https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De Heilige Alliantie van de Noordzee tot Vladivostok

(eerste versie 28 februari 2022, update 5 maart 2022)

Stelling: Gezien de enorme uitdagingen die op ons afkomen, is het volgende noodzakelijk om de volgende jaren te overleven:

(1) Europa scheidt zich af van de Verenigde Staten

(2) Europa vormt een confederatie met Rusland

(3) Onze beschaving wordt uitgeroepen als joods-christelijk

Toelichting 

Pandemieën, Russische expansie, massa-immigratie, klimaatverandering,…: hoe kunnen we dit overleven?

Het hieronder beschreven idee voor een Heilige Alliantie met Rusland lijkt omwaarschijnlijk nu Rusland een oorlog in Oekraïne heeft ontketend. Toch zal het van deze alliantie afhangen of er nog een toekomst is voor ons. Dit wil ik met twee argumenten aantonen:

(1) Er zijn meerdere potentiële brandhaarden in de wereld en duizenden atoomwapens liggen opgeslagen. Ooit zullen die wapens worden gebruikt met fatale gevolgen en wellicht ook nucleaire tegenaanvallen.  

(2) Na elk verdrag of akkoord over de klimaatverandering is de volgende jaren de CO2-uitstoot vermeerderd. Die stijging zal de volgende tien jaar of langer beslist voortdurend(dit wordt nog sterker bevestigd bij de oorlog in Oekraïne omdat traditionele energiebronnen nog meer gebruikt zullen worden om minder afhankelijk te zijn van Rusland). Dan is het volgens het laatste IPCC-rapport te laat en de gevolgen van de klimaatverandering die nu al zeer ernstig zijn in meerdere delen van de wereld, zullen exponentieel toenemen, met nieuwe spanningen tot gevolg en dus nog meer kans op een nucleaire oorlog.

Het risico is niet denkbeeldig dat het blanke ras zichzelf zal uitroeien. Dat komt omdat het Westen het christendom heeft verlaten. Het christendom staat voor naastenliefde, barmhartigheid, opofferingsgezindheid, vergevingsgezindheid, schuldbesef en gehoorzaamheid aan de Tien Geboden. Met deze ethiek kan de mensheid worden gered en een hoger beschavingspeil worden bereikt. Dat is 2000 jaar de roeping geweest van het Westen. Poetin zegt de ziel van het Russische volk te willen redden en de orthodoxe kerk een centrale plaats te willen geven in de staat, daarom voert hij een strijd tegen het decadente Westen, dat nihilistisch, atheïstisch en materialistisch is. Willen we voorkomen dat het streven van Poetin tot een allesvernietigende oorlog leidt of tot een nieuwe Koude Oorlog, dan moeten wij daar tegenover ook in het Westen het christendom herstellen. Dan kan er in plaats van oorlog een verbroedering komen.

Mag ik er verder op wijzen dat als de Tien Geboden nagevolgd worden er meer trouw zal zijn in de huwelijksrelaties, er geen laster meer verspreid zal worden in de sociale media, er niet gestolen en bedrogen zal worden, er geen jaloersheid meer zal zijn, niemand vermoord zal worden, er geen kopschoppers meer zullen zijn en op minstens één dag in de week de mensen bevrijd zullen zijn van alle kommer en kwel over materiële behoeften. Reden genoeg dus om onze beschaving tot een joods-christelijke beschaving uit te roepen. Geen enkele andere religie en geen enkele ideologie kan dit evenaren. Waarom hebben wij in het Westen dit verloochend?

Bij de niet meer te vermijden rampen is om een oorlog van allen tegen allen en om het onleefbaar worden van onze planeet te voorkomen, het noodzakelijk dat we ons bevrijden van de bezetenheid naar macht en bezit, dat we veel minder materialistisch worden en een meer spiritueel leven gaan leiden. Over de Verenigde Staten is enorm veel goeds te zeggen, maar de VS wordt nu geteisterd door nihilistische actiegroepen die geen vergevingsgezindheid kennen en door een extreme nadruk op rijkdom met een onacceptabele kloof tussen zeer rijk en de rest van de bevolking. Beide kenmerken staat diametraal op de christelijke ethiek (religie mag dan wel in de VS zeer sterk aanwezig zijn in het openbare leven, maar ik kijk naar de daden en niet naar de woorden).

De joods-christelijke ethiek biedt de Weg, de Waarheid en het Leven om de spiritualiteit te laten winnen op het nihilisme en het materialisme.

Mijn oproep aan de jeugd om een Kruistocht voor vrede naar Rusland en Oekraïne te organiseren is geïnspireerd door mijn overtuiging dat alleen de christelijke ethiek de mensheid voor het ergste kan behoeden. Dit lijkt mij een laatste kans.

De Heilige Alliantie

De Heilige Alliantie is een confederatie van soevereine staten die verbonden zijn door een gemeenschappelijke grondwet en met elkaar goede afspraken maken voor vrede, welzijn en welvaart voor alle burgers.

Deze alliantie omvat alle landen van Europa, het deel van Rusland tot aan de Straat van Bering en Israël.

In de grondwet van de Heilige Alliantie wordt expliciet verwezen naar de joods-christelijke ethiek als fundament.

Die ethiek betekent dat politiek bedoeld is om vrede te brengen in de wereld, economie om armoede en miserie uit de wereld te helpen en dat opvoeding en onderwijs tot voornaamste doel hebben dat de kinderen goede mensen worden die leren hun verantwoordelijkheid voor mens en natuur op te nemen.

Politiek vanuit joods-christelijk standpunt wordt niet gezien als een strijd tussen tegenstanders, maar als een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart te brengen in de wereld. Een politiek die tot doel heeft vrede te brengen betekent dat andere partijen niet worden gezien als te bestrijden tegenstanders, maar als gelijkwaardige partners met wie de dialoog gaande blijft.

Een economie om armoede en miserie uit de wereld te helpen betekent dat er geen extreem rijke mensen meer zijn en dat aan het inkomen, inclusief de opbrengst van roerende en onroerende bezittingen, een maximum wordt gesteld. Conform de joods-christelijke ethiek wordt rijkdom gezien als een middel om armen en zwakkeren in de samenleving een menswaardig leven te gunnen. Alles wat boven het maximum wordt verdiend gaat naar een solidariteitsfonds. Uiteraard zal dit voorstel de grootste weerstand oproepen, maar toch is dit de enige weg om een hoger beschavingspeil te bereiken.

De volwassenen inspireren de jongere generatie door bij te dragen aan netwerken van solidariteit. Deze netwerken zijn bedoeld om waar mogelijk op vrijwillige basis hulp te bieden, te beginnen in de eigen kring van mensen die zich met elkaar verbonden voelen. De solidariteit breidt zich uit naar de eigen natie en naar landen die ondersteund moeten worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het solidariteitsfonds. De hulp is zeer divers, bijvoorbeeld studiebegeleiding van leerlingen die daaraan behoefte hebben, bijdragen aan mantelzorg, uitvoeren van dringende klussen, meehelpen op aan biodynamische landbouw, herstel van de landschappen, ontwikkelingswerk, enzovoorts.

Alle jongeren zullen vanaf 18 jaar of na hun opleiding een militaire dienstplicht van twee jaar vervullen bij het leger, de douane of de politie. Hierdoor is er in elk gehucht voldoende toezicht op de veiligheid, worden de grenzen goed bewaakt en wordt alle invoer gecontroleerd zodat drugssmokkel en illegale immigratie nagenoeg onmogelijk is.

Tijdens deze dienstplicht leren de jongeren ook een tweede beroep aan (technisch, voor de zorgsector, voor het onderwijs) zodat ze alvast en na de dienstplicht kunnen bijdragen aan netwerken van solidariteit.

Er zijn geen werklozen meer, want iedereen kan bijdragen aan de netwerken van solidariteit. De problemen in knelpuntberoepen verdwijnen dankzij het tweede beroep dat tijdens de dienstplicht werd aangeleerd.

De buitenlandse politiek van de landen die deel uitmaken van de Alliantie wordt gekenmerkt door een positief stimulerende invalshoek. Deze landen bemoeien zich niet met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen, ook niet wat betreft de mensenrechten. De nadruk ligt op het positieve dat elk land te bieden heeft en waarover uitwisselingen georganiseerd kunnen worden (cultuur, sport, wetenschap, techniek,…).

De moslims binnen Europa worden gestimuleerd om terug te keren naar de landen van herkomst. Daar kunnen ze met solidaire hulp vanuit de Alliantie meewerken aan de opbouw van die landen.

In een volgende fase zullen de islamitische landen samen met de Heilige Alliantie vrede, welzijn en welvaart brengen in zwart Afrika.

De landen van de Heilige Alliantie zullen door hun voorbeeld de wereld inspireren voor ethisch verantwoorde politiek, economie en sociaal beleid.

 Zonder NAVO was er nu geen oorlog in Oekraïne

 

zie ook:

1. Mijn tweets

2. Een hernieuwd Europa

3. Europa’s toekomst

4. Mijn blog

5. Anders gaan leven: een toekomstvoorspelling 

   © Juliaan Van Acker 2022