https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Is er geopenbaarde waarheid?

Overwegingen bij "L’âme de la vie” van Rabbi Haïm de Volozine (1759-1821). Gebaseerd op teksten over de Talmoed (o.a. van Buber en Levinas) om dieper door te dringen in een wijsheid die de mensheid al duizenden jaren inspireert.

Na Babel heeft elke beschaving de opdracht gekregen de wereld te vervolmaken op haar eigen manier

Kwaad is afwezigheid van het goede. Het universum en de mens zijn geschapen, daarna heeft God zich teruggetrokken (tsimtsum) om plaats te maken voor de mens. Het is de taak van de mens om het goede in de wereld te brengen. Dank zij de inspanning van de mens wordt de wereld gemaakt tot een plaats waar God kan komen wonen. Dit laatste kan ook worden vertaald als ’een plaats die volmaakt is geworden’ of  als 'een wereld van de eeuwige vrede'.

Kwaad is datgene wat verhindert dat God in de wereld komt, wat verhindert dat de schepping leidt tot een vereniging met de Oneindige. Alles moet EEN worden, dit wil zeggen één met de volmaaktheid van God, met de Alomtegenwoordige, met de Eeuwige. 

Dit staat in schril contrast met de verschrikkelijke vernietiging van ons milieu, van de planten- en dierenwereld, van de landschappen van weleer. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Dit is een groter gevaar voor de mensheid dan de dreiging van terrorisme en we zijn er zelf verantwoordelijk voor, elke dag weer.

De Heilige Schriften geven aan wat het goede is dat het doel om de wereld tot een plaats te maken waar God wil komen wonen, mogelijk maakt. Met andere woorden: het goede is niet een kwestie van intuïtie of van menselijke logica, maar is een geopenbaarde waarheid. Wij hebben die Schriften nodig en de studie van de Schriften is de prioritaire opdracht van de mens. Dit markeert ook het verschil tussen kennis en wijsheid. Kennis is datgene wat we verwerven door goed observeren en redeneren. Wijsheid betreft de zaken die we niet kunnen observeren en die er al waren voordat de mensen kunnen redeneren. Beide vullen elkaar aan: wijsheid zonder kennis leidt tot magie en bijgeloof; kennis zonder wijsheid leidt tot oorlog en totalitarisme.

Er zijn meerdere Heilige Schriften in de wereld. Elke cultuur of elke beschaving heeft er een. Die Schriften vormen de identiteit van een beschaving of het fundament waarop de beschaving berust. Zo is er een joods-christelijke beschaving met de Bijbel als fundament. Een islamitische beschaving met de Koran als fundament. Een Boeddhistische beschaving en andere beschavingen die soms slechts een mondeling overgeleverde openbaring als fundament hebben. Na Babel is de mensheid verdeeld in verscheidene volkeren met elk een eigen taal en een eigen identiteit. Elk volk heeft zijn eigen beschaving die wordt opgebouwd vanuit een identiteit die overeenstemt met de Heilige Schrift die dit volk inspireert.

Elke beschaving verdient het hoogste respect. Er zijn veel wegen om het goddelijke, het volmaakte of de eeuwige vrede in de wereld te brengen. Wie pleit voor integratie of verwacht dat massa-immigratie tot assimilatie zal leiden, is in wezen een atheïst die niet beseft dat er voor elke beschaving er een geopenbaarde waarheid is. Ieder mens moet zijn eigen beschaving opbouwen tot een plaats waar God kan komen wonen. Ieder mens heeft de morele opdracht bij te dragen tot de vervolmaking van zijn eigen land of beschaving.

Is er een geopenbaarde waarheid of hebben de mensen zelf alles bedacht en besloten? Is de moraal een kwestie van rationele overwegingen en democratische besluitvorming of was de moraal er al voordat de mens er was? In dit laatste geval werd en wordt de moraal geopenbaard aan de mens.

Referenties:

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen)


HOME

   © Juliaan Van Acker 2024