https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Parels voor de zwijnen


Parels 1-10

Parel 11 (29 maart 2021)  

Een andere visie op de covid-19 pandemie  

Stel bij wijze van gedachte-experiment dat de covid-19 pandemie deel is van God’s plan met de mensheid. Eerst en vooral moet bij deze hypothese erkend worden dat God bestaat(*). We kunnen echter niets over Hem weten. Hij is voor de mens volledig onkenbaar. Wie dan toch in het bestaan van God gelooft, haalt zijn zekerheid uit de objectieve wereld. Het kleinste insect is er het bewijs van. Een plant is er een bewijs van. Niemand kan het leven scheppen en het leven is er nochtans. Alleen God kon de objectieve wereld creëren en zonder de wil van God zou alles wat is, ophouden te bestaan.

Wat nu de aanname betreft dat de pandemie deel is van God’s plan, kunnen we hier een aantal gevolgtrekkingen aan verbinden. Naar het plan van God kunnen we slechts gissen, bijvoorbeeld door te onderzoeken of een bovennatuurlijke kracht oorzaak kan zijn van bepaalde, ingrijpende gebeurtenissen. We ondergaan het plan. Niet als passieve wezens, maar als vrije wezens die beslissen hoe ze zullen reageren op de pandemie in dit geval.

Gelovigen weten wat God van hen verwacht, dat is onder andere samengevat in de Tien Geboden. De essentie is onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Die liefde betreft zowel alle mensen zonder onderscheid, als de natuur die we moeten bewaren uit liefde voor de toekomstige generaties. Die onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid betekenen dat de Ander voorrang heeft op het Ik. De Ander wordt het centrum van het ego. Het Ik leeft in dienst van de Ander. Mijn eigen leven offer ik op voor de Ander. Het deert mij niet als ik sterf omwille van een Ander. Deze opoffering is niet zo uitzonderlijk: als een mens in nood is, zijn er altijd anderen die hun leven willen riskeren om hem te redden. Ook in de kleine dagelijkse dingen zien we hoe mensen voorrang geven aan anderen. De liefde in de ware betekenis ligt als het ware a priori in de mens. Dat kan gelden als een ander godsbewijs. We zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (let wel: ’geschapen’ en dat kan alleen door een bovennatuurlijke kracht, door het transcendente dat per definitie de objectieve wereld overstijgt en daarom voor de mens onkenbaar is).

De pandemie mag ons niet verhinderen onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk in dienst te staan van de Ander. God test ons en hoe we ons gedragen zal bepalen of de mensen van de wereld een hel maken of werken aan het Godsrijk op aarde. Dit laatste is de ultieme bedoeling van de schepping en het is afhankelijk van de wil van de mensen. Wat betekent dit? We moeten leven alsof de pandemie er niet is en gewoon ons blijven inzetten voor onze medemensen. Alle maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden opgeheven, want die maatregelen hebben te ellendige gevolgen voor onze medemensen. Alle maatschappelijke activiteiten gaan gewoon door. Iedereen doet zijn werk, vervult zijn taken, neemt zijn verantwoordelijkheid op en doet dit alles uit liefde voor de anderen. Kinderen gaan gewoon naar school, we hebben intensief contact met onze bloedverwanten en vrienden, en iedereen levert haar of zijn bijdrage aan de samenleving. 

Wat er echter wel verandert ten gevolge van deze pandemie is de hebzucht en het materialisme. De nadruk komt te liggen op de zorg voor de mensen met wie we cultureel en historisch verbonden zijn, en op goed rentmeesterschap over de natuur. Het gebod om onze naasten lief te hebben is geen individuele zaak. We leven in een gemeenschap. Dat begint in het gezin dat daarom de hoeksteen is van de samenleving. Op een hoger niveau is er de liefde tussen mensen die een land, een cultuur en een geschiedenis delen. Dat heet vaderlandsliefde. Op mondiaal niveau vertaalt de naastenliefde zich in solidariteit tussen de landen. Die solidariteit kan betekenen dat we militair ingrijpen om de gewone burgers te beschermen tegen de tirannen, tegen corrupte politici en hebzuchtige rijken (maar daarom moeten we beschikken over een machtig leger).

De globalisering en de massa-immigratie leiden tot de hedendaagse Toren van Babel en de Zondvloed. Dit verklaart de pandemie, die net als de Toren van Babel en de Zondvloed een ingreep is van God. De enige oplossing om catastrofes als de covid-19 pandemie te keren is een einde te maken aan de globalisering en de massa-immigratie. Immigranten keren terug naar de landen van herkomst om die landen op te bouwen en er vrede, welzijn en welvaart te brengen. De economische activiteiten zijn in de mate van het mogelijke op lokale productie en consumptie gericht, zodat er een einde komt aan de eindeloze milieuvervuiling. De mensen blijven in hun eigen omgeving en maken er het beste van. Vanuit de kracht die in de landen wordt opgebouwd kan solidariteit tussen de landen tot stand komen.

Onder deze voorwaarden zal de pandemie vanzelf stoppen (onder andere omdat er niet meer gereisd wordt en goederenvervoer nagenoeg volledig stil ligt**). Dat is de bedoeling van God’s plan. Gaan we echter door met het gedrag dat we gewend zijn, dan ligt voor ons de hel op aarde.

* de moderne mens gelooft niet in een godsbewijs. Dat komt omdat hij slechts kennis aanvaardt die via objectief wetenschappelijke weg is verkregen of, met andere woorden, kennis volgens de Rede. Maar met die kennis bereiken we niet alle ’werkelijkheid’; er is kennis die verder gaat dan de Rede en dat is het Geloof. Moesten we nergens in geloven, dan hebben we geen leven meer omdat we in dit geval niemand vertrouwen. We kunnen geloven in wat voor de hand ligt, bijvoorbeeld dat God oorzaak is van de objectieve werkelijkheid. De moderne mens verdringt datgene wat voor de hand ligt. Die verdringing heeft verschrikkelijke gevolgen want het voortbestaan van de mensheid en van de gehele schepping staat hierdoor op het spel.

** de blokkade van het Suezkanaal lijkt wel een teken, een wake-up call

Naschrift: een link naar bovenstaande tekst, alsook naar de engelstalige versie, heb ik in diverse tweets verspreid. Dit leverde geen enkele reactie op, geen enkele like en geen enkele retweet. Dit betekent dat in het Westen de idee van God volkomen verdrongen is. Dat is een kapitale vergissing die zal leiden tot de complete chaos. De tekenen zijn er al. God is de verbindende kracht die de mensen naar het goede kan leiden. Zonder God of, met andere woorden, zonder de wil om de Openbaring als leidraad van ons handelen te nemen, is er geen verbinding tussen de mensen en gaan we naar de complete chaos.

Een van de gevolgen van deze quasi totale verdringing van God is dat de kracht ontbreekt om zorg te dragen voor de naasten en voor de natuur. Het is ongelooflijk dat in de 21ste eeuw er nog zoveel mensen in diepe ellende moeten leven, dat grote groepen mensen elementaire mensenrechten ontberen, dat de destructie van de natuur zulke enorme proporties heeft aangenomen en dat dit nog steeds doorgaat. Er wordt gewaarschuwd voor apocalyptische toestanden ten gevolge van de klimaatverandering. Velen ontkennen dit omdat ze, net als de idee van God, die ontwikkeling verdringen. Op de korte termijn (deze 21ste eeuw) wacht ons het ergste, want ik geloof niet dat de noodzakelijke radicale veranderingen in menselijk gedrag zullen plaatsvinden. De opkomende economieën en de ontwikkelingslanden willen ook de welvaart, die helaas samengaat met enorme uitstoot van CO2 en methaan. Het gebeurt voor onze ogen, maar de meerderheid wil het niet zien.

De oplossing van al die ellende en van de hel die we zelf aan het creëren zijn, ligt in de erkenning van God. Het christendom en het judaïsme spelen hierbij een onmisbare rol. Ik denk dat de mensen uiteindelijk toch tot dit inzicht komen. Het is al te duidelijk dat deze religies de sleutel bevatten voor meer menselijkheid en verantwoordelijkheid in de wereld. Vandaar mijn oproep om de Europese beschaving uit te roepen tot een joods-christelijke beschaving. Alleen dit kan de wereld nog redden.

Parel 12 (31 maart 2021)

Van materialisme naar spiritualiteit

Dank zij de Suezblockade weten we weer hoeveel en welke rotzooi allemaal over de wereld wordt versleept. We weten ook dat honderden enorme zeeschepen over de oceanen heen en weer varen, met een door dieselmotoren veroorzaakte luchtvervuiling van ongekende omvang ( marinetraffic.com ). Straks komt er weer een bloedhete zomer, orkanen, bosbranden en weet ik veel en toch gaan de mensen door met hun materialistisch gedrag. Wat moet er nog gebeuren opdat de mensen tot bezinning zullen komen? 

Een radicaal andere levenshouding zou niettemin een verademing betekenen en veel geluk brengen onder de mensen. Wat er nu gebeurt tijdens de coronapandemie licht de sluier een beetje op. Ondanks de ellende die ermee gepaard gaat, zijn er ook  leuke dingen. De mensen genieten meer van hun eigen omgeving. De ouders zijn samen met hun kinderen. De mensen zijn meer thuis. Velen besteden meer aandacht aan lekker en gezond eten die ze zelf klaarmaken. Er wordt meer gewandeld en gefietst. In de parken en in natuurgebieden komen mensen samen. Creatieve middenstanders verdienen goed hun brood. Het aantal thuiswerkers is enorm toegenomen en dat zal wellicht ook na de pandemie voortgezet worden. Voor velen betekent dit het einde van dagelijkse ergernis in de files en van tijdrovend woon-werkverkeer. Het gaat er over het algemeen meer relaxed aan toe.

Het zou daarom best kunnen dat een nieuw inzicht bij de massa doordringt en de mensen massaal zullen kiezen voor een meer spiritueel en sociaal leven met zorg voor de natuur en verantwoordelijk gedrag om onze planeet goed te beheren. Prioriteit wordt gegeven aan lokale productie. Vakanties wordt doorgebracht in eigen land of in de buurlanden. Sportcompetities worden uitsluitend op landelijke en regionaal niveau georganiseerd of met de buurlanden.

Het is duidelijk dat ik een pleidooi houd voor gedragsverandering van de burgers. Trap niet in de illusie dat de politiek of internationale verdragen met mooie voornemens voor 2050 (!) een oplossing zullen realiseren. Het zijn de burgers zelf die de discipline moeten hebben om nutteloze producten te weren en bij elke handeling moeten nadenken hoeveel schade het aan de natuur veroorzaakt. In feite is de oplossing simpel. Bovendien is het immoreel verder door te gaan met het vernietigen van de planeet Aarde waar ook toekomstige generaties in welzijn moeten kunnen leven.

Ik durf een voorspelling te doen: de meeste vliegvelden zullen omgebouwd worden tot natuurgebieden en zelfs de autosnelwegen zullen brede stroken wandelgebieden worden waardoor natuurgebieden met elkaar worden verbonden. De toekomst ligt in een maatschappij waar de mensen hun eigen omgeving goed beheren en waar in de mate van het mogelijke elk gebied zelfvoorzienend wordt. Wetenschappers, kunstenaars en anderen houden internationaal contact met elkaar via internet, dat steeds betere communicatiemogelijkheden biedt. Onder deze omstandigheden zal een epidemie zich  niet meer kunnen verspreiden … Zal covid-19 ons hiertoe dwingen??? Als dit jaar geen mondiale tegenbeweging ontstaat kunnen we nog groter onheil verwachten.

[ in 2019 had ik reeds beschreven hoe die mondiale tegenbeweging eruit kan zien: Hoe zullen we leven in 2022?]

Parel 13 (paaszaterdag 2021)

Tot wat normale burgers in staat zijn

1536x864a


Deze mensen staan te wachten in station Vught (Nederland). Het is in het jaar 1943. Het zijn joodse burgers die tijdens een razzia zijn opgepakt. Over vijf dagen zullen ze aankomen in het vernietigingskamp Sobibor en onmiddellijk vermoord worden.

De daders van deze genocide zijn gewone burgers, opgevoed in een beschaafd en christelijk land. Doeltreffende propaganda en ongunstige sociale omstandigheden maken van gewone burgers moordenaars die geen gewetenswroeging hebben. Ze menen hun plicht te doen en hun beschaving te redden.

Die foto is verschrikkelijk.

Ik maak mij geen illusie. Dit kan zich in elk land herhalen. Het herhaalt zich trouwens voortdurend. Gisteren zag ik nog de beelden van een koelbloedige executie van ongewapende burgers in Ethiopië. Het kan overal gebeuren. Er is geen ras, geen volk, geen land, geen continent dat zich in de loop van de geschiedenis niet heeft schuldig gemaakt aan genocides, onderdrukking of ander grof onrecht.

Deze gedachten laten mij niet los. Ik woon in een joodse buurt en elk dag zie ik mensen die 80 jaar geleden omgekomen zouden zijn. Gewone burgers. Levenslustige kinderen.

Durven we hieruit de consequenties trekken? Hoe kunnen we dit voorkomen en wie zal tijdig ingrijpen? Moet Europa geen wereldmacht zijn met een enorm sterk leger die ingrijpt in het Midden-Oosten en zwart Afrika? We kunnen Europa of het blanke ras van alles verwijten en dan blijven we rustig zitten. Of we geloven dat Europa en de blanke beschaving ook in staat zijn tot solidariteit met de rest van de wereld. Nemen we onze verantwoordelijkheid op of zijn we zelfgenoegzaam?

De hetze tegen de Europese beschaving en tegen de blanken, alsook de multiculturele samenleving en de bureaucratie van de Europese Unie, maken ons vleugellam en de slachtoffers zijn diegenen die net als de joden in de jaren dertig en veertig het slachtoffer worden van het absolute Kwaad. Mijn teksten op deze website zijn bedoeld om deze ontwikkeling tegen te gaan. Ik pleit voor een Europese Confederatie van soevereine staten en een terugkeer van de immigranten om in solidariteit met Europa vrede, welzijn en welvaart in de landen van herkomst te realiseren. Wie is hier de racist?

Parel 14 (donderdag 8 april 2021)

Deze parel werd vandaag geschreven en op ThePostOnline gepubliceerd: 

Samenwerken met een linkse partij is landverraad 

tweet van vandaag: De grootste overwinning van de moderne tijd is de emancipatie van de vrouw. De grootste nederlaag is de exclusieve macht van de rede, waardoor we niet meer openstaan voor het spirituele.

Parel 15 (dinsdag 13 april 2021)

Gisteren op ThePostOnline gepubliceerd: Seksuele frustraties van coronawappies en klimaatontkenners (* Dit is mijn laatste bijdrage voor ThePostOnline omdat de volgende die ik inzond werd geweigerd voor publicatie. Die tekst staat op Academia.edu: De eeuw van de pandemieën en van de verkeerde politieke beslissingen )

In bovenstaand artikel stel ik het volgende: „Globalisering, multiculturalisme en massa-immigratie zijn de wapens van de Antichrist”. De Antichrist zal de Europese beschaving hiermee om zeep helpen. Dit zal gebeuren met behulp van mensen die het beste met ons voor hebben. Dat kan worden vermeden indien we het fundament van de Europese beschaving opnieuw respecteren. Hoe je het ook draait of keert dat fundament is de joods-christelijke ethiek.

Om te weten of de Verlossing mogelijk wordt, dan moeten we kijken of er tekens zijn die erop wijzen dat meer en meer mensen de geopenbaarde waarheden aanvaarden en er naar leven (dit is geïnspireerd door mijn studie van de filosoof Franz Rosenzweig).

Parel 16 (donderdag 22 april 2021)

Wat mij het meest dwars zit bij bewegingen zoals Black Lives Matter of tegen White Supremacy is dat het allemaal zo negatief is, net alsof de blanken uitgeroeid moeten worden of tot slaaf gemaakt. Wat hier vergeten wordt is dat het hoogste gebod de liefde tot de naaste is. Volgens Franz Rosenzweig kan dit gebod niet in een wet worden vastgelegd. Dat komt omdat naastenliefde een gebod is dat in de tegenwoordige tijd moet worden gehoorzaamd. Het is ook het hoogste gebod omdat het van God komt.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat bij bovengenoemde en gelijkaardige bewegingen het Kwaad (de satan) aan het werk is. Met haat wordt geen gelijkheid en rechtvaardigheid bereikt, terwijl dit toch de bedoeling moet zijn.

Het gaat er daarom om dat de mensen van goede wil, van alle rassen en etnische groepen zich inzetten voor meer liefde tussen de rassen en etnische groepen. Het voorbeeld hiervan werd altijd gegeven door de joden en de christenen en is de bijbelse boodschap bij uitstek. Er moet als het ware een nieuwe profeet opstaan om de mensen hierop te wijzen. Volgens Rosenzweig ligt de echte inhoud van elke profetie vast in de uitspraak ’Dit zegt de Heer’. De Heer vraagt ons de naaste lief te hebben.

Het voorbeeld zou gegeven kunnen worden door de rijken der aarde. De wet kan hen niet verplichten hun geld onder de armen te verdelen; het is een kwestie van naastenliefde. Econoomie is geen zaak voor zelfverrijking, maar een middel om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Parel 17 (zaterdag 24 april 2021)

Deze parel werd gepubliceerd op Academia.edu: 

De eeuw van de pandemieën en van de verkeerde politieke beslissingen

Parel 18 (maandag 26 april 2021)

Volgens Rosenzweig is de islam de religie van de verplichting. Judaïsme en Christendom zijn de religies van de liefde. De moslim heeft de plicht te gehoorzamen aan de bevelen in de Koran en moet de islam over de gehele wereld verspreiden in een heilige oorlog. Gehoorzaamheid typeert de islam, De joden en de christenen hebben als doel de wereld via de liefde te veranderen in een Koninkrijk Gods.

Concreet voorbeeld: indien de moslims in het Midden Oosten de joden zouden accepteren en respecteren, dan zou een samenwerking met Israël op korte termijn leiden tot een bloei van alle landen in het Midden Oosten; deze landen zouden even welvarend, vruchtbaar en vaderlandlievend zijn als Israël. Die samenwerking zal er helaas nooit komen, want volgens de islam moet het hele Midden Oosten en uiteindelijke de hele wereld islamitisch zijn. Is dit geen satanisch plan? Alle acties tegen de joden, ook van diegenen die Israël bestempelen als een apartheidsregime, moeten gezien worden als onderdeel van dit duivelse plan. De joden zijn massaal verdreven uit de islamitische landen (met diefstal van hun eigendommen) en nu wordt hen geen eigen staat gegund.

De toekomst van de wereld - ik bedoel een toekomst van vrijheid, vrede en solidariteit -, is afhankelijk van het christendom. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom Europa en het westen in het algemeen, zeg maar de blanke beschaving, het voortouw moeten nemen om de wereld te ’beschaven’. Met beschaven wordt hier bedoeld het streven naar het Koninkrijk Gods. Dit zal een wereld zijn waar de liefde tot de naaste het leidend principe is.

Concreet: liefde tot de naaste betekent eerst en vooral dat we onze rijkdom gebruiken om het leed in de wereld te helen. Wie absurd hoge salarissen verdient, is evenzeer een handlanger van de satan. Economie die streeft naar het Koninkrijk Gods is een economie die niet bedoeld is om nog rijker te worden, maar om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Dit alles heeft niets te maken met al of niet geloven (in sprookjes). Het gaat om het fundament voor ons ethisch handelen.

Parel 19 (dinsdag 27 april 2021)

In de Wonderwerk(*) grot in Zuid-Afrika hebben wetenschappers het bewijs gevonden dat anderhalf miljoen jaar geleden de mensen vuur konden aanmaken en stenen gebruiksvoorwerpen maakten. Anderhalf miljoen jaar geleden… De Bijbel bestaat slechts 5000 jaar, het Evangelie 2000 jaar en Mohammed heeft 1400 jaar geleden de Koran op aarde gebracht. In het licht van de voorafgaande anderhalf miljoen jaren vraag ik me af wat de betekenis kan zijn van de drie monotheïsmen die slechts sinds zo’n ’korte’ tijd bestaan.

Ik houd het erbij dat het judaïsme en het christendom deel uitmaken van de zoektocht van de mens naar de oorsprong van het Zijn (de kosmos, het levende,..). Misschien hoefden de mensen in dat heel verre verleden niet te zoeken omdat ze minder verdorven waren door de Rede (de Boom der Kennis met haar verboden vruchten). Zijn we nu op een punt gekomen, dank zij het judaïsme en het christendom, waarop de mens uit vrije wil en bewust kennis krijgt van God? Op dat moment wordt de relatie tussen de mens en God een relatie van gelijken („Wees volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is” en „De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God”). Voor mosilms is zo’n relatie trouwens ondenkbaar: de mens moet onderdanig zijn en zich onderwerpen aan Allah. Dit laatste is de reden waarom Franz Rosenzweig zegt dat de islam dichter bij het heidendom staat.  

Die relatie als gelijken is de ware emancipatie en het einddoel van de Schepping.

Jammer dat de gebeurtenissen van deze tijd zo in tegenspraak zijn met het volmaakt moeten zijn. Dat in de westerse beschaving, vooral dank zij haar joods-christelijke wortels, de vrouwen geëmancipeerd zijn (dit is als gelijken behandeld), er geen slaven meer zijn en in vergelijking met de rest van de wereld het best meevalt met rechtvaardigheid en gelijke rechten voor iedereen, bewijst dan wel dat we op de goede weg zijn. Vandaar mijn stelling dat het blanke ras aan de ene kan trots mag zijn op haar prestaties en aan de andere grote verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de rest van de wereld.

De hetze die in sommige kringen heerst tegen al wat blank is, zie ik als het werk van de Satan die wil verhinderen dat we tot God naderen als gelijken. Hetzelfde geldt trouwens voor de continue aanvallen op de Kerk en op de staat Israël.

(*) ’Wonderwerk’ is Afrikaans voor mirakel

Parel 20 (woensdag 28 april 2021)

De weg van de Rede en de weg van de Wijsheid

Er zijn twee manieren om de wereld te veranderen. De eerste is wat er nu al enkele eeuwen gaande is: de wereld willen we veranderen met behulp van de wetenschap en de technologie. Met de informatietechnologie is het veranderingsproces exponentieel toegenomen. Ook de mens zelf raakt verweven met de techniek. Dit is de weg van de rede.

Een tweede manier was gedurende duizenden jaren toonaangevend. Hier willen we de wereld veranderen door middel van de moraal, de spiritualiteit, de religie, het gebed. Dit is de weg van de wijsheid.

Waar de mensen zich niet goed bewust van zijn, maar steeds duidelijker wordt, is dat wetenschap en techniek leiden tot vernietiging en uitputting van de natuurlijke bronnen. We roken ons als het ware zelf uit. Dieren en planten sterven uit. Landschappen worden vernield. Wapens voor massa-destructie liggen klaar.

De spirituele weg is in feite de weg van de Openbaring die leidt naar de Verlossing. Dit is de weg die leidt naar meer liefde tussen de mensen, meer rechtvaardigheid, vrede en uiteindelijk naar de vereniging van de mens, de wereld en God (cfr. Franz Rosenzweig).

De eerste weg leidt naar de Duisternis. De tweede naar het Licht. De eerste eindigt in een strijd van allen tegen allen, in een wereld waar de ene mens een wolf is voor de anderen. De tweede leidt tot een wereld van goede mensen (in de jaren vijftig toen er nog veel priesters en nonnen waren, heb ik zo’n wereld mogen ervaren. Alhoewel het niet allemaal rozengeur en maneschijn was, gaven die mensen het gevoel en het voorbeeld dat de wereld goed was. Zij inspireerden de jeugd hun voorbeeld na te volgen).

Waarom is de multiculturele samenleving ontstaan? De grondoorzaak was hebzucht en materialisme. Deze samenleving is gedoemd en zal eindigen. Vandaar mijn voorstel, in het belang van zowel autochtonen als allochtonen, in respectievelijk in eigen land en in de landen van herkomst vrede, welzijn en welvaart te realiseren.

In mijn blog van 10 mei 2018 schreef ik het volgende:

Ik keek altijd meewarig naar mensen die vertelden dat het vroeger beter was. Nu begin ik daar anders over te denken.

Vroeger kon ik nog zuivere lucht inademen.

Vroeger kon ik op het strand wandelen en zag voor mij, eindeloos ver, een schouwspel dat in tienduizenden jaren niet was veranderd. Nu neem ik in de verte windmolens waar en op het strand liggen zwarte olieresten.

Vroeger was in de steden ’s nachts een gedimd licht, zodat we de sterrenhemel konden zien. Bij heldere hemel zag ik tienduizenden sterren schitteren. Nu hoogstens een tiental.

Vroeger kon ik fietsen op het platteland, met af en toe een auto. Ik hoorde de vogels kwetteren en de krekels sjirpen. Nu kan ik zelfs midden een bos nog altijd het geraas van vrachtvervoer en auto’s horen.

Vroeger was de hemel boven mij voor mij alleen. Nu is de hemel continu bekrast met strepen van het vliegverkeer. 

Vroeger was het inderdaad beter. De toekomst wordt met de dag somberder.

Nu zal ik stoppen met de parels voor de zwijnen. Ik bezin me over een andere manier van publiceren.  

Eerdere parels:


   © Juliaan Van Acker 2023