https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

kanttekeningen deel II

Verantwoording: Er worden in onze tijd duizenden miljarden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl honderden miljoenen kinderen geen of slecht onderwijs kunnen volgen zodat zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Er wordt ook ontzettend onverantwoord omgegaan met onze planeet, waardoor de nieuwe generaties het erg moeilijk zullen hebben. Dit alles vereist een andere manier van denken en leven. Ik zoek hier een antwoord op.

laatste eerst

30. (dinsdag 23 augustus 2022) Er komen spannende tijden

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen. Tot nog toe bleven de mensen op de traditionele partijen stemmen omdat ze al zoveel jaren welvaart gekend hebben. In moeilijke tijden zijn mensen behoudsgezind. Ze zoeken de veiligheid bij wat ze gewend zijn. Die houding is niet verder vol te houden. De problemen escaleren. Bij de massa dringt het inzicht door dat de opeenvolgende regeringen mede oorzaak zijn van de ellende die hen overkomt. Zij beseffen dat ze van de traditionele politiek geen oplossing hoeven te verwachten.

De escalatie van de massa-immigratie is hier een voorbeeld van. Het politiek correcte denken verhindert een oplossing. Kleine dorpsgemeenschappen worden tegen hun zin geconfronteerd met honderden asielzoekers. De samenleving raakt ontwricht door de tienduizenden illegalen en gelukzoekers die geen recht hebben op asiel. In Europa zijn er al bijna honderd miljoen mensen met een ideologie die onverenigbaar is met onze normen en waarden. De EU-leiding toont hier haar machteloosheid met dramatische gevolgen voor onze beschaving.

De energiecrisis treft alle gezinnen in hun portemonnee. Een oorlog die vermeden had kunnen worden (zie: De fatale vergissing van Zelensky), kan jaren aanslepen en tot grote ellende zorgen in het Westen, niet alleen voor de gezinnen, maar ook voor kleine middenstanders en voor de industrie in het algemeen. De economie staat op springen. Het spaargeld van zorgzame huismoeders en -vaders  wordt minder en minder waard.

Een derde voorbeeld dat ik hier kan noemen betreft het milieu. De regeringen treffen hier maatregelen om te ’vergroenen’, terwijl het daardoor nog erger zal worden (lobbyisten van de industrie hebben een te grote invloed). De productie van elektrische auto’s, windmolenparken, zonnepanelen en het plaatsen, onderhouden en het recyclen ervan betekent noch min, noch meer een enorme toename van de industriële activiteiten, te beginnen met de mijnontginning van de grondstoffen. Landschappen worden vernield en zelfs op het strand kijken we naar wat de techniek aanricht aan de natuur.

images

Het volk komt in opstand. Dat lijkt mij onvermijdelijk. Ergens in Europa zal de vlam in de pan schieten en dat kan een domino-effect hebben.  

Wat is de oplossing? Er zal veel opstandigheid zijn, veel vernielingen en helaas ook veel agressie, maar dat brengt nog geen oplossing. We kunnen hopen op staatsmannen (-vrouwen) die precies weten wat ze willen bereiken. In mijn e-book ’Onoprechte Goedmenenden) heb ik hierover nagedacht. De teksten op deze website spreken ook voor zichzelf (bijvoorbeeld onder de rubriek Een hernieuwd Europa). Ik beperk mij hier tot enkele ideeën:

1. De nadruk zal komen te liggen op het gezinsleven, het buurtleven, de dorpsgemeenschap of de stadswijk. Tradities worden hersteld. Rondom elk dorp en elke stad komt er een breed gebied voor ecologische land- en tuinbouw. Elke regio probeert in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend te zijn.

2. Vrijwilligerswerk vanuit ’netwerken voor solidariteit’ komt meer en meer op gang. Deze netwerken richten zich onder andere op leerlingenbegeleiding, zorg voor ouderen,  klussen in huishoudens, bijdragen aan de land- en tuinbouw. We zien nu al hoe dit soort initiatieven van solidaire burgers overal opduiken.

3. Een en ander wordt mogelijk gemaakt door een 18-urige werkweek, zodat de ouders zelf hun kinderen kunnen opvoeden en anderen kunnen bijdragen aan netwerken voor solidariteit. Om de kosten van levensonderhoud te drukken gaan mensen, bijvoorbeeld van de uitgebreide familie of vrienden, samenwonen.

4. De immigranten keren massaal terug naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ze worden hierbij gesteund vanuit de rijkere landen die daarvoor internationale netwerken voor solidariteit oprichten. Prioriteit wordt gegeven aan goed onderwijs voor alle kinderen, voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg van degelijke kwaliteit en aan het creëren van werkgelegenheid. Goed opgeleide teruggekeerde immigranten zullen hierbij een onmisbare rol spelen.

5. Om illegale immigratie tegen te gaan worden illegalen gedeporteerd naar hotels in Noord-Afrika. Er komt vanuit Europa een verbod om op vakantie te gaan naar die landen. Indien de Noord-Afrikaanse landen niet willen meewerken wordt een deel van die regio door Europese legers tijdelijk bezet. Deze landen krijgen wel een vergoeding voor de opvang van de illegalen.

6. Leidinggevenden, influencers, politici, captains of industry, leden van de Raden van Bestuur en al wie een positie heeft met invloed op de samenleving wordt door de staatman of staatsvrouw aangemaand zelf een voorbeeld te zijn van sober leven. Dus niet meer verdienen dan tweemaal modaal, bonussen schenken aan netwerken voor solidariteit, geen reizen meer, geen luxeproducten kopen, zelf een voorbeeld zijn van een goede huisvader of -moeder, meehelpen in het vrijwilligerswerk en actief zijn in het dorps- of buurtleven.

7. De Europese Unie wordt vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen, met inbegrip van Rusland en Israël. De VS wil dit ten koste van alles verhinderen omdat deze Europese Confederatie een nieuwe en sterke wereldmacht zou worden en dit hun economische belangen zou kunnen schaden. Wil Europa echter ook tegenover China een eigen beleid kunnen voeren is een confederatie de enige oplossing. Dan zal Europa op het wereldtoneel respect afdwingen, maar nog belangrijker: Europa zal een baken van hoop zijn voor de mensen die een menswaardig leven willen leiden. 

Voor wie denkt dat deze voorstellen irreëel zijn: de multiculturele samenleving is de hedendaagse Toren van Babel, de klimaatcrisis is een herhaling van de Zondvloed. De bijbel bevat eeuwenoude wijsheid waarop mijn voorspellingen zijn gebaseerd. Er is geen twijfel aan, want wellicht wordt ons huis verwarmen onbetaalbaar voor velen, worden we verder overspoeld door honderdduizenden immigranten en wordt ons geld niets meer waard. Wie denkt dat we onze levenswijze kunnen behouden is hopeloos naïef. Het is niet ondenkbaar dat een apocalyptische situatie ontstaat, bijvoorbeeld als naast alle ellende door de klimaatverandering er ook nog eens een kernoorlog zal woeden of een natuurramp van ongekende omvang een verwoestend effect heeft. Op dat moment komt de gehele mensheid tot inkeer.

Er is echter hoop na deze moeilijke periode. We zullen een zinvoller en gelukkiger leven leiden. In het nieuwe tijdperk dat volgt zullen de mensen zich niet meer kunnen voorstellen dat zij zo hebzuchtig, zo materialistisch en zo onverantwoordelijk hebben geleefd. Ook voor de islamitische landen en voor zwart Afrika zal eindelijk een tijdperk beginnen van vrede, welzijn en welvaart.

Op voorwaarde uiteraard dat mijn adviezen worden gevolgd :-)

( hallo, bent u er nog? Vergeet niet mijn tweet te retweeten zodat velen hierover nadenken. Er is geen andere oplossing).

Lees ook het vervolg hierop in Kanttekeningen III en eveneens: De les van de profeten

29. ( zondag 21 augustus 2022) Het spirituele tijdperk

In mijn publicaties heb ik het vaak gehad over het spirituele tijdperk. Hier wil ik in het kort uitleggen wat daarmee wordt bedoeld. Dit tijdperk zal volgen op apocalyptische tijden waarbij voor allen duidelijk zal worden dat we anders moeten gaan leven. Er zal worden nagedacht over wat een zinvol leven is. De mensheid zal als het ware volwassener zijn geworden.

In het spirituele tijdperk bijvoorbeeld zullen geen duizenden miljarden besteed worden aan bewapening. Het zal niet meer aanvaard worden dat honderden miljoenen kinderen hun talenten niet kunnen ontplooien bij gebrek aan degelijk onderwijs. Er zal een minimum basisinkomen zijn zodat niemand in erbarmelijke en mensonwaardige omstandigheden moet leven. Elementaire gezondheidszorg zal overal ter wereld beschikbaar zijn (tijdens de koloniale periode was dit bijna gelukt). 

Deze voorwaarden zijn onze elementaire ethische plicht en dit is wat bedoeld wordt met spiritualiteit. Spiritualiteit is in mijn visie gehoorzamen aan de hoogste normen; hier wordt het geestelijke gematerialiseerd in concrete daden. In een materialistische wereld hebben lichamelijke behoeften de prioriteit; dit is de omgekeerde wereld. Spiritualiteit betekent overwinning van de mens op de dood, want het materiële is vergankelijk en de ethische wijsheid eeuwig.

In het spirituele tijdperk zal de industriële productie tot het minimum worden herleid. Alleen wat noodzakelijk is voor de vitale behoeften komt op de markt. Er wordt niet meer gereisd. Elke regio probeert in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend te zijn. Aan biologische land- en tuinbouw en veeteelt werkt iedereen mee op vrijwillige basis. In elke dorp en in elke wijk worden ’netwerken voor solidariteit’ opgericht. Vanuit deze netwerken worden op vrijwillige basis allerlei vormen van zorg verleend, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, verzorging van bejaarde mensen of gezinnen helpen bij de reparatie van huishoudelijke apparaten.

Het gezins-, familie- en buurtleven komen tot bloei. De mensen nemen voor elkaar hun verantwoordelijkheid op. Het spirituele van dit tijdperk wordt gekenmerkt door een ethiek van onbaatzuchtige en on voorwaardelijke liefde voor elkaar. Criminaliteit zal nog nauwelijks voorkomen omdat dankzij de verbondenheid tussen de burgers elk individu het gevoel zal hebben dat anderen om hem geven.

Deze andere manier van leven zal als zo zinvol en verrijkend worden ervaren dat de mensen zich zullen afvragen waarom ze voorheen zo hebzuchtig waren en zo verslaafd waren aan consumptie in al zijn vormen. Er zal bijvoorbeeld geen behoefte meer zijn aan reizen, want er is zoveel moois te beleven samen met onze dierbaren, met de mensen met wie we ons verbonden weten en in het land waar we wonen. Immigranten zullen massaal terugkeren naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. 

Bij rampen zal vanuit de netwerken van solidariteit hulp worden geboden. Ook zullen er netwerken zijn die internationaal opereren om ondersteuning te bieden aan regio’s die er behoefte aan hebben en aan de teruggekeerde immigranten die kunnen rekenen op de solidariteit van anderen bij de opbouw van hun landen.

De kern van de zaak in dit spirituele tijdperk is de nieuwe geest die over de wereld zal waaien. Een tweede renaissance is in aantocht, ditmaal gebaseerd op de ware roeping van de mens: er zijn voor de Ander.

28. (vrijdag 19 augustus 2022) De hoogste sociale klasse

Er is een hoogste sociale klasse van mensen die leven in een parallelle wereld. Over hen heerst de rust van volkomen bestaanszekerheid. Ze hebben huizen in verschillende landen. Hun vermogen wordt goed beheerd door private banking. Zij hebben een uitgebreid, internationaal netwerk. Hun kinderen krijgen goed betaalde banen in internationale organisaties.

Deze mensen kijken niet neer op ons, gewone mensen. Integendeel, ze hebben het beste met ons voor. Velen zijn filantroop of zijn als vrijwilliger actief in goede werken. Anderen verschaffen door hun activiteiten aan duizenden mensen werk. Achter de schermen hebben zij een enorme invloed op regeringen. Desnoods kunnen ze een regering doen vallen. Zij smeden geen complotten, maar maken openbaar wat hun plannen zijn.

Hun eigen kring is echter ongenaakbaar voor gewone stervelingen. Het gaat om koningshuizen, de hoogste adel en families die al eeuwen beschikken over oud geld. Zij houden zich verre van de nouveaux riches, de parvenus en zeker ook van kleptokraten en oligarchen die hun rijkdom te danken hebben aan diefstal van het volk.

De leden van de hoogste sociale klasse zijn de goden op aarde. Verheven boven allen. Voorvechters van de cultuur. Bezitters van uiterst waardevolle kunstwerken en antiek. Bewoners van kastelen en prachtige stadspaleizen.

Voor hen zal het dubbel hard zijn te moeten constateren dat aan hun sprookje een einde komt. De wereld zoals we die tot nog toe gekend hebben, komt aan zijn einde. Er komt een spiritueel tijdperk waar de mensen eenvoudig en sober zullen leven. Het kan niet anders want de industrialisatie moet beëindigd worden. Het reizen beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De consumptie gereduceerd tot wat noodzakelijke levensbehoeften zijn. De rampen die ons de komende jaren zullen overkomen en die nu al ingezet zijn, zullen de mensen dwingen tot dit radicaal ander gedrag. We hoeven voorlopig niets te doen: het overkomt ons vanzelf.

(Het thema van een spiritueel tijdperk is de conclusie van mijn boek: Onoprechte Goedmenenden)

27. (donderdag 18 augustus 2022) Over ideologieën

De linkse beweging bestaat uit naïeve mensen die een utopie nastreven. Zij stevenen blindelings af op de ravijn.

Rechtse mensen maken met anderen en onder elkaar ruzie. Zo nodig moet hun wil met geweld worden opgelegd.

In het centrum bevinden zich de middelmatige mensen. Zij zullen zich nooit met passie inzetten voor een ideaal. Bij hen wordt de wereld kleurloos en uniform.

Ik kies voor een beweging die boven links, rechts en het centrum staat. Dit is een beweging die wordt geïnspireerd door God, door het transcendente, door de eeuwige wijsheid, door de ethiek en door de universele normen en waarden.

26. (dinsdag 16 augustus 2022) De multiculturele samenleving brengt de hel op aarde

In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en vooral ook in Frankrijk wordt steeds duidelijker dat de multiculturele samenleving geen toekomst heeft. Meerdere minderheidsgroepen eisen hun rechten op, staan vijandig tegenover de oorspronkelijke cultuur van het gastland en houden zich aan normen en waarden die niet te verenigen zijn met die van de meerderheid. In de Verenigde Staten worden de blanken stilaan de minderheid.

Een harmonische en vredevolle samenleving is een volk waarbij de mensen zich verbonden voelen met elkaar dankzij een gemeenschappelijk ethiek, bloedverwantschap, een gedeelde geschiedenis en tradities, een cultureel erfgoed dat onze voorouders hebben nagelaten.

Rechts-conservatief kan in feite rustig achterover leunen en afwachten. De bom barst toch. Zodra er tekorten ontstaan, meer armoede, meer dreigingen van buitenaf zullen de mensen inzien dat de linkse idealen onhoudbaar zijn. Een links beleid breekt in naam van de gelijkheid alle fundamenten af van de samenleving zoals hierboven beschreven. Links denkt dat de multiculturele samenleving het ideaal is waarnaar we moeten streven. Wie echter doordenkt ziet in dat deze samenleving een verschrikking is, waar iedereen hetzelfde moet denken in naam van de gelijkheid. De idealen van links leiden per definitie altijd tot de goelag. De linkse woke- en cancelcultuur zijn er de voorbereiding van.

Discussie hierover met links heeft geen enkele zin, net zoals een discussie met moslims ook nooit iets oplevert. Beiden zijn namelijk overtuigd de waarheid aan hun zijde te hebben. Bij de moslims is het zelfs een goddelijke waarheid. Zij weten echter niet dat hun idee van Allah een voortzetting is van de afgoderij uit een ver verleden(*). Discussie is niet nodig want het wordt steeds duidelijker waar de toekomst van de mensheid ligt.

We kunnen dus rustig afwachten. De God van joden en christenen is geen afgod. Hij heeft ons de volle vrijheid gelaten. Hij vindt het zelfs goed dat we Hem dood verklaren. Atheïsten en afvalligen heeft Hij even lief. We kunnen voortdurend twijfelen over de waarheid en kritisch blijven denken (wat een voorwaarde was en is voor de fantastische ontwikkeling van het Westen). Waar het Hem om gaat is dat we ons tegenover onze naasten verantwoordelijk gedragen. De afgelopen tweeduizend jaar hebben joden en christenen een beschaving opgebouwd die ongeëvenaard is. We kunnen die beschaving zien als een voorbereiding op het Koninkrijk Gods. Het is aan de mens om dit te realiseren. Dat is pas beschaving.

Democratie is het logisch resultaat van de joods-christelijke ethiek. Willen we dat de wereld een plek wordt waar alle mensen menswaardig kunnen leven, dan zal die ethiek overal aanvaard moeten worden. Het is niet anders. Het gaat om de keuze tussen de hemel of de hel op aarde. We hoeven slechts onze ogen te openen om  te zien waar in de wereld landen zijn waar het goed leven is en in welke landen het een verschrikking is. Onze vrijheid, ons psychisch welzijn, onze vrede en onze menswaardige manier van leven zijn in gevaar door de niet zelf gekozen multiculturele samenleving. Willen we zoals voorheen(**) vrede, voorspoed en welzijn brengen in de gehele wereld, dan moeten we met geheel ons hart en met geheel onze ziel opkomen voor onze joods-christelijke ethiek en onze beschaving redden uit de klauwen van links. 

(*) Dit is de opvatting van Franz Rosenzweig: zie hoofdstuk 9.9 van mijn e-book ’Onoprechte Goedmenenden’)

(**) Dat streven is in het verleden niet altijd gelukt, is ook nooit volledig gelukt en vaak werden ook door onze voorgangers andere volkeren misbruikt voor het eigen voordeel. Gelukkig heeft de joods-christelijke ethiek het altijd gewonnen, vandaar dat honderden miljoenen mensen het liefst zouden willen leven zoals wij of bij ons.

25. (zondag 14 augustus 2022) Gay Pride

Gisteren was ik een van de honderdduizend toeschouwers bij de Gay Pride in Antwerpen. Het ging er gemoedelijk aan toe en de sfeer was heel leuk. Mijn standpunt over de LHBT-groep is uit mijn publicaties bekend. Acht procent van de bevolking behoort tot deze groep; we kunnen dit daarom beschouwen als een normaal en natuurlijk verschijnsel of "Onze Lieve Heer heeft het zo gewild”. 

Een collega, een medewerker of een cliënt uit mijn klinische praktijk die tot de LHBT-groep behoort, zie ik als Jef, Suzanne of Diana. Ik geef niemand een label en zie ieder van hen als een unieke persoon voor wie ik mij verantwoordelijk moet gedragen. Het maakt dus helemaal niets uit of iemand homo, lesbisch of transgender is.

Er was een praalwagen in de Gay Pride met meiden waarvan ik van op afstand de leeftijd niet hoger dan zestien jaar schatte (maar ik kan mij vergist hebben). Onder hen een paar meisjes met het syndroom van Down. Hier stelde ik mij vragen over. Het is een zeer kwetsbare leeftijd. De meeste meisjes hebben in die periode hartsvriendinnen, maar dat betekent niet dat ze lesbisch zijn. Krijgen ze dat etiket aangepraat, dan kan dit leiden tot identiteitsverwarring met ernstige gevolgen voor de verdere persoonlijkheidsontwikkeling. Zelfmoord is een risico.

Als acht procent tot de LHBT-groep behoort, dan is 92 procent heteroseksueel. Alle deelnemers van de Gay Pride hebben een vader en een moeder. Ze zijn dus de vrucht van een heteroseksuele relatie. De LHBT-groep bestaat dankzij hetero’s. Ik hoop dat zij allen het geluk hebben gehad te zijn opgegroeid in een gezin waar de ouders hen onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig liefhadden en waar ze om die reden ook aanvaard werden voor wie ze zijn. Als kinderen het gevoel hebben dat anderen om hen geven wie ze ook zijn en als ze goed gehecht zijn aan hun ouders, dan worden ze meestal evenwichtige en psychisch gezonde volwassenen. Ook voor LHBT-ers is het gezin de hoeksteen van de samenleving.

In het politiek beleid moet bescherming en bevorderen van het traditionele gezin de prioriteit zijn. Daarnaast is de bescherming van gelijke rechten voor LHBT-ers vanzelfsprekend.

Lees ook: Het verwoestend effect van sociale media op pubers

24. (zaterdag 13 augustus 2022) Welke maatregelen moeten worden genomen indien we in een fase treden waarin slechts voor de oorspronkelijke autochtone bevolking voldoende voedsel is? Hoe zal de autochtone bevolking reageren indien we zo’n fase ingaan?

Het lijkt mij zinvol om na te denken over deze twee vragen. Zo onwaarschijnlijk is dit scenario niet. De eerste vraag kan niet los worden gezien van de tweede: de realiteit is dat onder de bevolking in die omstandigheden biologische krachten losbarsten. Het gaat om overleven. Dit wordt een strijd van allen tegen allen. De staat is machteloos tegenover deze krachten en kan door de winnende of grootste partij worden overgenomen.

Eerst overleven, pas dan kunnen we nadenken over ethiek. In de extreme omstandigheden zoals hier bedoeld, zullen al diegenen die niet horen in Europa worden weggestuurd. Slechts wie hier al vijf generaties of meer woont, heeft het recht te blijven. Elk volk is verantwoordelijk voor het eigen land of het land van herkomst. In Europa proberen we de voedselproductie te verbeteren. Zodra er een overschot is, worden andere landen hiermee geholpen. Je moet eerst jouw eigen huis op orde hebben alvorens de wereld tegemoet te treden.

Komt er in de 21ste eeuw een herhaling van de tien plagen van Egypte?

De hedendaagse mens is niet in staat in zijn denken door te breken naar de waarheid. Hij zit gevangen in het natuurwetenschappelijk denken. Dit denken is allesoverheersend geworden dankzij de fantastische wetenschappelijke en technologische verwezenlijkingen. Een hoogtepunt wordt bereikt met Artificiële Intelligentie waardoor machines bewerkingen kunnen uitvoeren die tot voor kort voor onmogelijk werden gehouden. Dit geeft de moderne mens een gevoel van almacht. Hij ’gelooft’ dat alles via wetenschappelijk onderzoek en technologie beheerst kan worden.

Dit gevoel van bijna ’goddelijke’ almacht is onterecht om twee redenen:

(1) elke mens gaat dood. Omdat dit niet strookt met het gevoel van almacht wordt de moderne tijd gekenmerkt, - sterk in tegenstelling tot vroeger tijden of tot niet-technologische samenlevingen -, door  zo goed als mogelijk verdringen van de dood;

(2) de wetenschappen en de technologie hebben geleid tot de productie van massavernietigingswapens en tot destructie van de planeet en de biodiversiteit. De dreiging van een kernoorlog is meer dan ooit aanwezig. De gevolgen van de klimaatverandering, mede ten gevolge van de industriële productie, worden meer en meer catastrofaal.

Door de betovering van de moderne  mens door wetenschap en techniek werd God dood verklaard. Dit is uniek in de menselijke geschiedenis. De mensen hebben altijd geloofd in goden. Onze voorouders geloofden in de ene God die de eeuwige waarheid aan ons heeft geopenbaard.

Volgens mij is er naast de rede ook de wijsheid die zegt dat God bestaat en een appel op ons doet (of tenminste dat er een hogere kracht is die oorzaak is van al het bestaande en een bedoeling had met de schepping). Het kan ook anders worden geformuleerd voor wie het idee van God een verzinsel is: de Bijbel bevat een eeuwige wijsheid die de mensheid in de loop van duizenden jaren heeft ontwikkeld. Gelovigen menen dat die wijsheid door God werd geopenbaard; maar die aanname vind ik niet noodzakelijk. Het lijkt mij voldoende de lessen uit die wijsheid te trekken en er overeenkomstig naar te handelen.

Bij deze aanname en op grond van wat de Bijbel ons zegt, onder andere over de tien plagen in Egypte, kunnen we het volgende stellen:

In de 21ste eeuw grijpt God opnieuw in (of anders geformuleerd: de mensen zullen teruggrijpen naar de bijbelse wijsheid). Dat gebeurt via de plagen die op ons afkomen en steeds dreigender gaan worden. Het is niet de bedoeling dat de mens uit angst weer in God gaat geloven. Het doel is de mensen bewust te maken van hun beperkingen, van de vernielingen die ze aanbrengen en van de aanwezigheid van de Schepper die met Zijn schepping een bedoeling had. Het is aan de mens om de schepping verder te zetten (’Gaat en vermenigvuldigt u’) en te vervolmaken. 

Wat betekent dit concreet:

1. Het gezin is het meest waardevolle. Het voortbestaan van de mensheid en dus van de schepping zoals dit door God is bedoeld, is er afhankelijk van. Moederschap en vaderschap in een gezin waar de ouders trouw zijn aan elkaar en waar onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk voor elkaar wordt gezorgd, vormen de hoeksteen van de schepping. In het gezin wordt het fundament gelegd voor de liefde voor de naaste en dus voor een betere, meer vervolmaakte wereld. Liefde is namelijk pas echt als ze onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is zoals in normale omstandigheden de ouders er een inspirerend voorbeeld van zijn.

In de vervolmaakte wereld leven de mensen in familieverband en de kinderen eren hun ouders hun leven lang. Iedereen blijft wonen en werken in de omgeving van de mensen met wie men is verbonden en voor wie men zorg draagt.

2. Elk volk en etnische groep keert terug naar het land van de voorouders. Zijn in het gezin of in de familie meerdere volkeren of etnische groepen vertegenwoordigd, dan wordt een keuze gemaakt. Elk volk zorgt voor het goed beheer van het eigen soevereine land en goed rentmeesterschap over de natuur.

3. Eretz Israël is het door God aan de joden beloofde land. De moslims en de christenen vertrekken uit dit land. Joden uit de gehele wereld komen zich daar vestigen. De tempel wordt herbouwd. 

Slechts als deze drie voorwaarden vervuld zijn, komt er een einde aan de plagen, gaan we niet naar een door de mensen veroorzaakte apocalyps, komt er vrede en welzijn voor alle mensen die van goede wil zijn, overal op aarde en zullen welvarende land krachtig genoeg zijn om volkeren in nood op solidaire wijze bij te staan. Blijven we doorgaan met de globalisering en de multiculturele samenlevingen, dan zullen de plagen ondraaglijk worden. Keren de moslims niet terug naar de landen van herkomst, dan blijft de ellende in de islamitische landen voortduren,  moorden ze elkaar verder uit en vernielen ze nog meer het erfgoed van hun voorouders. God straft diegenen die Zijn schepping niet vervolmaken of nog meer vernietigen.

Aangezien het vooralsnog niet naar uitziet dat de mensen gehoor zullen geven aan hun roeping, zoals in de bijbel geopenbaard, moeten we steeds ergere plagen verwachten. De moslims zullen zwaar gestraft worden. De mensheid zal gedecimeerd worden door kernoorlogen, pandemieën of plagen waar we nu nog geen idee van hebben. 

Dit alles kan vermeden worden als de drie bovenstaande richtlijnen massaal worden opgevolgd.

andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2024