote schuld aan die situatie.

Het blanke ras leefde gedurende 2000 jaar in een christelijke beschaving. Velen hebben daarom de roeping gevoeld om de ’Blijde Boodschap’ in de wereld te verspreiden en in praktijk te brengen. Voor wie het is vergeten, vat ik hier die Blijde Boodschap kort samen:

 • wees nederig en zachtmoedig van geest
 • ga met de naasten om in zelfverloochening en zelfopoffering
 • doe de ander niet aan wat je niet wil dat aan jou wordt aangedaan
 • als je rijk bent, verdeel wat je teveel hebt onder de armen
 • heb jouw vijanden lief
 • oordeel niet en je zult niet zelf veroordeeld worden
 • wees barmhartig want de zon gaat op voor de goeden en de slechten.

Dat veel blanken hun laars lapten aan deze christelijke deugden, mag de mensen van goede wil niet belemmeren om vol te houden. Ik wil niet zijn zoals die linkse mensen die uit zogenaamd anti-racisme en anti-kolonialisme de zwarten in Afrika aan hun lot overlaten; dit wil zeggen overlaten aan de tirannie, de onderdrukking en de uitbuiting van een kleine groep zwarte, corrupte machthebbers. Het falen van zestig jaar ontwikkelingswerk is een gevolg van de collaboratie met de meedogenloze machthebbers en van het verwaarlozen van de primaire taak voor de ontwikkeling van een land, namelijk goed basisonderwijs. De Belgische kolonisatoren waren wijzer dan de ontwikkelingswerkers nu.

Ik pleit integendeel om als blanke mensen uit christelijke naastenliefde op te komen voor de elementaire rechten van de gewone mensen in zwart Afrika. Veel kolonisatoren hebben dit in de mentaliteit van hun tijd begrepen. Hoe kunnen wij nu als Europeanen de armen en de verdrukten in zwart Afrika opnieuw hoop geven op een betere toekomst? Het links politiek-correcte denken verhindert een oplossing.

Zondag 17 september 2023: tweet van vandaag

Die boze oude blanke mannen toch

Dr. Albert Schweitzer (1875-1965) werkte van 1912 tot aan zijn dood als arts in Afrika. Hiervoor kreeg hij in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede. In bijgaande foto staat een citaat van hem dat verspreid wordt op twitter om aan te tonen hoe racistisch hij was. Nogmaals een oude, blanke man die zijn ware aard toont. Weg met hem! Kruisig hem! Pak hem zijn Nobelprijs af.

Ik wil hierbij een aantal kanttekeningen plaatsen. In die tijd (1938) dacht vrijwel iedereen in het Westen, in de Arabische landen en in Azië hetzelfde over het zwarte ras. De grootouders en overgrootouders van diegenen die deze tekst verspreiden, dachten ook hetzelfde. Ik vrees dat velen nog steeds hetzelfde denken, maar het niet meer durven luidop te zeggen. 

Indien een onderzoeker van een andere planeet een studie zou maken over de voetbalhooligans en over de verschrikkingen van het nationaal-socialisme en het stalinisme, dan zou hij wellicht een zeer racistisch beeld ophangen van het blanke ras. Maar dit even terzijde.

Is de opvatting van Albert Schweitzer over de zwarten juist? Neen, maar dat is een complex verhaal dat ik probeer kort uit te leggen. Toen ik werkte als pedagoog in het binnenland van Congo waar ik les gaf aan toekomstige onderwijzers en daarvoor ook beschikte over een kleine proefschool lager onderwijs, waren daar veel pientere kinderen. Ik herinner mij nog zeer goed een meisje dat een wiskundige knobbel had en wonderwel nieuwe kennis oppikte. Er was echter geen vervolgopleiding om hun talenten verder te ontplooien. In zwart Afrika ligt een enorm onontgonnen potentieel aan intelligentie en talent.  

Voor de intellectuele ontwikkeling van een kind zijn de eerste levensjaren cruciaal, vooral wat betreft de taalontwikkeling. Goed opgeleide moeders zijn de beste waarborg voor het stimuleren van de intellectuele ontwikkeling van een kind (ook in ons land heeft een 4-jarige kleuter uit de laagste sociale klasse een veel kleinere woordenschat dan andere kleuters, met alle gevolgen voor hun schoolresultaten later). Aangepast speelgoed en gezonde voeding zijn even belangrijk. Kinderen die langdurig honger lijden in een periode waarin de hersenen groeien, blijven hun hele leven dom. In landen waar vrouwen weinig scholing hebben worden veel kinderen onvoldoende gestimuleerd. Dat heeft grote negatieve gevolgen voor onder andere de economische, wetenschappelijke en culturele prestaties van die landen (hallo Moslims, zijn jullie er nog?).

Opdat de zwarten in Afrika een hoger ontwikkelingsniveau zouden bereiken is het van belang het basis- en vervolgonderwijs voor vrouwen zo goed mogelijk te organiseren. Dan duurt het nog enkele generaties vooraleer het intellectuele niveau van de bevolking op peil zal zijn. Zo’n onderwijsproject is voor het ontwikkelingswerk politiek gezien niet zo interessant. De eerste resultaten zijn pas na 20 of 30 jaar zichtbaar. Bovendien heeft de heersende klasse in die landen er belang bij de bevolking dom te houden (in feite niet, maar die klasse denkt slechts op de korte termijn).

De massa-emigratie van zwart Afrika naar Europa werkt contraproductief. Op die manier gaan alle nog enigszins opgeleide zwarten weg. Doordat de EU daar geen maatregelen tegen neemt, werkt zij mee aan het voortduren van de ellende in zwart Afrika.

Albert Schweitzer had verkeerde ideeën over het zwarte ras, maar hij heeft tienduizenden van veel lijden verlost in zijn hospitaal. Dat is toch beter dan alle zwarte artsen die naar het Westen zijn geëmigreerd om daar meer geld te kunnen verdienen.

Wat kan Europa doen? Zo snel mogelijk moet er een verbod komen op toeristische reizen naar Noord-Afrika en eventueel ook op alle handelsverkeer totdat deze landen paal en perk stellen aan de uittocht van bootvluchtelingen. Daarna moet er een passend gebied in Afrika militair worden bezet  om daar een reusachtig asielzoekerscentrum te vestigen waar alle illegalen naartoe worden gebracht (klinkt erg kolonialistisch, maar er is geen andere oplossing). In een volgende fase worden goed opgeleide zwarten betaald om in hun land van herkomst in het onderwijs te gaan werken. Veel zwarte kinderen zullen hun talenten eindelijk kunnen ontplooien, dan zal het vanzelf beter gaan met die landen en hoeft niemand nog te emigreren. Het zou best kunnen dat de toekomst van de mensheid in Afrika ligt, terwijl wij in Europa verzuipen door de stijging van de zeespiegel en stikken in de rook van bosbranden en industrieën. De mensheid vond haar oorsprong in Afrika en keert wellicht daarheen terug. Alles komt op zijn pootjes terecht.

Maandag 18 september 2023tweet van vandaag 

Het grootkapitaal is erg tevreden met de acties van Extinction Rebellion. Die leiden de massa af van de enige remedie die kan helpen: de olieproductie nagenoeg overbodig maken.

Hoe kan dat? Als de massa slechts koopt wat absoluut noodzakelijk is, zodat de industriële productie met 90% moet verminderen. Als de massa slechts de absoluut noodzakelijke verplaatsingen maakt. Dan wordt er 90% minder benzine en diesel verbruikt. Als de massa in de mate van het mogelijke slechts regionale producten koopt, dan zal het transport met 90% afnemen. Als de nacht wordt gezien als een tijd om te slapen, dan kunnen de lichten in huis, op straat en langs de wegen ’s nachts worden gedoofd en vermindert het elektriciteitsverbruik wellicht met 90%.

Wat de massa het meest zal verrassen als deze adviezen worden opgevolgd: minder verslaafdheid aan materiële zaken, meer aandacht voor elkaar, meer zorgzaamheid, minder depressies en zelfs veel minder criminaliteit.

Ik durf voorspellen als dit in Europa een massabeweging wordt, dat de gehele wereld geïnspireerd zal worden.

Kijk eens op mijn website naar wat ik schrijf over een meer natuurlijk leven: https://ministrando.org/21ste-eeuw/terug-natuurmens.html

Mijn maatschappijvisie is uitgewerkt in het essay „Slotsom” (zie mijn website www.ministrando.org

Vrijdag 22 september 2023: Tweet van vandaag, tegen beter weten in:

Na al de schandalen in de Kerk en voor allen die zich lieten ontdopen, toch nog even duiden op de ethiek van het christendom die wellicht voor de toekomst de enige redding biedt. Uit de brief van Paulus aan Timotheus:

"Dierbare, Onderwijs dit alles en spoor ertoe aan. Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd”. 

Je hoeft niet gelovig te zijn of praktiserend, maar dit is de ethiek die aan de grondslag ligt van de Europese beschaving waar de hele wereld naar opkijkt.

Aanvulling: Ernest Renan schreef in 1866: "Het Oude Testament legt de kiem voor de ware democratie in haar meest zuivere vorm: God wreekt de arme en de zwakkere tegen de rijken en de machtigen. Ook de profeten kwamen voortdurend op voor het gewone volk: zij legden een relatie tussen ’rijk, goddeloos, gewelddadig en slecht’ en tussen ’arm, zacht, nederig, godvruchtig’." Het toegenomen verschil tussen arm en rijk, door de onverzadigbare hebzucht van de rijken, en het misbruik van de macht in de politiek zijn de belangrijkste oorzaken van de ellende in de wereld en leiden tot een door de mensen veroorzaakte apocalyps. De ethiek van de bijbel is het ware joods-christelijk fundament van een beschaving die zich beschaving kan noemen.

Zaterdag 23 september 2023: De wetenschap heeft heel veel goeds gebracht, maar wat de wetenschap niet kan is een antwoord geven op de vraag naar de zin. Doordat de wetenschap en de daarmee samenhangende techniek zo’n vlucht hebben genomen, wordt de vraag naar de zin niet meer gesteld. De mensen zijn betoverd door de techniek, wat in dit informatietijdperk angstaanjagende vormen heeft aangenomen. Een voorbeeld van dit laatste is het uren staren naar de smartphone, meestal totaal ’zinloos’ gedrag. Het verdringen van de zinvraag is voor de wetenschap een vrijbrief om alles uit te proberen, ook de middelen die tot een door de mensen veroorzaakte apocalyps kunnen leiden.

De wetenschap en de techniek zijn meester geworden over de mensen. Zij bieden ogenschijnlijk orde en veiligheid in de wereld. We zijn gelukkige slaven geworden.

Woensdag 27 september 2023: Enkele tweets van de afgelopen dagen

„Godvergeten” is onderdeel van een links complot

Het al jaren durende, zich steeds herhalende doorspitten van seksueel misbruik, gepleegd door een uiterst kleine minderheid van de priesters in de Katholieke Kerk, is geen zoeken meer naar waarheid en rechtvaardigheid, maar pure haat van Links tegen het christendom. Dit moet gezien worden in combinatie met het verwelkomen door Links van tientallen miljoenen moslims in Europa, want zij weten dat „ Als het christendom verdwijnt, dan komt de islam in de plaats”. Links is uit op de totale vernietiging van onze Europese beschaving. 

We gaan de weg op van Libanon, ooit de Parel van het Midden-Oosten, nu is Libanon een hel. De libanonisering van Europa is al zichtbaar in de grote steden. Op dit moment is het de beurt aan Nagorno Karabakh, waarbij het geen etnische strijd is zoals geduid door Links geïnfiltreerde media, maar de zoveelste machtsovername van de islam op het christendom.  

Het wordt de hoogste tijd dat de Kerk terugslaat. Bijvoorbeeld door huwelijken en begrafenissen in kerken slechts toe te staan voor praktiserende katholieken. De anderen kunnen dan als honden worden begraven of in de oven geduwd.

Nog beter zou zijn, en dit zeg ik als pedagoog, dat er een nieuw katholiek onderwijsnet komt, uitsluitend bestemd voor kinderen uit christelijke gezinnen. Daar zal de elite worden gevormd die Europa shall make great again. Ik ben er zeker van dat deze scholen een enorme aantrekkingskracht zullen hebben.

Als de christenen de Linkse Kerk een halt kunnen toeroepen, dan zullen we eens zien wat het christendom te bieden heeft: barmhartigheid, zachtmoedigheid, vergevingsgezindheid (onbekend bij Linkse mensen), naastenliefde, nederigheid, offerbereidheid. Dit zijn precies de waarden of de ethiek die we in deze eeuw hard nodig hebben, gezien de catastrofe die nakend is .

Ik put mijn hoop uit wat de Deense theoloog Hans Larsen Martensen in 1866 schreef in zijn ’Christian Dogmatics’. Namelijk dat Christus de Kerk die hij heeft gesticht, niet zal laten vallen. Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

(Wilt u meer weten over mijn visie: lees dan „Slotsom’ waarnaar in mijn website www.ministrando.org wordt verwezen).

—------

De invasie van gelukzoekers: een goede zaak In plaats van mij te ergeren ben ik erg blij dat de invasie van gelukzoekers naar Europa almaar toeneemt. Straks moeten we alle hotels volstoppen met illegalen en er in Europa miljarden aan uitgeven. De belastingen en de zorgpremies moeten omhoog. De wachttijd voor een huurwoning wordt honderd jaar. In de steden worden tentenkampen opgebouwd. Het aantal daklozen explodeert. Waarom is dit een goede zaak? Dat is de enige weg om aan te tonen dat onze regeringsleiders onze beschaving naar de knoppen helpen. Maar nog erger is dat het lot van de Derde Wereld nog verschrikkelijker zal worden: de jongeren trekken er massaal uit weg in plaats van hun eigen land op te bouwen, de dictators blijven aan de macht, vanuit Europa is er geen geld meer voor ontwikkelingshulp. Europa verliest de kracht om een voorbeeld van democratie en rechtvaardigheid te zijn in de wereld. Partijen zoals Groenlinks verzetten zich tegen een asielstop, vanuit mooie en menslievende idealen. Toch is dit de weg van goede bedoelingen die naar de hel leidt. Ze komen er wel achter. De escalatie van de migratiecrisis zal, naar ik hoop, de weg openen voor een politicus met verstand, inzicht en moed. Voor haar of hem heb ik mijn essay „Slotsom” geschreven (zie mijn website http://ministrando.org)

—-----

Ontdopen in een kroeg: De Standaard op z'n best

In de oorspronkelijke christelijke krant De Standaard staat dit artikel over een kroeg waarin men formulieren kan invullen om zich te laten ontdopen. Hoe triest en desolaat. Het wordt tijd dat de Kerk alleen huwelijken en begrafenissen toelaat voor praktiserende katholieken. De ontdoopten kunnen dan huwen in een kroeg en bij een crematie de as in een bierglas stoppen. Is er dan niemand meer die respect heeft voor de 98% priesters die zich onbaatzuchtig voor anderen inzetten en nooit kinderen hebben misbruikt? Ok. Er is ooit gezegd geweest: "Als het christendom verdwijnt, komt de islam in de plaats". Succes ermee en dank aan De Standaard. ‘Godvergeten’ was de druppel: cafégangers schrijven zich collectief uit de kerk uit.

—-----

Nagorno-Karabagh: DOOD AAN DE CHRISTENEN! 

De mainstream media verzwijgen het alweer. De overrompeling van Nagorno-Karabakh door Azerbaijan is een conflict tussen de islam en het christendom. De christenen wacht hetzelfde lot als de joden in Marokko, Algerije, Tunesië en Egypte die met honderdduizenden moesten vluchten (onder andere naar Israël waar de islam hen ook geen plaats gunt). Hun eigendommen werden geconfisqueerd. Uit Turkije werden de christenen verdreven. Bij de volkstelling in 1920, dus na de genocide op de Armeniërs, waren er in Turkije 2 miljoen christenen; nu nog 2000. Nu is het de buurt aan de christenen in Nagorno-Karabakh. Onze Europese regeringsleiders willen het niet zien, kunnen het niet zien. Onze joods-christelijke beschaving wordt meer en meer ondermijnd door de aanwezigheid van de islam in Europa. Er komt een einde aan een mooi, verlicht tijdperk waar we zo intens konden genieten van onze vrijheid.

Een droomscenario voor Poetin 

Het zou weleens kunnen behoren tot de logica van Poetin om een atoombom op een Europese stad te gooien. Hij hoeft geen vergelding te vrezen, want het Westen weet dat in dat geval vanuit Russische onderzeeboten tientallen steden in de VS en in Europa verwoest zullen worden. Er volgt noodgedwongen een wapenstilstand, ook in Oekraïne. De volgende tien jaar wordt er niets meer ondernomen. De status quo wordt behouden. Waar moet die atoombom worden gegooid? Liefst in een klein land dat een grote mond heeft opgezet tegen de Russische inval in Oekraïne. Nederland komt in het vizier. De bevolking van de grotere landen zal niet accepteren dat er een vergelding komt, want dan riskeren ze hun eigen vel. Welke stad in Nederland moet van de aardbol verdwijnen in de logica van Poetin? Rotterdam lijkt erg geschikt. Daar is geen cultureel erfgoed. De Rotterdammers zijn gewend platgebombardeerd te worden. Bovendien speelt deze havenstad een cruciale rol voor de Europese economie Benieuwd of deze diagnose over de hersenspinsels van Poetin klopt. P.S. dit is bedoeld als waarschuwing over de dreigende situatie waarin we zijn terechtgekomen. Houdt de NAVO hier rekening mee? (een meer optimistische visie staat in mijn essay „Slotsom”; zie mijn website http://ministrando.org)

Donderdag 28 september 2023: Mijn tweet vandaag:

Vergeving: een vergeten deugd

Deze avond gaan in ons land 10.000 meisjes tussen 8 en 16 jaar naar bed met de angst dat hun vader of oudere broer hen ’s nachts opnieuw zal verkrachten. Dit cijfer is gebaseerd op wat bekend is over de frequentie van incest. Dit zeer ernstig misdrijf dat verwoestende effecten heeft op de persoonlijkheidsontwikkeling van de slachtoffers, komt voor in alle sociale klassen. De daders zijn soms bekende figuren uit de politiek, het bedrijfsleven of de entertainmentindustrie.

Ik was eens aanwezig bij een rechtszaak over de vader van een meisje dat ik in behandeling had. De rechter hing een zeer negatief beeld op van die man die jarenlang zijn dochtertje had misbruikt. Op een gegeven moment zei het meisje: „Het is wel mijn vader hoor!”. Dit sloeg in als een bom. De rechter stond met haar mond vol tanden. Dit meisje was wijzer dan de rechter.

Hier zal ik proberen duidelijk te maken wat met deze anekdote wordt bedoeld. De MeToo-beweging, de ophef over het seksueel misbruik in de kerk en elke andere actie die wordt ondernomen om bekend te maken wat vrouwen en kinderen wordt aangedaan, is een uitstekende zaak. De slachtoffers durven nu naar voren te komen. De daders blijven niet ongestraft. In de samenleving is er een groeiend bewustzijn van grensoverschrijdend en immoreel gedrag.

Zijn de slachtoffers hiermee voldoende geholpen? In bovenstaand voorbeeld kan de vader een celstraf krijgen. Het gezin vervalt dan in armoede. De vader kan door iedereen uitgekotst worden. Het meisje deelt in die maatschappelijke veroordeling, zoals blijkt uit de reactie van het meisje. Er is hier simpelweg geen passende maatregel, maar de wet moet wel toegepast worden. Als therapeut stond ik uiteraard voor 100 procent achter het meisje. Zij kon zelf aangeven wat ze wou. Indien zij aangeeft dat er toch nog een band is met de vader, dan kan gezocht worden naar een herstel van de relatie met haar vader. Als de vader zijn straf heeft uitgezeten, berouw toont en om vergiffenis vraagt, dan kan het meisje zelf beslissen of zij hem wil vergeven. Hierbij mag uiteraard niet de minste drang op het slachtoffer worden uitgeoefend. Het proces van straf tot vergiffenis is de beste manier om de verwoestende gevolgen van incest tegen te gaan. Als het slachtoffer vergiffenis heeft geschonken, dan is het volgens mij de plicht van de samenleving om de dader weer in haar midden te accepteren.

Is in deze tijd van de even verwoestende effecten van de sociale media en van de op sensatie beluste mainstream media nog vergiffenis mogelijk? Ik vrees het ergste. Als ik mensen zie die luid schreeuwen om wraak en vergelding, dan vermoed ik dat hier het freudiaans projectiemechanisme werkzaam is. Mensen projecteren hun eigen wandaden of immorele verlangens op anderen. Hoe luider hun protest, hoe groter de kans dat zij zelf in de fout zijn gegaan. Zou dit misschien ook gelden voor journalisten die van geen ophouden weten en de daders blijven achtervolgen?

„Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen”, zei Christus en toen dropen de omstanders af. Ik vrees dat we met de ontkerkelijking en de hetze tegen de katholieke kerk een van de meest fundamentele deugden van onze joods-christelijke beschaving aan het kwijtraken zijn.

(Om de fundamenten van onze beschaving te herstellen doe ik een aantal voorstellen in mijn essay „Slotsom”; zie mijn website www.ministrando.org)

===

Even onder ons: Twitter of X maakt duidelijk hoeveel domme mensen er rondlopen en hoeveel zieke geesten. Maar omdat er ook interessante tweets staan en je soms direct informatie krijgt over een gebeurtenis blijft X toch nuttig. Een duivels dilemma.

Vrijdag 29 september 2023:

tweet in de ochtend: Een land heeft geen toekomst als het volk zich niet verbonden voelt door een gemeenschappelijke religie, een gedeelde geschiedenis, gedeelde normen, waarden en tradities.

Indien de religie verdwijnt, dan neemt de economie het over. Dat precies is de oorzaak van de destructie van de planeet Aarde.

Indien er geen verbondenheid is, dan raken meer en meer individuen ontspoord. Vaak met fatale gevolgen.

(Nog niet overtuigd? Lees dan mijn essay „Slotsom”; zie www.ministrando.org)

Zaterdag 30 september 2023:

God en het seksueel misbruik in de Kerk

Na de ophef over het seksueel misbruik in de katholieke Kerk hebben velen het geloof afgezworen of ze lieten zich ontdopen. Vaak gebeurde dit in een opwelling. Om de lezer te helpen zijn beslissing goed te funderen, probeer ik hier zo logisch mogelijk te verduidelijken wat zo’n beslissing betekent. Dit is geen poging tot bekering, maar gewoon een wetenschappelijk betoog.

De Kerk is al vaker in opspraak geweest. Voltaire bijvoorbeeld biedt harde bewijzen om tot de conclusie te komen dat de Roomse Kerk gedurende eeuwen een criminele organisatie was. Grootgrondbezitters in Avignon bijvoorbeeld werden onterecht beschuldigd van ketterij, zodat de Kerk hun bezittingen kon confisqueren. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw ging de bisschop van Brugge rijke oude weduwen en vrijsters persoonlijk bezoeken. Hij gaf hen de waarborg in de hemel te komen als het bisdom hun erfgenaam werd. Boze familieleden hebben de wet doen veranderen.

De Kerk is mensenwerk. Zodra psychopaten daar de macht krijgen, gaat het fout. In de politiek is dat ook zo. Seksueel misbruik komt overal voor, dus ook in de Kerk. Erg is uiteraard dat misbruik werd gemaakt van goedgelovige kinderen.

Dit gezegd zijnde moeten we oppassen het kind niet met het badwater weg te gooien. De Kerk is de gemeenschap van gelovigen. Moet het verlaten van de Kerk per definitie ook betekenen dat het geloof wordt afgezworen? Stel nu eens dat het christelijk geloof waar is en geen verzonnen fabeltje. Dit geloof werd aan de mensen verkondigd door Christus. Volgens de christelijke leer is Christus God. Hij is weliswaar de Zoon van God, maar hoort bij de Heilige Drievuldigheid. Christus is daarom wel degelijk de mensgeworden God. God is almachtig, alwetend en eeuwig. Dit zou betekenen dat de christelijke leer de ene ware godsdienst is (de Kerk benadrukt dit nu niet meer uit angst voor de imperialistische islam). Wie de christelijke leer moedwillig verwerpt, gaat de strijd aan met de almachtige God.

Er is meer. Wat houdt het christelijk geloof eigenlijk in? Ik beperk me hier tot enkele essentiële zaken. Ten eerste is het voornaamste gebod de naastenliefde. Die liefde is onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Niemand kan worden uitgesloten, ook niet de vijand, de ongelovige of de afvallige. Er kan nooit een argument worden gevonden om de liefde voor een ander te beëindigen. Dit lijkt mij de enige echte definitie van liefde.

Ten tweede wordt in het Evangelie gezegd dat wie rijk is en zijn rijkdom niet verdeelt onder de armen nooit in het Koninkrijk Gods kan binnenkomen. Christus zei het wat plastischer: Die rijke is als een kameel die door het oog van een naald moet gaan. Wat op hetzelfde neerkomt.

Ten slotte moeten de gelovigen werken aan het tot stand komen van het Koninkrijk Gods. In dat koninkrijk heerst de grote God van Liefde over de mensen die "volmaakt zijn zoals hun hemelse Vader volmaakt is". Het perfecte geluk dus. Aangezien we allemaal zonden bedrijven, moeten we zoals Kierkegaard zegt leven „in vrees en beven”.

We hebben dus alle reden om het christelijk geloof af te zweren. Ten eerste hoeven we dan slechts lief te hebben diegenen die ons voordeel en lustbevrediging opleveren. Voldoet de andere niet aan onze voorwaarden, dan gaan we scheiden. Ten tweede hoeven we geen schuldgevoelens te hebben als wij in luxe leven en anderen met de kruimels tevreden moeten zijn. Ten derde is er geen Koninkrijk Gods, geen hemel en geen hel, dus kunnen we onze gang gaan.

Dus lieve lezer, zweer het geloof af en wees gelukkig.

Maandag 2 oktober 2023. Tweet van vandaag:

De explosieve cocktail van massa-immigratie en klimaatverandering

Het ligt voor de hand welke twee ontwikkelingen ons lot de volgende jaren zullen bepalen. Het is geen doemdenken, maar een kwestie van met  open blik objectief vaststellen wat er nu gaande is. Andere ontwikkelingen of ingrijpende gebeurtenissen zijn niet uitgesloten. Hier beperk ik mij tot wat het duidelijkst is.

Ten eerste komt er geen stop aan de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Europa. Alle mooie woorden en voornemens van de regeringen blijven even loze kreten als de afgelopen dertig jaar. Ten tweede zal de klimaatverandering voortdurend tot ongekende rampen leiden. Acties van Extinction Rebellion en afspraken die regeringen maken zullen niets uithalen. Miljarden mensen in Azië willen dezelfde welvaart als wij en zullen zich niet laten weerhouden door klimaatafspraken. In Zuid-Amerika gaat de verwoesting van het natuurlijk habitat gewoon door. Al wat de regeringsleiders in dat continent hierover zeggen zal, zoals de afgelopen vijftig is gebleken, niets veranderen. In grote delen van Afrika zullen de mensen niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien en hele gebieden worden onleefbaar. Voor hen zit er niets anders op dan vluchten naar landen van melk en honing.

Het is de combinatie van deze twee ontwikkelingen die ertoe zal leiden dat de spanningen escaleren. Daar is simpelweg niets tegen te doen. Het is beter dit gewoon te erkennen in plaats van onszelf illusies aan te praten. Wat zal er verder gebeuren als dit alles escaleert? De autochtone bevolking in Europa zal zich verplicht zien drastische maatregelen te ondernemen om zelf te kunnen overleven. Welke maatregelen dit zijn beschrijf ik in mijn essay „Slotsom” (zie www.ministrando.org).

Willen we niet mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van een hel op aarde, dan moeten de Europeanen niet rekenen op hun regeringen en zeker niet op de technocraten van de EU. Van hen komen slechts loze woorden en afspraken die later uitgesteld zullen worden om geen stemmen te verliezen bij de volgende verkiezingen. 

Vanuit het volk zelf moet een verantwoordelijkheidsbesef groeien om te voorkomen dat alle volkeren in deze eeuw omkomen in een alles verslindende holocaust. Het gaat om liefde en mededogen voor elkaar, zonder baatzucht en zonder er voorwaarden aan te stellen. Het gaat om een rechtvaardige verdeling van de rijkdom en van al wat levensnoodzakelijk is. Het gaat om onszelf niet als een god te zien, maar om de erkenning dat op elk van ons een appel wordt gedaan om ons op te offeren voor anderen (Wie ons hiertoe appelleert, moet ieder voor zichzelf beantwoorden). Niet ons eigenbelang geeft ons leven zin, zoals het materialisme en individualisme ons doen geloven, maar het opkomen voor het belang van anderen. De soldaat die zijn leven geeft voor zijn vaderland staat hiervoor symbool. De ouder die alles over heeft voor zijn kind is er een alledaags voorbeeld van.

Deze drie kenmerken van verantwoordelijkheid (onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke naastenliefde, verdeling van de rijkdom en dienstbaarheid voor anderen) vormen de kern van het christendom. Er is maar één religie die de mensheid kan doen overleven. 

Woensdag 4 oktober 2023: tweet van vandaag

De uitbreiding van de EU wordt een ramp voor de Europeanen

Vrijdag 6 oktober komen de Europese leiders bijeen in Granada om over de uitbreiding van de Europese Unie te overleggen. Sinds de oorlog in Oekraïne lijkt er plotseling haast om meerdere landen uit Oost-Europa toe te laten tot deze unie. Tot voor kort waren de meeste lidstaten, met Frankrijk voorop, faliekant tegen verdere uitbreiding. Eerst moest gewerkt worden aan betere integratie. Een andere reden was dat mogelijke kandidaat-landen corrupt zijn, arm en landbouw is er de voornaamste economische activiteit. Landbouw wordt nu al mateloos gesubsidieerd binnen de EU. 

Vanwaar die wending in het beleid? Waarom die haast? Sommige diplomaten zeggen dat angst nu een grote rol speelt, terwijl vroeger hoop op een groter en sterker Europa landen inspireerde om lid te worden. Angst lijkt mij geen goede drijfveer om beleid te voeren.

De voorstanders van een Europese Unie en van verdere uitbreiding gaan uit van de hypothese dat Europa dan beter de uitdagingen van deze eeuw zal aankunnen. Daar is de agressie van Rusland, de competitie met China, de massa-immigratie vanuit Afrika en islamitische landen en de gevolgen van de klimaatverandering. De vraag die hieraan vooraf moet gaan en die vergeten lijkt te zijn, is wat een land, een unie of een confederatie sterk maakt om al die uitdagingen aan te kunnen. ’Eendracht maakt macht’ is de nationale wapenspreuk van België. Eendracht is eenheid, eensgezindheid, overeenstemming, gelijkgestemdheid. Veel eendracht is er binnen de Europese Unie niet, zodat de massa-immigratie nooit zal stoppen en klimaatafspraken steeds verder worden uitgesteld. Binnen de unie zijn er landen die hun banden met Rusland niet willen verbreken en China ruim baan geven om zich in Europa te nestelen. De Europese Unie faalt al vijftig jaar op al deze terreinen. Daarom wordt het tijd een andere politiek te gaan voeren.

Waarop moet die eenheid gebaseerd zijn? Op geografische grenzen? Welk land tot Europa behoort is nogal onduidelijk. Geografisch strekt Europa zich uit van de Noordzee tot de Oeral. Rusland hoort daar ook voor een groot deel bij, alsook delen van Azerbaijan, Kazakstan en Turkije. Armenië hoort er niet bij, maar daar zijn de Armeniërs het niet mee eens omwille van culturele argumenten.

Eensgezindheid of overeenstemming kan ook gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke cultuur. Voor Europa is dit de Verlichting, de rationaliteit, de joods-christelijke ethiek. Daar horen Turkije, Albanië, Azerbaijan en Kazakstan niet bij. Armenië wel. Rusland zou er bijhoren indien het geen dictatuur zou zijn, er een vrije pers zou zijn, er eerlijke verkiezingen gehouden zouden worden en dissidenten niet vervolgd worden.

Is een uitgebreide Europese Unie noodzakelijk om de bovengenoemde uitdagingen beter aan te kunnen? Mijn hypothese is dat de uitbreiding van een Unie zoals die tot nu toe tot stand is gekomen Europa juist economisch, militair en politiek zwakker zal maken. Binnen de Europese Unie spelen Duitsland en Frankrijk de hoofdrol, tot frustratie van de andere landen. Zwakkere landen worden eindeloos gesubsidieerd met de bijdragen van de rijkere landen. De eersten zitten in een comfortabele positie met een wijntje na een dutje. De rijkere landen worden het spuugzat en dat zal bij een economische malaise toenemen. Het sterkste tegenargument is dat de gehoopte integratie van de huidige lidstaten nooit tot stand zal komen. Dat is de afgelopen duizend jaar niet gelukt en elk land heeft een eigen identiteit ontwikkeld die niet zomaar genegeerd kan worden. Dit geldt trouwens ook voor de VS, waar de verdeeldheid eerder toeneemt. In België is na bijna tweehonderd jaar de integratie tussen Walen en Vlamingen nog niet gelukt en de krachten om zich af te splitsen nemen toe. Vanuit Brussel wordt de soevereiniteit van de landen steeds verder uitgehold met als onvermijdbaar gevolg een verzwakking van de identiteit en van de motivatie om zich in te zetten voor doelen die technocraten opleggen.

Om mijn standpunt duidelijk te maken kan even verondersteld worden dat er geen Europese Unie is, maar een confederatie van samenwerkende, onafhankelijke en soevereine landen. Die samenwerking betreft vooral de defensie, het buitenlands beleid en de economie. Een soeverein land is trots, eensgezind, er heerst verbondenheid tussen de burgers, er is een leger met jonge mannen en vrouwen die gemotiveerd zijn om hun vaderland te verdedigen. Er zullen landen zijn die aan de kop lopen op wetenschappelijk, technologisch en economisch gebied. Die landen zullen de andere landen binnen de confederatie inspireren. Er ontstaan samenwerkingsverbanden. Sterkere landen zullen de zwakkere landen voortstuwen. Ook geldt dit op militair gebied, omdat iedereen wel inziet dat we samen sterker staan tegenover potentiële vijanden. Waar het hier om gaat is dat precies de soevereiniteit van een land de krachtbron is voor de beste prestaties.

Queen Amalia for president

Bij een Europese Confederatie is geen geldverslindende bureaucratie nodig. alsook geen nachtelijke vergaderingen. Voor een Europese verkiezing kan elk land een charismatische persoonlijkheid kandidaat stellen voor het presidentschap voor een periode van vier jaar of een land sluit zich aan bij de kandidaat die een ander land heeft voorgesteld. De periode van vier jaar kan altijd verlengd worden indien het Europese volk haar of hem verkiest. We zouden ons kunnen voorstellen dat koningen Amalia de harten van velen verovert en door een meerderheid van de Europeanen wordt gekozen als president. Zij kan dan het koningschap mooi combineren met deze functie. De president zetelt met een klein team van experten in Wenen en heeft als voornaamste taak samenwerkingsverbanden tussen landen te stimuleren en te bekrachtigen in verdragen.

Kan die confederatie uitgebreid worden met de landen die de Europese Unie nu op het oog heeft? Dat kan bij wijze van spreken morgen al. Zij blijven echter zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, maar ze kunnen rekenen op samenwerking met de andere landen binnen de confederatie. Dit appel op zelfverantwoordelijkheid lijkt mij hèt recept voor vooruitgang en het beste medicijn om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen. 

Donderdag 5 oktober 2023: Tweet van vandaag

95 procent van de asielzoekers is niet crimineel

Op X (voorheen twitter) circuleren dagelijks filmpjes waarin zwarten of Noord-Afrikanen uit het niets een blanke man aanvallen en zwaar verwonden, vrouwen lastig vallen, in groepen winkels plunderen of zich masturberen tegen een auto. Deze filmpjes doen de emoties hoog oplopen zoals blijkt uit de reacties van het twittervolk. De meeste fimpjes komen voortdurend terug en gaan jaren mee. Op die manier ontstaat het beeld van een invasie van wilde stammen die onze steden onveilig maken.

Aangezien ik gedurende vijftig jaar projecten heb geleid voor jonge, recidiverende en gewelddadige criminelen weet ik precies over welke jongeren en jong-volwassenen het gaat. Onderzoek toont overtuigend aan dat het hier gaat om een kleine minderheid van ongeveer 5 procent. Die zijn nauwelijks voor behandeling vatbaar en ze blijven tot ver in de volwassenheid crimineel. Als in een stad 10.000 Marokkaanse jongeren wonen, dan is 5 procent - dat is 500 jongeren -, onverbeterlijk crimineel. Die groep kan een hele wijk terroriseren met als gevolg dat de Marokkanen tot de meest gehate bevolkingsgroep zijn gaan behoren. In de jaren 90 had jeugdzorg in Amsterdam die groep opgeheven. Men wachtte gewoon tot ze aangehouden werden voor een ernstig misdrijf, zodat ze in detentie geplaatst konden worden. Ik waarschuwde hiervoor en vergeleek dit met een kankerpatiënt die nog niet behandeld wordt omdat er geen uitzaaiingen zijn. Amsterdam zit nu met de gebakken peren want die groep zit nu in de zware (drugs-)criminaliteit.

Een verstandig mens doet er goed aan, om ondanks alle woede opwekkende video’s, voor ogen te houden dat het gaat om een kleine minderheid. Dit geldt ook voor asielzoekers uit zwart Afrika of uit islamitische landen. Het beleid moet er daarom op gericht zijn die kleine groep hard aan te pakken en zo snel mogelijk uit te wijzen. Dat laatste lukt echter niet want in de landen van herkomst zit precies ook de groep van criminelen aan het roer.

Wat moet er dan wel gebeuren? Wie mijn publicaties heeft gelezen, weet dat ik pleit voor een massale terugkeer van niet-westerse immigranten naar de landen van herkomst. Velen verwijten mij daarom een racist te zijn. Stel nu eens dat er een massale terugkeer plaatsvindt. Dan komt wellicht een einde aan de ellende in die landen. Alle kinderen, meisjes en jongens, zullen goed onderwijs krijgen. De ziekenzorg zal sterk verbeteren dankzij al die artsen en verpleegkundigen van niet-westerse afkomst die nu in Europa werken, er zal werkgelegenheid gecreëerd worden en last but not least de regering zal misschien zich ook moreler gedragen als bijvoorbeeld politici van niet-westerse afkomst hun verantwoordelijkheid zullen opnemen voor het land van hun ouders of grootouders. Dan zijn ook de voorwaarden gecreëerd om hun criminele landgenoten daar op te vangen en in de gaten te houden.

Wie immigranten hier naartoe haalt omdat de pensioenen betaald zouden kunnen worden (wat een gotspe) en omdat er hier een tekort is aan arbeidskrachten, die is de echte racist omdat hierdoor de ellende in de landen van herkomst blijft voortduren. Wie het schoentje past, trekke hem aan.

(bent u nog niet overtuigd van mijn voorstel, raadpleeg dan mijn essay „Slotsom”, info om www.ministrando.org)

===

Het wordt tijd te stoppen met twitter. Al drie weken tweets verstuurd met verwijzing naar mijn essay „Slotsom”; een tweet had meer dan 14.000 kijkers, de tweet hieronder al meer dan 42.000 kijkers, andere enkele duizenden en meestal honderden. Dus interesse genoeg, maar geen enkele verkoop van dit goedkope (9 euro) essay. Doet mij niks. Het is slechts verloren moeite. Ik moet gewoon wachten tot wat komen gaat. Ik doe nog een paar dagen voort en dan „Salut et merci”, om opnieuw te duiken in filosofie afgewisseld met Marcel Proust. Dat vind ik een heel aangenaam tijdverdrijf in afwachting van wat niet te voorspellen is.

Vrijdag 6 oktober 2023  Tweet van vandaag:

Waarom joden zich goed integreren en moslims niet

In Antwerpen wonen 20.000 joden. Ik heb nog nooit gehoord van een joodse jongen die wegens een misdrijf werd aangehouden door de politie. Jonge Marokkaanse delinquenten zijn er aan de lopende band. De joden geven al eeuwenlang het voorbeeld van hoe te integreren in een land, zonder te assimileren. Als groep behouden ze hun identiteit en toch zijn ze vaderlandslievend. Op de militaire begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog liggen duizenden joods-Franse gesneuvelden die gestorven zijn voor het vaderland en duizenden joods-Duitse gesneuvelden die eveneens gestorven zijn voor hun vaderland. Daar liggen ook militairen uit de toenmalige  koloniën, maar in beduidend kleinere aantallen.

In het Romeinse Keizerrijk discussieerden drie rabbijnen over de staat waarin ze leefden. De ene roemde het keizerrijk omdat bruggen werden gebouwd, markten de commercie bevorderden en in de openbare baden konden de burgers zich ontspannen. De tweede zweeg tijdens deze discussie en de derde had veel kritiek op het Romeinse Keizerrijk: die bruggen werden gebouwd om tol te kunnen heffen, de markten dienden het eigenbelang en de baden zaten vol hoeren. De rabbijn die zweeg keurt daarom niet de toestand van het keizerrijk goed. Volgens hem was het keizerrijk er nu eenmaal en daarom vond hij dat hij er niets had over te zeggen

De joodse integratie is op dit principe gebaseerd: we leven nu eenmaal in de staat zoals ze zich voordoet en de staat heeft zowel voordelen als nadelen. In een kapitalistisch systeem wordt bijvoorbeeld rijkdom gecreëerd, worden door de marktwerking de producenten en de consumenten met elkaar verbonden en dat systeem maakt het leven een stuk aangenamer. Het kapitalisme heeft ook zijn nadelen, zoals het winstbejag en het nastreven van het eigenbelang. Maar het kapitalisme is er nu eenmaal en we  moeten er leren mee te leven. Dit lijkt op wat Churchill zei over de democratie: ’Democratie is het slechtst denkbare politieke systeem, met uitzondering van alle andere’.

Aanvaarden van de staat zoals ze is, komt er bij de joden op neer dat de wetten van de staat gerespecteerd moeten worden. De wetten van het land zijn ook de wetten van de joden die er wonen. Als een niet-jood gaat stemmen, dan vervult hij zijn burgerlijke plicht. Als een jood gaat stemmen dan vervult hij niet alleen zijn burgerlijke plicht, maar bewijst hij ook zijn engagement voor het land waar hij gastvrijheid geniet. In de synagogen wordt op elke sabbat gebeden voor de koning of voor de republiek. Integratie betekent hier: we zijn wie we zijn en we dragen bij aan het land.

De grootrabbijn van Frankrijk Haim Korsia, verwijst naar de roeping van het joodse volk om ’het Licht in de naties te brengen’. Dit betekent niet dat de joden daarom beter zijn, want elk land en elk volk heeft de roeping een bijdrage te leveren voor de mensheid. Het Licht dat de joden brengen is dat de alteriteit in de wereld wordt gebracht. Dit wil zeggen dat de Ander (met een hoofdletter), onafhankelijk van zijn kenmerken of afkomst, aanvaard wordt als Ander. Die aanvaarding is wederkerig: daarom zal de jood zijn uiterste best doen om solidair bij te dragen aan de ontwikkeling van het land. Antisemitisme is niets anders dan niet kunnen aanvaarden dat er mensen zijn die verschillend zijn en toch integraal deel willen uitmaken van de samenleving.Tussen 1948 en 1970 werden honderdduizenden joden om die reden uit de islamitische landen verdreven en hen wordt zelfs geen plaats gegund in het door God aan hen beloofde land. Dit niet kunnen samenleven met anderen zien we ook ten aanzien van christenen: 120.000 christenen  werden vorige maand door moslims verdreven uit Nagorno-Karabach.

Wil een minderheid zich integreren en gerespecteerd worden, dan kan het voorbeeld van de joden een goede leidraad zijn. Er is een duidelijke scheiding van Kerk en Staat. De wetten van de staat worden gerespecteerd en niet vervangen door een eigen wetgeving. De minderheid zet zich evengoed in voor het landsbelang en heeft geen dubbele nationaliteit. Die minderheid vormt geen aparte politieke partij, maar is solidair met de partijen die het algemeen belang dienen. In de gebedshuizen wordt ook gebeden voor de koning.

Als een minderheid een ideologie aanhangt die de scheiding van Kerk en Staat niet kan aanvaarden, die de eigen wetgeving als absoluut ziet (bijvoorbeeld over de rol, de positie en de kledij van de vrouw), die een wetgeving die democratisch tot stand is gekomen als verwerpelijk beschouwt en bij wie de loyaliteit al of niet gedeeltelijk, blijft liggen in het land van herkomst, dan wordt integratie bemoeilijkt. Als die minderheid een eigen politieke partij opricht, wordt bewezen dat zij zich niet kan vinden in partijen die gegroeid zijn uit de cultuur en de geschiedenis van het land. Als de eigen identiteit desnoods met terreur moet worden bevochten, tegen de in het land heersende moraal in, dan is dit een teken dat integratie absoluut en definitief wordt verworpen. De politici in de Europese Unie en in de Europese landen moeten om die reden, krachtdadiger dan nu het geval is, de democratisch gekozen wetten verdedigen en van minderheden verwachten dat ze onze normen en waarden aanvaarden.

Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, zei mij dat toen hij als jonge zo goed mogelijk Nederlands probeerde te spreken, namen zijn Marokkaanse leeftijdgenoten hem dat kwalijk. Er zijn natuurlijk moslims die zich perfect integreren, maar zoals te zien is in de grote steden wordt de integratie van de meerderheid gedwarsboomd door de Oemma en de islam.

Zaterdag 7 oktober 2023  Tweet van vandaag:

Godsdienstoorlog terug van weggeweest

De inval vannacht van Hamas in de Israëlische stad Sderot bewijst voor de zoveelste keer wat religie kan aanrichten als er geen scheiding is van Kerk en Staat. De religie wordt dan door de politiek misbruikt en de volgelingen opgezweept. Helaas is in de islamitische cultuur de scheiding van kerk en staat ondenkbaar.

Met de komst van de islam zijn we terug van weggeweest. Godsdienstoorlog ligt weer in het verschiet en is in feite al begonnen. Daarom is het goed weer eens te luisteren naar Thomas Hobbes, die in de zeventiende eeuw zocht naar hoe een einde kon komen aan al die verschrikkelijke godsdienstoorlogen die toen woedden. Hobbes was zo slim om het bestaan van God niet te ontkennen. Hij zei gewoon dat God onkenbaar is. Geen mens is gerechtigd om het bestaan van God te bevestigen of te ontkennen. We kunnen over God simpelweg geen uitspraken doen. We weten daarom niet wat God van ons wil of welke geboden Hij ons oplegt. Volgens Hobbes is het beter een wereldse autoriteit te erkennen, op voorwaarde dat die autoriteit het welzijn van allen wil bevorderen. De burgerlijke macht vervangt de religieuze macht. Alleen de eerste is gewettigd.

Oorlog en wreedheid in naam van de vrede

De islam kent verschillende richtingen die elkaar op leven en dood bestrijden (wie zijn ogen openhoudt en kan lezen, kan dit elke dag zelf constateren). Daar bovenop beschouwen de moslims ongelovigen, afvalligen, joden en christenen als minderwaardige mensen omdat zij het ’ware’ geloof niet belijden (vandaar dat hun kinderen niet met niet-moslims mogen trouwen). Het doel is de hele wereld tot de islam te bekeren. Assimilatie of integratie in een niet-islamitische cultuur is ondenkbaar. Hun loyaliteit blijft daarom liggen bij de landen van herkomst. Islam is als zodanig een religie van de vrede, maar om die vrede te bereiken moeten de anderen gedwongen worden zich tot de islam te bekeren en weigeren zij, dan volgt oorlog of terreur. Oorlog in naam van de Vrede. Net zoals in de zeventiende eeuw in Europa.

Democratische besluitvorming

De oplossing ligt, net zoals in eeuwen terug in Europa, in de scheiding van Kerk en Staat, in de erkenning van de Rechten van de Mens, in de democratische besluitvorming bij de wetgevende macht, in de vrije meningsuiting en in de voortdurende dialoog, met respect voor het standpunt van de tegenstanders.

Nieuwe uitdagingen

Er is echter een probleem: het duurt eeuwen vooraleer een religie die de absolute waarheid meent te bezitten, een stap opzij wil zetten en de macht overdraagt aan de burgerlijke autoriteit. In deze tijd beschikken we niet over die tijd. Daarvoor is de wereld te dicht bevolkt, is er een bevolkingsexplosie in het Midden-Oosten, islamitische landen beschikken of zullen beschikken over atoomwapens en er zijn al honderdmiljoen moslims op Europese bodem. Als Iran bijvoorbeeld een stap te ver gaat in het bedreigen van de joodse staat Israël, dan wordt Iran radicaal en voor eeuwig van de kaart geveegd. In de Tweede Wereldoorlog heeft het ’beschaafde’ Westen atoombommen gegooid op twee Japanse steden en werden Duitse steden onnodig platgebombardeerd. Hierbij kwamen honderdduizenden mensen, baby’s, zieken, bejaarden, mensen die hun eigen regime verafschuwden en mensen van goede wil om, vaak levend verbrand. Tel daarbij de miljoenen jonge mannen die zijn gesneuveld of voor het leven lelijk verwond, en we weten wat ons te wachten staat als we toelaten dat de huidige godsdienstoorlog zich zal uitbreiden. Dat deze constatering niet doordringt, is het meest onbegrijpelijke van onze tijd. In Oekraïne weten ze ondertussen wat oorlog werkelijk betekent.

Hierbij heb ik het nog niet gehad over de andere uitdagingen waarmee we in deze 21ste eeuw geconfronteerd worden. Te denken valt aan de gevolgen van de klimaatverandering, de kolossale luchtvervuiling, de al lang voorspelde mondiale epidemieën of aan de massa-immigratie vanuit zwart Afrika.

De toekomst bepalen we zelf

Het gaat hier niet om een onheilsprofetie, ook niet om optimisme of om pessimisme. De toekomst bepalen we grotendeels zelf. Wat niet ontkend kan worden, zijn de uitdagingen waarvoor we nu staan. We zullen al onze krachten moeten verenigen om die uitdagingen aan te kunnen om van deze 21ste eeuw een succes te maken. Daarom is de strijd tussen links en rechts, tussen progressief en conservatief, niet alleen nutteloos, maar ook onverantwoord. Daarom is het de morele plicht van de moslims om terug te keren naar de landen van herkomst, om in die landen eindelijk vrede, welzijn en welvaart te realiseren en om de bevolking bij te staan in de onvoorstelbare ontwikkelingen in deze 21ste eeuw.

In mijn meest recente essay „Slotsom” (bestellen via amazon.nl) geef ik aan hoe we al die ellende kunnen voorkomen. Voorlopig verwacht ik geen verandering. Als ten gevolge van de klimaatverandering een enorme wereldwijde catastrofe ons overvalt of als een pandemie de wereldpopulatie decimeert, is de speeltijd voorbij. Gewoon afwachten en ondertussen de dag plukken. We zien wel.

De islam wil het judaïsme en het christendom uitroeien. Dit zal echter niet gebeuren. De christelijke Kerk is gesticht door Jezus Christus die een jood was en de zoon van God. Christus zal zijn Kerk niet laten vallen en evenmin de bakermat ervan. De eindstrijd is begonnen. Daarom moeten we blijven hopen en bidden. Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat.Zondag 8 oktober 2023  Tweet van vandaag: 

Vrede in Gaza en Midden-Oosten komt slechts als een sterk, blank Europa samenwerkt met teruggekeerde immigranten

Ode aan het blanke ras

Het blanke ras is het minst racistisch van alle rassen. Blanke christenen namen het eerste initiatief om een einde te maken aan de slavernij in Amerika, de Arabische landen en zwart Afrika. Het blanke ras heeft de mensheid enorme diensten bewezen. Dankzij de medische wetenschap hoeven mensen niet meer schreeuwend van ondraaglijke pijnen te sterven. Miljoenen kinderen kunnen overleven dankzij preventieve vaccinaties. Van heinde en verre komen zieken en gehandicapten naar westerse ziekenhuizen. Europese artsen trekken naar ontwikkelingslanden om daar, met gevaar voor eigen leven en gezondheid, de ontbrekende medische hulp te bieden.

Welke beschaving heeft een Bach, een Mozart, een Beethoven, een Chopin en talloze andere componisten voortgebracht? Alleen al het beluisteren van een cantate van Bach maakt de schepping van het universum zinvol. Denkers als Spinoza, Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Levinas en vele anderen hebben onze beschaving gemaakt tot wat ze is: een ongeëvenaarde combinatie van kennis en wijsheid, die via het onderwijs alle lagen van de bevolking heeft bereikt. Dankzij deze denkers heeft het Westen een voorsprong van minstens vijf eeuwen op andere beschavingen. 

In combinatie met de joods-christelijke ethiek biedt de westerse filosofie die het fundament is van kritisch denken en vrije meningsuiting, een weg naar een hogere beschaving voor de mensheid. Alhoewel ook de blanke beschaving nog een hele weg heeft te gaan en enorme fouten werden gemaakt, kunnen we schuld bekennen en anderen vergiffenis schenken. Dit laatste is in andere beschavingen helaas niet of nauwelijks aanwezig, zodat het ultieme kwaad er steeds opnieuw opduikt (zie bijvoorbeeld het verschil tussen het Chinese en Europese politieke regime).

Kunstenaars op allerlei gebieden hebben creaties van onschatbare waarde aan de mensheid geschonken. Een bezoek aan de Sixtijnse kapel, zich even bezinnen voor het schilderij ’de Viool’ van Picasso of het nostalgisch verlangen naar het eenvoudige leven in de schilderijen van de Vlaamse schilder Joseph Willaert, brengen de mens in een bovennatuurlijke trance. Wij zijn goden gelijk.

Blanke mensen zijn de hele wereld gaan verkennen. In hun koloniën werden scholen en ziekenhuizen opgericht. Een infrastructuur werd goed georganiseerd, zodat tot in de verste uithoeken een begin werd gemaakt van menswaardig leven. Toen de blanken regeerden tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika werden jaarlijks 3500 moorden gepleegd. Nu worden daar jaarlijks meer dan 24000 moorden gepleegd. Moesten de Afrikaanse landen nog steeds Europese koloniën zijn, dan leefden de zwarten nu in een aards paradijs en zouden meer dan honderdmiljoen Afrikanen bespaard zijn gebleven van een vreselijke dood, van verkrachtingen, van mutilaties en van hongersnood. Het koloniale systeem zou wellicht geëvolueerd zijn naar een broederband tussen Europa en Afrika waar solidair en als gelijkwaardige partners wordt samengewerkt. Mijn mooiste droom zou dan uitgekomen zijn want ik heb drie jaar als pedagoog in Congo gewerkt en ervaren welk enorm, nog onontgonnen potentieel aan intelligentie en talenten daar aanwezig is.

De blanke beschaving heeft enorme veerkracht. Tragische dieptepunten, die menselijk gezien onvermijdelijk zijn, werden altijd overwonnen. Ook de kolonisatie werd misbruikt en werd helaas niet gevolgd door een alliantie van landen die als broeders met elkaar omgaan. Tegen mensen die de kennis en de technologie misbruiken, werd en wordt weerstand geboden. In deze beschaving wint uiteindelijk het goede altijd op het kwade.

De blanke mens kan vergeven. Hij kan schuld bekennen. Hij kan berouw hebben. Hij zal zijn fouten proberen te herstellen. De ethiek waarop zijn beschaving is gefundeerd, zet hem aan tot barmhartigheid en onvoorwaardelijke liefde voor de medemens. Gedurende twintig eeuwen zijn er honderdduizenden blanken geweest, die de gelofte van armoede en gehoorzaamheid hebben afgelegd om zich onbaatzuchtig, zonder salaris en zonder vrije tijd volledig in te zetten voor hun medemensen, onafhankelijk van hun afkomst of geloof. Het toppunt van menslievendheid werd bereikt door de Vlaamse pater Damiaan die op Molokaï ging wonen tussen de verstoten melaatsen. Nergens op de wereld vinden diep mentaal gehandicapten zoveel zorg en een warm onthaal.  

Landen met een meerderheid van blanke mensen zijn het minst corrupt. Democratie heeft een einde gemaakt aan machtsmisbruik. Nergens ter wereld worden vrouwen zo gelijkwaardig en met respect behandeld. Nergens zijn de mensen zo vrij om hun mening te uiten. Nergens worden gezagsdragers zo kritisch gevolgd en desnoods terecht gewezen, zonder dat de boodschappers worden vervolgd en gemarteld. Nergens ter wereld worden politieke tegenstanders of andersgelovigen met respect behandeld, zonder dat ze massaal ontslagen worden of op een andere manier worden gediscrimineerd. Nergens ter wereld worden criminelen zo menswaardig behandeld.

De balans van goed en kwaad is zo overtuigend positief voor het blanke ras, dat we er alles aan moeten doen om dit te behouden. De blanke beschaving moet worden gekoesterd en zo zorgvuldig mogelijk bewaard. Het lot van de mensheid is er afhankelijk van, vooral nu, in een tijd waarin andere rassen en fanatieke groeperingen beschikken over wapens waarmee op gigantische schaal dood en vernieling gezaaid kan worden. We moeten om die reden ons verzetten tegen de voortdurende beschuldigingen aan het adres van het blanke ras , -vaak vanuit de blanke mensen zelf -, want het racisme van het blanke ras valt in het niets bij het racisme van andere rassen. Al die beschuldigingen wakkeren de haatgevoelens aan tegen blanke mensen, met het risico dat dit escaleert.

De blanke beschaving moet sterk blijven om een voorbeeld te zijn voor de gehele wereld en om anderen solidair bij te staan in hun streven naar menswaardig leven. Om die reden is een gezonde vorm van nationalisme en behoud van de absolute meerderheid van blanke mensen in westerse landen noodzakelijk voor de wereldvrede. De multiculturele samenleving daarentegen is de hedendaagse Toren van Babel die leidt tot chaos en een terugval in donkere tijden. Alleen een sterke blanke beschaving kan de wereld blijven dienen. Het lot van de vernederden, de vertrapten, de zieken, de gehandicapten en van doodarme mensen overal in de wereld is afhankelijk van de solidariteit die een sterke blanke beschaving zal bieden.

Is deze tekst nu racistisch? Moest een „Ode aan het zwarte ras” worden geschreven, wat evengoed mogelijk is, dan zou dit door de antiracisten geprezen worden. Waarom zou een ode aan het blanke ras dan racistisch zijn? Er is echter meer: Europa draagt een enorme verantwoordelijkheid als enige beschaving die de mensheid naar een hoger ontwikkelingsstadium kan leiden. De combinatie van de joods-christelijke ethiek, de rationaliteit en de Verlichting is ongeëvenaard. Zoals uit mijn website en mijn meest recente essay „Slotsom” (bestellen via amazon.nl) blijkt, zou volgens mij die verantwoordelijkheid vorm krijgen door in de internationale politiek de volgende prioriteiten te stellen:

 1. Zorg dat alle kinderen, meisjes en jongens, in de islamitische landen en in zwart Afrika naar uitstekende scholen kunnen gaan. De ontwikkeling van een land begint bij goed basisonderwijs en niet bij dure ontwikkelingsprojecten.
 2. Deze eerste en voornaamste prioriteit kan slechts worden gerealiseerd als niet-westerse immigranten massaal terugkeren naar het land van hun ouders of grootouders. Zij zullen die landen eindelijk een toekomst bezorgen met goed onderwijs, een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, voldoende werkgelegenheid en overheidsinstanties die zorgen voor de veiligheid en een eerlijke verdeling van de welvaart.
 3. Europa moet de fundamenten van haar beschaving streng bewaken zodat Europa een voorbeeld kan zijn dat andere landen inspireert. Er moet een einde komen aan het materialisme en het individualisme, In een spiritueel tijdperk ligt de nadruk op naastenliefde, zelfopoffering, soberheid, solidariteit. Deze spirituele waarden zullen meer dan ooit noodzakelijk zijn om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen. Een sterk Europa zal de teruggekeerde immigranten alle mogelijke steun kunnen geven.
 4. Mijn hypothese is dat een sterk, blank Europa in solidaire samenwerking met de teruggekeerde immigranten vrede, welzijn en welvaart zal brengen in het Midden-Oosten en zwart Afrika.
 5. Om het spirituele tijdperk mogelijk te maken moeten we sober leven, alleen het allernoodzakelijkste kopen en alleen absoluut noodzakelijke reizen ondernemen, zodat de industriële productie en het transport op het land, de zee en in de lucht met 90 procent gereduceerd kunnen worden. Het zal blijken dat dit de enige strategie is om de gevolgen van de klimaatverandering enigszins te beheersen. Als dit advies wordt gevolgd is immigratie van arbeidskrachten niet meer nodig.
 6. Wat moeten blijven onderhandelen om een einde te maken aan dè schande van de moderne tijd: de duizenden miljarden die jaarlijks wereldwijd worden besteed aan bewapening? Zijn de gigantische budgetten voor ruimtevaart en voor farmaceutisch onderzoek nog verantwoord of zijn we moreel niet verplicht andere prioriteiten te stellen?

(vanaf maandag 9 oktober zal ik een tijdlang niet twitteren om mij opnieuw te concentreren op mijn studie. Om u te troosten kan u ondertussen mijn essay „Slotsom” lezen; bestellen via amazon.nl)

P.S. In mijn tweet zei ik een tijdlang niet te twitteren. In werkelijkheid denk ik er definitief mee te stoppen. Alles was ik te zeggen heb, is gezegd en gepubliceerd. Nu gewoon afwachten op wat komen gaat.

en deze tweet tot slot:

Als de EU onze toekomst bepaalt, snellen we naar de afgrond

(omdat ik vanaf 9 oktober een tijdlang niet zal twitteren om mij te concentreren op mijn studie, geef ik hieronder wat ik essentieel vind)

Zoals blijkt uit mijn website en mijn meest recente essay „Slotsom” (bestellen via amazon.nl) zou volgens mij de internationale politiek de volgende prioriteiten moeten hebben:

 1. Zorg dat alle kinderen, meisjes en jongens, in de islamitische landen en in zwart Afrika naar uitstekende scholen kunnen gaan. De ontwikkeling van een land begint bij goed basisonderwijs en niet bij dure ontwikkelingsprojecten.
 2. Deze eerste prioriteit kan slechts worden gerealiseerd als niet-westerse immigranten massaal terugkeren naar het land van hun ouders of grootouders. Zij zullen die landen eindelijk een toekomst bezorgen met goed onderwijs, een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, voldoende werkgelegenheid en overheidsinstanties die zorgen voor de veiligheid en een eerlijke verdeling van de welvaart.
 3. Europa moet de fundamenten van haar beschaving streng bewaken zodat Europa een voorbeeld kan zijn dat andere landen inspireert. Er moet een einde komen aan het materialisme en het individualisme. In een spiritueel tijdperk ligt de nadruk op naastenliefde, zelfopoffering, soberheid, solidariteit. Deze spirituele waarden zullen meer dan ooit noodzakelijk zijn om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen. Een sterk Europa zal de teruggekeerde immigranten alle mogelijke steun kunnen geven. Dit sterke Europa kan alleen een Europese Confederatie van soevereine staten zijn, met inbegrip van Rusland en Israël.
 4. Mijn hypothese is dat een sterk, blank Europa in solidaire samenwerking met de teruggekeerde immigranten vrede, welzijn en welvaart zal brengen in het Midden-Oosten en zwart Afrika. In dat Europa zullen blanke Amerikanen die de Verenigde Staten wegens de burgeroorlog ontvluchten, welkom zijn.
 5. Om het spirituele tijdperk mogelijk te maken moeten we sober leven, alleen het allernoodzakelijkste kopen en alleen absoluut noodzakelijke reizen ondernemen, zodat de industriële productie en het transport op het land, de zee en in de lucht met 90 procent gereduceerd kunnen worden. Het zal blijken dat dit de enige strategie is om de gevolgen van de klimaatverandering enigszins te beheersen. Als dit advies wordt gevolgd is immigratie van arbeidskrachten niet meer nodig.
 6. We moeten blijven onderhandelen om een einde te maken aan dè schande van de moderne tijd: de duizenden miljarden die jaarlijks wereldwijd worden besteed aan bewapening. Zijn de budgetten voor ruimtevaart en voor farmaceutisch onderzoek nog verantwoord of zijn we moreel niet verplicht andere prioriteiten te stellen?

Er staan de mensheid verschrikkelijke gebeurtenissen te wachten. De tekenen zijn al zichtbaar: de gevolgen van de klimaatverandering, een nieuwe pandemie die dodelijker is dan de vorige is mogelijk, het Midden-Oosten staat in brand, een burgeroorlog woedt in de Verenigde Staten, de terreur van de maffia in Zuid-Amerika heeft volksverhuizingen naar Noord-Amerika tot gevolg, de massa-immigratie vanuit Afrika is onbeheersbaar, er zijn spanningen in het Verre Oosten, de aanwezigheid van atoomwapens in islamitische handen is hypergevaarlijk en er komen wellicht catastrofes waarvan we nog geen idee hebben. Dit alles samen zal voor blanke Europeanen duidelijk maken: (1) dat het christendom een onovertroffen openbaring is waardoor het goede,  liefdevolle en rechtvaardige in de wereld komt; (2) dat de blanke beschaving ongeëvenaard is en de belofte inhoudt van een hoger ontwikkelingsniveau voor de gehele mensheid.

We moeten daarom als blanke Europeanen het heft in handen nemen, alle niet-westerse immigranten terugsturen, want zonder Europa heeft de wereld geen toekomst. Het is de keuze tussen een sterk, blank Europa of een door de mensen veroorzaakte apocalyps. Het is ook de keuze tussen een wereld waarin het christendom aanvaard wordt als de enige Weg naar vrede en vervolmaking van de mensheid („Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is”) of een wereld vol haat en nijd.

Het zal duidelijk zijn dat de Europese Unie een beleid voert dat tegengesteld is aan het bovenstaande. Zolang onze toekomst bepaald wordt door de EU snellen we naar de afgrond.  

Ik wacht geduldig af. Bestel nu snel, voor het te laat is, via amazon.nl mijn essay „Slotsom”. 

AMEN zondag 8 oktober 2023 om 18.27

Maandag 9 oktober: Met diegene die denkt dat de multiculturele samenleving houdbaar is en dat de aanwezigheid van honderdmiljoen moslims op Europese bodem geen probeem is, ga ik niet in discussie. Wat mij betreft mag hij rustig verder dromen.

Er wachten ons verschrikkelijke tijden. De mensheid zal slechts gered worden als het christendom zegeviert. De bijbelse en evangelische geboden en waarden geven precies aan wat noodzakelijk is voor vrede, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Helaas hebben velen oren die niet horen, ogen die niet zien.

Het gaat mij niet om bekeren, maar om het vrijwillig aanvaarden, respecteren en opvolgen van die geboden en waarden. Wie geen vrede wil, onrecht pleegt en kwaadaardig is tegenover de medemensen, is een discipel van de Satan ook al doet hij het in naam van zijn god. Wie die discipelen zijn, is elke dag duidelijk te zien voor wie het wil zien.

Dinsdag 10 oktober 2023: Indien de Palestijnen christenen zouden zijn, dan hadden ze al lang vrede gesloten met Israël en zou de samenwerking met de joden geleid hebben tot een bloeiend Midden-Oosten.

Woensdag 11 oktober 2023

Het heeft geen zin om te discussiëren met mensen uit een andere cultuur

Mobuto Seko Seko, oud president van Congo klaagde tegenover een Belgische journalist erover dat de media hem als een dief voorstellen, als iemand die de staatskas plundert. Maar, zei Mobuto, op alle bankbiljetten staat mijn beeltenis; dat geld is dus van mij.

Een redenering die klopt als een bus.

Toen de Vlaamse islam-kenner Wim van Rooy in een gesprek met een imam er op wees dat in de  koran 165 oproepen tot geweld staan, vroeg de imam in welke taal hij de koran had gelezen. Van Rooy antwoordde: In het Nederlands en in het Engels. Toen zei de imam: In het Arabisch staat het anders.

Einde discussie.

Dat geldt voor alle gesprekken met mensen uit een cultuur die de Verlichting niet heeft gekend. Mijn advies is niet in discussie te gaan en geen kritiek te spuien (dus ook niet als in hun landen de mensenrechten worden geschonden. Die rechten vloeien vooruit uit de joods-christelijke ethiek). We moeten gewoon onszelf zijn en blijven en duidelijke doelen stellen, zoals:

- Europa uitroepen tot een joods-christelijke beschaving, waarbij de waarden van de Verlichting gerespecteerd worden (vrijheid van denken, vrije meningsuiting, rationaliteit, humanisme)

- Omdat Europa haar roeping voor de mensheid zou kunnen vervullen moet iedereen die niet hoort in deze beschaving terugkeren naar de landen van herkomst.

- de roeping van Europa ligt in de christelijke ethiek, de enige ethiek die de mensheid op een hoger ontwikkelingsniveau kan brengen. Dit geldt niet voor andere religies of andere ideologieën. Europa hoeft slechts het voorbeeld te geven. Andere landen en continenten kunnen zich erdoor laten inspireren.

De ontkerkelijking van Europa heeft zeer ernstige gevolgen omdat we daardoor de joods-christelijke ethiek niet meer zien als leidraad voor ons handelen. Vandaar het materialisme en individualisme. Europa wordt er zwaar voor gestraft, onder andere met de aanwezigheid van 100 miljoen moslims op Europese bodem. Vijf procent is beslist extremistisch en islamistisch; dat zijn er dus 5 miljoen, een aantal dat geen politiemacht kan tegenhouden. Wat Hamas nu laat zien in Israël, - een ongekende wreedheid -, is een voorproefje van wat ons te wachten staat.

P.S. Dit is geen oproep tot bekering, maar slechts een appel om de meest menswaardige normen en waarden te respecteren en te volgen. Ja, dat zijn de 10 geboden uit de Bijbel en wat in de Bergrede werd gezegd. 

Israël als joodse staat is de voorpost van de menswaardige beschaving, gefundeerd op bijbelse geboden en waarden. Als Israël de oorlog zou verliezen, begint de duisternis zich te verspreiden over het gehele Westen. Toch ben ik hoopvol. Er is een God die het joodse volk een land heeft gegeven en voor het Westen zijn Kerk heeft gesticht. Die God zal ons niet verlaten. De oorlog die de islam voortdurend uitlokt zal het begin zijn van een hernieuwing van de joods-christelijke beschaving. We worden wakker geschud en onze ware roeping weer volgen. Israël en Europa zullen samen de mensheid redden en op een hoger ontwikkelingsniveau tillen. Deze roeping mogen we niet vergeten in de zeer moeilijke tijd die nu voor ons ligt.

Donderdag 12 oktober 2023Alleen met een Europese Confederatie van soevereine staten, met inbegrip van Rusland en Israël, komt er geen wereldoorlog en kunnen we de uitdagingen van de 21ste eeuw aan.

Maak je geen illusies: ondanks alle mooie woorden en verdragen willen alle islamitische landen de vernietiging van Israël.

De Europese regeringsleiders van de afgelopen zestig jaar hebben een verschrikkelijke en onverantwoorde fout gemaakt door honderd miljoen moslims toe te laten op Europese bodem. Dit kan het einde betekenen van Europa, dat hetzelfde lot kan ondergaan als Libanon. Libanon had ooit een christelijke meerderheid en was toen de Parel van het Midden-Oosten. Nu is het een hel dankzij Hezbollah.

Misschien zal de hel nu losbreken en wordt voor iedereen duidelijk dat mensen met de ideologie van de islam niet passen in onze beschaving. Dan komt een nieuwe fase waarin Europa weer haar eigen doelen stelt. Europa kan een inspirerend voorbeeld zijn voor de gehele wereld als de joods-christelijke ethiek weer het fundament wordt van de samenleving.

We kunnen ook stellen dat God Europa zwaar heeft gestraft. Want waarom zijn die honderd miljoen moslims hier gekomen? Om de economie draaiend te houden, dus omwille van het geld. We hebben de Mammon aanbeden en hebben de Kerk verlaten. Nu komt de straf met verschrikkelijke gebeurtenissen. 

De mensen van goede wil moeten daarom de macht in handen nemen, middels staatsgrepen in de Europese landen. Want als Europa verzaakt aan haar roeping, dan is de hele mensheid verloren en gaan we ten orde in natuurrampen, pandemieën, moslimdterrorisme, massa-immigratie, enzovoort. Waar wacht het leger en de politie op?

Of ben ik een roepende in de woestijn?

Vrijdag 14 oktober 2023: De mainstream media verkondigen nog steeds de verkeerde opvatting dat de oorlog in het Midden-Oosten een strijd is tegen een bezettende macht. Het is in deze tijd een hoopvol teken dat de politici beginnen in te zien dat het gaat om een strijd voor het behoud van de meest menswaardige beschaving, namelijk de beschaving die gebaseerd is op de joods-christelijke ethiek. Deze politici staan nu pal achter Israël. Israël is de voorpost van de strijd voor het behoud van de gehele westerse beschaving.

Mijn tweet :Waarom joden zich goed integreren en moslims niet (https://x.com/juliaanVAC/status/1710179731444740267?s=20) werd al meer dan 80.000 keer gelezen.

Zondag 16 oktober 2023 Enkele reflecties:

(1) Het probleem met de islamitische landen is dat zodra een gematigd politicus opstaat, hij door de islamisten wordt vermoord. Ofwel komt er een corrupte machthebber die de islamisten weet om te kopen. Zo komt er nooit een einde aan de ellende van de gewone mensen. De overgrote meerderheid van de moslims wil natuurlijk, zoals de meeste mensen, niets liever dan vrede, welzijn en welvaart. De overgrote meerderheid wil best solidair zijn met andere volkeren of etnische groepen. Helaas worden teveel mensen opgezweept door machthebbers die er belang bij hebben dat er verdeeldheid is.

(2) Er is veel misverstand over het joods-christelijk fundament van de Europese beschaving. Men denkt te veel in termen van religie of van kerken. Het gaat echter om de boodschap, de ethiek. Wat zegt het judaïsme en het christendom hierover? Hier enkele van die normen en waarden: 1. Wees trouw in jouw relaties; 2. Niet stelen en niet bedriegen; 3. Niemand doden of leed toebrengen; 4. niet jaloers zijn op het bezit van anderen; 5. jouw ouders eren (er goed voor zorgen). En het christendom voegt er nog enkele normen en waarden aan toe: 6. Wie macht heeft, moet anderen dienen; 7. Wees nederig; 8. Verdeel jouw rijkdom onder de armen of zorg ten minste voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart. In het kort komt de joods-christelijke ethiek er op neer dat de Ander voorrang krijgt op het eigenbelang en dat de liefde voor de Ander in wezen niet anders kan zijn dan onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk.

Kan er dan nog iemand zeggen dat de Europese beschaving geen joods-christelijk fundament heeft? Als de mensen overal ter wereld deze ethiek in acht zouden nemen, dan leven we in een aards paradijs. Het christendom noemt dit het streven naar het Koninkrijk Gods.

Uiteraard moeten we ook ons verstand (de Rede) gebruiken om (1) de nodige welvaart te kunnen creëren (anders is er niks te verdelen) en (2) om op een rechtvaardige manier te kunnen verdelen. Bijvoorbeeld kan de onvoorwaardelijke naastenliefde best samengaan met het terugsturen van immigranten naar de landen van herkomst omdat dit rationeel gezien de enige oplossing is om die landen te ontwikkelen; tegelijkertijd moeten de teruggekeerde kunnen rekenen om onze solidariteit bij de opbouw van hun landen.

Al diegenen met de mainstream media voorop die het christendom willen zien verdwijnen, zullen uiteindelijk bereiken dat Europa een hel wordt. Ook het antisemitisme is in wezen een strijd tussen goed en kwaad. De oorlog tussen Hamas en het joodse volk zal beslissen of de moslims in het Midden-Oosten vrede zullen kennen op voorwaarde dat bovenstaande ethiek het wint bij alle partijen.

Maandag 16 oktober 2023. Mijn reactie op een manifest van het ’Christelijk collectief’ „Geen genocide in Gaze”:

Beste mevrouw Stegeman, 

 In uw manifest vergeet u de oplossing te vermelden. Die is nochtans vrij simpel: (1) de Palestijnse leiders verklaren dat ze vrede willen met Israël; (2) Ze erkennen dat de joden het recht hebben om te wonen in het door God aan hen beloofde land en (3) ze stellen voor met Israël samen te werken zodat in dat gebied van het Midden-Oosten dezelfde welvaart komt als in Israël. De Israëlieten zullen met deze drie voorwaarden geen enkel probleem hebben. 

 Er is echter een probleempje. In de koran staat dat de joden ("De lieden van het Schrift") gedood moeten worden. Zoals u weet is de koran door Allah zelf geschreven. Het is dus eeuwige en absolute waarheid. Een gelovige moslim moet zich hieraan houden. De lieden van Hamas zullen blij zijn met uw manifest. Zij denken: "Die christenhonden zijn onze nuttige idioten. Na de joden komen zij in Europa aan de beurt, zoals eerder in Turkije, Libanon, Syrië, enz.". Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, doch uit de grond van mijn hart adviseer ik u dit manifest snel in te trekken. Tja als vrouwen zich met de politiek bemoeien, dan ontbreekt vaak de logica en spelen emoties de boventoon.

Woensdag 18 oktober 2023  Tweet van vandaag:

Waarom juichen wij niet als onschuldige burgers worden gemarteld?

Het is merkwaardig dat westerse regeringsleiders zich in deze tijd achter Israël scharen. Ondanks de aanwezigheid van een paar honderdmiljoen moslims in westerse landen. Dit is te verklaren doordat onze leiders beginnen in te zien welk gevaar de islam inhoudt voor onze beschaving. De islam is een triomfalistische religie die uit is op wereldoverheersing. Het gaat in deze tijd niet alleen om de oorlog tussen Israël en Gaza. De toekomst van de westerse landen en misschien van de gehele mensheid staat op het spel.

De moslims zijn de eerste slachtoffers van hun religie. De situatie van de gewone mensen in islamitische landen is erbarmelijk. De immense rijkdom van de Oliestaten wordt niet besteed aan een verbetering van hun lot. Die rijkdom gaat naar nutteloze en megalomane prestigeprojecten, naar bewapening tegen een vermeende vijand die er niet is en naar islamisten die hun fanatieke leer over de gehele wereld willen verspreiden.

Wat kan hiertegen worden gedaan? Het ligt voor de hand dat westerse landen hun fundamentele waarden die hun beschaving hebben gemaakt tot wat ze is, zo stevig mogelijk verankeren in de politiek, in de organisaties en instellingen. Het gaat over de vrijheid van het individu, vrije meningsuiting, vergevingsgezindheid, naastenliefde, barmhartigheid, zelfkritiek, opoffering van het eigenbelang voor de zorg voor anderen, rechtvaardige verdeling van de welvaart.  

Er werden en worden veel fouten gemaakt bij deze waarden, maar waar ter wereld is er minder corruptie, worden gevangenen redelijk humaan behandeld, heeft men respect voor dissidenten, kan men fouten vergeven, is men schuldbewust, wordt niet gemarteld en zal het volk niet juichen als tegenstanders of onschuldige burgers worden gemarteld?

Wie gelovig is en wie religie verwerpt, zal moeten erkennen dat bovenstaande waarden synoniem zijn voor het joods-christelijk fundament van onze beschaving. Ernest Renan zegt in zijn boek ’La vie de Jésus’ (1863) dat het Oude Testament „ de kiem legt voor de ware democratie in haar meest zuivere vorm. God wreekt de arme en de zwakkere tegen de rijken en de machtigen. Ook de profeten kwamen voortdurend op voor het gewone volk: zij legden een relatie tussen ’rijk, goddeloos, gewelddadig en slecht’ en tussen ’arm, zacht, nederig, godvruchtig’ „. 

Europa zal zich van de verschrikkingen die de islam teweegbrengt kunnen verlossen als Europa zich uitroept tot een joods-christelijke beschaving. Volgens mij het liefst in de vorm van een Europese Confederatie van soevereine staten, met inbegrip van Israël en Rusland.

Moslims roepen bij alles wat gebeurt: „Het is de wil van Allah”. Joden en christenen nemen zelf hun verantwoordelijkheid op om wat God wil op aarde te realiseren en dat is echt niet om anderen leed toe te brengen of te onderdrukken. Willen we dat de Grote God van Liefde achter ons staat om te overwinnen, dan ligt dit aan onze daden.

P.S. Door de infiltratie van links tuig in de van oorsprong christelijke universiteiten en scholen wordt het joods-christelijk fundament steeds verder ondermijnd. De Kerk wordt voortdurend aangevallen en belachelijk gemaakt. Dit duurt al decennia lang. Tijd om opnieuw in christelijke onderwijsinstellingen een christelijke elite te vormen, die het volk zal bescherming tegen de onderdrukking.

Donderdag 19 oktober 2023. Is de ellende te voorkomen? Heb ik de juiste inzichten?  Of:

"Quand Jésus fut sorti de la maison,les scribes et les pharisiens commencèrent à s’acharner contre lui et à le harceler de questions; ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles”. (Lucas 11; 47-54).

Tweet van vandaag: Genocide die geen genocide is

Zoals op X is te zien zijn de meningen over de schuldigen aan het drama in het ziekenhuis in Gaza erg verdeeld. We hoeven elkaar daarom niets te verwijten, want het gaat om culturele verschillen. Zelfs als de meest overtuigende en harde bewijzen geleverd worden dat het drama werd veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag van Gaza-strijders, die raketten afvuren vanaf ziekenhuizen, dan zal een moslim dit nog blijven ontkennen. Schuldbewustzijn is voor een moslim onmogelijk en zou een affront zijn voor de Oemma (de gemeenschap van moslims). Een moslim die hier schuld zou erkennen, riskeert zijn leven. Bovendien is de islam volgens de moslims de enige ware en volmaakte religie: een moslim kan daarom nooit schuldig zijn.

Schuldbekentenis is een christelijke deugd en is voor een democratie fundamenteel. In een multiculturele samenleving zal er nooit integratie komen. Hoogoplopende conflicten, geweld en terreur zullen altijd weer opduiken. Je hoeft maar je ogen te openen om het te zien in onze straten en op onze pleinen. De multiculturele samenleving heeft helaas geen toekomst.

Vrijdag 20 oktober 2023. Tweet van vandaag: Geen oorlog zonder oorlogsmisdaden

Gisteren plaatste ik op X een video waarin een Israëlische hulpverlener beschrijft wat hij heeft aangetroffen nadat Hamas een kibboets had uitgemoord. In een huis waren de ouders vastgebonden terwijl ze hadden moeten toekijken hoe van hun kinderen de vingers werden afgehakt en de ogen uitgestoken. Ik heb hier verder over nagedacht.

Stel dat die Hamas-strijder een zoontje of neefje had die tijdens een Israëlische bombardement de ogen had verloren of een hand afgerukt. Nu wilde hij wraak nemen vanuit het oudtestamentisch principe ’Oog om oog, tand om tand’. Dit is niet om zijn barbaarse daad goed te praten, maar om het te verklaren.

In tijden van oorlog zijn militairen die anders geen vlieg kwaad zouden doen, in staat tot de gruwelijkste oorlogsmisdaden. Nederlandse militairen in Indonesië of Amerikanen in Vietnam, hebben hele dorpen uitgemoord nadat ze ontdekt hadden dat een strijdmakker op gruwelijke wijze was doodgemarteld. Slechts weinigen zijn in staat om in die omstandigheden wraakgevoelens te onderdrukken. Ook dit is geen goedpraten, maar verklaren. 

Oorlogsmisdaden kunnen slechts voorkomen worden door geen oorlog te voeren. In het Midden-Oosten is dit echter een onmogelijke opgave. De moslims hebben als uiteindelijk doel Israël van de kaart te vegen, alle joden te vermoorden of weg te jagen. Elk vredesverdrag mislukt daarom, zoals de afgelopen vijftig jaar is aangetoond. Het is een religieus conflict dat voor mensen oplosbaar is.

Wat valt hiertegen te doen? De Amerikaanse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy raadt af een echte oorlog te voeren tegen Hamas. Dit zou veel bloedvergieten vergen en als de oorlog door Israël wordt gewonnen blijft de vraag onbeantwoord hoe het verder moet. We moeten de lessen trekken uit het mislukken van de oorlogen in Vietnam, Afghanistan en Irak. Ramaswamy stelt voor dat Israël tot doel stel de top 100 van de leidinggevenden van Hamas uit te schakelen. Dat zal hen zeker lukken want de Israëlische inlichtingendienst heeft voldoende informanten in Gaza. Die strijd kan enige tijd vergen, maar het doel is duidelijk en haalbaar. Ondertussen kan gewerkt worden, met internationale hulp, aan de wederopbouw van Gaza en hopelijk wordt een meer democratisch regime mogelijk gemaakt. 

Blijft het probleem van het ontkennen van het bestaansrecht van Israël door moslims. Israël is het enige toevluchtsoord van de joden waar de honderdduizenden die weggejaagd zijn uit islamitische landen zich hebben gevestigd. Bovendien zijn de joden in Europa en Amerika hun leven niet meer zeker, nu deze continenten steeds verder geïslamiseerd worden. De enige oplossing die ik zie is dat Israël lid wordt van de Europese Unie en dus ook van de Navo. De hulp aan landen van het Midden-Oosten, alsook de handel en het toerisme, worden afhankelijk gesteld van het respecteren van een vredesplan met Israël.

(meer info op mijn website en in mijn essay „Slotsom”).

Dinsdag 24 oktober 2023. tweet van vandaag: Wilde stammen hebben het weer voor het zeggen

De belangrijkste les uit „La vie de Jésus” van Ernest Renan (1863), in die tijd een van de grootste bestsellers, is dat het christendom de mensheid uit een primitief stadium haalt, het stadium van de wet van de sterkste en the survival of the fittest waar de ene mens een wolf is voor de andere. In de Bergrede, deze onovertroffen tekst, staat de essentie van het christendom. Het gaat volgens Renan niet om dogma’s of om symbolen, maar over een nieuwe geest onder de mensheid.

Citaat: „ De mensheid als geheel is een verzameling van lage lieden, egoïsten, mensen die slechts boven de dieren staan doordat hun egoïsme meer doordacht is. Maar midden deze uniforme vulgariteit zijn er velen die zich richten naar de hemel en een nobel doel nastreven.”. Christus toont hier de Weg. Renan vraagt zich af of de mensheid deze Weg zal volgen en herboren zal worden of zal terugvallen in een stadium van de wilde stammen. In deze tijd, met alle wreedheden die worden begaan, is deze vraag weer actueel.

De vraag is of een nieuwe morele renaissance er komt en wat gedaan kan worden om de mensheid tot bezinning te brengen. Ik zie als strategie niet zozeer of niet in de eerste plaats het bekritiseren en bestrijden van mensen of groepen die het kwaad in de wereld brengen, maar voortdurend en stap voor stap met de mensen van goede wil de christelijke ethiek in de wereld brengen. En verder het kwaad proberen in te perken en de schuldigen voor het gerecht te brengen. 

Het valt niet te ontkennen dat het christendom de afgelopen tweeduizend jaar de gehele wereld heeft veranderd. Er werden grove fouten gemaakt en de macht werd misbruikt, maar het ware christendom heeft altijd overleefd. De revolutie die het christendom bracht is dat de ene mens, vooral dan de machtige, een dienaar moet zijn van de andere; wie zich verheft, zal vernederd worden; de rijken moeten hun rijkdom rechtvaardig onder de armen verdelen; het gaat niet om het bezit of om al het wereldse, maar om de geest, het geestelijke en dat is rechtschapenheid, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, nederigheid, kortom: naastenliefde.Het geestelijke staat hier tegenover het materialisme en het individualisme, de gesels van deze tijd die de mensen leiden naar een door hen veroorzaakte apocalyps. Dit geestelijke staat ook tegenover elk vorm van haat tegen de Ander, tegen wie anders denkt, die anders gelooft, die afvallig is, die tot aan ander ras behoort of tot een andere cultuur. De Weg van het christendom is de enige Weg om bij God te komen, om te gelijken op God.  

Deze taak ligt volgens het Christendom in deze wereld, in de tijd dat wij op de wereld zijn, of met andere woorden: het Koninkrijk Gods moet op de aarde worden gerealiseerd. Dit is waar de mensen van goede wil stapje voor stapje aan moeten werken. We zouden kunnen zeggen dat dit een politiek programma is. Europa heeft een onmisbare rol voor de mensheid te vervullen, op voorwaarde dat Europa wordt uitgeroepen als een joods-christelijke beschaving.

Woensdag 25 oktober 2023.  Multiculturele samenleving leidt tot psychische stoornissen

We zijn geworden wie we zijn dankzij ons verleden. We hebben zelfs ons bestaan aan het verleden te danken. Dat geldt ook voor een volk. Een volk heeft haar bestaan te danken aan de geschiedenis en het volk is geworden tot wat het is, dankzij zijn verleden. Wie het verleden ontkent of verwerpt, verliest zijn zin of betekenis en raakt om die reden ernstig gestoord. De linkse ideologie is daar een typisch en tragisch voorbeeld van. Linkse mensen willen komaf maken met het verleden, want daar was slavernij, kolonialisme, christendom. Volgens de linkse ideologie moeten we werken aan een nieuwe toekomst. Zonder verleden is er echter geen toekomst. Het  is onmogelijk te ontkennen dat ons verleden bepaalt wie we zijn geworden. Dit geldt ook voor een volk.

In die nieuwe toekomst zijn er geen grenzen, is er geen nationaliteit meer en worden alle volkeren vermengd. De multiculturele samenleving is het linkse ideaal. Helaas is dit een ideaal zonder toekomst. Verdringing van het verleden wreekt zich altijd. Het verleden duikt steeds opnieuw op. Volgens Heidegger is de grote zonde het vergeten. Het verleden moet steeds opnieuw worden herdacht. Zonder dit herdenken valt alles terug in chaos. Het verleden is de rode draad dit leidt tot het heden en die de toekomst zal bepalen. Raken we die draad kwijt, dan raken we op den dool. Om die reden noemt Heidegger het herdenken een heilige plicht.

Een psychisch gezond individu heeft een gezonde verhouding tot zijn verleden. In de psychoanalyse worden gestoorde individuen genezen door hun verhouding tot het verleden te herstellen. Wie bijvoorbeeld traumatiserende  ervaringen uit de kindertijd verdringt, heeft die ervaringen nooit verwerkt. In de psychotherapie leert men die ervaring te aanvaarden en te erkennen. Vanuit die erkenning verwerft het individu weer een toekomst. Zonder die erkenning valt hij in regressie en blijft slachtoffer van zijn verleden.

In een psychisch gezonde samenleving wordt de herinnering aan het verleden levendig gehouden. Die herinnering en dankbaarheid voor wat onze voorouders ons hebben meegegeven maken ons trots en bieden de energie om aan de toekomst te werken of om ook bij te dragen aan een toekomst voor de volgende generaties. Een volk dat zijn geschiedenis verwerpt of niet voortdurend herdenkt, breekt met het verleden dat precies het fundament biedt voor de toekomst. Nihilisme, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, de afbraak van vaderlandsliefde, wantrouwen tegenover de instituties zijn er het gevolg van. Uiteindelijk is er niets meer om trots op te zijn en worden de burgers slechts consumenten die zinloos leven met entertainment.

In een multiculturele samenleving worden volkeren vermengd die geen gemeenschappelijke geschiedenis delen. Immigranten hebben gebroken met de geschiedenis van de landen van herkomst. Zij verzaken aan de opdracht bij te dragen aan de toekomst van deze landen. Autochtonen wordt voortdurend ingeprent dat hun verleden een belemmering is voor integratie van de nieuwkomers. Eeuwenoude tradities gaan teloor. Essentiële normen en waarden worden gerelativeerd totdat het elk voor zich wordt en de politiek slechts succes zoekt door een verbetering van de koopkracht voor te spiegelen.  Geestelijke armoede ten top.

Willen we een toekomst, dan moet de multiculturele samenleving worden afgebroken. Alle mensen keren terug naar de landen waar hun wortels liggen om de taak van hun voorouders verder te zetten. Dan pas komt er voor de Derde Wereld een toekomst en vinden wij in ons land ons verleden terug.

——

tweet van vandaag: Allah wordt soms verward met de Satan

Om eens de puntjes op de i te zetten: de joden hebben een fenomenale bijdrage geleverd aan de cultuur, de wetenschap en de technologie. De mensheid moet hen er dankbaar voor zijn. Het lijkt wel alsof de joden het door God verkozen volk zijn. Dat zij in het Midden-Oosten een staat hebben opgebouwd die welvarend is en de hoogste wetenschappelijke en technologische prestaties levert, staat in schril contrast met de ellende en de puinhoop in de omringende islamitische landen.

De moslims  kunnen uiteraard blijven oorlog voeren en alle vredesonderhandelingen torpederen. Zij zouden ook kunnen samenwerken met Israël, dat beslist graag gevolg hieraan wil geven, om dat gebied van het Midden-Oosten welvarend en beschaafd te maken. Ook Europa zal hier al te graag aan meewerken.

De joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas heeft een ethiek ontwikkeld die de enige is die in deze eeuw een door mensen veroorzaakte apocalyps kan voorkomen. Het centrale thema is dat het Ik er is voor de Ander. De ene mens staat ten dienste van de belangen van de Ander. Ik zal desnoods mijn eigenbelang opofferen voor de belangen van anderen.

Wie blijft kiezen voor de haat is een discipel van de Satan. Wie zich wil inzetten voor de Ander, ook al werd hij eerder gezien als de vijand, is de ware dienaar van Allah of van God.

Donderdag 26 oktober 2023 Tweet van vandaag:

Vrouwenemancipatie en kleuteronderwijs

Tussen 1970 en 2000 steeg het aantal vrouwelijke psychologie- en pedagogiekstudenten van 30% tot 90%. In de jaren 90 hoorde ik voor het eerst vrouwelijke studenten aan elkaar vragen ’of ze morgen naar school kwamen’, waarmee ze bedoelden of de andere de volgende dag college zou volgen op de universiteit. Toen wist ik dat de verkleutering van het academisch onderwijs was begonnen.

Tijdens de volgende twee decennia explodeerde deze verkleutering tot woke-gedoe en andere waanzin. Er kwam verzet tegen docenten en sprekers die het linkse gedachtegoed van de studenten niet deelden, want dat zou de tere zieltjes een gevoel van onveiligheid kunnen bezorgen.

Ik vraag mij af op de toename van het aantal vrouwelijke politica ook leidt tot een verkleutering van de politiek. Die gedachte kwam mij op toen ik zag hoe de vorige voorzitster van de Tweede Kamer de kamerleden als kleuters behandelde. Ik geef toe dat mijn perceptie als oude man misschien gekleurd wordt doordat ik niet mee ben geëmancipeerd, pardon: niet mee ben geëvolueerd.

Vrijdag 27 oktober 2023  Tweet van vandaag: Van het Rijke Roomse Leven naar het Kalifaat

Alhoewel het altijd beter is om nu geboren te worden, dan tachtig jaar geleden, want dan heb je nog een heel leven voor je, heb ik toch vanaf mijn geboortejaar 1940 enkele ontwikkelingen meegemaakt die ik niet had willen missen. In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw groeide ik op in de tijd van het Rijke Roomse Leven, met processies, stampvolle kerken op zondag, adventskransen, kerststalletjes, de stemmige middernachtmis, de vasten die tot bezinning noopte, het feest van Pasen, de Plechtige Communie en het Vormsel, de parochiepriester, voorafgegaan door een misdienaar met een lantaarn, die ’s nachts door de straten trok met het Heilig Oliesel om stervenden bij te staan, en zoveel mooie tradities.

Daarna kwamen de jaren zestig en zeventig met de seksuele revolutie. De vrijheid barstte los. Er werd gedanst, geflirt en we voerden diepzinnige gesprekken. Amsterdam was het mekka van de nieuwe jeugd. De Top honderd bood een massa vrolijke muziek. Flower Power veroverde de wereld.

images

Tussen 1980 en 2000 steeg de welvaart enorm. Het kon niet meer op. We reisden de hele wereld rond en met internet brachten we de wereld in huis.

De kater kwam vanaf 9/11. Het doemdenken deed zijn intrede. Plotseling kwamen we tot het besef dat honderd miljoen moslims zich in Europa hadden gevestigd met als einddoel hier een kalifaat te vestigen. Er klonken alarmerende berichten over de klimaatcrisis. De eerste financiële crises doken op. De rijke landen bleken een enorme schuld te hebben.

Nu ben ik 83 jaar oud. Misschien koop ik voor het eerst in mijn leven een tv-toestel, liefst een groot flatscreen zodat ik de door de mensen veroorzaakte apocalyps, thuis vanuit het bankstel kan volgen.

Twitteren heeft geen zin. Het is een gesprek tussen doven. Alles wat erin staat is zo voorspelbaar. Het levert niks op. Ik stop ermee.

Hier zal ik af nog wat melden in verband met wat ik studeer. Ik doe niet de moeite om dit besluit op twitter te zetten. Wat we ook doen of zeggen, het lot dat de mensheid wacht overkomt ons so wie so. Over vijf à tien jaar zal met wroeging beseft worden welke vergissing werd begaan door mijn adviezen niet serieus genomen te hebben. Ik noem even de belangrijkste:

- terugkeer van alle niet-westerse immigranten van de afgelopen zestig jaar, dus ook hun kinderen en kleinkinderen die hier geboren zijn, naar de landen van herkomst om die landen met behulp van het Westen en van de rijke Oliestaten op te bouwen (met als prioriteiten: degelijk onderwijs voor alle kinderen, voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg, voldoende werkgelegenheid en een overheid die waakt over de veiligheid van de burgers en zorgt voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart).

- kiezen voor een sobere levensstijl waarbij slechts gekocht wordt wat absoluut noodzakelijk is en waar men slechts de hoogst noodzakelijke verplaatsingen maakt met auto of vliegtuig. Dit moet resulteren in een afnamen van 90 procent van de industriële productie en van het transport op het land, op zee en in de lucht.

- de Europese Unie vervangen door een Europese Confederatie van soevereine staten met inbegrip van Rusland en Israël. Deze Confederatie roept zich uit tot een joods-christelijke beschaving met Wenen als politiek centrum en Jeruzalem als spiritiueel centrum.

Zaterdag 28 oktober 2023

Oekraïne wordt het Stalingrad van het Westen

Jeruzalem wordt het Stalingrad van de islam

Rusland voert een Heilige Oorlog tegen het materialistische Westen. Israël voert een Heilige Oorlog tegen de imperialistische islam. De belangrijkste oorzaak van de proxy-oorlog in Oekraïne is de uitbreiding van de NAVO. Die uitbreiding werd voorgesteld als noodzakelijk voor de verdediging van de democratieën en de vrijheid van de burgers. In feite ging het om het veilig stellen van de economische belangen van de Verenigde Staten. De Europese vazalstaten voelden zich gedwongen om hieraan mee te doen. Een land als Hongarije verzette zich een beetje, maar de Europese Unie heeft de middelen om een eigenzinnig land economisch de mond te snoeren.

De oorlog van Israël gaat om de bescherming van het joodse volk tegen een religie die oproept tot een strijd tegen de joden. De pogingen om met de Oliestaten tot een vredesverdrag te komen, dienen slechts om wat tijd te winnen over en weer. Beide partners weten donders goed dat het ultieme doel van de streng islamitische Oliestaten de uitroeiing is van de joden. Omdat het zowel voor de moslims als voor de joden een Heilige Oorlog is, komt er nooit een einde aan die strijd tenzij de vijand van de aardbodem verdwijnt. Israël is een kernmacht. Zodra meerdere islamitische landen over kernwapens zullen beschikken, zal het principe van wederzijds afschrikking zoals in de Koude Oorlog, niet gelden. In een Heilige Oorlog is sterven voor God of Allah het hoogste goed. Als Israël wacht totdat bijvoorbeeld Iran daadwerkelijk een kernmacht wordt, is het doodvonnis voor Israël getekend. We kunnen daarom verwachten dat als de oorlog in het Midden-Oosten verder escaleert en Israël van alle kanten worden aangevallen, Israël een groot gedeelte van het Midden-Oosten naar het Stenen Tijdperk zal katapulteren. 

Rusland zal de oorlog in Oekraïne winnen. De westerse landen raken financieel en militair uitgeput. Tegen dit immense land met onuitputtelijke bronnen en   steeds nieuwe colonnes van militairen valt niet te winnen. Bovendien financiert het Westen de Russische oorlogsvoering door import van gas. De vergissing van Napoleon en van Hitler herhaalt zich. Oekraïne wordt het Stalingrad voor het Westen.

Israël zal de oorlog in het Midden-Oosten winnen. Het is voor dat land alles of niets. Niet winnen betekent uitroeiing van het joodse volk. Een kernoorlog ontketenen ligt daarom voor de hand, want Israël en de joden wereldwijd worden bedreigd door anderhalf miljard moslims. De slag om Jeruzalem wordt het Stalingrad van de islam.

Dit is mijn toekomstvoorspelling. Dit is een visioen. Vergis je niet: die voorspelling komt uit.

Zondag 29 oktober 2023

Hierboven noemde ik drie prioriteiten om de westerse beschaving te redden en in Europa de vrede te behouden. Misschien is er een andere verandering nodig die fundamenteler is. Ik denk aan de overgang van het materialisme en individualisme naar een meer spirituele tijdgeest. 

Die spirituele tijdgeest zou kunnen betekenen dat we religieuze en ideologische verschillen weten te overbruggen en misschien nog belangrijker: dat economische verschillen tussen individuen (rijk tegenover arm) en landen worden weggewerkt om te komen tot een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Als dit de nieuwe geest zou worden die waait over de gehele mensheid, dan komt er een einde aan de oorlogen, zal de criminaliteit sterk verminderen en kunnen we de gigantische bedragen die besteed worden aan bewapening inzetten voor nobele doelen.

De vraag blijft hoe die nieuwe tijdgeest er kan komen?

Tweet van vandaagZonder joden en blanken heeft de mensheid geen toekomst

Met mensen die betogen achter slogans heb ik medelijden. Zij bereiken met hun acties het omgekeerde van wat ze bedoelen. Ik verduidelijk dit met twee voorbeelden. Black Lives Matter, acties tegen White Supremacy en tegen het slavernijverleden, waarbij monumenten worden beklad of verwijderd, tradities worden verstoord, excuses worden geëist en in de media negatieve kritiek overheerst, leiden tot nog meer polarisatie. Bovendien is het allemaal zo negatief, terwijl een constructieve aanpak de zwarten wereldwijd zou aanmoedigen. Het lot van de zwarten in de VS en in Europa zal door al die negatieve acties niet verbeteren, integendeel.

Een tweede voorbeeld  betreft de betogingen voor Free Palestine en tegen Israël. Wat wordt bedoeld met Free Palestine? Dat Hamas haar terreurregime mag verder zetten, waaronder de Palestijnen nu al jaren leven? Of dat Israël een Palestijnse staat moet worden? Dat zou een ramp zijn voor de moslims die nu in Israël wonen, want kijk naar Libanon: toen de christenen er nog in de meerderheid waren, was Libanon de Parel van het Midden-Oosten. Met de komst van Hezbollah is het een hel geworden.

Ik ga niet in discussie met al die betogers. Dat heeft geen enkele zin, want zij zijn overtuigd van hun gelijk. Ze mogen wat mij betreft verder dromen. Toch wil ik hier iets gedurfd zeggen. Zonder het blanke ras en zonder de joden wacht de mensheid de apocalyps, de hel op aarde. Ik denk hier vooral aan de joodse ethiek die Israël heeft gemaakt tot wat ze is en aan de christelijke ethiek waardoor de westerse democratieën zo aantrekkelijk zijn voor immigranten uit landen waar die ethiek niet het fundament van de beschaving is. In de mate dat een Europees land islamitisch wordt, zal dat land meer en meer lijken op een islamitisch land in het Midden-Oosten. Waar moeten de asielzoekers dan naartoe?

In deze eeuw worden we nu al geconfronteerd met grote uitdagingen (klimaat, pandemieën, recessie,..). Hoe meer de joden en de blanken worden aangevallen, hoe minder kans dat de mensheid aan de hel zal ontsnappen. Onze politici zouden beter alles doen om onze beschaving te beschermen (wat dit inhoudt kunt u lezen in mijn essay ’Slotsom’, zie www.ministrando.org)

Maandag 30 oktober 2023. Tweet van vandaag: 

Meedogenloze islamisten en zwakke Europese regeringsleiders

Het is onvoorstelbaar dat in een beschaving met een joods-christelijk fundament een meute een vliegveld zou bestormen op zoek naar mensen om te lynchen.

Het is onvoorstelbaar dat in een beschaving met een joods-christelijk fundament verhinderd wordt dat in een oorlogssituatie patiënten uit een ziekenhuis worden geëvacueerd, omdat onder dat ziekenhuis het hoofdkwartier van de terreurgroep is gevestigd.

Dit zegt iets over de vijand waartegen Israël moet strijden: meedogenloos, die de lafste daden niet schuwt, met een diepgewortelde haat die niet bereid is tot compromissen, die de laatste dertig jaar alle vredesverdragen heeft afgewezen en slechts zal rusten als alle joden zijn uitgeroeid. Israël valt niks, absoluut niks te verwijten.

In Nagorno-Karabakh hebben de moslims de etnische zuivering nagenoeg voltooid, kerken worden met de grond gelijkgemaakt en kerkhoven omgeploegd. Niets mag eraan herinneren dat in dit gebied christenen ooit de meerderheid vormden.

Als vijf procent van de honderdmiljoen moslims die zich op Europese bodem bevinden extremistisch is, dan hebben we in Europa vijf miljoen potentiële Hamas-strijders. Geen enkele politiemacht is daartegen opgewassen. De afgelopen weken hebben we in de straten van de Europese hoofdsteden al een voorproef gehad.

Helaas zijn de Europese regeringsleiders te zwak om de noodzakelijke maatregelen te nemen. De islamistische duisternis zal zich steeds verder verspreiden. Als Israël de strijd zou verliezen, dan komt Europa aan de beurt.

Mijn hoop is gevestigd op een catastrofe van ongekende omvang ten gevolge van de klimaatverandering plus een zeer dodelijke pandemie waartegen geen vaccin is opgewassen. Als deze voorspelling die voortdurend in mij opkomt zal uitkomen, zal blijken dat God ingrijpt. God zal het door Hem uitverkozen volk niet in de steek laten. Christus zal de door Hem gestichte Kerk niet laten wegkwijnen. De grootste filosoof van de vorige eeuw, Martin Heidegger, heeft het al gezegd: ’Alleen een God kan ons nog redden’. Ik sluit mij hierbij aan.

Dinsdag 31 oktober 2023 Tweet van vandaag: verkorte versie van hoofdstuk 2.16 uit „Onoprechte goedmenenden” (Moorden in naam van Allah).

Woensdag 1 november 2023 Allerheiligen  tweet van vandaag

Het Midden-Oosten judenfrei en christianfrei

Eigenlijk zou het lijden en sterven van kinderen en het verdriet van de ouders een doorslaggevende reden moeten zijn om oorlogshandelingen stop te zetten. Dit is menselijk gezien niet mogelijk. Israël moet doorgaan om de ellende die Hamas veroorzaakt zo mogelijk definitief een halt toe te roepen. De strijders van Hamas zullen doorgaan tot het bittere einde, want dat is volgens hun overtuiging het bevel van Allah. Sterven als martelaar is het hoogste doel.

Menselijkerwijze niet mogelijk: wat betekent dit? Dat alleen een bovenmenselijke of bovennatuurlijke ingreep de oorlog kan stopzetten. Het enige wat mensen kunnen doen is dat bovennatuurlijke of bovenmenselijke aanroepen om in te grijpen. In onze seculiere samenleving met een strikt en eenzijdig verlichtingsdenken is dit onzin. Bij dit denken kunnen we slechts passief afwachten wat het resultaat van die oorlog zal zijn, proberen uitbreiding van die oorlog te verhinderen en proberen de betrokkenen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ondertussen lijden en sterven nog meer kinderen. Als er een wapenstilstand of vrede tot stand zal komen, dan is dit in het kruitvat dat het Midden-Oosten is, slechts tijdelijk. De zwaarden kunnen ondertussen opnieuw gescherpt worden. Het laatste stukje van het Midden-Oosten waar nog veel joden en christenen wonen, moet judenfrei en christianfrei worden.

Ondertussen kijken we in het Westen toe, zien we niet de dreiging in ons midden en leven we in de illusie dat we zonder God het wel zullen redden. De joodse filosoof Maimonides, die in de 12de eeuw in Marokko en Egypte leefde, schreef: „De vissen in het water kennen het vuur niet. Dit betekent niet dat het vuur niet bestaat”. Zoiets bedoel ik.

Ik wens iedereen een zalige hoogdag van Allerheiligen.

Donderdag 2 november 2023  Tweet van vandaag:

De grootste menselijke fout

In een redelijk onbetrouwbaar medium als X kan het geen kwaad soms wat filosofie te spuien. Vooral als het gaat over fundamentele zaken die, als we ze over het hoofd zien, kunnen leiden tot onvergeeflijke vergissingen.

Ik geef hier mijn eigen interpretatie over wat Heidegger ziet als de grootste vergissing van de westerse, verlichte mens: zijnsvergetelheid. Wat is dat nou weer? Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Als wordt gezegd „Die stoel is hier” dan duidt het woordje ’is’ (een vervoeging van het werkwoord ’zijn’) dat de stoel bezig is te zijn. De stoel is een ’zijnde’ dat bezig is te ’zijn’. Heidegger maakt dus een onderscheid tussen ’zijnden’ en ’zijn’. Zijnden is al datgene wat bestaat (de aarde, de mens, de kosmos, een mier,..). ’Zijn’ is geen zijnde, maar een gebeuren: een zijnde is bezig te zijn.

Wat is nu ’zijnsvergetelheid’? We vergeten dat zijnden er zijn dankzij het ’zijn’. De stoel is er dankzij het gebeuren van het ’zijn’. Zonder ’zijn’ zijn er geen ’zijnden’. Alle zijnden zijn ons gegeven. De aarde, de natuur, de lucht die we inademen, de andere mensen en ons eigen bestaan zijn ons allemaal gegeven. Dat geven doet ons denken en danken. Zijn we er ons van bewust dat alles, zelfs ons eigen bestaan, ons is gegeven dan zijn we er dankbaar voor. Is er integendeel sprake van zijnsvergetelheid, dan is er geen dankbaarheid en is de weg vrij om gedachteloos ’te verzanden en te verwoesten’. Dan raken we in de woestijn van het nihilisme.

Volgens Heidegger zijn we in de moderne tijd terechtgekomen in een uiterste vorm van zijnsvergetelheid, waarbij de wetenschap en de techniek de perfectie hebben bereikt in het manipuleren en het gebruiken van de zijnden, dus van wat ons is gegeven. Met Artificiële Intelligentie wordt dit manipuleren nog extremer, met als grootste gevaar dat wij onze macht uit handen geven aan algorithmen. De algorithmen vervullen de functie van het zijn en maken hun eigen zijnden. Uiteindelijk wordt de mens overbodig gemaakt en komt hij terecht in het absolute Niets.

De grootste fout die de mens kan maken is niet meer dankbaar te zijn voor wat ons is gegeven. Dat leidt uiteindelijk tot een door de ondankbare mens veroorzaakte apocalyps, waar we nu meer en meer de tekenen van zien.

Willen we die fatale fout herstellen, dan moeten we leren weer dankbaar te zijn. Dat betekent in concreto dat we de natuur herstellen, dat we de lucht niet verder vervuilen, dat we zorgzaam zijn voor de naasten die ons zijn gegeven (dus geen crimineel gedrag in welke vorm dan ook), dat we uit dankbaarheid voor ons eigen bestaan er het beste van proberen te maken (dat we gedurende de tijd die ons op aarde is ’gegeven’ onze verantwoordelijkheid opnemen), dat we geen menselijke embryo’s manipuleren of doden.

Ik garandeer u dat het geen makkelijke opgave is om uit de zijnsvergetelheid te ontsnappen en daar eerlijke conclusie voor uw eigen leven uit te trekken. Dit is nu eens geen kwestie van religie of geloof, maar gewoon van zijn verstand optimaal te gebruiken om niet te vergeten dat het ’zijn’ ons alles geeft.

Vrijdag 3 november 2023  Tweet van vandaag:

NOOIT asiel verlenen

Hier wil ik de stelling verdedigen dat het beter is nooit asiel te verlenen, zelfs niet aan diegenen die in hun land het risico lopen veroordeeld, gemarteld en vermoord te worden. Dit is hard en onmenselijk. Toch zou het op de lange termijn de beste strategie kunnen zijn om een einde te maken aan de vervolging, het martelen of vermoorden van dissidenten in de landen waar het voorkomt. 

Neem bijvoorbeeld de Russische politicus Navalny. Hij heeft in het Westen geen asiel gevraagd, ondanks dat hij al een keer vergiftigd was en terwijl hij al te goed wist dat hem een lange gevangenisstraf te wachten stond. Indien Navalny in het Westen gebleven zou zijn, dan zou hij in Rusland worden afgeschilderd als een landverrader die kiest voor een comfortabel leven in het buitenland. Nu hij in een strafkamp zit, is hij voor veel jonge Russen die hunkeren naar meer vrijheid en democratie, een inspirerend voorbeeld. De moed van Navalny trekt volgelingen aan. Krijgt hij nooit amnestie of overlijdt hij in gevangenschap dan zal Poetin de geschiedenis ingaan als een gemene dictator die zijn land ten schande heeft gebracht. Navalny daarentegen zal voor eeuwig een held zijn die anderen inspireert totdat bereikt wordt wat Navalny zelf nastreefde. Door asiel te weigeren wordt hier aan de Russen de boodschap gegeven dat ze moeten volharden in hun strijd voor vrijheid, democratie en medemenselijkheid.

Een tweede argument betreft de volledig uit de hand gelopen asielaanvragen. Honderdduizenden jonge mensen vertrekken uit hun land omdat ze hopen in het Westen een betere toekomst te hebben. Op die manier wordt het nooit wat met de Derde Wereld. Wie nog enigszins opgeleid is en initiatief wil nemen vlucht de verantwoordelijkheid voor het vaderland. Er zijn bijvoorbeeld meer Afrikaanse artsen in Londen en Parijs dan in heel Afrika. Terwijl in dat continent de ziekenzorg desastreus is. De enige manier om de Derde Wereld uit het slop te halen, is een totaal verbod op asiel. De gigantische bedragen die nu besteed worden aan asielzoekers kunnen beter ingezet worden om in de landen van herkomst werkgelegenheidsprojecten op te zetten of goede scholen voor beroepsonderwijs (om maar twee voorbeelden te noemen).

Wie echt gevaar loopt in zijn land, moet weten dat asiel in het Westen geen optie meer is. Na twee of drie keer zo’n asielzoeker te repatriëren naar zijn land, zal de hele wereld weten dat wie het politiek regime in zijn land wil veranderen, moet zoeken naar middelen waarbij hij geen gevaar loopt. Door bijvoorbeeld een gewaardeerd burger te zijn op eender welk gebied, verwerft hij invloed. Die invloed kan hij ten goede wenden om de machthebbers te inspireren voor meer menselijkheid. Dit klinkt naïef, maar er zijn hiervan veel voorbeelden in de Europese geschiedenis. In de manier waarop Oostbloklanden vrije democratieën zijn geworden, hebben schrijvers en kunstenaars een beslissende rol gespeeld.

Een reden om asiel te verlenen is de schending van mensenrechten in het land waar de vluchteling vandaan komt. Dit is een typische etnocentrische visie waarbij het Westen zich superieur acht. De Universele Rechten van de Mens zijn in wezen niets anders dan een seculiere vorm van de joods-christelijke ethiek. In Aziatische en islamitische landen denkt men daar anders over. Die ethiek kunnen we niet opdringen aan andere culturen. Mijn voorstel is om nooit meer kritiek uit te oefenen op landen als China bijvoorbeeld, omdat ze de Universele Rechten van de Mens zouden schenden. Onze rol is beperkt tot in het eigen land zo goed mogelijk respecteren van die rechten ten aanzien van de eigen bevolking. Op die manier kunnen we andere landen inspireren doordat ze zien hoeveel welzijn en vrede onze ethiek mogelijk heeft gemaakt. Maar het is aan hen om te beslissen of ze onze ethiek of een gedeelte ervan willen overnemen. De schending van de Universele Rechten van de Mens kan dus geen argument zijn om asiel te verlenen aan een vluchteling.

Kortom, er zijn voldoende doorslaggevende argumenten om asielaanvragen altijd te weigeren. Uiteindelijk zullen de landen van de aanvragers er beter aan toe zijn.

Zaterdag 4 november 2023 Tweet van vandaag:

Oorlogsherdenkingen kunnen het best worden afgeschaft

Op 11 november is het weer zo ver

Het bombarderen van steden in het dichtbevolkte Gaza wordt door velen veroordeeld als een oorlogsmisdaad. Indien dat oordeel terecht is, dan moeten met terugwerkende kracht de geallieerden excuses maken voor het platbombarderen van Duitse steden in de Tweede Wereldoorlog. Zelfs toen die oorlog bijna voorbij was werd Dresden, waar de straten met tienduizenden vluchtelingen zaten volgepakt, met een tapijtbombardement nagenoeg van de kaart geveegd. Dat was een volstrekt zinloze oorlogshandeling.

Als er excuses moeten worden gemaakt, dan is er geen reden meer om die oorlog en andere oorlogen plechtig en met veel bloemenkransen te herdenken. Wie oorlog heeft gevoerd om welke reden ook, moet gewoon vol schaamte in een hoekje gaan zitten.

Hier wil ik de stelling verdedigen dat oorlogsherdenkingen het best, uit schaamte, kunnen worden afgeschaft. Hier gaat het niet om het relativeren van de ernst van de misdaden en van de gruwelijkheden van de oorlog, maar om de zin van het herdenken.

De holocaust is een van de verschrikkelijkste misdaden die ooit door de mensheid werd begaan en in wezen is daar niets mee te vergelijken. Daarnaast zijn er ook de honderdduizenden onschuldige slachtoffers van de bombardementen op Duitse steden en Nijmegen waar de bevrijding werd gevierd (de geallieerden dachten dat het een Duitse stad was), van de atoombommen die werden gegooid op Hiroshima en Nagasaki en van de napalmbommen en chemisch vergif die over Vietnamese velden en dorpen werden gegooid. De iconische foto van het naakte meisje met brandwonden over het gehele lijf, dat wegliep uit een brandend dorp schudde de wereld wakker.

Enkele jaren geleden ontstond grote ophef toen een fotoalbum opdook van een nazi-officier die in Auschwitz mede verantwoordelijk was geweest voor het uitmoorden van joden. Het waren foto’s genomen tijdens de vrije tijd van de kampbewakers en -bewaaksters. Het leken wel vakantiekiekjes. Zij lagen lekker lui te zonnen. Ze dansten rondom een muzikant met een accordeon. Een groep vrolijke mannen en vrouwen keek recht in de camera. Een paar honderd meter verderop werden mensen als beesten behandeld en draaiden de crematoria op volle toeren.

Toen dacht ik aan andere foto’s, namelijk van geallieerde bemanningsleden van bombardementsvliegtuigen die na hun vlucht over Duitsland vrolijk poseerden vóór hun vliegtuig. Terzelfder tijd lagen in Duitsland nog baby’s, jonge vrouwen, bejaarden en zelfs burgers die zich verzet hadden tegen het nazisme, met brandwonden te kermen van de pijn, terwijl in de straten het vol lag met doden en zwaar verminkten.

Wie moeten we gedenken? De gesneuvelden hebben er niets aan. In Europa hebben we het christendom nagenoeg afgeschaft en de Europese Unie is lege goddeloosheid waar zelfs geen grondwet kon worden opgesteld. Er bestaat dus geen hemel en de doden zullen niet verrijzen. De gesneuvelden zijn morsdood. De meeste overlevende oud-strijders zijn al lang dood en toen ze nog leefden zaten onder hen diegenen die ver achter de frontlijn in comfortabele veiligheid de oorlog hadden overleefd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen op één dag eens 65.000 jonge Britse mannen, bijna nog kinderen van 17-18 jaar, onder het mitrailleurvuur van de Duitsers. Zij werden de dood ingestuurd op het bevel van officieren en generaals, vaak van adellijke afkomst, die in kastelen ver achter het front, onder het genot van een glas champagne, op een kaart hun strategieën uitdachten. Na de oorlog werden straten en pleinen vernoemd naar die generaals.

Wat valt er eigenlijk te gedenken? Al die onnoemelijke wreedheden aan beide kanten? Of is het de bedoeling de jongere generatie te waarschuwen voor bedenkelijke ideologieën en oorlogszuchtige politici? Er zijn betere middelen om oorlogen te voorkomen. Het zijn niet de jongeren of de burgers in het algemeen die oorlogen ontketenen. Precies onder diegenen die herdenkingen organiseren en er paraderen zitten de lieden die mogelijkerwijs verantwoordelijk zijn voor nieuwe conflicten.

Wat mij ook ergert is dat tijdens sommige herdenkingen een stoet oude legervoertuigen voorbijtrekt. Daarin zitten oude mannen met potsierlijke uniformen. Zij hebben zelf nooit de oorlog meegemaakt, want dat was vóór hun tijd. Nu spelen ze oorlogje. Ze zijn te vergelijken met diegenen die na het vertrek van de Duitsers zich aansloten bij het verzet en vermeende collaborateurs sadistisch afranselden.

We moeten ons gewoonweg diep schamen en niet alleen voor alle oorlogen, maar ook voor de duizenden miljarden die wereldwijd worden besteed aan bewapening. De wapenindustrie en de wapenhandel draaien op volle toeren. Voor wie er veel geld aan verdient, biedt elke nieuwe oorlog een prettig vooruitzicht. Voor de wapenproducenten in Amerika en Europa is de oorlog in Oekraïne in elk geval economisch een enorme meevaller (zou dat misschien …?). Die duizenden miljarden zouden beter besteed worden aan goed onderwijs voor alle kinderen in de wereld en betere gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

In plaats van oorlogen te herdenken, kunnen we beter een dag uitroepen waarin al diegenen die geld verdienen aan de bewapening aan de schandpaal worden genageld. Elk jaar op die dag verschijnt een lijst met de foto’s en de namen van die schurken en van het geld dat ze het afgelopen jaar aan de bewapening hebben verdiend. Dan hadden we destijds bijvoorbeeld die Chinees genoemd die op het idee kwam landmijnen te fabriceren die leken op kinderspeelgoed. Voor kinderen die blind zijn geworden of kinderen met afgerukte ledematen is er in hun landen meestal geen passend onderwijs.

Maandag 6 november 2023 Moedige politici gevraagd

De westerse regeringsleiders hebben nog niet eens de moed om de noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de instroom van miljoenen asielzoekers die geen asielzoekers zijn en om illegalen terug te sturen. Ik houd mijn hart vast voor Israël. Zal dat land kunnen rekenen op het Westen als de omringende islamitische landen gezamenlijk een aanval op Israël zullen beginnen?

Het zou van wijsheid en moed getuigen indien Israël het aanbod krijgt lid te worden van de NAVO.

De massale immigratie van niet-westerse economische vluchtelingen betekent de ondermijning van onze beschaving met als uiteindelijk resultaat een libanonisering van de westerse landen. Gezien de recente optochten in de hoofdsteden lijkt het daar al zo ver.

Als het joodse volk zou verdwijnen dan dooft het licht over de mensheid. De oorlog die nu tegen Israël wordt gevoerd is een strijd tussen de Duisternis en het Licht, tussen de Liefde voor de Andere Mens en de haat.

Waarom ontbreekt het aan moed bij onze politici? Omdat ze niet meer geloven in onze waarden. Materialisme en individualisering hebben alle spiritualiteit monddood gemaakt.

Tweet van vandaagHamas, Gaza, Israël: als de wijsheid ontbreekt 

Of je nu voor Free Palestine bent of Israël onvoorwaardelijk steunt, het kan niet worden ontkend dat de oorlogshandelingen onmiddellijk kunnen stoppen. Dan worden geen onschuldige burgers en geen kinderen meer gewond of gedood. De Palestijnen en de moslims hoeven slechts het bestaansrecht van de joodse staat Israël te erkennen. Beide partijen sluiten een vredesverdrag. Dan kan er een samenwerking tot stand komen zodat dat deel van het Midden-Oosten even welvarend wordt als Israël en waar ook even voortreffelijke culturele, wetenschappelijke en technologische prestaties worden geleverd. De talenten zijn bij alle volkeren aanwezig op voorwaarde dat de gelegenheid wordt geboden om ze te ontwikkelen en te gebruiken. Nu worden moslimkinderen helaas van kleins af de haat tegen de joden (of nog erger: tegen alle niet-moslims) ingeprent. Dat moet echt stoppen. De koran staat helaas vol oproepen tot geweld tegen joden en niet-moslims. Dat kan niet veranderen want de koran is voor moslims het heilige boek. 

Moet de conclusie dan zijn dat er nooit vrede kan komen tussen de Palestijnen of de moslims in het algemeen en Israël? Als dit inderdaad het geval is dan moet Israël continu doorgaan met het met dodelijk geweld reageren op raketten en terroristische aanslagen en blijven de Palestijnen continu in armoede leven. Zoals hun moslimzusters en -broeders in de andere islamitische landen (hoe zou dat toch komen?). Het is aan de moslims om hier een oplossing voor te stellen. Ik weet het verder niet meer. Of wacht even, misschien biedt de Bergrede van Jezus Christus wijsheid in deze (Matteüs 5:3-11):

 - Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

 - Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 

- Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 

- Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

- Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 

- Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. - Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 

- Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 

- Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

Dinsdag 7 november 2023  TweetWie zo immoreel is om een militair hoofdkwartier onder een ziekenhuis te bouwen en strijders in ambulances te vervoeren, gaat uit van de vooronderstelling dat de tegenstander zich moreler zal gedragen.

Er zijn lieden die geen schaamtegevoel kennen en voor wie het begrip eergevoel onbekend is. Het probleem is dat we met de multiculturele samenleving ook in die richting evolueren.

Donderdag 9 november 2023 Tweet:

Mensen zijn overbodig

Als je zo oud bent als ik (83) heb je veranderingen meegemaakt die een nieuw licht werpen op de huidige tijd. Ik geef er twee.

Ik ben opgegroeid in een tijd toen er nog geen tv was. Hoe ging dat toen? Dan kon je zomaar bij vrienden of familie binnenlopen. Je was altijd welkom en er werden verhalen verteld. Sommige mensen die ik bezocht waren in de 19de eeuw geboren en konden vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Vanaf het moment dat de tv er was, kwam hier een einde aan. Als je onverwacht op bezoek ging, was je iemand die hen stoorde bij het kijken naar een tv-programma. Je mocht hoogstens meekijken. Er was geen gesprek meer. Op den duur ging je nergens nog op bezoek.

Een tweede ervaring betreft de opening van de eerste supermarkt in mijn geboortestad. Die winkel verkocht een jaar lang alle groenten en vlees aan de inkoopprijs. Tot in een verre omtrek verkochten de kleine kruideniers en slagers nagenoeg niks meer. De meesten stopten met hun handel. Toen had de supermarkt het monopolie en stegen de prijzen. Zo kwam er een einde aan de gesprekken in de buurtwinkel. Anonieme en onpersoonlijke transacties kwamen in de plaats.

Nu treden opnieuw veranderingen op die dodelijk zijn voor de menselijke interacties. In restaurants en kroegen zitten de gasten vaak te staren op hun smartphone. Brieven worden niet meer geschreven en zijn vervangen door sms’jes die vaak al voorgeprogrammeerd zijn. Winkeliers worden meer en meer overbodig want het meeste kan online worden besteld.

De les die ik hieruit trek is dat met Artificiële Intelligentie niet alleen de gesprekken tussen mensen verdwenen zullen zijn, maar dat de mensen zelf overbodig zullen worden. Zoals toen de tv er kwam, bezoekers ervaarden dat ze best gemist konden worden.

Leve de vooruitgang! Weg met de mensen.

Donderdag 16 november 2023 tweets van vandaag:

De discussie pro-Israël of pro-Palestina ben ik kotsbeu

Er kan worden geconstateerd dat de financiële en materiële hulp van internationale organisaties aan Gaza een financiering was en is van de terreuroorlog van Hamas. Die organisaties deden dit niet doelbewust, maar toch. Al jaren pleit ik er voor dat westerse landen zich terugtrekken uit die internationale instellingen. Het Westen kan beter ontwikkelingshulp in eigen beheer houden, maar dan wel op onze voorwaarden. Die voorwaarden zijn: respect voor vrouwen, gelijkwaardigheid van vrouwen, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloofsovertuiging, vrije verkiezingen, vrijheid, vrijheid, vrijheid.

Onder die voorwaarden zullen Palestijnen die de talenten en de motivatie hebben hun land kunnen opbouwen, zodat er vrede en welvaart komt voor hun gezinnen. In Gaza is er een overvloed van goed opgeleide Palestijnen. Dit kan een vakantieoord worden met prachtige resorts en er kan een hightech industrie worden opgebouwd.

Onder die voorwaarden zullen Israëliërs van goede wil graag samenwerken met de Palestijnen om van dit gebied de nieuwe „Parel van het Midden-Oosten” te maken, zoals Libanon destijds.

Helaas zijn satanische krachten die elke religie kunnen gijzelen, er op uit Israël, dat minuscule stukje van het Midden-Oosten Judenfrei te maken zoals in de andere islamitische landen al nagenoeg is voltooid.

Wanneer komen westerse politici tot dit inzicht (of hebben ze dit inzicht en durven ze niet te handelen?), zodat ze zelf het heft in handen nemen?

Ik ben pro-Palestina samen met de Palestijnen van goede wil die vrede en welvaart willen realiseren.

Ik ben pro-Israël samen met de Israëliërs die willen werken aan de vrede en de welvaart in dat deel van het Midden-Oosten.

Mijn adviezen zijn gebaseerd op een simpel principe dat ik als gezinstherapeut met succes hanteerde: als de gezinsleden eindeloos ruzie maken, moeten ze leren naar elkaars positieve kwaliteiten te kijken. Als de ouders radeloos zijn omwille van het onhandelbaar gedrag van hun puber, dan moeten ze vooral aandacht geven op momenten dat het wel goed gaat.

Vandaar dat ik de huidige discussie over het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen kotsbeu ben. Het is allemaal zo negatief, zodat de meerderheid van mensen van goede wil onder hen geen kans krijgt.

Ben ik naïef? Ik hoop van niet, want ook onze vrijheid komt in gevaar als de satanische krachten de strijd tegen het Westen verhevigen. Als op 100 miljoen moslims er 5 procent extremistisch is, dan hebben we op Europese bodem 5 miljoen potentiële Hamas-strijders. En onze politici durven niet te handelen…

===

Mijn gezond verstand zegt dat in het verkiezingsprogramma het zou moeten gaan over de keuze tussen (1) doorgaan met het besteden van miljarden voor de opvang van asielzoekers en (2) deze miljarden besteden aan het voorkomen van ernstige gevolgen van natuurrampen en aan de hulp voor de slachtoffers ervan.

De eerste keuze is goed voor de mensenrechten van de (echte) asielzoekers.

De tweede keuze is goed voor de mensenrechten van de Nederlanders.

Gelukkig wordt de keuze gemaakt door de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Wie dit begrijpt mag het zeggen. Uw stem volgende week zal het in elk geval niet oplossen.

Zondag 19 november 2023  Tweet van vandaag:

Wat raar. Het blijft voortdurend regenen en toch blijven de mensen met de auto rijden. Het causaliteitsprincipe is blijkbaar te hoog gegrepen voor het menselijk denkvermogen.

Elektrische auto’s zijn toch de oplossing! Het aantal tonnen kolen dat in 2023 wereldwijd wordt verstookt om elektriciteit op te wekken is nooit eerder zo hoog geweest.

Is er dan geen oplossing? Jazeker. Onze politici sluiten prachtige klimaatverdragen af en in 2050 zullen we de resultaten daarvan zien. Op voorwaarde uiteraard dat de mensheid tot die tijd overleeft.

Maandag 20 november 2023 Tweet van vandaag:

Een onmogelijk vredesplan

Het bloedvergieten in Gaza kan onmiddellijk stoppen indien (1)alle gekidnapte Israëliërs worden vrijgelaten, (2) de Palestijnen de staat Israël erkennen en (3)  een verdrag sluiten om Israël niet meer aan te vallen of te beschieten. De bal ligt volledig in het Palestijnse kamp.

Als dit plan wordt uitgevoerd zullen het Westen en Israël al te graag meehelpen aan de opbouw van een Palestijnse staat, zodat in dat gebied van het Midden-Oosten dezelfde welvaart ontstaat als in Israël.

Helaas zal dit plan nooit worden geaccepteerd. De islam kent slechts haat tegen de joden, tegen niet-moslims, tegen atheïsten, tegen afvalligen, haat, haat, haat.

De niet-islamitische landen, van het Westen tot China en India, zullen meer en meer tot het besef komen dat zij even hard als Israël zullen moeten optreden om al die haat geen kans te geven.

Ik vind het vreselijk in zo’n tijd te moeten leven, vooral omdat ik sterk geloof in de kern van de joods-christelijke ethiek: ieder van ons is verantwoordelijk voor de ander, zelfs voor de verantwoordelijkheid van de ander. Een verantwoordelijkheid dit zich uit in de liefde voor de naaste. Daar past haat helemaal niet in. Ik ken geen vijandelijke gevoelens; als iemand mij schade berokkent zal dat nooit een reden zijn om mij voor de belangen van die persoon niet in te zetten.

Dinsdag 21 november 2023  Tweet van vandaag:

Waarschuwing voor de Free Palestine-sympathisanten 

Het lijkt mij verstandig dat de Free Palestine-sympathisanten er rekening mee houden dat de gekidnapte Israëliërs, - kinderen, vrouwen, bejaarden -, op beestachtige wijze worden afgemaakt, wat God verhoede. Wat dan? Welke kant dan kiezen?

Blanke Europeanen hebben meestal geen idee over wat mensen uit primitieve culturen in staat zijn. Ik heb de Simba-rebellie in Congo van dichtbij meegemaakt. Wat daar is gebeurd, en wat nu nog het geval is in de Kivu, tart alle verbeelding. Of toen de Mau-Mau onafhankelijkheidsstrijders in Kenia boerderijen van blanken aanvielen; de kinderen werden levend gevild terwijl de vastgebonden ouders moesten toekijken. Hieraan dacht ik toen bleek dat Hamas-strijders de ogen van een joods jongetje hadden uitgestoken terwijl de vastgebonden ouders moesten toekijken.

Israël wil een einde maken aan de terreur van een meedogenloze en wrede groep. Dat er ooit een vredesverdrag wordt gesloten is een illusie want de vijanden van Israël willen uiteindelijk bereiken dat alle joden uit het Midden-Oosten verdwijnen.

Om die reden pleit ik ervoor dat we er alles aan moeten doen om van Europa opnieuw een joods-christelijke beschaving te maken, waar Israël deel van uitmaakt. Dan zal Israël ook NAVO-lid worden. Europa blijft op die manier een inspirerend voorbeeld voor de hele wereld en beschermheer van beschaving.

Het alternatief is dat Europa op weg is een Derde Wereldland te worden. Dan wordt het voor iedereen een hel, met Libanon als voorbeeld. Dan is er geen hoop meer voor de mensheid.

(Uiteraard zal ik geen enkele Free Palestine-sympathisant met deze oproep overtuigen. Misschien zullen ze over vijf jaar hetzelfde inzicht hebben)

Zaterdag 2 december 2023 Tweets van de voorbije dagen:

Als een schoonvader (Koning Charles) aan zijn zwangere zwarte schoondochter de opmerking maakt dat de baby misschien zwart zal zijn, wordt dit als racisme gebrandmerkt. De talk show host Oprah Winfrey riep, toen ze dit hoorde, verbouwereerd ’What!. Terwijl die opmerking volstrekt normaal is en best goed bedoeld kan zijn. De reacties van de zogenaamde anti-racisten zegt iets over de immense haat die deze mensen inspireert. Alleen conservatief rechts kan de mensheid van dit kwaad redden.

100 % achter Israël

Gelukkig komt de waarheid uiteindelijk naar boven. Hoe meer bekend wordt over Hamas, hoe meer reden voor beschaafde westerse landen om voor 100% achter Israël te staan. Wie gijzelt nu peuters en kleuters gedurende 51 dagen of meer? Alleen wie door de Satan is bezeten is tot zoiets in staat. Jammer dat door gebrek aan moed de Europese regeringsleiders in de ontkenningsfase blijven steken. Dat is voor de islamisten een bewijs dat ze zullen overwinnen.

Wat gemakshalve wordt vergeten in de Klimaatconferenties

De ijzeren wet van het klimaatbeleid: als de mensen de maatregelen tegen de klimaatverandering in hun portemonnee voelen (de verwarming niet meer kunnen betalen), dan zal de regering altijd inbinden. 

De beste computermodellen houden hier geen rekening mee en veronderstellen dat hogere energieprijzen tot CO-2 afname zullen leiden.

Ik heb een beter idee: De klimaatverandering

===

overweging: Onze tijd op aarde tegenover de eeuwigheid

De meeste mensen zijn betoverd door het rationalisme, het materialisme en het individualisme. Dat is de ziekte van deze tijd.

Sommigen staan open voor het geestelijke. In deze tijd worden zij belachelijk gemaakt. 

Er zijn mensen die anderen leed toebrengen en slechts aan hun eigenbelang denken. In de tijd hier op aarde hebben zij geen wroeging. Zij weten echter niet dat hun geest na hun dood blijft rondwaren. Voor eeuwig worden zij herinnerd aan hun falen hier op aarde.

Er zijn mensen die dienstbaar zijn aan hun medemensen en hun eigenbelang desnoods opofferen voor het welzijn van anderen. Hun geest zal tot in de eeuwigheid gelukzalig zijn.

Maar er is meer: er is een God die op ons wacht. De enen zullen beschaamd wegkijken. De goede mensen zullen God in het aangezicht kunnen aankijken. Tot in de eeuwigheid.

De hel is de plaats van eeuwige schaamte en wroeging. De hemel is de plaats van eeuwig geluk in de nabijheid van God.

Zaterdag 9 december 2023: Tweet van vandaag

Vrouwenemancipatie: Zegen of vloek?    

Een van de belangrijkste verworvenheden van de 20ste eeuw is de emancipatie van de vrouw. Zij werd bevrijd uit haar gehoorzame rol. Zij kreeg gelijke kansen om haar talenten te ontplooien. Er kwam een einde aan onderdrukking en met de meToo-beweging kwam een maatschappelijke veroordeling op gang van ongewenste seksuele intimidatie. De vrouwenemancipatie is het zoveelste bewijs van de superioriteit van de blanke, Europese beschaving. Dat in onze straten opnieuw zwart geklede en gesluierde vrouwen rondlopen, die daarmee  hun slaafse volgzaamheid willen bewijzen, toont aan dat de islam hier niet thuishoort.

De vrouwenemancipatie heeft echter ook een keerzijde. Ik heb de tijd meegemaakt waar er nog nauwelijks vrouwen waren op de universiteit en daarna een tijd waar 90 procent van de studenten van het vrouwelijk geslacht was en meer en meer professoren van het zwakke geslacht een leerstoel bekleedden. Dat leidde tot een soort verkleutering van de Alma Mater. Het gevoel kreeg de hoofdrol en rationaliteit verdween naar de achtergrond. De universiteit moet nu een veilige plaats zijn waar dissidenten geweerd worden. Dat daarmee de kern van het universitair onderwijs en onderzoek wordt aangetast, ontgaat de meesten. Studenten moeten juist worden geconfronteerd met de meest gekke tegenstrijdigheden en met de meest linkse en extreem rechtse ideeën. Het beste en innoverend onderzoek wordt verricht door eigenzinnige wetenschappers die tegen de stroom invaren en vragen proberen te beantwoorden die niemand durft te stellen (bijv. waarom zijn de schoolresultaten zo dramatisch gedaald?).

Waar ik me echter het meest zorgen over maak is dat geëmancipeerde vrouwen zich meer en meer als mannen gedragen. In die zin is emancipatie voor vrouwen een afwijzing van hun specifieke identiteit. Het wordt makkelijk afgedaan als een stereotiep, maar het vrouwelijke staat voor zorgzaamheid, terwijl het mannelijke geassocieerd wordt met verovering en productie. Dit heeft geleid tot een afname van de zorgzaamheid in onze samenleving, dus minder verantwoordelijkheid en minder mededogen. Onze samenleving is verhard. Het zijn vooral de kinderen die hier de dupe van zijn. Peuters en kleuters worden gedurende de belangrijkste uren van de dag gedumpt bij wildvreemden. De hechting en de taalontwikkeling lijden eronder, met als gevolg zwakkere schoolresultaten en meer emotionele en gedragsstoornissen.

Er is een oplossing: een 18-urige werkweek zodat beide ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden. Maar dan moeten we leren minder te veroveren en minder te produceren. Dat is trouwens ook nog goed voor het milieu en voor de vrede op aarde.

11 december 2023

Beschouwingen bij Rudolf Otto: „The idea of the Holy” (1917)

De religieuze ervaring is meer dan de dogmatiek, de geloofsleer en ook meer dan de ethiek. Het is de ervaring waar het goddelijke inwerkt op de menselijke geest. In die ervaring hebben we het gevoel geconfronteerd te worden met ’Iets’ dat boven ons staat, boven de wereld, boven het materiële. Bij dat ’Iets’ kunnen we met ons verstand niet bij. Het is niet iets dat we kunnen beredeneren, ontdekken of verklaren met de rede.

We kunnen deze religieuze ervaring vergelijken met de ervaring van het schone. Het schone in de kunst is ook niet te rationaliseren. Het is een gevoel of een ervaring die voor elke mens anders is.

Dit religieuze gevoel gaat samen met ontzag voor dat ’Iets’ dat we God of de Schepper noemen. We zijn sprakeloos. We worden erdoor overweldigd. We voelen ons er nederig bij als een schepsel tegenover zijn Schepper.

Dat ’Iets’ is het volstrekt andere dat niet in begrippen is uit te drukken. Onze taal schiet hier tekort. Als we proberen ons gevoel van dat Iets te rationaliseren, dan elimineren we dat gevoel. Dat ’Iets’ of God wordt dan weggerationaliseerd. Met onze rede kunnen we de inwerking van het goddelijke op onze geest niet ervaren. Helaas is de hedendaagse mens in de ban van de rede, waardoor hij alleen als waarheid aanvaard wat hij met de rede kan verklaren. Hierdoor sluit de mens zich af van de meest ’menselijke’ ervaring, namelijk de nabijheid van God.

Belangrijk is dat bij de mens de potentie aanwezig moet zijn om dat religieuze gevoel op te wekken; dit is de betekenis van geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Het bewustzijn  van het goddelijke wordt in mij uitgelokt door woorden die het hart raken, maar ook en vooral door de contemplatieve stilte waarbij ik word bevrijd van al het wereldse, van alle prikkels die mijn religieuze ervaring in de weg staan.

Gedragen we ons waardig ten aanzien van dat ’Iets’, onze Schepper? Bij het overtreden van Zijn geboden zoeken we naar verzoening en verlossing. We hebben als het ware een intieme relatie met dat ’Iets’. We zijn afhankelijk van Zijn genade.

Ondanks we niet waardig zijn of ons niet waardig gedragen tegenover God, geeft Hij ons de genade om in intieme relatie met Hem te treden. Dit vereist verzoening en boetedoening. Wij ontmoeten God het best in de volledig leegte, dit wil zeggen in een stilte waar al het wereldse is uitgebannen (als in een woestijn); dan komt de ’totaal Andere’ in onze ervaring. Hij staat tegenover de natuurlijke orde. Hij transcendeert die orde.

Bij Mozes en in het christendom krijgt het goddelijke via de Rede een morele inhoud, waardoor het Heilige wordt gedefinieerd. De inwerking van de Rede volgt na de religieuze ervaring van het goddelijke. In het christendom wordt God de Vader en de mens wordt uitverkozen om het Koninkrijk Gods te vestigen. De christenen zijn een volk van priesters, van mensen die geconsacreerd zijn met een goddelijke roeping. Het goddelijke heeft hier almacht over het wereldse. Dit is ook de juiste betekenis van de predestinatie: God overwint altijd. We kunnen dit interpreteren als dat het goede uiteindelijk altijd zal overwinnen, ondanks het kwaad dat door de menselijke wil wordt veroorzaakt en ondanks de betovering door het wereldse. We moeten echter veel geduld hebben. Al tweeduizend jaar geleden werd het Koninkrijk Gods voorspeld, maar het wordt steeds verder uitgesteld omdat het kwaad telkens weer opduikt. De mens heeft de sleutel in hadden en het christendom toont hier wat de Waarheid en de Weg is die leiden naar dat Koninkrijk Gods.

Die Waarheid en die Weg komen tot ons via het goddelijke, - dit is de goddelijke openbaring -, in combinatie met het rationele, - dit is de menselijke inbreng om het goddelijke in de wereld te realiseren -. Hier staat de islam lijnrecht tegenover het judaïsme en het christendom, omdat volgens de islam het goddelijke absolute macht heeft over de mens. De moslim legt zijn lot in handen in Allah en dat leidt niet alleen tot passiviteit, maar ook tot fanatisme in het wereldse domein. Volgens de fanaticus mag de mens de woede van Allah niet opwekken. De niet-moslims die de geboden van Allah niet gehoorzamen, moeten worden gedood om Allah weer goed te stemmen. De rede kan dit fanatisme niet temperen want volgens de islam heeft de mens niet eens het recht om kritisch na te denken.  

De kennis van God is a priori kennis bij elke mens. Dit is niet-rationele kennis die via de rede vertaald wordt naar ons handelen in de wereld. De rationele ideeën zijn rechtvaardigheid, morele wil, het verbannen van wat immoreel is. De mens kan het heilige erkennen in de wereld dankzij zijn innerlijke stem, de stem van de Geest. Het is vreemd dat de hedendaagse mens geen geloof hecht aan de innerlijke stem van God in de geest van de mens. Geheel anders is zijn houding tegenover de innerlijke stem van de liefde, want als hij verliefd is komt dat niet door de rede, maar door wat hem innerlijk beroert. Waarom weigeren we dan de beroering die God diep in ons teweegbrengt?

Er is meer dan de empirische werkelijkheid, maar dit kan niet via de rede worden ontdekt. Het gaat om de intuïtie: God laat een spoor achter; een aanwezige afwezigheid. De confrontatie met het gelaat van de Ander licht de sluier even op. Via de Ander doet God op mij een appel.

Het zijn heilige mensen of profeten  die ons het mysterie laten aanvoelen, iets wat tot een hogere orde behoort, namelijk het goddelijke. De mens heeft innerlijk een predispositie om het heilige te herkennen. Dat is wat Paulus is overkomen op weg naar Damascus. We vinden dit terug in het christendom die een religie is van de Verlossing, van de bevrijding van het gebonden zijn aan het wereldse, van de genade, van de hergeboorte en van het Koninkrijk Gods. In deze tijd is het aanvoelen van het goddelijke even sterk als in de eerste eeuwen van het christendom.

Geloof is meer dan een overtuiging van waarheden. Het is een diep gevoelde spanning ten aanzien van die ten diepste geabsorbeerde waarheden. De stilte is hier een belangrijke factor, waardoor we onthecht zijn van alle uitwendige prikkels. God is daar waar Hij wil zijn en God is niet daar waar Hij niet wil zijn. God komt nabij en verwijdert zich. Hij kan zo nabij zijn als onze adem en Hij kan mijlenver verwijderd zijn van ons. Hij komt als wij Hem oprecht aanroepen en ons op Zijn komst voorbereiden. Bij alle beroering en catastrofes is er het naar binnen gerichte spirituele tumult met wanhoop en teleurstelling. In onheilspellende tijden openbaart het heilige en het goddelijke zich.

Hoe is het zover kunnen komen dat we (vooral de Europese mens) niet meer openstaan voor het niet-rationele, het numineuze, het goddelijke? Ondanks (1) de predispositie om het goddelijke te herkennen, aan te voelen, intuïtief er bewust van te worden en (2) de manifestaties van het niet-rationele, het numineuze of het goddelijke in onze wereld.

Het is niet in taal of in begrippen uit te drukken. Hoe dan wel? Door woorden die het hart raken; door contemplatieve stilte waar de totaal Andere in onze ervaring komt; een stilte waaruit al het wereldse is uitgebannen. Kunnen we nog luisteren naar onze innerlijke stem? Vooral als ik de Ander ontmoet.

Wat is hier de mogelijke rol van ’Heilige mensen’ en profeten?

Zie het schone in de kunst of de liefde voor een Ander: het niet-rationele is hierbij het meest wezenlijke. Dit is niet te ontdekken of te verklaren met de Rede. Geldt dit ook niet voor de manifestaties van het numineuze? Hoe de mensen hierop wijzen? Kunnen beroering en catastrofes een keerpunt teweegbrengen?

Wat is het belang van „ontzag” voor het Hogere. Hiervoor moeten we ons nederig voelen, wat in deze tijd waar macht en status de afgoden zijn, vrijwel onmogelijk is, want belachelijk in de ogen van de wereld.

Oorlog, terrorisme, de agressie van elke dag, de criminaliteit kunnen slechts overwonnen worden door het niet-rationele (de stem van God die in iedere mens tot hem spreekt … maar we horen die stem niet meer).

Als we minder gebonden zijn aan het wereldse, - dit is ons beperken tot de vitale behoeften -, dan zullen we de ware vrijheid leren kennen; de vrijheid van het Koninkrijk Gods. ONTHECHTING is hier een sleutelbegrip, want dan maken we ruimte vrij voor God.

Het is typerend dat het precies onthechting is die een oplossing kan bieden aan de klimaatcrisis en eveneens aan het toenemend verschil tussen rijk en arm. Het is nog typerender dat onthechting nergens voorkomt in de plannen en verdragen om deze problemen aan te pakken. Wat kan een doorbraak in het denken teweegbrengen?

Aansluitend deze tweet van vandaag:

De zoveelste klimaatflop

Morgen zou er een slotverklaring moeten komen op de klimaatconferentie in Dubai. Of het lukt en of er zinvolle afspraken worden gemaakt, maakt volgens mij weinig uit. De enige oplossing om de klimaatcrisis onder controle te krijgen is onbespreekbaar en komt ook niet op in de gedachten van de deelnemers aan die conferentie. Die oplossing vereist een andere manier van denken waar de mensen nog niet rijp voor zijn.

Ik probeer mijn standpunt in het kort te verduidelijken. Alle maatregelen die worden genomen, zoals elektrische auto’s, energietransitie, windmolenparken, zonnepanelen en dergelijke, vergen een kolossale ontginning van grondstoffen, eindeloze productie, recyclage en een onoverzichtelijke afvalberg. Dit alles samen brengt nog meer CO2 in de lucht dan ooit tevoren. In feite houden we onszelf voor de gek.

We houden onszelf voor de gek omdat niemand kan aanvaarden dat er maar één oplossing is. Het sleutelwoord van die oplossing is ’Onthechting’. We moeten gewoon een einde maken aan het materialisme en consumentisme. 90 procent van wat wordt geproduceerd en verkocht hebben we in wezen niet nodig. We kunnen dus makkelijk de industriële productie met 90 procent verminderen. Dan komt er weer schone lucht en zullen we ’s nachts de sterrenhemel kunnen zien. Dat creëert dan de sfeer om ons te bezinnen over wat werkelijk de moeite waard en zinvol is in het leven.

(wie je meer weten over deze onzinnige gedachte van mij: op mijn website is er veel over te vinden).

Vrijdag 22 december 2023  Deze tweet van eergisteren leverde in één dag 55.000 clicks op en 639 likes (update: 2 dagen later 84.000 clicks en 908 likes):

Sharia wordt in ’t geniep ingevoerd

thumbnail IMG 0280

Vannacht stond ik om één uur even op en vanuit mijn appartement zag ik hoe twee in het zwart geklede moslima’s, verborgen achter een grote paraplu terwijl het niet regende, een reclamezuil bekladden met een verfspuit. De volgende ochtend zag ik dat ze met rode verf een reclame voor make-up hadden besmeurd. Op die reclame stond het gelaat van een vrouw. Deze twee dames voerden in het geniep de sharia wet uit.

We kunnen er zeker van zijn dat, om verder vandalisme te voorkomen, de reclamebureau’s hun beleid zullen aanpassen. Binnenkort zien we geen vrouwelijk schoon meer op reclames.

Misschien moeten onze musea de toegang voor moslims verbieden. Het hangt daar vol kunstwerken die volgens de sharia vernietigd moeten worden.

Ik ben blij dat ik al 83 jaar oud ben, zodat ik de totale verloedering van onze zo mooie beschaving niet al te lang meer hoef mee te maken. Ik wens u allen veel sterkte toe in de toekomst.

{aanvulling: om 08.12 op woensdag 20 december heb ik de politie daarover gebeld. De dame zei dat ik toch beter om 01 uur had gebeld. Dat had ik niet gedaan omdat ik twijfelde om voor zoiets midden in de nacht naar de politie te bellen. Ik gaf wel enkele details die voor de politie bruikbaat zijn}

Zaterdag 23 december 2023 tweet van vandaag:

PVV en psychische gezondheid

Het psychisch gezonde deel van de Nederlandse bevolking heeft gestemd voor de PVV.

Waarom gezond: (1) omdat ze opkomen voor het behoud van de normen en waarden die onze beschaving hebben gemaakt tot wat ze is; (2) omdat ze de grootste bedreiging tegen die normen en waarden willen verhinderen en (3) omdat ze trots zijn op onze tradities en op de erfenis die onze voorouders ons hebben meegegeven.

Wie is psychisch ongezond: diegenen die wegkijken en de grootste bedreiging onderschatten; die meegaan met de ondermijning van onze beschaving door allerlei beschuldigingen van wandaden gepleegd door een kleine minderheid in een ver verleden voortdurend te herhalen en eenzijdig te benadrukken; die verdringen dat onze beschaving de beste is die de mensheid ooit heeft gerealiseerd, terwijl mensen uit niet-westerse landen dat al te goed weten en daarom naar ons willen komen.

Uiteindelijk zal het christendom als een feniks herrijzen en zetten we verder wat gedurende 2000 jaar Europa tot Europa heeft gemaakt.


lees ook:

41QXwgibXrL

Terug natuurmens

Mijn essay „Slotsom” april 2023  

Zonder ethiek is er geen democratie

Theologie is een wetenschap

Over de filosofie van Levinas: 

Waarom een nieuwe bewustwording noodzake

   © Juliaan Van Acker 2024