https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De oorlog komt eraan; dat is zeker

21 september 2022: Je hoeft geen doemdenker te zijn om te zien hoe gevaarlijk deze tijd aan het worden is. Politici in Oost en West zullen oorlog niet kunnen verhinderen. Hier is een staatsman nodig die vanuit een sterk geloof de massa weet te leiden. Er is namelijk een geloof dat Rusland en Europa kan verbinden als broederlanden. We kunnen onze beschaving nog redden als we deze kans grijpen; in het andere geval worden we vernietigd. Er is geen andere keuze.(zie mijn teksten onder LINK).

(de eerste versie van onderstaande tekst werd gepubliceerd in 2019 en de laatste update is van 28/02/2022)

Wat kunnen we verwachten?

Eerst moet een gebeurtenis de lont in het kruitvat zijn.  

Het is niet altijd duidelijk of we al of niet in oorlog zijn. Is cyberwar een echte oorlog? Indien ja, dan is er nu al een wereldoorlog aan de gang. In een symposium voor militairen aan de Norwich University (een militaire academie) in september 2019 werd benadrukt dat de komende oorlogen een mengsel zullen zijn van allerlei soorten bedreigingen en aanvallen, op gebied van internet, op economische en financiële markten, oorlogshandelingen in de ruimte, gevechtshandelingen achter vijandelijke linies, enzovoort. Artificiële intelligentie zal een steeds grotere rol spelen, waarbij de vraag moet worden gesteld in hoeverre de militairen hun beslissingen hiervan moeten laten afhangen (zoals bij drones die in vijandelijk gebied opereren en vanuit een bunker duizenden km verder worden ingezet). Op het wereldtoneel zien we veel barbaarse daden, zoals het doden van burgers met gifgas. De wereld kijkt vaak toe, waardoor het moreel besef steeds verder wordt uitgehold. In dit symposium werd benadrukt dat het opvolgen van morele regels voor militairen uiterst belangrijk is, vooral met alle nieuwe technologieën. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen professionele militairen en barbaren. Barbaren zijn diegenen die afweergeschut plaatsen bij scholen en ziekenhuizen, die milities vervoeren in ambulances en onvoorstelbare wreedheden begaan (iedereen weet ondertussen wel wie hiermee wordt bedoeld. Helaas zijn de barbaren ook vertegenwoordigd in de VN).

Professionele militairen houden zich aan een morele code. De geschiedenis leert dat professionelen het altijd winnen van barbaren. Zij winnen de harten en het vertrouwen van de mensen. De morele code betekent ook dat er empathie is voor de volkeren die lijden in de strijd. Een wereld zonder empathie zou de hel op aarde zijn.

Wat er de komende jaren precies zal gebeuren is moeilijk te voorspellen. Verderop volgen enkele denkbare scenario's. Het gaat er niet om of deze scenario's realistisch zijn, maar om de vraag of we voorbereid zijn op de komende calamiteiten en over hoe we ons kunnen voorbereiden. Het gaat ook niet om pessimisme of optimisme, want de toekomst bepalen we grotendeels zelf. Hier gaat het om een risico-analyse, die kan helpen ons goed voor te bereiden voor wat komen gaat.

Een waarschuwing van een oud-directeur van de CIA

Een oud-directeur van de CIA, George Beebe beschrijft, in zijn boek „The Russia trap: How our shadow war with Russia could escalate to World War III” (2019), hoe een samenloop van omstandigheden kan leiden tot een door niemand gewenste Derde Wereldoorlog.  Beebe waarschuwt voor een te simpele voorstelling van zaken, zoals de aanname dat Rusland een ambitieuze, agressieve staat is die zijn macht steeds verder wil uitbreiden. Dit zou vergelijkbaar zijn met de Tweede Wereldoorlog waar Duitsland de agressor was. De situatie nu lijkt meer op de Eerste Wereldoorlog. Ook toen wenste niemand die oorlog, maar de aanslag in Sarajevo was de trigger die leidde tot een verschrikkelijke escalatie. Toen was er geen agressieve staat die zijn territorium wilde uitbreiden. Beebe ziet de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog als een ’systeemprobleem’: de combinatie van allerlei factoren zette landen tot de oorlog aan, zoals nieuwe technologieën die als een grote bedreiging werden gezien, allianties tussen landen, tegengestelde belangen en verkeerde percepties van de bedoelingen van ’vijandelijke’ mogendheden.

Nu zitten we in een gelijkaardige situatie. Na het einde van de Koude Oorlog ontstond in Oost-Europa een vacuüm. Dit werd opgevuld door een uitbreiding van de Navo. Voor Rusland was dit een bedreiging zoals blijkt uit de spanningen rondom Oekraïne. In de beleving van de Russen wordt hun land omringd door vijandige staten, die tot doel hebben het regime in Rusland te veranderen en hun land in stukken te laten vallen. Met nieuwe technologieën proberen zowel de westerse landen als Rusland elkaar schade toe te brengen of de binnenlandse situatie te ondermijnen. Er woedt een ware cyberoorlog over en weer. Zelfs de Amerikaanse verkiezingen zouden door de Russen beïnvloed zijn.

Die cyberoorlog kan makkelijk escaleren tot een Derde Wereldoorlog. We kunnen ons daartegen nauwelijks verdedigen. Als ons computersysteem wordt gehackt, dan kunnen we dat weliswaar detecteren, maar het is vrijwel onmogelijk preventieve maatregelen te nemen. Het is dus mogelijk dat een vijandelijke mogendheid de Amerikaanse satellieten hackt, de stroomvoorziening in het hele land platlegt en de nucleaire installaties saboteert. Als dit wordt ontdekt, is het te laat. In deze situatie geldt het principe van wederzijdse afschrikking, zoals ten tijde van de Koude Oorlog, niet.

Zowel het Westen als Rusland zijn in dit internettijdperk erg kwetsbaar geworden. Deze situatie is volgens Beebe zeer riskant. Er hoeft slecht iets verkeerd te gaan en er kan een escalatie volgen. Nu zien we al dat Rusland en de VS in Syrië, Oekraïne en Iran tegengestelde belangen hebben. Ook hier kan makkelijk een ’systeemprobleem’ ontstaan en zitten we, zonder dat iemand het wenselijk acht, in de Derde Wereldoorlog.

Naschrift (23 januari 2022): Met de dreigende situatie in Oekraïne mag gewezen worden op  de hypocrisie van de westerse mogendheden. Die situatie is vergelijkbaar met de Cuba-crisis in 1962 toen de Sovjet-Unie raketten wilde plaatsen op dat eiland. Jaren daarvoor had de VS al raketten geplaatst in Turkije. Die raketten waren gericht op de Sovjet-Unie. Nu zien we dat de Navo zich steeds verder uitbreidt naar het oosten. Dat Rusland zich bedreigd voelt ligt voor de hand (wie is dus schuldig aan de huidige spanningen?). De Navo-landen hadden trouwens de Russen beloofd geen inch verder uit te breiden naar het oosten indien Rusland akkoord zou gaan met de hereniging van Duitsland. Persoonlijk vind ik het niet prettig te horen bij een bondgenootschap dat woordbreuk heeft gepleegd.

Zonder ideologische stellingen in te nemen lijkt mij het volgende scenario aantrekkelijk. Rusland deelt onze Europese cultuur. Als er een Europese Confederatie komt waar Rusland ook lid van is (alsook Israël) en Rusland lid wordt van de Navo(*) (liefst een Navo zonder de VS), dan wordt deze grote Europese confederatie een wereldmacht van de bovenste plank. Dat de Amerikanen dit ten koste van alles zullen willen verhinderen is voorspelbaar, want dat zou hun economisch imperialisme in de weg staan; ze hebben dus baat bij het conflict in Oekraïne. Over de Verenigde Staten is ontzettend veel goeds te zeggen en als er ergens hongersnood is biedt de VS zeer ruimhartig hulp, maar in de internationale politiek verdringt één norm alle andere ethische normen en dat is: ’winst maken’. Het economisch eigenbelang is het alles overheersende principe in het Amerikaanse buitenlands beleid.

Als binnen de nieuwe Europese confederatie de politiek geïnspireerd wordt door de joods-christelijke ethiek, zal voor de gehele wereld de 21ste eeuw de beste eeuw ooit worden, ondanks alle uitdagingen die op ons afkomen (pandemieën, gevolgen klimaatverandering, massa-immigratie,..). Nemen we onze joods-christelijke beschaving serieus dan is verantwoordelijk gedrag altijd de doorslaggevende norm (verantwoordelijkheid voor onze naasten en voor het milieu).

Indien de VS samen met de EU Rusland verder zullen intimideren en een oorlog ontstaat, dan zullen vooral de Europeanen de grootste slachtoffers zijn. Dit kan het  einde betekenen van onze welvaart. De EU speelt op het wereldtoneel nu al geen politieke rol van betekenis meer en na de nieuwe oorlog lacht de hele wereld ons uit.

We staan dus voor de keuze: ofwel gaan we als Europeanen een verbond aan met ons broedervolk in Rusland, ofwel gaan we door met de huidige politiek van confrontatie en intimidatie. In het eerste geval worden we een grootmacht die vrede en rechtvaardigheid kan brengen over de gehele wereld. In het tweede geval raken we in verval en zullen onze kinderen en kleinkinderen in grote armoede leven. Helaas ontbreekt het in Europa aan staatsmannen die de feiten onder ogen zien en durven een nieuwe politieke richting in te gaan.

(*) De naam zal moeten gewijzigd worden want het is niet meer Noord-Atlantisch. Ik stel voor GEVO, Groot-Europese Verdragsorganisatie)

Mijn visie wordt bevestigd door Robert Morley, oud-medewerker van de Amerikaanse National Security Council in een ingezonden brief in The Economist van 29 januari 2022:

„How the West lost Russia: Little has been said about how actions taken by the West with regard to Russia since 1991 have limited the security options available to us today. Those decisions have not only complicated our relationship with Russia but also impeded the establishment of democracy in that country.  You (The Economist, nvdr) asserted that ’NATO is a defensive alliance’. It is not perceived that way in Russia. Our decision to expand into areas previously dominated by the Soviet Union reinforced the perception that NATO is aggressively pursuing policies detrimental to Russia’s political and security interests. Russians find it difficult to understand how NATO membership to Estonia, Latvia and Lithuania enhances the security of countries like Belgium, France and Iceland. Estonia is only 200 miles from St Petersburg. The Russian reaction should have been expected. It is relatively moderate when compared with the American reaction to Moscow’s effort to establish a military presence in Cuba during the 1960s. We would have benefited more my coming up with something the Baltic countries short of NATO membership that still enhances security. These decisions have helped facilitate the rise of demagoguery in Moscow. In a way, we helped create opportunities for people like Vladimir Putin to rule. Now we have no other option than to deal with his like”.

En ook dit: Peter Hitchens over de oorlog in Oekraïne

Stelling: Gezien de enorme uitdagingen die op ons afkomen, is het volgende noodzakelijk om de volgende jaren te overleven:

(1) Europa scheidt zich af van de Verenigde Staten

(2) Europa vormt een confederatie met Rusland

(3) Onze beschaving wordt uitgeroepen als joods-christelijk

 lees verder

Duizenden miljarden worden besteed aan bewapening. Met de oorlog in Oekraïne zal dit verder toenemen. Al dat geld zou beter besteed kunnen worden om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, om de kinderen overal in de wereld goed onderwijs te geven en om de armoede en de miserie te bestrijden. Een Europese Confederatie gebaseerd op de joods-christelijke ethiek zou hierin een rol kunnen spelen. Zie mijn tekst over de Heilige Alliantie.

Stelling: Binnen afzienbare tijd komt opnieuw een grote oorlog

Hier een aantal argumenten voor deze stelling:

- het gangbare economisch model is niet aangepast aan de demografische ontwikkelingen in de 21ste eeuw. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de vergrijzing, aan het tekort aan arbeidskrachten of meer recent aan de gevolgen van de coronapandemie.

- door de gevolgen van de klimaatverandering gaat de landbouw in grote delen van de wereld achteruit en komt de voedselvoorziening in gevaar (dat zou een van de oorzaken geweest zijn van de burgeroorlog in Syrië). Bosbranden, overstromingen, de grote hitte en een tekort aan drinkbaar water maken het leven aldaar onmogelijk

- veel landen hebben torenhoge, niet meer aflosbare schulden

- de middenklasse gaat er in koopkracht op achteruit

- de scheiding tussen rijk en arm neemt almaar toe

- de situatie in de meeste islamitische landen en in zwart Afrika is hopeloos (een BBC-correspondent meldde onlangs dat de meeste jongeren in Kinshasa niet naar school gaan! In Zuid-Afrika kan 80 % van de tienjarigen simpele zinnetjes niet lezen). Dit betekent is dat de volgende 40 jaar het onzinnig is om in die landen te investeren. Uitermate triest.

- de politici van de traditionele partijen zijn ziende blind en durven niet te erkennen dat de islam de fundamenten van de westerse beschaving ondergraaft. De libanonisering van Europa is op gang gekomen

- de afgelopen 10.000 jaar ging de mensheid van de ene oorlog naar de andere

- de wapens zijn tegenwoordig uitermate technisch geperfectioneerd, de ontwikkeling van nieuwe wapens neemt exponentieel toe, onder andere wat betreft biologische oorlogsvoering, drones en robotten of andere vormen van artificiële intelligentie, zodat de regeringsleiders makkelijk de controle erover kunnen verliezen. Ook is het mogelijk dat een oorlogshandeling of militaire interventie met een beperkt en tijdelijk doel, volledig uit de hand loopt. Het is niet ondenkbaar dat terroristische groeperingen de beschikking krijgen over gesofisticeerd wapentuig.

- de wederzijdse afschrikking met nucleaire wapens, die ons tijdens de Koude Oorlog behoedde voor een alles vernietigende oorlog, werkt niet als de tegenstanders een jihad wil voeren: sterven als martelaar is voor hen de hoogste verdienste. De aanwezigheid van atoomwapens in landen zoals Pakistan en straks ook in Iran, houdt een onvoorstelbaar groot risico in. In februari 2022 (op het moment van deze aanvulling) houdt Israël samen met Saudi-Arabië en de Amerikanen een grote militaire oefening in het zeegebied rondom de Golfstaten; dit moment is goed gekozen want de aandacht van de wereld wordt afgeleid door de spanningen in Oekraïne. Dit is de voorbereiding op een oorlog met Iran voor het geval de onderhandelingen over het nucleair programma van Iran mislukken. Het geduld van de vijanden van Iran raakt op:  zie:https://www.gzeromedia.com/prepping-for-a-fight-in-the-middle-east. Rusland en China hebben belangrijke handelsverdragen met Iran, wat de internationale spanningen verder kan aanwakkeren,

- China is niet alleen een economische rivaal, maar heeft de afgelopen twintig jaar een enorme militaire macht opgebouwd. Niemand weet hoeveel atoomwapens en lange afstandsraketten liggen opgestapeld in een 3000 km lang netwerk van tunnels.

- de massa-immigratie leidt tot grote spanningen onder de bevolking en, in tegenstelling tot de VS, blijft de EU besluiteloos en zoekt naar een ’structurele oplossing’ die er nooit komt 

Het is juist de cumulatie van spanningen (politiek, economisch, sociaal, ecologisch) die in deze eeuw tot een explosie kan leiden. Als gezinstherapeut weet ik dat de meeste gezinnen best tegen een stootje kunnen, maar als er een cumulatie is van stressverwekkende factoren (tegelijkertijd relatieproblemen, financiële zorgen, gedragsproblemen met de kinderen, schoolproblemen, ruzie met de buren, e.d.) dan wordt het teveel en kan er veel ellende ontstaan zoals partnermishandeling, scheiding, mishandeling van de kinderen). Op het wereldtoneel kan een cumulatie van stress evenzeer tot een ontlading leiden.

Wie zijn op dit moment de sterkste partijen?

- De Verenigde Staten, want die hebben het grootste en machtigste leger, met veel ervaring

- Rusland dat daarnaast ook nog een sterke leider heeft met een duidelijke visie

- China: heeft een enorm groot leger en een oppermachtige leider

- Turkije: heeft een groot leger, is sterk nationalistisch en heeft een sterke leider die droomt van een herstel van het Ottomaanse Rijk

Wie zijn de zwakste partijen?

- de Europese Unie want die heeft nauwelijks een leger, er zijn geen echte leiders en de Unie is een bureaucratie met grote besluiteloosheid (waar blijft de EU tijdens de coronapandemie?), beheerst door technocraten en lobbyisten.

- de Arabische landen

- Afrika

Vormt China een grote bedreiging voor de wereldvrede?

Volgens Bill Gertz, national security columnist bij de Washington Times, in zijn op 19 september 2019 verschenen boek „Deceiving the sky: Inside communist China’s drive for global Supremacy ”, wordt China meer en meer een grote bedreiging voor de wereldvrede. Het Westen is decennia lang naïef geweest door te denken dat China slechts een economische rivaal is. Ondertussen heeft China een arsenaal van kernwapens opgebouwd, waarvan niemand de omvang weet. In een 3000 km lang netwerk van tunnels liggen de lange afstandsraketten verborgen.

We moeten ons volgens Gertz ook geen illusies maken over de Chinese leiders. China wordt geregeerd door een meedogenloze maffiabende en het is gewoon een communistische dictatuur met als doel wereldoverheersing (persoonlijke opmerking: vanuit Chinees standpunt zouden de superrijken in het Westen ook een maffiabende zijn en de wereldoverheersing van de VS lijkt voor de hand te liggen). Meer dan één miljard mensen hebben weliswaar nu een betere levensstandaard, maar in wezen leven ze in slavernij. De controle van de staat over de bevolking is, met behulp van de meest geavanceerde IT, vrijwel waterdicht. In China beschikken de organisaties voor binnenlandse veiligheid over alle mogelijke middelen en mankracht om iedereen in de gaten te houden.

Die technologie is trouwens gestolen van het Westen en wordt ook gebruikt voor spionage, voor financiële manipulaties en kan ook ingezet worden om de essentiële infrastructuur van het Westen, zoals het elektriciteitsnetwerk of de satellieten, te ontregelen. De VS en Europa zijn uiterst kwetsbaar omdat ze zo afhankelijk zijn van het netwerk van satellieten. Het is niet  voor niets dat de VS zich verzet tegen de verspreiding van een 5G netwerk door een Chinees bedrijf.

Het streven naar wereldoverheersing door China is nu al zichtbaar in de wijze waarop het ontwikkelingslanden in de greep krijgt via leningen en infrastructurele werken. Deze landen kunnen die leningen nooit terugbetalen en verkopen daarom aan China belangrijke delen van hun infrastructuur.

Niet alleen op militair gebied, maar ook op economisch vlak doet China er alles aan om het Westen voorbij te streven. Zogenaamd private bedrijven zijn in feite staatsbedrijven die sterk worden gesubsidieerd. Naast oneerlijke handelspraktijken, is de manipulatie van de valuta een andere methode om het Westen op oneerlijke wijze te beconcurreren.

Om de Chinese dreiging tegen te gaan, doet Gertz een aantal aanbevelingen. Eerst en vooral moet het Westen Rusland als een bondgenoot zien. Door de huidige politiek, onder andere door Rusland sancties op te leggen, wordt dit land in de armen van China gedreven. Een tweede strategie is om rondom China een anti-missile netwerk op te bouwen in met het Westen bevriende landen zoals India en Japan. Ten derde moet het Westen China treffen in de meest kwetsbare sector, namelijk het dictatoriale regime. Chinezen die verlangen naar vrijheid en democratie moeten waar mogelijk gesteund worden en in de politieke debatten, bijvoorbeeld in internationale organisaties, moeten steeds opnieuw voorstellen worden gedaan om democratie in China op vreedzame wijze te realiseren.

Wat mij persoonlijk opvalt, is dat Europa in de wereldpolitiek geen enkele rol van betekenis speelt als het gaat om het machtsstreven van China.  

Een mogelijk scenario 

Burgeroorlogen breken in meerdere landen uit. Rusland  onderneemt nieuwe pogingen om zijn grondgebied uit te breiden en reageert met militaire middelen tegen de uitbreiding van de Navo.

De Verenigde Staten doen niets, want die hebben niets te verliezen of weinig te duchten. Waarom zouden ze risico nemen voor een Europese Unie die het vertikte een volwaardig leger op te bouwen? 

Turkije profiteert van de gelegenheid om in het Midden-Oosten orde op zaken te stellen. De rijkdommen van de oliesjeiks worden geconfisqueerd voor een groot Marshallplan voor het Midden-Oosten. 

In meerdere Europese landen onderneemt het leger, samen met de politiemacht, een staatsgreep. Deze landen sluiten met elkaar een verbond om een Groot-Europa te vormen.

Dit Groot-Europa sluit met het nieuwe Ottomaanse Rijk een deal om Afrika te bezetten, zodat daar een begin wordt gemaakt van vrede, welzijn en welvaart voor de bevolking. 

China neemt een afwachtende houding aan en concentreert zich op uitbreiding van haar machtsbasis in Azië. Ook hier ondernemen de Verenigde Staten niets. 

De kans bestaat dat de Verenigde Staten van de chaos in de wereld gebruik maken om een deel van Latijns Amerika te bezetten om zowel de drugshandel als de massa-immigratie de kop in te drukken. Gezien het aantal moorden in Latijns-Amerika en de massa’s die de terreur van gangsterbendes willen ontvluchten, zouden we kunnen zeggen dat de VS een heilige plicht hebben om in te grijpen.

Er is een zekere kans dat er niet veel slachtoffers zullen vallen in deze oorlogen. Ook zal de oorlog wellicht kort duren omdat de wapens zo effectief en krachtig zijn en allerlei verschillende wapens (biologisch, cyberwar, nucleair, …) met zeer diverse doelen gebruikt zullen worden. Misschien zullen we in eerste instantie niet eens beseffen dat de oorlog al begonnen is.

Misschien is de belangrijkste conclusie dat we in Europa te weinig of niets doen om ons voor te bereiden op de uitdagingen die, met grote zekerheid, in deze 21ste eeuw te wachten staan. Vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog namen landen als Frankrijk en Engeland ook geen voorbereidende acties. De Blitzkrieg overviel hen als een volkomen verrassing.

De EU is de slechtst denkbare instantie om ons voor te bereiden op mogelijke agressie van buitenaf. Een staatsman krijgt in deze constructie geen kans. Elke vorm van leiderschap wordt door de technocraten ondermijnt. Alleen een staatsgreep in meerdere landen kan ons redden.

Persoonlijk pleit ik voor een Europese Confederatie van nationale staten, want in de nationale staat kunnen we de macht en de solidariteit vinden om ons krachtig op te stellen. Sterke nationale staten kunnen goede afspraken maken voor een gemeenschappelijke defensie en een solidaire economie. Duitsland staat huiverig tegenover de opbouw van een eigen leger, gezien wat er de vorige eeuw is gebeurd. Dit is een vergissing: een machtig Duits leger kan in deze eeuw noodzakelijk zijn om vrede en meer rechtvaardigheid in de wereld te waarborgen.

Unknown 09.47.50

Binnen een confederatie kunnen de soevereine landen veel sterker worden dan nu, zodat Europa een positieve rol op het wereldtoneel kan spelen en solidair kan bijdragen aan de bloei van islamitische landen en zwart Afrika.

Hoe al de ellende van een nieuwe grote oorlog voorkomen?

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

3 maart 2022): Zonder NAVO was er nu geen oorlog in Oekraïne

  (25-02-2022): De oorlog in Oekraïne (12-02-2022): Wat wil Poetin? en (23-02-2022): Het failliet van westerse buitenlandse interventies

Ter overweging: waarom is er zoveel ellende in het Midden-Oosten? De moslims hebben de christenen, die er al 2000 jaar gevestigd waren, grotendeels uitgeroeid en verdreven. Zij haten ook de joden en willen Israël vernietigen. God straft daarom de moslims: zij vermoorden elkaar, zonder dat Israël een schot hoeft te lossen; zij vernietigen hun eigen cultureel erfgoed en de massa blijft doodarm. 

De voorspoed in Europa hebben we te danken aan onze joods-christelijke wortels, maar dat dreigt verloren te gaan door de massa-immigratie van moslims, de ontkerkelijking van de massa en de zelfhaat van links. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn, wat meer en meer zichtbaar wordt, is makkelijk te raden. De straf van God is niet te ontkomen, tenzij … In feite hoeven we geen God erbij te bedenken: we doen het onszelf aan. Wij roken onszelf uit met de CO2 uitstoot en we laten miljoenen lieden binnen die normen hebben die onverenigbaar zijn met de onze, om het nog zachtjes uit te drukken. 

Hoe langer het duurt eer dit inzicht doorbreekt bij de politici, hoe groter de catastrofe zal zijn. Dit inzicht breekt voorlopig niet door omdat het zeer moeilijk is om te accepteren dat een bestaande situatie die toch een zeker evenwicht biedt, beslist moet veranderen. Slechts een catastrofe kan tot dit inzicht leiden; dat is dan ook het positieve van de rampen die ons nu overkomen en in deze eeuw steeds erger zullen worden. Pessimisme en optimisme gaan hier samen. Naast bovengenoemd e-book kan ik refereren naar ’ Hoe zullen we leven in 2022?’ en naar onderstaande teksten om meer inzicht te krijgen in inzichten die voorlopig nog door velen onzinnig worden gevonden. Ik ben oud genoeg (82) om te weten dat wat iedereen nu vanzelfsprekend lijkt, jaren geleden als krankzinnig, onmogelijk of verwerpelijk werd beschouwd. Het lijkt wel een grap.

EEN HEILIGE ALLIANTIE VAN SOEVEREINE STATEN IN EEN EUROPESE CONFEDERATIE MET INBEGRIP VAN RUSLAND EN ISRAËL, MET EEN GRONDWET DIE DE JOODS-CHRISTELIJKE ETHIEK ALS FUNDAMENT HEEFT, WORDT DE NIEUWE WERELDMACHT DIE DE MENSHEID OP EEN HOGER BESCHAVINGSNIVEAU ZAL BRENGEN.

DEZE ALLIANTIE ZAL EEN DOOR DE MENSEN VEROORZAAKTE APOCALYPS VERHINDEREN. ALLEEN ONDER DEZE VOORWAARDE ZULLEN WE DE GEVOLGEN VAN DE  KLIMAATVERANDERING, PANDEMIEËN EN ANDERE CATASTROFES AANKUNNEN. ER IS GEEN ANDERE OPLOSSING. WIE DEZE HEILIGE ALLIANTIE MET RUSLAND EN ISRAËL ZAL VERHINDEREN IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET ABSOLUTE KWAAD (MEER)

Wat zal bepalen of er vrede blijft in de 21ste eeuw of dat we stevenen naar een door de mensen veroorzaakte apocalyps:

Rusland is machtig dank zij de visie van een groot Russisch Rijk, ondersteund door de orthodox-christelijke Kerk. Daarentegen is de Europese Unie zwak, want het is een bureaucratie die beheerst wordt door technocraten en lobbyisten en deze unie is gebouwd op een spirituele leegte. Ook de Amerikaanse politiek wordt gekenmerkt door een spirituele leegte en het economisch eigenbelang is het allesoverheersende principe van het buitenlands beleid.

Indien Europa een confederatie wordt waar Rusland en Israël deel van uitmaken, ontstaat een nieuwe wereldmacht gebaseerd op de joods-christelijke ethiek. Hierdoor zal de gehele wereld worden geïnspireerd, zal overal vrede, welzijn en welvaart tot stand komen en zullen we beter bestand zijn tegen de uitdagingen van deze eeuw (klimaatverandering, pandemieën, recessie,….)

21 september 2022: Je hoeft geen doemdenker te zijn om te zien hoe gevaarlijk deze tijd aan het worden is. Politici in Oost en West zullen oorlog niet kunnen verhinderen. Hier is een staatsman nodig die vanuit een sterk geloof de massa weet te leiden. Er is namelijk een geloof dat Rusland en Europa kan verbinden als broederlanden. We kunnen onze beschaving nog redden als we deze kans grijpen; in het andere geval worden we vernietigd. Er is geen andere keuze.(zie mijn teksten onder LINK).

LEES OOK: WAT WIL POETIN?

Andere teksten:   © Juliaan Van Acker 2024