https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De Apocalyps van Johannes: een waarschuwing voor onze tijd

Unknown

We kunnen de Apocalyps van Johannes zien als een appel om open te staan voor de onzichtbare, maar ware realiteit. Dan zijn we geen heidenen. Heidenen aanbidden de materiële wereld, zoals de architectuur, de urbanisatie, het geld, de gadgets en de hypes. Hypermoderne steden zoals Dubai of de City in Londen zijn het hedendaagse Delphi voor de afgoden van het postmoderne tijdperk.

Openheid voor het onzichtbare biedt het menselijk bestaan een spirituele dimensie. Hierdoor kan de mens weerstand bieden aan ’het Beest’. Het Beest staat voor het dierlijke gedrag, de primitieve instincten die aanzetten tot orgieën en tot agressie in al haar vormen. Door de aanbidding van het Beest staan we onder de dwang van onze biologische en materiële behoeften. Deze dwang verdringt onze ware menselijkheid, die erin bestaat het goede te doen voor onze medemensen, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Het Beest belemmert ons een vrij wezen te zijn.

Geloven in de ene God of sterker: slechts geloven in de ene God biedt geen plaats voor de afgoderij van het Beest. Hierdoor verleggen we de zin van ons leven naar het naderen tot God. Dit staat lijnrecht tegenover de zin van het leven dat wordt gezocht in de consumptiemaatschappij, in het industriële en post-industriële tijdperk, in het IT-tijdperk, want in de grond is dit alles niets anders dan ijdele afgoderij. Een afgoderij die zichtbaar leidt naar de destructie van alle leven op onze planeet, tot vereenzaming van de mens en tot een leven van zinloosheid.

Geloven in de ene God staat hier synoniem voor concreet gedrag van naastenliefde: rechtvaardigheid, niet liegen, niet lasteren, trouw in de relaties, niet doden of verwonden, de Ander voorrang geven. Het gaat mij hier niet om een naïef geloof in een menselijke voorstelling van God, maar om toepassing van de ethiek die de essentie is van het Oude en Nieuwe Testament. Ook een atheïst of een agnosticus kan deze ethiek aanvaarden en moet deze ethiek aanvaarden indien hij wil behoren tot de westerse beschaving.

Bij de Apocalyps van Johannes gaat het niet om voorspellingen, maar om waarschuwingen. Als God wordt genegeerd en niet als de Enige wordt beschouwd, dan zal God ingrijpen. God heeft namelijk de mensen lief en Hij zal recht doen geschieden aan de rechtvaardigen. Nu worden de rechtvaardigen vervolgd, uitgebuit, achteruit gesteld, genegeerd en bespot door diegenen die hun eigen materiële en biologische behoeften voorrang geven (de klacht van de Metoo-beweging bijvoorbeeld, wat een aanklacht is tegen seksueel gedrag dat niet samengaat met liefde voor de Ander). Hierdoor onderscheidt de mens zich van het dier. Het gaat om de keuze tussen spiritualiteit en heidendom.

Apocalyps 5;9-10: (deze passage gaat over het lam, - dit is Christus -, dat voor ons is gestorven om ons te redden, voor de vergeving van onze schulden): „ … want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde”. Ik leid hieruit af dat de geboden die ons in de bijbel worden gegeven de sleutel zijn voor een koninkrijk gods op aarde, dit is een rijk waar de spirituele waarden de enige waarden zijn die tellen. De christenen kunnen het ware geluk bieden aan alle volkeren, aan alle rassen, aan alle etnische groepen, aan alle landen. 

Ligt hier niet de roeping van het Westen? van Europa in het bijzonder? Biedt deze oproep van de Apocalyps van Johannes niet de sleutel voor hoop in een nieuwe toekomst? Indien ja, dan moet Europa zich uitroepen tot een joods-christelijke beschaving die andere volkeren inspireert voor de spirituele en eeuwige waarden.

Waarom is de bijbelse ethiek de sleutel voor een menswaardige toekomst? De beschaving van het Westen, van Rusland, van China en alle andere landen voert altijd weer tot oorlog of tot oorlogsdreigingen. Daarom moet er iets fundamenteel veranderen. De joods-christelijke ethiek biedt hier een antwoord op. De joden zijn het uitverkoren volk dat de bijbel heeft ontvangen. De Europeanen zijn het uitverkoren volk om de bijbel in praktijk te brengen (mijn conclusie uit de Brief van Paulus aan de Efeziërs 1:4-10).

Europa kan een onmisbare rol spelen voor alle volkeren indien de Europeanen hun roeping herontdekken

Het in praktijk brengen van de bijbelse ethiek is dringend want de dramatische ontwikkelingen die er nu gaande zijn (pandemieën, klimaatverandering, destructie van de natuur, de aanwezigheid van massavernietigingswapens, …) vereisen een radicale verandering van onze manier van leven. Na materialisme, consumptiedrang en hebzucht moet de gehele mensheid een mutatie doormaken naar een spiritueel leven. Europa kan hier een voorbeeldfunctie innemen en andere volkeren inspireren onder de volgende voorwaarden:

- Europa moet zich uitroepen tot een joods-christelijke beschaving waar alleen mensen wonen die de bijbelse ethiek als grondwet aanvaarden

- er worden geen immigranten meer opgenomen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat elke mens verantwoordelijk is voor het land van zijn voorouders

- niet-westerse immigranten keren terug naar de landen van herkomst, ook al diegenen die van nationaliteit zijn veranderd want dit wordt teruggedraaid

- er wordt geen asiel meer verleend. Dit is in eerste instantie een harde maatregel, maar dan zal duidelijk worden dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun land en via geweldloze actie en voorbeeldgedrag moeten proberen hun doelen te bereiken.

Europa zal samen met de teruggekeerde immigranten zich solidair inzetten voor een menswaardig bestaan van alle mensen door een eerlijke verdeling van de welvaart, door samen de strijd te winnen tegen de natuurrampen en door het creëren van basisvoorzieningen zodat alle kinderen naar goede scholen kunnen gaan, zodat er een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg is, zodat honger en de extreme armoede uit de wereld worden verbannen. De economie is dan niet meer bedoeld om steeds rijker te worden, maar om de rijkdom te creëren die de ware naastenliefde concrete vorm kan geven.

Wat ik hier wil benadrukken: het bovenstaande, hoe hard het ook moge klinken voor immigranten en asielzoekers, is mijns inziens de enige weg om een einde te maken aan de ellende in islamitische landen, in zwart Afrika en andere ontwikkelingslanden. Daarom is het ook de enige weg om een algehele wereldramp te voorkomen. Dat maakt Johannes volgens mij duidelijk in de Apocalyps, die tweeduizend jaar geleden werd geschreven.

ref.: Eli Lizorkin-Eyzenberg & Pinchas Shir (2021). Hebrew Insights from Revelation. Jewish studies for Christians.

Donderdag 13 oktober 2022

lees ook:


   © Juliaan Van Acker 2024