https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De Zondvloed was het gevolg van de vervaging van de geslachtsverschillen

images

nieuw: Therapie voor een gestoorde samenleving: Handleiding voor wanneer de hel losbreekt

Hoe kunnen de nodige veranderingen in de wereldgemeenschap tot stand komen zonder bevolkingsgroepen te kwetsen, zonder mensen te vernederen, zonder racisme en zonder discriminatie? En hoe kunnen we tegelijkertijd er zorg voor dragen dat diegenen die mensen kwetsen, vernederen of kwaad willen doen, een halt worden toegeroepen en als dit gebeurt dan ook gesanctioneerd worden?

Met andere woorden: ondanks mijn pleidooi voor een moslimvrij Europa, neem ik niet als uitgangspunt een negatief standpunt over de moslims. Dit pleidooi vloeit voort uit wat ik zie, namelijk een onverenigbaarheid van de islam met de Europese beschaving, waardoor integratie van de moslims in onze cultuur onmogelijk is en ook door hen zelf niet gewenst wordt. Dit kan niet anders dan leiden tot eindeloze botsingen, terreur, aanslagen.

Als de moslims zo massaal aanwezig blijven en hun aantal blijft groeien als er niets verandert, dan zal er deze eeuw ontzettend veel leed zijn. Het alternatief dat ik voorstel kan van deze eeuw de beste eeuw ooit maken.

Maar ik ben een roepende in de woestijn. De schreeuwers van rechts en de naïeve idealisten van links zetten de toon, waardoor een ander geluid niet wordt gehoord of verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb daarom de indruk dat geen discussie kan worden gevoerd, omdat dialoog onmogelijk wordt gemaakt. Daarenboven wordt de publieke opinie gemanipuleerd door het grote geld. Het onderscheid tussen fake news en de ware feiten of ontwikkelingen kan nauwelijks nog worden gemaakt. De waarheid zelf is moeilijk te achterhalen, omdat de begrippen zo verschillend worden geïnterpreteerd. Vooral in een multiculturele samenleving heerst een enorme spraakverwarring, ondermeer omdat elke cultuur haar eigen invulling heeft aan de woorden en begrippen.

Dit laatste leidt ons tot de gedachte van de Toren van Babel. Ik nodig de lezer uit om de bijbel nu even niet als een religieus boek te beschouwen, maar als een boek dat wijsheden bevat die in de loop van duizenden jaren menselijke geschiedenis werden opgebouwd. De Toren van Babel symboliseert het streven van de mensen om van de mensheid één volk met één taal te maken, zodat "niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zou zijn". Dat streven is tot mislukking gedoemd; uiteindelijk ontstaat een totale spraakverwarring en de mensen verspreiden zich opnieuw in onderscheiden groepen. Ook het verhaal van de Zondvloed bevat een wijsheid die altijd geldig blijft: de mensheid werd nagenoeg geheel vernietigd omwille van de onrechtvaardigheid en omdat het onderscheid tussen man en vrouw steeds vager werd. Er was machtsmisbruik, dominantie en vernedering. In de Ark kwamen de overlevenden: een ouderpaar met hun kinderen en van alle reine dieren een mannetje en een wijfje.

We zijn terug bezig met een Toren van Babel en de oorzaken van de Zondvloed zijn weeral volop aanwezig. De volgende ontwikkelingen zijn zorgelijk:

- het streven naar multiculturele samenlevingen met mensen die elkaar niet begrijpen en bij toenemende spanningen elkaar naar het leven zullen staan

- het ontstaan van een kosmopolitische ’elite’ die zich qua rijkdom en macht scherp onderscheidt van de rest van de bevolking

- de ongekende macht die de mensen uitoefenen op de natuur, waardoor niet alleen talloze dier- en plantensoorten aan het uitsterven zijn, de natuur zwaar vernietigd wordt, maar ook de atmosfeer grondig vervuild geraakt. De mensen van nu denken, net als in de tijd van de Toren van Babel „dat niets voor hen onuitvoerbaar” is

- de vervaging in geslachtsidentiteit, waarbij vergeten lijkt te worden dat elk kind een vader en een moeder heeft, dat de ouders een gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid hebben en dat de kinderen hun ouders moeten eren (dit is geen verwijt naar de LHBT-groep: deze mensen moeten alle rechten hebben, gerespecteerd worden en er mag geen enkele vorm van discriminatie zijn; waar het hier om gaat is dat het voortbestaan van de mensheid en de overdracht van normen en waarden afhankelijk zijn van het gezin). Het enorm aantal echtscheidingen is wellicht de ernstigste vorm van gebrek aan verantwoordelijkheid en onvoorwaardelijke liefde voor de medemens: hier wordt een fundamentele wijsheid, waarop de ontwikkeling van de mensheid steunt, met de voeten getreden

- er is een kloof ontstaan tussen de jongere generatie en oude mensen. De jongere generatie wordt betoverd door de hypes en de technologie en hebben geen voeling meer met oude mensen. Hierdoor raakt de wijsheid meer en meer verloren.

Er zijn nog meer zorgelijke ontwikkelingen te noemen. Eén ding is duidelijk: de tijden van de Toren van Babel en van de Zondvloed zijn terug. We kunnen op korte termijn dramatische gebeurtenissen op wereldschaal verwachten.

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

(dit is een uittreksel van mijn blog op datum van Goede Vrijdag 30 maart 2018) 

Lees ookDe fundamenten van de Europese beschaving'

Meer hierover in mijn boeken:

Acker, J. van (2016). Het landverraad van de EU: Waarom ethiek Europa kan redden. Groningen: Uitgeverij De Blauwe Tijger (LINK)

Acker, J. van (2017). Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomstAmazon.  

Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) (. Ministrando LINK)

 HOME

ANDERE TEKSTEN:


   © Juliaan Van Acker 2024