http://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

visie


Misschien zijn de opeenvolgende terroristische aanslagen, hoe vreselijk ook, nog niet het ergste. Het meest tragische lijkt mij is iets dan niemand wil horen en dat standvastig wordt verdrongen: het feit dat we ons aan het uitroken zijn. In het noordelijk halfrond pompen we al meer dan honderd jaar gifgassen in de atmosfeer. Nu is de lucht aan de Zuidpool ook al besmet. En we gaan maar door omdat niemand de enige maatregelen wil nemen die de mensheid kan redden: sober gaan leven en stoppen met de economische groei, met reizen, met het eten van vlees. De politici die gekozen zijn om de veiligheid en het welzijn van de bevolking te waarborgen, kiezen in plaats daarvan voor het waarborgen van de winst van de multinationals. Dit onverantwoordelijk gedrag van de mensheid leidt tot de nieuwe Zondvloed. Het is onvermijdelijk geworden. Het positieve is dat we door dit onvermijdelijke gedwongen zullen worden radicaal te veranderen van levensstijl en een ongekend geluk zullen terugvinden.

**********

BREXIT: een overwinning van het gezond verstand en van de moraal. Lees: Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan reddenGroningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger. ISBN 978-94-92161-05-5 (meer informatie)

DIGITAL BOOK THUMBNAIL

 

De noodzakelijke prioriteiten durven stellen

Mijn teksten op mijn website en mijn laatste boeken hebben als doel duidelijk te maken welke prioriteiten van levensbelang zijn voor het voortbestaan van de mensheid op een leefbare planeet. Als alle kinderen, overal ter wereld, goed onderwijs kunnen volgen, als er overal voldoende werkgelegenheid is voor de volwassenen en als we allen soberder gaan leven, dan is voldaan aan de basisvoorwaarden voor meer verantwoordelijk gedrag van de mensen. 

Om deze prioriteit te verwezenlijken moeten we zo nodig tijdelijk de subsidies voor farmaceutisch, medisch en ander wetenschappelijk onderzoek en voor de ruimtevaart op een laag pitje zetten. Ook moeten zeer rijke mensen weten dat overtollige rijkdom gewoonweg een schande is als zoveel mensen op onze planeet niet menswaardig kunnen leven en zoveel kinderen geen kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Deze rijken moeten beseffen dat ze slechts tijdens hun korte leven de tijd hebben het goede te verrichten. Daarna houdt alles op en is al hun hebzucht voor niets geweest.

In zekere zin is de afkeer van de gewone man voor de politiek, met name de Europese Unie, een gunstig teken. Brexit kan het begin zijn van een revolutie. Tegen het hebzuchtig kapitalisme, tegen de totalitaire macht van de multinationals met hun lobbyisten die politici in hun greep hebben, en tegen de anonieme bureaucratie waarachter men zich kan verschuilen om niet op zijn verantwoordelijkheid te worden aangesproken.

Nu nog het revolutionair elan vertalen in concrete acties, bijvoorbeeld zo weinig mogelijk kopen van multinationals, voorrang geven aan regionale producten, elkaar in de eigen buurt helpen door netwerken van solidariteit op te richten, immigranten wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de landen van herkomst.

De goede kant van nationalisme

Waar vinden we de kracht om de juiste prioriteiten te stellen? Hoe wordt een politiek beleid mogelijk dat mensen aanzet om zich verantwoordelijker te gedragen? Het nationalisme heeft een slechte naam gekregen wegens de gebeurtenissen in de voorbije eeuw. Helaas wordt hierdoor de goede kant van het nationalisme niet meer gezien. Nationalisme betekent ook dat de mensen solidair zijn om hun land op te bouwen en sterk te maken. Deze nationale solidariteit maakt solidariteit met de rest van de wereld mogelijk. Wie niets heeft, kan niets geven. Een sterk en machtig land kan andere volkeren solidair ondersteunen in de ontwikkeling en de vooruitgang. Zo’n land heeft een grote verantwoordelijkheid.

De Europese Unie moet daarom zo snel mogelijk vervangen worden door een confederatie, dit is een Europa der Vaderlanden met Wenen als hoofdstad.

Een thema dat in mijn teksten vaak de aandacht krijgt is de multiculturele samenleving en de aanwezigheid van tientallen miljoenen moslims in Europa. Door deze ontwikkeling van de laatste decennia is er in de Europese landen een enorme polarisatie ontstaan. De Europese Unie holt nationalisme steeds verder uit. Hierdoor raken de Europese landen steeds verder verzwakt. Een burgeroorlog dreigt. Als vijf procent van de moslims extremistisch zijn, dan zijn er drie miljoen potentiële terroristen op ons grondgebied. Ook hier moeten dringend de juiste prioriteiten worden gesteld. Het lot van de wereld is hier afhankelijk van.

Het gaat niet om kritiek op de islam, maar om de vaststelling dat de islam en integratie in een westerse samenleving niet kunnen samengaan.

Gescheiden om met elkaar solidair te kunnen zijn

Mijn voorstel is dat de Europese moslims massaal actie ondernemen om in de landen van herkomst het onderwijs te verbeteren en werkgelegenheid te creëren. De Europese landen kunnen hier solidair aan meewerken. Op die manier ontstaat een alliantie tussen de joods-christelijke en humanistische beschaving en de islamitische beschaving, zonder dat ze met elkaar vermengd worden. Deze alliantie kan een voorbeeld zijn voor de gehele wereld. De 21ste eeuw kan hierdoor de eeuw van de spiritualiteit worden. Dit wil zeggen dat Europa en de islamitische landen respectievelijk de christelijk-humanistische waarden en de islamitische waarden als norm nemen voor de politiek, de economie en het sociaal leven zodat we ons allen verantwoordelijk gedragen ten aanzien van de planeet aarde en de mensen die er nu en in de toekomst op wonen. 

KLIK OP AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE ( mijn twee boeken verschenen in januari 2018):


STARTPAGINA

 

1. Homoseksualiteit kan worden aangepraat               + aanvulling

2. Allah houdt van Israël

3. De identiteit van Europa ook gepubliceerd op ThePostOnline  

4. teksten over spiritualiteit 

5. een Europese staatsgreep

6. feminisme verzwakt Europa

 

   © Juliaan Van Acker 2018