https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

november 2021

zondag 28 november 2021

Alleen de combinatie van ethiek en onderwijs maakt beschaving mogelijk

Als over de gehele wereld beschaving gerealiseerd moet worden, dan kan de geschiedenis ons leren hoe we dat in Europa hebben bereikt. Twee opmerkingen vooraf: (1) ook in Europa is er veel ’onbeschaafd’ gedrag geweest en nog aanwezig en (2) wat wordt bedoeld met beschaving? Beschaving is ten eerste zich gedragen volgens ethische normen, waarbij liefde voor de naaste, hem rechtvaardig en eerlijk behandelen de belangrijkste norm is. Ten tweede biedt beschaving aan alle mensen de kans hun talenten te ontplooien en toe te passen. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in hoge wetenschappelijke prestaties, in de kunst of in de zorg voor anderen.

Unknown 08.37.43

In Europa hebben we het geluk gehad dat een ethiek tot in alle lagen van de bevolking is doorgedrongen en dat sinds enkele eeuwen alle kinderen naar school kunnen gaan. De rol van het christendom is hier van doorslaggevend belang geweest. Tienduizenden priesters, monniken en kloosterzusters hebben zich onbaatzuchtig en met volle inzet gewijd aan het onderwijs voor allen. Zij gaven het voorbeeld en hebben op die manier het volk geïnspireerd om zich ethisch en verantwoordelijk voor de medemensen te gedragen. Dat is de essentie van pedagogiek.

Wil de rest van de wereld hetzelfde beschavingspeil bereiken, waarbij de nadruk ligt op de combinatie van ethiek en onderwijs, dan zal dit slechts lukken als in de landen tienduizenden leerkrachten zich zullen engageren om alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontplooien en hen zullen inspireren om zich als goede mensen te gedragen.

Willen we in Europa onze beschaving niet verliezen, dan moeten niet alleen in het onderwijs, maar in alle maatschappelijke sectoren, er veel mensen zijn die zich opofferen voor het welzijn van anderen, onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk en omdat zij gehoor geven aan de wezenlijke roeping van de mens. Voor mij is het duidelijk waar die roeping vandaan komt: „ Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven ”. We kunnen niet genoeg het Evangelie lezen om ons te bezinnen over wat onze ware roeping is. Je kan het Evangelie als een atheïst lezen en erkennen dat een ongeëvenaarde ethiek en mensenliefde eruit straalt.

De zogenaamde Derde Wereld landen worden niet geholpen door economische hulp alleen. Vele duizenden zullen in hun eigen land hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dus geen artsen die emigreren naar Europa, maar artsen die hun leven opofferen voor hun landgenoten. Geen hoog opgeleiden die asiel aanvragen in Europa, maar hoog opgeleiden die het onderwijs in hun land op peil brengen. Dat is de christelijke boodschap en honderdduizenden hebben in Europa hier gehoor aan gegeven; zonder hun inzet zouden we het beschavingspeil nooit bereikt hebben. Tot diegenen die hun land willen verlaten zou ik zeggen dat geen politieke overwegingen, zoals bij dissidenten, een rol moeten spelen; laat dat even opzij en werk voor het volk. Uiteindelijk waait dan een nieuwe geest over het land en de politiek volgt.


zaterdag 27 november 2021

De kansen die de pandemie en de klimaatverandering kunnen bieden

We staan voor de keuze: worden we een shithole country of worden we een beschaafd land

Alhoewel ik mij verre wil houden van doemdenken lijkt mij, bij wijze van gedachte-experiment, het nuttig om eens na te denken wat er staat te gebeuren als de pandemie nooit stopt en als de gevolgen van de klimaatverandering steeds ernstiger vormen aannemen. De ziekenhuizen kunnen het niet meer aan, zorgpersoneel wordt ziek of raakt overspannen, de opeenvolgende lockdowns nekken de middenstand en het onderwijs voor een hele generatie is van minder kwaliteit. Natuurrampen volgen elkaar op, gebieden worden nagenoeg onleefbaar, de schade brengt enorme kosten met zich mee en volksverhuizingen komen op gang. Dit is slechts een eerste inventaris van wat komen gaat.

Al deze gebeurtenissen en ontwikkelingen hoeven ons niet per definitie pessimistisch te stemmen. Ze zouden aanleiding kunnen geven tot wereldomspannende solidariteit. Hier is een staatsman nodig die het volk moed geeft en inspireert om de uitdagingen van deze eeuw daadkrachtig aan te gaan. Hier is ook een ethiek nodig waaraan de mensen zich houden. Wat de ethiek voor de nieuwe tijd betekent, werk ik hieronder heel in het kort verder uit.

Als alle geld dat nu wordt besteed aan bewaping en aan ruimtevaart bestemd zou worden voor voedselvoorziening zodat niemand in de wereld honger hoeft te lijden, voor gezondheidszorg zodat alle mensen overal ter wereld de nodige behandelingen en zorg kunnen krijgen en voor onderwijs zodat alle kinderen, meisjes en jongens, in alle landen hun talenten kunnen ontwikkelen, dan hoeft niemand te emigreren, tenzij het woongebied echt en blijvend onbewoonbaar wordt.

Unknown

Een tweede ethisch voorschrift is om sober te leven, alles te vermijden wat de vervuiling doet toenemen, slechts de noodzakelijke producten te kopen en geen producten te kopen of activiteiten te ondernemen die schade berokkenen aan het milieu of de grondstoffen verder uitputten.

Een derde voorschrift is om het gezins- en familieleven weer centraal te stellen. Daar begint namelijk de solidariteit. Goede ouders hebben hun kinderen onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lief. Dit betekent dat in het gezin de ware liefde aan de kinderen wordt overgedragen en dat is precies hetgene waar de wereld in deze tijden behoefte aan heeft.

Bij deze ethische voorschriften  en dankzij een nieuwe levensstijl zouden virussen zoals covid19 minder kans hebben zich te verspreiden en wordt de CO2-uitstoot drastisch verminderd.

Hier komt echter nog een belangrijke voorwaarde bij, die door velen niet aanvaard zal worden. Ik zie een verband tussen de huidige situatie en de Toren van Babel. In Babel kwamen de volkeren samen onder één regering en dit eindigde in chaos. Dit wil zeggen dat elk volk of elk land zijn soevereiniteit moet behouden. Een soeverein land verenigt mensen en zal daardoor de kracht hebben om de uitdagingen van de 21st eeuw aan te kunnen. Bovendien is die kracht een voorwaarde voor solidariteit met andere volkeren en landen. Dit inzicht betekent dat Europa een Confederatie moet worden van landen die goed met elkaar samenwerken, maar elk over hun eigen beleid kunnen beslissen. Dit betekent ook dat willen we de chaos van Babel vermijden, we de multiculturele samenleving moeten afbouwen, waarbij iedereen terugkeert naar het land van de voorouders om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. We staan voor de keuze: worden we een shithole country of worden we een beschaafd land. De pandemie en de klimaatverandering zijn als een ingreep van God om een einde te maken aan de chaos van Babel.

Lees ook dit:  Een stem uit Afrika

Een laboratorium-virus verdwijnt niet spontaan

Het Covid19-virus is wellicht gefabriceerd in een laboratorium en een hypothese zou kunnen zijn dat dit virus niet vanzelf zal verdwijnen zoals virussen die in de natuur zijn ontstaan. Misschien komt aan de wereldpandemie nooit een einde. Dit zal betekenen dat de mensen hun levenswijze grondig zullen moeten veranderen.

Unknown

De coronapandemie staat niet alleen. De mens heeft door zijn ingrepen in de wereld onherstelbare schade aangericht aan de natuur en aan wat het leven op aarde mogelijk maakt. Die ingrepen hebben weliswaar welvaart gebracht, maar ten koste van een hoge prijs. Die prijs kan op de langere termijn het einde betekenen van onze welvaart.

De industrialisatie bijvoorbeeld is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. De wapenindustrie heeft over de gehele wereld een reusachtig en uiterst kostbaar wapenarsenaal verspreid. Bij een wereldoorlog, die al of niet per ongeluk wordt ontketend, kan de gehele mensheid worden uitgeroeid. Zeer gevaarlijk is de aanwezigheid van atoomwapens in islamitische landen, want de kans dat deze wapens in handen vallen van extremisten is al te reëel.

Andere ingrepen van de mens die fatale gevolgen hebben zijn bijvoorbeeld de agro-industrie met een wereldwijde aantasting van de bio-diversiteit en ontbossing van regenwouden, een uit de hand gelopen auto-,  vliegverkeer en scheepvaart of de vervuiling van het grondwater, de rivieren en de oceanen.

De coronapandemie heeft ons geleerd welke maatregelen noodzakelijk zijn om ziekte en dood in te dammen. Aangezien het einde niet in zicht is en wellicht nooit zal komen, moeten we ons bezinnen over hoe we onze levenswijze moeten aanpassen, niet alleen aan deze pandemie maar ook om bij de bovengenoemde ontwikkelingen nog menswaardig leven op aarde mogelijk te maken.

Het is mijn overtuiging dat uiteindelijk de mensheid er beter zal van worden dan voorheen. De hebzucht, de eindeloze consumptiedrang en de competitiestrijd zullen vervangen worden door een zinvoller leven. We zullen sober leven en toch meer welzijn kennen. We zullen leven in gemeenschappen waar de mensen zich met elkaar verbonden voelen. Er zal zorg besteed worden aan de eigen omgeving. Landschappen zullen worden hersteld. Velen zullen bijdragen aan de biologische landbouw en veeteelt. Op vrijwillige basis zullen de burgers bijdragen aan een netwerk van solidariteit. Dit netwerk biedt hulp waar nodig is. Elke stad en elk dorp wordt omringd door biodynamische land- en tuinbouwbedrijven waar velen vrijwillig komen helpen. Het leven in de eigen gemeenschap zal zo zinvol en motiverend zijn en bovendien slorpt het al onze vrije tijd op, dat er geen behoefte meer is aan reizen. De nadruk ligt op een zelfvoorzienende gemeenschap, in de mate van het mogelijke, en op solidaire samenwerking met andere gemeenschappen.

Wat ik hier voorstel lijkt min of meer op het leven in een abdij. De kloostergemeenschap was zelfvoorzienend. De omgeving werd verantwoord beheerd. Iedereen, onafhankelijk van de status, droeg bij aan de huishouding. Er werd niet gerookt, er was geen alcohol en de voeding was vegetarisch. De monniken leefden op hun manier een zinvol leven in dienst van een ideaal. Zij verlieten nooit hun gemeenschap en waren zeer gastvrij. Indien iedereen zo zou leven, dan zou de stikstofuitstoot drastisch verminderen, zou de biodiversiteit hersteld worden en zouden de kosten voor de gezondheidszorg maximaal gereduceerd worden.

Het zijn niet alleen abdijen die het voorbeeld hebben gegeven. De Franse filosoof en vrijdenker Voltaire (1694-1778) heeft precies hetzelfde gedaan op zijn landgoed in Ferney. Hij legde akkers en wijngaarden aan, begon een imkerij, een kruidentuin en bezorgde op die manier werk aan de plaatselijke bevolking. Het gehele dorp kwam tot bloei. Tot op de dag van vandaag is men hem dankbaar gebleven en de naam  van het dorp is gewijzigd in Ferney-Voltaire.

In de wereld die ik voor mij zie worden de mensen geïnspireerd door het appel om zich verantwoordelijk te gedragen voor alle mensen op aarde en ook voor de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten. Het fundament is de eigen gemeenschap van waaruit een nieuw licht schijnt op de mensheid.

Deze maand gepubliceerd op ThePostOnline:

Éric Zemmour en de redding van Europa

Heksen die de klimaatcrisis beteugelen

Vrouwenemancipatie maakt jonge moeders ongelukkig

Asielinstroom verhoogt risico op nieuwe covid-19 varianten

Volksopstanden veroorzaakt door oeroude mythen

De Europese Unie leidt ons naar de hel

Antivaxxers en klimaatontkenners zijn pseudo-intellectuelen

overzicht blog:   © Juliaan Van Acker 2024