https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De beste eeuw ooit

Kan de 21ste eeuw de beste eeuw worden ooit?

We leven op dit moment niet in een Belle Epoque en de tijd van de hippies en flower power ligt al lang achter ons. Doemdenken is aan de orde van de dag. Een herhaling van de verschrikkingen van de vorige eeuw ligt volgens sommigen in het verschiet. Anderen integendeel, benadrukken dat we het nog nooit zo goed hebben gehad en het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, is met honderden miljoenen verminderd.

De beste strategie bestaat erin concrete doelen te stellen. Hierbij moeten de juiste prioriteiten worden gesteld, zodat risicovolle ontwikkelingen kunnen worden verhinderd. We denken hierbij aan de volgende doelen:

 1. Alle kinderen, overal ter wereld, jongens en meisjes, moeten goed onderwijs kunnen volgen, zodat elk kind haar of zijn talenten optimaal kan ontplooien 
 2. Iedereen moet zich voldoende en gezond kunnen voeden
 3. Ziekenzorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg van goede kwaliteit moeten voor iedereen die het nodig heeft, toegankelijk zijn
 4. De bewoners van een land moeten zich verbonden weten door gemeenschappelijke normen en waarden, een gedeelde geschiedenis van generaties ver en een eigen culturele erfenis waar ze trots op kunnen zijn
 5. Die verbondenheid moet vertaald worden in een rechtvaardige verdeling van de welvaart, zinvol werk voor iedereen en in netwerken van solidariteit vanaf buurtniveau tot op landelijke schaal
 6. Mogelijke negatieve gevolgen van de klimaatverandering of natuurrampen van ongekende omvang worden aangepakt op internationaal niveau.

Om deze doelen te bereiken is solidariteit de noodzakelijke ethische plicht. Solidariteit is afhankelijk van een gevoel van verbondenheid. In eerste instantie is de solidariteit gericht op de landgenoten, want sterke landen kunnen solidair zijn met volkeren die hulp nodig hebben om bovenstaande doelen te bereiken.

Verbondenheid is afhankelijk van gemeenschappelijkheid en gedeelde ervaringen. Er zijn in de wereld volkeren die westerse waarden koesteren, anderen hechten aan islamitische waarden, boeddhistische of confuciaanse. Vooral de islam is niet te verenigen met de andere culturen en het Westen moet zich onthouden van kritiek op landen met andere waarden. De noodzakelijke strategie om van de 21ste eeuw de beste eeuw ooit te maken, omvat de volgende beleidslijnen:

 1. Iedereen keert terug naar de landen van herkomst zodat alle mensen kunnen leven in een land waar de bewoners wezenlijke waarden en normen met elkaar delen; waar zij een gedeelde geschiedenis hebben tot minstens vijf generaties ver en waar zij hun eigen cultuur zo goed mogelijk ontwikkelen
 2. Goed opgeleide immigranten die teruggekeerd zijn, stellen zich beschikbaar voor het onderwijs en de zorgsector in de landen van herkomst, ze dragen bij aan de economische opbouw van die landen of ze nemen politieke verantwoordelijkheid op
 3. Landen die dank zij de onderlinge verbondenheid en de sterke identiteit machtig en rijk zijn, zijn solidair met landen die tijdelijk hulp nodig hebben
 4. De negatieve gevolgen van de globalisering en de robotisering worden tegengegaan door de werknemers meer inspraak te geven in het productieproces, door de economische activiteiten in het eigen land te behouden en door meer waardering voor vakmanschap
 5. Door een gecoördineerde aanpak op internationaal niveau worden de nodige maatregelen genomen om de gevolgen van de klimaatverandering of van andere natuurrampen te beteugelen. Dit kan variëren van infrastructurele werken, de invoering van nieuwe landbouwtechnieken tot het ter beschikking stellen van gebieden om zich het vestigen.

De mensen moeten worden geïnspireerd om de bovenstaande doelen na te streven en om zich voor de genoemde strategieën te engageren. Inspiratie en engagement worden bepaald door de politiek, de economie en de levensbeschouwing

In de beste eeuw ooit zal de politiek niet meer een strijd zijn tussen tegenstanders, maar een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart te realiseren. Slechts staatsmannen kunnen mensen met elkaar te verbinden, zodat een heel volk zich gedreven voelt tot solidariteit. Vooral in deze tijd van globalisering moet de politiek de bevolking van elk land weten te verenigen als burgers die om elkaar geven.

Een menswaardige economie is niet gebaseerd op hebzucht, maar moet een gezamenlijk project zijn om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. Een denktank van inventieve economen zou voor de 21ste een aangepast economisch model moeten ontwikkelen. Bij dit model zou een einde moeten komen aan uitputtende economische groei, aan de productie van nutteloze en vervuilende producten en aan de kinderachtige wapenproductie en -handel. De bedrijfsleiders moeten meer burgerschapszin tonen door investeringen in eigen land en het terughalen van het kapitaal uit de belastingparadijzen.

De levensbeschouwing biedt het fundament voor zinvol en ethisch verantwoord gedrag. Het kapitalisme moet worden hervormd door een ethisch reveil van de heersende klasse en de superrijken. Elke cultuur heeft haar eigen normen en waarden. Europa (maar dat geldt voor elk land) kan hier een voorbeeldfunctie vervullen. De Europese beschaving berust op de aanname dat de relatie van mens tot mens een gewetenszaak is, vandaar dat we als individu verantwoordelijk zijn voor onze daden. Hierdoor kunnen we weerstand bieden aan de groepsdruk en aan ideologieën die mensen uitsluiten.

P.S. Het gaat om de keuze tussen oorlog of vrede, daarom moet het politiek beleid grondig worden herzien. In 2030 zal Europa weer volledig blank zijn en zullen tientallen miljoenen blanke Amerikanen, die de multiculturele puinhoop vol racisme en discriminatie ontvlucht zijn, zich in het oude continent hebben gevestigd. Maar zwart Afrika zal tot bloei gekomen zijn, nu de onontgonnen talenten van de kinderen de kans hebben gekregen om zich te ontwikkelen. De islamitische landen zullen vrede kennen en samen met Europa een nieuwe wereldmacht vormen die de ethiek heeft teruggebracht in de politiek en de economie.

Maar helaas, als bovenstaand beleid niet wordt gevolgd, dreigt grote ellende. Het huidige politieke beleid leidt tot polarisatie. Bij toenemende spanningen komt er een explosieve situatie. De opstand van de Gele Hesjes is er een eerste signaal van. Als Europa zijn identiteit hervindt, zal het de kracht hebben om de komende uitdagingen aan te kunnen en zal het solidair kunnen zijn met de landen rondom de Middellandse Zee en met zwart Afrika. Maar de moslims en de zwarten moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen in de landen waar zij of hun voorouders vandaan komen.

Bij wijze van waarschuwing: De oorlog komt eraan, dat is zeker. Ik hoop dat hiermee duidelijk wordt dat geen racistische motieven bij mij een rol spelen, maar dat ik nadenk over hoe we ons ethisch verantwoordelijk moeten gedragen ten aanzien van de enorme uitdagingen die ons te wachten staan: zie o.a. mijn tekst De fundamenten van Europa.

referenties: 

Acker, J. van (2017). Waarom een nieuwe bewustwording noodzakelijk is: De filosofie van Emmanuel Levinas biedt een uitweg. Academia.Edu (LINK).

Acker, J. van (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando. (link)

HOME

Andere teksten:


   © Juliaan Van Acker 2024