https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

3. Terug tot de zaak zelf

’Terug tot de zaak zelf': vanuit deze uitspraak van de Duitse filosoof Edmund Husserl wil ik een poging doen terug te keren naar de kern van ons mens-zijn. Die poging is bedoeld om inzicht te verwerven in wat echt de moeite waard is, en niet alleen dit maar vooral wat echt noodzakelijk is om menswaardig en zinvol te leven. Ik wil dit vooral toespitsen op de vraag naar de identiteit van de mens als sociaal wezen. De kern van de zaak ’mens’ is in elk geval dat hij een sociaal wezen is. Zonder de anderen was hij er niet. Zonder de anderen is er geen taal. Zonder de anderen zou er zelfs geen bewustzijn zijn.

Wat is de kern van de zaak die we identiteit noemen? Dat is op grond van eigen inzicht en al mijn studie het hebben van een gemeenschappelijke taal, van een gemeenschappelijke cultuur, van een gemeenschappelijke geschiedenis, van een gemeenschappelijk geloof in wat zin geeft aan een mensenleven. Dit laatste kan ook de gemeenschappelijke ethiek genoemd worden of het geheel van normen en waarden die we zinvol achten. Dit wil niet zeggen dat er geen discussie of meningsverschillen mogelijk zijn: de vrije meningsuiting, een kritische geest en openstaan voor verandering kunnen ook gemeenschappelijke waarden zijn.

Waarom is dit de zaak ’identiteit’ zelf? Omdat de taal, de cultuur, de geschiedenis en de ethiek ons maken tot wie we zijn. De kracht van een samenleving is verbondenheid tussen de mensen. Verbondenheid is onmogelijk zonder deze essentiële zaken die we met elkaar delen. Dit sluit niet uit dat we solidair kunnen zijn met andere volkeren en landen. Integendeel: dank zij de eigen kracht wordt solidariteit mogelijk.

Als al dat gemeenschappelijke de kern van de zaak is en als dit betekent dat terugkeer naar de zaak zelf, betekent dat we horen bij (dit is waar onze identiteit ligt) de mensen die al dat gemeenschappelijke met ons delen, dan is nationalisme noodzakelijk voor menswaardig en zinvol leven. Dan is de multiculturele maatschappij een aberratie; een gevaarlijke aberratie omdat dit de mensen afleidt van waar het in een mensenleven echt om gaat. De multiculturele maatschappij is in feite een herhaling van de Toren van Babel. Dit is gedoemd te mislukken. Daarom kunnen we beter nu alvast aan de afbraak van de multiculturele maatschappij werken: Iedereen gaat terug naar de landen waar zijn voorouders hebben gewoond. Dit kan zelfs voor de Amerikanen een uitkomst zijn, als de Verenigde Staten in een Babelse chaos terecht zijn gekomen ( op voorwaarde natuurlijk dat in Europa een einde is gekomen aan de multiculturele samenleving).

Het is een revolutionaire gedachte om de Amerikanen met Europese voorouders op te roepen terug te keren naar Europa dat ondertussen zich bevrijd heeft van het multiculturele misverstand. Zij zullen trouwens terugkeren als de gekte daar is losgebroken.

DIGITAL BOOK THUMBNAIL

Het gaat in ons leven om eendrachtig het gemeenschappelijke verder te dragen op de volgende generaties, om het gemeenschappelijke met elkaar te delen en om het gemeenschappelijke verder te vervolmaken. 

We moeten niet in discussie gaan met mensen uit andere culturen of met een ander geloof. Het heeft ook geen zin om hen te bekritiseren of om ons superieur te voelen. Het gaat erom onze eigen  beschaving en cultuur verder op te bouwen en te vervolmaken. Ook als een voorbeeld voor de rest van de wereld, indien andere volkeren dit wensen. Andere volkeren en culturen kunnen uiteraard een beroep op ons doen. Dit laatste moet niet leiden tot een kolonisatie, maar tot samenwerking als broeders die elkaar een eigen leven gunnen en zonodig altijd solidair zijn. 

991516037116248

Moeten we niet eerst solidair zijn met de mensen met wie we verwant en vertrouwd zijn, om Europa op te bouwen tot een sterke confederatie van natie-staten, zodat we solidair kunnen zijn met de rest van de wereld?
Een en ander wordt verder uitgewerkt in mijn boeken: "Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: solidair met de landen van herkomst en Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps t voorkomen en   (klik op afbeeldingen). En nogmaals: wat nu volstrekt onvoorstelbaar lijkt, wordt vanzelfsprekend na zeer ingrijpende gebeurtenissen die de mensen wakker schudden. 

juliaan van acker, zondag 5 maart 2017 (update 9 juli 2018)

Vervolg: Europa bouwt een Toren van Babel

ZIE VERDER: Teksten hieronder


   © Juliaan Van Acker 2024