https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

4.  Ondergang  of reveil van  het Avondland

§ 4 . Ondergang of reveil van het Avondland?

              De EU-regeringsleiders voeren Europa de duisternis in

Het volgende citaat uit 1953 van een van de grootste filosofen die de mensheid heeft gekend, Martin Heidegger, is meer dan ooit actueel: ’Dit Europa, in heilloze verblinding steeds op het punt zichzelf om te brengen, bevindt zich thans in de grote tang tussen Rusland enerzijds en Amerika anderzijds. Rusland en Amerika zijn beide metafysisch gezien hetzelfde: dezelfde troosteloze razernij van ontketende techniek en van de grenzeloze organisatie van de gemiddelde mens’.

In de daarop volgende zin geeft Heidegger een precies beeld van wat vijftig jaar later met internet werkelijkheid is geworden: ’Als de uiterste uithoek van de aardbol technisch veroverd en economisch exploitabel is geworden, als elk willekeurig voorval op elke willekeurige plaats en op elk willekeurig tijdstip naar believen snel toegankelijk is geworden, als men een aanslag op een koning in Frankrijk en een symfonisch concert in Tokyo tegelijkertijd kan „beleven”, als tijd nog slechts snelheid, ogenblikkelijkheid en gelijktijdigheid is en de tijd als geschiedenis uit al het bestaan van alle volken is verdwenen, als de bokser doorgaat voor de grote man van een volk, als de miljoenenaantallen van massabijeenkomsten een triomf zijn - dan, ja dan hangt nog altijd als een fantoom boven al dat gespook de vraag: waartoe? - waarheen? en wat dan?’.

Waar het hier om gaat is dat als we de fundamentele vragen naar de zin van al onze activiteiten niet meer weten te beantwoorden en die fundamentele vragen niet eens stellen, dan is het verval in zicht. Als we niet weten waar we vandaan komen, wat de grond is van onze (Europese) geschiedenis en beschaving en niet meer weten wat ons doel is, dan staat dit volgens Heidegger gelijk aan: ’de verduistering van de wereld, de vlucht van de goden, de verwoesting van de aarde, de massificatie van de mens, de van haat doortrokken argwaan tegen al wat creatief is en vrij, de voorrang van het middelmatige’.

De gevolgen van deze verduistering, die we een verduistering van de geest van de mensen kunnen noemen, zijn navenant: de mateloze consumptie, het alles verwoestende en uitputtende principe van de eindeloze economische groei, het stellen van kwantiteit boven kwaliteit, de uniformiteit die zich over de gehele wereld uitstrekt, de groeiende radeloosheid en onzekerheid, het afwijzen van al het geestelijke als iets dat leugenachtig is en rationeel verwerpelijk.

Het is dus van het grootste belang dat wij als Europeanen weer onze plaats weten in de geschiedenis, dat we onze oorsprong en verleden niet verwaarlozen en dat we de vraag blijven stellen naar de lotsbestemming van het Avondland.

Die vraag naar de lotsbestemming van Europa wordt niet met onze intelligentie opgelost. De rede laat ons hier in de steek. Onze wetenschap en onze cultuur zijn al lang losgekomen van de vraag naar de zin ervan. Waar het nu om gaat is welke geestelijke kracht de mensen in wezen leidt, welke geestelijke kracht volmacht geeft aan ons handelen en wat de grond is waarop ons handelen op politiek, economische en sociaal vlak berust.

Het antwoord op de vraag naar de geestelijke kracht die de lotsbestemming van Europa bepaalt is een zaak waaraan iedereen moet bijdragen. Het gaat er vooral om dat de vraag voortdurend wordt gesteld. Het moet een vraag zijn die leeft in het onderwijs, in de politiek, in de economie en bij al onze sociale activiteiten.

Persoonlijk laat ik mij bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag leiden door de Franse filosoof Emmanuel Levinas. Hij stelt het begrip verantwoordelijkheid centraal. Volgens Levinas is het de Ander die mij oproept tot verantwoordelijkheid. Het komt er op neer dat ik goed ben voor mijn onmiddellijke naaste, voor de mensen ver weg en voor de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten. Maar we moeten ook goed zijn tegenover het Andere: dat is de natuur en alles wat leeft.

DIGITAL BOOK THUMBNAIL

Als de geestelijke kracht die ons moet leiden de verantwoordelijkheid is, hoe moeten we ons dan gedragen? Als we hier geen concrete gevolgen aan verbinden, komt er nooit een reveil van het Avondland. In deze tijd van massale destructie van de planeet en van toenemende agressie moeten we in Europa het voorbeeld geven van soberheid, respect voor mens en dier en goed rentmeesterschap over de planeet Aarde. Maar moeten we er niet tegelijkertijd voor zorgen dat we onze identiteit verdedigen: Europa dat zijn alle mensen met Europese voorouders. Alleen dat Europa kan haar verantwoordelijkheid opnemen voor de wereld!

De EU-leiders voeren Europa de duisternis in. Dat komt omdat zij de grond negeren waarop de lotsbestemming van ons continent berust. Zij stellen de vraag niet naar wat Europa tot Europa maakt: haar geschiedenis, haar cultuur, de Verlichting, de ethiek met haar joods-christelijk fundament en de verbondenheid van de mensen die dit alles met elkaar delen. Doordat de EU-leiders de massa-immigratie toestaan en geen gezag uitoefenen op basis van onze fundamenten, wordt Europa ondermijnt. De EU leidt het Avondland naar de ondergang.

Het behoud van onze identiteit als voorwaarde voor het reveil van het Avondland en voor de vervulling van de opdracht van Europa voor de wereld is de kern van mijn boeken: ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomst’ (klik op afbeelding)  en ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen 

VERVOLG: Europa bakermat van de Nieuwe Beschaving

HOME

 

   © Juliaan Van Acker 2024