https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

beschouwingen 9 mei 2019-4 februari 2020

donderdag 9 mei 2019

Waarom zijn intelligente mensen, eminente wetenschappers of ervaren politici het zo vaak fundamenteel met elkaar oneens? De oorzaak is heel simpel: de mens kan slechts een fractie van de waarheid bevatten; hij heeft slechts overzicht over een nietigheid in vergelijking met de oneindigheid. We doen er daarom goed aan zoveel mogelijk onze mond te houden, uiterst voorzichtig om te gaan met de wereld die voorhanden is en ons het liefst te beperken tot de dingen die er echt toe doen: onze relaties met de mensen om ons heen, onze kinderen opvoeden en zorgen dat in onze eigen omgeving de mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Vanuit deze basis houden we de wereld in de gaten, bereiden we ons voor op dreigingen die we menen te ontwaren en reageren passend op wat ons overkomt.

Ik vermoed dat er een tijd komt waar deze heel simpele voorstelling van zaken de algemene levensfilosofie zal worden. 

Dat moest ik deze avond, om 22uur en 12 minuten even kwijt.

zondag 12 mei 2019: publicatie op de ThePostOnline van:Waarom worden joden zo gehaat?  Deze tekst werd ondertussen al 1041 keer naar Facebook gelinkt.

woensdag 29 mei 2019: Hoe we nationalisme definiëren is van groot belang om een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Er is een nationalisme om het eigenbelang te dienen en waar ’de anderen’ als vijanden worden gezien. Het goede nationalisme is bedoeld om als volk krachtig te zijn, zodat we ons ten dienste kunnen stellen van de anderen.

Mijn stelling is dat een ondoordachte veroordeling van nationalisme, het goede nationalisme in de weg staat.

De volgende stelling is dat nationalisme meer dan ooit noodzakelijk zal zijn om in deze eeuw de grote uitdagingen aan te kunnen. De wereld, en vooral Afrika, heeft een krachtig Europa nodig om, waar nodig, solidaire acties op te zetten.

De derde stelling tenslotte is dat Europa slechts krachtig kan zijn als de landen zich verenigen binnen een confederatie. Binnen de confederatie is elk land verantwoordelijk voor het eigen beleid, maar er komen goede afspraken voor defensie en handel.

Meer hierover in onderstaande teksten.

zaterdag 1 juni 2019

In feite, en dat is de bedoeling van deze gehele website, moet al onze aandacht uitgaan en moeten we alle prioriteit geven aan het lot van de Anderen. De Anderen (met een hoofdletter omdat zij zo belangrijk zijn) dat zijn onze naasten die nabij zijn, de volkeren ver weg in ontwikkelingslanden en de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de Aarde die we voor hen achterlaten.

Maar om onze verantwoordelijkheid voor de Anderen te kunnen opnemen, moeten we eerst zelf het voorbeeld geven. Vooraleer te wijzen op schendingen van de mensenrechten, moeten we eerst zelf bewijzen dat ons eigenbelang ondergeschikt is aan de belangen van de Anderen. Wat de mens tot mens maakt is het betrokken zijn met het lot van de Anderen. Dit laatste is de kern van het judaïsme en het christendom: een ononvertroffen gebod voor de menswaardigheid van de wereld waarin we leven.

Helaas geven we steeds minder het goede voorbeeld. De grootste schuldigen zijn de graaiers en de rijken die hun rijkdom niet ten dienste stellen van het welzijn van de Anderen (zie hieronder de tekst  gepubliceerd op 9 juli).

Om die reden moet de prioriteit liggen op de rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld. Als we het willen hebben over ’hoofdzonden’ of over ’grove schendingen van de Rechten van de Mens’, dan moeten we in de eerste plaats denken aan de eigenaars of aandeelhouders van bedrijven die geen of nauwelijks belasting betalen, aan oliesjeiks die midden een werelddeel waar grote armoede en ongelijkheid heerst, leven in decadentie en over ontzaglijke kapitalen beschikken.

Ik voel mij een roepende in de woestijn, terwijl het gaat om het wezenlijke van menswaardig bestaan. Is alle inspanning tevergeefs?

Een jihad der geesten

In de tekst ’De oorlog komt eraan, dat is zeker’ had ik een worst case scenario geschetst. Daaraan is nu een tweede worst case scenario toegevoegd:

 

In dit tweede scenario worden helemaal geen oorlogshandelingen verricht en vallen geen gesneuvelden. Het gaat om een metafysische oorlog, een jihad der geesten, waarbij de waarden en de tradities van het Westen sneuvelen. De overwinnaars zullen dit geen worst case noemen, maar de eindzege.

Ten gevolge van dramatische ontwikkelingen komen jongeren massaal tot het inzicht dat de westerse beschaving eindigt of, gezien de gebeurtenissen die ons zulen overweldigen, binnenkort zal eindigen in een Apocalyps. Ze zien in hoe nihilistisch de mensen zijn en hoe zinledig hun leven is geworden. Deze jongeren vinden hun heil in de islam. De islam biedt zekerheid. De moslims getuigen van een vast geloof en een diepe overtuiging. De geboden waaraan zij gehoorzamen, in hun uiterlijke verschijning en in hun gedrag, spreken de jongeren aan omdat zij hier hun zoektocht naar identiteit kunnen bevestigen.

Het volk ervaart dat de islam inderdaad de religie van de vrede is. Moslims plegen geen terroristische aanslagen meer, want voor de overwinning van de islam is geweld nu overbodig . Er hoeft niemand gedwongen te worden tot gehoorzaamheid aan de islamitische geboden. Er is geen sprake van onderdrukking, want er is een massale spontane bekering tot de islam.

Geleidelijk wordt alles wat herinnert aan de westerse beschaving vernietigd of afgeschaft. Kerken worden afgebroken of omgebouwd tot moskeeën. In de musea wordt alles wat mensen verbeeldt, kapot geslagen of op de brandstapel gelegd. Er zijn geen concerten meer. Literatuur en andere kunst worden overbodig geacht. Er zijn geen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen meer, want dat is niet meer nodig. Dank zij Allah en de islam is de wereld volmaakt geworden (*). 

Slechts in een ver afgelegen abdij ergens in Latijns-Amerika, wordt de Heilige Graal van het christendom bewaard. Dat is de enige plek waar geldt dat: „Waar er twee of drie bijeengekomen zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). 

(*) Een argument ten voordele van de islam zou kunnen zijn: het Westen heeft door het overwicht van de rede en het natuurwetenschappelijk onderzoek aan de ene kant heel veel diensten bewezen aan de mensheid, maar aan de andere kant is dit de oorzaak van de ecologische ramp en de verspreiding van alles vernietigende wapens. Uiteindelijk leidt de westerse beschaving tot de ondergang van de mensheid. In de islam daarentegen ligt het overwicht bij de de relatie tot Allah. Hier zijn het wereldse en het materiële slechts een tussenstap naar de eeuwige vrede. Wees tevreden met wat is en richt je naar Allah. lndien het Westen niet in de islamitische landen was geïnfiltreerd, dan leefden ze daar nog in vrede en in harmonie met de natuur.

De eerste worst case staat hieronder:

Worst case scenario 1:

Om de zaken eens op scherp te stellen, wil ik hier een worst case scenario schetsen. Ik doe dit niet uit pessimisme. Het gaat om een mogelijkheid, waarbij we ons kunnen afvragen of en hoe we er ons op moeten voorbereiden.

Stel dat islamitische terroristen de beschikking krijgen over atoomwapens. Dit is niet zo onwaarschijnlijk, want Pakistan of Iran kunnen de grondstoffen leveren. Beide landen hebben trouwens banden met terroristische groeperingen (Al Quada en Hezbollah). Deze terroristen plaatsen in enkele Europese steden atoombommen en laten er een ontploffen. Dan dreigen ze ook andere te laten ontploffen om zo Europa op zijn knieën te krijgen. Wat dan?

Het is ondenkbaar dat Europa zal buigen voor de eisen van de terroristen. De bevolking van de grote steden wordt geëvacueerd. Wat moet er gebeuren om herhaling te voorkomen? U raadt het al: we kunnen geen enkel risico nemen. Alle moslims en al wie enige band heeft met de islam moeten per direct uit Europa vertrekken. Een handjevol resolute fanatici zal het lot bepalen van miljoenen moslims.

meer hieroverDe oorlog komt er aan. Dat is zeker.

en hoe deze worst case scenario voorkomen? referentie: Van Acker, J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag:De enige weg om de Apocalyps te voorkomen(323 pp) 

Multiculturalisme: een gevaarlijke utopie

Het zou ideaal zijn indien alle rassen op een harmonische wijze met elkaar zouden omgaan. In multiculturele wijken zijn er veel bewoners die vriendschappelijk met elkaar omgaan. Misschien geldt dit wel voor de meeste bewoners. Toch maak ik mij grote zorgen. In tijden van ernstige spanningen en als de levensbehoeften in het gedrang komen, gaat het om een strijd om te overleven. Biologische krachten of primitieve instincten krijgen dan de overhand op ethisch bewustzijn. In de vorige eeuw hebben we in een van de meest beschaafde landen van de wereld gezien hoe hele volksmassa’s opgezweept konden worden door een fanaticus. Het Duitse volk stond na de Eerste Wereldoorlog met de rug tegen de muur. Hetzelfde zal zich met zekerheid herhalen als grote dreigingen op ons afkomen in deze 21ste eeuw.

Dat is de reden waarom ik pleit  voor een krachtig Europa, gefundeerd op de joods-christelijke of op de seculiere humanistische moraal, zodat ons continent kan waken over de ethiek in de internationale politiek. Multiculturalisme ondermijnt echter de kracht en de identiteit van Europa. Bovendien is het ook de ethische plicht van asielzoekers en andere immigranten om, vooral in de barre tijden die voor ons liggen, op te komen voor de belangen van de landen van herkomst (zie ook: Wie mag er in Europa wonen? ). Een krachtig Europa kan niet anders zijn dat een confederatie van soevereine staten.

Hoe verder?

Na drie boeken over de Europese politiek, bijna 150 opiniebijdragen in ThePostOnline en alle teksten hierover op deze website, heb ik het gevoel alles gezegd te hebben wat ik over Europa heb te zeggen. In mijn vakgebied, de jeugdbescherming, heb ik meestal de ontwikkelingen juist voorspeld. Wat ik in 1980 al schreef, werd slechts na dertig of veertig jaar de gangbare opinie. De ideeën die ik nu heb, worden helaas nog niet door de jongeren begrepen (wat had ik graag gewild op 20-jarige leeftijd te weten wat ik nu weet!). Dat geldt voor de meeste wetenschappelijke inzichten, ook voor de natuurwetenschappen.

In het geval van de politiek zal het niet zo lang duren, omdat de omstandigheden de mensen zullen dwingen anders te gaan leven. Nu ik alles heb gezegd wat ik te zeggen heb, is het gewoon een kwestie van afwachten. Ofwel gebeurt er niks en dan kunnen we ons leven gewoon verder zetten zoals we gewend zijn. Dat is prima, althans voor ons in het Westen. Ofwel worden we overrompeld door een escalatie van spanningen op meerdere terreinen tegelijkertijd (zoals door mij en anderen voorspeld). Dan zien we wel. Zoals bekend pleit ik ervoor om dan het hoofd koel te houden. De strijd tussen links en rechts zal in die tijden onvruchtbaar lijken. Radicale maatregelen kunnen dan niet uitblijven. Vertrekpunt is het familieleven en de natiestaat van mensen die een gemeenschappelijke cultuur, normen en waarden en een geschiedenis delen. Als elk in zijn omgeving probeert er het beste van te maken, kunnen de krachtigste gemeenschappen andere op solidaire wijze bijstaan.

Komt er een Zondvloed en wordt de wereldgemeenschap, in het bijzonder de Europese Unie, een Toren van Babel? Ik denk het wel. De Bijbel bevat wijsheid van duizenden jaren ver. Die wijsheid komt altijd uit of heeft altijd het laatste woord. Dit zal betekenen dat kleine gemeenschappen uit de puinhopen zullen herrijzen. De krankzinnigheid van de industrialisatie en de globalisering zal stopgezet worden en vervangen door gemeenschappen van mensen die zich met elkaar verbonden weten, op verantwoorde wijze in hun behoeften zullen voorzien en goede rentmeesters zullen zijn over hun omgeving.

De volgende tweet vandaag 6 mei 2019 de wereld ingestuurd: „The madness of our time versus the idyll of the past” met twee foto’s. 

(15-01-2020) Vreemd dat op deze tweet geen reacties zijn gekomen. De mensen willen het gewoonweg niet weten en niet horen. Wat moeten we daarvan denken?

Beschouwing bij de beschietingen vanuit Gaza

De bijbel bevat veel wijsheid en bracht op de wereld een ethiek die de relaties tussen de mensen en de volkeren volmaakt zou maken indien de mensen de geboden zouden opvolgen.

Nu is een centraal thema van de bijbel dat Israël het land is dat door God aan de joden werd gegeven. Israël is al vanaf het begin der tijden bestemd voor het joodse volk. Wie dit land niet gunt aan de joden, vervloekt God en zal door God worden vervloekt.

Honderdduizenden joden zijn sinds 1956 door de moslims uit de islamitische landen verjaagd. De haat tegen de joden wordt in de islamitische landen tijdens de opvoeding van de kinderen erin gepeperd.

Wat moeten we hieruit concluderen? Is de islam een religie van Allah? Dat laatste is onmogelijk gezien het bovenstaande. Waar komt de islam dan wel vandaan?

Naschrift: Niettemin ben ik er zeker van dat de meeste moslims in vrede met hun buren, waar ook ter wereld, willen leven. We zien echter hoeveel ellende en onderlinge strijd er is in veel islamitische landen. Is dat misschien de vloek van God? De verlossing van al dat leed is aan vier  voorwaarden gebonden: (1) de haat tegen de joden opgeven; (2) de buurlanden van Israël moeten de joodse staat erkennen en samenwerken met het joodse volk. Als dit laatste het geval is, zal het Midden-Oosten op korte termijn tot bloei komen en de buurlanden zullen dezelfde welvaart en hetzelfde welzijn kennen als Israël; (3) afzien van de imperialistische bekeringsdrift om alle volkeren aan de islam te onderwerpen en (4) gelijke rechten geven aan vrouwen en hen vrijheid en onafhankelijkheid gunnen.

Dit zijn vier voorwaarden die onmogelijk door moslims geaccepteerd zullen worden. Meer dan duizend jaar geweld tegen joden en andersgelovigen is niet te stoppen.

Wie mijn publicaties heeft gelezen weet dat ik hier een belangrijke rol zie voor de moslims die nu in het Westen wonen. Maar is dit realistisch?

Beschaving die geen beschaving meer is

Elke dag wandel ik door een kruidtuin. Vroeger kon ik er talloze vlinders in alle kleuren bewonderen. Vorig jaar en dit jaar zag ik slechts een paar witjes. Aangezien in de natuur alles met alles samenhangt, zal de mensheid ook uitsterven. Dat is geen kwestie van pessimisme of doemdenken. Dat is gewoon willen zien wat voor je staat te gebeuren.

De voor de hand liggende maatregelen om het tij te keren, als dit al niet te laat is, zullen niet worden genomen. We zouden bijvoorbeeld moeten stoppen met vlees eten of vliegvakanties moeten worden afgeschaft. De vleesconsumptie neemt echter jaarlijks toe, onder andere door de stijgende welvaart in de wereld. In China worden tientallen nieuwe vliegvelden gebouwd, waaronder een met een capaciteit voor jaarlijks honderd miljoen passagiers. Klimaatcongressen, oproepen van de VN of klimaatverdragen tussen regeringen zullen hier niks uithalen.

Het ligt voor de hand dat een nieuwe Zondvloed begonnen is. Deze catastrofe kan allerlei vormen tegelijkertijd aannemen. Uitstervende bijen, grootte droogte, bosbranden, alles vernietigende orkanen of niet te beheersen epidemieën doen zich nu al voor.

lees verder de volledige tekst (downloaden mogelijk): Beschaving die geen beschaving meer is

zaterdag 8 juni 2019: Islamitische scholen

Ik was van plan een open brief naar de minister van onderwijs te schrijven met betrekking tot de islamitische scholen, waarvan er meer en meer worden opgericht. Ik zie echter hiervan af. Het heeft geen zin. Dat het toelaten van deze scholen een vrijbrief is voor het indoctrineren van kinderen tot haat en geweld tegen joden, christenen, ongelovigen en afvalligen, wordt verdrongen. Bovendien zullen moslims glashard ontkennen dat in de koran tot dit geweld wordt opgeroepen. Ook al staat het er zwart op wit in. Daarom is discussie, overleg, argumenteren en dergelijk met hen volkomen zinloos. Indien de minister van onderwijs, luidop zou zeggen wat hij beslist moet weten, kost hem dat zijn politieke loopbaan. Als het gaat om vrijheid van onderwijs, zou dat dan ook gelden voor de Ku Klux Klan die hier scholen wil oprichten om hun rassenleer te verspreiden?

In een boekhandel sloeg ik eens een exemplaar van de Koran open. Vrijwel op elke bladzijde die ik onder ogen kreeg las ik over bedreigingen, straf, strijd, vijandschap, doden. Om er moedeloos van te worden. Het is te begrijpen dat moslims met afschuw kijken naar onze vrijheid, ons genieten van het leven en onze gewoonte om over alles en nog wat onze persoonlijke mening te zeggen. Heeft God niet het Aards Paradijs aan de mens gegeven? We zijn er uit verjaagd, maar het was wel de bedoeling dat we ooit zullen terugkeren. Het is onze opdracht dat Aards Paradijs opnieuw te creëren. In het Midden-Oosten is het echter de hel.

Voor alle duidelijkheid, hier wat er in de koran staat: „De heerschappij is alleen voor Allah.” (Koran:12:40) …„En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.”(Koran-8 vers 40) …„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.” (Koran 2:98) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat voor altijd totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60:4) …„Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam” (Koran 5:81.) …„O Profeet, bestrijd de ongelovigen en de huichelaars en pak hen stevig aan. Hun verblijfplaats is de hel; dat is pas een slechte bestemming.” (Koran 9:73) …„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2:193) …„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen/niet-moslims. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran 8:12) …„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14) …„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard.” (Koran 9:29) …„Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden.” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden.” (Koran: 8:12) …„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld.” (Koran 4:76, 60:4) …„Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.” (Koran 4:74) …„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.” (Koran 4:95)

En hier nog iets in het Arabisch over de ’lieden van het Schrift’, dat zijn de joden:

Koran (3/Al-’Imran-71)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

O lieden van de Schrift, waarom vermengen jullie de Waarheid met valsheid en verbergen jullie de Waarheid, terwijl Jullie (het toch) weten?

Koran (9/ At-Tawbah-14):

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

Doodt hen; Allah zal hen zeker bestraffen door middel van jullie handen en Hij zal hen vernederen en Hij zal jullie helpen tegen hen en Hij zal de heden van een gelovig volk genezen.

Welke houding aannemen tegen de grove politieke vergissing om deze leer via het onderwijs te verspreiden in de westerse landen? Hier zullen onze politici ooit verantwoording over moeten afleggen. Ik pas hier toe wat in mijn therapeutisch werk vaak tot de nodige rust leidde, namelijk het formuleren van een of/of hypothese. Ofwel is er niets aan de hand, komt het allemaal goed en blijft alles bij het oude. Dat is dan goed zo. Ofwel ontstaat door de islamitische scholen een hele generatie jongeren die gewelddadig zullen zijn, zich afzetten tegen onze samenleving en zich niet integreren. In dit laatste geval zal, in tijden van grote spanningen en diepe economische recessie, korte metten gemaakt worden met deze groep en worden ze gedeporteerd naar islamitische landen waar ze in vrede met hun geloofsgenoten kunnen leven. Dat ze onze nationaliteit hebben en hier geboren zijn, zal er niets toe doen. Er kan ooit een tijd komen waar alle nationaliteitstoekenningen vanaf 1960 ongeldig verklaard zullen worden en dat zal ook gelden voor de nakomelingen.

We hoeven niets te doen. De oplossing komt er toch. In zekere zin is het een goede zaak dat er meer en meer islamitische scholen komen, want dat versnelt de oplossing.

Voor de goede orde: ik veroordeel de islam niet en moslims moeten gelijkwaardig en rechtvaardig bejegend worden. Vanuit de islam gezien is wat in de koran staat volstrekt correct en de absolute, want goddelijke waarheid. Wat ik hier bedoel te zeggen dat de islam niet te verenigen is met de westerse beschaving en dat de islam inderdaad een religie van de vrede is in landen waar alleen moslims wonen, die bovendien tot dezelfde richting behoren. Als er door dramatische omstandigheden een burgeroorlog uitbreekt, zullen de tegenstanders van elkaar moeten worden gescheiden in het belang van beide partijen.

Mijn invalshoek is niettemin constructief. De ethiek die inherent is aan het judaïsme en het christendom is het beste dat de mensheid ooit heeft voortgebracht. Dat gegeven zullen de mensen altijd beseffen; dat is trouwens ook de reden waarom vluchtelingen naar het Westen komen. Waar het om gaat is dat Europa krachtig en verenigd genoeg blijft, om haar ethische rol in de wereld te vervullen. Dat zal niet lukken als de ondermijning van onze beschaving door de islam doorgaat.

(*) Een vredevolle oplossing voor de onverenigbaarheid van de islam met het Westen, staat te lezen in mijn boek: 

Het Europees-Islamitische vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen

dinsdag 18 juni 2019

Het kind leert de aangeboren driften te beheersen tijdens de opvoeding. De opvoeders leggen beperkingen op aan de bevrediging van de driften. Zonder die beperkingen wordt de mens de slaaf van zijn driften en wordt het samenleven met anderen een hel. Beheersing van de driften is daarom noodzakelijk voor de vrijheid van het individu en voor respect voor de vrijheid van anderen.

Die beperkingen kunnen ofwel op autoritaire wijze worden afgedwongen, ofwel wordt het kind op liefdevolle wijze geïnspireerd om zich aan de gedragsregels te houden. In het eerste geval worden de normen niet geïnternaliseerd. Zodra de autoriteit uit het gezichtsveld verdwijnt, grijpen de driften alle kansen om bevredigd te worden. In het tweede geval worden de normen duurzaam geïnternaliseerd. Het volgen van de regels leidt tot liefdevolle reacties en zo ontstaat een band tussen het kind en zijn omgeving.

Dezelfde mechanismen treden op in de staat. De wetten kunnen op autoritaire wijze worden afgedwongen. In de autoritaire staat is er veel corruptie, hypocrisie en verraad. De wetten worden slechts gevolgd uit angst voor de sancties. Zodra de kans zich voordoet, worden de wetten heimelijk overtreden. Als de autoritaire machthebbers hun macht lijken te verliezen, komt het volk in opstand.

In een democratie is iedereen gelijk voor de wet. De autoriteiten moeten beslist het goede voorbeeld geven. In een echte democratie zorgt de staat zo goed mogelijk voor de burgers. De burgers hebben alles te winnen met het goed opvolgen van de wetten. De mensen voelen aan dat de wetten er zijn voor hun eigen welzijn.

woensdag 19 juni 2019: gepubliceerd op ThePostOnline „Robotisering en artificiële intelligentie

zaterdag 22 juni 2019: Al wat de Europese beschaving bedreigt, zoals: de massa-immigratie van moslims, de economische dominantie van de VS en China, de macht van de multinationals of de inhoudsloze bureaucratiserende impact van de Europese instellingen, zou wel eens uit totaal onverwachte hoek een oplossing kunnen krijgen. Ik denk hierbij aan het klimaat!

De gevolgen van de klimaatverandering zouden van dien aard kunnen zijn, dat we wel moeten Europa reserveren voor de nakomelingen van diegenen deze beschaving hebben opgebouwd. Radicale maatregelen zullen volgen. Elk land zorgt in de eerste plaats dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd voor de eigen bevolking. Elk land organiseert de onderlinge solidariteit.

Dan zal blijken dat God Europa lief heeft omwille van al het goede en het mooie dat tot stand is gekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de blanken die in Afrika met hart en ziel hebben gewerkt. Aan de filosofie, de kunsten, de wetenschappen en al datgene wat ik in mijn ’Ode aan het blanke ras’ heb genoemd.

De rest van de wereld zal stikken in de corruptie, de hebzucht, de machtswellust en het enorme gebrek aan mededogen met diegenen die lijden. Hen zal de nieuwe Zondvloed treffen.

Samen met de joden zullen de blanke Europeanen het godsrijk op aarde verwezenlijken.

Dinsdag 25 juni 2019: vandaag op ThePostonline gepubliceerd  Boosheid en verachting in de politiek

Zaterdag 29 juni 2019: op academia.edu en hier op deze website een artikel geschreven over de klimaatverandering

Woensdag 3 juli 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: Klimaatverandering is een metafysisch probleem

Dinsdag 9 juli 2019, gepubliceerd op ThePostOnline: Graaiers bij banken en multinationals

Maandag 15 juli 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: Minder, minder, minder Marokkanen

Zaterdag 27 juli 2019: De volgende reactie gestuurd naar The Economist voor de rubriek ’Letters’, maar niet gepubliceerd door de redactie: „Belgian Congo: In the obituary (July 20th) it was casually said that "Congo had gone from brutal Belgian colonialism to ...". That's a mistake. The short period of Belgian Congo (1908-1960) was the paradise on earth for ordinary Congolese, compared to the period before and after. An example: in 1950, barely forty years after Congo became a Belgian colony, there were 17500 primary schools in that country and one million children attended school. An incredible achievement. In 2010, fifty years after that country's independence, the number of primary schools hardly increased, to 18,500. The population has risen from 12 million in 1950 to 66 million in 2010. I will not talk about the difference in quality of education then and now.

The same fantastic results can be said about health care. 

Woensdag 31 juli 2019: vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: Populisme en de islamitische invasie

Donderdag 8 augustus 2019: vandaag gepubliceeerd op ThePostonline: Europa is een prooi voor moslimextremisten

Zondag 11 augustus 2019: 

Toen A.H. stierf, kwam zijn bewustzijn in een zwart gat terecht. Zijn geest dwaalde in volstrekte duisternis. Hij hoorde niets. Hij zag niets. Hij kon zich niet uiten. Het was totale verlatenheid. Volstrekte eenzaamheid. Hij kon slechts denken. Hij wist dat zijn dwaaltocht eeuwig zou duren.

Toen A.F. stierf, zag zij aan het einde van de tunnel een fel, wit licht. Toen kwam zij in een heldere ruimte. Zij zag haar vertrouwde huis. Daar waren de landschappen waar zij had gespeeld. Overal waren bloemen. Toen zag zij de mensen die haar zo dierbaar waren geweest en die haar toelachten. Zij viel in de armen van haar moeder en wist dat zij eeuwig gelukkig zou zijn.

Vrijdag 16 augustus 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: Met de vrouwenemancipatie begon de ellende; Een lezeres schreef de volgende reactie op deze column: "Ik ben een vrouw. 57 jaar. Eerst was ik een lief meisje dat niet in bomen mocht klimmen (vond ik wel jammer) en niet op het drumstel van het oudere broertje mocht spelen (ook jammer) of met zijn prachtige Dinky Toys (heeeeel erg jammer). Mijn zusje was van de verpleegsterspakjes en babypoppen. Ik knipte hun haren af en stak hun ogen uit. Poppen vond ik stom. Maar ik ben een vrouw. En ik wens aangesproken te worden met Mevrouw. Dat mannen de deur voor me open doen. En mijn jas aannemen. Ik ben dol op mannen. Mannen zijn voor de buitendingen; vuilnisbakken verslepen, zware dingen in de tuin, kapotte dingen in huis. Ik ben voor binnen. Voor het koken, de gezelligheid, de zorg. De honden, de katten, maar ook voor een goed gesprek. In bomen klim ik niet meer en ik val mijn knieën niet meer stuk. Dat ik niet van poppen hield was gewoon een dingetje dat bij mij hoorde. Ik hou nog steeds niet van poppen. In mijn werk ontmoette ik veel gelazer als er veel vrouwen in de buurt waren. Ik vond en vind ze valse, bange en onzekere types. Ben je te slim, te snel, te mooi en te leuk: je wordt afgebrand of opzij gezet want teveel concurrentie. Het glazen plafond wordt door vrouwen zelf in stand gehouden. En daarnaast: iedere vrouw van voor de menopauze is een hysterisch aan hormonen overgeleverd wezen. Pas later zijn ze nuttig. Van Acker heeft gelijk. Ik denk zelfs dat de hausse aan trans-kinderen door hun ouders is veroorzaakt omdat ze ze verplichten omgekeerd te kiezen. Een jongetje MOET met poppen spelen, dat meisje MOET die hijskraan. Als ze het zelf kiezen: prima. Maar dring het niet op. Dan krijg je opeens allemaal van die schizofrene mafklappers die hun eigen geslacht niet meer snappen. Het is modieus om je kind te modelleren. En het geeft aandacht. we kunnen niet meer terug naar hoe het ooit was. Maar het kan geen kwaad om ons te realiseren dat er rollen zijn die niet voor niets bestaan. Als een vrouw kinderen wil: stop met werken. Laat die man lekker het geld verdienen, daar is hij goed in. Dwing hem niet luiers te verschonen of te stofzuigen. Besef dat er gekozen moet worden: OF kinderen, OF carriëre. Allebei KAN NIET. Wat er ook beweerd wordt. Want niemand is oprecht.

Wat er al een jaar of 30 aan de gang is: roeien tegen de stroom in en de klippen op. wat gebeurt er: stilstand. Achteruitgang. Feminisering. Nergens goed voor. Een vrouwelijke minister van Defensie? Achterlijk. Dienstpicht afgeschaft? gemiste kans. En zo kunnen we nog even doorgaan. Ik hoop op verlichting. Ik vrees het ergste.

Maandag 19 augustus 2019: vandaag gepubliceerd: Europe and Islam can save the world

Vrijdag 24 augustus 2019: gisteren getwitterd:

Als de Europese Unie klimaatbeleid ernstig neemt, dan moet ze import van vlees- en landbouwproducten uit Brazilië verbieden

If the European Union takes climate policy seriously, it must prohibit imports of meat and agricultural products from Brazil

Se a União Europeia leva a sério a política climática, deve proibir a importação de carne e produtos agrícolas do Brasil

Meer dan 400 keer bekeken, geen enkele like en retweet. Met andere woorden, het klimaat interesseert de mensen niet. We gaan recht naar een wereldramp, met onomkeerbare gevolgen.

Maandag 26 augustus 2019

Gisteren op ThePostOnline een tekst gepubliceerd over ’Digitale Marketing’.

Er zijn heel intelligente mensen, die over veel kennis en ervaring beschikken en die conservatief zijn.

Er zijn heel intelligente mensen, die over veel kennis en ervaring beschikken en die progressief zijn.

Er zijn heel intelligente mensen, die over veel kennis en ervaring beschikken en die christen zijn, atheïst of moslim.

Wat moeten we hieruit besluiten? Dat we niets met zekerheid weten. Tolerantie is daarom het hoogste goed. Bescheidenheid trouwens ook.

Maandag 2 september 2019

Vandaag gepubliceerd op ThePostOnline: Politieke voorkeur berust op primitieve impulsen

Vrijdag 6 september 2019

Vandaag was het de verjaardag van een al lang geleden overleden vriend, Maurice de Cnyf. Bij hem dacht ik vaak: „Als iedereen zich zo zou gedragen als hij (in het verkeer, in gesprekken, in de dagelijkse omgang), dan zouden we leven in een aards paradijs. Maurice heeft een enorme invloed op mij gehad.

recent ( 16, 18 en 23 september 2019): Artificiële Intelligentie kan de wereld redden: Deel 1Deel 2Deel 3

Woensdag 25 september 2019gepubliceerd op ThePostOnline: „  Immigratie brengt veel ellende 

Maandag 7 oktober 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: De intolerantie van homo’s,

Zaterdag 12 oktober 2019: Antisemitisme en ontkerkelijking komen beide voort uit de weerstand van de mensen tegen de ethiek van het judaïsme (de Tien Geboden) en van het christendom (de Bergrede). Bijvoorbeeld het verbod op echtscheiding of op ontrouw en het appel om ook zijn vijanden lief te hebben. Deze ethiek gaat in tegen de biologische krachten die de mens beheersen. Maar het zijn juist de biologische krachten die de wereld tot een hel kunnen maken.

Wat is hier de plaats van de islam? In meerdere islamitische landen is het leven een hel. Moslims zijn verantwoordelijk voor veel terreur in het Westen. Dit vraagt om een serieuze bezinning over de ethiek die de islam voorstaat. Als jodenhaat zo nauw verbonden is met de islam en als christenen als honden worden beschouwd, dan wijst dit op een zeer gevaarlijke gemoedsgesteltenis die de goedheid en de liefde onder de mensen bestrijdt. Dat is uitermate zorgelijk.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor totalitaire ideologieën: welke hel hebben zij niet op de wereld gebracht.

De conclusie dringt zich onherroepelijk op dat alleen het jodendom en het christendom de wereld kan redden, de wereld een betere plek kan maken voor de mensen en de wereld kan behoeden voor de gevolgen van hebzucht en machtswellust.

Woensdag 16 oktober 2019: Een bewijs van waarom de joods-christelijke ethiek de wereldvrede kan redden: „Gij weet dat zij die als heersers der  volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil zijn, moet dienaar van u zijn en wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn” (Marcus 10.42-44).

Maandag 21 oktober 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: Weet Europa waar China ligt?

Dinsdag 29 oktober 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: In Frankrijk is de politie de strijd tegen de moslims aan het verliezen

Zondag 2 november 2019: vandaag de volgende tweet in de wereld gestuurd: „Wie een andere mening heeft beschouw ik niet als een tegenstander, maar als iemand naar wie ik moet luisteren”.

Woensdag 13 november 2019: Over jeugdzorg en onderwijs

Vrijdag 15 november 2019Europa wordt het nieuwe Midden-Oosten

Vrijdag 22 november 2019: Waren er homo’s in Sodom en Gomorra?

Maandag 25 november 2019: tweets van deze maand november: 

De Nederlanders verliezen weer hun gezond verstand: wie is verantwoordelijk voor de burgerslachtoffers bij de luchtaanval in Syrië? De moslims natuurlijk die een munitiefabriek midden een woonwijk plaatsten (zoals ook in Gaza gebruikelijk); niets hierover in de TK

De mensen hebben geen gelijke rechten: de Ander heeft meer rechten dan Ik (naar Levinas). Op dit principe is de ethiek gefundeerd.

By 1910, Jews comprised a quarter of Baghdad’s population. But Nazi-inspired riots in 1941, known as the Farhud, left some 180 Jews dead and helped drive out the population. In the 1950s, forced to relinquish citizenship and stripped of their assets, some 120,000 Jews fled.

Voor het goede salaris van Tweede Kamerleden kan ik begrip opbrengen. Je dagen moeten vullen met gezever is ook niet alles

Omdat ik niet alleen ben en er andere mensen zijn, is er een God. De aanwezigheid van anderen is het godsbewijs (reflectie bij het lezen van 'Totalité et Infini' van Emmanuel Levinas)

Een collega van mij was hoogleraar 'Mathematische Psychologie'. Hij kon de vierkantswortel trekken uit een emotie.

An operational definition of a shithole country: a country with no white majority

Dank zij mijn relatie met een Ander krijgt mijn leven zin (gedachte bij de studie van Levinas

Het voordeel van de Amerikaanse politiek is dat het zo transparant is: alles gaat om geld en al de rest, ook God, is marketing

Het voordeel van een partij als DENK is dat de Tweede Kamerleden nu aan de lijve ondervinden wat het betekent te moeten samenleven met allochtonen

Donderdag 28 november 2019: gepubliceerd op ThePostOnline:   Racisme uit frustratie 

Maandag 2 december 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: De vijanden van Europa

Woensdag 11 december 2019: gepubliceerd op ThePostOnline:  Wilders, Baudet, Orban enTrump: profeten van een nieuw tijdperk

Zaterdag 14 december 2019: gepubliceerd op ThePostOnline: De totalitaire trekjes van het socialisme

Woensdag 25 december 2019Kerstmis of Winterfeest?

Maandag 30 december 2019: Productie van elektrische auto’s en windmolens is nekslag voor het milieu

Maandag 6 januari 2020Het explosieve mengsel van de Verlichting en Islam

Dinsdag 7 januari 2020: Deel II. Het explosieve mengsel van de Verlichting en de islam

Zaterdag 11 januari 2020: „Slechte mensen”: we doen allemaal wel eens dingen waar we achteraf spijt van hebben. We hebben er spijt van omdat we weten dat het een slechte daad was. Om het kwade in de wereld te vermijden, is het van belang ons goed bewust te zijn  van wat slecht is. Dit bewustzijn wordt dan de rode draad in de opvoeding, in de economie en in de politiek.

Slecht is wat een ander schaadt, een ander geweld aandoet, een ander negeert.

Slechte jongeren plegen geweld tegen hulpverleners.

Slechte mensen plegen fysiek geweld tegen onschuldigen, doden burgers in naam van hun geloof of ideologie.

Slechte mensen stelen, plegen fraude.

Slechte mensen voeren lastercampagnes, verdraaien de feiten, hangen een eenzijdig beeld op om anderen in een kwaad daglicht te stellen. Plaatsen op facebook en twitter haatberichten.

Slechte mensen liegen en bedriegen.

Waarom zouden we goede mensen moeten zijn? Omdat het onze roeping is het goede te doen voor de Ander. De Ander dat zijn onze naasten, de mensen ver weg in ontwikkelingslanden en de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten.

Waar komt die roeping van daan? Simpel gezegd: van God. Die roeping wordt niet bepaald bij meerderheid van stemmen. Die roeping is ook niet logisch, want de logica stelt: ’Voor wat, hoort wat’. Een daad is slechts goed als hij onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig wordt gesteld. Zodra er enige baatzucht bij komt kijken, is er geen sprake meer van goedheid of liefde. Die onvoorwaardelijkheid en onbaatzuchtigheid zijn ethische categorieën die ’niet van deze wereld’ zijn. Het zijn transcendente waarden. Alleen God kan ons die voorwaarden opleggen, maar Hij laat ons vrij in het al of niet gehoor geven aan dat appel. Religie is geen kwestie van geloven in een God, ook geen kwestie van een geloofsbelijdenis of van het lezen en interpreteren van een heilig boek. De ware en enige religie is zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de Ander, want via de Ander spreekt God mij toe.

Een religie kan evenwel gekaapt worden door de Satan. Dan kan wie gelooft in die religie een slecht mens worden. Gedurende de gehele menselijke geschiedenis is elke religie ooit een lange periode gekaapt geweest door de Satan.

Maandag 13 januari 2020

Hoe lang zal het nog duren eer het besef zal doordringen dat er slechts één oplossing is om de klimaatcrisis te keren of om het niet nog erger te maken? Die enige oplossing ligt in een radicale beperking van ons consumentengedrag. Die beperking is echter zeer moeilijk. Mensen willen een systeem waar ze zo lang gelukkig en welvarend hebben geleefd, niet verlaten. Bovendien zou het een van de fundamenten van de moderne welvaartsstaat, namelijk de economische groei, onderuit halen. Enorme werkloosheid zou er het gevolg van zijn.

Ik meen dat we echter nog gelukkiger zouden kunnen leven bij een meer sobere levensstijl. Als voorbeeld neem ik een abdij die zelfvoorzienend is. Daar woont een hechte gemeenschap, die naast de noodzakelijke arbeid die ze verrichten, vooral aandacht besteden aan wat de monniken als het meest zinvolle ervaren. Monniken zijn daarom meestal erg gelukkig. Ze leven lang en zijn voor veel mensen een inspiratiebron.

Naar analogie van de abdijen zou elk dorp, elke stad, elke regio en elk land in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend moeten zijn.  Dit geldt niet alleen voor de voeding, maar ook voor de productie en het onderhoud van de goederen die voor een gezond leven noodzakelijk zijn. Aan de land- en tuinbouw, de productie en het onderhoud draagt iedereen bij, net zoals de monniken in de abdij. Ook de abt werkt in de varkensstallen. Er zijn geen werklozen, want er is werk genoeg.

Woensdag 15 januari 2020 en vrijdag 17 januari

In feite is de Derde Wereldoorlog al aan de gang, bijvoorbeeld in cyberspace. Als het geweld echt uitbreekt, wie zal dan de vrede op tijd kunnen herstellen? Wie zal een onherstelbare en massale vernietiging van leven en van cultureel erfgoed kunnen voorkomen? Mijn stelling is dat de vrede alleen bereikt kan worden door mensen die strak vasthouden  aan enkele principes waarop menselijke verbondenheid berust. Ik denk hierbij aan de volgende principes: 

(1) Iedereen keert terug naar het land waar zijn voorouders woonden, onder mensen die dezelfde fundamentele normen en waarden delen, die kunnen trots zijn op wat zij in hun eigen cultuur hebben opgebouwd, die trots zijn op de eeuwen geschiedenis die ze met elkaar delen en die houden van hun streek en hun land.

(2) het gewone gezin, de bredere familie en de buurt vormen de hoeksteen van de samenleving en het platform voor onderlinge solidariteit.

(3) elk dorp, elke stad, elke regio en elk land worden zelfvoorzienend voor de voeding en andere basale behoeften.

Vertrouwen in elkaar en een standvastig, diep gevoel van verbondenheid zijn de voorwaarden om samen sterk te staan tegenover de uitdagingen waarvoor we worden gesteld in deze 21ste eeuw. De multiculturele samenleving polariseert meer en meer: links en rechts staan lijnrecht tegenover elkaar, progressieven en conservatieven gunnen elkaar het licht niet, sommige bevolkingsgroepen worden diep gehaat, sommige etnische groepen zonderen zich af van de samenleving en kijken met minachting naar de rest van de bevolking. Zodra de uitdagingen tot echt grote spanningen zullen leiden, komt er een einde aan de multiculturele samenleving, want dan wordt duidelijk hoe onhoudbaar de vermenging is van culturen waartussen nooit vertrouwen en verbondenheid kan groeien.

Vertrouwen en verbondenheid steunen op gemeenschappelijke normen en waarden, op een gedeelde geschiedenis, of liefde voor de eigen cultuur.

donderdag 30 januari 2020: gepubliceerd op ThePostOnline: Je sekse kies je zelf; of toch niet?

zaterdag 1 februari 2020: 

Het begrip ’Hemel’ is meer dan een symbool

De mens is lichaam en geest. Het is de geest die het lichaam doet leven. Het lichaam als zodanig is materie, in feite dode materie want het lichaam ’zal tot stof terugkeren’. Het lichaam is daarom sterfelijk. De geest echter is het leven. De geest is daarom onsterfelijk.

In zekere zin is de geest veel reëler dan het lichaam, omdat de geest doet leven.

Wat zeggen joodse schriftgeleerden hierover? De geest dat is de ziel van de mens. De ziel is een stukje van God. Net zoals God altijd heeft bestaan, heeft de ziel altijd bestaan. De ziel heeft ook het eeuwig leven. Het lichaam is een schepping van God. God heeft hierbij een plan. De mens is de uitvoerder van dat plan, dit betekent dat de mens de Aarde moet  maken zoals het in de bedoeling ligt van God. Als de wereld God behaagt, dan zal Hij er zich thuis voelen en er komen wonen. Dan zullen de mensen één zijn met Hem.

We maken de Aarde zoals het de bedoeling is van God, als we de geboden gehoorzamen en de bijbel bestuderen. De geboden en de bijbel zijn stukjes van het goddelijke, zodat we eraan herinnerd worden wie we echt zijn. Dank zij de kennis van de geboden en de studie van de bijbel, bij voorkeur samen met anderen, weten we wat we moeten doen met ons lichaam en met de rest van de wereld. Dank zij de bijbel blijven we in contact met wat we niet kunnen zien. Daardoor is onze horizon veel wijder.

De wereld moet dit alles weten. Het joodse volk heeft de plicht het licht te zijn voor de wereld om met de wereld de kennis te delen die van de bijbel komt. De joden weten dingen die niet gezien kunnen worden.

Welke les kunnen we hieruit trekken? Het doel van ons leven ligt niet in het aardse, maar in het hemelse. We moeten namelijk het goddelijke in de wereld brengen. In plaats van hebzucht en materialisme is het onze roeping om de liefde, de onbaatzuchtigheid en de trouw (in onze relaties) in de wereld te brengen. In plaats van ons eigenbelang na te streven, is het onze opdracht de belangen van de Anderen te dienen. Duidelijker kan het niet zijn en toch slagen we er niet in dit hemelse op de aarde te brengen. Dat lukt wel op kleine schaal, want de meeste mensen zijn goede mensen. Het probleem ligt op het niveau van de betrekkingen tussen volkeren, rassen, mensen met verschillende religieuze en ideologische overtuigingen: zolang het elk voor zich is, is de hemel op aarde nog veraf.

maandag 3 februari 2020

Een leven dat waard is om geleefd te worden

De bijbel is niet het boek  van de mens over God, maar het boek van God over de mens. De wezenlijke boodschap van de bijbel is een oproep van God tot de mens om de Hemel op Aarde te brengen. De Aarde moet een thuis zijn voor de goddelijke tegenwoordigheid. God is heel nabij, vandaar dat Hij ’Onze Vader’  wordt genoemd. De Aarde wordt een hemel op aarde of een Aards Paradijs als we niet zozeer leven in een maatschappij, maar in een samenleving, In een maatschappij heerst een hiërarchie en zijn er verticale relaties. In een samenleving zijn alle mensen gelijk en ligt de nadruk op horizontale relaties. Alle mensen zijn gelijk omdat ze allen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God, onafhankelijk van hun afkomst of ras.

Die roep om van de Aarde een plek te maken waar God zich thuis kan voelen, is een sociaal project. Het transcendente wordt verbonden met het sociale en het politieke. In dit project is er een voortdurend protest tegen elk imperium, omdat dit een totalitair regime is waar de mensen als slaven worden behandeld en een kleine groep van machtigen en/of superrijken het voor  het zeggen hebben. Dit druist in tegen de waardigheid van alle mensen, als geschapen door God naar Zijn beeld en gelijkenis.

Wat is in deze Aarde, die een plek is waar God zich thuis voelt, betekenisvol? In elk geval niet rijkdom en macht. Dat is allemaal ijdelheid (Prediker). De consumptiemaatschappij staat haaks op dit ideaal. Het ontbreken van een Zondag als een dag van rust en bezinning, betekent een gebrek aan aandacht voor wat werkelijk zinvol is.

Judaisme en christendom zijn religies waar gezocht wordt naar wat betekenisvol is in ons leven hier op Aarde, tussen de mensen. We kunnen dit met de volgende vergelijking verduidelijken: alle betekenis wordt in woorden uitgedrukt; woorden worden gevormd door letters samen te voegen; maar een letter op zich heeft geen betekenis. Hetzelfde geldt voor de samenleving: de mens op zich heeft geen betekenis. We ontdekken de betekenis van ons leven slechts in het samenzijn met anderen. Een relatie van trouw, het stichten van een gezin en de verbondenheid van mensen in een samenleving waar ze de waarden, normen en tradities van de vorige generatie overdragen, maakt van ons leven een leven dat het waard is om geleefd te worden.

Dinsdag 4 februari 2020

Een van de belangrijkste lessen die we kunnen trekken uit de holocaust is de volgende: in een land met een hoogstaande beschaving, al meer dan duizend jaar geïnspireerd door de religie van de naastenliefde, kan onder bepaalde omstandigheden een groep de macht grijpen om dan miljoenen mensen te vermoorden. Wat die ’bepaalde omstandigheden’ zijn en hoe een herhaling van de verschrikkingen van de 20ste eeuw voorkomen kan worden, beschrijf ik in mijn gratis e-book: Onoprechte Goedmenenden.

VERVOLG BESCHOUWINGEN VANAF 5 februari 2020: LINK

Andere teksten:

 


   © Juliaan Van Acker 2024