https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Wat staat ons te wachten in de 21ste eeuw?

We zitten in een situatie die vergelijkbaar is met de wereld ten tijde van de Toren van Babel en de Zondvloed. Alle volkeren zullen teruggaan naar de landen van herkomst en het gezinsleven krijgt terug een centrale plaats.

Je hoeft een doemdenker te zijn om te zien wat er gaande is in de wereld van vandaag. We zitten gevangen in de vicieuze cirkel van steeds meer bewapening, waaraan elk jaar duizenden miljarden worden uitgegeven. Ondanks alle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn we er niet wijzer op geworden. Er woeden nog steeds oorlogen. Honderden miljoenen mensen leven in extreme armoede. Honderden miljoenen kinderen ontberen goed onderwijs om hun talenten te ontplooien. Miljoenen vluchtelingen zitten in een uitzichtloze situatie. Een andere vicieuze cirkel waaruit we vooralsnog niet weten te ontsnappen is de destructie van de natuur, de uitputtingsslag van de planeet, de aanslag op de biodiversiteit, de vreselijke luchtvervuiling.

We beschikken nochtans over de mogelijkheden om van de wereld een aard paradijs te maken. Vooral in het Westen hebben de mensen het erg goed. Daar heerst democratie, is er weinig corruptie, leven de mensen relatief veilig, is het onderwijs uitstekend en zijn er goede sociale en medische voorzieningen. De hele wereld wil als het ware naar het Westen emigreren.

Ik heb een voorstel om uit de vicieuze cirkels te geraken. We moeten evolueren naar een spiritueel tijdperk waarin de zinvraag weer centraal wordt. De schepping heeft een zin en als we dat voor ogen houden zullen de mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, voor mensen ver weg en voor de toekomstige generaties. Dan ziet elke burger het als zijn plicht zich voor het land van zijn voorouders in te zetten, komt er waar nodig solidariteit op gang met mensen die het moeilijk hebben en is er goed rentmeesterschap over de planeet aarde.

images

Ofwel gaan we in de 21ste eeuw naar een door de mensen veroorzaakte apocalyps, ofwel creëren we een nieuwe Hof van Eden, met mooie landschappen, een bloeiende natuur en mensen die het goed met elkaar hebben.

meer hierover hieronder en in de  kanttekeningen wordt mijn visie de komende maanden verder ontwikkeld

Komt er in de 21ste eeuw een herhaling van de tien plagen van Egypte?

De hedendaagse mens is niet in staat in zijn denken door te breken naar de waarheid. Hij zit gevangen in het natuurwetenschappelijk denken. Dit denken is allesoverheersend geworden dankzij de fantastische wetenschappelijke en technologische verwezenlijkingen. Dit geeft de moderne mens een gevoel van almacht. Hij ’gelooft’ dat alles via wetenschappelijk onderzoek en technologie beheerst kan worden.

Dit gevoel van bijna ’goddelijke’ almacht is onterecht om twee redenen:

(1) elke mens gaat dood. Omdat dit niet strookt met het gevoel van almacht wordt de moderne tijd gekenmerkt, - sterk in tegenstelling tot vroeger tijden of tot niet-technologische samenlevingen -, door  zo goed als mogelijk verdringen van de dood;

(2) de wetenschappen en de technologie hebben geleid tot de productie van massavernietigingswapens en tot destructie van de planeet en de biodiversiteit. De dreiging van een kernoorlog is meer dan ooit aanwezig. De gevolgen van de klimaatverandering worden meer en meer catastrofaal.

Door de betovering van de moderne  mens door wetenschap en techniek werd God dood verklaard. Dit is uniek in de menselijke geschiedenis. De mensen hebben altijd geloofd in goden. Onze voorouders geloofden in de ene God die de eeuwige waarheid aan ons heeft geopenbaard.

Volgens mij is er naast de rede ook de wijsheid die zegt dat God bestaat en een appel op ons doet (of tenminste dat er een hogere kracht is die oorzaak is van al het bestaande en een bedoeling had met de schepping). Bij deze aanname en op grond van wat de Bijbel ons zegt, onder andere over de tien plagen in Egypte, kunnen we het volgende stellen:

In de 21ste eeuw grijpt God opnieuw in. Dat gebeurt via de plagen die op ons afkomen en steeds dreigender gaan worden. Het is niet de bedoeling dat de mens uit angst weer in God gaat geloven. Het doel is de mensen bewust te maken van hun beperkingen, van de vernielingen die ze aanbrengen en van de aanwezigheid van de Schepper die met Zijn schepping een bedoeling had. Het is aan de mens om de schepping verder te zetten (’Gaat en vermenigvuldigt u’) en te vervolmaken. 

Wat betekent dit concreet:

1. Het gezin is het meest waardevolle. Het voortbestaan van de mensheid en dus van de schepping zoals dit door God is bedoeld, is er afhankelijk van. Moederschap en vaderschap in een gezin waar de ouders trouw zijn aan elkaar en waar onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk voor elkaar wordt gezorgd, vormen de hoeksteen van de schepping. In het gezin wordt het fundament gelegd voor de liefde voor de naaste en dus voor een betere, meer vervolmaakte wereld.

In de vervolmaakte wereld leven de mensen in familieverband en de kinderen eren hun ouders hun leven lang. Iedereen blijft wonen en werken in de omgeving van de mensen met wie men is verbonden en voor wie men zorg draagt.

2. Elk volk en etnische groep keert terug naar het land van de voorouders. Zijn in het gezin of in de familie meerdere volkeren of etnische groepen vertegenwoordigd, dan wordt een keuze gemaakt. Elk volk zorgt voor het goed beheer van het eigen soevereine land en goed rentmeesterschap over de natuur.

3. Eretz Israël is het door God aan de joden beloofde land. De moslims en de christenen vertrekken uit dit land. Joden uit de gehele wereld komen zich daar vestigen. De tempel wordt herbouwd. 

Slechts als deze drie voorwaarden vervuld zijn, komt er een einde aan de plagen, gaan we niet naar een door de mensen veroorzaakte apocalyps en komt er vrede en welzijn voor alle mensen die van goede wil zijn, overal op aarde. Blijven we doorgaan met de globalisering en de multiculturele samenlevingen, dan zullen de plagen ondraaglijk worden. Keren de moslims niet terug naar de landen van herkomst, dan blijft de ellende in de islamitische landen voortduren,  moorden ze elkaar verder uit en vernielen ze nog meer het erfgoed van hun voorouders. God straft diegenen die Zijn schepping niet vervolmaken of nog meer vernietigen.

Aangezien het vooralsnog niet naar uitziet dat de mensen gehoor zullen geven aan hun roeping, zoals in de bijbel geopenbaard, moeten we steeds ergere plagen verwachten. De moslims zullen zwaar gestraft worden. De mensheid zal gedecimeerd worden door kernoorlogen, pandemieën of plagen waar we nu nog geen idee van hebben. 

Dit alles kan vermeden worden als de drie bovenstaande richtlijnen massaal worden opgevolgd.

Vervolg op deze tekst: Kanttekeningen

Bovenstaande tekst is mijn eindconclusie op basis van mijn boek: ’Europa’s jihad voor behoud beschaving’.

Enkele teksten die een en ander verder verduidelijken:

Over de Zondvloed

Over de Toren van Babel

Over de globalisering en de multiculturele samenleving


Eerste versie donderdag 5 mei 2022 (laatste update 23 mei 2022)


   © Juliaan Van Acker 2022