https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

kanttekeningen deel I

KANTTEKENINGEN

Verantwoording: Er worden in onze tijd duizenden miljarden besteed aan bewapening en aan ruimtevaart, terwijl honderden miljoenen kinderen geen of slecht onderwijs kunnen volgen zodat zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Er wordt ook ontzettend onverantwoord omgegaan met onze planeet, waardoor de nieuwe generaties het erg moeilijk zullen hebben. Dit alles vereist een andere manier van denken en leven. Ik zoek hier een antwoord op.

PROFETIE

Deze nacht was er een wolkenloze hemel, maar geen enkele ster te zien. Zo vervuild is de atmosfeer. Moest zoiets van de een op de andere dag gebeuren, dan schrikt de gehele mensheid op. Nu zijn we heel langzaam naar deze toestand geëvolueerd. Ik kan me met moeite de prachtige sterrenhemel herinneren uit mijn jeugd, zeventig jaar geleden.

Deze situatie zou een onmogelijke en onvoorstelbare verandering teweeg moeten brengen. De industriële productie zou per direct stilgelegd moeten worden. Het vervoer op land, op zee en in de lucht zou beëindigd moeten worden. De mensen zouden moeten blijven in de omgeving waar ze wonen. Elke samenleving zou zelfvoorzienend moeten worden met de  nadruk op ecologische landbouw en zorg voor elkaar.

Dit is echter niet te realiseren.  

Al meer dan drie miljoen jaar zijn er mensen op aarde. Er zijn prachtige prestaties geleverd op wetenschappelijk, artistiek en spiritueel gebied. Er is ontzettend veel liefde geweest. Het positieve in de balans overtreft ruimschoots alle ellende waaraan mensen zich schuldig hebben gemaakt.

Er is natuurlijk een God die het allemaal bekijkt en de mensen hun vrijheid laat. Zal Hij toelaten dat het leven op aarde definitief verdwijnt? Ik verwacht het niet. We staan dus voor gebeurtenissen die de mensen de prikkel zullen geven om radicaal van gedrag te veranderen. Dit zal de nieuwe Zondvloed zijn, waarvan we nu nog niet weten welke goddelijke ingreep het concreet zal zijn. 

Van materialisme maken we de sprong naar een spiritueel leven. We schaffen slechts de dingen aan die onmisbaar zijn om te leven. De nadruk komt te liggen op het samenleven met onze dierbaren en met de mensen met wie we ons verbonden voelen door een gemeenschappelijke geschiedenis, door gedeelde normen en waarden en door het cultureel erfgoed dat onze voorouders voor ons hebben nagelaten. Rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid voor elkaar en solidariteit tussen rijk en arm, tussen de machtigen en de zwakkeren zullen een sfeer creëren waarin ieder mens zal weten dat anderen om haar of hem zullen geven.

Die sprong naar spiritualiteit is een herhaling van de geschiedenis van de Toren van Babel. Na de chaos keren alle volkeren terug naar het land waar ze horen.

De Zondvloed is zeer nabij. Onze hoop ligt in Babel.

woensdag 3 augustus 2022


De 21ste eeuw: naar de apocalyps of naar een nieuwe Hof van Eden?

1. Verantwoordelijk gedrag in de 21ste eeuw

Hoe handelen om de uitdagingen van de 21ste eeuw te overkomen: pandemieën, klimaatverandering, grote bosbranden, voedseltekorten, (kern-)oorlogen, massa-immigratie, uitsterven van planten en dieren, …?

We zien hier een herhaling van bijbelse rampen: de verbanning uit de Hof van Eden, de Zondvloed, de Toren van Babel, de Tien Plagen van Egypte. Kan de wijsheid uit de bijbel ons helpen de huidige ontwikkelingen te begrijpen?

Wat is de oorzaak van de rampen die op ons afkomen in deze eeuw? Is het God die ingrijpt?

Hoe werden volgens de Bijbel de rampen overkomen:

  1. De verbanning uit de Hof van Eden: kan slechts beëindigd worden door slechts de ene ware God te erkennen (in plaats van de afgoden van de consumptiemaatschappij) en met de kennis van goed en kwaad de Tien Geboden te gehoorzamen.
  2. De Zondvloed: het gezin van Noach werd gered en van elk dier een paar. Dit wil zeggen dat het traditionele gezin en de geslachtsverschillen, man en vrouw, werden hersteld. 
  3. De Toren van Babel: de volkeren scheiden zich en elk volk ging terug naar het eigen soevereine land.
  4. De Tien Plagen van Egypte: de joden trokken naar het door God beloofde land. De slavernij werd afgeschaft. 

2. Wat moeten we dus doen om de apocalyps te voorkomen?

  1. Erkennen dat er slechts één God is en geen afgoden. De hedendaagse afgoderij is zichtbaar in het materialisme, het consumentisme, de hypes, de idolen-verering. Afstand nemen van deze afgoden kan door het beperken van de aankopen tot het hoogst noodzakelijke. Dat zal de industriële vervuiling met 90 procent verminderen.
  2. Gehoorzaamheid aan de ene ware God die zich heeft geopenbaard in de Tien geboden die alle de uitdrukking zijn van de liefde voor de naasten. Deze liefde is onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk, zodat ouderen kunnen rekenen op goede zorg, zodat echtscheiding wordt vermeden want er kan dankzij de onvoorwaardelijkheid van de liefde nooit een argument gevonden worden om te scheiden, zodat er niet wordt gestolen en de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld, zodat nooit geweld wordt gebruikt.
  3. Centraal stellen van het gezins- en familieleven. We blijven wonen en werken in de omgeving van de mensen met wie we ons verbonden weten. Verplaatsingen worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke, waardoor er 90 procent minder verkeer is te lande, in de lucht en op zee.
  4. Erkenning van de stelling ’man en vrouw schiep Hij hen’ zoals in het scheppingsverhaal beschreven. Dit wordt in de opvoeding overgedragen. Een en ander betekent niet een veroordeling van wie afwijkt van de traditionele rolverdeling, maar een bevestiging van het moederschap en het vaderschap waardoor het voortbestaan van de mensheid verzekerd is.
  5. Er komt geen wereldregering en geen vereniging van landen. Elk volk is verantwoordelijk voor het land van de voorouders. Daarom keren alle immigranten en hun kinderen terug naar de landen van herkomst. Slechts wie sinds minstens vijf generaties woont in het land, kan er blijven. De teruggekeerde immigranten krijgen hierbij voldoende solidaire steun van de landen van waaruit ze zijn vertrokken.
  6. De joden gaan naar Israël en de moslims trekken zich uit dit land terug. De tempel wordt heropgebouwd. Dit is een absolute voorwaarde om vrede, welzijn en welvaart te bereiken in de islamitische landen. Wordt aan deze eis van God niet voldaan dan blijft als een straf van God de ellende in die landen voortdurend, moorden de moslims elkaar verder uit en vernietigen ze nog meer hun cultureel erfgoed.

De bovenstaande voorstellen lijken nog veraf of illusoir. We kunnen ons echter nog nauwelijks voorstellen wat ons te wachten staat, alhoewel er zoveel tekens zijn dat de apocalyps zich aan het ontwikkelen is. De mensen houden zich voorlopig liever blind en onwetend uit angst hun veiligheid te verliezen. Hier komt spoedig een doorbraak, bijvoorbeeld een nieuwe pandemie waarbij de helft van de wereldbevolking overlijdt. Maar het kan ook iets totaal anders zijn, die niemand nu ook maar kan vermoeden. Dan zal voor de meesten duidelijk worden dat de redding van de mensheid toch nog mogelijk is, mits de zes bovenstaande voorstellen opgevolgd worden.

De mensheid kan het Hof van Eden terugvinden. De 21ste eeuw kan de beste eeuw ooit worden indien de zes bovenstaande richtlijnen worden opgevolgd. In het andere geval steven we verder naar een door de mensen veroorzaakte apocalyps.

3. Wat maakt de wereld menswaardig?

We zijn in Europa steeds verder verwijderd geraakt van wat de Weg is, de Waarheid en het Leven. Het gaat er niet om gelovig te zijn of om tot een kerk te behoren. De kerk lijkt ook de weg kwijtgeraakt. De ontkerkelijking is mede veroorzaakt door de rituelen en de dogma’s die de kerk en daarmee ook het geloof levensvreemd hebben gemaakt (alhoewel ik hierover twijfel: er zijn ook prachtige rituelen en tradities. De oorzaak ligt wellicht in de betovering door het materialisme en consumentisme, - dat zijn de nieuwe afgoden - die de mensen hebben afgeleid van zingeving en spiritualiteit waardoor zij het echte leven niet kennen). 

De kerken, zowel de katholieke als de protestantse kerken, werden instellingen met een hiërarchie en alle machtspelletjes die daarmee samengaan (ook hierover twijfel ik: nu hebben die kerken nagenoeg alle macht verloren. Dat zou een goede zaak zijn indien de kerken gezaghebbend zouden zijn in tegenstelling tot het autoritaire gezag van vroeger). Vandaar dat uiteindelijk de gelovigen het lieten afweten of de kerken hebben geen gezag en invloed meer doordat God is vervangen door de nieuwe afgoden.

Helaas werd het kind met het badwater weggegooid. Ik bedoel dat de onovertroffen ethiek van het evangelie in de vergetelheid raakte. Het evangelie wordt niet meer gelezen. De ethiek van het evangelie is geen referentiepunt meer voor de politiek, de economie en de sociale omgang. Terwijl juist deze ethiek, - en volgens mij is dit de enige ethiek -, de wereld menswaardig te maken.

Ik zal hier niet uitweiden over de evangelische ethiek. Dit kan worden gezien als een oproep om het evangelie te lezen zodat men zelf kan zien wat een onovertroffen ethiek daarin te vinden is. Dat de mensen dit hebben verdrongen is een onvergeeflijke fout. Vandaar de plagen waarmee we in deze 21ste eeuw meer en meer te maken hebben.

Of misschien toch iets over de evangelische ethiek: aan de rijken wordt verzocht hun rijkdom onder de armen te verdelen. Dat is absoluut onaanvaardbaar! Tegelijkertijd is het een basisvoorwaarde om een eind te maken aan alle oorlogen. Na 2000 jaar kunnen nog steeds weinigen deze essentiële oproep acccepteren. Misschien zullen de ontwikkelingen van de 21ste eeuw de mensen dit inzicht bieden. Er zal namelijk veel solidariteit tussen de mensen noodzakelijk zijn om te kunnen overleven in barre omstandigheden; aangezien de meeste mensen, zowel rijk als arm, van goede wil zijn, komen ze in die omstandigheden tot het besef elkaar te moeten bijstaan. Het is toch onvoorstelbaar dat er mensen zijn die onnoemelijk rijk zijn (en wat kunnen ze ermee doen?) en dat in dezelfde samenleving er velen zijn die elke maand grote financiële zorgen hebben. De evangelische ethiek zou een einde maken aan deze wantoestand, maar de mensen moeten het uit vrije wil uitvoeren.

Een nieuw (en eigenlijk eeuwenoud) inzicht zien we bijvoorbeeld bij een kerkelijk huwelijk en een kerkelijke begrafenis. Bij dit soort gebeurtenissen krijgen de meeste mensen nog een glimp van waar het in het leven echt om gaat. De liefde is iets absoluut en de Kerk bevestigt dit: Wat God bindt, dat scheide de mens niet. De dood is de absolute overgang: de Kerk zegt dat dit niet de overgang naar het Niets is. Het huwelijk wordt tot een menswaardige verbintenis gemaakt. De dood is niet het einde, waardoor het menselijk bestaan een oneindige waarde heeft. De evangelische ethiek kan de wereld inderdaad menswaardig maken. Dit is geen pleidooi voor een verbod op echtscheiding. Ik ben niet zo voor verbieden. Het gaat erom dat als iemand een liefdesrelatie aangaat beseft dat het hoogste goed in deze relatie de onvoorwaardelijkheid en de onbaatzuchtigheid is. Wie dit serieus neemt kan nooit een argument vinden om te scheiden. Maar ook dit laatste vereist een kanttekening: het zijn meestal vrouwen die de klos zijn en altijd opnieuw willen proberen om de relatie te herstellen. Als de integriteit en de veiligheid van de vrouw in het geding is, dan kan ze het best uit die situatie vluchten.

(probleem is dat deze kanttekeningen niet worden gelezen. Ik blijf een roepende in de woestijn). 24 mei 2022.

4. God wil geen multiculturele samenleving: "Hij heeft alle volken gemaakt om het hele aardoppervlak te bewonen. Ook heeft hij tijdperken en de grenzen van het woongebied van mensen bepaald(Handelingen 17: 1-34). De Toren van Babel, was een multiculturele samenleving in de oudheid. God heeft toen ingegrepen. In de 21ste eeuw grijpt God opnieuw in, vandaar alle plagen die op ons afkomen.

5. De normale, natuurlijke situatie: Wat de meest normale en natuurlijke situatie zou moeten zijn, wordt nu beschouwd als iets absurd, naïef, onnozel. De normale, natuurlijke situatie is een wereld waar de mens blijft wonen op de plek waar zijn bloedverwanten wonen, samen met de mensen met wie hij zich verbonden weet door een gemeenschappelijke geschiedenis, een gemeenschappelijke cultuur en gedeelde normen en waarden.

In de normale, natuurlijke situatie draagt ieder mens bij tot het welzijn van de mensen met wie hij samenwoont, met wie hij het land deelt. Er wordt gezorgd voor voldoende en gezonde voeding. De landschappen, de fauna en de flora worden goed beheerd. Wie extra zorg nodig heeft kan rekenen op de solidariteit van zijn medemensen.

In de normale, natuurlijke situatie zal er nauwelijks industrie zijn. Het leven op aarde heeft miljoenen jaren gedijt zonder industrie, weliswaar met veel lijden, ziekte en armoede. Nu kunnen we leren leven met een minimum aan industriële activiteiten waarbij er toch goede gezondheidszorg is en geen armoede (ook geen grote, abnormale rijkdom).

In deze normale, natuurlijke situatie genieten de mensen van het gewone leven, van het samenzijn, van wat de natuur te bieden heeft.

Deze situatie zal uiteindelijk niet meer absurd lijken, maar de enige oplossing om de ellende van de 21ste eeuw te overkomen. De mensen zullen tevreden zijn met wat zij hebben. Er zal niet meer gereisd worden. Vervuilende productie wordt tot een strikt minimum herleid. We zullen bevrijd zijn van het materialisme en een zinvoller leven leiden. 

Als in deze normale situatie ieder mens het gevoel zal hebben dat anderen om hem geven, zullen er veel minder mensen psychische stoornissen hebben, zal er veel minder criminaliteit en fraude, zijn, zullen de burgers in het algemeen zich beschaafder gedragen en zullen er geen graaiers meer zijn.

Conclusie: wie niet meewerkt om deze normale, natuurlijke situatie binnen afzienbare tijd te bereiken is naïef. De ontwikkelingen van de komende jaren zullen er ons toe dwingen.

6. Christelijk onderwijs: Ik heb eens gekeken naar de website van het katholiek college waar ik lang geleden leerling was. Het is nu een gemengde school, wat ik een goede zaak vind. Destijds was het streng verboden contact te hebben met meisjes. Wie verkering had, werd onverbiddellijk uit school gezet. Achteraf gezien een krankzinnige situatie, maar enigszins begrijpelijk want de pil was toen nog niet uitgevonden en condooms waren zeer moeilijk verkrijgbaar :-). Met de pil kwam de grote vrijheid en de hippie-tijd.

Er is echter nog een groot verschil. De activiteiten die op de website van het oorspronkelijk katholiek college staan vermeld zijn dansfeesten, leuke reizen, sportevenementen en dergelijke. Absoluut niets over christelijke vieringen. God wordt niet meer aanbeden. Er is geen gemeenschappelijke eredienst meer. Er wordt niet in gemeenschap gebeden. Er zijn nu geen priester-leraren meer; dat waren mensen die soms niet erg bevoegd waren om les te geven, maar ze waren een voorbeeld van offervaardigheid, dienstbaarheid, onvoorwaardelijke inzet. Het waren goede mensen die de jeugd inspireerden.

Kortom, het is geen christelijke school meer. Het is eerder een pretpark, dat het materialisme en het individueel genieten promoot. De christelijke scholen kunnen beter het predikaat christelijk laten vallen. Dat zou eerlijker zijn. Dan zou het goed zijn dat er echte christelijke scholen worden opgericht, waar God wordt aanbeden en dagelijks gezamenlijk wordt gebeden.

Dit is geen oproep tot bekering. Ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik neem de wijsheid van de bijbel als maatstaf. Als God op zo’n manier zoals nu in het onderwijs totaal wordt genegeerd, dan is er voor Europa geen toekomst meer. „Als het christendom verdwijnt, dan komt de islam in de plaats”: we zijn goed op weg. In de grote steden zijn de moslims in de christelijke scholen al in de meerderheid. 

Volgens Kierkegaard heeft de religieuze mens een absolute verhouding tot God. De moslims hebben dit goed begrepen.

7. De naderende apocalyps (9 juni 2022): van nature ben ik geen doemdenker, maar het is naïef de realiteit niet onder ogen te zien of niet durven onder ogen te zien. Het probleem is dat als de realiteit niet past bij het wereldbeeld dat we gewend zijn, er onmiddellijk verzet en weerstand komt tegen het nieuwe inzicht. Het gevolg van dit laatste is dat de meerderheid van de mensen, de gevestigde macht en de mainstream media die realiteit niet kunnen, niet willen en niet durven onder ogen te zien. Een voorbeeld hiervan is de verspreiding van de islam over de wereld. De gehele westerse wereld zal uiteindelijk op het Midden-Oosten lijken als de islam niet wordt ingedamd. Vooralsnog krijgt de islam alle ruimte. Dit is een naïviteit die ons heel duur te staan zal komen.

Hier wil ik het niet zozeer hebben over de islam (in mijn essay heb ik het daar uitvoerig over), maar over de bewapeningswedloop. Ook in de Derde Wereld is er een overvloed van oorlogstuig en zelfs de armste landen besteden een groot gedeelte van de begroting aan de aankoop van het nieuwste wapentuig. Zeer ernstig is de verspreiding van atoomwapens, waarmee nu zelfs wordt gedreigd door Rusland. Ongelooflijk naïef is het gevaar niet in te zien van de aanwezigheid van een nucleair arsenaal in islamitische landen. Het is hier geen doemdenken om te voorspellen dat dit uit de hand zal lopen. Dat er ook economisch barre tijden op ons afkomen kan mensen in verleiding brengen. Of een verkeerd begrepen signaal kan de trigger zijn tot een vernietigende oorlog.

Er is ook een immorele kant aan de bewapeningswedloop. Al het geld dat daaraan besteed wordt zou, indien besteed aan onderwijs en gezondheidszorg, de wereld voor honderden miljoenen mensen menswaardiger maken.

Dat we zo dicht bij een kernoorlog staan is verschrikkelijk. Dit is echter een realiteit die de meeste mensen en regeringsleiders willen verdringen. Dat maakt het nog erger. We moeten ons voorbereiden (is dat mogelijk?) op het onvermijdelijke ergste.

De apocalyps die zoveel destructie teweeg zal brengen, het leven zal vernietigen in grote delen van de wereld, is de hel die ons wacht. Is er een God die ons laat herrijzen?

Zodra we in de door de mensen veroorzaakte hel zijn terechtgekomen zullen overlevenden bouwen aan een door de mensen gecreëerde hemel. Dit betekent dat we na het industriële en post-industriële tijdperk zullen komen in een spiritueel tijdperk. In dit tijdperk zal de mens in elke naaste God zien. God spreekt ons toe via elke medemens, ook via de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten. Dit appel van God zal zo krachtig zijn dat de overlevenden onvoorwaardelijk en ononderbroken hun verantwoordelijkheid voor de Ander zullen opnemen. Niet de eigen behoeften staan centraal maar de Ander wordt het centrum van ons bestaan.

Let op want dit is het nieuwste inzicht dat nu de grootste weerstand zal oproepen: in het spirituele tijdperk zal er geen industrie meer zijn, geen vliegtuigen en geen auto’s. Windmolenparken op het land en in de zee zullen worden afgebroken. De mensen zullen zich uitsluitend richten op hun gezin, op de mensen met wie ze zich verbonden voelen. Er zal goed gezorgd worden voor de omgeving. Oude landschappen zullen worden gesteld, wat bijvoorbeeld betekent dat in de duinengebieden de villa’s worden afgebroken. Rondom elke stad en elk dorp zal een brede strook land- en tuinbouwgebied aangelegd worden voor de biodynamische landbouw. Iedereen kan hier op vrijwillige basis aan meewerken. In de mate van het mogelijke wordt elke gebied zelfvoorzienend.

Zie ook: De wereldregering als deus ex machina

Ik zet deze tekst opzettelijk niet vooraan en verwijs er niet naar op twitter en facebook omdat dit geen zin heeft. Als de hel zal losbreken komt misschien iemand langs.

8. zaterdag 11 juni 2022: Ik schrijf voor de toekomst.

9. Verbondenheid: Verbondenheid met anderen, met de dingen, met de omgeving is het meest fundamenteel en een absolute voorwaarde voor psychische gezondheid en een normale sociale omgang. De basis hiervan wordt gelegd in het gezin. Hechting met moeder en vader is noodzakelijk om een gelukkig kind te zijn en een evenwichtige volwassene te worden. Daarnaast is er de vertrouwde omgeving die met anderen wordt gedeeld. Ook geestelijk voelt men zich met anderen verbonden door een gemeenschappelijke geschiedenis, gemeenschappelijke normen en waarden, een gedeeld geloof, een gedeeld mens- en wereldbeeld.

Een Marokkaan die naar Europa is geëmigreerd heeft het liefst nog een huis in het land van herkomst. De vakantie brengt hij daar door en hij is van plan later definitief terug te keren. Zijn kinderen zijn daar wellicht minder aan gehecht en de kleinkinderen helemaal niet meer. Dan is er een breuk ontstaan in de verbondenheid met anderen en met de omgeving en cultuur van de voorouders.

Deze breuk in de verbondenheid geldt voor al wie zijn geboortegrond verlaat.

Een gebrek aan diepe verbondenheid die generaties ver werd gedragen heeft nog niet geleid tot een algemene pathologie. Dat komt omdat de mensen betoverd zijn door de huidige welvaart, de consumptie, het entertainment. De mensen zijn als het ware verdoofd, net zoals psychiatrische patiënten die apathisch voortleven onder invloed van psychopharmaca.

De pathologie is zichtbaar in alle vormen van politiek en religieus fanatisme, in de versnippering van het politieke veld, in de woke- en cancelcultuur, in extreme vormen van consumentisme, in de toename van obesitas, de kolossale verwoesting van de natuur om ons heen (zelfs de zee moet eraan geloven), het chronisch lerarentekort, enzovoort.

Aan die betovering komt een einde. In deze eeuw zullen we noodgedwongen moeten stoppen met de productie en met alle vervuilende activiteiten. Dan komt de bezinning. Dan raken we plotseling uit de betovering. Als deze fase aanbreekt keren de mensen terug naar waar ze horen (echtparen zullen een keuze maken voor de herkomst van een van hen) en zullen ze de verbondenheid koesteren met anderen, met de tradities en met het land waar de vorige generaties liefde en leed hebben gedeeld.

10. Verantwoordelijkheid volgens Emmanuel Levinas: Verantwoordelijkheid kent geen waarom. De verantwoordelijkheid vindt haar oorzaak niet in het subject en ook niet bij een derde. De enige motivatie voor verantwoordelijkheid is de alteriteit van de Ander; dat is het absoluut ongrijpbare. De Ander doet een absoluut appel op mijn verantwoordelijkheid. Ik kan er niet aan ontkomen. Ik heb geen keuze. Een derde kan mij er niet toe dwingen of mij verbieden mijn verantwoordelijkheid voor mijn naaste op te nemen.

Verantwoordelijk zijn dat is volstrekt onthecht zijn van zichzelf, zich niet gedragen in functie van zichzelf, maar altijd in functie van de Ander. In de verantwoordelijkheid is men de gegijzelde van de Ander.

Het is deze vorm van verantwoordelijkheid die het geweld en de destructie uit de wereld kan doen verdwijnen. Deze verantwoordelijkheid had de Shoah kunnen voorkomen (vrijwel de gehele familie van Levinas is vermoord tijdens de Shoah).

Willen we nieuwe oorlogen voorkomen en willen we de gigantische uitdagingen van de 21ste eeuw als mensheid overleven, of willen we tenminste onze menselijke waardigheid behouden ondanks alle ellende, miserie en noden, dan moeten we deze norm van verantwoordelijkheid van de daken schreeuwen. Dit moet de kernboodschap zijn in wat we als waarden overdragen in de opvoeding. Deze verantwoordelijkheid moet het leitmotiv zijn van de economie en de politiek. Het al of niet opnemen van deze vorm van verantwoordelijkheid onderscheidt de goede van de slechte mensen, de heiligen onder ons en de door de duivel bezetenen.

11. De opkomst van autoritaire politieke leiders (18 juni 2022)LINK

12. Kinderbescherming en economische groei: De kinderbescherming is een systeem dat al meer dan honderd jaar niet goed werkt. Zelf heb ik meer dan vijftig jaar voor de kinderbescherming gewerkt en de problemen die nu spelen zijn dezelfde als vijftig jaar geleden. Ik denk bijvoorbeeld aan de lange wachtlijsten, te veel bureaucratie, geen passende voorzieningen waardoor kinderen lukraak worden geplaatst daar waar toevallig plaats is en weinig of geen resultaat bij kinderen en gezinnen met ernstige problemen. Er komt geen fundamentele verandering in dit systeem omdat aan het systeem banen en organisaties zijn gekoppeld. Mensen willen hun baan niet verliezen en organisaties houden zichzelf in stand.

Hetzelfde zien we bij het economisch systeem dat berust op het principe van economische groei. Economische groei is noodzakelijk om werkloosheid te verminderen. Een fundamentele wijziging van het economisch systeem is vrijwel onmogelijk omdat de hele samenleving door elkaar geschud zou worden. Nochtans is duidelijk dat de economische groei niet eindeloos kan doorgaan, en toch gaat het onverminderd door zodat we afstevenen op een door de mensen veroorzaakte apocalyps (zelfs de kolencentrales moeten meer gaan stoken en de boeren moeten worden gedwongen de agro-industrie in te dammen).

In de kinderbescherming heb ik geprobeerd daar verandering in aan te brengen, maar dat is me niet gelukt. Op kleine schaal heb ik wel aangetoond dat het anders en beter kan. Mijn voorbeeldproject heeft mijn studenten sterk beïnvloed, maar als zij eenmaal in het systeem terechtkomen, worden ze gedwongen eraan mee te doen. In feite had ik net zoals in de geneeskunde, waar fundamentele doorbraken wel mogelijk zijn (het moet wel want het is een kwestie van leven en dood), een academisch centrum willen oprichten. In dat centrum zou klinische praktijk met de moeilijkste groep gecombineerd worden met onderzoek en opleiding. Vanuit dat centrum zouden nieuwe projecten ontstaan over het gehele land. Maar ik moest vechten tegen een bierkaai en had niet de middelen om zo’n centrum uit te bouwen. Honderden miljoenen blijven besteed worden aan een systeem dat niet werkt bij de groep die efficiënte hulp het meest nodig heeft.

Kortom, zowel in de kinderbescherming als in de economie moet een revolutie uitbreken om de systemen te vernietigen en te vervangen door een kinderbescherming en een economie die respectievelijk de gezinnen beter helpt en onze planeet aarde goed beschermt tegen verdere destructie. Die revoluties komen niet zomaar tot stand, maar aan de ene kant wordt de kinderbescherming onbetaalbaar (mijn voorstellen die in deze website en in mijn vakboeken worden beschreven bieden een veel goedkoper alternatief) en aan de andere kant wordt het huidig economisch systeem onhoudbaar wegens oorlogen, pandemieën, natuurrampen en massa-immigratie, zodat we op redelijk korte termijn kunnen verwachten dat de bom barst en een begin wordt gemaakt aan betere tijden.

13. De zin van het leven(24 juni 2022): De belangrijkste vraag voor een mens gaat over de zin van zijn leven. Psychische gezondheid is niet denkbaar zonder een gevoel en liefst de zekerheid een zinvol leven te leiden. Wat de zin bepaalt is richtingevend voor ons gedrag. Voor de psychologie moet het daarom een prioritaire zaak zijn de mensen te helpen de zinvraag te beantwoorden en zich te bezinnen over het zinvolle dat moet worden nagestreefd. Maar biedt de hedendaagse psychologie hier inzicht in? Helpt hersenonderzoek om het zinvolle te ontdekken? In beide gevallen is er geen sprake van.

We moeten eerder de antwoorden zoeken bij de filosofie. Daarom is het de hoogste tijd dat psychologie onderdeel wordt van de wijsbegeerte. We begeren toch allemaal de wijsheid?

14. Het misverstand over de scheiding van kerk en staat

15. Onze morele plicht de EU af te bouwen (3 juli 2022)LINK

16. Polarisatie en populisme (10 juli 2022) In de laatste alinea van dit artikel zeg ik dat we eerst door de zure appel heen moeten bijten. Het is duidelijk dat in deze tijd allerlei spanningen op meerdere terreinen tegelijkertijd naar een escalatie toegaan. Die escalatie zal niet lang meer op zich laten wachten.Het is echter onvoorspelbaar wat er dan precies zal gebeuren. Er zijn nu al in de Derde Wereld volksopstanden. In het Westen gaan we in deze zomermaanden massaal op vakantie. Komt in het najaar de kater?

Ik acht een escalatie noodzakelijk. We kunnen niet blijven doorgaan zoals nu al decennia lang het geval is. Mijn hoop is dat de mensen massaal tot bezinning zullen komen. Iedereen zal het gezin, de familie, de plaats waar men woont koesteren. We zullen kiezen voor eenvoudig leven, maar rijk aan sociale contacten. Allochtonen zullen ook tot bezinning komen en hun verantwoordelijkheid opnemen voor de landen van herkomst.

Aan de basis van deze beweging en radicale verandering van gedrag ligt een nieuwe geest die over de mensheid zal dwalen. Zoals ten tijde van de schepping toen God’s geest over de wateren dwaalde (Genesis 1:2). 

17. Tweets van vandaag (11 juli 2022): 

images

Wanneer komt er een minister-president, een koningin en burgemeesters die de excuses van hun voorgangers intrekken en nietig verklaren? Dan kunnen we trots verder werken aan de beschaving van de mensheid.

Als de hele wereld de joods-christelijke moraal zal omarmen kennen alle volkeren vrede en welzijn.18De crises van deze tijd en falende regeringen

19. Het verwoestend effect van de sociale media op pubers

20. (25-27 juli 2022). De betekenis van de Ander volgens Levinas

Deze kanttekening staat op een aparte pagina: LINK

21. (3 augustus 2022; vandaag 57 jaar getrouwd) Profetie

Deze nacht was er een wolkenloze hemel, maar geen enkele ster te zien. Zo vervuild is de atmosfeer. Moest zoiets van de een op de andere dag gebeuren, dan schrikt de gehele mensheid op. Nu zijn we heel langzaam naar deze toestand geëvolueerd. Ik kan me met moeite de prachtige sterrenhemel herinneren uit mijn jeugd, zeventig jaar geleden.

Deze situatie zou een onmogelijke en onvoorstelbare verandering teweeg moeten brengen. De industriële productie zou per direct stilgelegd moeten worden. Het vervoer op land, op zee en in de lucht zou beëindigd moeten worden. De mensen zouden moeten blijven in de omgeving waar ze wonen. Elke samenleving zou zelfvoorzienend moeten worden met de  nadruk op ecologische landbouw en zorg voor elkaar.

Dit is echter niet te realiseren.  

Al meer dan drie miljoen jaar zijn er mensen op aarde. Er zijn prachtige prestaties geleverd op wetenschappelijk, artistiek en spiritueel gebied. Er is ontzettend veel liefde geweest. Het positieve in de balans overtreft ruimschoots alle ellende waaraan mensen zich schuldig hebben gemaakt.

Er is natuurlijk een God die het allemaal bekijkt en de mensen hun vrijheid laat. Maar zal Hij toelaten dat het leven op aarde definitief verdwijnt? Ik verwacht het niet. We staan dus voor gebeurtenissen die de mensen de prikkel zullen geven om radicaal van gedrag te veranderen. Dit zal de nieuwe Zondvloed zijn, waarvan we nu nog niet weten welke goddelijke ingreep het concreet zal zijn. 

Van materialisme maken we de sprong naar een spiritueel leven. We schaffen slechts de dingen aan die onmisbaar zijn om te leven. De nadruk komt te liggen op het samenleven met onze dierbaren en met de mensen met wie we ons verbonden voelen door een gemeenschappelijke geschiedenis en gedeelde normen en waarden. Rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid voor elkaar en solidariteit tussen rijk en arm, tussen de machtigen en de zwakkeren zullen een sfeer creëren waarin ieder mens zal weten dat anderen om haar of hem zullen geven.

Die sprong naar spiritualiteit is een herhaling van de geschiedenis van de Toren van Babel. Na de chaos keren alle volkeren terug naar het land waar ze horen.

De Zondvloed is zeer nabij. Onze hoop ligt in Babel.

22. Tweets van vandaag woensdag 10 augustus 2022:

In Davos zitten de nazaten van diegenen die rijk geworden zijn dankzij de slavernij. Nu is de globalisering, de multiculturele samenleving en de Europese Unie hun verdienmodel.

Het einde van de multiculturele samenleving komt uit onverwachte hoek: steeds slechter onderwijs wegens gebrek aan eendracht, verbondenheid, gemeenschappelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Alleen het herstel van het joods-christelijk fundament kan ons redden.

Vandaag mijn essay als gratis e-book geplaatst op mijn website: Onoprechte Goedmenenden 

Nu zal ik het wat rustig aan doen en mij beperken tot studie.

23. Hebzucht is dè oorzaak van oorlog, geweld, criminaliteit, onderdrukking en uitbuiting die op hun beurt de hebzucht aanwakkeren. Om uit deze vicieuze cirkel te geraken bieden de evangelische deugden de enige uitweg. Dat is de ware betekenis van het joods-christelijk fundament van de westerse beschaving. Als we die beschaving niet uitroepen tot een joods-christelijke beschaving, dan heeft de mensheid geen toekomst. Alleen wie joods of christelijk is of de joods-christelijke ethiek navolgt kan in de westerse beschaving wonen. Deze beschaving zal dan solidair kunnen zijn met de rest van de wereld. De beschaving is als een gezin: eerst binnen het gezin moet veiligheid en verbondenheid heersen, dan zullen de gezinsleden hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de buitenwereld. De veiligheid en de verbondenheid in onze beschaving wordt geboden door een gemeenschappelijke ethiek en dat is de joods-christelijke ethiek. Als we dit in Europa bewaken zullen we een onmisbare rol op het wereldtoneel kunnen vervullen.

De mensheid zal slechts overleven bij navolging van de evangelische deugden: nederigheid, soberheid, offervaardigheid, dienstbaarheid, kortom de naastenliefde. Dit houdt ook in verantwoordelijkheid voor een goed beheer van de planeet Aarde zodat toekomstige generaties er menswaardig kunnen leven. 

De plagen die de mensheid nu treffen bevestigen de waarheid van het bovenstaande. Die plagen hoeven we niet per se te zien als een straf van God. Bij het ontbreken van deze deugden veroorzaken we een door de mensen gecreëerde apocalyps. Het is aan de politiek om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Vasthouden aan de traditionele politiek leidt tot het einde van menselijk leven op aarde.

 


 BASISTEKST

HOMEPA

   © Juliaan Van Acker 2024