https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

9.  Aanvullende opmerkingen

Dit zijn gedachten die spontaan in mij opkomen (maar mijn huidige studie van Heidegger is een inspiratiebron). Of ze op waarheid berusten zal de tijd uitwijzen.

 Manifest voor de 21ste eeuw

Mijn essays ’Het landverraad van de EU’ en 'Een moslimvrij Europa voor wereldvrede' zijn niet bedoeld om racisme, discriminatie of een oorlogszuchtige vorm van nationalisme aan te moedigen. Het gaat mij om de juiste manier om racisme, discriminatie en oorlogszuchtig nationalisme te voorkomen en tegen te gaan.

Waar gaat het om in deze 21ste eeuw:

1. Dat niemand in de wereld honger lijdt en in mensonterende armoede moet leven

2. Dat alle kinderen goed onderwijs kunnen volgen zodat ieder kind zijn talenten optimaal kan ontplooien

3. Dat onze natuur beschermd wordt voor de toekomstige generaties

4. Dat alle mensen in vrijheid, vrede en verdraagzaamheid kunnen leven.

En welke maatregelen stel ik voor om deze doelen te bereiken:

1.Er wordt een maximaal inkomen vastgesteld. De overtollige rijkdom wordt bestemd voor het bestrijden van armoede en voor het onderwijs van kinderen.

2. Armoedebestrijding en onderwijs krijgen, wat subsidiëring betreft, prioriteit op ruimtevaart, farmaceutisch onderzoek, wapenhandel en de waanzinnige kosten om oorlog te voeren. 

3. Iedereen keert terug naar de landen waar zijn voorouders hebben gewoond, om daar de verantwoordelijkheid op te nemen voor de opbouw van die landen en de bloei van de eigen cultuur

4. We kiezen voor een sobere levensstijl, gebaseerd op lokale economie, slechts het noodzakelijke kopen, toerisme in eigen land of naar buurlanden, alles wat schadelijk is voor het milieu zoveel mogelijk beperken, de auto slechts gebruiken bij dringende noodzaak, vliegverkeer drastisch beperken, …

5. In elke buurt, wijk, stad en land ontstaan ’netwerken van solidariteit’, te beginnen met de eigen uitgebreide familie. In die netwerken wordt gratis dienst verleend, dat kan gaan om onderhoudsklussen, steun aan ouders en scholen bij de opvoeding van de kinderen, zorg voor zieken en ouderen,… Niemand is nog werkloos, dank zij deze netwerken.

Dit alles staat verder uitgewerkt in mijn essays en op mijn website.

 Zijnsvergetelheid

Zou iemand die met zijn auto over de snelweg raast, beseffen dat onze tijd lijdt aan zijnsvergetelheid? Zou de jonge man die post vat voor een Apple-winkel om bij de eersten te behoren die de nieuwste iPhone bezitten, weten dat de meest verdrongen vraag de vraag is naar de zin van het zijn? 

Neen, dat weten ze niet. Dat komt omdat zij niet denken. Zij denken wel, maar ze denken niet echt. Hun denken is slechts het uitvoeren en toepassen van logische regels. Een computer kan dat evengoed. Echt denken is zich bezinnen over het zijn en precies dat denken wordt uit alle macht verdrongen. Denken over de zin van het zijn vinden ze nutteloos en volkomen overbodig. Hun waarheid is de techniek en alles wat de wetenschap mogelijk maakt. Maar waarom dat de waarheid is en of dat de enige waarheid is, die vraag wordt niet beantwoord.

Er heerst een grote angst voor het denken. Voor het echte denken. Waaraan denkt de gewone mens eigenlijk? Hij denkt over de dingen die voor hem liggen, die hij kan hanteren. In zekere zin denkt hij op een passieve wijze. Er zijn regels die van buitenaf worden opgelegd opdat hij op de ’juiste’ manier zou denken. Vrijheid en denken zijn hier tegenstrijdig. De logica dicteert hoe we moeten denken. Is er geen ander denken, geen echt denken mogelijk?

De mens kan dat ’gewone’ denken overstijgen. Hij kan zich verzetten tegen de absolute macht van het wetenschappelijk en technisch denken, waarbij alles herleid wordt tot bruikbaarheid en beschikbaarheid. Zo gaan we niet met elkaar om: dit berekenend denken gaat niet op in mijn relatie met de Ander(*). Die Ander is niet zomaar beschikbaar voor mij. Ik moet mij bezinnen over hoe ik mij verhoud tot die Ander.

Dit bezinnend denken is van een totaal andere orde. De logica van oorzaak en gevolg gaat hier niet meer op. Het is ook geen dialectisch denken waarin het gaat om geven en nemen en een compromis sluiten. Die logica kan en zal best een rol spelen in mijn relaties tot de Ander, maar om er een menselijke relatie van te maken is er oneindig meer nodig, namelijk een radicale breuk met de logica. Die breuk dat is de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige verantwoordelijkheid voor de Ander. Onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig: dat is tegen alle logica van de wereld in.

In zoverre de wereld, de natuur of de omgeving waarin we leven ook de plek is waar de Anderen, waaronder de toekomstige anderen, leven en zullen leven, moet ik mij ook tegenover de wereld of het Andere verantwoordelijk gedragen.

Als ik met de auto over de snelweg raas en als ik de nieuwste iPhone wil kopen, gedraag ik mij dan op verantwoordelijke wijze ten aanzien van de Ander en van het Andere? Gedraag ik mij verantwoordelijk ten aanzien van de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten?

Die bezinning maakt de mens tot mens en helpt hem op weg naar de zin van zijn zijn.

(*) dat is de reden waarom de psychologie heden ten dage een nietszeggende wetenschap is geworden.


chronologisch:

(vrijdag 17 maart 2017)

Zojuist live de volledige persconferentie gevolgd van Merkel en Trump in Washington. Daar hoor je alleen wat al dagen achtereen in de kranten is voorgekauwd. Zelfs de antwoorden op vragen van journalisten leveren geen enkel nieuw feit op. Binnenkamers zal er wel anders gepraat worden, maar wat doen al die volwassen mensen daar eigenlijk? Journalisten en hoge regeringsfunctionarissen zitten er als kleuters bij, trots dat zij bij het centrum van de macht zijn en bijna iedereen neemt met de smartphone een foto van dit ’historisch’ moment. Dit doet mij denken aan bestuursvergaderingen op de universiteit: één weet waar het over gaat en de rest leutert wat over punten en komma’s.

Het politiek beleid dat ik voor Europa voorstel, waarbij  de moslims vertrekken om de landen van herkomst op te bouwen en waar de Europeanen gedefinieerd worden als burgers met Europese voorouders generaties ver, is een constructief beleid zonder racisme en discriminatie. Het fundament is de ethiek van verantwoordelijkheid. Het middel is een sterk en verenigd Europa waarin de landen binnen een confederatie hun identiteit behouden en eerst en vooral de mogelijkheid moeten creëren om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Via een sterke natie naar een sterk Europa dat solidair is met de wereld.

(zaterdag 18 maart 2017)

De meeste deugdzame mensen verkijken zich op die enkele honderden moslims die zich goed geïntegreerd hebben in onze samenleving. Dit wordt gebruikt als een argument om te verwachten dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Is er dan een verschil met de moslims in het Midden-Oosten waar de gehele samenleving ontwricht is? Zijn er voorbeelden te noemen van islamitische landen waar mensen met een ander geloof en waar afvalligen niet gediscrimineerd worden en meestal zelfs vervolgd, onderdrukt of gedood? Zijn dat geen argumenten om te vrezen dat de tientallen miljoenen moslims in Europa, die in aantal toenemen, ook hier Midden-Oosten-toestanden zullen veroorzaken?

De meerderheid van de moslims wil wellicht in vrede en welvaart leven, maar een kleine groep kan de gehele maatschappij ontwrichten. Dat zien we in het Midden-Oosten en dat gebeurt nu ook al in Europa.

In deze tijd komt er een factor bij, namelijk de mogelijkheid dat terroristen gebruik zullen maken van massa-destructiewapens. Daarenboven zijn er nog andere dreigingen die onze beschaving kunnen ontwrichten, zoals epidemieën, de gevolgen van de klimaatopwarming of een ongekende economische recessie ten gevolge van de enorme schulden.

Deze cocktail vraagt vroeg of laat om zeer ingrijpende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de terugkeer van alle moslims naar de landen van herkomst. Dit is geen kwestie van racisme of discriminatie. Bij groot gevaar, bij ernstige dreigingen en voortdurende rampspoed zoeken de mensen veilgiheid, vrede en geborgenheid bij diegenen die hen verwant zijn. Dat is al tienduizenden jaren zo en dat zal zo blijven.

Na al die rampspoed zullen de teruggekeerde moslims in het Midden-Oosten vrede, welzijn en welvaart brengen in een samenleving waar ze zich wel kunnen integreren. Dan wordt de 21ste eeuw alsnog een succes voor de mensheid. 

(zondag 19 maart 2017)

(a) Tijdens de verkiezingscampagne in Nederland werd nauwelijks met een woord gerept over milieubeleid. De klimaatverandering en de snelle afname van de biodiversiteit baren het volk blijkbaar geen zorgen. De manier waarop wij met onze planeet omgaan, brengt nochtans veel ernstiger risico’s met zich mee dan het internationaal terrorisme.

De vraag is waarom dit immense gevaar zo wordt verdrongen. Komt dat omdat de enige echte oplossing erin gelegen is dat de mensen massaal sober gaan leven?

Ik heb al vaak nagedacht wat sober leven zou moeten betekenen. Hierbij zie ik het beeld voor ogen van een abdij. De monniken leven in gemeenschap. Hebben de belofte van armoede afgelegd en gehoorzamen de regels van hun orde. De abdij beschikt over een eigen boerderij. Men werkt er op ecologisch verantwoorde wijze. Sommige monniken zijn echte vakmensen zodat vrijwel al het werk door de gemeenschap kan worden verricht. De hoofdzaak ligt op het spirituele. Een groot deel van hun tijd wordt besteed aan gezamenlijke bezinning.

We zouden dit kunnen transponeren naar de samenleving. Elke stad en elke regio wordt zelfvoorzienend. Niemand wordt er superrijk, want overtollig geld wordt besteed aan de gemeenschap en aan solidariteit met anderen. Iedereen besteedt een deel van zijn vrije tijd aan gemeenschapstaken, zoals in de bio-dynamische landbouw en het vakmanschap. De mensen komen regelmatig samen om zich over spirituele waarden te bezinnen. De mensen kennen een rijk sociaal leven. Depressiviteit en eenzaamheid nemen drastisch af. We zijn voor het grootste gedeelte bevrijd van materiële behoeften en hypes. Wat een vrijheid!

Deze andere manier van leven zou bijvoorbeeld betekenen dat er een einde komt aan de files, aan de luchtvervuiling, aan het rondtrekken van criminele bendes, aan het heen en weer slepen van containers, …. Een Aards Paradijs wordt mogelijk.

(b) Het zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat mensen met een dubbele nationaliteit geen overheidsfuncties of politieke mandaten kunnen bekleden. Dit is geen kwestie van racisme of discriminatie, maar een zaak die grondwettelijk vastgelegd moet worden. Landen hebben naast gemeenschappelijke belangen altijd ook tegengestelde belangen. Wie een dubbele nationaliteit heeft vormt daarom een risico voor het landsbelang.

We leven nu eenmaal in een tijd waar dit soort risico’s ten koste van alles vermeden moeten worden.

(c) De wil van God

De wereld hebben we niet van een mens ontvangen. We hebben de wereld aangetroffen. De zwarte en bruine mens trof Afrika aan. De gele mens Azië. De rode mens het Amerikaanse continent. De blanke mens trof Europa aan. De joden kregen Groot Israël toebedeeld. Dat was dus de wil van God.

Zodra de mens daar probeerde verandering in aan te brengen, ontstond er chaos. De Toren van Babel en de zondvloed maakten daar een einde aan. Het is dus evident dat de wereld nu opnieuw een chaos zal kennen die zal leiden tot een groot keerpunt. De actualiteit liegt er niet om.

Wat nu volstrekt onvoorstelbaar lijkt, wordt straks een noodzaak. Apocalyptische toestanden zullen zo ingrijpend zijn dat de gehele wereldbevolking in paniek in beweging komt. Enorme volksverhuizingen komen op gang. Het besef dringt door dat de wil van God geëerbiedigd moet worden. Ieder ras keert terug naar de plek waar dat ras hoort.

Het zal wel heel merkwaardig zijn als de Verenigde Staten uitsluitend met latino’s bevolkt zullen worden en alle blanke Amerikanen terugkeren naar het land van hun voorouders. Dat is nu eenmaal de wil van God.

( woensdag 22 maart 2017)

De noodzaak van een staatsgreep: een draaiboek voor extreme omstandigheden

De problemen die op ons afkomen zullen niet via democratische weg opgelost kunnen worden. Alleen een autoritaire leider zal de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen. De media zullen dan ontdekken hoe onnozel ze de afgelopen vijftig jaar zijn geweest. De speeltijd is over. Nu moeten de grote mensen weer het heft in handen nemen.

Eerst moet de politie, samen met het leger, in enkele Europese landen een staatsgreep plegen. Andere landen zullen snel volgen. Dan krijgt de autoritaire leider de nodige bevoegdheden en elk Europees land krijgt een voogdijraad. Europa wordt een confederatie, waarin elk land soeverein blijft. Alleen de politie en het leger maken deel uit van een Europees contingent. Defensiebeleid en Buitenlandse Zaken vallen onder de bevoegdheid van de Europese Leider.

Een van de eerste maatregelen die zal worden genomen is het uitzetten van al wie ook maar enigzins verdacht wordt van vijandschap tegenover de Europese beschaving. Ook de gehele familie van de verdachte wordt gedeporteerd. Het is onbegrijpelijk dat de regeringsleiders nalaten om van terroristen en geradicalisserde moslims de uitgebreide familie Europa uit te zetten. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens moet worden opgedoekt. Het moet nu gaan over de Plichten van de Mens.

Om snel te kunnen handelen wordt een gebied in Noord-Afrika door het Europees leger tijdelijk bezet. Alle illegalen worden naar ginds gedeporteerd.

Een andere wezenlijke maatregel is het opzetten van een vredeskorps voor het Midden-Oosten. Dit korps bestaat uit miljoenen Europese moslims die in de landen van herkomst zullen blijven. Mannen en vrouwen van dat korps zullen de islamitische landen opbouwen zodat ook daar vrede, welzijn en welvaart komt. Europa zal hierbij solidair optreden en gedurende geruime tijd de opbouw sterk ondersteunen.

Ten derde kunnen we ons in deze tijden niet verder permitteren lankmoedig te zijn ten aanzien van gewelddadige criminelen. De oorlogstoestand wordt voor enkele jaren uitgeroepen. Wie aangehouden wordt met een vuurwapen wordt standrechtelijk berecht en gefusilleerd. Gevaarlijke criminelen krijgen zeer lange gevangenisstraffen en worden gedeporteerd naar Siberië, want Rusland is ondertussen lid geworden van de Europese Confederatie.

Al het bovenstaande lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk en verfoeilijk. Het zal echter niet lang meer duren vooraleer de bevolking opgelucht zal zijn dat er eindelijk een sterke Leider is opgestaan.

Leve de toekomst van een Europa dat terug het Europa is geworden van Europeanen met Europese voorouders, die een gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur delen en de Europese normen en waarden koesteren!

Dat Europa zal een voorbeeld zijn voor de wereld en andere volkeren inspireren om hun eigen landen tot beschaafde landen op te bouwen. Dan wordt de 21ste eeuw de eeuw waarin de mensheid volwassen aan het worden is.

Wat de meeste mensen niet zullen beseffen is dat de kracht die deze ontwikkelingen zal inspireren een kracht is die de mens overstijgt. Het Transcendente houdt verblijf in het immanente.

(donderdag 30 maart 2017)

Links multiculturalisme is de weg naar de hel die geplaveid is met goede voornemens

Laat ons wel wezen: Europa is nog steeds een aards paradijs in vergelijking met andere continenten. Er heerst voorspoed, vrijheid van meningsuiting en van levensovertuiging, kunsten en wetenschappen kennen een enorme bloei, vrouwenrechten worden hier nog het best beschermd, alle kinderen krijgen de best mogelijke opleiding, de sociale voorzieningen zijn buitengewoon goed. Er is in de geschiedenis van de mensheid geen enkele beschaving geweest waar de mensen zo goed kunnen leven. Dit zien we ook in de stijging van de levensverwachting en de afname van de armoede. In 1850 was de levensverwachting 35 jaar, in 1900 45 jaar, in 1950 63 jaar en nu 82 jaar! We leven gemiddeld 20 jaar langer dan in 1950. Wat betreft de armoede zien we een fenomenale daling: rond 1800 leefde 94 % van de wereldbevolking in diepe armoede, in 1992 was dit 51% en in 2014 15%.

De afgelopen vijftig jaar hebben veel oorspronkelijk dictatoriale landen de Europese democratie overgenomen: Brazilië, Chili, Argentinië. Ook nu nog is voor veel landen Europa het lichtend voorbeeld.

Waarom heeft Europa zo’n hoog beschavingspeil kunnen bereiken? We moeten er geen doekjes omwinden: het heeft alles te maken met de christelijke moraal en de Griekse filosofie. Aan de ene kant de idee van een persoonlijke God die elke mens individueel oproept de Tien Geboden te volgen en aan de andere kant het rationalisme dat de wetenschap en de techniek mogelijk heeft gemaakt.

Dit alles loopt nu ernstig gevaar. De Tien Geboden waarin de liefde voor de Ander voorop staat, worden aangevallen door de islam die de Ander als de vijand ziet; de Ander dat zijn namelijk al diegenen die zich niet onderwerpen aan de islam, in het bijzonder de joden en de christenen. Het rationalisme moet wijken voor religieus fanatisme en beperking van de kritische geest.

Willen we Europa redden van deze gevaren dan moeten we ervoor zorgen dat in Europa alleen mensen wonen met Europese voorouders tot tien generaties ver.

Als Europa Europees blijft, dan zal het een lichtend voorbeeld voor de wereld blijven. Dan zal Europa sterk en welvarend genoeg zijn om de arme landen te ondersteunen.

De moraal van dit verhaal: als links met haar multiculturalisme gelijk krijgt, zal de miserie in de ontwikkelingslanden en in het Midden-Oosten voortduren en wellicht erger worden. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.


(zondag 2 april 2017)

Er is een tijd geweest dat de machtigen der aarde, de geleerden en het hele volk ervan overtuigd waren dat de aarde plat was en de zon er omheen draait. Toen was het vrijwel onmogelijk, ook niet met overtuigende bewijzen, de mensen duidelijk te maken dat hun denkbeelden verkeerd waren.

Nu zitten we in hetzelfde straatje. Machtigen, geleerden en de helft van de mensen denken dat het wel goed komt met de multiculturele maatschappij. Nu is het vrijwel onmogelijk, ook al is het zonneklaar, deze mensen duidelijk te maken dat Europa het nieuwe Midden-Oosten aan het worden is.

Het is een drama. De geschiedenis van de Toren van Babel herhaalt zich. Volkeren worden vermengd. Europese landen moeten één worden. Dit zal eindigen in chaos en vernietiging.

Europa kan slechts Europa blijven als diegenen zonder Europese voorouders vertrekken. Na Babel ging elk volk zijn eigen weg. 

Nog even en de chaos treedt in. Dan kan Europa zich terugvinden.

(zaterdag 8 april 2017)

We bevinden ons in dezelfde situatie als in de late middeleeuwen. Toen dachten de mensen dat de aarde plat was en de zon daar omheen draaide. Niet alleen ongeletterde mensen waren hiervan overtuigd, ook de geleerden, de koningen en keizers, de paus en alle hoogwaardigheidsbekleders. Toen er iemand kwam die zei dat de aarde een bol is die rond de zon draait, lachten ze hem uit, hij werd bespot en als hij niet wou zwijgen zouden ze hem op de brandstapel zetten.

Het tragische is dat die man gelijk had. Nu denken allen, ook de geleerden en alle machtigen, dat de aarde een bol is die rond de zon draait.

Nu hebben de mensen ook overtuigingen waarbij het gevaarlijk en not done is om ze in twijfel te trekken. Op gevaar af bespot te worden geef ik er een paar.

De moslims vormen door hun geloof een gigantisch gevaar voor de westerse beschaving. De Koran gebiedt dat joden, christenen, afvalligen en ongelovigen gedood moeten worden. Aangezien de eeuwige en onveranderlijke Allah de Koran heeft gedicteerd, zijn die geboden nog steeds geldig en zullen ze altijd geldig blijven.

De meeste moslims passen zich goed aan. Dit is een strategie. Zodra ze in voldoende aantal zijn, zullen ze er alles aan doen om ons te onderwerpen. Dit laatste zal hen lukken zodra zij over massa-destructiewapens beschikken.

Een tweede waarheid die niet wordt aanvaard betreft de gevolgen van de destructie van ons ecosysteem. Economische groei is krankzinnig. De oplossing ligt niet in het zoveelste plan voor de lange termijn. De enige oplossing ligt in een zeer sobere levensstijl van alle individuen. Toerisme bijvoorbeeld moet radicaal worden stopgezet. Consumptie moet beperkt blijven tot het hoogstnoodzakelijke. Uit auto’s komt gifgas en de fabricatie van elektrische auto’s en batterijen stoot enorme hoeveelheden CO2 in de lucht.

Het tragische is dat deze twee waarheden zo voor de hand liggen en toch niet tot het bewustzijn kunnen doordringen. Binnen afzienbare tijd zullen allen, ook de politici, hiervan overtuigd zijn, maar dan is het te laat.

Misschien gebeurt er op korte termijn iets verschrikkelijks zodat we toch nog de passende maatregelen nemen.

(maandag 10 april 2017)

De westerse wereld is onttoverd door de wetenschap, de techniek en de rationaliteit. Aan de ene kant is dit een goede zaak. Onttoverd zijn betekent namelijk bevrijd van de angst voor magie, bevrijd van bijgeloof. Aan de andere kant betekent die onttovering een nieuwe dwaling, wat Heidegger noemt ’zijnsvergetelheid’.

Bij zijnsvergetelheid wordt de vraag niet meer gesteld naar de zin van ons zijn. Wetenschap, techniek en rationaliteit maken ons oppervlakkig. Een mens is een ding zoals alle andere dingen. We zijn opnieuw betoverd door de dingen en door de middelen om de dingen te verkrijgen. Dat heet nu hypes, wat de nieuwe magie is.

Zin geven aan ons zijn betekent dat we bij elke daad de vraag stellen: is het goed? Gedraag ik mij verantwoordelijk?

Wat is goed en wat is verantwoordelijk: het antwoord hierop komt van buiten mij. Er gaat van de Anderen een appel uit op mij. Zin van mijn zijn ligt in wat ik doe voor de Ander. Zin is het belang van de Ander voorrang geven op het eigenbelang. Een zinvol leven is leven in dienst van de Ander.

Dit laatste is evident. Ieder mens voelt dit aan: mensen die hun leven geven voor een Ander, zijn de echte helden.

Het gaat er niet alleen om dat we ons leven opofferen voor de Anderen. Het gaat om de kleine daden die we in ons dagelijks leven stellen.

De betovering door wetenschap, techniek en rationaliteit lijkt niet te doorbreken. De consumptiemaatschappij en de god Mammon hebben ons in hun vaste greep. Hoe kan deze dwalende betovering doorbroken worden en hoe kunnen de mensen ervan bewust gemaakt worden?

Zouden steenrijke Amerikanen die ’God bless America’ roepen, het verhaal van de Rijke Jongeling kennen? Dat is de grote verdringing, want bewustzijn zou betekenen dat ze beseffen helemaal niet christelijk te zijn (in mijn laatste boek verdedig ik de stelling dat overtollige rijkdom volstrekt onverantwoordelijk is, zelfs misdadig, zolang er één kind op de wereld is dat honger lijdt of dat zijn talenten niet kan ontplooien. En er zijn er honderden miljoenen). 

Waarom gedragen de mensen zich alsof ze dingen zijn, zonder roeping, zonder spiritualiteit, zonder de vraag te stellen die alleen de mens kan stellen? Zonder deze spiritualiteit vinden we het goede doen een belachelijk zaak. Zich verantwoordelijk gedragen voor de toekomstige generaties bijvoorbeeld, is onze zorg niet. Vandaar de onvoorstelbare vernietiging van de schepping. Wat een duivelse betovering waarin we zijn terecht gekomen! We zien niet eens meer wat we aan het uitrichten zijn en hoe onverantwoordelijk we ons gedragen.

Is het een zondvloed of een andere catastrofe die ons moet redden uit deze betovering?

(maandag 10 april 2017)(2)

Wat je hoort op tv, radio en leest in de meeste kranten, dan lijkt het alsof de mensen als kleuters of als imbecielen worden behandeld.

De politici van traditionele partijen doen hier heftig aan mee, uit angst.

Met als eindresultaat dat we in een pretpark leven.

(dinsdag 11 april 2017)

Het is hard te moeten leven in het besef dat de geïndustrialiseerde wereld de grootste krankzinnigheid is die er ooit in de menselijke geschiedenis is geweest. Neem nu een gemeente als Hoogvliet, waar constant de stank hangt van de olieraffienaderijen van Rotterdam. Welke gek wil daar wonen? Of Antwerpen waar op drukke winkeldagen in talloze straten een file staat van doldraaiende auto’s, alsof wat uit de uitlaat komt geen gifgas is. Of die elektriciteitscentrales en fabrieken die dag in, dag uit giftige wolken lozen.

Wat een schaamte komt in mij op, in zo’n tijd te moeten leven. Terwijl ’belangrijke’ mensen de economische groei prijzen.

Het ergste is dat een gedachte als deze volkomen belachelijk wordt gevonden. Terwijl precies diegenen die het belachelijk vinden, hoogst belachelijk zijn.

( woensdag 12 april 2017)

In dit communicatietijdperk heeft het vreemd genoeg steeds minder zin om met elkaar te communiceren. Iedereen heeft een mening en via internet komt zo’n gigantische stroom van ware en onware informatie op ons af, dat ieder mens wel iets naar zijn gading kan vinden. Voor alle opvattingen, hoe gek of extreem ze ook zijn, zijn tegenwoordig argumenten te vinden. Het is ook niet nodig om je te verdiepen in de onderwerpen waarover je een mening hebt. Zoals je fast food niet zelf moet bereiden, is er fast thought dat zo op jouw bordje wordt gelegd.

Nu is er ook zo iets als ’fake news’. Heel de wereld wordt fake. Over dezelfde gebeurtenissen staan de verklaringen van de verschillende groepen mensen vaak diametraal tegenover elkaar. Kijk hoe moslims de aanslagen verklaren: daar zitten de joden en de Amerikanen achter om de islam in een kwaad daglicht te stellen. Communicatie hierover of proberen de mensen op andere gedachten te brengen, is volstrekt zinloos.

Uiteindelijk wordt alle communicatie zinloos. De Toren van Babel is terug van weggeweest.

(donderdag 20 april 2017)

Zijnsvergetelheid

Zou iemand die met zijn auto over de snelweg raast, beseffen dat onze tijd lijdt aan zijnsvergetelheid? Zou de jonge man die post vat voor een Apple-winkel om bij de eersten te behoren die de nieuwste iPhone bezitten, weten dat de meest verdrongen vraag de vraag is naar de zin van het zijn? 

Neen, dat weten ze niet. Dat komt omdat zij niet denken. Zij denken wel, maar ze denken niet echt. Hun denken is slechts het uitvoeren en toepassen van logische regels. Een computer kan dat evengoed. Echt denken is zich bezinnen over het zijn en precies dat denken wordt uit alle macht verdrongen. Denken over de zin van het zijn vinden ze nutteloos en volkomen overbodig. Hun waarheid is de techniek en alles wat de wetenschap mogelijk maakt. Maar waarom dat de waarheid is en of dat de enige waarheid is, die vraag wordt niet beantwoord.

Er heerst een grote angst voor het denken. Voor het echte denken. Waaraan denkt de gewone mens eigenlijk? Hij denkt over de dingen die voor hem liggen, die hij kan hanteren. In zekere zin denkt hij op een passieve wijze. Er zijn regels die van buitenaf worden opgelegd opdat hij op de ’juiste’ manier zou denken. Vrijheid en denken zijn hier tegenstrijdig. De logica dicteert hoe we moeten denken. Is er geen ander denken, geen echt denken mogelijk?

De mens kan dat ’gewone’ denken overstijgen. Hij kan zich verzetten tegen de absolute macht van het wetenschappelijk en technisch denken, waarbij alles herleid wordt tot bruikbaarheid en beschikbaarheid. Zo gaan we niet met elkaar om: dit berekenend denken gaat niet op in mijn relatie met de Ander(*). Die Ander is niet zomaar beschikbaar voor mij. Ik moet mij bezinnen over hoe ik mij verhoud tot die Ander.

Dit bezinnend denken is van een totaal andere orde. De logica van oorzaak en gevolg gaat hier niet meer op. Het is ook geen dialectisch denken waarin het gaat om geven en nemen en een compromis sluiten. Die logica kan en zal best een rol spelen in mijn relaties tot de Ander, maar om er een menselijke relatie van te maken is er oneindig meer nodig, namelijk een radicale breuk met de logica. Die breuk dat is de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige verantwoordelijkheid voor de Ander. Onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig: dat is tegen alle logica van de wereld in.

In zoverre de wereld, de natuur of de omgeving waarin we leven ook de plek is waar de Anderen, waaronder de toekomstige anderen, leven en zullen leven, moet ik mij ook tegenover de wereld of het Andere verantwoordelijk gedragen.

Als ik met de auto over de snelweg raas en als ik de nieuwste iPhone wil kopen, gedraag ik mij dan op verantwoordelijke wijze ten aanzien van de Ander en van het Andere?

Die bezinning maakt de mens tot mens en helpt hem op weg naar de zin van zijn zijn.

(*) dit is de reden waarom de psychologie heden ten dage een nietszeggende wetenschap is geworden.

(zondag 23 april 2017 a)

Manifest voor de 21ste eeuw

Mijn essays ’Het landverraad van de EU’ en ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’ zijn niet bedoeld om racisme, discriminatie of een oorlogszuchtige vorm van nationalisme aan te moedigen. Het gaat mij om de juiste manier om racisme, discriminatie en oorlogszuchtig nationalisme te voorkomen en tegen te gaan.

Waar gaat het om in deze 21ste eeuw:

1. Dat niemand in de wereld honger lijdt en in mensonterende armoede moet leven

2. Dat alle kinderen goed onderwijs kunnen volgen zodat ieder kind zijn talenten optimaal kan ontplooien

3. Dat onze natuur beschermd wordt voor de toekomstige generaties

4. Dat alle mensen in vrijheid en verdraagzaamheid kunnen leven.


En welke maatregelen stel ik voor om deze doelen te bereiken:

1.Er wordt een maximaal inkomen vastgesteld. De overtollige rijkdom wordt bestemd voor het bestrijden van armoede en voor het onderwijs van kinderen.

2. Armoedebestrijding en onderwijs krijgen, wat subsidiëring betreft, prioriteit op ruimtevaart, farmaceutisch onderzoek, wapenhandel en de waanzinnige kosten om oorlog te voeren. 

3. Iedereen keert terug naar de landen waar zijn voorouders hebben gewoond, om daar de verantwoordelijkheid op te nemen voor de opbouw van die landen en de bloei van de eigen cultuur

4.We kiezen voor een sobere levensstijl, gebaseerd op lokale economie, slechts het noodzakelijke kopen, toerisme in eigen land of naar buurlanden, alles wat schadelijk is voor het milieu zoveel mogelijk beperken, de auto slechts gebruiken bij dringende noodzaak, vliegverkeer drastisch beperken, …

5. In elke buurt, wijk, stad en land ontstaan ’netwerken van solidariteit’, te beginnen met de eigen uitgebreide familie. In die netwerken wordt gratis dienst verleend, dat kan gaan om onderhoudsklussen, steun aan ouders en scholen bij de opvoeding van de kinderen, zorg voor zieken en ouderen,… Niemand is nog werkloos, dank zij deze netwerken.

Dit alles staat verder uitgewerkt in mijn essays en op mijn website.

(zondag 23 april 2017 b)

WIE?

Wie kan er voor zorgen dat de wreedheid en het onrecht in Afrika stoppen?

Wie kan er voor zorgen dat tientallen miljoenen meisjes niet meer zullen worden besneden?

Wie kan er voor zorgen dat arbeiders in lage lonen landen niet vreselijk uitgebuit worden?

Wie kan er voor zorgen dat arbeiders in Saudi-Arabië veilig kunnen werken en rechtvaardig behandeld worden?

Wie kan er voor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden elementaire ziekenzorg hebben?

Wie?

Alleen Europa, op voorwaarde dat Europa niet ten onder gaat aan mulitculturalisme en massa-immigratie.

Alleen Europa, op voorwaarde dat zij haar christelijke en humanistische geschiedenis niet verloochent.

Alleen Europa, op voorwaarde dat haar identiteit niet oplost in de multiculturele Toren van Babel.

Wie is een gevaar voor deze twee voorwaarden?

Wie zal hierdoor het leed in de wereld nog verder laten toenemen?

Waarom zijn de mensen zo verschrikkelijk naïef, zodat ze met de beste bedoelingen het grootste onrecht een kans geven?

Het gaat niet om anti-racisme, om anti-kolonialisme, om anti-fascisme. Dat zijn afleidingsmanoeuvres die Europa verhinderen haar ware roeping te volgen.

Ik denk niet dat het allemaal zal helpen. Heidegger zei het al: 'Alleen God kan ons nog redden’. Maar ook God werd dood verklaard.

Arm Europa.

Arm Afrika.

(dinsdag 25 april 2017)

Het streven naar bezit en naar macht kunnen we best niet iets menselijk noemen. Het zijn natuurlijke biologische reflexen. Menselijk worden we als we ons vrij gedragen ten aanzien van die biologische determinatie. Dit wil niet zeggen dat we materiële behoeften moeten negeren of dat we elke vorm van macht moeten afwijzen. Het eerste zou betekenen dat we geen goed, comfortabele en veilig leven zouden hebben. Het tweede dat we afhankelijk zijn van diegenen die de macht hebben en die hun macht kunnen misbruiken. Het gaat erom dat we niet de slaaf worden van de begeerte naar bezit en naar macht.

Menselijk zijn we als ons leven meer betekent dan streven naar bezit en macht. Wat is dat ’meer’? In deze tijd kan niet meer het simpele antwoord worden gegeven dat de religies bieden. Het antwoord op wat dat ’meer’ is, zou dan een kwestie zijn van geloof, en in het ergste geval iets magisch. 

Een ander mogelijk antwoord ligt in de wetenschap, de kunst, de filosofie: alles wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de mensheid biedt een hogere zin aan een mensenleven. We zien echter dat wetenschap en kunst ook een zaak van commercie is geworden. In dit geval zijn het wegen om ons streven naar bezit en macht te bevredigen.

Het echte antwoord op de vraag wat het ’meer’ is dat ons menselijk maakt ligt in de ethiek: we zijn menselijk als we onze verantwoordelijkheid voor andere mensen opnemen. Om die verantwoordelijkheid te kunnen opnemen moeten we voldoende bezitten, want wie niets heeft, kan niets geven. Ook moeten we over voldoende macht beschikken om de medemensen te beschermen tegen het machtsmisbruik van anderen. Het streven naar bezit en naar macht wordt dus menselijk als onze bezit en onze macht in dienst staan van onze verantwoordelijkheid voor anderen.

De vraag die nog rest betreft het waarom van het ’meer’. Waarom zouden we in dienst van de anderen moeten leven? Wie dit een zinloze vraag vindt, heeft geen moeite om zoveel mogelijk bezit, een zo hoog mogelijke status in de wereld en zoveel mogelijk macht na te streven. Dat doen dus de meeste mensen in deze tijd.

Wie wel naar een antwoord over het waarom zoekt, beseft hoe dieper hij naar het antwoord zoekt, dat hij geen antwoord kan vinden. Een gapende afgrond is de grond van zijn streven. Waar leidt dit heen?

(donderdag 4 mei 2017)

Omdat twee zaken absolute prioriteit moeten hebben, geldt voor al mijn teksten slechts wat aan die twee zaken bijdraagt. Het gaat om:

(1) overal ter wereld moeten mensen menswaardig kunnen leven. Dus niet op vuilnishopen moeten leven, geen honger lijden, bij ziekte goed geholpen worden; zich niet moeten prostitueren om de familie te helpen overleven;

(2) dat alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien dank zij goed onderwijs.

Dat kost nu eenmaal geld. Daarom definieer ik economie als een project om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. Bedrijven mogen best grote winsten maken. Maar die winsten zijn niet bedoeld voor persoonlijke verrijking, maar moeten bestemd worden om die twee doelen te realiseren. Dit is een ernstige zaak: gezien de toestand in de wereld is overtollige rijkdom immoreel en een grote schande.

Een deel van de winst van bedrijven gaat naar innovatie en nieuwe investeringen, maar het grootste deel is bestemd voor het opheffen van armoede en miserie in de wereld. Komt een bedrijf in de problemen, dan zal de centrale bank eerder gegeven bedragen voor die wereldsolidariteit aan dat bedrijf terug betalen.

Naast deze economische activiteiten, is ieder mens verantwoordelijk om zich verantwoordelijk en solidair voor anderen te gedragen, ook ten aanzien van de toekomstige generaties.

Meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. 

Vanuit deze optiek moeten mijn twee boeken ’Het landverraad van de EU’ en ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’ worden gelezen. Als ik pleit voor een moslimvrij Europa, dan is dat omdat alleen een sterk en eendrachtig Europa de kracht zal hebben om bovenstaande absoluut noodzakelijke doelen te helpen verwezenlijken, waarbij de Europese moslims een beslissende rol kunnen spelen ten aanzien van de landen van herkomst. Laten we onze politici doorgaan met het huidige beleid, dan wordt het uiteindelijk elk voor zich en breekt de hel uit.

DIGITAL BOOK THUMBNAIL


 


(vrijdag 5 mei 2017)

Heer, bevrijd ons van de gekte van de wereldwijde handel en toerisme.

(zondag 7 mei 2017)

Misschien is de politiek die ik in mijn twee boeken voorstel de enige mogelijkheid om een nieuwe holocaust te voorkomen. Ik bedoel een holocaust waarbij miljoenen moslims worden vermoord en de rest in paniek wegvlucht uit Europa.

Zou het volgende waar kunnen zijn: Indien Hitler de oorlog had gewonnen, dan zou Europa nu de enige wereldmacht geweest zijn. Dan zou de Europese beschaving hèt voorbeeld zijn voor alle landen. Afrika zou een ongehoorde welvaart en welzijn kennen en de wreedheden van de stammenoorlogen zouden nooit meer opgedoken zijn. Na de dood van Hitler zou het nationaal-socialisme geëvolueerd zijn naar een modern humanisme, waar de Europese waarden gerespecteerd worden. De christelijke Kerken, katholiek en protestants, zouden het noodzakelijk en gewaardeerd tegengewicht bieden tegen het materialisme, de hebzucht en de machtswellust. Europa zou zo machtig en rijk geworden zijn dat de Europeanen met succes de armoede, de miserie en het lijden in de wereld kunnen bestrijden.

Deze hypothese is niet te bewijzen. Noch het heden, noch de toekomst kunnen op basis van historische gebeurtenissen met zekerheid respectievelijk verklaard of voorspeld worden. Bovendien is de holocaust het absolute kwaad waardoor Hitler en het nationaal-socialisme nooit en te nimmer de grondleggers van een beschaving kunnen zijn. Het joodse volk heeft zo immens veel goeds in de wereld gebracht, met de Tien Geboden als absoluut hoogtepunt, dat het antisemitisme alleen door een duivelse macht verklaard kan worden.

Toch zegt de Europese geschiedenis van de vorige eeuw iets over wat er nu ontbreekt om Europa een beslissende rol in de wereld te laten spelen. Dat is het vuur van de elementaire levensmacht, het gevoel één te zijn met het volk en met de natuur, de wil tot het scheppen van een superieure wereld door kunst, wetenschap en filosofie, een beschaving die kansen biedt tot elitevorming op cultureel en wetenschappelijk gebied. Kortom een beschaving die het hoogste nastreeft, het volk verenigt en inspireert en sterke persoonlijkheden de kansen biedt om leidende posities in te nemen in de politieke, maatschappelijke en culturele instellingen

e-mail van 7 mei 2017 t.a.v. Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk:

Geachte heer Burgemeester,

Uw standpunt ten aanzien van mevrouw Homans om geen moskeeën meer goed te keuren, begrijp ik. Op dit moment is er in uw stad blijkbaar geen reden om angst te hebben voor de moslims. Inderdaad zijn de meesten van goede wil.

Toch zullen beleidsvoerders die uw mening delen op middellange termijn hun ongelijk moeten erkennen. Als er niet 5000 moslims,  maar 10.000 of 15.000 zullen zijn in uw stad, dan zullen zij hun eisen gaan stellen. Dan zult u, helaas te laat, constateren dat de islam niet te verenigen is met de Europese beschaving.

Misschien kan ik u mijn boek: ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’ aanbevelen. Meer info hierover op mijn website: www.ministrando.org 

Vriendelijke groet,

( vrijdag 12 mei 2017)

Waar gaat het hier om?

Zoals ons leven nu loopt, hoeft er niets te veranderen. Dit geldt zeker voor Europa. Er zijn wel groepen mensen die minder gelukkig zijn, zoals jongeren die geen werk vinden of immigranten die zich niet welkom voelen, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat we het nog nooit zo goed hebben gehad.

Met de mensheid gaat het goed. Oorlogen tussen landen komen nauwelijks voor. Hier en daar is er een burgeroorlog en in sommige landen is de criminaliteit veel te hoog, maar in vergelijking met vroeger zijn er nog nooit zo weinig oorlogen geweest en is de criminaliteit nooit zo laag geweest.

Kortom, alhoewel inspanningen moet worden gedaan om een en ander te verbeteren in eigen land, in Europa en in de rest van de wereld, fundamentele veranderingen zijn niet nodig.

En toch. Zonder de onheilsprofeet te willen uithangen, lijkt het verstandig om voorbereid te zijn op ontwikkelingen die oerdriften in de mensen tot leven kunnen wekken. Te denken valt aan de strijd om te overleven met een oorlog van allen tegen allen. De mens is van nature wreed en de beschaving is een laagje vernis dat stand houdt zolang het goed gaat.

Er zijn onmiskenbaar tekenen van ontwikkelingen die tot een cumulatie van spanningen kunnen leiden: de klimaatveranderingen, de kans op wereldwijde epidemieën, terroristen die massa-destructiewapens in handen krijgen, een dramatische economische recessie met enorme werkloosheid tot gevolg en wat er verder als een veenbrand voortwoekert.

Wat dan? De speeltijd is dan voorbij. Dan is het onzinnig om te stellen dat niets hoeft te veranderen. Radicale veranderingen zullen ons overrompelen. Niemand die niet hoort bij de eigen stam zal nog veilig zijn. Het is een kwestie van overleven. Dan telt de moraal niet meer. In die verschrikkelijke situatie zullen er leiders moeten zijn die het hoofd koel houden. Om die leiders een handje te helpen, schrijf ik teksten in deze rubriek. Misschien vinden ze in tragische tijden mijn ideeën vruchtbaar. Om strijd tussen stammen en rassen te voorkomen, zal iedereen terug moeten gaan naar de landen van oorsprong om daar hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ik zie geen andere oplossing. Het alternatief zal erger zijn dan wat in de vorige eeuw onder de nazi’s is gebeurd.


============================================================

Europese politiek

HOME   © Juliaan Van Acker 2024