https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

augustus 2021: De Augustusverklaring

De Augustusverklaring

in bewerking (laatste update 6 augustus 2021)

Er is een mogelijkheid dat de 21ste eeuw de beste eeuw ooit wordt, ondanks alle doemscenario’s. De meeste mensen, ongeacht hun ras, etnische afkomst, religie, ideologie of nationaliteit, zijn van goede wil. De meeste mensen zijn solidair en verlangen naar rechtvaardigheid en vrede in de wereld. De talenten en de intelligentie zijn gelijk verdeeld over alle rassen en etnische groepen; als er verschillen zijn dan is dit te wijten aan economische, sociale, pedagogische, historische en politieke omstandigheden. De kracht van de meerderheid kan de uitdagingen van deze eeuw aan.

In de beste eeuw ooit zullen alle kinderen, meisjes en jongens, overal in de wereld de kans hebben goed onderwijs te volgen. Er zal een voor iedereen toegankelijke ziekenzorg zijn van hoge kwaliteit. Er zal voldoende werkgelegenheid zijn. Voor ouderen en mensen in een zwakke positie zullen er sociale voorzieningen zijn. De politie en het leger zullen waken over de veiligheid van de mensen. De regeringen zullen zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart.

In de beste eeuw ooit zullen de mensen goede rentmeesters zijn over de natuur, de landschappen en het cultureel erfgoed in het land waar ze wonen. Bij rampen, pandemieën en hongersnood komen internationale solidariteitsacties snel tot stand. 

Het resultaat van dit alles is dat alle mensen de kans krijgen een zinvol  en menswaardig leven te leiden. Doordat iedereen kan meewerken aan goede levensomstandigheden voor kinderen en volwassenen en aan een goed beheer van het land waar ze wonen, hebben alle mensen de kans gewaardeerd te worden voor hun solidair gedrag en hun inbreng. Psychische problemen zoals depressie, persoonlijkheidsstoornissen of gedragsstoornissen zullen drastisch afnemen, alsook de criminaliteit.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in deze eeuw dit gunstige scenario realiseren? Het sleutelbegrip hierbij is ’Verbondenheid’. Mensen die het gevoel hebben met elkaar verbonden te zijn, zullen gemotiveerd zijn om solidair te zijn en om het goede te doen voor de naasten. Die verbondenheid ontstaat in het gezin, zodat het gezin als hoeksteen van de samenleving een beleidsprioriteit zal zijn. Gelukkig kiest een meerderheid voor het gezinsleven waar de kinderen in harmonie kunnen opgroeien. Het voortbestaan van de mensheid is hiermee verzekerd. De politieke en andere maatschappelijke instellingen zullen daarom een beleid voeren waarin het gezinsleven wordt ondersteund. 

De nieuwe mens zal niet rijk zijn, niet machtig, maar gewoon menselijk. Met menselijk wordt bedoeld in dienst staan van de Ander, zich opofferen voor anderen, de Ander in het centrum van het eigen leven plaatsen. Dit is een ongelooflijke persoonlijkheidsverandering waartoe alleen de menselijke mens in staat is. Dit is een overwinning op de natuur, op de instincten, op de conditionering en op de betovering. De hoop is dat een nieuwe wind over de mensheid zal waaien, zodat diegenen die anderen uitbuiten of tiranniseren meer en meer gemarginaliseerd raken en niet meer worden serieus genomen. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat iemand die, niet uit zelfverdediging of om een ander te beschermen, een mens verwondt of doodt het Kwaad vertegenwoordigt. Wie mensen doet lijden of doodt in naam van Allah of God is een dienaar van de Satan.

Verbondenheid is ook aanwezig tussen mensen die een geschiedenis, een cultuur en een ethiek delen. Voortzetting van de multiculturele samenleving zou om die reden een ramp betekenen voor de mensheid. De beste eeuw ooit zal gerealiseerd worden als alle mensen terugkeren naar de landen waar hun voorouders hebben gewoond om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Hier herhaalt zich de geschiedenis van de Toren van Babel. Deze massale terugkeer biedt de enige mogelijkheid om een einde te maken aan de armoede en de ellende in de Derde Wereld. Dit is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een alles vernietigende wereldoorlog, het internationaal terrorisme en de opkomst van fascisme en totalitarisme te voorkomen.

De bovenstaande voorstellen kunnen mensen die het fascisme bestrijden, de voorstanders van de multiculturele samenleving, diegenen die gendergelijkheid hoog in het vaandel hebben en die opkomen voor de rechten van de LHBTI-groep, tegen de borst stoten. Deze verklaring is niet bedoeld om de strijd aan te gaan met deze voorvechters. Hun idealen zijn goed bedoeld en ook zij willen uiteindelijk een meer rechtvaardige wereld en een goed beheer van onze planeet. Op de korte termijn is het een goede zaak dat fascisme en discriminatie in de multiculturele samenleving wordt bestreden. Op de middellange en lange termijn worden de agressie en het onrecht in de wereld het best een halt toegeroepen door een opbloei van het gezinsleven en in landen waar mensen in verbondenheid met elkaar hun verantwoordelijkheid opnemen.

Naast verbondenheid is ook een ethiek van verantwoordelijkheid noodzakelijk. Ieder mens is verantwoordelijk voor de Ander. De Ander schrijven we, in navolging van de filosoof Emmanuel Levinas, met een hoofdletter want de Ander staat hoger dan het Ik. In dienst staan van de Ander is het hoogste wat een mens kan bereiken en is de sleutel tot een zinvol leven tot in de eeuwigheid. Het gaat om verantwoordelijkheid voor de naasten die nabij zijn, voor de mensen ver weg en voor de toekomstige generaties die zullen leven op de planeet die we voor hen achterlaten. Dit verantwoordelijkheidsgevoel zal een einde maken aan het materialisme, het consumentisme en de niet te verzadigen hebzucht die zoveel lijden veroorzaken en onze planeet leiden naar de vernietiging. Het alternatief zal zijn dat elke dag de vreugde zal brengen van een kleine of grote bijdrage aan het welzijn in de wereld. Daar is de schepping voor bedoeld. Wat maken we van de tijd die ons is toebedeeld? Wie heeft de tijd gemaakt?

Waarom zouden we ons in dienst stellen van de Ander of waarom zouden we ons opofferen voor anderen? Religies geven hier het antwoord op, maar deze Augustusverklaring is gericht naar de mensheid in zijn geheel. Ieder mens moet in volle vrijheid kunnen bepalen waarop haar of zijn motivatie voor goed gedrag gebaseerd is. Misschien is er een God die ons zal redden in deze 21ste eeuw. Velen bidden daarom in stilte tot God.

(lees ook de tekst van 23 augustus 2021 onder de titel ’Terug naar het normale, natuurlijke leven, alsook blog juli 2021 die meer inzicht biedt in concrete acties, en onder deze link; zie ook de tekst over een gelouterde wereld van november 2022)

Op basis van wat ik waarneem in de mainstream media en op twitter staat voor mij vast dat de westerse wereld compleet gek aan het worden is. Samen met de pandemie, de opeenvolgende natuurrampen, de onstuitbare massa-immigratie en de economische recessie die zal volgen wordt deze gekte een cocktail die tot een explosie zal leiden. Dan zal wat ik hier voorstel niet zo onmogelijk blijken te zijn wat velen denken, maar wordt het een noodzaak. Het kan heel snel gaan. Wat zal de trigger zijn die de revolutie ontketent? Dan wordt het de keuze tussen de libanonisering van Europa of een herstel van onze joods-christelijke beschaving. 

Heeft u suggesties om deze verklaring aan te passen, mail ze dan a.u.b. naar juliaan.vanacker@gmail.com 

Hieronder komen alle commentaren van de lezers die via e-mail, twitter of facebook binnenkomen (behalve haatberichten):

COMMENTAREN:

……………………………. geen reacties tot nu toe. Wat ben ik toch naïef :-)

volledig blog:


   © Juliaan Van Acker 2024