https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Europa’s toekomst

Verantwoording: Er worden in onze tijd duizenden miljarden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl honderden miljoenen kinderen geen of slecht onderwijs kunnen volgen zodat zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Er wordt ook ontzettend onverantwoord omgegaan met onze planeet, waardoor de nieuwe generaties het erg moeilijk zullen hebben. Dit alles vereist een andere manier van denken en leven. Ik zoek hier een antwoord op.

Een voorproefje van onze toekomst: https://www.bild.de/video/clip/video/uebergriffe-in-mailand-silvester-mob-attackiert-deutsche-studentinnen-78796720,auto=true.bild.html#skip-nav

vrijdag 24 juli 2020: Als mijn voorstellen en adviezen niet worden gevolgd, dan wordt Europa op korte termijn een hel; dan wordt de 21ste eeuw een herhaling van de verschrikkingen van de 20ste eeuw.

In veel teksten op deze website en op ThePostOnline heb ik duidelijk gemaakt wat we ons in Europa als doel moeten stellen. Europa moet eerst en vooral worden uitgeroepen als een joods-christelijke beschaving. De joods-christelijke ethiek, - dit wordt beschreven in de Tien Geboden en in de Bergrede -, is het fundament van de wetgeving, de politiek, de economie en de sociale omgang. Hierin is uiteraard plaats voor humanisten en atheïsten die opgegroeid zijn in de Europese beschaving.

Europa moet een confederatie worden van soevereine staten. Rusland en Israël maken er deel van uit. Dit wordt het nieuwe wereldrijk als voorbeeld van beschaving voor de gehele wereld.

Alle immigranten die niet afkomstig zijn uit Europa, en hun nakomelingen, keren terug naar de landen van herkomst. Daar zullen ze streven naar de opbouw van die landen, met solidaire steun vanuit Europa. Dit is de enige weg om vrede, welzijn en welvaart in de islamitische landen en in zwart Afrika te realiseren.

We gaan snel naar deze ontwikkelingen. Er komt een extreme recessie met zeer hoge werkloosheid, de gevolgen van de klimaatverandering worden onbeheersbaar, nieuwe pandemieën leiden tot radeloosheid. De mensen van goede wil zullen er alles aan doen om het Kwaad te weren. Dan zal voor iedereen duidelijk worden dat wat ik voorstel de enige weg is om het Kwaad geen kans te geven. Uiteindelijk zal de 21ste de beste eeuw ooit worden, maar dan moet wel naar mij worden geluisterd.

Prognose voor 2020-2025

Aannames en consequenties

1. De overgrote meerderheid van de mensen van gelijk welk ras, volk, etnische groep of religie is van goede wil, wil in vrede leven, werkt hard voor het gezin en is solidair met andere mensen.

2. De talenten en de intelligentie zijn gelijk verdeeld over alle rassen en etnische groepen. Als er verschillen zijn in prestaties en ontwikkeling, dan is dit te wijten aan historische, religieuze, politieke, economische en pedagogische omstandigheden.

Consequentie: uit de aannames 1 en 2 volgt dat in elk land en elk continent de bevolking de capaciteiten heeft om vrede, welzijn en welvaart te creëren.

3. Onderwijs bepaalt of een land toekomst heeft. In Zuid-Afrika is bijna 80 procent van de tienjarigen nagenoeg analfabeet en 60 procent van de elfjarigen kan geen gehele getallen optellen of aftrekken. In de rest van Afrika en in landen van het Midden-Oosten is de situatie nog dramatischer.

4. In Afrika en het Midden-Oosten ligt een enorm potentieel aan talenten dat, vooral bij meisjes, nog niet is ontgonnen.

Consequentie: het zal nog minstens drie generaties duren vooraleer Afrika en het Midden-Oosten een menswaardig welvaartspeil bereikt zullen hebben, met een bevolking die aan haar eigen behoeften kan voldoen. Gezien het lage opleidingspeil van de bevolking is het helaas, vanuit economisch oogpunt, onzinnig om in deze landen te investeren. Bij ontwikkelingssamenwerking moet prioriteit worden gegeven aan verbetering van het onderwijs, te beginnen met de basisscholen.

5. Menselijk gedrag wordt tegelijkertijd biologisch en rationeel bepaald. De driften en het overlevingsinstinct zijn biologische krachten die in bepaalde omstandigheden onbeheersbaar worden. Vandaar dat militairen die als burgers zich redelijk gedragen, onder extreme omstandigheden tot oorlogsmisdaden in staat zijn. Ook een gehele bevolking kan door deze krachten worden opgezweept. „Men kent de menselijke geest niet goed als wordt vergeten dat ten gevolge van fanatisme het volk tot alles in staat is” (Voltaire).

6. Het ziet er naar uit dat grote dreigingen op ons afkomen. De gevolgen van de klimaatverandering, de onhoudbaarheid van de eindeloze economische groei, de niet te beheersen schuldenlast, de religieuze en politieke radicalisering, het internationaal opererend terroristisch netwerk en andere ontwikkelingen die nog niet zichtbaar zijn, zullen biologische krachten doen ontvlammen.

7. De verschillen tussen rijk en arm zullen in tijden van toenemende spanningen en voedseltekorten tot opstanden leiden. De Gele Hesjes zijn er een voorteken van. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld bezit 10 procent van de bevolking 95 procent van alle rijkdom. Dezelfde verhouding geldt voor zeer veel landen, vooral ook ontwikkelingslanden.

Consequentie: we gaan regelrecht naar een periode van fanatisme, omdat heilloze ontwikkelingen zullen escaleren en een opeenstapeling van spanningen waarschijnlijk is. Opnieuw een teken aan de wand (juli 2019): nog nooit is zoveel gereisd met het vliegtuig; in China zijn er 20 nieuwe vliegvelden in aanbouw. De mensen trekken zich niets aan van de zorgen over het klimaat, ondanks de dringende waarschuwingen. Zo lang kan het niet meer duren vooraleer dit escaleert..

8. Bij escalatie van de spanningen wordt de bevolking verdeeld in ’wij’ en ’zij’. Minderheden of groepen die zich van de rest onderscheiden, worden de zondebok. De mensen vallen terug op diegenen met wie zij zich verbonden weten. Verbondenheid creëert een gevoel van veiligheid. Eendracht maakt macht.

9. Nationalisme lijkt een mondiale beweging te worden. Overal zijn nationalistische politieke partijen aan de winnende hand. Deze beweging wordt veroorzaakt doordat het volk aanvoelt dat de krachten moeten worden gebundeld om reeds zichtbare dreigingen aan te kunnen.

Consequentie: als het zal gaan om een strijd om te overleven, komt er een einde aan de multiculturele samenleving. Miljoenen vluchten of worden weggejaagd naar de landen van herkomst.

10. Om een einde te kunnen maken aan het geweld, de raciale spanningen, de burgeroorlogen, het terrorisme en de hebzucht van de bezittende klasse kan alleen een ethische beweging een tegenkracht vormen.

11. Het jodendom en daarna het christendom hebben de hoogste ethiek in de wereld gebracht. De ethiek van het Westen die zijn oorsprong heeft in het christendom en daarna het humanisme en de democratie van de seculiere staat heeft gefundeerd, is een baken van hoop voor de mensheid. Deze ethiek wordt gekenmerkt door verantwoordelijkheid voor de Ander, onafhankelijk van zijn kenmerken of afkomst, en door het besef van persoonlijke schuld voor de eigen tekortkomingen. 

12. De materiële en de zintuiglijk waarneembare wereld is het domein van de strijd voor het eigenbelang. „Zijn is oorlog”(Levinas). De spirituele wereld is het domein van de ethiek. „Van gene zijde van het Zijn, komt het appel tot verantwoordelijkheid”. Na alle ellende die ons te wachten staat, zal dit appel de mensen weer aanspreken. Vooral een hernieuwd Europa zal zich opnieuw bewust worden van zijn ethische verantwoordelijkheid.

13. Bij dit appel zullen de immigranten die uit Europa naar de landen van herkomst massaal zijn teruggekeerd, in die landen vrede, welzijn en welvaart verwezenlijken. Zij zullen hun landgenoten helpen om hun talenten te ontplooien zodat het enorme potentieel van die landen tot bloei kan komen.

Consequentie: de mensheid moet terug op de weg van de ethiek worden geleid. Europa zal hierbij een cruciale en onmisbare rol spelen, op voorwaarde dat Europa haar ethiek kan behouden. Dit laatste betekent dat Europa een confederatie moet zijn van nationale staten, elk met een bevolking die een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur, normen en waarden deelt. Dit Europa zal een voorbeeld zijn voor de gehele wereld en andere volkeren en etnische groepen inspireren en solidair ondersteunen om in de landen van herkomst een menswaardige samenleving op te bouwen.

Rusland en Israël maken deel uit van de Europese Confederatie. Zodra in het Midden-Oosten vrede, welzijn en welvaart in zicht komt, zal een alliantie tot stand komen tussen Europa en de islamitische landen. Dit vormt een nieuwe wereldmacht die de ethiek in de internationale verhoudingen zal bewaken.

Wat hierboven staat is in feite een herhaling van de Toren van Babel en van de Zondvloed. In Babel kwamen alle volkeren samen om een eenheid te vormen; dit leidde tot chaos en iedereen keerde terug naar de landen van oorsprong. De Zondvloed was een gevolg van het onverantwoordelijk gedrag van de mensheid. Noach werd gered: hij had een gezin en was een rechtvaardig mens (zie de volgende links: De EU bouwt een Toren van Babel en De Zondvloed komt eraan )

[ Deze tekst en andere bijdragen in deze website zijn bedoeld voor een al of niet nabije toekomst. De meeste mensen die nu leven zullen wat ik schrijf, onzin vinden. Dit laatste doet mij niks; het is een kwestie van afwachten. Blijft alles bij het oude, prima. Escaleert het, dan wordt werkelijkheid wat hierboven staat. Ik denk dat in dit geval een staatsgreep noodzakelijk zal zijn. In elk land neemt de politie samen met het leger de macht, om de noodzakelijke maatregelen te nemen > zie mijn tekst over een staatsgreep in Frankrijk]

In feite is de Derde Wereldoorlog al aan de gang, bijvoorbeeld in cyberspace. Als het geweld echt uitbreekt, wie zal dan de vrede op tijd kunnen herstellen? Wie zal een onherstelbare en massale vernietiging van leven en van cultureel erfgoed kunnen voorkomen? Mijn stelling is dat de vrede alleen bereikt zal kunnen worden door mensen die strak vasthouden aan enkele principes waarop menselijke verbondenheid en solidariteit berust. Ik denk hierbij aan de volgende principes: 

(1) Iedereen keert terug naar het land waar zijn voorouders woonden, onder mensen die dezelfde fundamentele normen en waarden delen, die kunnen trots zijn op wat zij in hun eigen cultuur hebben opgebouwd, die trots zijn op de eeuwen geschiedenis die ze met elkaar delen en die houden van hun streek en land.

(2) het gewone gezin, de bredere familie en de buurt vormen de hoeksteen van de samenleving en het platform voor onderlinge solidariteit.

(3) elk dorp, elke stad, elke regio en elk land worden in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend voor de voeding en andere basale behoeften.

Als de dreiging te groot wordt en gezien het wapenarsenaal dat in de wereld ligt verspreid, zal het leger en de politie moeten ingrijpen om de veiligheid van de burgers en het voortbestaan van de Europese, islamitische en andere beschavingen te verzekeren. Een staatsgreep van leger en politie zal dan onvermijdelijk zijn.

991516037116248 med hr

referentie: Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) 

zie ook: Vrede dankzij een Europese Confederatie met Rusland

zie ook teksten over een hernieuwd Europa

vervolgteksten:   © Juliaan Van Acker 2023