https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De Hof van Eden

Stel dat God, de Schepper van hemel en aarde, bestaat. Dan ziet het er niet goed uit voor de mensheid. We zijn in een situatie beland zoals ik uitvoerig heb beschreven in mijn tekst over de Zondvloed en over de Toren van Babel. God, als Hij bestaat, zal ingrijpen. Dat zal een ramp zijn die nagenoeg de gehele mensheid vernietigt en een uiteenvallen van alle internationale organisaties, van de Europese Unie en van alle pogingen om landen of belangengroepen te verenigen. Het is niet voorspelbaar welke vorm die ramp zal aannemen. Dat kan variëren van een natuurramp, een alles vernietigende oorlog tot een epidemie waartegen geen enkel middel is opgewassen.

Na die ramp komt het overblijvende deel van de mensheid tot bezinning. Twee pilaren zullen het nieuwe tijdperk stutten: het gezins- en familieleven en het respect voor de natuur met al zijn fauna en flora. De nieuwe mens zal afzien van alle technologische rotzooi en tevreden leven van wat de natuur in zijn omgeving hem biedt. Oude landschappen zullen worden hersteld door alle snelwegen, vliegvelden en industrieterreinen af te breken. Kort samengevat: de nieuwe mens zal de Hof van Eden in al zijn glorie doen herrijzen. Hij zal zich verre houden van de Verboden Vrucht: dat is alles wat de mensen met hun beperkte kennis hebben bedacht en wat tot de bijna totale vernietiging van de door God geschapen Aarde heeft geleid.

Na de Zondvloed, welk vorm die ramp ook moge hebben, en na de Babelse chaos, begint het Nieuwe Tijdperk van de Spiritualiteit. In plaats van modernisme met haar technologische ontwikkelingen, haar materialisme, de uitputting van de natuurlijke bronnen, de waanzin van de luchtvervuiling, het massatoerisme, de krankzinnige drukte op de wegen en in het luchtruim, het narcisme van de mens, de oppervlakkigheid van het denken en de leegte van de sociale media, zullen de mensen zich richten op wat werkelijk zin geeft aan een mensenleven. Die zin ligt in de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze omgeving. Bij elke handeling zal worden nagedacht of het te verantwoorden is, of het bijdraagt aan het welzijn van de medemensen, ook van de toekomstige generaties en of die handeling geen schade zal toebrengen aan fauna, flora en aan de natuur in het algemeen. Geen gram afval komt nog in de rivieren terecht, geen enkel stukje plastic wordt toegevoegd aan de ecologische ramp die door de voorgaande generaties in de oceanen werd veroorzaakt. 

Verantwoordelijkheid voor elkaar betekent dat ieder burger deel uitmaakt van een ’netwerk van solidariteit’. Niemand is werkloos. Alle talenten krijgen in die netwerken een kans. Vanuit de netwerken van solidariteit, op lokaal, nationaal en internationaal vlak, worden talloze initiatieven genomen om alle kinderen de beste kansen te geven om hun talenten te ontplooien; om zieken, gehandicapten en hoogbejaarden de beste zorg te bieden; om de biodynamische landbouw in de eigen regio zo goed mogelijk te beheren of om het nationaal erfgoed te beschermen en toegankelijk te houden.

Spiritualiteit betekent ook dat in het onderwijs de nadruk wordt gelegd op de klassieke literatuur en op de teksten die onze beschaving funderen. Levenslang leren betekent dat volwassenen de kans hebben om zich voortdurend bij te scholen. Voor wie gelovig is, worden in kerken en synagogen bijeenkomsten georganiseerd om zich over de wijsheid van de bijbel te bezinnen. Het doel van deze spirituele vorming is er zorg voor te dragen dat de politiek, de economie en de opvoeding tot doel hebben de mensen te inspireren voor verantwoordelijkheid voor de medemensen, dat zijn de naasten die nabij zijn, de mensen ver weg in ontwikkelingslanden en de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten. In het spirituele tijdperk is politiek geen strijd tussen tegenstanders, maar een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart in de wereld te brengen. Economie is niet bedoeld om een kleine groep alle voordelen te geven, maar heeft tot doel de armoede en de miserie waar ook ter wereld te bestrijden. Opvoeding heeft niet alleen tot doel het kind de passende opleiding te bieden, maar heeft als eerste en belangrijkste doel dat het kind een goed mens wordt.

andere teksten:
   © Juliaan Van Acker 2023