https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Anders gaan leven: een toekomstvoorspelling

concepttekst (maart 2022)

Vijf argumenten waarom een radicaal andere levenswijze noodzakelijk is.

1. De afgelopen tweehonderd jaar is door de industrialisatie een groot deel van de aarde verwoest. Oorspronkelijk was de aarde ’zeer goed’, zoals in het scheppingsverhaal werd gezegd. Nu zijn landschappen verwoest, de biodiversteit is op een afschuwelijke wijze aangetast, de lucht die we inademen bevat giftige stoffen, de Noord- en de Zuidpool zullen nooit meer zijn als voorheen, de regenwouden worden elk jaar een groot stuk kleiner. Deze schande is door de mens veroorzaakt.

2. Duizenden miljarden worden besteed aan bewapening. Dit is volledig uit de hand gelopen, zelfs in landen waar de meerderheid van de bevolking in grote armoede leeft en waar kinderen niet de kans krijgen op degelijk onderwijs. Met de oorlog in Oekraïne wordt de bewapeningswedloop nog erger en wat staat ons deze eeuw nog te wachten? Terwijl we al dat geld beter zouden kunnen (ethisch moeten) gebruiken om mensen een waardig leven te kunnen waarborgen.

3. Het gezin was gedurende duizenden jaren de hoeksteen van de samenleving. Het voortbestaan van de mensheid was er afhankelijk van. Nu wordt het stichten van een gezin uitgesteld tot op dertigjarige leeftijd. Velen kiezen voor een celibatair leven. Veel paren blijven kinderloos of hebben slechts één kind. Het aantal echtscheidingen is volledig uit de hand gelopen; hier zijn de kinderen de voornaamste slachtoffers van. Doordat de ouders het te druk hebben met hun werk is het gezin niet meer het thuis waar de kinderen met warmte worden opgevangen en zich veilig voelen. Basisveiligheid is fundamenteel voor psychische gezondheid en niet alleen een verstoord gezinsleven werkt dit tegen, maar ook andere bedreigingen waarmee we in deze eeuw te maken hebben.

4. Al vele duizenden, misschien wel tienduizenden jaren hebben de mensen belang gehecht aan spiritualiteit. Zij geloofden in hogere machten. Zij gehoorzaamden de geboden waarvan ze dachten dat ze van de goden afkomstig waren. De westerse beschaving werd gekenmerkt door het geloof in één God die zich aan de mensen had geopenbaard. Dat geloof ging samen met de joodse en christelijke ethiek. Dit alles is door de massa, vooral in het Westen, verlaten om het Gouden Kalf van het materialisme te aanbidden. We zijn terechtgekomen in een tijdperk zonder spiritualiteit. Een grote leegte, nihilisme en gebrek aan zingeving teisteren de geesten van de mensen.

5. Van oudsher voelden de mensen zich verbonden met hun familie, hun buurt, hun dorp en hun land. Elke groep had zijn eigen tradities en verhalen, zijn eigen geschiedenis en cultuur. Deze verbondenheid en gemeenschappelijkheid zijn de basisvoorwaarden voor psychisch welzijn. In het gezin worden waarden en normen van de eigen gemeenschap aan het kind overgedragen. Dit alles is grondig verstoord geworden door massale immigratie, vooral dan van volkeren die tegengestelde en onverenigbare waarden hebben. De globalisering brengt geen verbondenheid op mondiaal niveau, maar eerder een leegte, oppervlakkigheid en verering van materialisme waar niemand zich mee kan identificeren.

Deze vijf ontwikkelingen leiden ertoe dat spanningen en conflicten zullen toenemen. De klimaatverandering wordt onbeheersbaar met vreselijke gevolgen zoals oogsten die mislukken en gebieden die overstromen of onbewoonbaar worden. Met de oorlog in Oekraïne waardoor kolen en stookolie nog meer als energiebronnen worden gebruikt, vervliegt de hoop op het beheersbaar maken van de gevolgen van de klimaatverandering, want de kritieke grens voor onomkeerbare en zeer ernstige gevolgen wordt nu met absolute zekerheid overschreden.

Een alles vernietigende oorlog is niet ondenkbaar. Nieuwe pandemieën duiken op waarbij de kans bestaat dat er tientallen miljoenen mensen daaraan sterven. De vergrijzing leidt tot een onbetaalbaar zorgbeleid en velen kunnen niet rekenen op mantelzorg. In plaats van verbondenheid komt er meer en meer polarisatie. Grote catastrofes staan ons te wachten. Het wordt voor iedereen duidelijk dat de manier van leven die we gewend zijn op meerdere fronten leidt tot onhoudbare toestanden. De levensomstandigheden worden zo verschrikkelijk dat iedereen ervan doordrongen raakt dat radicale maatregelen moeten worden genomen. Dan komt de catharsis en zullen de overlevenden kiezen voor een radicaal andere manier van leven. Dit laatste wordt hieronder in tien punten toegelicht, dus vanuit het uitgangspunt dat zulkdanige ernstige en rampzalige ontwikkelingen plaatsvinden dat de overlevenden niet anders kunnen dan een radicaal ander politiek beleid te voeren.

1. Alle zwarte mensen van overal in de wereld gaan naar Afrika. Alle moslims vestigen zich in de islamitische landen. De Chinezen en andere mensen van Aziatische afkomst gaan allen terug naar Azië. Dank zij die massale terugkeer is er voor die  landen hoop op een bloeiende toekomst.

2. Europa vormt samen met Rusland en Israël een confederatie. Dit is een Heilige Alliantie waarvan de grondwet gebaseerd is op de joods-christelijke ethiek.

3. De economie wordt zodanig ingericht dat een 18-urige werkweek mogelijk is. Het aanwervingsbeleid wordt wettelijk zodanig vastgesteld dat beide ouders in dezelfde regio kunnen werken. De ouders kunnen hierdoor hun kinderen zelf opvoeden en van hun huis een veilige haven maken.

4. Alle jongeren vervullen na de leeftijd van achttien jaar of na hun opleiding een dienstplicht van twee jaar. Tijdens deze periode leren ze een tweede beroep aan in de zorg, de techniek, het onderwijs. Ze worden ingezet bij het leger, de politie en de douane. Dank zij dit legioen kunnen de grenzen goed worden bewaakt, is er in elke wijk en elk dorp voldoende toezicht op de veiligheid en kan alles wat wordt geïmporteerd worden gecontroleerd.

5. Het tweede beroep dat werd aangeleerd is bedoeld om later in de vrije tijd bij te kunnen dragen aan ’netwerken van solidariteit’. Deze netwerken zijn bedoeld om de noodzakelijk hulp gratis te bieden, zoals leerlingenbegeleiding, mantelzorg, klussen verrichten of bijdragen aan de biodynamische landbouw, tuinbouw en veeteelt.

6. In een permanente wereldconferentie worden afspraken gemaakt om de bewapeningswedloop stil te zetten en er zorg voor te dragen dat de veiligheid van elk land gegarandeerd is.

7. De landschappen van weleer worden hersteld zoals in oude schilderijen. Die betekent zelfs dat snelwegen worden afgebroken want in een wereld waar radicaal anders zal worden geleefd, blijven de mensen in hun eigen omgeving wonen en werken.

8. Er wordt gekozen voor een sobere levensstijl. Vakanties worden doorgebracht in eigen land of in de buurlanden. Sport- en cultuur-evenementen worden in eigen land voor het eigen publiek georganiseerd.

9. Er wordt een maximum grens gesteld aan het inkomen, ook van de roerende en onroerende bezittingen. Wat daarboven wordt verdiend gaat naar een solidariteitsfonds. Elk welvarend land kan hiermee initiatieven nemen om in eigen land en in de Derde Wereld er zorg voor te dragen dat alle kinderen, meisjes en jongens, degelijk onderwijs kunnen volgen, dat de extreme armoede verdwijnt, dat in die landen een gezondheidszorg van hoge kwaliteit voor iedereen toegankelijk is, dat werkgelegenheid wordt gecreëerd. Bij deze maatregel zijn er geen extreem rijke mensen meer, wat overeenstemt met de joods-christelijke en vooral evangelische ethiek.

10. De Europese Confederatie wil een voorbeeld zijn en een lichtbaken voor de gehele wereld. Om dit mogelijk te maken wordt in de politiek, de economie en het sociaal beleid er alles aan gedaan om de fundamentele waarden van de joods-christelijke ethiek toe te passen: barmhartigheid, vergevingsgezindheid, opoffering, onbaatzuchtigheid, onvoorwaardelijke  liefde voor de naaste. In één zin samengevat: Niet het Ik staat in het centrum, maar de Ander. De mens staat in dienst van de Ander. De Ander dat zijn de mensen die nabij zijn, diegenen ver weg in ontwikkelingslanden en de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten. Die dienstbaarheid en naastenliefde zijn identiek aan geloof in God.

11. Toekomstig resultaat van de oorlog in Oekraïne: Europa wordt armer. De VS wordt rijker dankzij export wapens, olie en gas. Wat zijn wij Europeanen onnozel. Een beter alternatief: LINK

12. 


ZIE OOK: Het Heilige Alliantie van de Noordzee tot Vladivostok

   © Juliaan Van Acker 2022