https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Wat staat ons te wachten in de 21ste eeuw?

We zitten in een situatie die vergelijkbaar is met de wereld ten tijde van de Toren van Babel en de Zondvloed. Om de ondergang te voorkomen zullen alle volkeren teruggaan naar de landen van herkomst en het gezinsleven krijgt terug een centrale plaats.

Verantwoording: Er worden in onze tijd duizenden miljarden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl honderden miljoenen kinderen geen of slecht onderwijs kunnen volgen zodat zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Er wordt ook ontzettend onverantwoord omgegaan met onze planeet, waardoor de nieuwe generaties het erg moeilijk zullen hebben. Dit alles vereist een andere manier van denken en leven. Ik zoek hier een antwoord op.

Een niet meer zo onwaarschijnlijk scenario

Welke maatregelen moeten worden genomen indien we in een fase treden waarin slechts voor de oorspronkelijke autochtone bevolking voldoende voedsel is? Hoe zal de autochtone bevolking reageren indien we zo’n fase ingaan?

Het lijkt mij zinvol om na te denken over deze twee vragen. Zo onwaarschijnlijk is dit scenario niet. De eerste vraag kan niet los worden gezien van de tweede: de realiteit is dat onder de bevolking in die omstandigheden biologische krachten losbarsten. Het gaat om overleven. Dit wordt een strijd van allen tegen allen. De staat is machteloos tegenover deze krachten en kan door de winnende of grootste partij worden overgenomen. Het is niet ondenkbaar dat bij extreme omstandigheden een staatsgreep zal volgen. Waar het mij hier om gaat is hoe we onze ethische principes kunnen handhaven, zonder ons iets wijs te maken en zonder illusies over de menselijke aard.

Eerst overleven, pas dan kunnen we nadenken over ethiek. In de extreme omstandigheden zoals hier bedoeld, zullen stemmen opgaan om al diegenen die niet horen in Europa weg te sturen naar de landen van herkomst. Slechts wie hier al vijf generaties of meer woont, zal het recht hebben te blijven. Elk volk is verantwoordelijk voor het eigen land of het land van herkomst. In Europa proberen we de voedselproductie te verbeteren. Zodra er een overschot is, worden andere landen hiermee geholpen. Je moet eerst jouw eigen huis op orde hebben alvorens de wereld tegemoet te treden.

De psychische gezondheid van de hele mensheid is in gevaar

Je hoeft een doemdenker te zijn om te zien wat er gaande is in de wereld van vandaag. We zitten gevangen in een vicieuze cirkel van steeds meer bewapening, waaraan elk jaar wereldwijd tweeduizend miljard worden uitgegeven. Dit is een absolute schande waarbij we ons nooit mogen neerleggen. Die tweeduiznde miljard zou besteed moeten worden aan verbetering van ellendige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld betere zorg alhier en goed onderwijs in ontwikkelingslanden.

Ondanks alle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn we er niet wijzer op geworden. Er woeden nog steeds oorlogen. Honderden miljoenen mensen leven in extreme armoede. Honderden miljoenen kinderen ontberen goed onderwijs om hun talenten te ontplooien. Miljoenen vluchtelingen zitten in een uitzichtloze situatie. 

Een andere vicieuze cirkel waaruit we vooralsnog niet weten te ontsnappen is de destructie van de natuur, de uitputtingsslag van de planeet, de aanslag op de biodiversiteit, de vreselijke luchtvervuiling. 

Er is ook nog de gekte van een doorgeslagen genderideologie waarbij jonge kinderen en pubers zodanig worden geïndoctrineerd dat ze gaan twijfelen over de geslachtsverschillen. 

Tenslotte is een nieuw soort racisme ontstaan waarbij de blanken het moeten ontgelden, terwijl zij sinds de Grieken de meest menswaardige beschaving hebben gecreëerd. Dit alles leidt tot een algemene, mondiale waanzin waarbij het meest voor de hand liggende wordt verdrongen. Dit laatste is gevaarlijk omdat het de psychische gezondheid van de gehele mensheid ondermijnt.

Er is een oplossing

We beschikken nochtans over de mogelijkheden om van de wereld een aard paradijs te maken. Vooral in het Westen hebben de mensen het erg goed. Daar heerst democratie, is er weinig corruptie, leven de mensen relatief veilig, hebben vrouwen gelijke rechten, is het onderwijs uitstekend en zijn er goede sociale en medische voorzieningen. Het kan altijd beter en er worden vaak fouten gemaakt en toch wil de hele wereld als het ware naar het Westen emigreren.

Ik heb een voorstel om uit de vicieuze cirkels te geraken en om goed voorbereid te zijn op de geweldige uitdagingen in deze eeuw. We moeten evolueren naar een spiritueel tijdperk waarin de zinvraag weer centraal wordt. De schepping heeft een zin en als we dat voor ogen houden zullen de mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, voor mensen ver weg en voor de toekomstige generaties. Dan ziet elke burger het als zijn plicht zich voor het land van zijn voorouders in te zetten, komt er waar nodig solidariteit op gang met mensen die het moeilijk hebben en is er goed rentmeesterschap over de planeet aarde.

Het spiritueel tijdperk betekent dat de individuen zich laten leiden door de ethiek in plaats van zich te laten leiden door politici die hebben gefaald. De traditionele politiek heeft geleid tot de puinhoop waarin we zijn terechtgekomen. Zich laten leiden door de ethiek is wat de profeet Ezechiël (34:1-11) heeft gezegd: de schapen werden geleid door herders die niet om hen gaven en uit waren op eigen profijt; daarom heeft God (lees: de ethiek) het van die herders overgenomen.

images

Ofwel gaan we in de 21ste eeuw naar een door de mensen veroorzaakte apocalyps, ofwel creëren we een nieuwe Hof van Eden, met mooie landschappen, een bloeiende natuur en mensen die het goed met elkaar hebben.

Enkele teksten die een en ander verder verduidelijken:

Over de Zondvloed

Over de Toren van Babel

Over de globalisering en de multiculturele samenleving

andere teksten over mijn visie:


   © Juliaan Van Acker 2022