https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Het ’men’ en het ’ik’

Er zijn ontwikkelingen en risico's die men niet kan en niet wil zien. Men ziet het wel en ziet het toch niet. Men ziet het niet omdat het willen zien een radicale aantasting zou zijn van het gevoel van veiligheid. Een broos en gestoord gevoel. Toch is het niet willen zien begrijpelijk, omdat het een verdedigingsmechanisme is tegen dreigingen waartegen men weerloos meent te staan.

Deze gestoordheid is typisch voor het ’men’, vandaar dat ik de vorige alinea ik zo vaak ’men’ heb geschreven. Het ’ik’ of het individu kan zich tegen dit ’men’ verzetten en krachtig bevestigen wat hij ziet. Helaas wordt dit ’ik’ niet serieus genomen door het ’men’, waardoor het ’ik’ aan zichzelf gaat twijfelen en vaak, gemakshalve, opnieuw opgaat in het ’men’.

Wat kan en wil men niet zien? Er zijn veel ontwikkelingen en risico’s die ondraaglijk zijn om te erkennen. Ik denk in het bijzonder aan het feit dat er teveel mensen zijn en de wereldbevolking almaar toeneemt. Verder worden de natuur, de biodiversiteit, de luchtkwaliteit, de oceanen en alles wat ons ecosysteem uitmaakt, hopeloos vernietigd. Dan zijn er nog het onnoemelijk aantal gevaarlijke stoffen en wapens waar hele volkeren op elk moment het slachtoffer van kunnen worden. Ten slotte wil ik nog noemen de radicalisering, het fanatisme, het extremisme die de haat tussen de mensen aanwakkeren.

Er is nog veel meer te noemen wat ondraaglijk is en wat de wereld tot een hel kan maken. We leven niet in een veilige wereld. Elk moment kan de hel uitbreken. Voorspellen is niet mogelijk, maar de risico’s zijn er wel.

Hoe hier als ’ik’ mee omgaan? Die vraag beantwoorden heeft slechts zin als een mondiale beweging van ’ikken’ tot stand komt om te leren omgaan met de risico’s en met situaties waarin de bovengenoemde ontwikkelingen uit de hand lopen.

Misschien is het grootste probleem dat datgene wat de geesten van de mensen indoctrineert, politiek en media, uit angst voor de waarheid, die waarheid verdoezelt of verzwijgt en daartoe de echte oplossingen tegenwerkt en zelfs de eerste stap verhindert.

De oplossing ligt in zo sober mogelijk te leven, de omgeving waar onze voorouders hebben gewoond en gewerkt zo goed mogelijk te beheren en te beschermen en ervoor te zorgen dat de mogelijkheden en de kansen rechtvaardig verdeeld worden.

Zorg dus simpelweg dat je verantwoordelijk leeft, dat de kinderen in jouw eigen omgeving goed opgevoed worden en op school hun talenten kunnen ontplooien, dat niemand werkloos is want er is werk genoeg te doen, dat je blijft in het land of terugkeert naar het land waar jouw wortels liggen en waar jouw cultuur moet worden opgebouwd, dat je solidair bent met jouw medemensen als de nood hoog is en we bedreigd worden of blootgesteld aan gevaren. 

Het is dringend noodzakelijk dat mensen die een cultuur, een religie, een beschaving met elkaar delen gaan samenwonen, want in deze tijd zijn de dreigingen zo groot aan het worden dat slechts mensen die een identiteit delen de kracht hebben om solidair te zijn. De solidariteit met de mensen in de eigen omgeving kan de eerste en noodzakelijke stap zijn naar solidariteit in de wereld.

Toelichting:

1. Hier een simpel voorbeeld van wat wordt gezien en toch niet wordt gezien: de Koran staat vol oproepen tot haat en geweld tegen de anderen, de niet-moslims. Anderhalf miljard  mensen worden tot vijand van ’de ander’ geïndoctrineerd. Er is echt maar één oplossing en dat is dat mensen die dat geloof aanhangen samenwonen en zich niet vermengen met de anderen. Ook binnen de islam moet onderscheid gemaakt worden tussen sekten die niet met elkaar kunnen samenleven.

2. Toch hoeft dit geen veroordeling of misprijzen van de islam te betekenen. Dit is een religie van de vrede daar waar alleen moslims wonen die dezelfde versie van de islam aanhangen.

3. Als de moslims terugkeren naar de landen waar ze met elkaar in vrede kunnen leven, wordt een alliantie mogelijk met andere landen om als goede rentmeesters over de wereld te heersen. In mijn opvatting is het doel van een ’moslimvrij Europa’ het mogelijk maken van een dergelijke alliantie zodat we samen in Afrika vrede, welzijn en welvaart kunnen brengen.

4. Maar er is meer. Diegenen die opkomen voor de moslims in Europa, om bijvoorbeeld islamofobie te bestrijden, leggen hiermee onbedoeld de basis voor een gewelddadige strijd, zodat Europa meer en meer gaat lijken op het Midden-Oosten (in bepaalde wijken in Frankrijk is het al zo ver; een pijnlijk gegeven dat heel moeilijk te erkennen is). Een beter alternatief is opkomen voor terugkeer van de moslims naar de landen van herkomst met solidaire steun vanuit Europa.

5. Er is ook een toelichting noodzakelijk met betrekking tot onze verantwoordelijkheid voor ons ecosysteem. De oplossing komt echt niet vanuit de regeringen of vanuit internationale organisaties. Er is maar één oplossing en dat is met z’n allen sober gaan leven (wat een geweldige verrijking van ons sociaal leven kan betekenen!). Wat men ziet en niet wil zien zijn de kleine dagelijkse handelingen die tot grote schade leiden doordat miljarden mensen er zich schuldig aan maken. Miljarden ’ikken’ zijn nodig die hun verstand gebruiken.

Een alledaags en simpel voorbeeld kan verduidelijken dat men niet wil zien wat men kan zien. Het aantal snorfietsen is explosief toegenomen. Over de luchtvervuiling die dit teweegbrengt heeft men het niet eens. Maar de vervuiling door al die snorfietsen samen is enorm. Dit bewijst dat al het gekakel over milieu zelfs bij de jeugd geen enkel effect heeft.

ANDERE TEKSTEN:


HOME

   © Juliaan Van Acker 2024