https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Hoe de Apocalyps vermijden?

We zijn op weg naar een door de mensen gecreëerde Apocalyps. De destructie van het milieu, de overbevolking, de radicalisering en de polarisatie, de aanwezigheid van massa-destructiewapens, het risico op onbeheersbare epidemieën, de vermenging van culturen met een tegengestelde ethiek of andere gevaren zijn zichtbare risico’s voor vernietiging op grote schaal van leven op de planeet Aarde.

Individuele acties kunnen hier niet helpen. Het moet gaan om de massa die in beweging komt. Dit zal slechts lukken als de mensen geïnspireerd worden om zich verantwoordelijk te gedragen. Waar komt deze inspiratie vandaag? Het eerste antwoord is dat charismatische leiders de massa kunnen begeesteren. Maar waar halen zij hun charisma? Deze leiders worden zelf geïnspireerd door Hogere waarden en zo komen we bij de bron van alle wijsheid. Charisma kan ook leiden tot het absolute Kwaad, als de leider zich laat inspireren door de haat tegenover de Ander. Charisma leidt tot het Goede als de leider wordt geïnspireerd door de Liefde voor de medemensen. Deze liefde is per definitie onvoorwaardelijke en onbaatzuchtig; zij geldt voor alle mensen onafhankelijk van hun eigenschappen en kenmerken. 

De Wijsheid van de Liefde moet ons opnieuw inspireren, zodat we op verantwoordelijke wijze omgaan met onze medemensen, ook de mensen ver weg en ook de toekomstige generaties, en met ons leefmilieu, ook met dieren en planten.

Die inspiratie kan slechts de nodige kracht hebben als we aanvaarden dat deze wijsheid door een Hogere Kracht werd geopenbaard. Het gaat om een appel van het Hogere gericht naar de mens. Daarom moeten we ons laten inspireren door de Heilige Schriften, want daarin wordt beschreven hoe we ons horen te gedragen. Een joodse wijsheid zegt dat de Bijbel er al was voordat de wereld werd geschapen. De Bijbel en God zijn identiek.

Zoals de mens leeft dank zij de geest die zijn lichaam bezielt en sterft als die geest hem verlaat, zo bestaat de wereld ook dank zij een geest die hem bezielt. Volgens joodse schriftgeleerden houdt de studie van de Bijbel die geest in stand en dus ook de wereld. Het universum valt onmiddellijk terug tot het Niets als de studie van de Bijbel stopt. We zouden dit als volgt kunnen vertalen: de mensen zijn door door hun materiële behoeften zodanig betoverd geraakt, dat zij geen aandacht meer hebben voor het Woord. Dit laatste betekent dat zij hun gevoel van verantwoordelijkheid voor de medemensen en voor onze planeet aan het verliezen zijn. Hierdoor verdwijnt de geest die het universum in stand houdt steeds verder in het Niets. We zien inderdaad dat het consumentisme steeds meer vernietiging veroorzaakt. We zien ook dat onze Europese beschaving ontworteld raakt door de toevloed van mensen die, door een tegenstrijdige ethiek, vijandig staan tegenover onze beschaving.

Om een door de mensen gecreëerde Apocalyps te voorkomen moeten we massaal onze consumptiegedrag veranderen en moeten immigranten terugkeren naar de landen van herkomst om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen (met onze solidaire steun).

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen)
HOME


   © Juliaan Van Acker 2024