https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Brief aan de moslims

Mission statement: de kerngedachte die de inspiratie is van mijn teksten bestaat uit drie doelen:  (1) alle kinderen, meisjes en jongens, moeten overal ter wereld onderwijs kunnen volgen van hoge kwaliteit; (2) overal moeten de mensen menswaardig kunnen leven en (3) in alle landen moeten de mensen goede rentmeesters zijn over de natuur.


Jullie worden vaak in een kwaad daglicht gesteld. De profeet wordt bespot. Het Heilige Boek van de islam, de Koran, wordt bekritiseerd en verguisd. In de media wordt het geweld en de onderdrukking in islamitische landen keer op keer wereldkundig gemaakt. De sociale media, zoals twitter en facebook, lopen over van haatberichten tegen moslims. Op vliegvelden moeten alle reizigers in lange rijen staan wachten om te voorkomen dat moslimterroristen aan boord zouden komen. Meer en meer mensen in het Westen zijn ervan overtuigd dat de islam niet te verenigen is met hun normen en waarden en raken geïrriteerd door alle overlast.

Omgekeerd hebben jullie ook flink wat kritiek op de westerse levensstijl.

Het is niet de bedoeling van deze brief om op al die spanningen, conflicten en kritiek in te gaan. Dat zou een uitzichtloze discussie zijn, die nog meer polarisatie kan teweegbrengen. Één ding wil ik er wel over zeggen en dat is dat bij alle rassen, alle etnische groepen, alle volkeren en alle religies de overgrote meerderheid rechtvaardig en in vrede wil leven. Als dat niet lukt, dan komt dat voornamelijk doordat een kleine groep te hebzuchtig is en zich niet verantwoordelijk voelt voor de medemensen.

Bij alle spanningen tussen moslims en het Westen denk ik dat we verkeerd bezig zijn en dat het beter zou zijn ons te richten op een gemeenschappelijk belang. Is dit laatste het geval, dan is het vanzelfsprekend dat we samenwerken om dat belang te dienen.

We hebben namelijk een gezamenlijke vijand die de voornaamste oorzaak is van het kwaad en de ellende in de wereld. Die vijand is echter oppermachtig, heeft de media in handen en kan haar wil met geweld opleggen. Ik heb het hier over diegenen die het grootste deel van de rijkdom van een land naar zich toetrekken. Daardoor leven we in een uiterst onrechtvaardig wereld, met aan de ene kant een kleine groep die het leeuwenaandeel van de rijkdom bezit en aan de andere kant een massa die in armoede leeft en een middenklasse die het steeds moeilijker krijgt. Moest al dat geld, bijvoorbeeld van de superrijken, de oliesjeiks en de multinationals die nauwelijks belasting betalen, rechtvaardig verdeeld worden, zou het volgende kunnen gebeuren:

  1. In de islamitische landen komt er goed onderwijs voor alle kinderen; ziekenhuizen zouden zorg van hoog niveau bieden voor alle mensen, er zou werkgelegenheid gecreëerd worden, sociale voorzieningen voor diegenen die tijdelijk uit de boot vallen en voor pensioenen. De politie zou de burgers beschermen en het rechtssysteem zou betrouwbaar zijn. De politieke leiders zouden sober leven en zich inzetten voor het welzijn van de bevolking.
  2. In de westerse landen zou er een maximum inkomen zijn, zodat er geen graaiers meer zijn die immorele vergoedingen krijgen. De middenklasse zou zich niet meer zo bedot voelen. Dank zij het voorbeeld van politici en bedrijfsleiders die een sobere levensstijl voeren, zouden de mensen zich verantwoordelijker gedragen tegenover elkaar en ten aanzien van het milieu.
  3. De politiek en de economie zouden een fundamentele mutatie ondergaan. Politiek is dan niet meer een strijd tussen tegenstanders, maar een gezamenlijk project om vrede en welzijn te bevorderen. Economie zou niet meer bedoeld zijn voor winstbejag, maar het zou een gezamenlijk project zijn om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Hoe kunnen we die superrijken motiveren om af te zien van hun hebzucht? Mag ik jullie een verhaal vertellen dat de kern uitmaakt van het christendom en waardoor het Westen voor heel veel mensen in de wereld als een land van belofte wordt gezien? Het gaat over de ’rijke jongeling’ die in het Evangelie van de christenen als volgt wordt beschreven (Mattheüs 19:16-30):

 „En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk”.

In dit verhaal staat wat wordt bedoeld met het christelijk fundament van de Europese beschaving. Ik geef toe dat weinigen die boodschap hebben begrepen en het ook toepassen. Maar ondanks alle verzet tegen deze harde boodschap, ligt in dit verhaal de kern van wat de wereld rechtvaardiger kan maken, zodat er geen terreur meer zal zijn, geen oorlog, geen onderdrukking, geen racisme en geen discriminatie. Ik heb in mijn leven mensen ontmoet die afstand deden van de rijkdom van hun familie om in armoede en onthechting hun leven te wijden aan het welzijn van anderen. Die ’heiligen’ vormen de steunpilaren van de gerechtigheid in de wereld, of zoals de filosoof Emmanuel Levinas zei: ’Jezelf vergeten houdt de gerechtigheid gaande’.

Als de rijken geen gehoor aan geven aan de oproep om hun bezit in dienst te stellen van de medemensen, dan heeft hun leven geen betekenis. Dus al wie heel rijk is en wat hij te veel heeft niet gebruikt om de armoede en de miserie van anderen te lenigen, is een vertegenwoordiger van het Kwaad, of van de Satan als je wilt. Ook al doet die rijke zich zo godvruchtig voor. Ook al gaat hij naar de moskee of naar de kerk. Die christelijke boodschap kent echt geen genade. Bij God is het alles of niets. Als wordt gezegd dat een kameel makkelijker door het oog van een naald gaat, dan een rijke die binnengaat in het Koninkrijk van God, dan betekent dit niets anders dan dat een rijke die niet deelt, de hel op aarde creëert.

Voor die groep komt het zeer goed uit dat het tussen de moslims en ons niet botert. Dat leidt af van het eigenlijke probleem. Ik vind het daarom heel jammer dat zoveel mensen, actiegroepen, politieke partijen en de media het echte probleem niet zien en zich richten op de verkeerde vijand. Het zijn niet de moslims die de vijanden zijn van de burgers in het Westen, en omgekeerd ook niet. Onze gemeenschappelijke vijand dat zijn diegenen die zo hebzuchtig zijn dat ze liever als superrijken sterven, dan als waarlijk goede mensen te leven. Zij hebben een zinloos leven geleid.

Een vrome moslim, een vrome christen en een oprechte humanist hebben met elkaar gemeen dat ze de zinvraag niet ontwijken. De ontkerkelijking in Europa gaat niet zozeer om niet meer naar de kerk gaan of niet meer geloven in wat dominees en priesters zeggen. Ontkerkelijking betekent in wezen dat de zinvraag niet meer wordt gesteld. Het gevolg hiervan is dat de mensen de slaaf worden van het consumentisme en dat er een extreme nadruk ligt op de persoonlijke ontplooiing ten koste van de verantwoordelijkheid voor anderen. Moslims, christen en humanisten samen kunnen de mensheid behoeden voor een dergelijk zinloos en onverantwoordelijk bestaan.

Wat staat er ons te doen? Wat is de bedoeling van deze brief? Ik zie een nieuwe geest waaien over de mensheid, die hopelijk ook de rijken kan inspireren om het roer radicaal om te gooien. Een geest waardoor de Europese moslims hun broeders en zusters in de islamitische landen massaal gaan helpen om die landen op te bouwen tot welvarende en vredevolle landen waar gerechtigheid heerst.  Europa neemt hierbij ook haar verantwoordelijkheid op, waarbij elke individuele burger, rijk of arm, zijn steentje bijdraagt om een burger in een islamitisch land met woord en daad te ondersteunen. Ons gedrag moeten we niet afhankelijk houden van een top-down beleid, maar down-up kunnen we de wereld hervormen.

Voor mij zie ik de prachtige en gastvrije islamitische landen rondom de Middellandse Zee een alliantie sluiten met Europa. Als dat lukt wordt het hele Midden-Oosten samen met Europa een nieuwe wereldmacht die de ethiek in de politiek en de economie brengt. Van daaruit zal ook hoop rijzen voor vrede, welzijn en welvaart in zwart Afrika. Dank zij deze nieuwe ethisch geïnspireerde wereldmacht zullen we de uitdagingen van deze 21ste eeuw beter aankunnen. 

Met vriendelijke groet,

juliaan van acker (www.ministrando.org)

december 2018


Literatuur: Van Acker J. (2018). Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen. Ministrando.

Deze brief mag verspreid worden, graag met vermelding van de bron

Toelichting bij deze brief:

Deze eeuw staan we voor belangrijke uitdagingen: hoe gaan we om met de klimaatverandering, met de massa-immigratie, met de uitputting van de aarde en de milieuvervuiling, met de bevolkingsexplosie in sommige delen van de wereld, met de enorme en toenemende schulden van veel landen, met de niet te stuiten wapenwedloop? Onze eerste prioriteit moet zijn dat in de islamitische landen er vrede, welzijn en welvaart komt. Dat zal alleen lukken als moslims uit het Westen massaal terugkeren naar de landen van herkomst. Dit moet gepaard gaan met een krachtig Marshallplan, met alle mogelijke solidaire steun vanuit Europa. De islamitische landen vormen dan samen met Europa een nieuwe wereldmacht om bovengenoemde uitdagingen op een vreedzame manier aan te kunnen. De triljoenen die nu besteed worden aan de wapenwedloop zouden hiervoor bestemd kunnen worden.

Als mijn adviezen niet worden gevolgd, dan zullen de conflicten in het Midden-Oosten heviger dan ooit escaleren en zal Europa meer en meer op het Midden-Oosten lijken. Enorm veel ellende staat de burgerbevolking te wachten. Het culturele erfgoed zal grotendeels worden vernietigd. Steden zullen ruïnes worden. Grote vluchtelingenstromen zullen van her naar der dwalen. De ene mens zal een wolf zijn en blijven voor de ander. Dat zal een door de mensen veroorzaakte Apocalyps zijn (meer informatie in onderstaande teksten).

HOME

   © Juliaan Van Acker 2024