https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

kanttekeningen

De 21ste eeuw: naar de apocalyps of een nieuwe Hof van Eden?

1. Verantwoordelijk gedrag in de 21ste eeuw

Hoe handelen om de uitdagingen van de 21ste eeuw te overkomen: pandemieën, klimaatverandering, grote bosbranden, voedseltekorten, (kern-)oorlogen, massa-immigratie, uitsterven van planten en dieren, …?

We zien hier een herhaling van bijbelse rampen: de verbanning uit de Hof van Eden, de Zondvloed, de Toren van Babel, de Tien Plagen van Egypte. Kan de wijsheid uit de bijbel ons helpen de huidige ontwikkelingen te begrijpen?

Wat is de oorzaak van de rampen die op ons afkomen in deze eeuw? Is het God die ingrijpt?

Hoe werden volgens de Bijbel de rampen overkomen:

  1. De verbanning uit de Hof van Eden: kan slechts beëindigd worden door slechts de ene ware God te erkennen en met de kennis van goed en kwaad de Tien Geboden te gehoorzamen.
  2. De Zondvloed: het gezin werd gered en van elk dier een paar. Dit wil zeggen dat het traditionele gezin en de geslachtsverschillen, man en vrouw, werden hersteld. 
  3. De Toren van Babel: de volkeren scheiden zich en elk volk ging terug naar het eigen soevereine land.
  4. De Tien Plagen van Egypte: de joden trokken naar het door God beloofde land. De slavernij werd afgeschaft. 

2. Wat moeten we dus doen om de apocalyps te voorkomen?

  1. Erkennen dat er slechts één God is en geen afgoden. De hedendaagse afgoderij is zichtbaar in het materialisme, het consumentisme, de hypes, de idolen-verering. Afstand nemen van deze afgoden kan door het beperken van de aankopen tot het hoogst noodzakelijke. Dat zal de industriële vervuiling met 90 procent verminderen.
  2. Gehoorzaamheid aan de ene ware God die zich heeft geopenbaard in de Tien geboden die alle de uitdrukking zijn van de liefde voor de naasten. Deze liefde is onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk, zodat ouderen kunnen rekenen op goede zorg, zodat echtscheiding wordt vermeden want er kan dankzij de onvoorwaardelijkheid van de liefde nooit een argument gevonden worden om te scheiden, zodat er niet wordt gestolen en de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld, zodat nooit geweld wordt gebruikt.
  3. Centraal stellen van het gezins- en familieleven. We blijven wonen en werken in de omgeving van de mensen met wie we ons verbonden weten. Verplaatsingen worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke, waardoor er 90 procent minder verkeer is te lande, in de lucht en op zee.
  4. Erkenning van de stelling ’man en vrouw schiep Hij hen’ zoals in het scheppingsverhaal beschreven. Dit wordt in de opvoeding overgedragen. Een en ander betekent niet een veroordeling van wie afwijkt van de traditionele rolverdeling, maar een bevestiging van het moederschap en het vaderschap waardoor het voortbestaan van de mensheid verzekerd is.
  5. Er komt geen wereldregering en geen vereniging van landen. Elk volk is verantwoordelijk voor het land van de voorouders. Daarom keren alle immigranten en hun kinderen terug naar de landen van herkomst. Slecht wie sinds minstens vijf generaties woont in het land, kan er blijven. De teruggekeerde immigranten krijgen hierbij voldoende solidaire steun van de landen van waaruit ze zijn vertrokken.
  6. De joden gaan naar Israël en de moslims trekken zich uit dit land terug. De tempel wordt heropgebouwd. Dit is een absolute voorwaarde om vrede, welzijn en welvaart te bereiken in de islamitische landen. Wordt aan deze eis van God niet voldaan dan blijft als een straf van God de ellende in die landen voortdurend, moorden de moslims elkaar verder uit en vernietigen ze nog meer hun cultureel erfgoed.

De mensheid kan het Hof van Eden terugvinden. De 20ste eeuw kan de beste eeuw ooit worden indien de zes bovenstaande richtlijnen worden opgevolgd. In het andere geval steven we verder naar een door de mensen veroorzaakte apocalyps.

3. Wat maakt de wereld menswaardig?

We zijn in Europa steeds verder verwijderd geraakt van wat de Weg is, de Waarheid en het Leven. Het gaat er niet om gelovig te zijn of om tot een kerk te behoren. De kerk is ook de weg kwijtgeraakt. De ontkerkelijking is mede veroorzaakt door de rituelen en de dogma’s die de kerk en daarmee ook het geloof levensvreemd hebben gemaakt. De kerken, zowel de katholieke als de protestantse kerken, werden instellingen met een hiërarchie en alle machtspelletjes die daarmee samengaan. Vandaar dat uiteindelijk de gelovigen het lieten afweten.

Helaas werd het kind met het badwater weggegooid. Ik bedoel dat de onovertroffen ethiek van het evangelie in de vergetelheid raakte. Het evangelie wordt niet meer gelezen. De ethiek van het evangelie is geen referentiepunt meer voor de politiek, de economie en de sociale omgang. Terwijl juist deze ethiek, - en volgens mij is dit de enige ethiek -, de wereld menswaardig te maken.

Ik zal hier niet uitweiden over de evangelische ethiek. Dit kan worden gezien als een oproep om het evangelie te lezen zodat men zelf kan zien wat een onovertroffen ethiek daarin te vinden is. Dat de mensen dit hebben verdrongen is een onvergeeflijke fout. Vandaar de plagen waarmee we in deze 21ste eeuw meer en meer te maken hebben.

(probleem is dat deze kanttekening niet wordt gelezen. Ik blijf een roepende in de woestijn). 24 mei 2022.

4. God wil geen multiculturele samenleving: "Hij heeft alle volken gemaakt om het hele aardoppervlak te bewonen.v Ook heeft hij tijdperken en de grenzen van het woongebied van mensen bepaald” (Handelingen 17: 1-34). De Toren van Babel, was een multiculturele samenleving in de oudheid. God heeft toen ingegrepen. In de 21ste eeuw grijpt God opnieuw in, vandaar alle plagen die op ons afkomen.


Verdere kanttekeningen bij de bovenstaande basistekst:

Wat hieronder staat zal door velen afgewezen worden. Dat komt omdat door een teveel aan kennis en informatie die een verkeerd beeld geven van de werkelijkheid de meeste mensen psychisch gestoord zijn; zonder het zelf te beseffen. Later zal de huidige tijd het krankzinnige tijdperk genoemd worden.

De belangrijkste psychische stoornis is het niet meer openstaan voor de stem van het geweten; dit is de stem van God die via Zijn openbaring tot ons spreekt. Doordat de meeste mensen betoverd zijn door de macht van de wetenschap en de techniek, aanbidden ze nu een afgod in plaats van de ene grote God van liefde. Deze stoornis heeft fatale gevolgen zoals het gebrek aan zorgzaamheid voor de natuur (die geschapen is, niet door de mens), de dreigende apocalyps van de mensheid en de planeet, de teloorgang van het gezins- en familieleven, de verwarring over de seksuele identiteit, een grof gebrek aan respect voor tradities, enzovoort.

1. (8 mei 2022). Einde industrialisatie en een nieuwe Hof van Eden

Doordat de hedendaagse mens in de ban is van het natuurwetenschappelijk denken kan hij niet alleen meer doordringen tot God, maar is hij ook het contact verloren met het natuurlijk leven. Hierdoor  is het voor de meeste mensen onmogelijk zich nog een wereld voor te stellen zonder industrialisatie, zonder apparaten (althans zonder de overbodige apparaten) en zonder infrastructuur om ons te verplaatsen te lande, in de lucht en op het water.

Nochtans komt er een tijd waar de mens de natuur zal teruggevonden hebben. Nu is het zo dat indien het mensdom helemaal uitgestorven zou zijn, de natuur tot bloei zou komen. Bij een nieuw bewustzijn kan de mens als goede rentmeester in harmonie leven met de natuur. Dit laatste zou evenwicht brengen en om die reden zal de evolutie noodzakelijkerwijs in die richting gaan. De evolutie kan dus ofwel gaan in de richting van het uitroeien van het menselijk ras (om het evenwicht te herstellen), ofwel past de mens zijn gedrag en activiteiten aan om het evenwicht terug te vinden.

God zal hier moeten ingrijpen, zodat de mens weer leeft volgens de bedoeling van de Schepper. Dan wordt de wereld opnieuw een Hof van Eden.

Nu het voor diegenen die het willen zien duidelijk is dat onze planeet snel naar de vernieling gaat en de natuur op afschuwelijke wijze wordt gevandaliseerd door de mens, kan de goddelijke ingreep niet lang meer uitgesteld worden. Pas dan zal voor de mensen duidelijk worden dat een einde moet komen aan de industrialisatie en aan alles wat de natuur vernield.

Dat rivieren en oceanen zo vervuild zijn geraakt met giftige stoffen is voldoende reden om een einde te maken aan het industriële tijdperk. Al diegenen die er geld aan verdiend hebben zouden het moeten terugbetalen in een fonds voor herstel van de natuur. Winst via aandelen valt hier ook onder.

Unknown


Tweet van vandaag: Tegen 2025 zal Airbus 75 vliegtuigen per maand bouwen. Lang leve het milieu!

2. (10 mei 2022). Een gitzwart scenario

Indien we inderdaad in een reeks plagen zitten die de mensen over zichzelf hebben afgeroepen (en die we eventueel kunnen zien als een ingreep van God), dan zal het steeds erger worden. De voorspellingen over de opwarming van de aarde zijn ondertussen al zo goed onderbouwd, dat het zeker is dat een van de volgende plagen een langdurige droogte met extreme temperaturen zal zijn. Dit is in grote delen van de wereld al het geval. De oogsten zullen mislukken. Er ontstaan voedseltekorten (bovenop de tekorten die ontstaan ten gevolge van de oorlog in Oekraïne). De drinkwatervoorziening wordt beperkt. Het wordt op sommige dagen zo heet dat de industriële activiteiten moeten worden stilgelegd, alsook het vervoer. Velen, vooral ouderen, sterven. In de gevangenissen wordt de situatie onhoudbaar. De horeca moet noodgedwongen sluiten. Bos- en heidebranden zijn onbeheersbaar geworden en in die gebieden is de lucht verstikkend.

Tijdens de nachten trekken plunderende bendes door het land op zoek naar voedsel. In de steden gaan hele wijken in vlammen op. Er ontstaat een strijd tussen de oorspronkelijke bewoners en allochtonen. Vreemdelingen en mensen met een andere etnische achtergrond zijn hun leven niet meer zeker. Grote vluchtelingenstromen komen op gang. De overheid is machteloos, want de politie weigert in te grijpen. De overheid is gedwongen maatregelen te treffen die het overleven van de autochtone bevolking verzekert. Slechts wie kan aantonen te behoren tot een familie die al vijf generaties in het land woont, heeft recht op sociale voorzieningen en op hulp om te overleven. 

Is zo’n deprimerend scenario realistisch? Als vitale behoeften in het geding zijn komen dierlijke instincten naar boven. Dit zien we in de meest beschaafde landen en militairen die thuis een goede opvoeding hebben genoten, zijn onder langdurige spanningen  met extreem geweld door de vijand, in staat tot de meest beestachtige oorlogsmisdaden. Ik schets daarom een gitzwart scenario omdat de kans dat er extreme spanningen zullen ontstaan mij redelijk voorspelbaar lijkt.

De geschiedenis van de Toren van Babel zal zich herhalen: door de chaos trekt elk volk zich noodgedwongen terug naar het land van herkomst.

Tweet van vandaagAlle plannen van Macron, Rutte, Verhofstadt e.a. worden irrelevant zodra voor iedereen duidelijk wordt dat alleen soevereine landen een krachtig beleid kunnen voeren bij pandemie, droogte, massa-immigratie en andere plagen die op ons afkomen.

3. (10 mei 2022). Maak komaf met dwaze illusies

Het is een dwaze illusie te geloven dat een door mens veroorzaakte apocalyps in deze eeuw vermeden kan worden dankzij de overheid, de EU, de VS of internationale organisaties. Het is even naïef iets te verwachten van internationale verdragen en congressen. Veel meer dan bla bla bla is het niet. Bovendien is het telkens een milieuramp als tienduizenden van heinde en ver komen aanvliegen om het congres bij te wonen.

Alleen de individuen kunnen de finale ramp voor mens en natuur verhinderen, op voorwaarde dat er massaal en mondiaal gehoor aan wordt gegeven. Wat hoort elk individu te doen:

(a) koop alleen het hoogst noodzakelijke. Dit zal de industriële productie met 90 procent verminderen

(b) maak alleen de absoluut noodzakelijke verplaatsingen. Hierdoor zal het autoverkeer en het vliegverkeer met 90 procent afnemen.

De mens krijgt er heel veel voor terug: een opbloei van de natuur, zuivere lucht en meer aandacht voor en van de mensen met wie men zich verbonden voelt.

(dit is een kerngedachte van mijn gratis e-book: Europa’s jihad voor behoud beschaving )

N.B. Toen ik op 23-jarige leeftijd enkele jaren ging werken in Congo, niet in de steden maar diep in het regenwoud, voelde ik mij er onmiddellijk thuis. Ik voelde mij als het ware bevrijd. Het was alsof ik een vroeger leven herbeleefde, maar de verklaring ligt allicht in het meer natuurlijke leven in de natuur. Ik denk om die reden dat Afrika de toekomst heeft.

4.( 11 mei 2022). Waarom geloof ik niet in de Europese Unie?

in bewerking

Ik geloof niet in de Europese Unie omdat hier een ideaal wordt nagestreefd dat nooit bereikt kan worden. Omdat het niet zal lukken wordt gezocht naar wie hiervoor verantwoordelijk is. Repressie, censuur, uitsluiting, cordon sanitair en uiteindelijk een nieuwe goelag liggen dan niet ver weg.

Het zou heel mooi zijn indien er in Europa één regering is, de Europeanen zich allen scharen achter een verenigd Europa, als we allen dezelfde normen en waarden delen, als voor alle volkeren dezelfde wetgeving geldt en als er een centraal geleide planeconomie is. Of is dit alles helemaal niet mooi, maar een verschrikking?

Waarom wil men per se herhalen wat in het Sovjettijdperk leidde tot een mensonwaardige dictatuur en uiteindelijk tot het uiteenvallen van dit rijk? Wie heeft daar belang bij? Is het de veronderstelling dat een eendrachtig Europa noodzakelijk is op een invloedrijke speler te zijn op het wereldtoneel? Als de Europese landen zouden verzwakken door op te gaan in een kleurloze unie of ten gevolge van een gebrek aan daadkrachtig beleid, kan het tegenovergestelde het geval zijn.

Er is echter iets meer fundamenteel dat mankeert. De Europese Unie zal er nooit in slagen een gevoel van verbondenheid te creëren tussen de Europeanen. We kunnen dit vergelijken met het gezin. In een normaal gezin heerst verbondenheid wegens de onvoorwaardelijke zorg van de ouders voor hun kinderen, bloedverwantschap, een gedeelde geschiedenis, gedeelde normen en waarden. Het is niet toevallig dat binnen de Europese Unie de traditionele partijen een aanval hebben geopend op het traditionele gezin. Dit opende de weg naar een samenleving waar onzekerheid heerst over de seksuele rolverdeling, waar er te veel kinderen zijn die geen vader of geen moeder hebben en waar biologische ouders hun fundamentele plicht verwaarlozen.

Een soeverein land kunnen we vergelijken met het traditionele gezin. De Europese Unie  biedt niet de geborgenheid en veiligheid van het gezin. Dit zien we in de onmacht om de massa-immigratie een halt toe te roepen en in de toename van de transnationale criminaliteit door de open grenzen. Ook neemt het onbeschofte gedrag, het gebrek aan verantwoordelijkheid en zorgzaamheid verder toe. Het aantal overleden bejaarden ten gevolge van een gebrekkig covid-19 beleid is er een triest voorbeeld van. De Europese Unie is niet veel meer dan een economische unie, met als gevolg dat het eigenbelang van elk individu primeert. Dit laatste staat wars tegenover de christelijke waarden.

De Europese beschaving heeft een hoogtepunt bereikt dankzij de joods-christelijke ethiek die van generatie op generatie werd doorgegeven. De Europese Unie mist deze spirituele grondslag. Het is een nihilistische organisatie die zelfs geen gemeenschappelijke grondwet kan opstellen. Door de voorvechters van de multiculturele samenleving zijn bijna honderd miljoen moslims zich komen vestigen in de Europese landen. Het gaat bij de moslims over een ideologie van landen waar de joden en de christenen werden uitgemoord of verdreven. Wat zal de toekomst brengen?

De oplossing die ik voorstel is (1) dat elk volk binnen Europa terug krachtig opkomt voor de eigen identiteit en (2) dat de joods-christelijke ethiek de basis vormt van de grondwet van elk land. Op die manier creëren we landen die krachtig zijn dank zij de verbondenheid van het volk. Net zoals een klein land als Israël honderd miljoen vijandige moslims in de buurlanden kan trotseren.

Onder deze voorwaarden kunnen de Europese landen een confederatie vormen waarin goede afspraken worden gemaakt voor defensie en economische samenwerking. Onder deze voorwaarden zal de Europese Confederatie van soevereine landen solidair kunnen bijdragen, samen met de teruggekeerde immigranten, aan de opbouw van de islamitische landen en de landen van zwart Afrika. Dan komt er eindelijk een einde aan de gruwelijke omstandigheden in die landen.

Een en ander wordt uitgebreid behandeld in mijn gratis e-book ’Europa’s jihad voor behoud beschaving'


 BASISTEKST

HOMEPAGE


   © Juliaan Van Acker 2022