https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

1. Hoe zullen we  leven in 2022?

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

(Deze tekst is geschreven in 2017. Tussen haakjes en cursief zijn toevoegingen in de loop van 2022. Deel 2 Hoe zouden we moeten leven in 2022 en daarna' is toegevoegd in januari 2022)

Mannen en vrouwen zullen maximaal 18 uur in de week werken.

Iedereen vervult na zijn opleiding of vanaf 18 jaar een tweejarige militaire dienstplicht.

Tijdens die dienstplicht leert men een tweede beroep, namelijk een vak waar tekorten zijn en die noodzakelijk zijn voor de samenleving (bouwvakker, elektricien, loodgieter, verzorger, verpleegkundige, jeugdhulpverlener, leerkracht,…). Het gaat hier om een kortdurende opleiding in basale praktische vaardigheden door ervaren vakmensen.

Dit tweede beroep oefent men uit tijdens de vrije tijd in de zogenaamde 'netwerken van solidariteit'.

Dank zij de 18-urige werkweek kunnen de ouders hun eigen kinderen opvoeden en voldoende aandacht geven. Ook kunnen ze hun taken beter verdelen.

Netwerken van solidariteit zijn in eerste instantie bedoeld om mensen uit de eigen omgeving die hulp nodig hebben kosteloos bij te staan. Dit kan zijn huiswerkbegeleiding  of bijlessen voor kinderen, kinderopvang, het verrichten van dringende klussen, hulp aan ouderen, mantelzorg, enzovoort (bij overstromingsrampen in 2021 hebben we gezien welke solidaire hulp door burgers werd geboden aan de slachtoffers)

Vijf procent van het nationaal budget wordt besteed aan leger en politie. Europa beschikt hierdoor over een van de machtigste legers ter wereld.

De militaire dienstplicht vervult men bij het leger, de politie en de douane. Hierdoor wordt het mogelijk tot in de kleinste gehuchten voldoende toezicht te houden. Alle pakjes of containers die het land binnenkomen worden grondig gecontroleerd. Drugshandel wordt nagenoeg onmogelijk. De grenscontrole is nagenoeg waterdicht.

Met een Afrikaans land is een verdrag gesloten waardoor daar een groot opvangcentrum voor asielzoekers en vluchtelingen is opgericht. Al wie illegaal Europa binnenkomt wordt overgebracht naar dat centrum. Het geld dat nu bestemd is voor de opvang van migranten en voor ontwikkelingswerk wordt besteed aan een goed beheer van dat centrum (kortdurende beoepsopleidingen verschaffen, de terugkeer begeleiden, starters ondersteunen,...).

Meer en meer moslims vertrekken uit Europa want ze zijn hard nodig voor de opbouw van de landen van herkomst waar ook de vergrijzing een steeds groter probleem wordt (zie: demografisch onderzoek). Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn goed op weg naar vrede, welzijn en welvaart. Goed opgeleide moslims, die nog gedurende een tiental jaren vanuit Europa en de Oliestaten worden betaald, staan in voor het onderwijs, de ziekenzorg, de sociale voorzieningen, de politie en de regering.

Europa is een confederatie geworden van natie-staten. Rusland en Israël maken er ook deel van uit, alsook van de Navo (als dit laatste wordt gerealiseerd zou een oorlog in Oekraïne voorkomen worden. Zie mijn tekst De oorlog komt eraan').

Miljoenen blanke Amerikanen emigreren naar Europa om de multiculturele chaos en de burgeroorlog in de Verenigde Staten te ontvluchten.

Wenen wordt de politieke hoofdstad van Europa. Jeruzalem de spirituele hoofdstad van de westerse wereld. De joden herbouwen de tempel in Jeruzalem ( zie de brief aan de moslims dd. 11 mei 2021: link )

Tussen de Europese Confederatie en het Groot Islamitisch Rijk onder leiding van Erdogan ontstaat een alliantie op basis van warme vriendschap en broederschap. Zij staan samen model voor vrede en voorspoed in de wereld.

Er wordt niet meer gereisd naar het buitenland. Toerisme is afgeschaft. Men brengt zijn vrije tijd door in eigen land of in de buurlanden (in 2021 werd deze voorspellling grotendeel bewaarheid. Willen we de gevolgen van de klimaatverandering enigszins onder controle houden dan zullen deze voorspellingen moeten doorgaan).

Iedereen blijft wonen waar hij en/of zijn verre voorouders zijn geboren. Partners maken met elkaar de passende keuze. De mensen krijgen een baan in hun eigen omgeving. De netwerken voor solidariteit zorgen voor de noodzakelijke voorzieningen en de kwaliteit van de infrastructuur.

Er zijn geen werklozen meer. Wie zijn baan verliest, kan onmiddellijk aan de slag in een netwerk van solidariteit.

Het land is in de mate van het mogelijk zelfvoorzienend voor de voeding van de bevolking. Landbouw en veeteelt zijn ecologisch verantwoord (voorbeeld: La ferme du Bec Hellouin). Vanuit de netwerken van solidariteit kan worden bijgedragen aan de ecologische landbouw en veeteelt. De mensen worden verzocht om niet meer dan één keer in de week vlees te eten. Er wordt absoluut geen vlees en vis meer ingevoerd van verre landen. De Europese landen maken hiertoe goede handelsverdragen met elkaar. Visserij en veeteelt wordt zo duurzaam mogelijk georganiseerd.

De bevolking wordt dringend opgeroepen slechts het noodzakelijke te kopen, zoveel mogelijk producten uit de eigen regio en de producten van vakmanschap. Producten waarvan de fabricage schadelijk is voor het milieu worden in de mate van het mogelijke niet aangeschaft. Voor alle toestellen geldt dat minstens tien jaar lang een update mogelijk is.

Internationale sportwedstrijden zijn afgeschaft. Men beperkt zich tot competities in eigen land.

Vliegtuigreizen zijn drastisch beperkt, zelfs tot het uiterste minimum. Slechts voor economisch en politiek noodzakelijke bijeenkomsten wordt met het vliegtuig gereisd.

In het openbaar en vrij onderwijs wordt drie uur per week les gegeven in bijbelse kennis. Niet om een bepaalde religie op te leggen, maar om zich te leren bezinnen over de ethische grondslagen van de Europese beschaving. Voor alle hogere opleidingen geldt dat een cursus filosofie en ethiek verplicht is.

(de volgende voorspelling zullen velen onmogelijk achten. Niettemin gaat het om activiteiten waar moslims en joden wekelijks aan deelnemen. Ik woon in een joodse buurt en niet alleen orthodoxe joden, maar ook de anderen gaan op de sabbat massaal naar de synagoge. Het gaat er niet om dat de Europeanen terug praktiserende christenen zullen worden. Het is wel heel vreemd dat de meesten geen enkel ogenblik besteden aan enige bezinning. Ze zijn als het ware betoverd door het alledaagse. De pandemie en andere gebeurtenissen zullen misschien de Europeanen helpen om uit die betovering los te komen. Ik nodig de lezer uit eens lukraak een tekst te lezen uit het Evangelie; dit is een verademing in de  gekte van onze samenleving).

De mensen worden uitgenodigd om wekelijks samen te komen in een kerk of een synagoge in hun buurt om zich over fundamentele kwesties te bezinnen met behulp van bijbelexegese. Indien gewenst kunnen humanisten aparte bijeenkomsten houden op zondag met ethische en filosofische thema's als programmapunten. Deskundige sprekers, bijbelkenners, filosofen en al wie meent iets te kunnen bijdragen aan de discussie worden hiervoor uitgenodigd. De inhoud van die bijeenkomsten wordt in de digitale wijkkrant uitvoerig toegelicht in een voor iedereen begrijpelijke taal. Koopzondagen worden afgeschaft, niet omwille van religieuze overwegingen, maar omdat een dag van bezinning in gezin en gemeenschap in deze nieuwe tijd noodzakelijk wordt geacht.

De politieke partijen streven in de mate van het mogelijke naar samenwerking. Het leidend principe is dat politiek geen strijd hoeft te zijn tussen tegenstanders, maar een gezamenlijke strijd om vrede te behouden en het goede in de wereld te realiseren. Referenda worden gezien als een belangrijk middel om het publiek bij het beleid te betrekken.

Er is een maximaal inkomen vastgesteld, inclusief de inkomsten van roerende en onroerende bezittingen. Het principe dat de economische activiteiten moet leiden is dat economie tot doel heeft de armoede en de miserie in de wereld op te heffen. Dit betekent dat voldoende geld en middelen ter beschikking worden gesteld voor netwerken van solidariteit in de Derde Wereld. Dit betekent ook dat moslims die vertrokken zijn uit Europa nog geruime tijd op onze steun kunnen rekenen.

Al het bovenstaande kan als volgt worden samengevat: in 2022 zijn we weer onszelf, kiest de mens weer voor het authentieke ’zijn’, is hij bevrijd uit de betovering van de tastbare dingen (geld, techniek,...) en uit de leegte van de virtuele, dit is de onwerkelijke wereld van internet (facebook, twitter e.d. zijn slechts technische hulpmiddelen; wat telt is het rechtstreekse gesprek met mensen in onze eigen omgeving). Of nog anders geformuleerd: in 2022 laat de mens zich niet meer bepalen door wat buiten hem ligt, maar door zijn authentieke innerlijk of zijn ware ’zijn’.

Als de mens zich laat bepalen door wat buiten hem ligt, is er altijd frustratie en competitie. De wereld is oorlog. Laat de mens zich leiden door zijn authentieke ’zijn’, dan vindt hij de innerlijke vrede en is hij beter in staat zijn vrede op anderen over te dragen. De geest is vrede

Over hoe dit in Europa te realiseren: zie mijn voorstel over de HEILIGE ALLIANTIE VAN DE NOORDZEE TOT VLADIVOSTOK

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

2. HOE ZOUDEN WE MOETEN LEVEN IN 2022 EN DAARNA?

De Europese jeugd kan een kernoorlog voorkomen door massaal een kruistocht voor vrede naar Rusland en Oekraïne te organiseren: Zonder NAVO was er nu geen oorlog in Oekraïne

Om te weten wat ons in deze 21ste eeuw te wachten staat indien we ons gedrag niet veranderen, kunnen we best kijken naar het Midden-Oosten omdat met de massale komst van moslims, al rond de honderd miljoen, Europa hetzelfde lot zal ondergaan. Waarom is er zoveel ellende in het Midden-Oosten?  De moslims hebben de christenen, die er al 2000 jaar gevestigd waren, grotendeels uitgeroeid en verdreven. Zij haten ook de joden en willen Israël vernietigen. God straft daarom de moslims: zij vermoorden elkaar, zonder dat Israël een schot hoeft te lossen; zij vernietigen hun eigen cultureel erfgoed en de massa blijft doodarm. 

De voorspoed in Europa hebben we te danken aan onze joods-christelijke wortels. Dat dreigt verloren te gaan door de massa-immigratie van moslims, de ontkerkelijking van de massa, de zelfhaat van links en de extreme vorm van materialisme en consumentisme, een moderne vorm van ongekende afgoderij. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn, wat meer en meer zichtbaar wordt, is makkelijk te raden. De pandemie, de opeenvolgende natuurrampen, de gigantische vervuiling van de lucht, het uitsterven van dier- en plantensoorten, de oorlogsdreiging zijn overduidelijke tekenen van de straf die we onszelf aandoen (voor wie niet in God gelooft). We stevenen af naar een door de mens veroorzaakte apocalyps.

Om die reden is het goed eens na te denken over wat wordt bedoeld met de joods-christelijke wortels van de Europese beschaving. Ook voor wie niet in God gelooft wordt duidelijk dat het judaïsme en het christendom een onovertroffen ethiek bieden die de wereld tot een aards paradijs kan maken, een hemel op aarde of het ’Koninkrijk Gods'. De mens is namelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (!). Dt laatste betekent noch min, noch meer dat we ons niet aan God moeten onderwerpen, dat ieder mens persoonlijk verantwoordelijk is en ieder mens volkomen vrij is, zelfs om in God helemaal niet te geloven. Want het judaïsme en het christendom stellen de liefde voor de medemens boven alles. Liefde kunnen we vertalen als zich verantwoordelijk gedragen voor de Ander (de medemensen) en voor het Andere (de schepping of de natuur). Wie integendeel in naam van een religie mensen foltert of vermoordt, afvalligen en andersgelovigen haat is gegijzeld door de Satan.

Het gaat mij hier niet om bekering van de mensen. Wie het bestaan van God loochent kan zich best houden aan de fundamentele ethische normen. Waar het om gaat is dat we open staan voor een wijsheid 'die van elders komt’, waarbij de bijbel en vooral het evangelie een sublieme bron van wijsheid zijn, dat we ons bezinnen over de zin en het doel van ons leven of dat we gevolg geven aan de stem van ons geweten en aan het appel van de naasten om voor hen het goede te doen. Meer is niet nodig. Rituelen en erediensten mogen er zijn, op voorwaarde dat ze ons niet afleiden van onze ware roeping. Prachtige kathedralen zijn een goede zaak, op voorwaarde dat ze mensen uitnodigen om zich daar te komen bezinnen en niet uitsluitend beleefd worden als een toeristische trekpleister.

De mens is geroepen om Zijn schepping verder te zetten en te vervolmaken, want net als de ethiek is de schepping ons gegeven en niet door de mensen zelf verzonnen en gecreëerd. Wat betekent het feit dat de schepping ons is ’gegeven'? Ik zal het kort houden en mij hier beperken tot vier essentiële opdrachten:

1. Door een gezin te stichten wordt de schepping voortgezet en worden de ethiek of de essentiële normen en waarden overgedragen. Het gezinsleven zou in 2022 en daarna weer centraal moeten staan, waarbij huwelijkstrouw en de opvoeding van minstens twee kinderen het fundament zijn. Dit houdt geen verwijt in tegenover diegenen die niet huwen of geen kinderen wensen; ik leg alleen de nadruk op het wezenlijke want zonder kinderen sterft de mensheid uit.

2. Goed rentmeesterschap over de natuur, zodat wat vanaf ’de beginne’ goed was niet wordt vernietigd. Hier moet ieder mens zijn verantwoordelijkheid opnemen. Dus niets doen of niets kopen dat schade aan de natuur heeft veroorzaakt of kan veroorzaken, en dat is heel veel. In 2022 en daarna zullen we zeer sober moeten leren te leven; uiteindelijk zullen we dit ervaren als een enorme bevrijding uit de dwang van het consumentisme in al haar vormen, van entertainment tot hypes. In plaats van het Gouden Kalf komt de grote God van liefde weer in ons midden.

3. De schepping vervolmaken houdt in dat er geen mensen in mensonwaardige omstandigheden moeten leven. Economie is daarom niet bedoeld voor zelfverrijking, maar om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. Zoals blijkt uit de 'Parabel van de rijke jongeling’ moet wat we teveel hebben bestemd zijn voor de armen. Ik bedoel hiermee een rechtvaardige verdeling van de welvaart over de gehele wereld. Wie kan in gemoedsrust sterven bij de gedachte dat tijdens zijn leven zoveel mensen in bittere armoede moesten leven en zoveel kinderen geen gelukkige kindertijd hadden? We hebben hier te maken met de essentie van het christendom en dat is de reden geweest om de Blijde Boodschap van het christendom over de gehele wereld te verspreiden. Nu wordt dat neo-kolonialisme genoemd. Heel dom. Alles wat ik hier zeg is een pleidooi voor Europa om zijn roeping weer waar te maken. Het is gewoon een schande dat in de 21ste eeuw nog honderden miljoenen mensen in extreme armoede leven en kinderen geen goed onderwijs krijgen. Ik weet dat het enorm veel weerstand oproept, maar rijke mensen horen niet in een joods-christelijke beschaving. Dat de verschillen tussen rijk en arm de laatste jaren exponentieel zijn toegenomen is een schande en was in bijbelse tijden dè oorzaak van de Zondvloed. We weten dus wat ons te wachten staat. In 2022 en daarna zullen de armen waar ook ter wereld en de kinderen die zo weinig kansen krijgen om hun talenten te ontplooiene weten dat wij vanuit Europa er alles aan willen doen om hun lot te verbeteren. De soevereine staten van Europa moeten daarom sterke legers opbouwen om de armen en de verdrukten in de wereld te kunnen bevrijden van hun tirannen en uitbuiters. De moslims kunnen het lot van hun geloofsgenoten verbeteren als ze massaal terugkeren naar de landen van herkomst om daar bij te dragen aan de vrede, het welzijn en de welvaart.

4. Ik weet dat velen niets meer willen horen over God of over de religie. Daar trek ik mij niets van aan en herinner aan het eerste gebod uit de Bijbel: ’Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen’. Mensen die niet geloven, atheïstisch of agnostisch zijn geloven in elk geval in de vele afgoden van deze tijd (variëren van hypes, idolen tot de laatste gadgets, twitter, tik tok en alles wat de mensen betovert). Geloven in de ene God kan evengoed vervangen door de liefde voor de naasten absolute prioriteit te geven, want God is liefde en wie de naasten absoluut, dit is onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lieftheeft, die aanbidt de ene God. We kunnen daarom zeer gelovig zijn en God aanbidden zonder dat we het zelf weten of kunnen toegeven. Wat niet erg is.

Het gebod om de ene God te aanbidden is de enige weg om de apocalyps te voorkomen en om ons te bevrijden van alle ellende die ons nu al overkomt. Dit gebod betekent concreet dat we tijd vrijmaken voor God, nadenken over wat Hij van ons verwacht, bidden om Zijn genade opdat we het goede mogen doen. Die tijd is inderdaad de zondag die nu gewijd is aan de afgod van het consumentisme. In seculiere termen zouden we kunnen zeggen dat het niet zozeer gaat om geloven in God, maar om open te staan voor de zinvraag: Waarom en waartoe ben ik op de aarde? In 2022 en daarna zullen we weer in de kerken moeten samenkomen, ook samen met de ongelovigen, om ons te bezinnen over datgene waardoor we in waarheid leven.

Unknown 09.47.50

Wat ik hier heb geschreven zullen velen belachelijk vinden, totdat ze met de neus op de feiten worden gedrukt en het steeds erger wordt. Dat is vreemd want het gaat om vier opdrachten die van de 21ste eeuw de beste eeuw ooit kunnen maken. Ik zie voor mij een toekomstige wereld zonder industrie, schone lucht, ecologische landbouw, gezond voedsel voor iedereen, netwerken van solidariteit om hulp te bieden waar het nodig is, met mensen die houden van het land van hun voorouders, de landschappen van weleer herstellen en die het fijn vinden om bij elkaar te zijn in het gezin, de bredere familie, de buurt en het land dat ze samen opbouwen.

andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2024