https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Existentiële angst verhindert de waarheid onder ogen te zien

Vrijwel niemand is in staat sommige waarheden onder ogen te zien. Dat hoeven we die mensen niet te verwijten. Het accepteren van die waarheden zou hun hele wereldbeeld onderuit halen. De structuren en overtuigingen die voor hen het fundament zijn van een gevoel van basisveiligheid zouden op losse schroeven komen te staan. Zij verdringen die waarheden omwille van existentiële angst. Zij voelen zich het veiligst bij het bekende.

Het is mij al vaak opgevallen dat mensen met wie ik al jaren een goede relatie heb, sommige dingen die ik zeg gewoon niet horen. Heel raar is dat.

Nu zijn er waarheden die de mensen absoluut moeten leren in te zien omdat onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen anders op het spel staan. Dat inzicht moet bovendien leiden tot passende gedragsveranderingen, niet bij enkelen maar bij de massa.

Ik geef hier enkele van die waarheden die de meesten niet kunnen aanvaarden en zelfs niet horen. Ze roepen te grote weerstand op. Slechts als de mensen met de neus op de feiten worden gedrukt, komen ze tot een nieuw inzicht. Bij de volgende waarheden is het dan echter te laat.

(1) Om de gevolgen van de klimaatverandering nog enigszins onder contole te houden, moeten de industriële activiteiten met 90 procent verminderd worden. Dit kan door alleen nog de noodzakelijke producten te fabriceren. We moeten dus ons koopgedrag radicaal verminderen en liefst al vandaag.

(2) We moeten ons bevrijden van het dogma van de economische groei. Dit zal de werkloosheid fors doen toenemen, zodat we de samenleving anders moeten opbouwen. Netwerken van solidariteit in de buurt, de stad, het land en op internationale schaal bieden hier een oplossing.

(3) Het inkomen met inbegrip van het inkomen van roerende en onroerende goederen, mag hoogstens tweemaal modaal bedragen. Wie de rijkdom daarboven niet verdeelt onder de armen is immoreel. We kunnen niet aanvaarden dat in de wereld nog zoveel arme mensen zijn met kinderen die daardoor weinig kansen krijgen om hun talenten te ontplooien.

(4) Een mens is menselijk in de mate dat hij anderen onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lief heeft. Er kan dus nooit een argument gevonden worden om te scheiden. Die onvoorwaardelijkheid en onbaatzuchtigheid zijn de belangrijkste waarden die we aan de volgende generatie moeten overdragen. Volwassenen die hier niet het goede voorbeeld geven falen in hun belangrijkste opdracht.

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ik beperk mij tot deze vier, want als de massa, dus vrijwel iedereen, de bovenstaande waarheden zou aanvaarden, maken we de wereld en de mensheid gewoon menswaardiger.

Als we echter op de huidige voet doorgaan, heeft het voortbestaaan van de mensheid geen zin meer. Laat God dan maar ingrijpen.  Het lijkt erop dat wat er nu gaande is op onze planeet hier een voorbode van is.

In mijn gratis e-book (2022) ’Onoprechte goedmenenden' staan meerdere van die onverteerbare waarheden. Men zegge of verspreide het voort want de komende jaren komt het er op aan.

Maandag 17 januari 2022

andere teksten:

onder de rubriek: Een hernieuwd Europa

en verder:

   © Juliaan Van Acker 2024