https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De invloed van de klimaatverandering op menselijk gedrag

Speramus meliora; resurget cineribus (*)


Samenvatting

De klimaatverandering zal ons dwingen radicale maatregelen te nemen op politiek, economisch en sociaal vlak. De industriële productie moet nagenoeg worden stilgelegd. De samenleving zal gefundeerd worden op vrijwilligerswerk. De sociale cohesie zal worden bereikt dank zij de burgers die met elkaar een duurzame binding hebben. Spiritualiteit zal het materialisme en de hebzucht vervangen. Dank zij deze nieuwe zingeving zullen Europa en het Groot Islamitisch Kalifaat de nieuwe wereldmachten worden. De Verenigde Staten en Latijns-Amerika vervallen in een eindeloze burgeroorlog. China en India zullen eeuwenlang Derde Wereld-landen blijven.


Het natuurlijke leven

Amper honderdtwintig jaar geleden, toen mijn vader nog een kind was, was er geen elektriciteit. in heel het land reden niet meer dan een paar honderd auto’s. Vrijwel niemand had een telefoon. Radio bestond nog niet en televisies kwamen zelfs nog niet op in de stoutste toekomstvisies. De mensen bleven leven in de buurt waar hun voorouders hadden geleefd. Slechts een enkeling ging op reis. Bijna niemand had verder gereisd dan de meest nabije stad. Van mijn vader heb ik nooit gehoord dat de mensen toen ongelukkig waren.

Dat is dus nog niet zo heel lang geleden. Zelf behoor ik tot de laatste generatie die niet opgegroeid is met de televisie. Ik herinner we de winteravonden dat we rond de kachel zaten, terwijl een oude oom vertelde over wat hij in de Eerste en Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. We konden nooit genoeg krijgen van die verhalen, ook al hadden we ze talloze keren gehoord.

Toen de eerste televisies in de handel kwamen, werden in winkelramen tv-toestellen gezet en tientallen mensen volgden van op de straat wat er op het scherm te zien was. Op die manier werden de mensen warm gemaakt om een televisie aan te schaffen. Vanaf toen ging alles zeer snel. En het gaat steeds sneller. Wie had in de jaren negentig kunnen vermoeden, dat nu iedereen overal en altijd op zijn smartphone zit te staren. Internet heeft voor ons een wereld geopend die voorheen onvoorstelbaar was. Tot in de verste uithoeken van de wereld kunnen mensen contact houden met de rest van de wereld via de sociale media. Vroeger bleef het sociale leven beperkt tot een kleine kring van familieleden en buurt- of dorpsgenoten.

Nog niet zo lang geleden leefden de mensen gelukkig, in hun eigen wijk of dorp. Het familieleven was intens. Het voedsel kwam uit eigen land en men at wat per seizoen voorhanden was. Er was nauwelijks afval. De lucht was zuiver, de hemel ongerept blauw en in de nacht zagen we de sterren.

Het einde van de industrie en de vervuiling

Dank zij de klimaatverandering zullen we het natuurlijke leven herontdekken. De mensen zullen hun gedrag drastisch veranderen. De luchtvervuiling is zo gigantisch, de temperatuur wordt in bepaalde seizoenen in grote delen van de wereld ondraaglijk, orkanen woeden met ongekende kracht, de ene na de andere vloedgolf overspoelt kustgebieden, zodat elk land gedwongen wordt de meest radicale maatregelen te nemen.

De industriële productie wordt nagenoeg volledig opgegeven. Het vervoer op het land, de zee en in de lucht wordt tot een minimum gereduceerd. Er rijden geen auto’s meer. We zullen opnieuw leven zoals honderdtwintig jaar geleden. We zorgen er wel voor dat de gezondheidszorg van dezelfde kwaliteit blijft als nu in het begin van  de 21ste eeuw. Het onderwijs blijft toegankelijk voor iedereen. Internet blijft goed functioneren. De farmaceutische industrie wordt tot een minimum beperkt. We zijn tevreden met de medische mogelijkheden die we nu hebben. Wetenschappelijk onderzoek mag niet meer ten koste gaan van de natuur. De ruimtevaart wordt stopgezet.


De Mammon wordt niet meer aanbeden

Rijkdom en welvaart hebben in deze tijden geen zin meer. Met geld valt niets meer te kopen, behalve wat noodzakelijk is voor de vitale levensbehoeften. Een maximaal inkomen, inclusief de opbrengst van onroerend goed en van beleggingen, wordt vastgesteld en door iedereen aanvaard. Er is een basisinkomen voor alle volwassenen. Dit basisinkomen is gekoppeld aan vrijwilligerswerk in de zogenaamde ’netwerken van solidariteit’. Vanuit deze netwerken wordt op vrijwillige basis gewerkt in  bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg de jeugdzorg en de leerlingenbegeleiding. De burgers kunnen op dit netwerk beroep doen voor klussen in huis. Andere vrijwilligers werken in de biodynamische landbouw, in de natuur- en landschapsbescherming of in de zorg voor het cultureel erfgoed. De oude landschappen van weleer worden hersteld. Industriegronden en snelwegen worden omgetoverd in natuurgebieden. Kunst, toneel en andere artistieke activiteiten worden mogelijk gemaakt dank zij de solidaire steun vanuit de netwerken van solidariteit. Internationale sportcompetities worden niet meer georganiseerd, met als gevolg dat lokale competities bloeien als nooit tevoren.

Na hun opleiding verrichten alle jonge vrouwen en mannen een dienstplicht van twee jaar. Diegenen die geen opleiding hebben voltooid, kunnen tijdens die dienstplicht alsnog een praktijkgerichte beroepsopleiding volgen. De dienstplichtigen worden tewerkgesteld bij het leger, de politie en de douane. De invoer van drugs is door de beperking van het transport vrijwel onmogelijk. Aan de grenzen wordt, dank zij het groot aantal douanebeambten, elke persoon en elk pakje gecontroleerd. De politie is overal in voldoende aantallen aanwezig. Criminaliteit krijgt nauwelijks nog een kans, vooral ook omdat de sociale controle sterk is toegenomen; de mensen blijven namelijk in hun eigen sociale omgeving. Nooit eerder hebben de burgers zich zo veilig gevoeld. De klimaatverandering wordt door velen gezien als een geschenk van God om de mensheid terug naar de Hof van Eden te leiden.

Politieke verschuivingen

Het stopzetten van de industriële activiteiten en van het transport heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale verhoudingen. In Europa volgt de ene staatsgreep na de andere. Gezien de voedseltekorten is de overheid gedwongen een streng beleid te voeren. Alleen burgers van wie de voorouders in 1900 in Europa woonden, hebben recht op een basisinkomen. Zij krijgen prioriteit bij alle voorzieningen.

De moslims voelen zich niet meer thuis in Europa en keren massaal terug naar de landen van herkomst. Dank zij hun komst worden in die landen de juiste maatregelen getroffen voor de voedselvoorziening, de onderlinge solidariteit en voor de veiligheid van de burgers.

Het resultaat van deze ontwikkelingen is dat er twee grootmachten ontstaan. Aan de ene kant een blank en moslim-vrij Europa dat een grote bloei kent op cultureel gebied. Aan de andere kant het Groot Islamitische Kalifaat dat eindelijk vrede, welzijn en welvaart brengt in het Midden-Oosten. Beide grootmachten sluiten met elkaar een vriendschapsverdrag. Dit verdrag legt de basis voor een op de ethiek geïnspireerde wereldpolitiek. De Europeanen en de moslims werken samen om in zwart Afrika vrede, welzijn en welvaart te brengen.

Jeruzalem wordt voor beide grootmachten de spirituele hoofdstad. In deze heilige stad treden het christendom, het humanisme, de islam en het judaïsme in een permanente dialoog. Jeruzalem inspireert de volkeren in hun zoektocht naar wijsheid en bezinning.

Een permanente burgeroorlog

Ten gevolge van de verspreiding van vuurwapens onder de bevolking begint in de Verenigde Staten een permanente burgeroorlog, die later in de geschiedenis zal worden omschreven als de Honderdjarige Burgeroorlog. Blanke Amerikanen emigreren massaal naar het continent van hun voorouders, dat is Europa dat nu moslim-vrij is geworden. Zuid-Amerika kent dezelfde rampspoedige ontwikkeling en wordt het slagveld voor een permanente oorlog tussen criminele benden.

Stagnatie in het Verre Oosten

China en India blijven voor honderden jaren Derde Wereld-landen. Dat komt door een forse daling van het geboortecijfer, woestijnvorming, watertekorten en nauwelijks te beheersen epidemieën. Het verval van China werd al eerder ingezet ten gevolge van de robotisering en de automatisering, waardoor honderden miljoenen mensen werkloos werden(**).

Besluit

Het lot van de mensheid zal afhangen van een ethisch reveil. Volkeren die de moed hebben een einde te maken aan het materialisme en de geldzucht, zullen de mensheid binnenleiden in de nieuwe Hof van Eden. De 21ste eeuw wordt dan de eeuw van de spiritualiteit.


P.S. De voorspellingen in dit artikel kwamen spontaan in mij op in de nacht van 27 op 28 juni 2019. In die dagen steeg in Frankrijk de temperatuur tot 45,9 graden Celsius (116,6 graden Fahrenheit). Hoe realistisch zijn deze voorspellingen? Velen zullen dit verhaal onzin vinden. De geschiedenis zit vol met gebeurtenissen waarvan de mensen eerst dachten dat ze onzinnig waren. Ondanks alle waarschuwingen gaat het dagelijks leven nu gewoon door, vandaar het ongeloof. Er kan echter een moment komen waarin alles in stroomversnelling verloopt. Ik vrees dat dit elke dag kan gebeuren.

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

ENGELSE VERTALING: https://www.academia.edu/39716310/The_influence_of_climate_change_on_human_behavior(*) We hopen op betere tijden; we zullen uit de as herrijzen

(**) China kan aan dit noodlot ontkomen indien radicale politiek-economische maatregelen worden genomen. Te denken valt aan bijvoorbeeld inbeslagneming van banktegoeden, een gelijk basisinkomen voor iedereen en een rechtvaardige verdeling van wat noodzakelijk is voor de vitale behoeften

Overzicht teksten


   © Juliaan Van Acker 2024