https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

kanttekeningen deel III

Verantwoording: Er worden in onze tijd duizenden miljarden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl honderden miljoenen kinderen geen of slecht onderwijs kunnen volgen zodat zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Er wordt ook ontzettend onverantwoord omgegaan met onze planeet, waardoor de nieuwe generaties het erg moeilijk zullen hebben. Dit alles vereist een andere manier van denken en leven. Ik zoek hier een antwoord op.

meest recente: (24 september 2022) 

Waar moeten we echt mee stoppen? —> zie helemaal onderaan onder nr. 9

8. Wat bedoel ik met de titel: „Onoprechte Goedmenenden”? of HOE KUNNEN WE DE 21ste EEUW OVERLEVEN?

De meeste mensen menen het goed, maar ze willen de feiten niet onder ogen zien, ze relativeren of ze verdringen wat er echt gaande is. Dit kan ik aantonen met drie voorbeelden waardoor onze beschaving op het spel staat.

(1) De multiculturele samenleving: het zou prachtig zijn indien alle rassen, alle etnische groepen, mensen die verschillende religies en ideologieën aanhangen op harmonische wijze zouden samenleven onder één regering en uiteindelijk onder een wereldregering. Dit is echter een gevaarlijke illusie. Ik verwijs hier vaak naar het verhaal van de Toren van Babel, waar chaos ontstond en de volkeren uiteengingen. In tijden van rampspoed is het elk voor zich, er worden zondebokken gezocht en een strijd van allen tegen allen barst lost. De mens wordt deels bepaald door biologische krachten en die worden onder bepaalde omstandigheden onbeheersbaar, ook in de meest beschaafde landen. Het is naïef de macht van de biologie te ontkennen.

Komt er rampspoed? De geschiedenis leert dat magere jaren volgen op vette jaren en vette op magere.

(2) De islam: goedmenende mensen pleiten voor godsdienstvrijheid en geven moslims alle ruimte. De islam is echter een andere soort religie die geen andere opvattingen duldt. Overal waar de islam zich vestigt, in vroeger jaren altijd met het zwaard, worden christenen en joden weggejaagd. We hoeven slechts te kijken naar de islamitische landen om te zien wat deze religie aanricht. Libanon is het meest recente voorbeeld: ooit was dit de ’Parel van het Midden-Oosten’; nu de meeste christenen dit land zijn ontvlucht is Libanon een hel geworden dankzij Hezbollah. 

Het verdringen van deze feiten door de goedmenenden kan het einde van onze beschaving betekenen.

(3) De klimaatverandering: dit is een moeilijk punt waarover veel onenigheid bestaat, ook in wetenschappelijke kringen. Goedmenende mensen zien een oplossing in alternatieve energiebronnen, elektrische auto’s en een ’groene’, duurzame economie. Windmolenparken, elektrische auto’s, zonnepanelen en dergelijke moeten echter geproduceerd worden; grondstoffen moeten overal ter wereld worden gedolven; ze moeten na een tijd gerecycled worden en er ontstaat een nieuwe afvalberg. De elektrische auto zal wellicht dè flop van de 21ste eeuw worden: de productie ervan is enorm vervuilend, batterijen moeten na een tijd worden vervangen, elektriciteitscentrales zullen op volle toeren moeten draaien.

Hier wordt de waarheid opnieuw ontkend. We kunnen het best concluderen dat om ons nog enigszins te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering (als dit nog te beheersen valt) de industriële productie met 90 procent moet worden verminderd en de economische groei stilgelegd.

Deze twee conclusies zijn echter niet haalbaar omdat de werkloosheid exponentieel zou toenemen. Bovendien hebben we dankzij de industriële productie en de economische groei een enorme welvaart opgebouwd. De goedmenenden vertrouwen op deze bakens van onze welvaart en men is angstig om dat vertrouwde economisch systeem los te laten.

Alleen een ramp van ongekende omvang zal een keerpunt brengen. Ondertussen kijkt men weg van de feiten en is men daarom op onverantwoorde wijze onoprecht.

Lees nu snel mijn gratis e-bookOnoprechte Goedmenenden ’t is wel 450 pagina's

1. De nieuwe wereldorde (zaterdag 27 augustus 2022).

De multiculturele samenleving hoort bij een satanisch plan om de mensen tegen elkaar op te zetten. De oplossing ligt in de verbondenheid tussen mensen die een geschiedenis delen, gemeenschappelijke normen en waarden, eigen tradities en verwantschap

Zou het kunnen dat er een nieuwe wereldorde ontstaat in een vorm die onverwacht is? Bij wat er nu gaande is lijkt een grondige verandering van de wereldorde onvermijdelijk. De massa-immigratie, de gevolgen van de klimaatverandering, de doorgaande vernietiging van de planeet Aarde en andere ontwikkelingen leiden de mensheid naar een grotendeels door de mensen zelf veroorzaakte apocalyps.

Ik ben beschaamd te leven in een tijdperk dat in de toekomst wellicht ’het krankzinnige tijdperk’ genoemd zal worden. Krankzinnig omdat de mensen de realiteit niet zien en het bewustzijn verdringen van verschrikkelijk onverantwoordelijk gedrag.

Het resultaat van al mijn studie is dat ik veronderstel dat de nieuwe wereldorde een ’spiritueel tijdperk’ zal inluiden. Economie zal nog nauwelijks een rol spelen omdat (1) we uitsluitend zullen produceren voor de noodzakelijke levensbehoeften en (2) rijkdom en status op basis van bezit niet meer nagestreefd zullen worden. De aandacht en het verlangen zullen voornamelijk uitgaan naar de verbondenheid met onze naasten. Het gezin en de bredere familie komen weer centraal te staan in ons bestaan. We creëren een samenleving van mensen die zich met elkaar verbonden weten door een gedeelde geschiedenis, een gemeenschappelijke ethiek, door verwantschap, door normen en waarden die door allen worden aanvaard en door tradities en gebruiken die allen koesteren.

Die verbondenheid betekent dat wij er zijn voor de anderen. De Ander heeft voorrang op het Ik. Dit is de kern van de joods-christelijke ethiek. Deze ethiek maken we ons eigen in ons eigen ’huis’; de samenleving zoals hierboven beschreven is de woning waar we de kracht putten om solidair te zijn, niet alleen met de mensen met wie we ons verbonden weten, maar ook solidair met andere samenlevingen die in nood verkeren. 

Eerst het eigen huis op orde stellen, om op het wereldtoneel de liefde voor de naaste mogelijk te maken en ons verantwoordelijk te gedragen voor de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten.

De 21ste eeuw zal geen herhaling zijn van de verschrikkingen van de 20ste eeuw indien allen terugkeren naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de mensen met wie men zich verbonden voelt

Dat eigen huis was ooit gebouwd op de joods-christelijke ethiek(*). Helaas zijn de christelijke scholen en andere instellingen, de christelijke media en de christelijke politieke partijen al sinds lang geïnfiltreerd door links tuig. Het gevolg hiervan is dat een cruciaal fundament van onze verbondenheid verloren is geraakt en dat die instellingen hun macht en invloed hebben verloren. We zijn weerloos geworden en laten onze landen overrompelen door mensen die niet horen in onze beschaving. We voelen ons ook niet meer verantwoordelijk voor het onderwijs, vandaar het onoplosbare lerarentekort en de achteruitgang van de kwaliteit van ons onderwijs. Hetzelfde geldt voor de zorgsector waar over de jeugdzorg en de ouderenzorg al te vaak ernstige wantoestanden worden gemeld. De oorspronkelijk christelijke partijen hebben hun macht verloren en zijn op sterven na dood.

Het opheffen van de multiculturele samenleving is een heilige opdracht en vergt een heilige strijd

images-1

Nu ik in de laatste fase van mijn leven ben gekomen, raak ik er meer en meer van overtuigd dat naïeve linkse mensen door de Satan als nuttige idioten worden gebruikt om zijn duivelse plannen uit te voeren. De multiculturele samenleving is er onderdeel van, alsook de invasie van tientallen miljoenen moslims. Het kan niet anders of God zal ingrijpen, zoals nu al merkbaar is bij de klimaatverandering, de pandemieën en andere ontwikkelingen waarvan we de ernst nog niet vermoeden. Nu moet er nog een Jeanne d’Arc komen die de Europeanen wakker schudt en leidt naar een renaissance.

In de nieuwe wereldorde die ik voor mij zie zullen we terugkeren naar de wortels van onze beschaving. De wetgeving en de politiek in de Europese landen zullen gebaseerd zijn op de joods-christelijke ethiek. Als we onze identiteit teruggevonden hebben, zullen we solidair zijn met de islamitische landen en de landen van zwart Afrika, zodat ook daar een meer menswaardige samenleving ontstaat. Maar eerst moeten we onze eigen Europese landen bevrijden van een satanische linkse ideologie en van de islam die een imperialistische religie is en de scheiding van kerk en staat niet kent.

(*) Al vaak heb ik gezegd dat dit geen pleidooi is voor bekering of een oproep tot ’geloven’. Het gaat erom dat in de Bijbel (de Tien Geboden) en in het Evangelie (de Bergrede) we de normen en waarden vinden voor de meest menswaardige samenleving. De ethiek is niet het resultaat van democratische overleg (dan zou alles relatief zijn) en ook geen kwestie van logica. Ethiek wordt aanvaard.

lees ook: Er komen spannende tijden en: De les van de profeten

2. De voorwaarde voor het voortbestaan van de mensheid (30 augustus 2022). 

De wereld zou er veel beter aan toe zijn indien:

- alle Pakistanen terugkeren naar hun land van herkomst, zodat er dijken worden aangelegd, werkgelegenheid wordt gecreëerd en een rechtvaardige verdeling van de rijkdom

- alle zwarten terugkeren naar Afrika om daar degelijk onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken, een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg tot in de verste uithoeken van dit continent en regeringen die zorgen voor vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid

- alle Chinezen terugkeren naar China omwille van de verbondheid met een beschaving van vele duizenden jaren oud

- alle moslims terugkeren naar hun landen van herkomst om een einde te maken aan alle geweld en een kalifaat van vrede op te richten.

De wereld zal de genade van God ontvangen indien alle joden hun aliyah volbrengen en Jeruzalem het spirituele centrum van de wereld wordt. Dan komt over de gehele wereld vrede en welzijn.

3. Tweet 1 september 20220: Wij betalen Rusland miljarden voor olie en gas; wegens de sancties krijgen we geen geld van Rusland want we mogen er niets verkopen. In plaats van de normale win-win situatie in de economie is er een win-verlies situatie. Montesquieu (1748) verklaarde de ondergang van het Romeinse Rijk door een gelijkaardige situatie.

Die win-verlies situatie is niet vol te houden. We worden steeds armer. De schuld ligt bij de EU waarin echt leiderschap onmogelijk wordt gemaakt.

Alleen soevereine landen met een sterke leider kunnen een consequent en verantwoord beleid voeren. 

De EU moet absoluut opgeheven worden en vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen, met inbegrip van Rusland. Zie mijn hartstochtelijk pleidooi in: https://ministrando.org/21ste-eeuw/essay2022.pdf 

4. Europa moet een christelijk continent zijn (2 september 2022).

Willen we een wereld waar niet wordt gefolterd, waar de mensen niet autoritair worden behandeld, waar de rijkdom rechtvaardig wordt verdeeld, waar vrede heerst, waar mensen trouw zijn aan elkaar, waar geen vijandelijke gevoelens heersen, waar iedereen het gevoel heeft dat anderen om hen geven? Als we dat echt willen, dan staat dit in de Bergrede (Matteüs, 5-7). Christenen spelen daarom een onvervangbare rol in de wereld. We hoeven niet op missie te gaan, maar gewoon het goede voorbeeld geven (de Kerk heeft hier helaas vaak in gefaald).

Maar om het goede voorbeeld te kunnen geven, moeten we eerst en vooral leven in een continent of een land dat doordrongen is van de christelijke moraal. Voor mij staat het vast dat in Europa slechts plaats is voor christenen en voor humanisten (het humanisme zie ik als een seculiere vorm van  het christendom). Zo’n Europa zal zijn rol kunnen spelen om vrede, rechtvaardigheid en mededogen in de wereld te brengen.

De voorstanders van de multiculturele samenleving zijn op de verkeerde weg om twee redenen: (1) de islam overrompelt onze beschaving en roept op tot geweld tegen de ’anderen’ en (2) die voorstanders houden er geen rekening mee dat de mens niet alleen geest is, maar ook lichaam. Biologische krachten kunnen telkens opduiken, vooral in tijden van rampspoed en (burger-)oorlog en dan is vrijwel niemand nog in staat de christelijke deugden te beoefenen. Dan wordt het een strijd van allen tegen allen en survival of the fittest.

De christenen, die opkomen voor hun geloof, moeten hun krachten bundelen om Europa te vrijwaren van de vijanden van het christendom. Dus politieke partijen creëren en scholen stichten die van Europa opnieuw een christelijk continent zullen maken.

5. (5 september 2022). Het heeft weinig zin om gedachten via Twitter te verspreiden, vooral als het gaat om zaken waar we genuanceerd over moeten denken. Die te korte tweets leveren voornamelijk slogan-achtige reacties op die polariseren. Daar is onze huidige samenleving van vergeven.

6. (13 september 2022). De rampen die ons vanaf nu en de volgende jaren overkomen kunnen niet erg genoeg zijn. Dat biedt de enige kans om alle rassen te laten terugkeren naar de continenten waar ze horen en alle immigranten naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Die verantwoordelijkheid is niets anders dan gewoon zorgen voor elkaars vitale behoeften en geven om de ander uit verbondenheid en liefde. Alles wat dit schaadt zal worden vermeden en alles wordt in het werk gesteld om het eigen land of continent bewoonbaar en leefbaar te maken.

7. (15 september 2022). Tweet van gisteren: „Aangezien alle volkeren ooit wreedheden hebben begaan en slaven hebben gehad, moet iedereen aan iedereen excuses maken op een wereld-excusedag en kransen leggen op nationale excuse-monumenten”. 

Dit is uiteraard ironisch bedoeld.

Toelichting: Er worden teveel verwijten gemaakt over wat in een verleden is gebeurd, vooral ten aanzien van de blanke beschaving. Hierdoor verdwijnt de aandacht voor wat er nu gaande is, naar de achtergrond. Alle volkeren(*) hebben zich ooit schuldig gemaakt aan onrecht en hebben leed veroorzaakt. Ook zijn er zaken die we nu afschuwelijk vinden, zoals de slavernij, die in een verleden als normaal werden beschouwd. Bovendien is er nog veel slavernij in de wereld.

Het is dus beter solidair te zijn met elkaar, de rassen, de volkeren, de aanhangers van de verschillende religies, de politieke partijen. De actuele problemen en de onheilspellende ontwikkelingen die zich voor onze ogen afspelen, vergen al onze aandacht en kunnen slechts goed aangepakt worden als we met elkaar samenwerken.

Ik vind de hetze tegen het blanke ras en de westerse beschaving extra gevaarlijk. De joods-christelijke ethiek die het fundament is van deze beschaving biedt een (enige?) kans om van de wereld een menswaardige wereld te maken. Bewijs hiervan zijn de fantastische prestaties die in het Westen werden geleverd, niet alleen wetenschappelijk en cultureel, maar ook humanitair. De focus op al wat verkeerd ging is contraproductief.

(*). Het gaat altijd om een kleine minderheid. Ik schat zo’n vijf procent omdat uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat er ongeveer vijf procent gedragsgestoorden zijn. De overgrote meerderheid van de mensen in alle rassen of etnische groepen is van goede wil.

8. (16 september 2022). Wat bedoel ik met de titel: „Onoprechte Goedmenenden”? Of 3 voorstellen om de 21ste eeuw te overleven

De meeste mensen menen het goed, maar ze willen de feiten niet onder ogen zien, ze relativeren of ze verdringen wat er echt gaande is. Dit kan ik aantonen met drie voorbeelden waardoor onze beschaving op het spel staat.

(1) De multiculturele samenleving: het zou prachtig zijn indien alle rassen, alle etnische groepen, mensen die verschillende religies en ideologieën aanhangen op harmonische wijze zouden samenleven onder één regering en uiteindelijk onder een wereldregering. Dit is echter een gevaarlijke illusie. Ik verwijs hier vaak naar het verhaal van de Toren van Babel, waar chaos ontstond en de volkeren uiteengingen. Bij tijden van rampspoed is het elk voor zich, er worden zondebokken gezocht en een strijd van allen tegen allen barst lost. De mens wordt deels bepaald door biologische krachten en die worden onder bepaalde omstandigheden onbeheersbaar, ook in de meest beschaafde landen. Het is naïef de macht van de biologie te ontkennen.

Komt er rampspoed? De geschiedenis leert dat magere jaren volgen op vette jaren en vette op magere.

(2) De islam: gpedmenende mensen pleiten voor godsdienstvrijheid en geven moslims alle ruimte. De islam is echter een andere soort religie die geen andere opvattingen duldt. Overal waar de islam zich vestigt, in vroeger jaren altijd met het zwaard, worden christenen en joden weggejaagd. We hoeven slechts te kijken naar de islamitische landen om te zien wat deze religie aanricht. Libanon is het meest recente voorbeeld: ooit was dit de ’Parel van het Midden-Oosten’; nu de meeste christenen dit land zijn ontvlucht is Libanon een hel geworden dankzij Hezbollah. 

Het verdringen van deze feiten door de goedmenenden kan het einde van onze beschaving betekenen.

(3) De klimaatverandering: dit is een moeilijk punt waarover veel onenigheid bestaat, ook in wetenschappelijke kringen. Goedmenende mensen zien een oplossing in alternatieve energiebronnen, elektrische auto’s en een ’groene’, duurzame economie. Windmolenparken, elektrische auto’s, zonnepanelen en dergelijke moeten geproduceerd worden; grondstoffen moeten overal ter wereld worden gedolven; ze moeten na een tijd gerecycled worden en er ontstaat een nieuwe afvalberg. De elektrische auto zal wellicht dè flop van de 21ste eeuw worden: de productie ervan is enorm vervuilend, batterijen moeten na een tijd worden vervangen, elektriciteitscentrale zullen op volle toeren moeten draaien.

Hier wordt de waarheid opnieuw ontkend. De enige conclusie is dat om ons nog enigszins te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering (als dit nog te beheersen valt) de industriële productie met 90 procent moet worden verminderd en de economische groei stilgelegd.

Deze twee conclusies zijn echter niet haalbaar omdat de werkloosheid exponentieel zou toenemen. Bovendien hebben we dankzij de industriële productie en de economische groei een enorme welvaart opgebouwd. De goedmenenden vertrouwen op deze bakens van onze welvaart en men is angstig om dat vertrouwde economisch systeem los te laten.

Alleen een ramp van ongekende omvang zal een keerpunt brengen. Ondertussen kijkt men weg van de feiten en is men daarom op onverantwoorde wijze onoprecht.

Lees nu snel mijn gratis e-book: Onoprechte Goedmenenden

9. Zaterdag 24 september 2022) Waar moeten we echt mee stoppen? 

Het is onvoorstelbaar moeilijk om over te stappen naar andere politieke, economische en sociale maatregelen die nochtans noodzakelijk zijn om in vrede, welzijn en redelijke(*) welvaart te kunnen blijven leven.

Waar moeten we echt mee stoppen:

- elke dag worden over de gehele wereld kolossale hoeveelheden olie, gas en kolen verstookt. We roken onszelf uit. De atmosfeer gaat naar de knoppen. Iedereen ziet het en weet het, maar overstappen naar een andere levenswijze is onvoorstelbaar;

- de multiculturele samenleving leidt tot een algemene chaos en zeer gevaarlijke ontwikkelingen. Landen in de Derde Wereld verliezen hun burgers die hun eigen land zouden moeten opbouwen om vrede, welzijn en redelijke welvaart voor allen mogelijk te maken. In het Westen komen bevolkingsgroepen met tegengestelde normen, waarden en tradities tegenover elkaar te staan. Zelfs als slechts vijf procent van een groep extremistisch, fanatiek, crimineel en/of geneigd is tot terrorisme, dan kan dit de gehele samenleving ontwrichten;

- in de technologische samenleving verliezen we wat ons met anderen verbindt. Een harmonisch gezin, de bredere familie, een buurt, dorp of wijk waar de mensen zich verbonden weten door een gemeenschappelijke geschiedenis, door gedeelde tradities en door allen aanvaarde normen en waarden  zijn de noodzakelijke fundamenten voor geestelijke gezondheid, voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en voor veiligheid en geborgenheid.

Welke vooralsnog onvoorstelbare politieke, economische en soclale maatregelen zijn absoluut noodzakelijk:

- de industriële productie met 90 procent reduceren door slechts datgene te maken en aan te schaffen wat absoluut noodzakelijk is;

- in de mate van het mogelijke de eigen regio zelfvoorzienend maken (landbouw, veeteelt, tuinbouw, ambachten, …). Jongeren die beroepen kiezen in deze sectoren worden door extra studiebeurzen gefinancierd.

- alle immigranten van de afgelopen zestig jaar keren terug naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen (onderwijs, ziekenzorg, werkgelegenheid).

In feite komt het erop neer dat we leren te leven in onze eigen kring, leren genieten van de eenvoudige dagelijkse dingen en samen met anderen een aangenaam bestaan mogelijk maken. Zou dit niet een verademing zijn?

Bovenstaande komt voortdurend terug in de teksten van deze website en in mijn gratis e-book: "Onoprechte Goedmenenden"

(*) Met redelijk wordt hier bedoeld dat we niet overdrijven. Het gaat om het kunnen voldoen aan vitale behoeften, om consumptie die niet ten koste gaat van het ecologisch evenwicht.

andere teksten:

 
k

   © Juliaan Van Acker 2022