https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Wat staat ons te wachten in de 21ste eeuw?

In de 21ste eeuw zullen we de overgang meemaken van het post-industriële en informatietijdperk naar een spiritueel tijdperk

Wijsheid die ons kan leiden

Religie wekt tegenwoordig weerstand op. Prioriteit wordt gegeven aan rationeel denken, wars van bijgeloof en magisch denken. Dat is te begrijpen want de mens heeft zich op die manier bevrijd van dogma’s. Het is echter de vraag of we werkelijk vrij zijn geworden en of we niet leven onder de dwang van nieuwe dogma's.

In plaats van te verwijzen naar religie, naar het bestaan van God of naar de waarheid van de Kerk, stel ik voor de boodschap van de bijbel te zien als een bron van wijsheid die de wereld menswaardig maakt. De Tien Geboden en het Evangelie roepen de mensen op het meest zinvolle in een mensenleven prioriteit te geven. In plaats van te zeggen te geloven in de ene God en de Dag des Heren te eren, zouden we in meer moderne bewoordingen kunnen zeggen aandacht te besteden aan wat er werkelijk toe doet in een mensenleven en minstens één dag in de week te besteden aan bezinning en niet aan werken en materiële beslommeringen. Nu lijkt de ene God vervangen te zijn door de Mammon of door de almachtige informatietechnologie en we leven in een dolgedraaide maatschappij waar een strijd geleverd moet worden voor een moment van stilte en bezinning. 

Van andere bijbelse wijsheden of geboden ligt het voor de hand dat ze wezenlijk zijn voor het eigen en andermans geluk. Bijvoorbeeld: goed zorgen voor de ouders, niet lasteren, niet liegen, niet stelen, niet doden, andermans bezit niet begeren, slechts seks hebben met wie men getrouwd is en zijn naasten liefhebben op een onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke wijze. En wat te denken van de evangelische gedachte dat de rijke zijn rijkdom moet verdelen onder de armen?   

Ik denk dat een mens die in eer en geweten nadenkt, de bovenstaande bijbelse wijsheden als het hoogste en meeste waardevolle zal aanvaarden.

Alhoewel de overgrote meerderheid van de mensen, van gelijk welk ras of levensbeschouwing, van goede wil is en solidair wil zijn met de naasten, is de mensheid ook in de 21ste eeuw betoverd door afgoden. God is vervangen door de consumptie en de techniek. De techniek maakt de mens zogenaamd almachtig zodat hij zichzelf god waant. De morele voorschriften worden, bijvoorbeeld in de politiek, de economie en de sociale media, alles behalve nageleefd. De seksuele moraal is ver te zoeken, althans bij diegenen die als idolen of als influencers worden gezien.

We leven nu onder de dwang van economische dogma’s en van het dogma van de individuele vrijheid. Met de huidige techniek zouden we mogen verwachten dat de mensen nu minder moeten gaan werken en meer tijd kunnen besteden aan de sociale relaties; het tegendeel is echter het geval. Door de nieuwe goden staan we meer en meer onder druk. Voor veel werknemers lijkt hun leven op slavernij. Ouders hebben niet meer de tijd hun kinderen zelf op te voeden.

Het negeren van de bijbelse wijsheid put de planeet Aarde uit en velen zijn het slachtoffer van het egoïsme van wie de macht heeft. Duizenden miljarden worden jaarlijks besteed aan bewapening om de economische belangen veilig te stellen. De mensheid is in de ban van afgoden die de wereld tot een hel kunnen maken. De actuele ontwikkelingen zijn alles behalve hoopgevend.

In de vele teksten van deze website en in mijn gratis e-book „Onoprechte goedmenenden’ zoek ik naar een antwoord op de vraag hoe een zinvol leven te leiden dat hoop kan geven aan de mensheid. Zie in eerste instantie de tekst ’De gelouterde wereld’, waarin ik een aantal concrete voorstellen doe om aan de waanzin te ontkomen.


Een niet meer zo onwaarschijnlijk scenario

Welke maatregelen moeten worden genomen indien we in een fase treden waarin slechts voor de oorspronkelijke autochtone bevolking voldoende voedsel is? Wat zal er gebeuren als door de economische malaise een meerderheid in diepe armoede vervalt? Hoe zal de autochtone bevolking reageren indien we zo’n fase ingaan?

Het lijkt mij zinvol om na te denken over deze vragen. Zo onwaarschijnlijk is dit scenario niet. De eerste twee vragen kunnen niet los worden gezien van de laatste: de realiteit is dat onder de bevolking in die omstandigheden biologische krachten losbarsten. Het gaat om overleven. Dit wordt een strijd van allen tegen allen. De staat staat vrij machteloos tegenover deze krachten en kan door de winnende of grootste partij worden overgenomen. Het is niet ondenkbaar dat bij extreme omstandigheden een staatsgreep zal volgen. Waar het mij hier om gaat is hoe we onze ethische principes kunnen handhaven, zonder ons iets wijs te maken en zonder illusies over de menselijke aard.

Eerst overleven, pas dan kunnen we nadenken over ethiek. In de extreme omstandigheden zoals hier bedoeld, zullen stemmen opgaan om al diegenen die niet horen in Europa weg te sturen naar de landen van herkomst. Slechts wie hier al vijf generaties of meer woont, zal het recht hebben te blijven. Elk volk is verantwoordelijk voor het eigen land of het land van herkomst. In Europa zullen we proberen de voedselproductie nog te verbeteren. Gebieden waar een langdurige droogte heerst worden vruchtbaar bemaakt door nieuwe landbouwtechnieken en aangepaste gewassen. Zodra er een overschot is, worden andere landen hiermee geholpen. Je moet eerst jouw eigen huis op orde hebben alvorens de wereld tegemoet te treden.

De psychische gezondheid van de hele mensheid is in gevaar

Je hoeft een doemdenker te zijn om te zien wat er gaande is in de wereld van vandaag. We zitten gevangen in een vicieuze cirkel van steeds meer bewapening, waaraan elk jaar wereldwijd tweeduizend miljard worden uitgegeven. Dit is een absolute schande waarbij we ons nooit mogen neerleggen. Die tweeduizend miljard zou besteed moeten worden aan verbetering van ellendige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld betere zorg alhier en goed onderwijs in ontwikkelingslanden.

Ondanks alle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn we er niet wijzer op geworden. Er woeden nog steeds oorlogen. Honderden miljoenen mensen leven in extreme armoede. Honderden miljoenen kinderen ontberen goed onderwijs om hun talenten te ontplooien. Miljoenen vluchtelingen zitten in een uitzichtloze situatie. 

Een andere vicieuze cirkel waaruit we vooralsnog niet weten te ontsnappen is de destructie van de natuur, de uitputtingsslag van de planeet, de aanslag op de biodiversiteit, de vreselijke luchtvervuiling. 

Er is ook nog de gekte van een doorgeslagen genderideologie waarbij jonge kinderen en pubers zodanig worden geïndoctrineerd dat ze gaan twijfelen over de geslachtsverschillen. 

Tenslotte is een nieuw soort racisme ontstaan waarbij de blanken het moeten ontgelden, terwijl zij sinds de Grieken de meest menswaardige beschaving hebben gecreëerd. Dit alles leidt tot een algemene, mondiale waanzin waarbij het meest voor de hand liggende wordt verdrongen. Dit laatste is gevaarlijk omdat het de psychische gezondheid van de gehele mensheid ondermijnt.

Er is een oplossing

We beschikken nochtans over de mogelijkheden om van de wereld een aard paradijs te maken. Vooral in het Westen hebben de mensen het erg goed. Daar heerst democratie, is er weinig corruptie, leven de mensen relatief veilig, hebben vrouwen gelijke rechten, is het onderwijs uitstekend en zijn er goede sociale en medische voorzieningen. Het kan altijd beter en er worden vaak fouten gemaakt en toch wil de hele wereld als het ware naar het Westen emigreren.

Ik heb een voorstel om uit de vicieuze cirkels te geraken en om goed voorbereid te zijn op de geweldige uitdagingen in deze eeuw. We moeten evolueren naar een spiritueel tijdperk waarin de zinvraag weer centraal wordt. De schepping heeft een zin en als we dat voor ogen houden zullen de mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, voor mensen ver weg en voor de toekomstige generaties. Dan ziet elke burger het als zijn plicht zich voor het land van zijn voorouders in te zetten, komt er waar nodig solidariteit op gang met mensen die het moeilijk hebben en is er goed rentmeesterschap over de planeet aarde. Het spiritueel tijdperk betekent het einde van de consumptiemaatschappij, want de mensen zullen sober leven en vooral aandacht besteden aan de zorg voor elkaar. Uiteindelijke zullen de mensen veel gelukkiger zijn omdat ieder mens een zinvoller leven kan leiden en ieder mens weet dat er anderen zijn die om hem geven.

images

Het spiritueel tijdperk betekent dat de individuen zich laten leiden door de ethiek in plaats van zich te laten leiden door politici die hebben gefaald. De traditionele politiek heeft geleid tot de puinhoop waarin we zijn terechtgekomen. Zich laten leiden door de ethiek is wat de profeet Ezechiël (34:1-11) heeft gezegd: de schapen werden geleid door herders die niet om hen gaven en uit waren op eigen profijt; daarom heeft God (lees: de ethiek) het van die herders overgenomen.

Ofwel gaan we in de 21ste eeuw naar een door de mensen veroorzaakte apocalyps, ofwel creëren we een nieuwe Hof van Eden, met mooie landschappen, een bloeiende natuur en mensen die het goed met elkaar hebben.

Enkele teksten die een en ander verder verduidelijken:

Over de Zondvloed

Over de Toren van Babel

Over de globalisering en de multiculturele samenleving

andere teksten over mijn visie:


   © Juliaan Van Acker 2024