https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Wie zijn de mensen van goede wil?

Een gids voor de opvoeding van kinderen en bewustwording van volwassenen

De meeste mensen willen van goede wil zijn, maar zijn het niet. Dat komt of door onwetendheid, of door een gebrek aan nadenken, of wegens de betovering door de waan van de dag, of ten gevolge van misleiding door een fanaticus. Bij alle volkeren, rassen, etnische groepen wil de overgrote meerderheid van de mensen van goede wil zijn. Dat geldt ook voor de volgelingen van eender welke religie en eender welke ideologie(*). Het behoort tot het wezen van de mens om van goede wil te zijn, om het goede te doen voor zijn medemensen, om rechtvaardig en eerlijk te zijn. Toch is er veel onrecht, kwaad en leed in de wereld. 

Om echt van goede wil te zijn, moet het kind dit leren tijdens de opvoeding en moeten de volwassenen zich meer bewust worden van de gevolgen van hun gedrag. Wat men weet op oude leeftijd, had men graag, - achteraf gezien -, al geweten als jong volwassene. Vandaar dat in deze korte gids wordt toegelicht wat het betekent om van goede wil te zijn. De hieronder volgende voorbeelden zijn niet limitatief. Deze gids wil stof tot nadenken bieden. Iedereen kan zelf nieuwe voorbeelden bedenken.

1. Mensen van goede wil trouwen met elkaar, blijven bij elkaar tot de dood hen scheidt en hebben twee of drie kinderen om de mensheid te helpen in stand te houden. Dank zij hun duurzame en onvoorwaardelijke band met elkaar geven zij het goede voorbeeld. Zij bieden de toekomstige generatie geborgenheid, warmte en veiligheid.

2. Mensen van goede wil doen anderen geen leed aan, noch fysiek, noch psychisch. Zij onthouden zich van schelden en laster in de sociale media. Zij denken goed na vooraleer een oordeel te vellen of kritiek te uiten. Zij zien bij de anderen vooral hun positieve eigenschappen en talenten, die ze dan ook benadrukken en een kans geven.

3. Mensen van goede wil stellen niet hun eigenbelang voorop, maar vinden de zin van hun leven in het ten dienste staan van anderen. Niet hun Ik is het centrum van hun bestaan, maar de Ander. Hun motto is solidariteit. Als anderen beroep op hen doen, geven ze altijd gehoor. Desnoods is hun dienstverlening gratis voor wie het niet of nauwelijks kan betalen. Wie in de zorgsector werkt, aanvaardt geen wachtlijsten, maar offert zonodig de vrije tijd op om anderen te helpen. De Ander heeft altijd absolute prioriteit.

4. Leidinggevenden van goede wil dragen er zorg voor dat elke werknemer haar of zijn talenten ten volle kan ontplooien. De werknemers zorgen, samen met de leidinggevende, voor een solidair team waar ieder lid wordt gerespecteerd en zo nodig de goede begeleiding en ondersteuning krijgt.

5. Mensen van goede wil emigreren niet, vluchten niet uit hun land of keren, als het gevaar enigszins is geweken, terug om hun land te helpen opbouwen.

6. Mensen van goede wil hebben respect voor het geloof of de overtuiging van anderen. Hun enige kritiek bestaat in het zelf geven van het goede voorbeeld.

7. Mensen van goede wil handelen met respect voor het leven en voor de natuur. Bij elke daad stellen ze eerst de vraag of het te verantwoorden is. Dit betekent dat zij geen of nauwelijks vlees eten, geen afval weggooien, meehelpen aan goed rentmeesterschap over onze planeet, geen overbodige reizen ondernemen, het autogebruik drastisch beperken, in het algemeen een sober leven leiden om te genieten van de mensen om hen heen en van hun eigen omgeving.

8. Mensen van goede wil weigeren exorbitante salarissen en bonussen. Zij steunen een politiek beleid waar een maximum inkomen wordt vastgesteld, dat nooit meer bedraagt dan tien keer het minimum inkomen van de werknemers. Wat ze teveel hebben, wordt bestemd voor goede doelen en het lenigen van de armoede en de miserie in eigen land en in ontwikkelingslanden. Terugkerende vluchtelingen geven ze micro-kredieten om hun economische initiatieven  te ondersteunen.

9. Mensen van goede wil kopen in de mate van het mogelijke, slechts producten uit eigen land. Zij stimuleren vakmanschap en biodynamische landbouw. Zij gaan niet mee met de zogenaamde hypes, gooien niets voortijdig weg en behouden hun apparaten en toestellen zolang mogelijk.

10. Mensen van goede wil gebruiken geen drugs, omdat ze weten hoe de drugshandel de zware criminaliteit in de hand werkt. Ook drinken ze geen of met mate alcohol om te voorkomen dat ze de controle over zichzelf verliezen en hun partner of anderen pijn doen.

11. Kinderen wordt geleerd van goede wil te zijn door zorgzaam met anderen om te gaan, niet te pesten, compassie te tonen en hulpvaardig te zijn. De volwassenen stimuleren de kinderen door zelf het voorbeeld te geven van mensen die respect hebben voor anderen, die het positieve bij elke andere zien en die het belang van de anderen altijd prioriteit geven.

12. Kinderen en adolescenten van goede wil spannen zich zo goed mogelijk in om hun talenten te ontplooien, zodat zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Met hun leeftijdgenoten gaan ze op vriendschappelijke wijze om en hun goede wil bewijzen ze door attent te zijn voor kinderen en adolescenten die eenzaam zijn of dreigen uit de boot te vallen. De jongeren kunnen zelfs aan de volwassenen het voorbeeld geven, als betrokken burgers die waar mogelijk solidaire acties opzetten en activiteiten organiseren voor hun leeftijdgenoten.


Unknown-1

Zich houden aan deze regels betekent niet dat het leven saai zal worden. Integendeel, hoe meer mensen deze regels zullen respecteren, hoe zinvoller ons leven wordt en hoe dichter we een Hof van Eden naderen, waar mensen en dieren in harmonie samenleven in een ongerepte natuur. Dank zij deze regels kunnen we ons bevrijden uit de betovering van het materialisme en het narcisme. Het zijn de mensen van goede wil die de mensheid volwassen kunnen maken (**).

images

(*) Een strikvraag zou zijn of dit ook geldt voor een ideologie als het nationaal-socialisme. Mijn antwoord: de aanhangers van deze ideologie zijn zo dom te denken dat zij van goede wil zijn; bijvoorbeeld omdat zij opkomen voor hun land en volk en dat daarom een minderheid uitgeroeid moet worden en tegenstanders met bruut geweld het zwijgen moet worden opgelegd. Een andere verklaring is dat de nationaal-socialisten zich door bedreigende omstandigheden lieten opzwepen door een fanatieke dweper. Uit wat verder volgt, maak ik duidelijk wat van goede wil zijn’ werkelijk betekent. Heeft het joodse volk soms niet deze betekenis onder de mensheid gebracht?

(**) Zijn er dan slechte mensen, dit zijn mensen die niet van goede wil zijn? Dat zijn mensen die in plaats van ons dichter bij de Hof van Eden te brengen, de wereld tot een hel maken. Deze mensen maken zich schuldig aan terrorisme, moord en andere vormen van geweld. In naam van een ware religie kunnen nooit mensen opgeofferd worden; dat laatste is het werk van de satan. Het tegengestelde van de goede wil is geweld tegen de mensen en tegenover de natuur met haar fauna en flora.

[ Deze tekst en andere bijdragen in deze website zijn bedoeld voor een al of niet nabije toekomst. De meeste mensen die nu leven zullen wat ik schrijf, onzin vinden]

zaterdag 15 juni 2019

Andere teksten:
   © Juliaan Van Acker 2024