https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

2024

woensdag 17 januari 2024. Tweet van vandaag:

Trump is een godsgeschenk

Het zou prachtig zijn indien Trump opnieuw de president van de VS wordt en daarmee de machtigste man op het wereldtoneel. Trump zet het establishment in zijn hemd. Het establishment dat zijn de regeringsleiders van Noord-Amerika en Europa van de afgelopen vijftig jaar, die onze westerse beschaving op de rand van de afgrond hebben gebracht met de waanzin van de multiculturele samenleving. Trump is diegene die de blanken in Amerika en Europa weer hun trots en macht kan teruggeven, want dat is een  voorwaarde om vrede in de wereld te brengen en vrijheid te geven aan de gehele mensheid.

Ben ik nu een racist, een neonazi, een fascist of simpelweg een seniele oude man (ik ben 83)? Vijftig procent van de lezers denkt zo over mij. Ik zal proberen mijn standpunt netjes uiteen te zetten. Ik heb niet de illusie ook maar één iemand uit die vijftig procent te overtuigen. Het gaat erom dat de andere vijftig procent, - dat zijn mensen van goede wil, met gezond verstand en die hun ogen open houden om te zien wat er werkelijk gaande is in de wereld -, doelgericht blijft streven naar een sterke westerse beschaving.

Vergis u niet. De NAVO heeft de oorlog in Oekraïne uitgelokt. Trump is de man die Rusland kan uitnodigen tot lidmaatschap van de NAVO. Dan ontstaat een wereldmacht die effectief een halt kan toeroepen tegen de satanische krachten die de mensen van hun vrijheid willen beroven.

Vergis u niet. Extreem racisme en fascisme zijn inherent aan niet-westerse landen van Afrika, de islamitische landen tot het Verre Oosten en zelfs in Zuid-Amerika. Alleen een machtig westers machtsblok kan voor de gehele mensheid verlossing brengen.

Vergis u niet. De oorlog tegen Israël is  een godsdienstoorlog. Nadat vrijwel alle christenen en joden uit de islamitische landen zijn verdreven, moet nu het laatste minuscule stukje van het Midden-Oosten, het land Israël, Judenfrei worden. Een staatsman als Trump zal Israël lid maken van de NAVO en daarmee eindelijk een buffer opwerpen tegen de duisternis die de gehele mensheid bedreigt

Vergis u niet. De verovering van Europa wordt meer en meer een voldongen feit. Als vijf procent van de 100 miljoen moslims die zich de afgelopen zestig jaar in Europa hebben gevestigd, islamistisch is, dan zijn er op Europese bodem vijf miljoen potentiële terroristen. Geen politiemacht of leger kan dit onder controle houden. Geen priester is nog veilig. Geen kerk zal ontsnappen aan vandalisme.  Wereldwijd is er vervolging van de christenen en het enige wat het establishment doet is laf wegkijken. Al het mooie is weerloos tegen fanatisme en extremisme.

Het gaat niet alleen om de man Trump als redder van onze westerse beschaving. We hebben nood aan staatsmannen die de moed hebben de erfenis van het verleden te verdedigen en verder te vervolmaken. De Founding Fathers van de Verenigde Staten waren christenen die het fundament hebben gelegd voor het meest democratische land uit de wereldgeschiedenis, waar de mensen waarlijk vrij zijn en voor ieder die het wil de kansen voor het grijpen liggen. In Europa hebben onze christelijke voorouders gedurende tweeduizend jaar  een ongeëvenaarde beschaving opgebouwd. Deze erfenis moeten we koesteren en verder vervolmaken. Dat is onze heilige plicht want de gehele mensheid is afhankelijk van het Licht dat de westerse beschaving brengt. Zonder de waarden van de Verlichting en de joods-christelijke ethiek stevent de wereld af op een door de mensen veroorzaakte apocalyps. Er is slechts Één iemand die ons de genade en de kracht kan geven bij deze opdracht : Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

(Een wetenschappelijke onderbouwing van mijn visie is te vinden in mijn gratis e-book „Onoprechte Goedmenenden” en mijn essay „Slotsom”: zie de links op mijn website www.ministrando.org)

zaterdag 17 februari 2024

In januari een nieuw essay geschreven en opgestuurd naar 33 uitgevers. Hoe het verder afloopt, zal ik te zijner tijd melden.

De wereld wordt steeds gekker en Europa wordt overspoeld met mensen die hier niet horen. Toch weet ik dat er een oplossing komt. Er zullen nog meer verschrikkelijke dingen gebeuren en dan komt de massa in opstand. Dit is het moment waar paal en perk zal worden gesteld aan al diegenen die zich niet integreren. Uitzetting manu militari. Drugsdealers, werkloze immigranten, illegalen,

Europa zal binnen afzienbare tijd weer blank zijn. Europa zal uitgeroepen worden tot een joods-christelijke beschaving.

Gott mit uns.

zondag 18 februari 2024 tweet van gisteren:

"Wilders is geen staatsman en zal het nooit worden

Meer dan 1 miljoen mensen hebben op Geert Wilders gestemd. Dat verdient hij, want Wilders is een van de weinige politici die het existentiële gevaar voor onze beschaving wil bestrijden. De islam ondermijnt meer en meer de fundamenten van Europa. Ik hoop ook dat Wilders bij de volgende verkiezingen 75 zetels of meer behaalt. Hij is helaas geen staatsman. Hij had nooit de hoofdpunten van zijn politieke programma moeten afzwakken. Hij dacht hiermee een regering te kunnen vormen. Hij leeft in de illusie dat hij met de laatste verkiezingsuitslag minister-president zou kunnen worden. Als staatsman had hij met alle kracht en overtuiging zijn standpunten over de islam en de massa-immigratie moeten vasthouden, want omwille van die standpunten stemmen de mensen op hem. Zijn kiezers zijn precies de Nederlanders die hun gezond verstand hebben behouden, die niet wegkijken en die zoveel houden van hun vaderland dat ze stemmen op diegene die hun land kan redden van de ondergang. Wilders had moeten weten dat andere traditionele politieke partijen hem nooit zullen aanvaarden. Nooit. Dus liever verder strijden in de oppositie totdat een absolute meerderheid tot inzicht komt dat de standpunten van Wilders noodzakelijk zijn om Nederland en de rest van Europa in vrede en welzijn te laten leven. Die absolute meerderheid voor Wilders zal er komen na enkele jaren Frans Timmermans als minister-president”.

Woensdag 21 februari 2024 tweet van vandaag:

"Het olieverbruik zal volgens het Internationaal Energieagentschap stijgen van 102 miljoen barrels per dag tot 106 miljoen in 2028. Volgens de olieproducerende landen zal het nog veel sterker stijgen tot 110 miljoen barrels per dag binnen vijf jaar en daarna nog voor ten minste 20 jaar zal  blijven stijgen (Bron: The Economist february 17th).

Het milieubeleid is dus een flop. Vertrouwen hebben in de huidige politici is dwaas.

Zou ander beleid (nationaal en internationaal) ook een flop zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de massa-immigratie of de onmogelijke integratie van de islam in de westerse beschaving?

Of hangt alles met alles samen zodat als de milieucrisis tot ondraaglijke gevolgen leidt, korte metten gemaakt wordt met alles wat ons bedreigt? De geschiedenis van de Toren van Babel lijkt zich te herhalen. Alleen een sterke westerse beschaving (lees: een blank Europa) kan de wereld redden, maar dan moeten de joods-christelijke fundamenten bewaard blijven”.

P.S. Ik steek het niet meer onder stoelen of banken. Europa moet blank blijven om de wereld te redden. Dat zal ook in het voordeel zijn van de Derde Wereld, omdat de teruggekeerde immigranten, hun kinderen en kleinkinderen, de landen van herkomst zullen opbouwen met steun van dat sterke Europa. Alles wat een blank Europa ondermijnt (bijvoorbeeld de actiegroepen die zich keren tegen de blanken), is satanisch.

Zondag 25 februari 2024 Tweet van vandaag:

De populariteit van Trump, Orban, Wilders, Le Pen en anderen

Waarom stemmen steeds meer mensen voor Trump, Wilders, Orban, Le Pen en anderen: omdat het volk inziet dat het establisment onze westerse beschaving naar de rand van de afgrond heeft gebracht. Het establishment dat zijn de traditionele politieke partijen van links tot rechts die alle ruimte hebben gecreëerd voor de religie van de haat tegen de andere mens. De andere mens dat is de jood, de christen, de afvallige, de atheïst, de agnost. We zijn weerloos tegenover deze overmacht van de haat omdat we ons spiritueel fundament zijn kwijtgeraakt. De westerse beschaving was de beschaving van het respect voor de andere mens, van de naastenliefde voor ieder mens onafhankelijk van zijn geloof, van de vrijheid van het individu. Nu is onze beschaving en dus het politiek beleid louter gefundeerd op economische belangen. Vandaar de leegte en de zinloosheid van het leven van de westerse mens, die om die reden afleiding zoekt in zinloze reizen, overdadige consumptie en stompzinnige entertainment. 

De hoop moeten we daarom vestigen op een staatsman die het volk weet te inspireren voor wat ooit onze beschaving zo krachtig maakte. Die staatsman is nog niet in zicht.

Zondag 3 maart 2024  Tweet van vandaag:

Stemmen voor extreem-rechts is een morele plicht

De grootste misleiding waar 50 % van de mensen in gelooft is de linkse ideologie; een ideologie die gebaseerd is op jaloersheid. De linkse ideologie ziet de religie als opium van het volk, maar het is precies het omgekeerde. Het judaïsme en het christendom doen op de mensen een appel om zich te bevrijden uit hun egoïsme en zorg te dragen voor de Ander. De linkse ideologie verblindt haar aanhangers en zet hen aan te strijden voor hun egoïstische rechten, vandaar al het geweld, onverdraagzaamheid, stakingen en lastercampagnes. 

De westerse beschaving die 2000 jaar lang joods-christelijk was is een zorgzame beschaving. Dit ging uiteraard met vallen en opstaan en helaas ook dramatische dieptepunten, maar de westerse beschaving weet zich steeds te herstellen. Naar deze zorgzame samenleving willen honderden miljoenen emigreren. 

Deze zorgzaamheid staat recht tegenover het totalitarisme van China, de eindeloze stammenoorlogen in Afrika en de dictatuur en de terreur in islamitische landen. Het racisme en de slavernij in die continenten zijn een schande voor onze tijd. Daartegenover stellen het racisme en de discriminatie waar sommige blanken zich schuldig aan maken weinig voor.

Nadat ze in de vorige eeuw het christendom belachelijk heeft gemaakt en oorzaak was van de ontkerkelijking, gebruikt de linkse ideologie in de westerse landen nu de islam als middel om de doodsteek toe te dienen aan het wezen van onze beschaving. Nu zijn er honderdmiljoen moslims op Europese bodem die alles wat joods en christelijk is willen verdrijven en ze lijken daar goed in te slagen. De linkse ideologie die ook de rechtse politieke partijen heeft vergiftigd is de hoofdschuldige van de ramp die Europa is overkomen. We staan aan de rand van de afgrond.

Niet alleen Europa, maar de gehele mensheid wacht totale destructie als Europa geen voorbeeld meer is van een zorgzame samenleving waar de joods-christelijke ethiek in praktijk wordt gebracht. Om die reden is een revolutie nodig om het tij te keren. In een eerste fase kan slechts extreem-rechts deze revolutie ontketenen, want de traditionele partijen van links of rechts zijn verstikt door politiek correct denken, dat alles behalve correct is. Een gevolg hiervan is dat een oorlog wordt gevoerd tegen een reusachtig land waar de christenen een bondgenoot zouden kunnen zijn in de strijd tegen de vijanden van onze beschaving.

Na de revolutie zal het evenwicht worden hersteld en wordt een Europa van de Noordzee tot Vladivostok opnieuw een voorbeeld voor de wereld van een democratische en zorgzame samenleving. Een voorbeeld waarheen men niet moet emigreren, maar die men kan nabootsen in de eigen landen.

Dinsdag 5 maart 2024  Tweet van vandaag:

Strafrechters oordelen altijd verkeerd

Jonge criminelen, ook wel „jongeren” genoemd, komen in aanraking met hulpverleners en rechters. De meeste burgers vinden hulpverleners te soft en wereldvreemd, want criminelen moeten hard worden aangepakt zodat ze hun lesje leren. Het liefst moeten zij naar strafkampen en in het ergste geval gaan ze de cel in en gooien we de sleutel weg. Dat is allemaal mooi bedacht en aardig, maar het strafrecht bepaalt de strafmaat en een rechter kan daar niet omheen. Het wetboek van strafrecht en het jeugdrecht zijn tot stand gekomen door vertegenwoordigers van diezelfde burgers.

Een strenge aanpak van rechters biedt geen echte oplossing. De burgers moeten natuurlijk worden beschermd. De slachtoffers hebben recht op genoegdoening. Een ernstig misdrijf kan niet zomaar ongestraft blijven. Uiteraard kunnen criminelen geen misdaden plegen zolang ze in de gevangenis verblijven, maar de echte, zware en recidiverende criminelen hervallen bijna allemaal in de criminaliteit binnen vijf jaar na de detentie. Er is dus meer nodig om criminelen te weerhouden van recidive. Hier komt de hulpverlening in beeld.

Hoe krijgen we een jonge delinquent op het rechte pad? In elk geval niet door hem aan de kant te schuiven, hem langdurig te plaatsen in een inrichting waar hij geen passende opleiding kan volgen, een strafblad te geven zodat hij nergens nog kan solliciteren of als hij in elke school wordt geweigerd.

Joodse talmoedgeleerden maken een onderscheid tussen oordelen en barmhartig zijn. Oordelen moeten we aan God overlaten. Alleen het Laatste Oordeel is correct, want God is alwetend. Misschien zal God de crimineel die bij ons zoveel afschuw oproept, hem niettemin zalig verklaren. Een rechter die lid was van de Hoge Raad zei mij eens dat hij vaak verbaasd was over zware en meedogenloze misdadigers die voor hun moeder, vrouw of vriendin alles over hadden, alles aan hen weggaven en door het vuur zouden gaan om hen te beschermen.

Om over iemand een oordeel te vellen moeten we alles over hem weten: zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn motivatie, de omstandigheden waarin hij tot een misdrijf kwam, zijn sociale relaties, zijn biologische kenmerken, alle ingrijpende gebeurtenissen uit zijn verleden, enzovoort, enzovoort. Als we niet alles weten en dus niet met alles rekening houden, dan is ons oordeel over die persoon altijd verkeerd. Maar jeugdrechters en strafrechters hebben zoals alle mensen slechts een beperkte kennis van de crimineel. Hun oordeel is daarom altijd verkeerd. Hun oordeel berust op los zand en op een bevooroordeelde selectie van feiten, waar de Raad voor de Kinderbescherming driftig aan meewerkt. Om het bewustzijn hiervan te verdringen nemen de meeste rechters een arrogante houding aan. Ze voelen zich verheven boven het gepeupel en zijn rotsvast overtuigd van hun gelijk. Dat hun vonnis niet leidt tot de gewenste resultaten en het integendeel vaak nog erger maakt, wordt eveneens verdrongen.

Volgens de talmoedgeleerden is het onze taak niet om te oordelen, maar om in dit leven barmhartig te zijn. Barmhartigheid betekent vooral dat we oog hebben voor de positieve kanten van de andere, voor zijn talenten, voor zijn gaven die de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. In mijn klinische praktijk voor jonge, gewelddadige criminelen paste ik een ’positief stimulerende behandeling’ toe. Een paar duizend studenten orthopedagogiek heb ik hierin opgeleid. Het doel van deze interventie is rondom de jonge delinquent een ’netwerk van solidariteit’ te creëren. In dit netwerk zitten mensen die iets voor deze jongere kunnen betekenen, die in hem geloven, die om hem geven, die hem steeds nieuwe kansen geven. Die hem niet blijvend veroordelen, maar die de hoop nooit verliezen. Indien met deze mensen bij de jongere een gevoel van verbondenheid ontstaat, wordt de kans op herhaling van het crimineel gedrag sterk verminderd

Als de mensen in dit netwerk behoren tot de omgeving waarin de jongere verblijft, kunnen zij de taak van de hulpverlener overnemen en wordt de jeugdzorg betaalbaar. In dit netwerk zitten de ouders, andere familieleden, gepensioneerde leerkrachten die bijlessen geven, werknemers die bereid zijn de jonge crimineel een kans te geven, sportcoaches, enzovoort. Voor veel jonge criminelen met een niet-westerse achtergrond zou het land van herkomst een betere uitkomst bieden, dan een samenleving waar ze door een meerderheid van de bevolking worden uitgekotst. Dat is echter een ander verhaal dat slechts gerealiseerd zal worden als voor iedereen duidelijk wordt dat de multiculturele samenleving onhoudbaar is omdat het geen ’netwerk van solidariteit’ is en nooit kan worden wegens onverenigbare waarden en normen.

Zondag 10 maart 2024 Tweet van vandaag:

Palestijnen hebben gelijk. Israëliërs ook

Wie denkt vanuit het lot van de Palestijnen heeft harde en onweerlegbare argumenten voor zijn standpunt.

Wie denkt vanuit het lot van de Israëliërs heeft harde en onweerlegbare argumenten voor zijn standpunt.

Redelijke mensen die ook van goede wil zijn zoeken naar een compromis tussen deze standpunten. Als geen compromis mogelijk is dan wordt ernaar gestreefd de vrede te bewaren en wordt samengewerkt op economisch, cultureel of sportief gebied. Misschien lukt het later om tot overeenstemming te komen.

Bij het conflict tussen Palestijnen en Israëliërs moeten twee vragen opgelost worden:

 1. hoe voorkomen dat mensen die niet van goede wil zijn, die haten, die de ander willen vernietigen en die elke dialoog afwijzen, de macht krijgen?
 2. hoe voorkomen dat een charismatisch leider die het kwaad vertegenwoordigt, de massa kan opzwepen?

Alleen redelijke mensen die van goede wil zijn kunnen escalatie voorkomen of een halt toeroepen. Het probleem is dat zodra een leider opstaat die gematigd is, hij wordt vermoord. Bovendien wordt via sociale media de informatie over en weer vervalst zodat dialoog vrijwel onmogelijk wordt. Met behulp van artificiële intelligentie creëert elke partij zijn eigen „realiteit”. 

Is hier een oplossing voor? De geschiedenis leert dat in elk land, in elk beschaving er perioden zijn waarin het kwaad kan zegevieren.

Misschien moet het conflict eerst veel verder escaleren totdat de betrokken volkeren tot bezinning komen en gematigde leiders een kans geven. Met andere woorden: hoe wreder de oorlog in Gaza wordt, hoe dichter we komen bij de oplossing. Niet iets om vrolijk van te worden, maar ik vrees dat het niet anders kan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Duitsland platgebombardeerd worden, met honderdduizenden burgerslachtoffers, om een overgave af te dwingen. Daarna begon een ongekende bloeiperiode voor Duitsland en werd het  kwaad van het nationaal-socialisme afgezworen. Is dit de les van de geschiedenis die nu opnieuw van toepassing is?

Dinsdag 12 maart 2024 tweet van vandaag:

Gog en Magog: de Derde en Laatste Wereldoorlog

De oorlog tussen Gog en Magog is volgens joodse schriftgeleerden een oorlog tussen de christenen en de moslims met als resultaat het Einde der Tijden. De joden zullen niet in die oorlog betrokken zijn, zodat Israël de meest veilige plaats in de wereld zal zijn.

Hoe dat mogelijk zal zijn wordt in een oude joodse profetie verduidelijkt. Een koning vroeg aan een rabbijn hoe een klein volk als het joodse volk de wereldoorlog zal overleven. De rabbijn vroeg aan de koning 70 vechthanen te geven en één kuikentje. Hij plaatste ze in een kooi en wierp een stuk brood erin. De vechthanen vochten op leven en dood totdat allen gesneuveld waren. Het kuikentje dat zich verborgen had gehouden, kwam nu naar voren en at rustig het stuk brood op. Dit was de profetie van deze rabbijn.

Volgens sommige joodse geleerden komt deze profetie nu uit. Er woedt weliswaar een oorlog in Gaza en Israël, maar als de joden het hoofd koel houden en eendrachtig zijn, komt die oorlog zoals de vorige wel tot een einde. De oorlog tussen christenen en moslims of de oorlog tussen de van oorsprong christelijke beschaving en de islamitische beschaving kondigt zich aan en is in feite al in volle gang. Met de moderne destructiewapens zullen de christenen en moslims elkaar uitroeien en dan komt er een definitieve vrede voor de mensheid met een joodse messias als koning.

Wat is er nodig om deze strijd te overleven? Antwoord in mijn laatste essay „Slotsom

Donderdag 14 maart 2024  Tweet van vandaag:

Islamisten en gewone moslims: geen wezenlijk verschil

Stelling: Het is niet de oorlog in Oekraïne die beslissend zal zijn voor de vrijheid in Europa, maar het standhouden van Israël in het Midden-Oosten

Is er een verschil tussen islamisten en de gewone moslims? Is er een verschil tussen de extremisten van Hamas en de gewone Palestijnen? Om deze vragen te beantwoorden leggen we de kern bloot van het islamitisch geloof.

De profeet Mohammed heeft al wat vóór hem was geïslamiseerd. Dit wil zeggen dat de Koran er eerst was, dat Abraham, Mozes en Christus moslims waren. De joden en de christenen hebben de Koran echter vervalst en Abraham, Mozes en Christus onrechtmatig toegeëigend. De christenen hebben zich zelfs zo godslasterend gedragen dat ze van Christus God hebben gemaakt. De bijbel is een vervalsing van de Koran die er al eeuwig was. Dat is het vaste geloof van alle moslims, fanatiek of niet. Het is om die reden voor moslims ondraaglijk dat joden en andere niet-moslims zich niet onderwerpen aan de wet van Allah. Het is ondraaglijk dat de joden een soevereine staat zouden hebben, nota bene in een islamitisch continent. Het is ondraaglijk dat niet-moslims macht hebben, een plezierig leven leiden, genieten van hun vrijheid en de sharia niet gehoorzamen. In de Koran staat weliswaar dat je niet mag doden, maar dat geldt niet voor diegenen die de Koran hebben vervalst, afvallig zijn of zich niet onderwerpen aan de sharia. In de Koran staat onomwonden dat die lieden moeten worden gedood.De exclusiviteit van de islam, als de ene ware en absolute religie die vervalst werd door joden en christenen, betekent dat de islamitische wet een narcistische wet is, dit wil zeggen alleen vervuld van zichzelf, fanatiek overtuigd van het eigen gelijk. De bijbelse en evangelische wetten zijn symbolisch, wat betekent dat ze geloofsbelijdenissen zijn die telkens opnieuw geïnterpreteerd kunnen worden al naargelang van de veranderende omstandigheden en de ontwikkeling van de beschaving.Door hun narcisme zijn moslims slachtoffer van hun geloof. Zich onderwerpen aan de sharia is hun enige optie. Moslims zijn de minst vrije mensen op de wereld, vandaar hun verwaarloosbare bijdrage aan wetenschap en cultuur. De Gazanen zijn ongelukkig ten gevolge van hun geloof. Zij kunnen geen kant op want de gehele Arabische wereld dwingt hen de joden te haten. Het islamitisch geloof dwingt hen geen compromissen te aanvaarden, zoals een tweestatenoplossing of een vredesplan waarin de soevereiniteit van de joodse staat wordt erkend. Alle pogingen daartoe zijn tot nog toe mislukt en zullen altijd falen, ondanks grote toegevingen van de Israëliërs in het verleden.Joden en christenen hebben de vrijheid de goddelijke geboden te interpreteren en te vertalen naar hun actuele situatie. Hun geloof gaat mee met de ontwikkeling van hun beschaving. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen Rede en Geloof. Vandaar de ongelooflijke bijdrage van joden en christenen aan wetenschap en cultuur.

De strijd die joden nu voeren tegen Hamas wordt door de hele wereld gevolgd. De andere volkeren weten uiteraard dat het hier gaat om een strijd tussen onderdrukking en vrijheid, tussen haat en naastenliefde. De wereldgemeenschap ziet het joodse volk als een koorddanser die over een ravijn op een koord loopt. Iedereen hoopt dat hij veilig de overkant zal bereiken, slechts een enkele psychopaat onder de toeschouwers hoopt dat hij in de ravijn zal storten. De moslims staan voor die psychopaat, maar de grote massa der volkeren hoopt dat de joden zullen overwinnen. Hiermee bedoel ik niet dat moslims psychopaten zijn, maar hun geloofsovertuiging is even destructief als dat van een psychopaat.

Het is niet de uitkomst van de oorlog in Oekraïne die het lot van Europa zal bepalen. Onze vrijheid wordt nu verdedigd door Israël als de voorpost van de joods-christelijke beschaving.

#Islam #Gaza #Israel

Referentie: Daniel Sibony - Narcissisme contre symbolisme : les profondeurs psychiques du conflit Israélo-arabe. (https://www.youtube.com/watch?v=yY9pU52xtPA)

Woensdag 20 maart 2024  Tweet van vandaag:

Israël voert geen oorlog, maar bestrijdt barbarij

Negationisme of ontkennen van de holocaust wordt streng veroordeeld en is wettelijk strafbaar. Er is echter een andere vorm van negationisme waaraan de traditionele politiek en pro-Palestina betogers zich schuldig maken: het ontkennen dat het doel van de Palestijnen in Gaza en van de moslims in het algemeen het uitroeien is van de joden. Volgens Michel Gad Wolcowicz, een Franse psychoanalyticus, hoogleraar in Tel Aviv en aan de universiteit van Glasgow betekenen de wreedheden van 7 oktober 2023 een breuk in de beschaving. Geciviliseerde mensen doen elkaar zo iets niet aan. Voor de joden overal in de wereld betekende dit dat de kreet ’Dat nooit meer’, na de holocaust, een holle frase is. 7 oktober is daarom voor de beschaafde wereld een catastrofe. Het is onmogelijk tegenover die barbarij neutraal te blijven.

De joden kennen een lange geschiedenis van vervolging, bedoeld om hen volledig uit te roeien. Antisemitisme is op dit moment erg frequent in de VS en in Europa. De joden voelen er zich niet meer veilig. Waar moeten ze dan heen? Want hun land Israël wordt hen ook niet gegund. Ze moeten gewoonweg van de aardbol verdwijnen. Wolcowitz ontkent daarom dat ’Dat nooit meer’ ooit werkelijkheid is geweest.

Op 7 oktober werden de joden ontmenselijkt. De vrouwen werden verkracht. Slachtoffers, ook baby’s werden in stukken gesneden. Zelfs de lijken werden verkracht. De joden werden ontmenselijkt, net zoals de nazi’s deden. Een Hamas strijder belde trots zijn moeder op dat hij joden had gedood. Net zoals de nazi’s hadden deze barbaren geen gevoel bij het doden. Dit is een incestueuze relatie met de dood.

Antisemitisme is niet gelijk te stellen met racisme, want het gaat niet alleen om vernietigen of om deporteren. De wreedheden van 7 oktober passen in een ideologie zodat de daders erop voorbereid waren. De terreur was gepland en georganiseerd. Bij racisme acht men zich superieur en men misprijst de andere. Die andere is nodig om het superioriteitsgevoel in stand te houden. In racisme schuilt een zeker narcisme.  Bij antisemitisme gaat het in de grond om uitroeiing. Zie de kreet ’Van de rivier tot de zee’. Antisemitisme komt voor uit jaloezie. De joden hebben alle vervolgingen overleefd; die kracht willen de anderen ook. De joden zijn ook het uitverkoren volk, maar dit lijkt eerder uitverkoren zijn voor een universele haat. De Palestijnen worden opgevoed met haat tegen de joden. Het wordt van generatie op generatie overgedragen. Israël hoort volgens hen toe aan de Palestijnen.Ze voelen zich constant vernederd, niet alleen door de joden, maar ook door de blanken in het algemeen. Zij kunnen niet met de joden samenleven, waardoor de apartheidspolitiek die wordt verweten aan de Israëliërs in feite gevoerd wordt door de moslims. De joden wordt genocide en apartheidspolitiek verweten, maar het is precies het omgekeerde. De slachtoffers worden tot daders gemaakt. Het kwaad dat Hamas heeft aangericht wordt gebanaliseerd, alsook het willen uitroeien van de joden als hoogste en door Allah bevolen doel.

Tijdens de holocaust-herdenkingen worden de dode joden herdacht, terwijl op dit moment de levende joden worden vervolgd. Wolcowitz heeft het in dit verband over een psychose met perversiteit en ontkenning. Een hele cultuur kan psychotisch zijn, waarbij niets wordt opgebouwd. De eeuwige status van vluchtelingen is er een bewijs van. 

Nu wil men dat de joden humanitaire hulp toelaten aan een volk dat hen wil vernietigen. Het Palestijnse volk is niet onschuldig. Ze hebben voor Hamas gekozen. Zij juichen bij de terreurdaden van islamisten. Zij voeden hun kinderen op vol haat voor het joodse volk. Het verwijt dat Israël veel Palestijnse kinderen doodt, vergelijkt Wolcowitz met het fantasme uit de Middeleeuwen over joden die kinderen doden om hun bloed te drinken. De haat tegen de joden is religieus en heeft niets met de realiteit te maken. Er zijn geen objectieve feiten die deze haat rechtvaardigen. De 16 miljoen joden in de wereld vormen geen gevaar voor de 1,5 miljard moslims.

Dat Europa zoveel moslims op haar grondgebied heeft toegelaten is suïcidaal, want na de haat tegen de joden komt de haat tegen alle niet-moslims. Wolcowitz noemt de tolerantie tegenover de islam pervers. Dat geldt ook voor de oproep tot een staakt het vuren. De strijd tegen Hamas stoppen, betekent de strijd verliezen, ook voor de toekomstige generaties. Het gaat bij Israël niet om wraak nemen, maar om zich verdedigen en de veiligheid te verzekeren.

Wat kunnen we doen om onze Europese beschaving te vrijwaren van de haat, van een perverse tolerantie en een nieuw negationisme? Joden en christenen moeten standvastig rechtvaardigheid en broederlijkheid in hun landen nastreven. Zij mogen nooit toegeven aan een ideologie van meer dan duizend jaar oud die de haat overdraagt van generatie op generatie. Die haat is helaas niet te doorbreken. We kunnen van de moslims geen bekering verwachten. De islam moet daarom buiten onze beschaving blijven. De Chinezen hebben dit al lang begrepen.

Vrijdag 22 maart 2024  Tweet van gisteravond:

In Brussel komen de destructieve krachten weer samen die nog meer oorlog in Europa brengen, die de landbouw om zeep helpen, die de concurrentiepositie van de industrie verzwakken, die steeds hogere staatsschulden maken, die de burgers vervreemden van hun land, die de massa-immigratie niet onder controle krijgen, die Israël niet volmondig steunen in hun strijd tegen barbarij, die de Europeanen van hun eigenwaarde beroven,… Mijn hoop is gevestigd op de vele burgers die inzien dat het zo niet verder kan. Mijn voorspelling is dat in Frankrijk het grote verzet zal starten, net als ten tijde van de Franse Revolutie. Europa zal weer ons Europa worden. Ons land zal weer ons land worden.

Maandag 25 maart 2024

Hoe is het christelijk gebod zijn naasten lief te hebben te rijmen met mijn voorstel om alle moslims uit de Europese beschaving te verwijderen? De ware naastenliefde kent namelijk geen verschillen (Kierkegaard) en geldt voor alle mensen.

In elk geval sluit het gebod uit dat leed zou worden toegebracht aan de moslims. Een terugkeer naar de landen van herkomst moet voor hen een verbetering betekenen.

Ik meen dat de aanwezigheid van talrijke moslims in Europa uiteindelijk zal leiden tot grote spanningen. In bepaalde omstandigheden kunnen we het ergste vrezen. Dit is geen doemdenken. Objectief gezien zijn er meerdere ontwikkelingen die onze huidige welvaart en welzijn ernstig zullen schaden. Een ander argument is dat de situatie in de islamitische landen slechts zal verbeteren bij een massale terugkeer van de moslims uit westerse landen. Kortom, na een moeilijke periode met harde politieke beslissingen, zal uiteindelijk een beter perspectief voor de islamitische landen zich openen. Samen met Europa kunnen die landen ook ingrijpen in zwart Afrika om daar vrede, welzijn en welvaart voor allen te realiseren.

De Eindstrijd is begonnen

Aangezien de hele wereld zich keert tegen Israël, is de Eindstrijd begonnen. De Eindstrijd is de strijd tussen satanische krachten en God, tussen haat en liefde, tussen het kwaad en het goede. Israël heeft de goddelijke opdracht Satan te vernietigen om de fout van Adam en Eva te herstellen. Het satanische zien we nu in de haat van Hamas, Hezbollah en IS, alsook in de haat die van generatie op generatie wordt overdragen onder de moslims.

Al die haat heeft geen enkele objectieve verklaring. De 16 miljoen joden in de wereld vormen geen enkel gevaar voor anderen. Integendeel, de joden hebben ongelooflijk veel bijgedragen aan de wetenschappen en de cultuur. De haat is daarom puur religieus gemotiveerd, dit wil zeggen dat de Satan de grote inspirator is. Satan wil God uit de wereld verbannen om de mensen naar zich toe te halen.

De wereld heeft de opdracht van Israël niet begrepen. Dat komt omdat in de wereld het religieuze nagenoeg is verdwenen. Dat is een tragische vergissing. God werd dood verklaard en nu komt de afrekening. In de Verenigde Naties zijn de satanische krachten werkzaam en is God volledig uitgebannen. Om die reden zal de Derde Wereldoorlog uitbreken met fatale gevolgen voor alle landen. Alleen Israël zal vrede kennen op voorwaarde dat de joden de Eindstrijd winnen. Israël moet daarom Rafah binnenvallen en Hamas volledig vernietigen. Daarna komt Hezbollah aan de beurt.

Dat Israël zal winnen is zeker, want God is de Eeuwige die oneindig machtiger is dan de Satan. Gelukkig zijn er de joden die als enig volk, als uitverkoren volk, de opdracht van God om het kwaad te overwinnen zullen uitvoeren. Wie onder ons solidair is met de joden zal ook die vrede kennen.

Paaszaterdag 30 maart 2024  Tweet van vandaag:

Wat voorspelt de Talmoed over Gaza?

Het lijkt mij interessant om te luisteren naar wat joodse talmoedgeleerden zeggen over de oorlog in Gaza. Hun wijsheid is gebaseerd op duizenden jaren studie van de bijbel. Zij zien de oorlog in Gaza als een eerste fase van het messiaanse tijdperk. Als die oorlog is gewonnen, komt er een grote oorlog tegen de krachten van de duisternis.

Het Westen bevindt zich nu in duisternis. Dat komt door het materialisme en het individualisme, waardoor de mensen niet meer openstaan voor het spirituele. Het materialisme en het individualisme leiden onherroepelijk tot de dood want de materie is eindig en elke mens gaat dood. Het spirituele opent de weg naar de eeuwigheid. Dat materialistische westen zal vernietigd worden. De goede mensen zullen overleven en zich voegen naar het plan dat God heeft met zijn schepping.

Nu hebben in Gaza lieden die de dood vereren de macht; dat zijn lieden met een doodscultuur die hun eigen kinderen offeren op het slagveld. De joden hebben de opdracht (in het plan van God) om het licht in de wereld te brengen. Vandaar al die jodenhaat want de meeste mensen leven in de duisternis. De joden kennen een verschrikkelijke geschiedenis van vervolging, maar ze hebben alle tragedies overleefd. Dat zal nu ook het geval zijn. Het joodse volk is voor God een instrument om de gehele mensheid te redden.

Persoonlijk denk ik dat we uit deze visie een belangrijke les kunnen trekken. We leven nu in een tijd waar we slaaf geworden zijn van de techniek. We staan machteloos tegenover dramatische gevolgen van de techniek zoals de klimaatverandering, de bewapeningswedloop en de uitputtingslag van de planeet Aarde. We leven ook in een tijd waar de islam de duisternis brengt in de westerse wereld. Jaren geleden werd al voorspeld: Als het christendom verdwijnt, komt de islam in de plaats. 

Deze vicieuze cirkel kan slechts worden doorbroken door een mondiale strijd tegen de krachten van de duisternis. Er komt zeker een grote oorlog. Wie zich weet te bevrijden uit het materialisme en het individualisme zal burger worden van een meer menselijke wereld. Als de joods-christelijke ethiek weer de spirituele basis wordt van onze beschaving zal de doodscultuur definitief uit de wereld kunnen verdwijnen.

Paasmaandag 1 april 2024  Tweet van vandaag:

Wie Israël haat, wacht een ellendig lot

1. Het Westen keek lijdzaam toe tijdens de jodenvervolging door de nazi’s en de holocaust (1933-1945). De joden herrezen uit deze catastrofe en Duitsland werd zwaar gestraft met miljoenen doden en platgebombardeerde steden.

2. Het Westen bleef passief tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) toen Israël werd aangevallen door de omliggende islamitische landen. Israël won de oorlog en bouwde een bloeiend land op. In de islamitische landen volgde een lange periode van ellende die nog steeds voortduurt, de moslims voerden oorlog met elkaar met miljoenen doden en vernietiging van hun cultureel erfgoed.

3. Een groot deel van het Westen veroordeelt Israël tijdens de huidige oorlog tussen Gaza, Hezbollah en Israël. Israël zal deze oorlog winnen. Gaza is een puinhoop en Libanon dat ooit de Parel van het Midden-Oosten was, is nu een arm en hopeloos verdeeld land.

Drie historische ontwikkelingen die aantonen dat het joodse volk altijd overwint en dat hun vijanden diepe ellende kennen. De haat in het Westen tegen de joden zal zwaar worden gestraft. Het Westen wordt verduisterd door de islam. Een Derde Wereldoorlog ligt op de loer. De klimaatverandering brengt diepe economische ellende. De massa-immigratie is onbeheersbaar. De oorlog in Oekraïne en de asielindustrie kosten miljarden waardoor de middenklasse verarmt.

Er is een verklaring voor het noodlot van de vijanden van het joodse volk: God beschermt zijn uitverkoren volk.

Wil het Westen het noodlot afwenden dan is er maar één oplossing: Europa en de Verenigde Staten uitroepen tot een joods-christelijke beschaving en daaruit de consequenties trekken. De goddeloze Europese Unie moet snel worden vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen met inbegrip van Rusland (een christelijk land dat ons kan helpen in de strijd tegen de duisternis) en Israël.

Woensdag 3 april 2024  tweet van gisteren:

Een wapenstilstand in Gaza = een voortzetting van het Kwaad

Wat als er een wapenstilstand zou komen in Gaza? Dan claimt Hamas de overwinning. Dat wordt Hamas door de gehele islamitische wereld gezien als helden. Dan zal de pogrom van 7 oktober zich eindeloos blijven herhalen. Dan worden opnieuw duizenden raketten afgevuurd naar Israël (elke afgevuurde raket is een oorlogsmisdaad). Dan blijft het Palestijnse volk door hun leiders opgezweept om Israël te vernietigen. Dan komen er nieuwe oorlogen met vernietiging van Gaza, Libanon, etc.

Kortom: Israël moet de strijd tegen Hamas tot het einde voeren. Dat is heel jammer voor de burgerslachtoffers onder de Palestijnen, maar dat is een minder kwaad dan Hamas een overwinning gunnen.

Wat daarna? De Palestijnen kunnen in vrede leven naast de Israëliërs als zij bevrijd zijn van hun kwaadaardige leiders. In feite voert Israël nu een strijd voor de vrijheid in de wereld, tegen het venijn van de islamisten die onze westerse beschaving aan het vernietigen zijn. Daarom is het ook voor ons in het Westen van vitaal belang Israël onvoorwaardelijk te blijven steunen. Na de oorlog zal het Westen het Palestijnse volk met alle middelen solidair bijstaan  bij de opbouw van een eigen staat op voorwaarde dat kwaadaardige leiders die middelen niet gebruiken om de haat in stand te houden.

Vrijdag 5 april 2024 Tweet van vandaag:

De burgeroorlog is begonnen: de Europese Intifada  

(samenvatting van een interview met Charles Rojzman)

Het wordt steeds moeilijker om samen te leven in een multiculturele maatschappij. De wereld van de moslims is patriarchaal en traditioneel gebleven. Dit verhindert aanpassing aan de moderne wereld. Moslims worden nog sterker getroffen door de veranderingen op wetenschappelijk en technologisch gebied. Volgens Rojzman zoeken zij een oplossing door regressie in een soort psychose; zij voelen zich slachtoffer van de joden en van de westerse wereld. De joden hebben de moslims zwaar vernederd in 1967 en in volgende oorlogen. Dit trauma komen ze niet te boven.

De wereld van de westerse mens daarentegen wordt gekenmerkt door zelfhaat en wroeging over het verleden van slavernij en kolonialisme en over het huidig zogenaamd racisme en superioriteitsgevoel (ten onrechte want in de wereldgeschiedenis heeft precies het Westen een einde gemaakt aan de slavernij en het racisme in het Westen is niets vergeleken met racisme in andere continenten). De westerse mens doet daarom zichzelf geweld aan (in tegenstelling tot de moslims die de ander geweld aandoen) zoals te zien in het explosieve druggebruik, de afbraak van de tradities en het wokisme dat een deconstructie is van alles wat de samenleving samenhoudt.

Met de huidige oorlog tegen Hamas neemt het antisemitisme onder moslims waanzinnige vormen aan, zelfs in landen zoals Algerije die ver verwijderd zijn van Gaza en in westerse hoofdsteden. De realiteit wordt niet meer gezien. Vooral in de Franse voorsteden laait het antisemitisme op want deze voorsteden zijn geïslamiseerd. De video’s van Hamas hebben al meer dan twintig jaar grote invloed op de moslims. Jongere moslims voelen zich ook in Frankrijk bezet door de westerse mens. Zij bieden weerstand door een soort Intifada. Instellingen, zoals de politie en hulpverleners, die de bezetter vertegenwoordigen vallen zij aan. Dezelfde haat zien we ook in andere Europese steden.

In het Westen is het vooral de ’elite’ die zich niet bewust is van het gevaar. In Israël was er ook ontkenning, maar dit veranderde na 7 oktober. In het Westen zijn de terroristische aanslagen nog niet voldoende gebleken om de elite beter inzicht te geven. Het gewone volk ziet het gevaar wel degelijk, want door hun eigen ervaringen in hun wijken zijn ze zich meer bewust van de realiteit. Dat is de reden waarom extreem-rechts bij het gewone volk zo’n succes heeft. De elite daarentegen is zich nog steeds niet bewust van het gevaar van de islamisering. De gewone man voelt zich verraden door de ’elite’ die niet naar hem luistert en hem niet meer beschermt.

Volgens Rojzman staan we nu op een keerpunt. Het einde van een traditionele wereld is vrijwel voltooid. De landbouw is vervangen door agro-industrie die internationaal opereert. De industrie zelf biedt geen bestaanszekerheid meer. De arbeidsmarkt is geflexibiliseerd, wat voor velen betekent een verlies van trots, van identificatie, van veiligheid en geborgenheid.

Dit proces van afbraak van de traditionele samenlevingsvormen gaat samen met veel geweld in de sociale en politieke omgeving. Ook binnen de gezinnen is er meer geweld. Er is een gevoel van verlies van zin en angst voor de toekomst. De globalisatie en de nieuwe technologieën hebben de plaats van veel mensen in de samenleving in vraag gesteld.  Structuren zoals vakbonden, de kerk, ideologieën van de vooruitgang die de samenleving bij elkaar hielden, hebben hun invloed verloren.

Er is nu al een stille burgeroorlog gaande in Frankrijk, voorlopig nog een burgeroorlog in de hoofden van de jongeren. Dit wordt zichtbaar in de haat tegenover de anderen. Die haat wordt besproken binnen de eigen familie en de clan. In Frankrijk neemt de collectieve haat onder de moslims toe. Dit zal een echte burgeroorlog worden na ernstige gebeurtenissen en als er een autoriteit is die het verzet rechtvaardigt. Voorlopig blijft het beperkt tot wat steekpartijen op willekeurige blanke slachtoffers en zware mishandeling van autochtone jongeren. Een angstcultuur grijpt meer en meer om zich heen en dat voorspelt naderend onheil.

Op het einde van het interview bespreekt Rojzmann drie voorwaarden om de samenleving van al die haat, geweld en onderling wantrouwen te genezen. Ten eerste moeten er nieuwe leiders komen die de veiligheid van de burgers kunnen verzekeren en van wie het gezag door het gewone volk wordt aanvaard. Autoritair leiderschap werkt niet meer, want de autoriteit wordt terecht in vraag gesteld.

Ten tweede moet er een collectief project komen. Dit project wordt gecreëerd door goed te luisteren naar de woede en de verwijten. Al dat negatieve moet worden vertaald in behoeften waarvoor een collectief project een oplossing kan bieden.

Ten derde moeten de tegenstanders elkaar ontmoeten, want er is te veel verdeeldheid. Ieder leeft in zijn eigen omgeving en gaat naar eigen scholen. Hierdoor ontstaan allerlei fantasmen over de tegenstander. In goed georganiseerde ontmoetingen leert men de ander zien als mens met eigen talenten en gebreken. Op die manier kan opnieuw een natie ontstaan. Nu zijn de mensen erg verdeeld door ideologieën die hen een realiteit voorspiegelen die bevooroordeeld is, die leugens verspreiden, die generaliseren en die met propaganda de geesten vergiftigen. Door de mensen te confronteren met wat ieder individu werkelijk meemaakt, ontstaat een realistischer beeld. Die confrontatie mag best samengaan met conflicten, maar in die ontmoetingen ziet men elkaar niet meer als onmensen, maar als tegenstanders met wie een gesprek mogelijk is.

Persoonlijk denk ik dat een Europese burgeroorlog helaas onvermijdelijk zal blijken te zijn. In feite is die strijd onderhuids al volop aan de gang. De ’elite’ laat het volk in de steek uit angst voor de islam en een onverantwoorde politieke correctheid. De spanningen nemen toe op meerdere gebieden tegelijkertijd: politiek, sociaal, economisch, klimatologisch, ecologisch, demografisch. Het enige realistisch collectief project is vrede, welzijn en welvaart te brengen in de islamitische landen; dit wordt mogelijk als de moslims terugkeren naar de landen van herkomst en kunnen rekenen op de solidaire medewerking vanuit het Westen, Israël inbegrepen.

Zondag 7 april 2024 tweet van vandaag:

Opeenvolgende falende regeringen

(WAARSCHUWING: deze tweet is niet geschikt voor teergevoelige lezers)

De Europese regeringen van de afgelopen zestig jaar hebben de enorme vergissing begaan 100 miljoen moslims toe te laten in ons continent. Dit heeft onze beschaving tot op de rand van de afgrond gebracht. Dit wil zeggen dat de democratie in gevaar is, dat onze vrijheid op het spel staat en dat de wetenschappelijke, filosofische en culturele ontwikkeling zal stagneren. Het harde bewijs van deze stelling is de toestand in islamitische landen, met Libanon als een van de meest tragische voorbeelden. Wat ooit de Parel van het Midden-Oosten was toen de christenen nog in de meerderheid waren, is nu een hel ten gevolge van massa-immigratie van moslims vanuit Jordanië.

De huidige westerse regeringen maken opnieuw een fout die fatale gevolgen zal hebben. Zij voeren namelijk een proxy-oorlog tegen de verkeerde vijand. Deze oorlog tegen Rusland zullen de VS en zijn vazallen binnen de NAVO niet winnen. Napoleon en Hitler hebben ervaren dat tegen dit immense land geen overwinning te behalen valt. Bovendien heeft de VS sinds de Tweede Wereldoorlog alle oorlogen verloren. Helaas gaan onze Europese regeringen mee met het dwaze, imperialistische en hooghartige Amerikaans buitenlandse beleid. Waarom hebben wij in godsnaam onze soevereiniteit opgeheven?

Het echte actuele gevaar ligt in de islamitische landen die over kernwapens beschikken of binnenkort zullen beschikken. Deze wapens maken het mogelijk het gebod van Allah uit te voeren om joden en andere niet-moslims te doden. Het principe van wederzijdse afschrikking zal hier niet werken omdat moslims desnoods martelaar willen zijn in deze strijd, want dan wacht het paradijs. Ook is het een illusie dat islamistische terreurgroepen nooit de beschikking zullen krijgen over kernwapens.

Het tragische is dat de gevestigde politici van de traditionele partijen het bovenstaande belachelijk zullen vinden. Dat is zo tragisch omdat het lot van de gehele mensheid op het spel staat. Straks worden we gegijzeld door landen die dreigen met een kernoorlog. Straks moet Israël om te overleven atoomwapens inzetten.

Is er nog hoop? Misschien zal met de Europese verkiezingen een verstandiger beleid gevoerd kunnen worden. Het is een morele plicht, gezien het bovenstaande, om voor politici te stemmen die de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk willen beëindigen en die alle mogelijke economische, politieke en desnoods militaire druk willen uitoefenen op islamitische landen om hun nucleair arsenaal te ontmantelen.

Dinsdag 9 april 2024  tweet van gisteren:

Wie niet voor 100% achter Israël staat vergist zich schromelijk

In een interview voor Europe 1 zegt de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy  het volgende over Hamas:

 1. Het verschil tussen Hamas en de Nazi’s of de beulen van Stalin is dat Hamas de wreedheden die zij begingen filmden en openbaar maakten via de sociale media. Hitler en Stalin deden er alles aan om hun moorden en folteringen te verbergen. Dat komt omdat Hamas er trots op is en omdat ze het kwaad doen omwille van het kwaad. Iemand die kwaad doet, doet het meestal uit wraak of uit frustratie, om gebied te veroveren of om een ideologie op te leggen. Hamas, Isis en Al Qaïda hebben de passie  van het kwaad. Dit is puur sadisme, pure barbarij. Hamas geeft aan de joden de boodschap dat ze nergens veilig zijn en als zij gevangen genomen worden, zullen ze als dieren een wreed lot ondergaan, ze zullen als schapen gekeeld worden. Dat kwaad voor het kwaad is specifiek voor het islamisme. Het filmen van een onthoofding vinden zij leuk, terwijl het onthoofden met een mes een vreselijke foltering is die niet in een twee drie beëindigd wordt. Hamas toonde via GoPro hoofden die verminkt waren als gehakt.
 2. Nu zijn er in het Westen leiders en politieke partijen die pleiten voor een wapenembargo voor Israël. Dit kleine land, de enige democratie in het Midden-Oosten dat vecht om te overleven, wordt verweten een genocide te plegen. Zelfs in de VS laait de kritiek op Israël op, terwijl Israël een gemeenschappelijke vijand bestrijdt. De westerse landen laten Israël het alleen opknappen, terwijl ze wel meevochten met de VS in Irak en Afghanistan. Nu wordt een staakt het vuren zonder voorwaarden van Israël geëist, terwijl de gegijzelden nog steeds vastzitten. Deze houding van het Westen tegenover Israël is suïcidaal. 
 3. Er is geen bezetting van Gaza geweest in de twintig jaar vóór 7 oktober.  Toen Gaza aan de Palestijnen werd gegeven, hoopte de toenmalige minister-president Sharon dat Gaza het tienvoud van Dubai zou worden.  Het grote probleem dat elk vredesplan in de weg staat is dat de Palestijnen maar één staat willen en geen twee; met andere woorden dat Israël van de kaart verdwijnt zoals in de leuze ’Van de rivier tot de zee’. Hamas krijgt nu ook meer en meer invloed in de Westelijke Jordaanoever en zij willen geen tweestatenoplossing. Dat er daar joodse kolonies zijn hoeft geen obstakel te zijn voor de vrede; in onderhandelingen kan daar een oplossing voor gevonden worden, maar met Hamas valt niet te onderhandelen wegens hun principiële standpunt. De leiders van Hamas zeggen heel stellig dat hun doel is één staat en vernietiging van de joodse staat Israël.
 4. Zullen er niet nog meer terroristen zijn na de bombardementen van Israël met veel burgerslachtoffers? Het Westen heeft destijds Mosul gebombardeerd en men zei toen ook dat dit het terrorisme zal aanwakkeren. Dit was niet het geval en Isis is nagenoeg doodgebloed. In 1943-1944 hebben de geallieerden Duitsland platgebombardeerd en niettemin hebben de Duitsers de nazi-ideologie afgezworen en werd Duitsland een bloeiende democratie. Als Israël Hamas kan vernietigen, zullen de Palestijnen zich realiseren door welke kwaadaardige leiders ze misleid werden. Als er nu een staakt-het-vuren zou afgedwongen worden en Hamas komt als overwinnaar uit de tunnels, dan zullen er honderdduizenden nieuwe terroristen opstaan, ook in het Westen! Hamas zal door veel islamitische jongeren gezien worden als helden die de joden de genadeslag hebben toegediend.
 5. Hamas is veel gevaarlijker dan ISIS en Al Qaïda. Geen enkele staat durfde het aan achter ISIS of Al Qaïda te staan. Hamas integendeel wordt openlijk gesteund door Iran, Turkije, Rusland en Qatar die Hamas als verzetsstrijders zien. Hamas heeft veel macht, heeft een netwerk over de gehele wereld en trekt veel moslimjongeren aan.

De enige conclusie die we uit dit interview kunnen trekken is dat Westerse landen die niet voor 100% achter Israël staan en die pleiten voor een staakt het vuren, het Westen afsturen op zelfmoord.

Als Hamas zich als overwinnaar kan uitroepen, explodeert het terrorisme in onze steden. Wie zijn de moedige politici en influencers die onze mooie beschaving zullen behoeden voor deze ramp?

Woensdag 10 april 2024 tweet van vandaag:

Europa wacht de hel, het Midden-Oosten heeft de toekomst

Volgens Hamas zijn er al 30.000 burgerslachtoffers gevallen in Gaza. Elk onschuldig slachtoffer is er een te veel en rechtvaardigt kritiek. In Irak, Syrië, Jemen, Soedan, Libië, … hebben moslims elkaar afgeslacht en zijn er miljoenen burgerslachtoffers gevallen. Waarom zijn er in het Westen actiegroepen die luidkeels moord en brand schreeuwen over de ’genocide’ door Israël in Gaza, terwijl er geen enkele westerling is die over die miljoenen burgerslachtoffers ooit in een betoging is verzeild geraakt?

De mensen die ik persoonlijk ken die betogen voor ’Free Palestine’ en tegen de oorlogshandelingen van Israël zijn sociaal bewogen mensen die geen vlieg kwaad zouden doen. Al die acties gericht op een specifieke groep, namelijk joden, lijkt mij een interessant fenomeen om te onderzoeken, want waarom de joden beschuldigen en anderen niet? Meerdere verklaringen zijn mogelijk. Ik geef er vier.

1. De joden dienen als zondebok. Er zijn zoveel onheilspellende ontwikkelingen in deze tijd dat de schuld ergens moet worden gelegd. Een kleine, vrij ongevaarlijke groep die opvalt door kledij en gebruiken, is een geschikt doelwit. We hebben al een oorlog in Oekraïne met een dreiging dat het escaleert tot een Derde Wereldoorlog. Nu kwam er nog een oorlog bij in het Midden-Oosten en daar krijgen de joden de schuld van. Een staakt-het-vuren is hun plicht, terwijl Hamas opvallend buiten schot blijft bij alle betogingen en acties.

2. Een andere mogelijke verklaring is het sluimerend antisemitisme dat nooit is weggeweest, maar sinds de holocaust onderdrukt. De oorlog in Gaza biedt een uitlaatklep voor het verdrongen antisemitisme. De beelden van dode kinderen herinneren aan de middeleeuwen toen joden ervan werden beschuldigd kinderen te doden om hun bloed te drinken, waarop een pogrom volgde. Islamisten voeren een geraffineerde campagne via de sociale media en in internationale organisaties om de jodenhaat op te zwepen.

3. Zelfhaat van westerlingen is een andere verklaring. We voelen ons schuldig wegens kolonialisme (zoals in eerdere tweets aangetoond volkomen ten onrechte) en staan daarom aan de zijde van de ooit door ons onderdrukte en uitgebuite moslims. We geven ons over aan de islam want dat is het beste recept voor de vernietiging van onze joods-christelijke beschaving.

4. Tenslotte is de haat tegen Israël volgens Kabbalisten een teken dat de Eindtijd is begonnen. Eerst zal er een fase komen van groot lijden. De joden zullen opnieuw vervolgd worden. Als van de honderd miljoen moslims in Europa vijf procent extremistisch is, dan zijn er vijf miljoen potentiële terroristen in Europa. Geen leger of politie kan dit in bedwang houden. De joden zullen noodgedwongen Europa verlaten en zij kunnen slechts veiligheid vinden in Israël. Na al dat lijden komt volgens de Kabballa de bevrijding. Van oudsher staat vast dat een voorwaarde voor die bevrijding of ’de Verlossing’ de terugkeer is van alle joden naar Eretz Israël. Als de moslims in het Midden-Oosten slim zijn zullen zij de Abraham-akkoorden respecteren en samenwerken met Israël om van dit gebied een van de meest welvarende samenlevingen te maken. Geld is er genoeg daar. Alle in het Westen goed opgeleide moslims trekken daarheen. In Europa blijven de uitkeringstrekkers en gezinnen met elf kinderen achter.

Na het vertrek van alle joden komen de Europese christenen in het vizier van de  islamisten. Dat wordt een makkelijke klus wegens de ontkerkelijking. Daarna komt de democratie aan de beurt en er ontstaat een niet meer te stoppen burgeroorlog. De libanonisering van Europa wordt dan een feit.

Kan Europa het tij nog keren? Daar is een staatsman voor nodig, maar die is er niet. Zou een staatsman op de voorgrond treden, dan wordt hij vermoord. Door wie? Dat kunt u zelf raden.

Vrijdag 12 april 2024  Tweet van gisteren:

Is 7 oktober ook in Europa mogelijk?  

Volgens een Israëlische defensiespecialist is een aanslag in Europa zoals op 7 oktober in Israël best mogelijk. Vooral in België of Nederland omdat daar de politie de drugsmaffia niet meer de baas is. Moslimextremisten kunnen met deze maffia banden hebben. Zo’n aanslag zal niet plaatsvinden in grote steden, maar in dorpen. In grote steden is er te veel politie en die zijn heel snel op de plaats des onheils. Enkele tientallen islamisten met kalasjnikovs zullen een dorp omsingelen en makkelijk een paar duizend burgers doden zoals op 7 Oktober 2023 in Israël het geval was.

Het is daarom een goede zaak om te onderzoeken hoe succesvol het Israëlische leger opereert en wat wij van de oorlog in de Gazastrook kunnen leren. Deze defensiespecialist is bijvoorbeeld optimistisch over de militaire operatie tegen Hamas en Hezbollah. Het Israëlische leger heeft de juiste strategie gevonden. De landmacht werkt goed samen met de luchtmacht en met cyberspecialisten. Die oorlog duurt lang omdat huis per huis veroverd moet worden. Elk huis kan namelijk ontploffen. Het aantal burgerslachtoffers is in vergelijking met andere moderne oorlogen vrij gering: 1 burger voor 1 dode militair (in andere hedendaagse oorlogen is dat 3 burgers voor 1 militair). Dit betekent dat al 15.000 Hamasstrijders zijn gedood. Dat er slechts 250 Israëlische militairen in Gaza zijn gesneuveld zegt veel over de efficiëntie van het Israëlische leger.

Het probleem is de propaganda die de islamisten (van Iran, Qatar en de Gazastrook) voeren in het Westen. Er is bijvoorbeeld geen sprake van hongersnood in Gaza (de beelden van grasetende Gazanen hebben we al enkele keren gezien in het journaal). Die propaganda werkt zodat Israël niet meer voor honderd procent kan rekenen op haar bondgenoten de VS en Europa. Biden wil absoluut de verkiezingen in Michigan niet verliezen (als hij die staat verliest, kan hij de presidentsverkiezingen niet winnen) en daar wonen veel moslims.

Een gevolg hiervan is dat de wapenindustrie in Israël streeft naar onafhankelijkheid van de bondgenoten met als consequentie dat deze industrie de economische groei in Israël bevordert. Dit zou ook een goede les zijn voor Europa, bijvoorbeeld als Trump de volgende president wordt.

Over de politieke tegenstellingen in Israël zelf, met name het verzet tegen Netanyahu, maakt deze expert zich niet veel zorgen. Israël is een democratie, Netanyahu is democratisch gekozen en de volgende verkiezingen zijn pas in 2027. Die datum zal worden gerespecteerd. Bovendien vervult Gantz een verzoenende rol in het oorlogskabinet.

Komt er ooit vrede tussen de moslims en de joden? In de Koran staan enkele verzen waarin wordt erkend dat de joden recht hebben op het Heilig Land. Helaas zijn er ook meer dan honderd verzen die anti-joods zijn. Zolang de haat tegen de joden religieus geïnspireerd blijft, komt er geen oplossing. De hoop is gevestigd om een jongere generatie imams die Israël als joodse staat willen erkennen zoals gezegd in de Koran.

Zaterdag 13 april 2024 tweet van vandaag:

Moslims zijn bang … van moslims

De Franse krant Le Figaro besteedde op vrijdag 12 april vier hoofdartikels aan het islamitisch geweld in Frankrijk. Geweldsincidenten stapelen zich de laatste tijd op. Vorige week werden twee mannen van Algerijnse afkomst neergestoken in Bordeaux omdat ze tijdens de Ramadan alcohol hadden gedronken. In Viry-Châtillon sloegen twee broers een 15-jarige niet-islamitische jongen dood omdat hij had gesmst met hun zusje. In Montpellier werd een 13-jarig meisje door medescholieren in de coma geslagen omdat zij zich te westers kleedde. Volgens Le Figaro wordt het islamitisch geweld een nationaal probleem. Een strenge islam wordt stilaan de norm. Islamitische meisjes durven niet meer zonder hoofddoek op straat uit vrees voor repressailles. Moslims voelen zich gedwongen tijdens de Ramadan zich te houden aan de islamitische voorschriften. Volgens deze krant is het duidelijk dat de rechtsstaat vooral bedreigd wordt door de koran-wetten. Dit is het gevolg van een „waanzinnig immigratiebeleid, gepaard gaand met een beschamende naïviteit ten aanzien van de politieke islam”.

In een ander artikel diezelfde dag worden de laatste criminaliteitsstatistieken besproken. De 7,8 procent immigranten in Frankrijk zijn verantwoordelijk voor 17 procent van de misdrijven, twee keer meer dan de autochtone Fransen. Voor bepaalde misdrijven is dit vijf keer meer, namelijk voor autodiefstallen, inbraken en diefstallen met geweld. 

De meeste misdrijven worden gepleegd door immigranten uit de Magreb en zwart Afrika. Samen vormen ze 3,5 procent van de bevolking. Deze groep is verantwoordelijk voor 39 procent van de misdrijven in het openbaar vervoer, zoals diefstallen, seksuele handtastelijkheden en verkrachting  en geweld tegen het personeel.

Een gevolg van deze dramatische cijfers is dat immigranten drie keer meer in detentie zitten, namelijk 25 procent van de gevangenen. De Algerijnen zijn daar het sterkst in vertegenwoordigd.

De redactie van Le Figaro concludeert dat alle maatregelen die de regering neemt, vruchteloos zijn zolang de verdragen niet worden gewijzigd. Alle pogingen die de Nederlandse of Belgische regering doet om de immigratie terug te dringen, roepen bij mij plaatsvervangende schaamte op. Met welke politici zitten we opgescheept want we weten vooraf dat de met veel bombarie afgekondigde maatregelen niet zullen helpen, ook niet de verdragen die de Europese Unie met islamitische landen sluit (uiteraard werken die niet).

Het is te makkelijk om deze incidenten te relativeren omdat op de miljoenen immigranten het per jaar slechts zou gaan om enkele duizenden gevallen. Doordat de geweldsdelicten met de regelmaat van de klok terugkomen en op elk moment waar dan ook in Europa of in de rest van de wereld tot Australië toe kunnen voorkomen, ontstaat een angstcultuur die kan omslaan in een angstpsychose. In dat geval is er geen houden meer aan en neemt het volk het heft in eigen handen.

Persoonlijk denk ik niet dat de islamisering van Europa nog tegen te houden is. Onze politici zijn doodsbang en kijken de andere kant op. Zelfs Wilders verloochent het belangrijkste punt uit zijn politiek programma. Rutte wil de kans op een mooi baantje niet verliezen. Groene partijen spelen in de kaart van de islamisten, bijvoorbeeld omdat zij de hoofddoek niet willen verbieden, zelfs niet in de tempel van de democratie, het parlement. Op die manier helpen zij mee aan de terreur die nu vooral moslima’s treft en straks ook onze jonge vrouwen.

Moest de bijbel in deze tijd geschreven worden dan zou een profeet een vloek over Europa uitspreken omdat ons continent zijn roeping als joods-christelijke beschaving verloochent. De nieuwe plagen komen op ons af: een kernoorlog, dramatische gevolgen van de klimaatverandering, een nieuwe zeer dodelijke pandemie, terroristische aanslagen van ongekende omvang en burgeroorlogen waar de mensen elkaar de kop inslaan.

Ik wens u allen veel sterkte.

Zondag 14 april 2024 tweet van vandaag:

Deze tweet werd in 3 dagen tijd 126.000 keer bekeken.

De meest belachelijke oorlog

Israël, een klein landje in het Midden-Oosten met amper 10 miljoen inwoners, wordt vanuit de omringende islamitische landen met samen meer den 100 miljoen inwoners aangevallen met honderden raketten. De duizenden betogers voor ’Free Palestine’ maken zich hopeloos belachelijk, want vanuit dat zogenaamde Palestina werden de afgelopen jaren duizenden raketten afgevuurd om Israëlische burgers te doden. Elke afgevuurde raket is daarom een oorlogsmisdaad. En nog zijn er lieden die Israël beschuldigen van genocide. In een moderne oorlog worden bij elke gesneuvelde militair 3 burgers gedood; in de oorlog in Gaza is de verhouding 1 op 1, wat bewijst dat het Israëlische leger er alles aan doet om burgerslachtoffers te vermijden, maar dat is onvermijdelijk wegens de gevechtstactiek van Hamas, namelijk de eigen burgers, kinderen en zieken als schild te gebruiken. Lafheid kent daar geen grenzen.

Dat de 600 raketten die vanuit Iran werden afgevuurd geen enkel doel hebben geraakt, maakt de hele situatie nog belachelijker.

Wat kunnen we uit deze situatie besluiten? Israël wordt beschermd door God. De westerse christelijke landen helpen Israël bij de verdediging tegen raketten.

Elk normaal denkend mens staat daarom achter Israël. Elk normaal denkend mens zal er alles aan doen om het joods-christelijk karakter van de westerse beschaving te verdedigen.

Er is nog meer: een beschaving gebaseerd op de joods-christelijke ethiek is het beste dat de mensheid zich kan voorstellen. Het alternatief is een autoritaire dictatuur zoals China of de eindeloze conflicten, armoede, ellende en haat tegen anderen in de islamitische landen. Willen we dat hier in Europa?

Wij blanken hebben daarom de ethische plicht een model te zijn voor de gehele wereld. Een model voor de liefde voor de medemens, ongeacht zijn geloof, zijn afkomst of zijn ras. Maar om een model te kunnen zijn moeten we onze beschaving vrijwaren van ondermijnende krachten.

Dinsdag 16 april 2024 tweet van vandaag:

Israël strijdt voor onze vrijheid

In deze periode van de wereldgeschiedenis tekenen twee blokken zich steeds duidelijker af. In het ene blok heerst vrijheid. In het andere blok worden de mensen onderdrukt en hebben niet de vrijheid om hun geloof of ongeloof te kiezen, om kritiek te uiten of om af te wijken van de voorgeschreven paden. Amerika, Europa en Israël vormen het eerste blok. Het totalitaire China, de islamitische landen en helaas ook Rusland vormen het onvrije blok.

Vrijheid is een waarborg voor menselijke waardigheid. Vrijheid biedt mensen de kans zelf initiatief te nemen en kritisch na te denken. Vandaar de ongelooflijke wetenschappelijke en culturele prestaties van het vrije Westen. China daarentegen steelt onbeschaamd intellectueel eigendom van het Westen. De bijdrage van de islamitische landen aan wetenschap en cultuur is vrijwel nihil, met uitzondering van het terrorisme en het haatzaaien. Israël is het enige land in het Midden-Oosten waar de mensen, ook de Arabieren die er wonen, werkelijk vrij zijn. Dit land levert ook de hoogste prestaties op wetenschappelijk, technologisch en cultureel gebied.

We zijn nu op een cruciaal moment gekomen in de wereldgeschiedenis. Talmoedgeleerden vergelijken deze periode met de bevrijding van het joodse volk uit de slavernij in Egypte. Dit was een unieke gebeurtenis: voor het eerst bevrijdde een volk zich van een grootmacht. De strijd die Israël nu voert tegen Iran en andere islamitische landen is een religieuze oorlog. De islam is een politieke religie. Er is in de islam geen echt verschil tussen religie en politiek. De aanval op Israël wordt door vooral door de shiitische islam gezien als een strijd tegen de ’kleine Satan’ (de VS is de grote Satan). Die strijd is bedoeld om de vijanden van de islam te vernietigen. Voor het Iraanse regime komt het goed uit dat het volk vanuit een afgedwongen religie makkelijk opgezweept kan worden tegen een externe vijand, in eerste instantie de Hebreërs.

Moet Israël nu reageren tegen een land dat Israël wil vernietigen? Westerse landen zetten Israël onder druk om het conflict niet te laten escaleren. Mag Israël niet handelen als een volledig onafhankelijk land? Moet dit land zich onderwerpen aan het dictaat van de internationale gemeenschap? Is het vernietigen van het Kwaad door Israël een inbreuk op het internationaal recht?  Dit is volgens talmoedgeleerden een erfenis van het christendom: de joden mogen zich niet verdedigen. Israël moet zich losmaken van het idee dat het een door het Westen gecontroleerde staat is, want Israel heeft een belangrijke rol te spelen in de wereldgeschiedenis, en dat is onafhankelijk van de kritiek van anderen.

De profeten hebben voorspeld dat de God van Israël op het einde der tijden door de hele wereld aanvaard zal worden. Israël moet daarom deze strijd winnen. Een felle reactie van Israël op de aanval van Iran is van vitaal belang, niet alleen voor Israël zelf, maar voor het gehele Westen en zelfs voor de mensheid als geheel. Het gaat hier om een overwinning van het Goede over het Kwade.

Op de vraag of een felle tegenreactie van Israël niet zal leiden tot de Derde Wereldoorlog wijzen de talmoedgeleerden erop dat Kennedy dat risico ook heeft genomen toen de Sovjetunie raketten plaatste op Cuba. Als men geen geloofwaardige dreiging heeft, is men op voorhand verloren. Het alternatief is een omgekeerde, naar binnen gerichte wereldoorlog waar de islam de gehele mensheid in zijn greep krijgt en een einde maakt aan de vrijheid. Niet reageren zou bij de moslims de verwachting wekken dat zij die strijd zullen winnen. Daarom is Israël het bastion van de strijd voor de vrijheid op planetaire schaal. Israël vecht voor onze vrijheid.

Het joodse volk is het door God uitverkoren volk. In deze tijd betekent dit dat Israël het enige land is dat de mensheid kan vrijwaren van totalitarisme en haat. Daarom is de oorlog die Israël nu voert de oorlog van Gog en Magog. Met de hulp van God zal het Goede overwinnen.

Donderdag 18 april 2024 Tweet van vandaag:

Rusland zou een goede bondgenoot kunnen zijn

Of je nu pro-Amerikaans bent of pro-Russisch, er zijn bepaalde feiten waar je niet omheen kunt:

1. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de VS alle oorlogen verloren. De proxy-oorlog die de VS samen met zijn NAVO-bondgenoten voert in Oekraïne valt niet te winnen. Rusland heeft onuitputtelijke bronnen qua mankracht en wapens.

2. De sancties tegen Rusland treffen vooral de Europese economie. De hogere gasprijs is een ramp voor de Duitse industrie die voorheen de motor was van de Europese economie.

3. De Amerikaanse economie wordt gestimuleerd door de wapenindustrie die nu op volle toeren moet draaien. De sancties verhinderen niet dat de VS uranium uit Rusland importeert omdat dit noodzakelijk is voor de Amerikaanse kerncentrales.

3. Rusland voert nu zijn olie uit via India dat het duurder verkoopt aan Europa.

4. De VS vraagt een hogere prijs voor het gas aan Europa dan aan zijn eigen industrie.

5. Europa wordt armer ten gevolge van de financiële steun aan Oekraïne, die bovenop de miljarden voor de asielindustrie komt.

6. De VS heeft een staatsschuld van 34.500 miljard dollar. Dit land heeft daar weinig last van door manipulatie van de dollarkoers. Europa betaalt op die manier indirect 30 procent van de rente op die Amerikaanse schulden. De Europese landen hebben zelf een staatsschuld die de spuigaten uitloopt.

7. Het beleid van het Westen heeft Rusland in de armen gedreven van China. Er vormt zich een nieuw machtsblok met de BRICS-landen. Uiteindelijk blijven twee grootmachten over en wordt Europa gemarginaliseerd tot een Unie die niemand nog serieus neemt.

De vraag hierbij is waarom de Europese leiders uit deze feiten niet de consequenties trekken? Gaat het om hun ego, maar dan wel ten kosten van meer dan 100.000 gesneuvelde jonge mannen? Worden ze onder druk gezet door de Amerikanen? Moet de Europese Commissie geen onderzoek laten verrichten naar mogelijke beïnvloeding op de komende Europese verkiezingen door de Amerikaanse wapenindustrie?

Ik droom graag van een Europese Confederatie van soevereine staten die zich uitstrekt van de Noordzee tot Vladivostok. Dan worden wij een derde wereldmacht met onuitputtelijke reserves aan grondstoffen en enorme landbouwgebieden. Die confederatie zou grote voordelen bieden, zoals:

 • De Europese Confederatie roept zich uit tot een joods-christelijke beschaving en wil een voorbeeld zijn voor ethisch verantwoord beleid. Deze beschaving kan weerstand bieden tegen de duisternis en onderdrukking die de islam over de wereld brengt.
 • Criminelen en illegalen kunnen ondergebracht worden in werkkampen in Siberië waar ze een opleiding kunnen volgen en nuttig werk verrichten. Na hun verblijf kunnen illegalen meehelpen aan de opbouw van hun landen van herkomst met solidaire steun vanuit de Confederatie.

P.S. Ik word door niemand betaald en neem slechts de vrijheid om onafhankelijk te denken. 

Zondag 21 april 2024  Tweet van vandaag:

Europa zal en moet een morele grootmacht zijn

Er zijn mensen die positief staan over de islam en die pro-Palestina zijn. Daar hebben zij goede en onweerlegbare argumenten voor.

Er zijn mensen die vinden dat de islam niet hoort in onze beschaving en die pro-Israël zijn. Daar hebben zij goede en onweerlegbare argumenten voor.

Mensen van goede wil zoeken met hun tegenstanders naar een compromis. Is dat niet mogelijk dan spreken ze met elkaar een status quo af voor tien jaar. Ondertussen werken ze samen op cultureel, wetenschappelijk, economisch en sportief gebied. Uit die samenwerking kan na tien jaar blijken dat er toch een compromis mogelijk is.

Bij alles wat we zeggen, schrijven of doen moeten we ons afvragen of het bijdraagt aan een betere wereld. Op die manier werken wij niet mee aan de polarisatie en aan de toenemende haat in een tijd waar spanningen kunnen escaleren.

Het probleem is dat een kleine, zeer actieve minderheid zich laat inspireren door het Kwaad. Die willen nooit compromissen sluiten, tenzij om zich ondertussen beter te bewapenen. Die zijn uit op vernietiging van de tegenstanders. Alle middelen zijn daartoe geoorloofd.

Wat we tegenover die minderheid van extremisten, fanatici en terreur zaaiende individuen kunnen doen is steeds alert te zijn en openbaar te maken wie het kwaad plant en verricht. We moeten steeds moedig de vinger op de wonde leggen. We mogen deze groepen niet verwarren met mensen die zich tegen hen willen verdedigen. Daarnaast moeten we onze medeburgers beschermen tegen deze lieden. Dit kan door een gewapende strijd, door ze gevangen te zetten of door ze uit te wijzen. We moeten kunnen rekenen op de overheid om hier doortastend op te treden.

Van Europa wordt vaak gezegd dat de rol van het Avondland is uitgespeeld. Europa is geen grootmacht meer. China en India hebben de toekomst. Persoonlijk denk ik dat als Europa geen rol van betekenis op het wereldtoneel zou spelen, de mensheid de kans verliest om ooit eeuwige vrede te bereiken. Europa kan een onmisbare grootmacht zijn op moreel gebied, niet om met het vingertje te wijzen, maar als voorbeeld hoe we met elkaar omgaan: respect voor de individuele vrijheid, gelijke behandeling van ieder mens ongeacht zijn afkomst of geloof, prioriteit geven aan het belang van anderen boven het eigenbelang, dienstbaarheid en bereidheid om zich voor het algemeen welzijn op te offeren.

Het zijn precies deze zojuist genoemde morele waarden die de Europese beschaving tot hoogtepunten hebben geleid. Denk bijvoorbeeld aan de slavernij: gedurende de hele wereldgeschiedenis zijn er slaven geweest. Europa heeft hier een einde aan gemaakt. Nu zijn er helaas nog landen waar mensen als slaven worden behandeld. Of denk aan het kolonialisme. Daar kan veel kritiek op worden gegeven. Er is tijdens de koloniale periode zeker sprake geweest van uitbuiting. Maar als je het lot van de gewone mensen in zwart Afrika en in sommige islamitische landen van nu vergelijkt met hun lot tijdens de koloniale periode, dan leefden ze toen in een paradijs met ziekenzorg, onderwijs, werkgelegenheid en een begin van welvaart.

Als Europa zijn rol niet meer zal spelen, moeten we het ergste vrezen voor de mensheid. Vandaar mijn hartstochtelijke oproep om de Europese beschaving tot een joods-christelijke beschaving uit te roepen, want dat is de beste waarborg om de hoogste morele waarden te doen respecteren.

Woensdag 24 april 2024

We mogen niet naïef zijn en we moeten ons blijven bewapenen. Er zijn veel dreigingen in de wereld en vijandige leiders die niet te vertrouwen zijn. Toch is het vreselijk dat er een wapenwedloop is. Dat er geen einde komt aan het ontwikkelen van steeds destructievere wapens. Dat er mondiaal jaarlijks meer dan duizend miljard dollar besteed wordt aan bewapening. 

Al die energie en al dat geld zou besteed kunnen worden aan betere doelen. Honderden miljoenen kinderen hebben niet de kans goed onderwijs te volgen en hun talenten te ontplooien. In veel landen is de ziekenzorg niet op peil. Er is nog veel armoede in de wereld.

De meerderheid van de mensen, van gelijk wel ras of nationaliteit, zijn van goede wil, maar het lukt niet om internationaal een politiek van vrede te voeren. Alleen een wereldramp van ongekende omvang kan de mensheid toe bezinning brengen. Een wereldramp die gezamelijke solidariteit vereist om het te overkomen.

Donderdag 25 april 2024 Tweet van vandaag:

Het joodse volk is al 6000 jaar onoverwinnelijk

In het verleden heb ik een twintigtal keer meegewerkt aan een tv-programma over mijn vakgebied: jeugdcriminaliteit, ADHD, jeugdzorg en dergelijke. Meestal had ik met de regisseur een voorgesprek. Een anekdote wil ik de lezer niet onthouden. Een regisseur vroeg mij geen moeilijke woorden te gebruiken. Ik moest mij voorstellen te spreken voor een publiek van 12-jarigen. Hij voegde eraan toe dat voor populaire programma’s hij de kijkers als kleuters beschouwt.

Als ik in deze tijd kijk naar het NOS-journaal dan vermoed ik dat de redactie ons als idioten aanziet. Over de oorlog tegen Israël in Gaza bijvoorbeeld wordt voornamelijk aandacht besteed aan informatie die door Hamas wordt verstrekt. Een kleuter kan weten dat informatie die komt van shithole countries in het Midden-Oosten één grote leugen is. Wie geen goede argumenten heeft, fantaseert wat leugens. Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, kan zich niet permitteren om fake news te verspreiden, want de kracht van een democratie is juist dat elke willekeurige burger de waarheid naar boven kan halen zonder dat hij gekeeld wordt.

Het is triest om te zien dat een aantal studenten zo geïndoctrineerd of getiktokt is dat zij meelopen achter de Palestijnse vlag en Hamas-sympathisanten. Ik maak mij er echter niet te veel zorgen over. Het joodse volk heeft Amalek overleefd, het Egypte van de farao’s, het Babylonische rijk en veel later het Ottomaanse rijk, het ’Duizendjarig Rijk’ van de nationaal-socialisten en nu maken hun vijanden in het Midden-Oosten geen kans. De moslims moorden liever elkaar uit in die landen. De Palestijnen zijn in islamitische landen niet welkom want in het verleden hebben ze in Jordanië, Koeweit en Libanon te veel ellende veroorzaakt. Toen Saddam Houssein Koeweit aanviel, kon hij rekenen op de Palestijnen die daar woonden. Toen de Iraakse troepen werden verdreven heeft Koeweit 300.000 Palestijnen per direct als collaborateurs uitgewezen (Amnesty International bleef toen stil want Koeweiti’s zijn geen joden). Bij de huidige oorlog heeft Egypte zijn grens met de Gazastrook potdicht gemaakt om alle onrust te voorkomen.

We kunnen uit de huidige ontwikkelingen een nog sterkere conclusie trekken: Israël heeft de toekomst! Niet alleen het Midden-Oosten blijft in een uitzichtloze chaos zolang de jodenhaat van generatie op generatie wordt doorgegeven, ook voor het Westen is de Eindtijd nakend. De westerse beschaving gaat ten onder wegens een niet bestaand immigratiebeleid en het voeren van een proxy-oorlog tegen een land dat niet te overwinnen is. De asielindustrie en de bewapening kosten elk westers land jaarlijks vele miljarden. De Britse regering denkt dat de Britten zo idioot zijn om te geloven dat enkele vliegtuigladingen illegalen naar Rwanda de islamisering van het land zullen tegenhouden. Voor elk westers land is de schuldenlast niet meer vol te houden (de VS heeft een staatsschuld van 34.500 miljard dollar). Komt daar een kernoorlog in Europa bovenop, natuurrampen van ongekende omvang ten gevolge van de klimaatverandering en een dodelijke pandemie waartegen we ons niet kunnen verdedigen met vaccins, dan zullen de mensen elkaar de kop inslaan om te kunnen overleven en vervalt de westerse beschaving in een multiculturele burgeroorlog die pas zal eindigen als er niets meer te halen valt.

De joden zullen het Westen massaal verlaten en zich vestigen in Groot-Israël. Dat land van melk en honing wordt één grote kibboets, zelfvoorzienend door biologisch landbouw, waar mensen op een voortreffelijke en solidaire manier samenwonen. Jeruzalem wordt het spirituele centrum van de nieuwe wereldorde. 

Hoe zou het komen dat het joodse volk al 6000 jaar onoverwinnelijk is en nu zelfs anderhalf miljard moslims weet te trotseren? Het antwoord is voor mij helder, maar zal veel hoongelach opwekken: het joodse volk is het door God uitverkoren volk en God zal Zijn volk ook nu niet in de steek laten. Geen enkel ander volk heeft 6000 jaar lang zijn identiteit behouden. Dit is een godswonder.

Wij in het Westen hebben onze joods-christelijke wortels verloochend en dat zullen we weten. Zoals de Plagen van Egypte destijds heeft God nieuwe plagen voor ons in petto.

Is Europa nog te redden? Onder twee voorwaarden: (1) Europa uitroepen tot een joods-christelijke beschaving waar geen plaats is voor de islam wegens de onverenigbare waarden en omdat in de islam politiek en religie niet gescheiden kunnen worden; (2) Israël uitnodigen om lid te worden van de NAVO en er een permanent Europees leger te vestigen om dit joodse land te helpen verdedigen tegen al diegenen die een nieuwe holocaust nastreven.

Aan die voorwaarden zal helaas niet worden voldaan, tenzij u allen gehoor geeft aan de ethische plicht voor extreem-rechts te stemmen op de aanstaande Europese verkiezingen. Aangezien ik 84 jaar oud ben zal ik de ondergang van onze schitterende beschaving slechts korte tijd moeten ondergaan. Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om u allen, uw kinderen en kleinkinderen de komende tijd veel sterkte toe te wensen.

Zaterdag 27 april 2024 tweet van vandaag:

We zullen eventjes democratie brengen in Oekraïne

Wat ben ik blij in het Westen geboren te zijn! Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis. We willen overal democratie brengen en respect voor de Universele Rechten van de Mens. Ik begrijp niet dat sommigen ons arrogantie verwijten.

De Amerikanen denken er anders over. Wat kan het hen verdommen dat in een boerengat van Europa er al of niet democratie komt. Kunnen die sukkels in Oekraïne daar niet zelf voor zorgen? Zij kozen een acteur die in een kluchtspel voor president speelde als hun president. Nou, laten ze die klucht maar verder spelen in het echt. Wij Amerikanen weten beter. Gelukkig is iedereen ondertussen vergeten dat de oorlog in Oekraïne door ons werd uitgelokt. Wij hebben de Russen lang genoeg gepest en de uitbreiding van de NAVO tot aan de Russische grenzen was een meesterzet. Rusland werd de vijand van het gehele Westen en van Europa in het bijzonder.

In Washington lachen ze zich een bult over de naïviteit van de Europeanen. Met de Europese Unie hebben zij zichzelf krachteloos gemaakt. Een bureaucratie maakt elk verstandig beleid onmogelijk en verhindert dat charismatische leiders naar voren zouden komen. Wij Amerikanen doen alsof we de Europeanen serieus nemen. Ze mogen heus wel uit hun rangen de baas van de NAVO kiezen, zolang hij naar onze pijpen blijft dansen. Het is toch mooi dat Mark Rutten op zijn blote knietjes naar Erdogan ging om daar te bevestigen dat hij de belangen van dat niet-Europese islamitische land met verve zal behartigen. Dat is zoiets als zijn ziel aan de duivel verkopen.

Wij Amerikanen hebben twee grootse plannen. Het eerste is vrijwel volledig gelukt, namelijk verhinderen dat Europa toenadering  zoekt met Rusland om  een nieuw machtsblok te vormen. Een soort Europese Confederatie van soevereine staten die zich uitstrekt van de Noordzee tot Vladivostok. Voor de Verenigde Staten is dat een nachtmerrie. Die confederatie zou het machtigste blok vormen, gevolgd door China en de VS zou een derderangsrol spelen. Ondenkbaar.

Het tweede plan is de Europese bureaucraten voor te spiegelen dat lidmaatschap van Turkije in de Europese Unie grote economische en strategische voordelen zal opleveren. Nu is daar nog veel weerstand tegen, maar het komt wel goed. Turkije als EU-lid zal de islamisering van Europa een flinke impuls geven. Dan krijgen ze in Europa dezelfde paradijselijke toestand als in het Midden-Oosten. Als dat doel is bereikt kunnen wij Amerikanen samen met China de wereld verdelen in twee machtsblokken om onze economische doelen veilig te stellen. We kunnen nauwelijks wachten om onze plannen te realiseren.

Woensdag 1 mei 2024 tweet van gisteren:

Asiel maakt het nog erger. Hulp verlenen is white supremacy

De afgelopen jaren zijn in Europa 50.000 minderjarige asielzoekers spoorloos verdwenen. Wellicht zijn velen terechtgekomen in de prostitutie of zijn ze nu lid van een crimineel netwerk. De oplossing voor dit gigantische probleem is nochtans simpel: aan niemand nog asiel verlenen. Dan zullen ze niet meer komen. Wordt het aantal verdrinkingen in zee ook meteen tot nul herleid.

Als niemand nog asiel kan aanvragen in het Westen worden mensen verplicht hun eigen land op te bouwen of het politiek regime te veranderen. Bovendien moeten de blanken zich niet superieur wanen om hun eigen waarden en normen aan andere culturen op te leggen.

Als in Iran jonge meisjes worden verkracht, gefolterd en vermoord omdat ze geen hoofddoek dragen, dan blijkt dat overeen te stemmen met de normen, waarden en religie van het land. Dat moeten wij, alsook die meisjes respecteren want het is de wil van Allah.

Toen ik directeur was van het Orthopedagogisch Centrum in Zetten werd een Marokkaans meisje er door de kinderrechter geplaatst. Ze was verstoten door haar familie omdat ze in de prostitutie had gewerkt. Ofwel moest ze terugkeren naar Marokko waar ze zou worden gestenigd of in de prostitutie zou terechtkomen; ofwel zou ze hier in Nederland gedurende veertig jaar een uitkering trekken en wellicht ook prostituée blijven. Ik gaf de kinderrechter de eerste optie als advies uit respect voor de wetgeving, de tradities, de gebruiken en normen in Marokko.

Als er in een land kannibalen zijn, dan moeten we toch die mensen niet onthouden van een lekker hapje? In Congo hoorde ik dat gebakken vingerkootjes bijzonder lekker zijn om op te peuzelen. Toen ik daar ooit apenvlees heb gegeten bleek een gebakken handje inderdaad een aparte culinaire ervaring.

Ook in eigen land hebben we families of clans die zeer aparte normen en waarden normaal vinden. De meeste mensen hebben geen flauw idee van hoe deze mensen leven, terwijl ze bij wijze van spreken onze buren zijn. Gedurende mijn werk in de kinderbescherming in België en daarna in Nederland leerde ik families kennen uit de allerlaagste laag van de bevolking, waar iedereen het met iedereen doet. Grootvaders met de kleindochters, vaders met hun dochters, broers met zussen. Als je uit dat milieu een meisje haalt, wordt ze doodongelukkig. Met haar manieren kan ze in geen enkel pleeggezin aarden en jaren verblijf in een inrichting maken haar compleet gek.

Diep in de bossen van Wallonië leven er families die min of meer kannibalen zijn. Zo leerde ik een gezin kennen waar het de gewoonte was om bij een geboorte de nageboorte te frituren om daarna en famille feestelijk op te eten.

Wat wil ik hiermee zeggen? Asiel verlenen, ontwikkelingswerk, kinderbescherming en andere ’goede werken’ hebben vaak het omgekeerde effect. Neem  nu het ontwikkelingswerk. Wie haalt het in zijn hoofd om in een Derde Wereldland projecten op te zetten en de mensen ertoe aanzetten hun energie daarin te steken? Dat is puur neo-kolonialisme. Zijn de mensen daar misschien te stom om zelf te bedenken wat goed is voor hun land? Trouwens zodra de blanken weg zijn, valt alles in duigen.

Of neem de asielindustrie. De meest dynamische jongeren ontvluchten hun land zodat het daar nooit wat wordt. Zolang in het Westen asiel wordt verleend heeft de Derde Wereld geen toekomst

Wat de kinderbescherming en de jeugdzorg in het algemeen betreft is dit ondertussen de spuigaten uit gelopen: 1 op de 9 jongeren zou hulp nodig hebben. De wachtlijsten zijn al jaren een onoplosbaar probleem. Zijn de ouders niet verantwoordelijk voor hun kroost? Ik vermoed dat als er helemaal geen jeugdzorg zou zijn, de jeugd er uiteindelijk beter aan toe zou zijn en de ouders wel verplicht worden om opvoeder te zijn. Dat is net zoals in de medische sector: hoe meer ziekenhuizen er zijn, hoe meer zieke mensen zich aanmelden. Een vriend van mij die kinderarts is, zei toen hij op pensioen ging, dat 70 procent van de kinderen die met hun ouders bij hem op consultatie kwamen in feite niet ziek is. Hij gaf ze wat placebo’s. Ouders tevreden. Kind genezen.

Hoeven we helemaal niks te doen voor mensen in nood? Hier geldt een oude wijsheid: woorden wekken, voorbeelden trekken. We hoeven niemand de les te spellen; het is voldoende zelf het goede voorbeeld te geven: Als land om aan te tonen dat democratie echt werkt. Als ouders om aan te tonen dat een veilig en stabiel gezin kinderen echt gelukkig maakt. Of de anderen zich willen laten inspireren door ons voorbeeld, is aan hen om te beslissen. Willen ze niet, dan naar de hel met hen.

Wat met kinderen die echt lijden? Die moeten natuurlijk worden geholpen, maar met respect voor de waarden en normen van hun milieu. Precies bij dit laatste schiet de jeugdzorg meestal tekort, zodat de hulpverleners de kinderen vervreemden van hun omgeving en reïntegratie bemoeilijken. Het woord ’kinderbescherming’ is al verkeerd: tegen wie moeten de kinderen beschermd worden? Bedoeld wordt de ouders. Wat een diskwalificatie! Een meisje dat ik in behandeling had en slachtoffer was van seksueel misbruik door haar vader, zei tot de kinderrechter die heel negatief over haar vader sprak: ’Het is wel mijn vader hoor’. De rechter stond daar met de mond vol tanden.

Wat met landen in nood? Ook die moeten worden geholpen als ze er zelf om vragen, maar altijd met het doel met eigen kracht er bovenop te komen.

Zaterdag 4 mei 2024 tweet van vandaag:

Een oorlog die nooit zal eindigen

De pro-Palestina of pro-Israël tweets op X zijn om moedeloos van te worden. Enorme haat over en weer. Het is vrijwel onmogelijk een onderscheid te maken tussen objectieve feiten en fake news. Er wordt geen toekomstperspectief geboden, behalve uitroeing van het ene volk of het andere. Niemand lijkt te weten hoe het verder moet als de oorlog beëindigd is. 

Dit alles is zo triest omdat de mogelijkheid bestaat om een welvarende Palestijnse staat naast Israël op te richten.

De wreedheden van 7 oktober hebben Israël een nog onverwerkt trauma bezorgd. De 30.000 doden en 74.000 gewonden in Gaza roepen om wraak. Miljoenen Palestijnen en Israëliërs willen niet in één land samenleven of samenwerken. Als sinds 1978 zijn er vredesonderhandelingen, maar wie gelooft daar nog in?

De UNRWA of het agentschap van de VN voor de Palestijnse vluchtelingen houdt de Palestijnen in de rol van slachtoffers die moesten vluchten. Hamas is tegen vrede en heeft tot nog toe alle vredesonderhandelingen met terreurdaden getorpedeerd. De pogrom van 7 oktober was onder andere bedoeld om toenadering tussen Israël en Saudi-Arabië te breken.

Volgens Gidi Grinstein, directeur van een denktank in Tel Aviv, mogen we ondanks alle vijandigheid over en weer niet vergeten dat hier en daar samenwerking mogelijk is gebleken. We kunnen veel kritiek hebben op de kolonisten in de Westelijke Jordaanoever, maar de Palestijnen die daar wonen kennen een zekere voorspoed dankzij enige verstandhouding tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël. Ook in Gaza was er een klasse van welvarende Palestijnen. Tienduizenden werkten in Israël en Palestijnse zakenmensen maakten gebruik van Israëlische vliegvelden en havens. Landbouwproducten uit Gaza waren binnen 24 uur in Europese supermarkten. Volgens The Economist van 2022 was Israël een van de vier leidende economieën in de wereld. Er is bij de Palestijnen en Israëliërs een enorm potentieel om dat gebied in het Midden-Oosten welvarend en vredevol te maken. Volgens Grinstein kan dit onder vier voorwaarden: (1) ondanks alle kritiek die mogelijk is op de Palestijnse Autoriteit (corruptie, niet democratisch gekozen) moet de PA leiding geven aan één land dat Gaza en de Westbank verenigt; (2) De Palestijnse Autoriteit moet de rol van UNRWA overnemen; (3) Hamas moet worden uitgeschakeld, want dat is een terroristische organisatie die geen vrede wil en (4) Palestina moet geleid worden door gezaghebbende leiders met een constructieve visie over de toekomst.

Als de Westelijke Jordaanoever en Gaza verenigd zijn onder één regering, - een soort upgrade van de Palestijnse autoriteit -, wordt het gezagsvacuüm in Gaza opgevuld en kan er een economisch plan voor de heropbouw uitgevoerd worden. Naar schatting is 40 miljard dollar hiervoor nodig. Het is de PA die zorg moet dragen voor een goede besteding van dit bedrag, zowel in Gaza als in de Westbank.

Hoe prachtig het zou zijn dit optimisme van Grinstein gerealiseerd te zien, toch vrees ik dat de oorlog  tussen de Palestijnen en de Israëliërs verder zal escaleren. Dit is namelijk een religieuze oorlog die niet met economische incentives beëindigd kan worden. In het Westen is het eeuwen geleden dat religieuze oorlogen werden gevoerd zodat we de vijandelijkheden in het Midden-Oosten met onze rationaliteit niet begrijpen. Sterker: door ons geloof in een rationale oplossing zullen we zelf slachtoffer worden van onze naïviteit.

Mijn voorspelling is dat de oorlog in het Midden-Oosten tussen de joden en de moslims verder zal escaleren en nooit zal eindigen. Denk bijvoorbeeld aan de bijbelse opdracht de tempel in Jeruzalem te herbouwen. De Al Aqsa moskee staat in de weg. Anderhalf miljard moslims zullen in dit geval de fitna als een heilige plicht zien.

De terreur over en weer zal zich uitbreiden tot het Westen. We zien nu reeds dat joden in onze landen niet meer veilig zijn en dat er twee  kampen ontstaan, pro-Palestina versus pro-Israël. De honderd miljoen moslims in Europa brengen onze regeringen in een onmogelijke positie. Onze regeringsleiders nemen een ambivalente houding aan zodat de strijdende partijen hun kans ruiken.

Uiteindelijk zullen we in Europa gedwongen worden tot het inzicht dat er een religieuze oorlog gaande is tussen de islam en onze beschaving. Zoals de enige oplossing voor het Midden-Oosten het creëren is van een joodse staat en een Palestijnse staat, zo zal de multiculturele beschaving als de Toren van Babel moeten worden opgedoekt. Beide oplossingen zijn onmogelijk, dus is het wachten op de Armageddon. Sterkte.

Maandag 6 mei 2024 tweet van vandaag:

Een volk dat zich verdedigt tegen genocide wordt beschuldigd van genocide

Wie wil vrede in het Midden-Oosten? Wie onthoudt zich van haat en geweld over en weer op X en in de politiek om te zoeken naar een oplossing van het conflict tussen joden en Palestijnen? Wie is er hier nog van goede wil?

Sinds 1947 is er oorlog over de staat Israël. Elke vredesonderhandeling is mislukt. Het oprichten van twee staten is ook geen oplossing. Wat staat vrede in de weg?

Het meest centrale thema in de Koran is de jihad. Het gaat niet alleen om een spirituele jihad waarbij een moslim zuiver in de leer is. Het gaat ook om een actieve jihad, een heilige oorlog tegen niet-moslims, want de islam is de ware religie die de hele wereld moet omarmen. Om die reden staat letterlijk in de Koran dat de joden moeten worden gedood, alsook de christenen, de ongelovigen en de afvalligen. Een ware moslim kan niet omheen deze opdracht van Allah.

Dat is de reden waarom er nagenoeg geen christenen meer zijn in het Midden-Oosten. Dat is de reden waarom honderdduizenden joden de islamitische landen zijn ontvlucht. Nu moeten de joden nog uit Israël worden verdreven. In het Westen zijn de joden ook niet meer veilig. Daarna komen de christenen aan de beurt.

Blijft Hamas aan de macht, dan worden opnieuw duizenden raketten afgevuurd op de burgers in Israël. Dat is telkens een oorlogsmisdaad, maar niet in de ogen van ware moslims.

Israël verdedigt zich uit alle macht tegen een volk dat de joden wil en moet uitroeien. In Gaza zijn er al 30.000 doden gevallen, voor het merendeel Hamasstrijders. Er zijn in verhouding tot andere oorlogen, zoals in Syrië en Irak, minder burgerslachtoffers gevallen. Israël wil doorgaan want het gaat om al of niet overleven als staat.

Ik zou het liefst willen dat de Palestijnen in vrede, welzijn en welvaart kunnen leven. Er is echter geen uitweg en er komt nooit vrede, want de Koran eist dat de islam heerst over de hele wereld. De Palestijnen zijn al meer dan 70 jaar vluchteling en dat kan pas beëindigd worden als de staat Israël van de kaart wordt geveegd.

Een moslim kan tegenover mij heel vriendelijk en hulpvaardig zijn, maar ik besef dat in de grond van zijn hart hij als ware moslim mij moet haten zolang ik mij niet bekeer tot de islam. Dat geldt ook voor een vrouw met een hoofddoek. Ik zou het anders willen, maar de Koran maakt gelijke behandeling en tolerantie onmogelijk.

De Belgische premier De Croo wil dat Europa sancties oplegt aan Israël. Studenten willen dat de universiteiten de samenwerking met Israëlische universiteiten stopzetten.

Wij plegen zelfmoord.

===

In zekere zin ben ik er tevreden over dat onze beschaving naar de verdoemenis gaat, om twee redenen:

 1. we hebben het fundament van onze beschaving verloochend. Het evangelie wordt niet meer gelezen, de ontkerkelijking is nagenoeg voltooid, naar onze kinderen is er geen ovedracht meer van de bijbelse wijsheid, vrijwel niemand staat nog open voor zingeving. Een straf van God is daarom gerechtvaardigd.
 2. er zijn al honderd miljoen moslims in Europa. Deze ’religie’ maakt een einde aan de vrijheid. Een moslim is de minst vrije mens. De invloed van de islam brengt duisternis en maakt een einde aan de Verlichting, zoals al sinds mensenheugenis overal te zien is in de islamitische wereld. Maar daar zijn de Europeanen blind voor en dat zal hen duur te staan komen. In zo’n Europa wil ik niet leven want het wordt steeds erger.

Mijn hoop is gevestigd op … de klimaatverandering. Dit leidt namelijk tot een apocalyps waar niemand nog veilig is en de mensen elkaar de kop inslaan. Het verhaal van de Zondvloed zal zich herhalen. De overlevenden zullen tot bezinning komen. De joden en de christenen zullen opstaan en een nieuwe Verlichting creëren, gebaseerd op bijbelse waarden.

woensdag 8 mei 2024 tweet van vandaag:

Wie het joodse volk aanvalt, speelt met vuur  

Er is een ontwikkeling gaande waarin de krachten van de duisternis de wereld overspoelen. Die krachten hebben vrij spel. Er is geen spirituele kracht meer die weerstand kan bieden. God is in de hedendaagse wereld afwezig. God is stil. Volgens talmoedgeleerden is de mensheid op een punt gekomen waar ze niet meer dieper kan vallen. God zegt dat het nu genoeg is geweest. We zijn terechtgekomen in de wereld van Sodom en Gomorra en dat is het Einde der Tijden. De tijd van Noach, de Zondvloed en de Toren van Babel is terug van weggeweest.

Wat zijn de tekenen van de diepste duisternis waarin we volgens deze geleerden nu verkeren:

 • de ontsporing van de seksualiteit: homoseksualiteit en abortus zijn legaal geworden, de genderideologie creëert verwarring, terwijl God de mens als man en als vrouw heeft geschapen (het gaat hier niet om een verbod op homorelaties of discriminatie van de LGBTI-groep, maar om het verheerlijken en propageren  ervan via legalisering of via weerzinwekkende gay prides)
 • de toename van liegen, desinformatie, fake news
 • de concentratie van macht en rijkdom bij een zeer beperkte groep
 • hemeltergende, exorbitante salarissen van ceo’s, bestuurders, sportlieden, artiesten
 • de wapenwedloop waar jaarlijks meer dan 1000 miljard dollar aan wordt besteed; een bedrag waarmee het basisonderwijs en de gezondheidszorg over de gehele wereld op peil gebracht zou kunnen worden
 • de mens is een consument geworden die slaaf is van zijn behoeften
 • de mens als consument is als een manipuleerbaar ding. De krachten van de duisternis creëren steeds nieuwe behoeften, zodat de objectivering en de slavernij van de mens almaar toeneemt
 • de exponentiële toename van druggebruik 
 • de mens handelt meer en meer als een dier dat reflexmatig handelt. Dit overmant zijn bewustzijn en verdringt de vraag naar zingeving (zinloos geweld als schrikwekkend voorbeeld dat steeds vaker voorkomt).

De plaats van de afwezige God wordt ingenomen door de moderne afgoderij: de mythe van de vakanties, de economie van de vrije tijd, de afgoderij van het geld en de macht, de afgoderij van idolen in sport en entertainment (Taylor Swift als de nieuwe Moeder Gods en miljardair), van het culinaire (kookboeken die niemand leest, in plaats van de wijsheid van de bijbel), van de gadgets en de hypes, enzovoort.

Om ons uit deze duisternis, afgoderij en slavernij te bevrijden biedt het joodse volk de weg, het licht en de waarheid. Dit begon met de bevrijding, 3500 jaar geleden, uit Egypte. Egypte was toen een grootmacht en de joden waren er slaven. God heeft het joodse volk uit Egypte geleid en de bijbel aan hen geopenbaard. Israël heeft tot taak dit Woord van God te verspreiden, zodat de mensheid als geheel zich kan bevrijden uit de slavernij. Die opdracht die aan het joodse volk werd gegeven had en heeft een hoge prijs. Dat zien we nu weer in de haat in het Midden-Oosten voor Israël. Een haat die niet in verhouding staat tot de oppervlakte en het bevolkingsaantal van dit kleine land. Dat zagen we in de duivelse wreedheid van Hamas tijdens de pogrom van 7 oktober. Dat zien we in Gaza waar kinderen en zieken als schild worden gebruikt om nog meer dood en vernieling te zaaien en waar de jodenhaat van generatie op generatie wordt overgedragen. In deze ziekelijke haat, die zich helaas in het Westen verspreidt, zien we hoe velen bezeten raken door de duistere machten.

De diepste oorzaak van het antisemitisme en de jodenvervolging is een reactie op de opdracht van het joodse volk om de krachten van het kwaad te bestrijden, zodat de mensheid wordt bevrijd uit de slavernij en verenigd wordt met God.

Alhoewel we ons nu op een dieptepunt bevinden, biedt de bijbel een positieve boodschap. God heeft de mensen lief en zal hen niet laten vallen. Hij laat het Kwaad toe tot de uiterste grens, tot de quasi vernietiging van de wereld. We bevinden ons nu, volgens veel eminente talmoedgeleerden, in de Eindtijd. Het oordeel komt. In bijbelse taal zal de Messias spoedig komen of in meer eigentijdse taal: er komt onverwachts een keerpunt, een nieuwe Verlichting waardoor de mens zijn spiritualiteit terugvindt. We staan op de drempel van een spiritueel tijdperk, maar eerst moeten ons materialisme en egocentrisme door verschrikkelijke gebeurtenissen zoals in Sodom en Gomorra worden afgezworen. Een van de talmoedgeleerden zegt dat in Frankrijk deze nieuwe revolutie zal uitbreken, omdat precies in dat land het antisemitisme de gevaarlijkste vormen aanneemt.

Wie het joodse volk heeft bestreden, vervolgd of verbannen, voerde en voert nog steeds een strijd tegen de wil van God. Voor hen wacht de verdoemenis zoals we al decennia lang zien in de ellende in het Midden-Oosten, als een straf van God voor wat ze in die landen de joden hebben aangedaan. In Europa staan we voor de keus of we die ellende ook over ons zullen afroepen. 

Wie berouw toont en zich bevrijdt van het kwaad, zal de ware vrijheid kennen. Het joodse volk biedt ons de spirituele macht om de krachten van de duisternis te overwinnen. Nergens anders is die spiritualiteit te vinden. Wie oren heeft om te horen, die hore.

vrijdag 10 mei 2024 tweet van vandaag:

Wie is door de duivel bezeten?

Israël voert een strijd tegen de Satan. De Satan heeft zijn gezicht laten zien tijdens de pogrom van 7 oktober 2023 waar Hamasstrijders onnoemelijke wreedheden hebben begaan. De westerse regeringsleiders zijn bang omwille van de massale aanwezigheid van moslims in Amerika en Europa. Om die reden nemen ze een ambivalente houding aan tegenover Israël. President Biden die dreigt de wapenleveranties aan Israël te stoppen speelt een gevaarlijk spel, met als doel bij de volgende verkiezingen stemmen van moslims te winnen. Het weifelen van onze regeringsleiders zal echter tot gevolg hebben dat extremisten, de handlangers van de Satan, steeds stoutmoediger worden. Zodra op onze bodem de wreedheden zullen toenemen, zullen politieke partijen die het gevaar wel degelijk zien, de macht overnemen. Op dat moment vormen de VS en Europa één front met Israël tegen het absolute kwaad.

De Palestijnen worden zwaar gestraft door de God van Israël en de christenen omdat zij de haat tegen het joodse volk van generatie op generatie overdragen. De Hamasstrijders zijn trouwens door Palestijnse moeders gebaard en opgevoed.

Zondag 12 mei 2024 Tweet van vandaag:

De betekenis van de militaire operatie in Rafah

De Kabbala is een mystieke leer van joodse schriftgeleerden waarin gezocht wordt naar de werking van God in de wereld van de mensen. Een recente les van een beroemde hedendaagse kabbalist wil ik mijn lezers niet onthouden, omdat het zo actueel is. De lezer kan zelf bepalen wat hij ervan vindt.

Volgens kabbalisten is niets aan het toeval overgelaten. Alles verloopt volgens een plan van God. Neem nu de volgende gebeurtenis: het Israëlische leger heeft enkele dagen geleden de zogenaamde ’Philadelphia Corridor’ ingenomen; dat is een grensstrook tussen Gaza en Egypte. In de bijbel staat Egypte voor de grootmacht waar de joden als slaven werden behandeld. Egypte staat voor de duistere machten die de mensheid van God verwijderen. God heeft de joden uit die slavernij bevrijdt en hen het land Israël gegeven als het Beloofde Land.

Vanwaar nu die naam ’Philadelphia Corridor’? Dat is geen toeval. Philadelphia is de stad waar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd opgesteld. De Verenigde Staten werd hierna de grootmacht die de wereld nu overheerst. Die macht is in deze tijd een duistere macht geworden. Allerlei tekenen wijzen hierop: de concentratie van enorme rijkdom bij een zeer klein gedeelte van de bevolking, het woke’isme, de verwarring over de seksuele identiteit, de macht van de wapenindustrie, het uit de hand gelopen druggebruik, het toenemend antisemitisme, enzovoort.

Uit deze duistere machten wil God ons nu bevrijden. Het joodse volk krijgt hiervoor een sleutelrol. De verovering van Rafah en de controle over de grens tussen Egypte en Gaza zijn het begin van de strijd tegen de duisternis.

Bovenstaande is de reden waarom de VS en andere landen zich zo hevig verzetten tegen de inval van het Israëlische leger in Rafah. De dreiging van president Biden om de wapenleveranties aan Israël stop te zetten bij een inval in Rafah is bedoeld om te verhinderen dat Israël een overwinning behaalt op de duistere krachten. Dit zou het begin van een wereldrevolutie kunnen betekenen waarbij ook de machten in de VS verliezen. Het zijn de duistere machten die vrezen hierdoor hun macht te verliezen. Die duistere machten manipuleren ook vele, vooral jonge mensen, die menen voor het Palestijnse volk te moeten opkomen, terwijl ze onbewust verzet plegen tegen diegenen die de mensheid willen bevrijden uit de duisternis. Deze jongeren, helaas ook veel studenten, zijn geïndoctrineerd door de propaganda waarin de duistere machten zo goed in zijn. Zij weten niet dat het Israëlische leger bij een overwinning ook het Palestijnse volk zal bevrijden van onderdrukking en slavernij.

Niets zal echter het plan van God verhinderen. Israël zal overwinnen en Jeruzalem wordt het centrum van waaruit de hele mensheid bevrijd zal worden van de hedendaagse slavernij (volgens sommigen is de messias nu al aanwezig in Israël).

De komende tijd zal dit alles uitwijzen. De overwinning van het Israëlische leger wordt het begin van een wereldrevolutie waar alle mensen van goede wil naar verlangen. We zullen bevrijd worden uit de krankzinnige tijd waarin we nu zijn terechtgekomen. We zullen geen slaaf meer zijn.

Dinsdag 14 mei 2024 tweet van vandaag:

Het begint hier te lijken op het Midden-Oosten

Bij alle beelden op tv en internet over de protesten tegen Israël is het goed te bedenken dat de stille meerderheid van de westerse bevolking beter weet dan al die jonge schreeuwers die in feite niet weten waarover het gaat.

Het is goed te beseffen dat de Palestijnen en meer algemeen de moslims in het Midden-Oosten in wezen niets anders willen dan het uitroeien van de joden. Een twee-statenoplossing kan tijdelijk als een smoesje worden aanvaard, maar uiteindelijk zullen de Palestijnen dat niet willen. Alle vredesonderhandelingen van de afgelopen vijftig jaar zijn op een mislukking uitgelopen. Waarom? Omdat het einddoel is de vernietiging van de staat Israël en de genocide van de joden.

Dat weet de stille meerderheid.

De stille meerderheid weet dat de relschoppers die schreeuwen over de genocide in Gaza niet weten dat Hamas, Hezbollah en andere islamisten niets anders nastreven dan een genocide op de joden.

In zekere zin is het goed dat er zoveel luide protesten zijn tegen Israël, want dit zal de stille meerderheid aanzetten om niet meer stil te blijven. Partijen van politici die zich niet uitspreken tegen de haters en relschoppers zullen bij elke volgende verkiezingen zwaar worden afgestraft. Nieuwe regeringen zullen dan de maatregelen nemen om onze joods-christelijke beschaving te beschermen.

Er is nog een andere kant van dit verhaal. Het joodse volk heeft een belangrijke opdracht. Een goddelijke opdracht. Via het joodse volk is de bijbel aan de mensheid geschonken. Het gaat hier niet om geloof of ongeloof, om al of niet lidmaatschap van een geloofsgemeenschap, om atheïsme, agnosticisme of geloof in God. Het gaat in deze tweet over de vraag welke waarden, normen, geboden en verboden het beste in onze Europese beschaving hebben mogelijk gemaakt. Of die waarden, normen, geboden en verboden door mensen zijn verzonnen of zijn geopenbaard door een hogere macht, moet elke mens voor zichzelf bepalen. Iemand die gelooft in de openbaring door een hogere macht, heeft misschien meer reden om zich te houden aan die normen, waarden, geboden en verboden. Wat mij persoonlijk betreft, ik ben er zeker van dat op de berg Sinaï God aan het joodse volk de waarheid heeft geopenbaard.

Elke beschaving is mensenwerk. Er zijn dieptepunten en hoogtepunten. Dat geldt ook voor de Europese beschaving. Hier wordt de aandacht gericht op wat de hoogtepunten heeft mogelijk gemaakt. Het is een feit dat honderden miljoenen mensen uit andere beschavingen zich hebben gevestigd in Europa. Zij zochten hier een beter leven. Bij wijze van spreken wil de halve wereld naar Europa komen. Zochten en zoeken deze mensen ook de waarheid?

Wat zijn die waarden, normen, geboden en verboden? Het antwoord is eenvoudig. Die vinden we in de bijbel en in het Nieuwe Testament in het bijzonder. Hier moet nogmaals herhaald worden dat het in deze tweet niet gaat om geloof of ongeloof, om al of niet aanvaarden dat de bijbel door God aan de mensen is geopenbaard. Het antwoord hierop moet elke mens zelf bepalen. Hier gaat het om wat in de bijbel en in het Nieuwe Testament wordt voorgeschreven en wat heeft geleid tot een beschaving waartoe zoveel mensen zich voelen aangetrokken.

Tegen al die negatieve en kwade krachten die onze beschaving ondermijnen moet een krachtig antwoord komen. Ik hoop dat  mijn collega’s hoogleraren aan de universiteiten en de bestuurders hun verantwoordelijkheid opnemen, want ’wie zwijgt, stemt toe’.

Woensdag 15 mei 2024 tweet van vandaag:

Dodenherdenking Amsterdam: slechts 4000 aanwezigen in plaats van de gebruikelijke 20.000 wegens dreigingen                                                                                          

Concertgebouw Amsterdam: concert met joods orkest afgelast wegens dreigingen.

Komen de dreigingen van de joodse gemeenschap?

Komen de dreigingen van extreem-rechts?

Het wordt steeds erger. Dit is wat bedoeld wordt met de libanonisering van Europa.

Mogen we onze joods-christelijke waarden en normen beschermen?

Mag Nederland haar christelijke identiteit herstellen?

Mag Israël haar burgers beschermen tegen lieden die voortdurend dreigen en die de voorbije jaren al duizenden raketten hebben afgevuurd op de Israëlische burgers, tegen lieden die geen compromissen willen sluiten en die als ultieme doel hebben de uitroeiing van het joodse volk?

De spanningen in de wereld nemen toe. Op meerdere terreinen. Het lot van de mensheid is afhankelijk van Europeanen en Amerikanen die het joods-christelijk fundament van onze beschaving met alle kracht bewaken, ook tegen de spot en het sarcasme van het links; ook tegen de studenten die zich laten meeslepen door de haat tegen het Westen en de haat tegen het joodse volk.  Wie niet actief meewerkt aan de verdediging van onze beschaving is een lafaard.

Donderdag 16 mei 2024 tweet van vandaag:

Een herhaling van de jaren dertig?

Er is een beangstigende gelijkenis tussen de jaren 1932-1939, dit is de periode die voorafging aan de Shoah, en de huidige tijd. In de jaren dertig bereidden de nazi’s op vernuftige wijze de uitroeiing van de joden voor. Zij zochten naar de zwakke plekken. Zij infiltreerden in de regering, de administratie en de universiteiten. De joden werden meer en meer gediscrimineerd. De wereld keek toe en bleef passief. In Duitsland werd gedacht dat het wel zou overgaan. Rijke industriëlen financierden de nationaal-socialisten. Er kwam nauwelijks verzet vanuit de universiteiten, ook niet toen de joden er geen toegang meer kregen.

Zowel nationaal, in Duitsland, als internationaal stonden de joden er alleen voor. Een boot met joodse vluchtelingen werd in de VS geweigerd. Toen wisten de nazi’s dat ze konden toeslaan. Zes miljoen joden lieten zich zonder veel weerstand afslachten en niemand kwam hen ter hulp.

Wat gebeurt er nu? De islamisten die eveneens de uitroeiing van de joden als einddoel hebben, - de Endlösung in het Midden-Oosten -, hebben zich de voorbije jaren in de hele westerse wereld geïnfiltreerd onder de bevolking, in de regeringen, in internationale organisaties, in de universiteiten en ze worden rijkelijk gefinancierd vanuit de Oliestaten en Iran. Israël wordt al jaren belaagd door middel van terroristische aanslagen en raketten. De wereld kijkt toe en denkt dat het via onderhandelingen ooit wel opgelost zal worden. Hamas zag een kans om toe te slaan op 7 oktober 2023 en zegt onomwonden dat er nog veel ’7 oktober’s zullen volgen tot een nieuwe shoah ’from the river to the sea’ een feit zal zijn. Dan is de weg vrij om de christenen en uiteindelijk het hele Westen te onderwerpen aan de islam.

Er zijn echter twee essentiële verschillen met de jaren dertig: de joden slaan terug en zij hebben een eigen staat. In de jaren dertig waren de meeste joden in Duitsland goed geassimileerd, zodat ze hoopten dat ze aanvaard zouden worden. Dat was niet alleen een fatale vergissing, maar ook tegenstrijdig aan de wil van God. God wil namelijk dat de joden zich vestigen in het door Hem beloofde land Israël. Hij wil niet dat de joden uit angst zich stilhouden en in het Westen leven als in nieuwe getto’s. Hij verwacht dat de joden in Eretz Israël met Zijn hulp de strijd tegen Amalek, dat is de kwade macht, zullen aangaan. Sommige talmoedisten zeggen dat God de antisemieten zelf heeft gecreëerd om de joden wakker te schudden in het belang van de gehele mensheid. De uitverkiezing door God van het joodse volk is bedoeld om het kwaad uit de wereld te verdrijven.

Er zal geen nieuwe shoah komen, want God staat aan de zijde van de joden. Het Israëlische leger zal overwinnen. Als de Palestijnen van goede wil met Israël willen samenwerken en de extremisten verslagen zullen zijn, ontstaan in dat deel van het Midden-Oosten ’landen van melk en honing’.

Problematischer wordt de situatie in het Westen, vooral in Europa. Omdat de toestand voor hen onhoudbaar wordt, zullen joden zich gedwongen voelen zich in Israël te vestigen, met als gevolg een aderlating op wetenschappelijk, economisch en cultureel gebied. De islamisten zullen zich richten op de christenen en steeds meer invloed en macht krijgen over het dagelijks leven van de burgers. Chaos, terreur, onderdrukking en duisternis komen over Europa. 

In de VS zullen de burgers in opstand komen. Dankzij de massale aanwezigheid van wapens, de massa-immigratie uit de van oorsprong katholieke landen van Zuid-Amerika en de invloed van de christelijke religie in de Amerikaanse politiek kan de VS weerstand bieden tegen de duistere machten.

In Europa heeft de ontkerkelijking geleid tot een leegte, tot nihilisme en een algemene verzwakking van de fundamenten van de samenleving, zoals bijvoorbeeld het gezin en gemeenschappelijk gedragen normen, waarden en tradities.

Europa kan alleen worden gered door het christendom. In het Evangelie werd de opdracht gegeven het geloof over de hele wereld te verspreiden. Die opdracht heeft Europa gemaakt tot wat het is: een menswaardige beschaving waar Rede en Geloof samen hebben geleid tot de hoogste prestaties, tot persoonlijke vrijheid, tot democratie, tot zorg voor de medemens onafhankelijk van zijn afkomst of geloof, tot respect voor de waardigheid van elk individu, tot onderwijs, ziekenzorg en christelijke ethiek in de kolonies. Om deze opdracht opnieuw een impuls te geven moeten we (1) politieke partijen hebben die echt christelijk zijn, (2) een onderwijsnet dat de christelijke waarden aan de jeugd overdraagt (een teken van hoop zal zijn als onze jeugd opnieuw het Evangelie en de archetypische verhalen uit de Bijbel zal lezen en bestuderen) en (3) een Europese Confederatie van soevereine staten waar ook de Russisch-orthodoxe christenen bij horen. Een confederatie van de Noordzee tot Vladivostok zal met Gods zegen de duistere krachten in de wereld overwinnen.

Zonder christelijk fundament worden de Europese landen shithole countries. Voor wie het niet gelooft: in het Verenigd Koninkrijk is het al zo ver. Zie onderstaande foto van islamitische verkrachters die in Rotherham 1200 blanke meisjes hebben misbruikt. De politie was te laf om in te grijpen zodat deze discipelen van Amalek jarenlang konden doorgaan. Wat mij betreft mag zo’n Europa naar de hel, samen met de verdwaasde studenten die nu betogen op onze universiteiten.

Vrijdag 17 mei 2024 tweet van vandaag:

Het landverraad van Links

Met de monsterzege van de PVV in Nederland en straks van het Vlaams Belang in België begint weer het diaboliseren door de traditionele politieke partijen van zogenaamd ’extreem rechts’. Het kwalijke gevolg hiervan is dat de polarisatie in de samenleving almaar toeneemt.

Er is echter een veel groter gevaar dat in de mainstream media nooit aan de orde komt: de polarisatie leidt tot een verzwakking van de positie van de autochtone bevolkingsgroep tegenover de grootste dreiging voor onze beschaving: de islam.

In deze tweet zal ik niet uitleggen waarom de islam zo’n grote dreiging is. Ik verwijs hier naar mijn tweets onder mijn profiel of naar mijn dagboekaantekeningen op mijn website: https://ministrando.org/blog/2024.html en ik heb er ook een boek over geschreven: ’Het landverraad van de EU’, uitgegeven bij De Blauwe Tijger in Groningen. Wie dan nog niet overtuigd is van dit existentiële gevaar voor Europa is gewoonweg dom.

In de jaren dertig werd het gevaar van het nazisme onderschat, met de bekende gevolgen.

Nu wordt het gevaar van de islam onderschat. De gevolgen worden meer en meer zichtbaar. De vlaggen van Hamas worden in onze straten triomfantelijk gezwaaid.

Wie geen landverraad wil plegen en zorg heeft voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen heeft de morele plicht om voor oprechte rechtse partijen te stemmen bij de volgende landelijke en Europese verkiezingen.

Zaterdag 18 mei 2024 tweet van vandaag:

Het Kabinet Wilders

Respect voor het regeerakkoord van het Kabinet Wilders. Geen twijfels over de goede intenties van de fractieleiders van PVV, VVD, BBB en NSC die het landsbelang voor ogen hebben. Maar laat ons verstand erbij houden en enkele objectieve feiten voor ogen zien:

 • elk beleid om de asielstroom te verminderen zal falen. Rechters zullen de afspraken in internationale verdragen afdwingen
 • stikstofbeleid, energietransitie en alle maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan zijn luchtfietserij. De opkomende economieën in Azië zullen ervoor zorgen dat de komende veertig jaar meer kolen worden gestookt dat ooit te voren. De productie van windmolens, elektrische auto’s en ander spul, van de ontginning van de ertsen tot de recyclage, zal een vervuilende industriële productie tot het hoogste niveau ooit brengen. De miljarden die Nederland zou besteden aan nutteloze inspanningen is geld dat simpelweg over de balk wordt gegooid
 • de kosten van de zorg en de vergrijzing zullen verder de pan uitlopen. Dit wordt en is eigenlijk al onbetaalbaar.
 • miljarden zullen worden besteed aan defensie voor een proxy-oorlog tegen Rusland die niet valt te winnen. Israël zal de oorlog tegen de islamisten winnen, zodat Hamas, Hezbollah en hun trawanten die al in het Westen geïnfiltreerd zijn, hun pijlen zullen richten op de VS en Europa. De kosten voor de beveiliging van de burgers zullen almaar stijgen.
 • misschien zal Nederland, als braafste jongetje van de klas,  erin slagen het budget in evenwicht te houden, maar in de meeste andere lidstaten van de EU stijgt de staatsschuld tot ongekende hoogte. Ook deze rekening zal aan ons worden gepresenteerd.

Is er dan geen oplossing voor de bovengenoemde problemen? Neen.

We moeten gewoon wachten op een apocalyptische catastrofe en hopen dat er dan een goede dictator komt die orde op zaken stelt. Ik hoop nog enkele jaren te leven zodat ik dit kan meemaken. Die dictator moet er niet komen als de verwachting van het joodse  volk verwerkelijkt wordt, namelijk de komst van de Messias. De Messias zal samen met de rechtvaardigen het Koninkrijk Gods op aarde vestigen. Voor de christenen is de Messias al gekomen. Het is nu aan de mensen zelf om zijn waarheid en zijn weg te volgen om hier het Koninkrijk Gods te realiseren.

Ondertussen stel ik het kabinet Wilders voor wat leuke maatregelen in te voeren, zoals bijvoorbeeld afschaffen van de snelheidsbeperking op de snelwegen. Dan kan ik op een vroege zondagochtend aan 240 km/uur naar Groningen snellen. Afschaffen van het rookverbod in de horeca zou ik ook verwelkomen. Na een copieuze maaltijd in een restaurant kan ik dan een cohiba van 60 euro opsteken.

Pinksteren, zondag 19 mei 2024 tweet van vandaag:

Israël is onmisbaar voor de strijd tegen het Kwaad

Het is een curieus fenomeen dat er zoveel ophef is over joden en over Israël, terwijl er slechts 16 miljoen joden in de wereld zijn, waarvan er 7 miljoen wonen in Israël. Even curieus is dat in de westerse wereld duizenden op straat komen om de ’genocide’ door Israël in Gaza aan te klagen, terwijl de 30.000 die daar gevallen zouden zijn niet te vergelijken zijn met de miljoenen burgers die de laatste jaren in islamitische landen gedood werden en nog worden.

Elke dode is er een te veel. Elke oorlog moet worden vermeden. Dat geldt uiteraard ook voor een klein land. Het is de selectiviteit van de verontwaardiging die zo curieus is. Er zouden miljoenen minder slachtoffers vallen indien de burgeroorlogen in islamitische landen zouden stoppen. Dat lijkt niemand in het Westen te interesseren.

Waar moeten we hiervoor de verklaring zoeken? Voor de rationele westerse mens blijft het onverklaarbaar want het gaat hier over een strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan. Het zionisme, dat is de stichting van een eigen staat voor alle joden in Eretz Israël is van den beginne (Berechit) het plan van God geweest. Israël zal de vesting zijn, het houvast voor het goede in de strijd tegen het kwaad. De joden werden door God uitverkozen, niet omdat zij superieur zijn, maar om hen de verantwoordelijkheid te geven in de strijd tegen het kwaad in de wereld. David tegen Goliath. Dit is een strijd die de hele mensheid ten goede zal komen.

Velen willen dit niet inzien. De westerse mens is verblind door de rationaliteit. Maar net zoals we de liefde tussen twee mensen niet rationeel kunnen verklaren, kunnen we evenmin de strijd van de kwade krachten in de wereld tegen het joodse volk verklaren. Dat is wat hierboven als zo curieus werd getypeerd.

De Openbaring in de bijbel is zowel voor de joden als voor de christenen een waarschuwing om aan de kant te staan van het goede. Daarom moet men niet per se gelovig zijn. Het gaat niet om de rede, maar om wijsheid die al duizenden jaren ons wordt voorgehouden. In deze tijd laait de strijd tussen goed en kwaad in alle hevigheid op. In bijbelse termen is dit de strijd van Gog en Magog. Wie wijs is kiest de kant van het joodse volk. Het zijn de dwazen die aan de zijde staan van lieden die miljoenen doden op hun geweten hebben. Wie wijs is kiest voor de moraal die het judaïsme en het christendom voorschrijven. De dwazen kiezen voor een ideologie van onderdrukking, haat, dictatuur en terreur.

Als het Westen één front vormt met Israël, zal de mensheid vrede kennen.

Dinsdag 21 mei 2024  tweets van vandaag:

De opkomst van de barbarij in het Westen

In de VS is er een te grote scheiding tussen rijk en arm. Miljoenen mensen hebben geen ziektekostenverzekering. Duizenden daklozen en drugverslaafden slapen in de grote steden op straat. Er worden in de VS tien keer meer moorden gepleegd dan in Europa.

Zuid-Amerika wordt geteisterd door drugbenden die de bevolking terroriseren. De criminaliteit is er torenhoog. De ene corrupte regering volgt op de andere.

In de islamitische landen woeden voortdurend burger- en clanoorlogen. De mensen kennen er geen vrijheid. De haat tegen niet-moslims, vooral dan de joden, wordt de kinderen van kleins af ingeprent.

Afrika blijft na zestig jaar onafhankelijkheid nog steeds een puinhoop. De armoede is er enorm. Er zijn miljoenen ontheemden. Corruptie is er schering en inslag. De meeste kinderen krijgen niet de kans om via degelijk onderwijs hun talenten te ontplooien.

In China wordt veel gedaan om de armoede uit te bannen en wordt goed gezorgd voor het materieel welzijn van de bevolking. Het politieke regime is echter autoritair en er is geen ruimte voor kritiek.

In Europa lukt het voorlopig nog om vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid in de samenleving te behouden. Tweeduizend jaar christendom wordt door de ontkerkelijking niet in een, twee, drie weggeveegd. Er zijn echter tekenen dat het de verkeerde kant opgaat. In de grote steden waar in sommige wijken mensen uit niet-westerse culturen de meerderheid hebben gaat het nu al fout. De polarisatie in de samenleving neemt toe. Hele bevolkingsgroepen willen hun eigen normen en waarden opleggen, en die druisen vaak in tegen ons ideaal van gelijke behandeling, respect voor het individu, vrije meningsuiting, verlicht denken en democratie in het algemeen.

Straks blijft er in de wereld geen baken meer over die de weg wijst naar een humane maatschappij. Dat hebben we vooral te danken aan de zelfhaat van het blanke ras en het belachelijk maken van het christendom. We kunnen Europa van alles verwijten, maar zonder behoud van onze beschaving en onze voorbeeldrol ziet de toekomst voor de gehele mensheid er zeer somber uit.

Willen we verdere neergang voorkomen dan moeten we op nationale schaal beginnen. Een land dat soeverein is, met een bevolking die zich verbonden weet door gemeenschappelijke normen, waarden en tradities, heeft de kracht om die normen, waarden en tradities te beschermen. Dit betekent het einde van de multiculturele samenleving. Soevereine landen kunnen samen een confederatie vormen die van de Europese beschaving een baken maakt voor de mensheid. De rest van de wereld zal er beter aan toe zijn indien in plaats van betuttelende en niet effectieve ontwikkelingshulp, andere volkeren zich laten inspireren door ons voorbeeld. De wereld wacht een betere toekomst als de barbarij uit Europa wordt verbannen.

De strijd tegen vermeend fascisme en neo-kolonialisme, het woke’isme, het links internationalisme en andere bewegingen die onze Europese beschaving deconstrueren plaveien de weg naar de ondergang van de mensheid.

Mijn voorspelling is dat de oplossing uit onverwachte hoek zal komen. De oorlog die Israël nu voert is in feite een strijd voor de waarheid die in de bijbel werd geopenbaard. Door de barbarij die steeds meer terrein wint in het Westen zullen alle joden naar het Beloofde Land terugkeren met als gevolg dat Israël de baken zal zijn voor alle mensen van goede wil die willen werken aan het Koninkrijk Gods op aarde. Deze voorspelling ligt in de lijn van het messianisme dat al duizenden jaren de hoop is van de mensheid. Het joodse volk zal ons redden. Het antisemitisme is niets anders dan het satanische dat wil verhinderen dat het Koninkrijk Gods gerealiseerd wordt.

Wat officieel de waarheid is, dat is de waarheid die de traditionele politieke partijen en de mainstream media ons voorhouden, is per definitie onwaar. Die ’waarheid’ heeft namelijk geen ander doel dan de status quo en dus de gevestigde positie van die partijen te behouden. De media kunnen geen afstand nemen van die ’waarheid’ omdat hun lezers zich dan bedrogen zouden voelen.

Op twitter zie je dan ook twee partijen: de partij van diegenen die de waarheid menen in pacht te hebben en de partij van diegenen die de leugens door hebben.

Waar is dan de waarheid te vinden? Bij wie de twijfel als uitgangspunt neemt en de moed heeft om onwaarheid door te prikken.

Een land kan zich pas beschaafd noemen als het zich terugtrekt uit de Verenigde Naties, Het Internationaal Gerechtshof, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dan is de weg vrij om zelf het initiatief te behouden in plaats van zich over te leveren aan vertegenwoordigers uit corrupte landen.

Een alternatief voorstel zou zijn dat de vertegenwoordigers in deze internationale organisaties niet meer verdienen dan het modaal inkomen van hun eigen land. Dan komen die niet meer opdagen en hebben beschaafde landen het alleenrecht.

Zondag 26  mei 2024 tweet van gisteren:

Het offer van de rode koe en Hamas

De aanleiding voor Hamas om op 7 oktober 2023 een slachtpartij in Israël aan te richten was het voornemen van orthodoxe joden om een rode koe te offeren op de Tempelberg. Volgens een profetie zal de tempel herbouwd worden als voor de tiende keer een rode koe daar wordt geslacht. De voorbije eeuwen is dat al negen keer gebeurd. Het probleem is dat de joodse tempel op de plaats komt te staan van de Al Aqsa moskee, de derde heilige plaats van de moslims.

Voor de rationele westerse mens is deze verklaring flauwe kul. Dat verhindert hem echter om de oorlog tussen moslims en joden te zien als een religieuze oorlog, zodat de wereldgemeenschap het op een verkeerde manier aanpakt. Volgens de Duitse filosoof Ernst Cassirer is rationaliteit ook een vorm van eenzijdig denken, want het verhindert kennis van bovennatuurlijke verschijnselen.

Ik wil hier iets dieper ingaan op bovengenoemde profetie. Misschien werpt dit een nieuw licht op het conflict. De tempel van Jeruzalem speelt volgens de profeten een essentiële rol in de strijd tussen goed en kwaad. Nu is de wereld zo diep in het kwaad gezonken dat de eindstrijd, de oorlog van Gog en Magog, is begonnen. Onze beschaving is een beschaving van leugens geworden, van geraffineerde afgoderij waarbij we onze eigen goden creëren (een leuke gedachte is dat de hemel of het hiernamaals in onze tijd vervangen is door de pensioenleeftijd), van corruptie, van seksuele immoraliteit gedomineerd door lust, van het verval van het gezin, een beschaving waar gezocht wordt naar het profijt omwille van het profijt, waar de rijken steeds rijker worden en de machtigen gigantische bedragen uitgeven aan bewapening. Volgens talmoedgeleerden kunnen we niet dieper zakken. We denken rationeel te zijn, maar we hebben onze eigen afgoden gecreëerd. 

Het dieptepunt waarin de mensheid is terecht gekomen heeft een gunstige keerzijde: nu komt de tijd van het goede. God heeft ons namelijk niet verlaten. Hij is overal en altijd aanwezig. Het zijn precies de joden die als het door God uitverkoren volk het licht in de wereld hebben behouden. Dat was de reden van de diaspora, namelijk om overal in de wereld de getuige te zijn van de aanwezigheid van God.

De profetie gaat verder en zegt dat alle joden zullen terugkeren naar het Beloofde Land. Dan zal God zich in de tempel van Jeruzalem openbaren.

Voor het zover is zal de oorlog in alle hevigheid uitbreken. Het kwaad weet namelijk dat zijn einde nadert. Het is de messias die de mensheid zal leiden naar de overwinning.

Kan de rationele westerse mens hier iets mee? Ligt in de profetie de oplossing van alle ellende die we zullen meemaken? Ik wil hier eerst en vooral verwijzen naar het bijbelse verhaal over de rode koe. In Numeri 19:1-10 dient het offer van de rode koe als een middel om het onzuivere te zuiveren. Jeruzalem is het kosmische punt waar het zuivere zal worden hersteld. Als het kwaad in de hele wereld zal zijn vernietigd, komt de derde tempel.

Deze allegorie kan rationeel uitgelegd worden. De joden, gevolgd door de christenen, moeten zich houden aan de Tien Geboden. Als het kwaad in de wereld overwonnen is, zullen de mensen zich houden aan deze geboden. Wat betekent dit: dat er niet meer wordt gestolen, dat er niet meer wordt gelogen, dat niemand nog wordt belasterd, dat er geen echtscheidingen meer zijn, dat er geen overspel wordt gepleegd, dat niemand wordt gedood, dat we niet meer jaloers zijn op wat een ander bezit en dat we in plaats van al onze afgoden slechts aandacht hebben voor de liefde voor de medemens, want Liefde is de ene ware God met wie we ons moeten verenigen tot een eenheid.

Het is duidelijk dat de Tien Geboden de sleutel zijn voor een menswaardige beschaving. Geen enkele andere religie en ideologie kan het judaïsme en het christendom evenaren. Niets is gevaarlijker dan een religie die haat zaait, want dat is een teken dat Satan die religie heeft gegijzeld. Niets is mensonwaardiger dan een ideologie die de mens van zijn vrijheid berooft. Alle reden dus om voor honderd procent achter Israël te staan en alles in het werk te stellen om de westerse beschaving te herstellen als een beschaving met een stevig joods-christelijk fundament.

De oorlog van Gog en Magog is begonnen en zal in alle hevigheid toenemen. Er wacht ons heel veel ellende want het kwaad zal zich verweren als een duivel in een wijwatervat, zoals op 7 oktober 2023 te zien was. Gelukkig wijzen alle profetieën in de richting van de overwinning van het goede, waar de goeden van de verdoemden zullen worden gescheiden. De keuze is aan u.

Dinsdag 28 mei 2024 tweet van gisteren:

Joden zijn apen en varkens

Wat leren de kinderen in Marokko, in Pakistan, in Turkije, …? Zij leren de koran. De koran is niet geschapen, De koran was er altijd, De koran is het woord van Allah en daarom absoluut waar en onveranderlijk. De profeet Mohammed is het beste voorbeeld voor moslims. 

Wat zegt de Koran over de joden:

(Sourat 5 , vers 82): de joden zijn de ergste vijanden van wie gelooft. De oorlog tegen de joden is daarom een ontologische strijd, dit is een kwestie van zijn of niet zijn.

(Sourat 5, vers 60): Allah heeft de joden verandert in apen en varkens.

In de biografie van de profeet Mohammed staat: 

- de moslims bestrijden de joden om ze te doden en als de joden zich achter en boom verbergen, zal de boom zeggen tot de moslims dat er een jood zich achter hem verbergt.

- de joden hebben twee keer geprobeerd de profeet Mohammed te vermoorden.

Hamas wil daarom alle joden uitroeien. In 1980 gaf Hamas een verklaring waarin stond dat Allah heeft toegelaten dat de joden uit honderd landen zich kwamen vestigen in Israël omdat het dan makkelijker zal zijn hen volledig uit te roeien.

In het Westen wordt nog steeds niet begrepen dat de moslims een religieuze oorlog voeren tegen de joden. Niet alleen Hamas voert een oorlog, maar elke moslim heeft de goddelijke plicht de joden te bestrijden. Daarna komen de christenen aan de beurt. Uiteindelijk moet de gehele wereld zich onderwerpen aan de islam.

We hoeven eigenlijk niks te doen. Het wordt met de dag duidelijker om welke strijd het hier gaat. Vredesonderhandelingen en een tweestatenoplossing hebben geen zin. Het doel is en blijft de volledige uitroeiing van de joden en de onderwerping van alle mensen aan de islam.

Studenten mogen actie voeren voor Free Palestine. Internationale organisatie mogen Israël blijven veroordelen. De mensen komen er toch achter. Dit is een oorlog die door menselijk ingrijpen nooit beëindigd kan worden.

Denkt u dat de God van de joden en de christenen ons heeft verlaten?

woensdag 29 mei 2024 tweet van vandaag:

De oorlog in Gaza is niet wat het lijkt

De internationale gemeenschap ziet het conflict in het Midden-Oosten als een strijd van de Palestijnen voor een eigen staat en terugkeer van de vluchtelingen. Israël wil voor de joodse diaspora een staat waar ze veilig kunnen leven en orthodoxen onder hen claimen Israël als het door God aan de joden beloofde land. Er wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om de steeds opnieuw opflakkerende oorlogen en aanslagen te voorkomen. Egypte was het eerste islamitisch land dat in 1979 vrede sloot met Israël, na de Camp David-akkoorden. De Egyptische president die daaraan meewerkte moest het met de dood bekopen, maar het verdrag hield stand. In 2020 volgden de Abraham-akkoorden tussen Israël, de Arabische Emiraten, Bahrein en de Verenigde Staten. Het ziet er naar uit dat er een vredesverdrag kan komen met Saudi-Arabië. Hamas vreest dat deze toenadering tussen Israël en de omringende islamitische landen hun droom van een ’Free Palestine from the river to the sea’ zal dwarsbomen. Ook hier wordt door de internationale gemeenschap gezocht naar een compromis in de vorm van een tweestatenoplossing.

De betrokken partijen spelen dit spel mee. Israël maakt van periodes van relatieve vrede gebruik om de meest geavanceerde bewapening van de wereld nog verder te ontwikkelen. Palestijnen en islamitische landen bewapenen zich ondertussen ook verder. Iran kan binnen enkele maanden een nucleaire macht worden.

Ze spelen het diplomatieke spel mee voor de bühne van de internationale politiek. Deze partijen weten echter donders goed dat al die onderhandelingen, vredesverdragen en de tweestatenoplossing niets voorstellen. Israël wil kost wat kost een joodse staat blijven. Voor moslims is het een ondraaglijke gedachte dat op voor hen heilige grond joden wonen. Elke moslim moet gehoorzamen aan de geboden van de Koran en daar staat letterlijk in dat joden gedood moeten worden. 

Zo komt het dat achter de schermen van de onderhandelingen de islamitische landen als broederlanden de eindstrijd tegen de joden aan het voorbereiden zijn. Het sjiitische Iran en de soennitische landen staan zogezegd vijandig tegenover elkaar, maar de moslims van deze twee en andere strekkingen beschouwen elkaar wel degelijk als broeders. Iran kan om die reden met de hulp van Egypte ongehinderd zware wapens Gaza binnenbrengen. Israël is ook niet van gisteren en heeft daarom de hulpkonvooien vanuit Egypte verhinderd de grens van Gaza over te steken. Toen dit onvoldoende bleek heeft Israël de grens tussen Egypte en Gaza bezet, waarbij ze ontdekten dat een zeer brede tunnel Gaza met Egypte verbindt, wat dit laatste land natuurlijk wist. Ondanks alle mooie praatjes over vrede tussen Egypte en Israël werkte en werkt Egypte solidair mee met een terroristische beweging als Hamas.

De internationale gemeenschap kan er geen rekening mee houden dat er een gebod is van Allah om alle joden uit te roeien. Benadrukken van dit niet te omzeilen gebod is geen islamofobie. Zoals gezegd staat dit letterlijk in de koran en de geboden moeten te allen tijde ongewijzigd opgevat worden want de koran is door Allah zelf geschreven. Deze geboden zijn voor eeuwig en onveranderlijk. Het gebod te doden geldt trouwens niet alleen voor de joden, maar ook voor de christenen, de ongelovigen en de afvalligen. De dood kan alleen vermeden worden door zich te onderwerpen aan de islam.

De oorlog in Gaza komt de moslims goed uit. Het leidt niet alleen de aandacht af van echte genocides en terreurregimes in islamitische landen, maar meer en meer mensen en landen in het Westen voelen zich geroepen om solidair te zijn met de Palestijnen en met de moslims in het algemeen. Ondanks de goede bedoelingen van deze blanke mensen verdringen ze één wezenlijk feit: dat het de plicht is van elke rechtgeaarde moslim om de joden, de christenen, de ongelovigen en afvalligen te doden. Blanke studenten die nu actie voeren voor Palestina zijn in feite ten dode opgeschreven volgens de koran, tenzij zij zich tot de islam bekeren. Nogmaals, deze waarschuwing is geen islamofobie. Het staat letterlijk in de koran en het wordt dagelijks onderwezen aan moslimkinderen in hun scholen of in de moskeeën (België heeft zojuist zes miljoen euro gegeven aan de Palestijnen voor het onderwijs).

Voor Israël is het gevaar voor een Endlösung door de moslims niet erg groot. De Arabieren beseffen al te goed dat Israël beschikt over de wapens om islamitische landen in een paar minuten van de kaart te vegen. Het paradoxale is dat Israël een van de veiligste landen ter wereld zal worden. Dat is een geruststellende gedachte voor de miljoenen joden die het Westen zullen moeten ontvluchten.

Het gevaar ligt vooral in het Westen. Een paar honderd miljoen moslims hebben zich er de voorbije halve eeuw gevestigd. Jaarlijks komen er miljoenen bij. Zij zijn vertegenwoordigd in de politiek, in nationale en internationale organisaties en hebben hun eigen enclaves in de grote steden. De jongeren raken steeds meer geradicaliseerd. Zij voelen zich gesterkt door blanken die zich solidair met hen voelen. De islamisering van het Westen is onvermijdelijk geworden. Dit betekent eindeloze oorlog, terrorisme, vernietiging van ons erfgoed of in één woord: de libanonisering van het Westen. Terwijl de moslims over de gehele wereld solidair zijn met elkaar, woedt een oorlog tussen het Westen en Rusland, die oorspronkelijk christelijke beschavingen waren. Die oorlog kost miljarden, verarmt Europa, kost aan honderdduizenden jonge mannen het leven en kan verder escaleren. China en India weten beter. In China maken de moslims geen kans en in India wordt het hindoe-nationalisme steeds sterker. Deze landen worden de nieuwe grootmachten.

Is er een oplossing voor het Westen? Neen. Onze regeringsleiders kunnen onmogelijk de waarheid van de islam erkennen. Deze verdringing kan psychoanalytisch verklaard worden: de angst voor de islam bij onze politici is zo immens dat via de doodsdrift gezocht wordt naar een oplossing: dat is de totale destructie van onze beschaving. Wij  zijn de ratten geworden die de rattenvanger van Hamelen gewillig volgen.

Zaterdag 1 juni 2024 tweet van gisteren:

Verzoening tussen joden en moslims op komst?

Het valt niet te ontkennen dat in de koran meerdere verzen getuigen van vijandigheid tegenover de joden. Toch worden de joden ook beschreven als de ’zonen van Israël’ waarover Allah zegt: ’Denk aan de gunst die ik jullie heb geschonken en waarmee ik jullie boven de andere naties heb laten uitstijgen’. Volgens sommige hedendaagse moslimgeleerden worden hiermee de joden bedoeld die teruggekeerd zijn naar Israël. De joodse filosoof en schriftgeleerde Rav Oury Cherki, die veel contacten heeft met deze moslimgeleerden, meent dan ook dat de haat tegen de joden zo kan omslaan in liefde. Hij wijst hierbij naar de Abraham-akkoorden tussen Israël en de emiraten. Deze akkoorden hebben een diepere betekenis, in die zin dat onder de moslims een bereidheid is ontstaan om te luisteren naar Israël. Joden en moslims als afstammelingen van Abraham zijn elkaars neven. Die omslag van haat naar liefde kan vrij snel gaan wegens de sterke bewegingen die zich nu in de wereld voordoen. 

We zien dat met de oorlog in Gaza meer en meer westerse naties vijandig staan tegenover Israël. De wettigheid van het zionisme wordt in vraag gesteld of als immoreel gezien. Israël wordt zelfs van genocide beschuldigd.

Het oude antisemitisme in het Westen duikt weer op. De Shoah bracht in het Westen een traumatisme teweeg dat leidde tot een schuldgevoel in het collectieve onbewuste. Om zich van die schuld te ontdoen, krijgt het slachtoffer nu de schuld.

In feite staan de moslims dichter bij de joden dan de mensen in het Westen die massaal het christendom hebben verworpen. Israël biedt net als de islam een alternatief van waarden in de morele crisis die de mensheid nu treft. De westerse naties worden hierdoor verontrust. Gedurende 2000 jaar heeft het christendom de westerse naties gedomineerd. De joden zaten in een soort getto en vormden geen gevaar voor de westerse beschaving. Dit veranderde op het moment dat de joden een eigen staat opbouwden en onafhankelijk werden. Israël heeft namelijk een morele boodschap die het wint over de moraal of het gebrek aan moraal in het Westen. Deze moraal stelt heel de westerse beschaving in vraag. De joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas had een fundamentele kritiek op het westerse denken, dat geen opening biedt naar het transcendente.

Deze morele superioriteit van Israël wekt een antisemitische woede op die irrationeel is, want niet in verhouding tot het gering aantal Israëliërs. Zelfs op de universiteiten, het Internationaal Strafhof en in de media speelt de jodenhaat een hoofdrol. Dit irrationele kan volgens Cherki psychoanalytisch worden verklaard: het is een poging om te ontsnappen aan het schuldgevoel tegenover een staat die na 65 jaar oorlog toch democratisch is gebleven en welwillend staat tegenover minderheden die soms vijandig staan tegenover de staat waarin ze leven. Deze moraliteit staat in schril contrast tot het racisme en de discriminatie in het Westen. De morele superioriteit van Israël is natuurlijk moeilijk te rijmen met de wrede oorlog die nu in Gaza wordt gevoerd, maar daar kom ik straks op terug.

Bovenstaande psychoanalytische verklaring bewijst dat de oorlog in Gaza niet los gezien kan worden van wat er in de wereld gaande is. Het gaat om een conflict tussen waarden. Blijven de westerse waarden dominant? Zal de islam terrein winnen? Of is het de boodschap van het Israëlische volk die de mensheid zal inspireren?

Volgens joodse schriftgeleerden ontmoet in Jeruzalem de moderne geschiedenis de bijbelse geschiedenis. De stichting van de staat Israël is een bijbelse gebeurtenis in de moderne tijd. Dit kan betekenen dat de bijbel de huidige gebeurtenissen kan verklaren. Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 is er een stijgende belangstelling van de westerse naties voor het jodendom. De joden hebben blijkbaar een boodschap die een antwoord biedt aan de morele leegte van het goddeloze Westen. De westerse mens is diep gefrustreerd geraakt door het verlies van het morele houvast dat door het christendom werd geboden. Het Westen doet daarom een wanhopige poging om Israël een morele les te spellen. Israël mag om die reden niet handelen zonder toestemming van de westerse mogendheden. President Biden schroomt niet om de Israëlische premier Netanyahu op zijn plichten te wijzen. Maar waar haalt het West nog de morele autoriteit?

De oorlog in Gaza zal ten einde komen door toedoen van islamitische grootmachten die vrede met Israël willen. Landen als de emiraten en Saudi-Arabië weten dat vrede in het Midden-Oosten een voorwaarde is voor de verspreiding van het islamitisch geloof over het Westen. Zodra er een vredesakkoord komt, stroomt vanuit de Golfstaten zoveel geld naar de Palestijnen dat ze alles te verliezen hebben als ze opnieuw de strijd aangaan met Israël. Israël zal zich zeker moreel opstellen en samenwerken met de Palestijnen om dat gebied in het Midden-Oosten even welvarend te maken als Israël.

Met vrede in het Midden-Oosten is de weg vrij voor verovering van het Westen. De islam biedt een antwoord op het nihilisme van het Westen en zal de rol van het christendom overnemen in tijden van diepe crises.

De roeping van Israël wordt geboden door de kern van het judaïsme: de studie van de Heilige Schriften. Deze studie is voor de joden een plaats van ontmoeting en die ontmoeting schept syntheses. De studie van de neven van de moslims zal door ’de zonen van Israël’ en de moslims als een verrijking worden ervaren en vruchtbaar voor beter begrip van beider geloof.

P.S. Mijn trouwe lezers zien in deze tweet misschien een tegenstelling tot vorige. Ik ben in de eerste plaats een wetenschapper en die definieer ik als iemand die hypothesen zodanig onderzoekt dat eventueel zijn dierbaarste overtuigingen weerlegd kunnen worden.

zondag 2 juni 2024 tweet van vandaag:

Hamas en Artificiële Intelligentie

Sinds de pogrom van 7 oktober 2023 zijn er ongeveer 20.000 hamas-strijders gesneuveld. Aan Israëlische zijde is het aantal militaire doden een driehonderdtal. Dat verschil is wellicht niet volgens de wil van Allah, maar werd mede mogelijk gemaakt door toepassingen van Artificiële Intelligentie (AI). AI staat volgens de Deense filosoof en natuurkundige Nick Bostrom in feite nog in zijn kinderschoenen. De komende jaren, of misschien wel de volgende maanden, staan ons revolutionaire ontwikkelingen te wachten. Nu werkt AI op basis van algoritmen die mensen erin stoppen. Straks kan AI zelfstandig denken met een denkvermogen dat de menselijke intelligentie bijna oneindig zal overtreffen. Volgens Bostrom zal over vier tot zes jaar AI sterk verschillen van de AI die we nu kennen. Dit geldt uiteraard ook voor de toepassingen van AI. In dit artikel wordt eerst geschetst welke ontwikkelingen we kunnen verwachten om daarna enkele mogelijke consequenties te trekken voor oorlogen zoals nu in Gaza.

We lezen vaak over de gevaren van AI. Sommigen voorspellen dat AI de mensheid zal uitroeien. Bostrom ontkent de gevaren niet, maar schetst ook een optimistische toekomstvisie. 

Een zeker optimisme is verantwoord omdat in meerdere laboratoria AI-experts zoeken om het veilig te maken. Ook bespreken in internationale bijeenkomsten regeringsleiders, samen met experts uit diverse disciplines de richting waar we met AI naartoe willen. Op een gegeven moment zullen hierover beslissingen genomen moeten worden, waar alle landen zich aan houden. Dit wordt weliswaar een moeilijke deliberatie, maar de betrokkenen zijn er zich van bewust dat AI tot zeer ingrijpenden veranderingen zal leiden. Er ontstaat een superintelligentie die dominant zal worden, want dat is een natuurwet. Dat er grenzen moeten worden gesteld is om die reden van levensbelang.

Het is redelijk om aan te nemen dat met AI we veel ellende zullen oplossen. Bostrom noemt Alzheimer, leukemie en extreme armoede. De superintelligentie zal alles wat wij doen sneller, beter en preciezer kunnen. Bostrom voorspelt wat hij noemt ’A solved world’, dit is een wereld waar al onze problemen zijn opgelost. In de middeleeuwen droomden de zeer arme en krom gewerkte boeren van een luilekkerland waar voedsel in overvloed was zonder dat de mensen hoefden te werken. Dit luilekkerland ligt bij wijze van spreken binnen handbereik. De volgende vraag is waar we in zo’n situatie onze zelfwaarde nog halen en wat voor zinvol doel er nog is in ons leven.

Zo kom ik tot de laatste overweging, namelijk of er met AI een einde kan komen aan wrede conflicten zoals nu tussen Hamas en Israël. Het is natuurlijk gissen omdat we niet weten welke toepassingen van AI de komende tijd ontwikkeld zullen worden. Het is bekend dat de Israëliërs het meest intelligente volk zijn in de wereld. De westerse universiteiten die nu de samenwerking met Israël beëindigen, zullen over een paar jaar significant dalen op de wereldranglijst van de beste universiteiten. Israël zal beslist uiterst belangrijke toepassingen van AI ontwikkelen om de defensie te vervolmaken. Wellicht zal bij volgende schermutselingen het aantal gesneuvelden bij Israël tot nul herleid worden. Geen enkele soldaat zal Gaza moeten intrekken, want het werk wordt gedaan door robotten die zelfstandig kunnen denken. Ook zullen er in Gaza geen burgerslachtoffers vallen, want de superintelligente robotten zullen zonder moeite strijders kunnen identificeren. Tunnels graven heeft geen zin meer, want minuscule robots sporen alles op.

De verantwoordelijken voor de aanvallen op Israël en alle terroristen in de wereld, zullen telkens op korte termijn uitgeschakeld kunnen worden. De superintelligente computers zullen via camera’s en analyse van big data die lieden continu proberen op te sporen. Via microscopische drones met nanotechniek gemaakt, worden ze een voor een uitgeschakeld.

In de zestiende eeuw heeft in Europa de Rede een einde gemaakt aan de tirannie van de kerk, aan de inquisitie, aan de waanzin van heksenverbrandingen en aan allerlei vormen van bijgeloof. Geloof zonder rede, wordt magie. Zo brak de Verlichting aan en werd Europa een wereldmacht en de mooiste beschaving ooit. 

In de 21ste eeuw zal Artificiële Intelligentie het middel zijn om dictatuur, terreur, onderdrukking, fanatisme en zelfs criminaliteit definitief uit de wereld te helpen. Wie aan ander leed aandoet, wordt door de superintelligentie direct opgespoord, gevangen genomen of zonodig uitgeschakeld.

Laat ons hopen dat Israël, een land met de hoogst ontwikkelde technologie en de diepst bestudeerde ethiek en religie, hier een leidende rol mag spelen. Het is niet alleen geloof zonder rede dat tot magie leidt, maar rede zonder geloof leidt tot tirannie.

Donderdag 6 juni 2024 tweet van vandaag:

Collaps

Het gevaar zit soms in een klein hoekje. Wat mij verontrustend lijkt is de quasi afwezigheid van insecten in mijn omgeving. Waar ik in de parken waar ik dagelijks kom vele insecten zag vanaf de lente, dan is sinds vorig jaar er nauwelijks nog een te zien. Geen mooie vlinders meer. Geen prachtige libellen. Geen rondkruipende kevers. Als het donker wordt, komen op de ramen geen insecten meer af op het licht in de woonkamer. Aangezien geen leven op aarde mogelijk is zonder insecten, vraag ik me af of deze zo snelle verdwijning van insecten geen collaps van de natuur voorspelt.

Zo’n collaps zou betekenen dat er nog nauwelijks voedsel zou zijn. Dan volgt een collaps van de samenleving. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat hier de gevolgen van zouden zijn. Vanaf zo’n moment is elk land slechts veilig voor de oorspronkelijke bewoners. Landen waar nog voedsel geproduceerd kan worden, worden door de sterkste landen veroverd. De ene genocide volgt op de andere, want er is slechts voldoende voedsel voor een minderheid. Grote hongersnoden reduceren de wereldbevolking met miljarden mensen.

In deze algemene, mondiale chaos is er één land dat een paradijselijke toestand behoudt: Israël. In de kibboetsen is de ecologische landbouw een garantie voor behoud van de natuur. De land- en tuinbouw floreert in dit kleine gebied van het Midden-Oosten. Deze Hof van Eden is het herontdekte aards paradijs. Israël wordt het voorbeeld voor de resterende mensheid. Jeruzalem wordt het spirituele centrum van de Nieuwe Wereld want nu wordt voor iedereen duidelijk dat de God van de joden heeft ingegrepen en zijn uitverkoren volk de opdracht heeft gegeven het licht van de wereld te zijn. 

Vrijdag 7 juni 2024 tweet van vandaag:

Denkfouten in de politiek

De westerse regeringen maken twee denkfouten die ze uit zichzelf niet kunnen wijzigen. Ten eerste menen ze dat Zelensky en zijn leger een strijd voert voor behoud van de vrijheid in het Westen. Ten tweede wordt op Israël de druk opgevoerd om een staakt-het-vuren en een tweestaten-oplossing te aanvaarden. 

Wat de eerste denkfout betreft is biedt een beetje gezond verstand het inzicht dat door de uitbreiding van de NAVO, onder impuls van de VS, Rusland steeds meer omsingeld werd. De oorlog in Oekraïne werd hierdoor uitgelokt. Waarom moest de Navo per se uitgebreid worden? Over het antwoord kan geen twijfel bestaan: omwille van de economische belangen van de VS. Het zijn die belangen die Zelensky verdedigt.

Voor Israël zou een staakt-het-vuren betekenen dat Hamas de overwinning claimt. Deze duivelse bende vertegenwoordigt het absolute kwaad. Vernietiging van Hamas is voor de gehele mensheid een absolute noodzaak om het kwaad niet te laten zegevieren over de goedheid, ook al vallen veel burgerslachtoffers wegens de laffe tactieken van deze meedogenloze schurken. Een tweestaten-oplossing zou betekenen dat Israël een buurland heeft dat de joden volledig wil uitroeien. Wie ontkent dat de islam mensen aanzet tot genocide op joden en niet-moslims, liegt gewoon.

Om deze denkfouten recht te zetten zullen we met z’n allen met de neus op de feiten gedrukt moeten worden. Gelukkig hoeven we niet al te lang te wachten. De oorlog tegen Rusland valt niet te winnen. Europa dat al zo’n hoge schulden heeft, wordt steeds armer. De kans bestaat dat Rusland dood en vernieling zaait in Navo-landen want het treiteren van de Russen gaat almaar door. Hamas en andere islamistische terreurgroepen die zich door Hamas laten inspireren, worden steeds driester. Het Westen zal onophoudelijk geterroriseerd worden door het absolute kwaad.

Radicaal Rechts kan Europa redden door toenadering te zoeken met Rusland en door Israël als een onmisbaar deel van Europa te beschouwen dat met alle kracht verdedigd moet worden om de westerse beschaving te beschermen tegen het absolute kwaad.

Jammer dat zoveel goedmenende Europese politici zich niet van hun denkfouten kunnen bevrijden. Nog eventjes geduld.

Maandag 10 juni 2024

De islam moet uit Europa verdwijnen

Tot mijn spijt heb ik een paar onwelkome mededelingen. De Taliban, Isis, Hezbollah en Hamas zouden zonder islam nooit zijn ontstaan. De terroristen van deze groeperingen zijn er zelfs van overtuigd dat zij de ware moslims zijn. Ze deinzen er niet voor terug genocides te plegen op geloofsgenoten van een andere strekking en om gematigde moslims te vermoorden. De meest afschuwelijke misdrijven plegen ze zonder gewetenswroeging want ze menen de wil van Allah uit te voeren. Het onthoofden van geboeide gevangenen met een mes is geen simpele klus. De doodstrijd duurt lang. Op video’s lijken de afgesneden hoofden alsof zo door een gehaktmolen werden gehaald.

Een tweede constatering is dat een tweestaten-oplossing voor de Palestijnen en de joden een rationele constructie is die niet past bij het in wezen religieus conflict. Honderdduizenden joden werden uit de islamitische landen verjaagd. Nu zijn ze ook in het Westen niet meer veilig wegens de massa-immigratie van moslims. Vandaar dat veel joden naar Israël, het land van hun voorvaderen, zijn geëmigreerd, dat kleine stukje van het Midden-Oosten waar ze in vrede meenden te kunnen leven. Ook dat wordt hen niet gegund. Twee staten zou betekenen dat de joden een buurland hebben waarvan de bevolking zich geroepen voelt om de joden uit te roeien. Hun kinderen worden continu daarin geïndoctrineerd.

Ten derde is de islam een doodscultus. Joden, christenen, ongelovigen en afvalligen moeten op bevel van Allah worden gedood. Dat staat letterlijk meerdere malen in de koran. Integratie zou betekenen dat een moslim afvallig is, met alle gevolgen van dien. Vandaar dat huwelijken met niet-moslims onvoorstelbaar zijn, tenzij de partner zich bekeert. De scheiding van kerk en staat is volgens de islam onaanvaardbaar. De sharia staat boven de door mensen vastgelegde wetten. Het doel van de massa-immigratie van moslims in het Westen is het gehele continent te onderwerpen aan de islam. De terroristische groepen zullen hierin een hoofdrol spelen. Een eindeloze burgeroorlog staat het Westen te wachten en is in feite al begonnen. Vredesakkoorden hebben geen enkele zin, want zich houden aan die akkoorden is tegen de wil van Allah.

Sommigen wijzen er op dat in de bijbel ook veel geweld wordt beschreven. Het gaat echter altijd om geweld tegen de joden, omdat zij de geboden van God niet hebben gerespecteerd, of om geweld tegen vijanden die het joodse volk aanvielen. Het judaïsme en het christendom hebben als voornaamste gebod de liefde voor de naaste, ook voor de vijand.

Ten vierde wordt de oorzaak van het antisemitisme al eeuwenlang in het collectief onbewuste verdrongen. De haat tegen de joden woedt al duizenden jaren. Dat komt omdat de joden ethische regels voorhouden die tegen de natuur van de mens ingaan. Deze regels zijn de Tien Geboden die God op de berg Sinaï aan zijn uitverkoren volk heeft geopenbaard. Ik beperk mij hier tot twee geboden: geen overspel plegen en niet doden. Deze betekenen enerzijds het lustprincipe beheersen en anderzijds de struggle for life inruilen voor verantwoordelijkheid voor de andere mens (zoals de joodse filosoof Levinas zegt: „desnoods het brood uit de mond halen voor een ander”). Antisemieten zijn mensen die het de joden kwalijk nemen dat zij beperkende ethische regels in de wereld hebben gebracht en het belang van anderen voorrang geven op het eigenbelang. De doodscultus van de islam betekent dat eerst en vooral de joden moeten worden uitgeroeid want hun geloof verbiedt mensen te doden als het niet uit zelfverdediging is of om anderen te beschermen. De anderen wordt ook niet de vrijheid gegund van geloof en meningsuiting.

Het antisemitisme kan worden vergeleken met de ontkerkelijking en de onophoudelijke hetze tegen de katholieke kerk wegens het seksueel misbruik door een uiterst kleine minderheid van de priesters. Dat de kerk huwelijkstrouw gebiedt en echtscheiding tot zonde verklaart, roept intense haat op bij diegenen die de liefde van een ander hebben verraden. Alleen het judaïsme en het christendom hebben een juist begrip van de liefde: namelijk dat liefde onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is. Hier kan nooit een Hamas uit ontstaan.

Er is hier maar één conclusie mogelijk en dat is dat politici die de islam toelaten in het Westen landverraders zijn, collaborateurs met de wreedste ideologie die de mensheid teistert. Als de islam uit Europa is verdwenen kunnen we de Tien Geboden proberen in praktijk te brengen. Dat laatste is de weg naar wat de christenen noemen ’het Koninkrijk Gods’. Zou dit ook niet de weg zijn om islamitische landen als Jemen en Afghanistan uit de ellende te halen? Is het christendom niet het betere alternatief voor de moslims en dus voor de wereldvrede?

Woensdag 12 juni 2024

Het kan verkeren

Ondanks de eenzijdige berichtgeving van de mainstream media wordt het voor de grote massa steeds duidelijker dat joden, christenen en al wie is opgegroeid in een joods-christelijke beschaving aan de goede kant van de geschiedenis staan. Als de moslims ook tot dit inzicht zouden komen, is het niet de islam die het Westen zal veroveren, maar zal de bijbel en vooral het evangelie voor hen het licht bieden dat eindelijk ook voor hen vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zal brengen.

zondag 16 juni 2024 tweet van vandaag:

Onschuld tegenover crapuul

De gevangenenruil tussen Zweden en Iran van twee onschuldig veroordeelde Zweedse burgers tegen een Iraanse massamoordenaar die honderden mensen heeft gefolterd, bewijst nogmaals:

 1. hoe laf en immoreel de islamitische beschaving is
 2. tegen welke laffe en immorele vijanden Israël zich moet verdedigen
 3. dat we ons grote zorgen moeten maken over de islamisering van Europa

Zouden de actievoerders voor een FreePalestine en tegen het joodse volk wel beseffen dat ze de kant kiezen van immorele schurken?

maandag 17 juni 2024 tweet van vandaag:

Als Allah zegt dat 1+1=3 dan gelooft een moslim Hem onvoorwaardelijk.

Als God dat zegt dan gaat de jood met Hem in discussie, totdat God toegeeft dat 1+1=2.

Een christen bidt om genade opdat hij (de christen) zou begrijpen waarom 1+1=3.

De moslim vervolgt iedereen die niet gelooft dat 1+1=3 en dat zijn er velen.

De jood wordt vervolgd omdat hij de wijsheid in pacht heeft.

De christen twijfelt over alles en ontdekt nieuwe waarheden.

Dinsdag 18 juni 2024  tweet van vandaag:

Joden zijn varkens

Mijn excuses voor deze gemene titel, maar het staat letterlijk in de koran. Het zijn de ’lieden van het schrift’ die apen en varkens zijn; daarmee worden niet alleen de joden, maar ook de christenen bedoeld. Verder wordt in de koran het bevel gegeven dat een moslim een jood of een christen moet doden als hij de kans daartoe heeft.

Op 7 oktober 2023 ging het bij Hamas niet om een free Palestine; dat zal hen worst wezen. Hamas strijders achten zich de ware moslims en dat zijn ze ook. Zij voeren uit wat de koran hen beveelt.

Het zou dus best kunnen dat in Frankrijk de joden en de christenen en al diegenen die zich verbonden voelen met de joods-christelijke wortels van de ongeëvenaarde Europese beschaving, massaal voor het Rassemblement National zullen stemmen. Het gaat namelijk om zich verdedigen tegen een uiterst gevaarlijke vijand.

Vooraanstaande filosofen hebben het ’Absolute Kwaad’ gedefinieerd als niet kunnen aanvaarden dat er mensen zijn die anders zijn. Het klassieke voorbeeld is het nationaal-socialisme. Dat is al lang geleden, maar helaas is er nu een andere ideologie die zich voordoet als een religie die dat absolute kwaad verspreidt en kinderen met haat tegen de anderen opvoedt.

Wie niet stemt voor radicaal rechts is gewoonweg een imbeciel.

Politici die dit enorme gevaar van het absolute kwaad niet willen of durven onder ogen zien, zijn de ergste landverraders.

Er is echter hoop: de spanningen in de wereld nemen toe. Uiteindelijk wordt het niet meer mogelijk weg te kijken.

vrijdag 21 juni 2024 tweet van vandaag:

Als Hamas de oorlog wint

Bij een staakt-het-vuren zal Hamas de overwinning claimen. Ook is het mogelijk dat Israël zich uit Gaza moet terugtrekken wegens grote internationale druk, harde sancties en het niet meer kunnen importeren van voor het leger noodzakelijke onderdelen. Als Hamas de oorlog heeft gewonnen ontstaat een euforie onder moslims wereldwijd.

De populariteit van Hamas is onder Palestijnen toegenomen en dat geldt ook voor veel moslims in het Westen. De radicalisering onder moslimjongeren neemt toe. In het Westen is de Moslimbroederschap geïnfiltreerd in politieke partijen, de parlementen, belangrijke nationale en internationale organisaties en in de universiteiten. De propaganda van Hamas lijkt zeer efficiënt te zijn.

Aan de noordzijde van Israël staat Hezbollah, een veel sterkere militaire macht dan Hamas en die door Iran ingezet kan worden in een proxy-oorlog tegen Israël.

Een overwinning van Hamas en daarna ook van Hezbollah zou betekenen dat Israël voor soennitische landen als Saudi-Arabië gezien wordt als een zwakke medestander in de strijd tegen het sjiietische Iran. Vandaar dat er al een zekere toenadering is tussen Saudi-Arabië en Iran.

In het Westen krijgt de islamisering een geweldige impuls. De moslims hebben Israël verslagen en nu kan de islam het gehele Westen veroveren. Joden worden meer en meer gedwongen westerse landen te verlaten. Nergens zijn ze nog veilig, behalve in Israël, maar ook daar wordt de dreiging steeds groter. Voor Israël is er geen uitweg. Het is een kwestie van al of niet overleven.

Uiteraard komt er weerstand tegen de islamisering. Radicaal rechtse partijen boeken steeds betere verkiezingsresultaten, ook in landen als Duitsland, Frankrijk en Italië die de ruggengraat vormen van de Europese Unie. Spanningen zullen toenemen en niemand kan voorspellen waartoe dit zal leiden. Wordt de dreiging voor Israël te groot, dan zal er niets anders opzitten dan gebruik te maken van alles vernietigende kernwapens. De kans dat Gaza en Iran volledig van de kaart worden geveegd is niet ondenkbaar.

Het is geen doemdenken om zich zorgen te maken over wat er staat te gebeuren als Hamas als overwinnaar uit de strijd komt. Hoe meer de moslims bewust worden van hun macht, hoe groter de neiging zal zijn om het bevel van Allah uit te voeren, namelijk het uitroeien van joden, christenen, ongelovigen en afvalligen. Dat staat letterlijk meerdere malen in de Koran. Om die reden hebben vredesonderhandelingen met moslims geen enkele zin, zoals al meer dan dertig jaar blijkt. Ondanks alle mooie woorden en beloften blijft het uiteindelijke doel het uitroeien van al wie zich niet onderwerpt aan de islam.

Kortom, het ziet er zeer somber uit. Ondertussen voert het Westen een uitzichtloze, kostbare en niet te winnen oorlog met een machtige potentiële medestander tegen de islamisering van het Westen: Rusland. Op die manier put het Westen en vooral Europa zich uit en wordt steeds zwakker tegenover de echte vijanden van de westerse beschaving.

Is er dan geen oplossing? Mark Rutte als de nieuwe NAVO-baas zou als reddende engel kunnen optreden. Als Israël lid wordt van de NAVO ontstaat een nieuw machtsblok in het Midden-Oosten waar geen enkel islamitisch leger of terreurgroep tegen opgewassen is. Het zou best kunnen dat dit beleid ook tot een betere toekomst zal leiden voor het Palestijnse volk en een einde kan maken aan de diepe ellende van de gewone mensen in het Midden-Oosten.

tweede tweetVandaag las ik opnieuw verhalen van Franz Kafka. Zo’n schrijver komt maar een paar keer voor in duizend jaar. Wat een geluk voor onze beschaving dat er joden waren en zijn in Europa. Jammer dat de joden binnenkort allemaal uit Europa zullen moeten vluchten omdat het voor hen hier niet meer veilig is. Omgekeerde omvolking met dramatische gevolgen.

 

 

 

 

 


   © Juliaan Van Acker 2024