https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

kanttekeningen deel III

Verantwoording: Er worden in onze tijd duizenden miljarden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl honderden miljoenen kinderen geen of slecht onderwijs kunnen volgen zodat zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Er wordt ook ontzettend onverantwoord omgegaan met onze planeet, waardoor de nieuwe generaties het erg moeilijk zullen hebben. Dit alles vereist een andere manier van denken en leven. Ik zoek hier een antwoord op.

meest recente: (24 september 2022) 

Waar moeten we echt mee stoppen? —> zie helemaal onderaan onder nr. 9

8. Wat bedoel ik met de titel: „Onoprechte Goedmenenden”? of HOE KUNNEN WE DE 21ste EEUW OVERLEVEN?

De meeste mensen menen het goed, maar ze willen de feiten niet onder ogen zien, ze relativeren of ze verdringen wat er echt gaande is. Dit kan ik aantonen met drie voorbeelden waardoor onze beschaving op het spel staat.

(1) De multiculturele samenleving: het zou prachtig zijn indien alle rassen, alle etnische groepen, mensen die verschillende religies en ideologieën aanhangen op harmonische wijze zouden samenleven onder één regering en uiteindelijk onder een wereldregering. Dit is echter een gevaarlijke illusie. Ik verwijs hier vaak naar het verhaal van de Toren van Babel, waar chaos ontstond en de volkeren uiteengingen. In tijden van rampspoed is het elk voor zich, er worden zondebokken gezocht en een strijd van allen tegen allen barst lost. De mens wordt deels bepaald door biologische krachten en die worden onder bepaalde omstandigheden onbeheersbaar, ook in de meest beschaafde landen. Het is naïef de macht van de biologie te ontkennen. Van de mensen verwachten dat ze geen racist zijn, is veronderstellen dat ze alleen geest zijn en geen lichaam.

Komt er rampspoed? De geschiedenis leert dat magere jaren volgen op vette jaren en vette op magere.

(2) De islam: goedmenende mensen pleiten voor godsdienstvrijheid en geven moslims alle ruimte. De islam is echter een andere soort religie die geen andere opvattingen duldt. Overal waar de islam zich vestigt, in vroeger jaren altijd met het zwaard, worden christenen en joden weggejaagd. We hoeven slechts te kijken naar de islamitische landen om te zien wat deze religie aanricht. Libanon is het meest recente voorbeeld: amper zestig jaar geleden was dit land nog de ’Parel van het Midden-Oosten’; nu de meeste christenen dit land zijn ontvlucht is Libanon een hel geworden dankzij Hezbollah (*)

Grote staatsmannen als Churchill en De Gaulle hebben destijds gewaarschuwd voor de islam en zouden nooit toegestaan hebben dat moslims zich massaal vestigen in Europa. Nu ontbreekt het aan staatsmannen in Europa. Het verdringen van deze feiten door de goedmenenden kan het einde van onze beschaving betekenen.

(3) De klimaatverandering: dit is een moeilijk punt waarover veel onenigheid bestaat, ook in wetenschappelijke kringen. Goedmenende mensen zien een oplossing in alternatieve energiebronnen, elektrische auto’s en een ’groene’, duurzame economie. Windmolenparken, elektrische auto’s, zonnepanelen en dergelijke moeten echter geproduceerd worden; grondstoffen moeten overal ter wereld worden gedolven; ze moeten na een tijd gerecycled worden en er ontstaat een nieuwe afvalberg. De elektrische auto zal wellicht dè flop van de 21ste eeuw worden: de productie ervan is enorm vervuilend, batterijen moeten na een tijd worden vervangen, elektriciteitscentrales zullen op volle toeren moeten draaien.

Hier wordt de waarheid opnieuw ontkend. We kunnen het best concluderen dat om ons nog enigszins te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering (als dit nog te beheersen valt) de industriële productie met 90 procent moet worden verminderd en de economische groei stilgelegd.

Deze twee conclusies zijn echter niet haalbaar omdat de werkloosheid exponentieel zou toenemen. Bovendien hebben we dankzij de industriële productie en de economische groei een enorme welvaart opgebouwd. De goedmenenden vertrouwen op deze bakens van onze welvaart en men is angstig om dat vertrouwde economisch systeem los te laten.

Alleen een ramp van ongekende omvang zal een keerpunt brengen. Ondertussen kijkt men weg van de feiten en is men daarom op onverantwoorde wijze onoprecht.

Lees nu snel mijn gratis e-bookOnoprechte Goedmenenden ’t is wel 450 paginas

(*) Het geweld en de haat tegen de anderen (de ongelovigen, de joden, de afvalligen, de christenen) die de islam in de wereld brengt wil ik wel afzetten tegenover de Kerk van Rome in vroeger tijden. Je hoeft slechts Voltaire te lezen, of Montesquieu of Chroniques Italiennes van Stendhal om in te zien wat voor een criminele organisatie die Kerk was gedurende vele eeuwen. De Verlichting met veel zeer moedige mensen heeft hier verandering in aangebracht. Het is zeer de vraag of de islam ook deze ontwikkeling zal doormaken. Ik vrees dat het te laat is, gezien de catastrofes die op ons afkomen.

1. De nieuwe wereldorde (zaterdag 27 augustus 2022).

De multiculturele samenleving hoort bij een satanisch plan om de mensen tegen elkaar op te zetten. De oplossing ligt in de verbondenheid tussen mensen die een geschiedenis delen, gemeenschappelijke normen en waarden, eigen tradities en verwantschap

Zou het kunnen dat er een nieuwe wereldorde ontstaat in een vorm die onverwacht is? Bij wat er nu gaande is lijkt een grondige verandering van de wereldorde onvermijdelijk. De massa-immigratie, de gevolgen van de klimaatverandering, de doorgaande vernietiging van de planeet Aarde en andere ontwikkelingen leiden de mensheid naar een grotendeels door de mensen zelf veroorzaakte apocalyps.

Ik ben beschaamd te leven in een tijdperk dat in de toekomst wellicht ’het krankzinnige tijdperk’ genoemd zal worden. Krankzinnig omdat de mensen de realiteit niet zien en het bewustzijn verdringen van verschrikkelijk onverantwoordelijk gedrag.

Het resultaat van al mijn studie is dat ik veronderstel dat de nieuwe wereldorde een ’spiritueel tijdperk’ zal inluiden. Economie zal nog nauwelijks een rol spelen omdat (1) we uitsluitend zullen produceren voor de noodzakelijke levensbehoeften en (2) rijkdom en status op basis van bezit niet meer nagestreefd zullen worden. De aandacht en het verlangen zullen voornamelijk uitgaan naar de verbondenheid met onze naasten. Het gezin en de bredere familie komen weer centraal te staan in ons bestaan. We creëren een samenleving van mensen die zich met elkaar verbonden weten door een gedeelde geschiedenis, een gemeenschappelijke ethiek, door verwantschap, door normen en waarden die door allen worden aanvaard en door tradities en gebruiken die allen koesteren.

Die verbondenheid betekent dat wij er zijn voor de anderen. De Ander heeft voorrang op het Ik. Dit is de kern van de joods-christelijke ethiek. Deze ethiek maken we ons eigen in ons eigen ’huis’; de samenleving zoals hierboven beschreven is de woning waar we de kracht putten om solidair te zijn, niet alleen met de mensen met wie we ons verbonden weten, maar ook solidair met andere samenlevingen die in nood verkeren. 

Eerst het eigen huis op orde stellen, om op het wereldtoneel de liefde voor de naaste mogelijk te maken en ons verantwoordelijk te gedragen voor de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten.

De 21ste eeuw zal geen herhaling zijn van de verschrikkingen van de 20ste eeuw indien allen terugkeren naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de mensen met wie men zich verbonden voelt

Dat eigen huis was ooit gebouwd op de joods-christelijke ethiek(*). Helaas zijn de christelijke scholen en andere instellingen, de christelijke media en de christelijke politieke partijen al sinds lang geïnfiltreerd door links tuig. Het gevolg hiervan is dat een cruciaal fundament van onze verbondenheid verloren is geraakt en dat die instellingen hun macht en invloed hebben verloren. We zijn weerloos geworden en laten onze landen overrompelen door mensen die niet horen in onze beschaving. We voelen ons ook niet meer verantwoordelijk voor het onderwijs, vandaar het onoplosbare lerarentekort en de achteruitgang van de kwaliteit van ons onderwijs. Hetzelfde geldt voor de zorgsector waar over de jeugdzorg en de ouderenzorg al te vaak ernstige wantoestanden worden gemeld. De oorspronkelijk christelijke partijen hebben hun macht verloren en zijn op sterven na dood.

Het opheffen van de multiculturele samenleving is een heilige opdracht en vergt een heilige strijd

images-1

Nu ik in de laatste fase van mijn leven ben gekomen, raak ik er meer en meer van overtuigd dat naïeve linkse mensen door de Satan als nuttige idioten worden gebruikt om zijn duivelse plannen uit te voeren. De multiculturele samenleving is er onderdeel van, alsook de invasie van tientallen miljoenen moslims. Het kan niet anders of God zal ingrijpen, zoals nu al merkbaar is bij de klimaatverandering, de pandemieën en andere ontwikkelingen waarvan we de ernst nog niet vermoeden. Nu moet er nog een Jeanne d’Arc komen die de Europeanen wakker schudt en leidt naar een renaissance.

In de nieuwe wereldorde die ik voor mij zie zullen we terugkeren naar de wortels van onze beschaving. De wetgeving en de politiek in de Europese landen zullen gebaseerd zijn op de joods-christelijke ethiek. Als we onze identiteit teruggevonden hebben, zullen we solidair zijn met de islamitische landen en de landen van zwart Afrika, zodat ook daar een meer menswaardige samenleving ontstaat. Maar eerst moeten we onze eigen Europese landen bevrijden van een satanische linkse ideologie en van de islam die een imperialistische religie is en de scheiding van kerk en staat niet kent.

(*) Al vaak heb ik gezegd dat dit geen pleidooi is voor bekering of een oproep tot ’geloven’. Het gaat erom dat in de Bijbel (de Tien Geboden) en in het Evangelie (de Bergrede) we de normen en waarden vinden voor de meest menswaardige samenleving. De ethiek is niet het resultaat van democratische overleg (dan zou alles relatief zijn) en ook geen kwestie van logica. Ethiek wordt aanvaard.

lees ook: Er komen spannende tijden en: De les van de profeten

2. De voorwaarde voor het voortbestaan van de mensheid (30 augustus 2022). 

De wereld zou er veel beter aan toe zijn indien:

- alle Pakistanen terugkeren naar hun land van herkomst, zodat er dijken worden aangelegd, werkgelegenheid wordt gecreëerd en een rechtvaardige verdeling van de rijkdom

- alle zwarten terugkeren naar Afrika om daar degelijk onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken, een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg tot in de verste uithoeken van dit continent en regeringen die zorgen voor vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid

- alle Chinezen terugkeren naar China omwille van de verbondheid met een beschaving van vele duizenden jaren oud

- alle moslims terugkeren naar hun landen van herkomst om een einde te maken aan alle geweld en een kalifaat van vrede op te richten.

De wereld zal de genade van God ontvangen indien alle joden hun aliyah volbrengen en Jeruzalem het spirituele centrum van de wereld wordt. Dan komt over de gehele wereld vrede en welzijn.

3. Tweet 1 september 20220: Wij betalen Rusland miljarden voor olie en gas; wegens de sancties krijgen we geen geld van Rusland want we mogen er niets verkopen. In plaats van de normale win-win situatie in de economie is er een win-verlies situatie. Montesquieu (1748) verklaarde de ondergang van het Romeinse Rijk door een gelijkaardige situatie.

Die win-verlies situatie is niet vol te houden. We worden steeds armer. De schuld ligt bij de EU waarin echt leiderschap onmogelijk wordt gemaakt.

Alleen soevereine landen met een sterke leider kunnen een consequent en verantwoord beleid voeren. 

De EU moet absoluut opgeheven worden en vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen, met inbegrip van Rusland. Zie mijn hartstochtelijk pleidooi in: https://ministrando.org/21ste-eeuw/essay2022.pdf 

4. Europa moet een christelijk continent zijn (2 september 2022).

Willen we een wereld waar niet wordt gefolterd, waar de mensen niet autoritair worden behandeld, waar de rijkdom rechtvaardig wordt verdeeld, waar vrede heerst, waar mensen trouw zijn aan elkaar, waar geen vijandelijke gevoelens heersen, waar iedereen het gevoel heeft dat anderen om hen geven? Als we dat echt willen, dan staat dit in de Bergrede (Matteüs, 5-7). Christenen spelen daarom een onvervangbare rol in de wereld. We hoeven niet op missie te gaan, maar gewoon het goede voorbeeld geven (de Kerk heeft hier helaas vaak in gefaald).

Maar om het goede voorbeeld te kunnen geven, moeten we eerst en vooral leven in een continent of een land dat doordrongen is van de christelijke moraal. Voor mij staat het vast dat in Europa slechts plaats is voor christenen en voor humanisten (het humanisme zie ik als een seculiere vorm van  het christendom). Zo’n Europa zal zijn rol kunnen spelen om vrede, rechtvaardigheid en mededogen in de wereld te brengen.

De voorstanders van de multiculturele samenleving zijn op de verkeerde weg om twee redenen: (1) de islam overrompelt onze beschaving en roept op tot geweld tegen de ’anderen’ en (2) die voorstanders houden er geen rekening mee dat de mens niet alleen geest is, maar ook lichaam. Biologische krachten kunnen telkens opduiken, vooral in tijden van rampspoed en (burger-)oorlog en dan is vrijwel niemand nog in staat de christelijke deugden te beoefenen. Dan wordt het een strijd van allen tegen allen en survival of the fittest.

De christenen, die opkomen voor hun geloof, moeten hun krachten bundelen om Europa te vrijwaren van de vijanden van het christendom. Dus politieke partijen creëren en scholen stichten die van Europa opnieuw een christelijk continent zullen maken.

5. (5 september 2022). Het heeft weinig zin om gedachten via Twitter te verspreiden, vooral als het gaat om zaken waar we genuanceerd over moeten denken. Die te korte tweets leveren voornamelijk slogan-achtige reacties op die polariseren. Daar is onze huidige samenleving van vergeven.

6. (13 september 2022). De rampen die ons vanaf nu en de volgende jaren overkomen kunnen niet erg genoeg zijn. Dat biedt de enige kans om alle rassen te laten terugkeren naar de continenten waar ze horen en alle immigranten naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Die verantwoordelijkheid is niets anders dan gewoon zorgen voor elkaars vitale behoeften en geven om de ander uit verbondenheid en liefde. Alles wat dit schaadt zal worden vermeden en alles wordt in het werk gesteld om het eigen land of continent bewoonbaar en leefbaar te maken.

7. (15 september 2022). Tweet van gisteren: „Aangezien alle volkeren ooit wreedheden hebben begaan en slaven hebben gehad, moet iedereen aan iedereen excuses maken op een wereld-excusedag en kransen leggen op nationale excuse-monumenten”. 

Dit is uiteraard ironisch bedoeld.

Toelichting: Er worden teveel verwijten gemaakt over wat in een verleden is gebeurd, vooral ten aanzien van de blanke beschaving. Hierdoor verdwijnt de aandacht voor wat er nu gaande is, naar de achtergrond. Alle volkeren(*) hebben zich ooit schuldig gemaakt aan onrecht en hebben leed veroorzaakt. Ook zijn er zaken die we nu afschuwelijk vinden, zoals de slavernij, die in een verleden als normaal werden beschouwd. Bovendien is er nog veel slavernij in de wereld.

Het is dus beter solidair te zijn met elkaar, de rassen, de volkeren, de aanhangers van de verschillende religies, de politieke partijen. De actuele problemen en de onheilspellende ontwikkelingen die zich voor onze ogen afspelen, vergen al onze aandacht en kunnen slechts goed aangepakt worden als we met elkaar samenwerken.

Ik vind de hetze tegen het blanke ras en de westerse beschaving extra gevaarlijk. De joods-christelijke ethiek die het fundament is van deze beschaving biedt een (enige?) kans om van de wereld een menswaardige wereld te maken. Bewijs hiervan zijn de fantastische prestaties die in het Westen werden geleverd, niet alleen wetenschappelijk en cultureel, maar ook humanitair. De focus op al wat verkeerd ging is contraproductief.

(*). Het gaat altijd om een kleine minderheid. Ik schat zo’n vijf procent omdat uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat er ongeveer vijf procent gedragsgestoorden zijn. De overgrote meerderheid van de mensen in alle rassen of etnische groepen is van goede wil.

8. (16 september 2022). Wat bedoel ik met de titel: „Onoprechte Goedmenenden”? Of 3 voorstellen om de 21ste eeuw te overleven

De meeste mensen menen het goed, maar ze willen de feiten niet onder ogen zien, ze relativeren of ze verdringen wat er echt gaande is. Dit kan ik aantonen met drie voorbeelden waardoor onze beschaving op het spel staat.

(1) De multiculturele samenleving: het zou prachtig zijn indien alle rassen, alle etnische groepen, mensen die verschillende religies en ideologieën aanhangen op harmonische wijze zouden samenleven onder één regering en uiteindelijk onder een wereldregering. Dit is echter een gevaarlijke illusie. Ik verwijs hier vaak naar het verhaal van de Toren van Babel, waar chaos ontstond en de volkeren uiteengingen. Bij tijden van rampspoed is het elk voor zich, er worden zondebokken gezocht en een strijd van allen tegen allen barst lost. De mens wordt deels bepaald door biologische krachten en die worden onder bepaalde omstandigheden onbeheersbaar, ook in de meest beschaafde landen. Het is naïef de macht van de biologie te ontkennen. Van de mensen verwachten dat ze geen racist zijn, is veronderstellen dat ze alleen geest zijn en geen lichaam.

Komt er rampspoed? De geschiedenis leert dat magere jaren volgen op vette jaren en vette op magere.

(2) De islam: gpedmenende mensen pleiten voor godsdienstvrijheid en geven moslims alle ruimte. De islam is echter een andere soort religie die geen andere opvattingen duldt. Overal waar de islam zich vestigt, in vroeger jaren altijd met het zwaard, worden christenen en joden weggejaagd. We hoeven slechts te kijken naar de islamitische landen om te zien wat deze religie aanricht. Libanon is het meest recente voorbeeld: amper zestig jaar geleden was dit land nog de ’Parel van het Midden-Oosten’; nu de meeste christenen dit land zijn ontvlucht is Libanon een hel geworden dankzij Hezbollah. 

Grote staatsmannen als Churchill en De Gaulle hebben destijds gewaarschuwd voor de islam en zouden nooit toegestaan hebben dat moslims zich massaal vestigen in Europa. Nu ontbreekt het aan staatsmannen in Europa. Het verdringen van deze feiten door de goedmenenden kan het einde van onze beschaving betekenen.

(3) De klimaatverandering: dit is een moeilijk punt waarover veel onenigheid bestaat, ook in wetenschappelijke kringen. Goedmenende mensen zien een oplossing in alternatieve energiebronnen, elektrische auto’s en een ’groene’, duurzame economie. Windmolenparken, elektrische auto’s, zonnepanelen en dergelijke moeten geproduceerd worden; grondstoffen moeten overal ter wereld worden gedolven; ze moeten na een tijd gerecycled worden en er ontstaat een nieuwe afvalberg. De elektrische auto zal wellicht dè flop van de 21ste eeuw worden: de productie ervan is enorm vervuilend, batterijen moeten na een tijd worden vervangen, elektriciteitscentrale zullen op volle toeren moeten draaien.

Hier wordt de waarheid opnieuw ontkend. De enige conclusie is dat om ons nog enigszins te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering (als dit nog te beheersen valt) de industriële productie met 90 procent moet worden verminderd en de economische groei stilgelegd.

Deze twee conclusies zijn echter niet haalbaar omdat de werkloosheid exponentieel zou toenemen. Bovendien hebben we dankzij de industriële productie en de economische groei een enorme welvaart opgebouwd. De goedmenenden vertrouwen op deze bakens van onze welvaart en men is angstig om dat vertrouwde economisch systeem los te laten.

Alleen een ramp van ongekende omvang zal een keerpunt brengen. Ondertussen kijkt men weg van de feiten en is men daarom op onverantwoorde wijze onoprecht.

Lees nu snel mijn gratis e-book: Onoprechte Goedmenenden

9. Zaterdag 24 september 2022) Waar moeten we echt mee stoppen? 

Het is onvoorstelbaar moeilijk om over te stappen naar andere politieke, economische en sociale maatregelen die nochtans noodzakelijk zijn om in vrede, welzijn en redelijke(*) welvaart te kunnen blijven leven.

Waar moeten we echt mee stoppen:

- elke dag worden over de gehele wereld kolossale hoeveelheden olie, gas en kolen verstookt. We roken onszelf uit. De atmosfeer gaat naar de knoppen. Iedereen ziet het en weet het, maar overstappen naar een andere levenswijze is onvoorstelbaar;

- de multiculturele samenleving leidt tot een algemene chaos en zeer gevaarlijke ontwikkelingen. Landen in de Derde Wereld verliezen hun burgers die hun eigen land zouden moeten opbouwen om vrede, welzijn en redelijke welvaart voor allen mogelijk te maken. In het Westen komen bevolkingsgroepen met tegengestelde normen, waarden en tradities tegenover elkaar te staan. Zelfs als slechts vijf procent van een groep extremistisch, fanatiek, crimineel en/of geneigd is tot terrorisme, dan kan dit de gehele samenleving ontwrichten;

- in de technologische samenleving verliezen we wat ons met anderen verbindt. Een harmonisch gezin, de bredere familie, een buurt, dorp of wijk waar de mensen zich verbonden weten door een gemeenschappelijke geschiedenis, door gedeelde tradities en door allen aanvaarde normen en waarden  zijn de noodzakelijke fundamenten voor geestelijke gezondheid, voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en voor veiligheid en geborgenheid.

Welke vooralsnog onvoorstelbare politieke, economische en soclale maatregelen zijn absoluut noodzakelijk:

- de industriële productie met 90 procent reduceren door slechts datgene te maken en aan te schaffen wat absoluut noodzakelijk is;

- in de mate van het mogelijke de eigen regio zelfvoorzienend maken (landbouw, veeteelt, tuinbouw, ambachten, …). Jongeren die beroepen kiezen in deze sectoren worden door extra studiebeurzen gefinancierd.

- alle immigranten van de afgelopen zestig jaar keren terug naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen (onderwijs, ziekenzorg, werkgelegenheid).

In feite komt het erop neer dat we leren te leven in onze eigen kring, leren genieten van de eenvoudige dagelijkse dingen en samen met anderen een aangenaam bestaan mogelijk maken. Zou dit niet een verademing zijn?

Bovenstaande komt voortdurend terug in de teksten van deze website en in mijn gratis e-book: "Onoprechte Goedmenenden"

(*) Met redelijk wordt hier bedoeld dat we niet overdrijven. Het gaat om het kunnen voldoen aan vitale behoeften, om consumptie die niet ten koste gaat van het ecologisch evenwicht.

10. (dinsdag 27 september 2022). Een hechte gemeenschap

Zou de volgende redenering kloppen? De energieprijzen zijn zo hoog geworden dat veel industriële en ambachtelijke productie niet meer rendabel is. Als de prijzen te hoog worden, is er geen of nauwelijks vraag meer naar. Dat zou betekenen dat we ons moeten beperken tot de productie van het hoogst noodzakelijke, zoals onmisbare voedingswaren en geneesmiddelen. Een gevolg hiervan zou zijn een stilstand van de economische groei en grote maatschappelijke onrust.

Er komt hier uiteraard een antwoord op vanuit de samenleving. Dan zou mijn voorstel en voorspelling om een spiritueel tijdperk in te gaan wel eens juist kunnen zijn. Dat zou in wezen een terugkeer zijn naar het goede en echte leven in een hechte gemeenschap van mensen die zich met elkaar verbonden voelen door een gemeenschappelijke ethiek, een gedeelde geschiedenis van eeuwen ver en tradities. Iedereen gaat terug naar de streek of het land waar zijn wortels liggen. De mensen blijven in hun eigen omgeving, bij de bredere familie om daar zorg voor elkaar en voor de omgeving te dragen. Spiritualiteit is niets anders dan het beoefenen van naastenliefde.

11. (donderdag 29 september 2022). Een opeenstapeling van spanningen

Niets dat gevaarlijker is dan een cumulatie van spanningen, want dan komt noodgedwongen de ontlading. In zo’n situatie is de gehele mensheid nu terechtgekomen. Het zal veel staatsmanschap vergen om de volkeren in goede banen te leiden en om te voorkomen dat geweld en terreur losbarsten. Welke leider zal de moed hebben om duidelijke doelstellingen te stellen, gevolgd door een consequent beleid? Prioriteit moet worden gelegd op (1) een andere, sobere levenswijze zodat een einde komt aan de ontzaglijke vervuiling door de industrie; (2) een appel op alle etnische groepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de landen van herkomst en (3) wat Europa betreft deze beschaving uit de roepen tot een beschaving met een joods-christelijke ethiek die een voorbeeld moet worden voor de gehele wereld.

12. (maandag 3 oktober 2022 - 4 oktober). Alleen een God kan ons nog redden.

Enkele dagen geleden ben ik begonnen met Les Essais van Montaigne, gepubliceerd in 1580. Ik leef als het ware in die tijd, in het kasteel van een geleerde die zich heeft teruggetrokken uit de wereld om over de wereld na te denken. Ik voel mij ook zo. Op mijn leeftijd, met al mijn ervaring en studie heb ik het gevoel van op een afstand te kunnen kijken naar wat in de wereld gaande is. Objectief en belangeloos want mijn tijd zit er bijna op. Helaas ziet het er somber uit voor de wereldgemeenschap en daarvoor hoef je geen doemdenker te zijn.

Een overbevolking, een massa alles vernietigende wapens, het klimaat dat ernstig verstoord raakt en een rampzalige destructie van de natuur: de problemen en spanningen stapelen zich op.

Technische en politieke ingrepen en inspanningen zullen hier weinig of niets aan kunnen veranderen. Sommigen hebben ijdele hoop in traditionele oplossingen.

Ik denk dat de enige uitweg ligt in een verandering van de geesten. Een nieuwe wind die moet waaien over de mensheid. Dat is de rode draad in al mijn essays en opstellen van de afgelopen jaren. De nieuwe geest is in feite niets nieuws: het gaat om de Tien Geboden en om de Bergrede. Dit wil niet zeggen dat we opnieuw moeten ’geloven’. Het gaat om het horen en het openstaan voor de boodschap, voor het appel dat tot ieder van ons wordt gericht. Als we allen de Tien Geboden toepassen en leven volgens de aanbevelingen in de Bergrede, dan zetten we de beste beschaving (de joods-christelijke) voort en wordt de 21ste eeuw voor de gehele mensheid de beste eeuw ooit. Het gaat bijvoorbeeld om de norm dat machthebbers en leiders ten dienste staan van de bevolking, of om de norm dat we geen mensen kwetsen en verdriet aandoen door ontrouw te zijn in onze relaties, of om niet te lasteren in de sociale media. De bijbel biedt  ons een ethiek die van de wereld een paradijs kan maken, ook als er heel veel tegenzit.

Maar hoe wordt de mensheid zich hiervan bewust? Wie inspireert de massa zodat de nieuwe geest over de gehele wereld waait en een door de mensen veroorzaakte apocalyps wordt vermeden??? Alleen een God kan ons nog redden.

Het zou zo mooi kunnen zijn.

Een nieuwe geest waarin de hierboven vermelde ethiek de gehele mensheid inspireert zou het mogelijk maken dat alle mensen in menswaardige omstandigheden kunnen leven, dat alle kinderen naar uitstekende scholen kunnen gaan zodat elk kind haar of zijn specifieke talenten kan ontplooien, dat er een voor iedereen toegankelijke ziekenzorg is van hoge kwaliteit, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld en dat de mensen in veiligheid kunnen leven. Dit is mogelijk, ook bij rampzalige ontwikkelingen. Als we volgens deze ethiek solidair zijn met elkaar, dan is het leven altijd de moeite waard, ook in de meest barre omstandigheden. En misschien nog het meest in die omstandigheden omdat het zich opofferen voor anderen de meest verheven menselijke ervaring is. We moeten simpelweg ’om elkaar geven’, dan kunnen we de gehele wereld aan.

Waarom zetten politici en wereldleiders niet alles op alles om dit mogelijk te maken? Waarom slaan landen met een lange christelijke historie, - katholieke, protestantse en orthodoxe landen -, niet de handen in elkaar om een voorbeeld te zijn voor de gehele wereld? Waarop wachten we om een Europese Confederatie te vormen van soevereine landen, met inbegrip van Rusland en Israël?

13. (dinsdag 4 oktober 2022- 9 oktober). Tweet van vandaag: „Mannen hebben weliswaar veel oorlogen gevoerd, maar het feminisme leidt naar de totale vernietiging van de weerloze, gefeminiseerde westerse beschaving”. Dat meen ik echt. Het vrouwelijke staat voor de zorg en het mannelijke voor de bescherming. Zorg is naar binnen gericht. Voor bescherming moet de buitenwereld ontgonnen worden (voor voedsel, voor energievoorziening, voor bouwmateriaal). Raakt de maatschappij te veel naar binnen gericht, dan zien we de gevaren van de buitenwereld niet. Om die reden moet het mannelijke in de politiek een meerderheid hebben van meer dan 70 procent. Zodra een minderheid de 30 procent bereikt, gaat het fout.

De mooiste geestesstroming, de mooiste sociale beweging, de mooiste ideologie en zelfs de mooiste religie kunnen keren in een verschrikking als ze worden overgenomen door mensen waarbij het gaat om macht, aanzien, invloed en geld. Om dit te voorkomen en te bestrijden moeten we (1) de ethische normen en waarden als absoluut houvast bewaken en (2) met een kritische geest de ontwikkelingen volgen en waar nodig bijstellen of een halt toeroepen.

De hemel kleurt rood boven de haven. De olieraffinaderij is aan het fakkelen. Waar zijn we in godsnaam mee bezig. We roken onszelf uit. Zuivere lucht wordt vernietigd. Het lijkt zo normaal, niemand maakt er zich zorgen over en toch is het krankzinnig. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is zo onverantwoord omgegaan met de schepping. God moet nu echt ingrijpen.

14. (zondag 9 oktober 2022). Tweet van gisteren: Groei, groei, groei en meer en meer immigranten om de vacatures in de industrie op te vullen. Want onze planeet moet nu echt en voorgoed opgebruikt worden. Of anders gaan leven: link

15. (woensdag 12 oktober 2022- 13 oktober). De Apocalyps van Johannes: een waarschuwing voor onze tijd

We kunnen de Apocalyps van Johannes zien als een appel om open te staan voor de onzichtbare, maar ware realiteit. Dan zijn we geen heidenen. Heidenen aanbidden de materiële wereld, zoals de architectuur, de urbanisatie, het geld, de gadgets en de hypes. Hypermoderne steden zoals Dubai of de City in Londen zijn het hedendaagse Delphi voor de afgoden van het postmoderne tijdperk.

Openheid voor het onzichtbare biedt het menselijk bestaan een spirituele dimensie. Hierdoor kan de mens weerstand bieden aan ’het Beest’. Het Beest staat voor het dierlijke gedrag, de primitieve instincten die aanzetten tot orgieën en tot agressie in al haar vormen. Door de aanbidding van het Beest staan we onder de dwang van onze biologische en materiële behoeften. Deze dwang verdringt onze ware menselijkheid, die erin bestaat het goede te doen voor onze medemensen, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig.

Geloven in de ene God of sterker: alleen geloven in de ene God biedt geen plaats voor de afgoderij van het Beest. Hierdoor verleggen we de zin van ons leven naar het naderen tot God. Dit staat lijnrecht tegenover de zin van het leven dat wordt gezocht in de consumptiemaatschappij, in het industriële en post-industriële tijdperk, in het IT-tijdperk, want in de grond is dit alles niets anders dan afgoderij. Een afgoderij die zichtbaar leidt naar de destructie van alle leven op onze planeet, tot vereenzaming van de mens en tot een leven van zinloosheid.

Geloven in de ene God staat hier synoniem voor concreet gedrag van naastenliefde: rechtvaardigheid, niet liegen, niet lasteren, trouw in de relaties, niet doden of verwonden, de Ander voorrang geven. Het gaat mij hier niet om een naïef geloof in een menselijke voorstelling van God, maar om toepassing van de ethiek die de essentie is van het Oude en Nieuwe Testament. Ook een atheïst of een agnosticus kan deze ethiek aanvaarden en moet deze ethiek aanvaarden indien hij wil behoren tot de westerse beschaving.

Bij de Apocalyps van Johannes gaat het niet om voorspellingen, maar om waarschuwingen. Als God wordt genegeerd en niet als de Enige wordt beschouwd, dan zal God ingrijpen. God heeft namelijk de mensen lief en Hij zal recht doen geschieden aan de rechtvaardigen. Nu worden de rechtvaardigen vervolgd, uitgebuit, genegeerd en bespot door diegenen die hun eigen materiële en biologische behoeften voorrang geven (de klacht van de Metoo-beweging bijvoorbeeld, wat een aanklacht is tegen seksueel gedrag dat niet samengaat met liefde voor de Ander). Hierdoor onderscheidt de mens zich van het dier. Het gaat om de keuze tussen spiritualiteit en heidendom.

Apocalyps 5;9-10: (deze passage gaat over het lam, - dit is Christus -, dat voor ons is gestorven om ons te redden, voor de vergeving van onze schulden): „ … want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde”. Ik leid hieruit af dat de geboden die ons in de bijbel worden gegeven de sleutel zijn voor een koninkrijk gods op aarde, dit is een rijk waar de spirituele waarden de enige waarden zijn die tellen. De christenen kunnen het ware geluk bieden aan alle volkeren, aan alle rassen, aan alle etnische groepen, aan alle landen. 

Ligt hier niet de roeping van het Westen? van Europa in het bijzonder? Biedt deze oproep van de Apocalyps van Johannes niet de sleutel voor hoop in een nieuwe toekomst? Indien ja, dan moet Europa zich uitroepen tot een joods-christelijke beschaving die andere volkeren inspireert voor de spirituele waarden.

Waarom is de bijbelse ethiek de sleutel voor een menswaardige toekomst? De beschaving van het Westen, van Rusland, van China en alle andere landen voert altijd weer tot oorlog of tot oorlogsdreigingen. Daarom moet er iets fundamenteel veranderen. De joods-christelijke ethiek biedt hier een antwoord op. Het is dringend want de dramatische ontwikkelingen die er nu gaande zijn (pandemieën, klimaatverandering, destructie van de natuur, de aanwezigheid van massavernietigingswapens, …) vereisen een radicale verandering van onze manier van leven. Na materialisme, consumptiedrang en hebzucht moet de gehele mensheid een mutatie doormaken naar een spiritueel leven. Europa kan hier een voorbeeldfunctie innemen en andere volkeren inspireren onder de volgende voorwaarden:

- Europa moet zich uitroepen tot een joods-christelijke beschaving waar alleen mensen wonen die de bijbelse ethiek als grondwet aanvaarden

- er worden geen immigranten meer opgenomen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat elke mens verantwoordelijk is voor het land van zijn voorouders

- niet-westerse immigranten keren terug naar de landen van herkomst, ook al diegenen die van nationaliteit zijn veranderd want dit wordt teruggedraaid

- er wordt geen asiel meer verleend. Dit is in eerste instantie een harde maatregel, maar dan zal duidelijk worden dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun land en via geweldloze actie moeten proberen hun doelen te bereiken

Europa zal samen met de teruggekeerde immigranten zich solidair inzetten voor een menswaardig bestaan van alle mensen door een eerlijke verdeling van de welvaart, door samen de strijd te winnen tegen de natuurrampen en door het creëren van basisvoorzieningen zodat alle kinderen naar goede scholen kunnen gaan, dat er een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg is, dat honger en de extreme armoede uit de wereld worden verbannen. De economie is dan niet meer bedoeld om steeds rijker te worden, maar om de rijkdom te creëren die de ware naastenliefde concrete vorm geeft.

Wat ik hier wil benadrukken: het bovenstaande, hoe hard het ook moge klinken voor immigranten en asielzoekers, is mijns inziens de enige weg om een einde te maken aan de ellende in islamitische landen, in zwart Afrika en andere ontwikkelingslanden.  Daarom is het ook de enige weg om een algehele wereldramp te voorkomen. Dat maakt Johannes volgens mij duidelijk in de Apocalyps, die tweeduizend jaar geleden werd geschreven.

16. (donderdag 20 oktober 2022). We moeten de samenleving en eigenlijk de gehele wereld voorbereiden op wat komen gaat.

17. (vrijdag 21 oktober 2022). De Europese beschaving berust op het samengaan van de Rede en de Wijsheid. Willen we de roeping van Europa om een lichtend voorbeeld te zijn voor de wereld, dan mag er geen plaats zijn voor mensen die de Rede verwerpen om hun geloof of hun afgoderij dictatoriale macht te geven.

andere teksten:

 
k

   © Juliaan Van Acker 2024