https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Blijft er vrede in de 21ste eeuw? 

Filosofische reflecties over de uitdagingen van deze eeuw (augustus-december 2021)

1. (10 augustus 2021) Tweet: de overheid moet zoveel geld besteden aan asielzoekers, illegalen, immigranten dat zij haar essentiële taken verwaarloost (zorg voor de zwakkeren, veiligheid, infrastructuur, voorkomen van en hulp bij rampen, …). We zullen moedige politici nodig hebben.

2. De vrede berust op oorlog. De vrede volgt op oorlog. Deze vrede is niet de vergelijken met de ’messiaanse’ vrede (Levinas). De wereldse vrede komt via de Rede tot stand. De messiaanse vrede komt van boven de objectieve werkelijkheid. Om de messiaanse vrede te bereiken moeten we ons bevrijden uit de objectieve werkelijkheid: dit wordt mogelijk als de mens als individu gevolg geeft aan een appel persoonlijk gericht op hem. Dat appel komt niet vanuit de objectieve werkelijkheid, maar is geopenbaard van Hem die aan gene zijde van de objectieve werkelijkheid staat.

De mens die dit appel hoort, is niet meer het product van objectieve wetmatigheden. Deze mens is waarlijk vrij. Hij is niet meer de spreekbuis van wat leeft in de samenleving op dit moment van de geschiedenis, maar hij richt persoonlijk het woord tot de Ander. Alleen het individu kan meehelpen aan de verwezenlijking van de messiaanse vrede. Het gaat om de persoonlijke verantwoordelijkheid.

Willen de we uitdagingen van deze eeuw aankunnen, dan hoeven we niet te rekenen op de politiek, op de rede, op de loop van de geschiedenis. De vrede zal berusten op de solidariteit van de een voor de Ander.

3. Ieder mens heeft een familienaam en een voornaam. De familienaam wijst naar de verbondenheid met de mensen met wie we een geschiedenis, een cultuur en een ethiek delen. De voornaam wijst naar de persoonlijke verantwoordelijkheid om de geschiedenis, de cultuur en de ethiek over te dragen en ernaar te leven.

De mensheid kan slechts een hoger stadium bereiken en zich verlossen uit de oorlog van allen tegen allen als de mensen zich houden aan de twee basisvoorwaarden voor menselijk leven: de familie en de persoonlijke verantwoordelijkheid.

Algemener gezegd: sterke landen maken solidariteit met de rest van de wereld mogelijk, in plaats van een cyclus van oorlogen. Het sterk land is gebaseerd op familiebanden en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Emigrate en immigratie leiden tot chaos en oorlog, zoals ten tijde van de Toren van Babel.

4. De coronapandemie brengt ons naar de totalitaire, onmenselijke staat

Verzet tegen de totalitaire staat of, in deze tijd, tegen de niet te ontwijken macht van de staat, biedt een opening naar de ware zingeving. Dank zij dit verzet wordt de totaliteit gebroken en komt er een opening naar de Oneindige. Daar vinden we een zin die niet bepaald wordt door de mensen en die niet louter ligt in de objectieve wereld. Concreet betekent deze opening dat we weer openstaan voor de Ander, want via de Ander spreekt de Oneindige ons toe.

Objectief gezien moeten we ons beschermen tegen de Ander als er gevaar is voor een dodelijke besmetting, ook als de Ander stervende is. Vanuit de zingeving raken we hem aan en laten hem niet los, want onze liefde is onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Als iemand in het water valt, zullen we hem redden, ook al staat ons eigen leven op het spel. Dat is wat menselijkheid is. Ook in deze coronapandemie gaat het om de keuze tussen menselijkheid en egocentrisme.

(bovenstaande getweet op 11 augustus 2021)

5. Nietzsche heeft ons geleerd onze ziel te onderwerpen aan onze geest; dit wil zeggen dat we onze eigen weg gaan, dat we vrij zijn. We zijn verlost van de wetmatigheden van de totaliteit. We stijgen uit boven de gekende wereld om ons eigen leven te leiden. Het is niet de religie of de ideologie die ons denken in hun greep houden. De verlichte, nietzschiaanse mens is als het ware de religie en de ideologie de baas.

De vrijheid tegenover de religie is aardig gelukt in het Westen. Helaas zijn de mensen nu in de greep van ideologieën en van het consumentisme. Voor de moslims is het nog erger: zij zijn onder dwang nog steeds de gevangenen van de islam.

Tweet 12 augustus 2021: Individuele vrijheid tegenover de totalitaire macht van religie, ideologie en consumentisme in al haar vormen: daar gaat het om in deze eeuw.

6. Een subject zijn betekent dat we niet zomaar een object zijn in de objectieve, tastbare en zichtbare wereld, onderworpen aan de wetten van het Zijn. We zijn meer dan een object. Dat meer krijgt zijn vervulling in de relatie tussen het Mij en de Ander. Het Mij onthaalt de Ander. Het is in onze relaties met anderen dat we deel hebben aan wat het Zijn of de objectieve wereld overstijgt. Dat meer is de Oneindige. Hoe we omgaan met de Oneindige wordt bepaald door hoe we omgaan met onze naasten. God is zeer nabij: in de Ander.

Het absolute kwaad ligt in het leed toebrengen aan de Ander. Dat kwaad is absoluut omdat we God daarmee treffen. De Taliban zou dit moeten beseffen, alsmede al diegenen die een oorlog ontketenen om de belangen van het Ik te dienen of omdat ze menen God te moeten spelen. De mens dient nederig te zijn en tegelijkertijd heeft hij de oneindige taak om het goede in de wereld te brengen.

7. Het is juist in het goede verrichten dat een mens uniek is, een persoon is. Uniek zijn betekent vrij van de wetmatigheden die het wereldse of de dingen beheersen. De unieke mens heeft daarom zijn eigen ethica, een meta-ethica (Rosenzweig). Zonder die eigen ethica zou de mens slechts doen wat logisch en wetmatig is. Dan zou hij niet echt goed zijn want dan is hij niet vrij.

We moeten ons daarom bevrijden van de religie en van een ideologie om in vrijheid te leven.

8. (17 augustus 2021) 

  Waarom kon de Taliban het Westen verslaan?

Gebrek aan visie maakt van het Westen de grote verliezer

De gebeurtenissen in Afghanistan bewijzen hoe vreselijk dom het eraan toe gaat in de internationale politiek. Een klein leger van de Taliban ontmoette geen enkele weerstand van het reguliere Afghaanse leger van 300.000 man dat zwaar bewapend en getraind is door de Amerikanen. Twintig jaar Navo-interventie heeft niks opgeleverd. Radicale moslims in het Westen zullen geïnspireerd worden door de overwinning van de Taliban, want het Westen is zwak.

De voornaamste oorzaak hiervan is dat er in de internationale politiek geen visie mogelijk is. Iedereen bemoeit zich ermee. De Taliban heeft een duidelijk ideaal, het vestigen van een islamitisch emiraat, en begeestert de volgelingen. De Europese Unie heeft ook geen visie en staat daarom machteloos tegenover de uitdagingen die in deze eeuw op ons afkomen. Over de aanpak van de klimaatcrisis hoeven we ons geen illusies te maken. De kans dat bij een voortdurende pandemie radeloosheid zal overheersen is niet ondenkbaar. Wat de massa-immigratie betreft wordt nu al duidelijk dat als het christendom verdwijnt de islam in de plaats komt.

Willen we de westerse beschaving redden en behouden dan is er een visie nodig die de fundamenten bevat van deze beschaving en die gedragen wordt door de politieke machthebbers. Elk Europees land moet zijn eigen identiteit streng bewaken en vanuit die visie een consequente politiek voeren. Slechts een soeverein land kan een eigen visie uitdragen. Een Europese Confederatie van soevereine landen kan daarom het beste antwoord bieden op de uitdagingen van deze eeuw. De Verenigde Naties moeten worden opgedoekt, want daar zitten de handlangers van de schurken die hun eigen volk tiranniseren en bestelen. Met hun vetorecht maken ze een rechtvaardig beleid onmogelijk.

Wat moeten we verdedigen en tot doel stellen: 

1. Onze gedeelde normen en waarden die in de loop van de voorbije eeuwen ontwikkeld werden (gelijke rechten voor vrouwen en mannen, volstrekte vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religieuze en ideologische overtuiging, scheiding van kerk en staat, sociale mobiliteit, parlementaire democratie, …). Veel van deze verworvenheden zijn gebaseerd op de joods-christelijke ethiek, het humanisme en de Verlichting.

2. Onze instituties die vorige generaties opgebouwd hebben, waar voornamelijk de autochtone bevolking aan heeft bijgedragen en die ons welzijn en onze welvaart mogelijk maken. Deze instituties worden nu uitgehold door de massa-immigratie.

3. Immigranten die uit een cultuur komen die tegengesteld is aan de onze kunnen het best massaal terugkeren om de landen van herkomst op te bouwen en daar hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Als deze drie punten niet worden gerealiseerd wordt het Midden-Oosten een nog grotere puinhoop, zullen terroristische aanslagen het Westen teisteren, zal Europa hetzelfde lot ondergaan als Libanon en komt er geen einde aan de miserie in zwart Afrika.

Om een consequente politiek mogelijk te maken is het belangrijk dat elk Europees land een sterk leger opbouwt zodat inderdaad een consequent beleid vanuit een visie en ideaal gevoerd kan worden. De gezamenlijke legers zullen bijvoorbeeld de immigranten kunnen bijstaan bij de terugkeer, hen een militaire training geven en helpen bij de opbouw van de landen van herkomst. Concreet voorbeeld: Europese legers bezetten een gebied van Noord-Afrika om een luchtbrug mogelijk te maken en van daaruit keren de immigranten terug naar de landen van herkomst. Solidariteit vanuit het Westen bij de opbouw van de Derde Wereld zal voortduren en succesvoller zijn omdat goed geschoolde immigranten de uitvoerders zullen zijn.

Gepubliceerd op 19 augustus 2021: Een conservatieve regering is het best voor minderheden

20 augustus 2021 tweet van vandaag: We zullen niet aanvaarden dat een groep de nazi-ideologie uitdraagt. Wat geldt voor ideologieën kan misschien ook gelden voor religies. Beperkingen voor een religie hoeft daarom niet te gelden voor ander.

23 augustus 2021 (wordt de komende dagen verder uitgewerkt)

Terug naar het normale, natuurlijke leven

Nadat over de gehele wereld de gebeurtenissen ons zullen dwingen tot een radicale verandering van onze levenswijze, zal een terugkeer naar een normaal, natuurlijk leven voor de hand liggen. De klimaatverandering zal ertoe leiden dat de industriële productie nagenoeg stil moet komen te liggen; transport over zee en in de lucht wordt met 99 procent gereduceerd; autoverkeer en andere vormen van reizen worden tot het absoluut noodzakelijke beperkt. Pandemieën en andere plagen die over de mensheid komen, zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen van ongekende omvang, wrede burgeroorlogen of natuurrampen, zullen de mensen wakker schudden en motiveren om anders te gaan leven.

Zoals gezegd zal worden gekozen voor een normaal, natuurlijk leven. Dit wil niet zeggen dat we uit nostalgie over een ver verleden zullen leven zoals onze voorouders. In een ver verleden was er, ook in het Westen, enorme armoede, bij epidemieën stierven miljoenen mensen en wie ziek was stierf vaak na vreselijk lijden. Een normaal, natuurlijk leven begint in het gezin, in solidariteit met de bredere familie en met de mensen met wie we ons verbonden voelen door een gemeenschappelijke geschiedenis, gedeelde normen en waarden en een cultuur die een voortzetting is van wat onze voorouders hebben gerealiseerd en waar we trots op zijn.

Verbondenheid, solidariteit, zorg voor elkaar en verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden voor de nieuwe levenswijze. Deze levenswijze is in feite niet nieuw. Het gaat om waarden die al duizenden jaren bepalen of we menselijk zijn of niet. In de nieuwe levenswijze laten we ons nu echter niet meer afleiden door wat kunstmatig aan ons werd opgelegd. Ouders zullen weer zelf hun kinderen opvoeden. We blijven bij elkaar wonen in dezelfde stadswijk of in hetzelfde dorp. We zijn solidair met de mensen met wie we ons verbonden voelen. De buurt waar we samen met onze familie wonen is een netwerk van solidariteit. Iedereen kan beroep doen op dit netwerk voor extra zorg,  extra begeleiding van de kinderen, onderhoudswerkzaamheden of bijdragen aan landbouw en veeteelt. Elke regio probeert in de mate van het mogelijke zelfvoorzienend te zijn. Niemand hoeft honger te lijden. Gestreefd wordt naar gezonde voeding. We kopen slechts lokale producten. We werken samen als goede rentmeesters van de natuur om ons heen en we herstellen de oorspronkelijke landschappen.

Er kan een 18-urige werkweek komen omdat nutteloze beroepen en de productie van het nutteloze of voor het milieu schadelijke wordt stilgelegd. De mensen kunnen in hun vrije tijd zich inzetten in het lokale netwerk van solidariteit.

Werken aan een machtig land zal het mogelijk maken solidair te zijn met regio’s die in moeilijkheden verkeren. Ontwikkelingshulp zal nu efficiënt zijn omdat het wordt uitgevoerd door de teruggekeerde immigranten, met solidaire steun vanuit de rijkere landen. De rijke en democratische landen moeten over sterke legers beschikken, niet alleen voor de verdediging van het eigen land, maar vooral om volkeren te helpen die getiranniseerd en bestolen worden  door hun leiders. Dit verloopt niet meer via de Verenigde Naties, want deze organisatie wordt opgedoekt, maar door instellingen die alleen door democratischelanden worden gerund.

tweet van vandaag: Als in een Europese Confederatie elk land een sterk leger opbouwt zullen we samen met de teruggekeerde immigranten een einde kunnen maken aan de ellende in het Midden-Oosten en in zwart Afrika. Zonder deze oplossing ziet de toekomst er zeer somber uit.

Deze tweet is uiteraard een mooie droom, naïef, onhaalbaar, enzovoort. Totdat het moment komt dat voor iedereen duidelijk wordt dat het echt zo moet. Deze avond stond ik op het terras te kijken over de stad. De maan stond hoog. Sterren waren niet te zien wegens de lichtvervuiling. In de verte, aan de horizon, hing een bruin waas van de industrie in het havengebied. Wat een krankzinnige situatie hebben de mensen gecreëerd! Bij de keuze voor het normale, natuurlijke leven komt een einde aan deze waanzin. Dan zien we de sterren weer en is de lucht die we inademen weer zuiver.

donderdag 28 augustus 2021

Winst wordt gemaakt dank zij de grondstoffen die de natuur ons schenkt,  de ontdekkingen van onze voorgangers, het werk van talloze arbeiders, de infrastructuur die de samenleving heeft gebouwd en onderhoudt,  de machines voor de productie, het transport, het wereldwijde internet, enzovoort. Winst is daarom niet bedoeld voor zelfverrijking, maar om terug te geven aan de samenleving. 

Daarboven zijn er ook onze ethische plichten en onze verantwoordelijkheid. Vanuit ethisch standpunt heeft economie tot doel de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Deze twee voorwaarden, namelijk de winst teruggeven aan de samenleving en bijdragen aan de inspanningen om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen, zijn de noodzakelijke voorwaarden  voor vrede, welzijn en welvaart voor iedereen in de wereld. Concreet betekent dit dat de mensheid pas menswaardig zal zijn als er geen rijken meer zijn. Wie rijk is, zal geven. Wie meer en beter werkt dan anderen, kan weliswaar meer verdienen, maar ook dat betekent dat deze mens méér kan geven. 

Deze beschouwing is vooralsnog een domme illusie. De mensen zijn te zeer betoverd door macht en rijkdom. Dat zijn hun goden. Willen we de ware God beminnen, dan is het geen domme illusie, maar de meest voor de hand liggende opdracht van de mens. In zekere zin is het heel vreemd dat een rechtvaardige verdeling van de rijkdom nu nog wordt gezien als een domme illusie. Die verdeling zou namelijk de ware zingeving zijn van een mensenleven en van de wereld een plek maken waar het goed toeven is, veel beter dan de schrijnende verschillen van nu.

vrijdag 10 september 2021 Waarom publiceer ik eigenlijk al deze artikelen? Is het nu niet gewoon een kwestie van afwachten op wat komen gaat? Voorspellen is echter een hachelijke onderneming. De pandemie  is echter meer dan een teken aan de wand: het lijkt een uitzichtloze miserie te worden en de mensen worden opstandiger. Een gevaarlijke zaak is dat de IC-bedden vol liggen met allochtonen die niet gevaccineerd zijn; hierdoor komen blanke mensen die hun leven lang gewerkt hebben en bijgedragen hebben aan de ziekteverzekering op een wachtlijst te staan, waardoor ze dreigen voortijdig te sterven. Dit kan gewoon niet. Een ander onacceptabel feit is de eindeloze toestroom van economische vluchtelingen, waardoor ons welzijnssysteem volledig wordt uitgehold en de woningmarkt voor velen onbereikbaar is. En wat met de gevolgen van de klimaatverandering?

Kortom: de spanningen lopen op en dat gaat door. Dus ik moet gewoon afwachten. Mijn publicaties zijn wat vingeroefeningen om voorbereid te zijn. Dit vormt met al mijn publicaties en mijn website mijn bijdrage voor een strategie om wat komen gaat aan te kunnen pakken, maar of dat de mensen nog zal lukken is zeer de vraag.

gepubliceerd op ThePostonline:

De vuile handen van het Corps Diplomatique  Een lezer noemde in een reactie op dit artikel de diplomaten klootjesvolk met een mooi pakje aan

Als het christendom verdwijnt komt de islam in de plaats

Wie dubbele nationaliteit heeft is een inwoner, geen burger

Onderwijs na covid-19

Pandemie is infodemie

De Tweede Koude Oorlog

De perversiteit van de macht in niet-westerse landen

De noodzaak van een staatsman (V/M) Een lezer schreef hierop de volgende reactie die ook precies weergeeft wat ik op de universiteit 21 jaar lang heb meegemaakt, tot mijn dagelijkse ergerenis: „ Onbedoeld wellicht, raakt het stuk ook aan een observatie die je al van kinds af kan doen. Het fenomeen Zwaartekracht is niet door een team van wetenschappers beschreven. De 5e van Beethoven niet door een groep conservatoriumstudenten in elkaar geknutseld. Het was nooit ‘DaVinci &co’. Ik heb dat gedweep met ‘teams’ en ‘teamwork’ nooit begrepen. Ik erger mijzelf altijd kapot zodra ik in een team verzeil. Teams zijn altijd een hopeloze middelmaat kwakzalvers bij elkaar. Het resultaat ontstijgt zelden het niveau van de hardste schreeuwer, of de ijverigste bij van de groep. Brilliante ideëen komen van een individu, niet van teams. Het meest positieve dat over een team valt te zeggen, is dat het een klankbord kan zijn waarin die ene brilliante geest bij meestal ook nog lauter toeval nog wat nieuwe invalshoeken krijgt aangereikt… En die arme ziel moet dan zijn geesteskind ook nog als teamresultaat het licht laten laten zien…. Dus ja, zet kompetente mensen met veel meer beslissingsbevoegdheid en veel minder vergaderstructuren aan de knoppen. Zal vast wel eens een probleem opleveren, maar positief is dan weer dat het lekker helder is wie op zijn flikker moet krijgen."

De leugen van de multiculturele samenleving

Leven in een gebied zo groot als de Benelux met maar één arts

Vrouwenemancipatie: een mannenzaak


vorige reflecties:

   © Juliaan Van Acker 2024