https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Ode aan het blanke ras

 Deze ode is geschreven opdat Europa zou blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de mensheid

ODE AAN HET BLANKE RAS

Wat mij het meest dwars zit bij bewegingen zoals Black Lives Matter of tegen White Supremacy is dat het allemaal zo negatief is, net alsof de blanken uitgeroeid moeten worden of tot slaaf gemaakt. Wat hier vergeten wordt is dat het hoogste gebod de liefde tot de naaste is. Volgens Franz Rosenzweig kan dit gebod niet in een wet worden vastgelegd. Dat komt omdat naastenliefde een gebod is dat in de tegenwoordige tijd moet worden gehoorzaamd. Het is ook het hoogste gebod omdat het van God komt.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat bij bovengenoemde en gelijkaardige bewegingen het Kwaad (de Satan) aan het werk is. Met haat wordt geen gelijkheid en rechtvaardigheid bereikt, terwijl dit toch de bedoeling moet zijn.

Het gaat er daarom om dat de mensen van goede wil, van alle rassen en etnische groepen zich inzetten voor meer liefde tussen de rassen en etnische groepen. Het voorbeeld hiervan werd altijd gegeven door de joden en de christenen en is de bijbelse boodschap bij uitstek. Er moet als het ware een nieuwe profeet opstaan om de mensen hierop te wijzen. Volgens Rosenzweig ligt de echte inhoud van elke profetie vast in de uitspraak ’Dit zegt de Heer’. De Heer vraagt ons de naaste lief te hebben. Hieronder wordt dit verder verduidelijkt.

Het blanke ras is het minst racistisch van alle rassen. Blanke christenen namen het eerste initiatief om een einde te maken aan de slavernij in Amerika, de Arabische landen en zwart Afrika. Moesten de Afrikaanse landen nog steeds Europese koloniën zijn, dan leefden de zwarten nu in een aards paradijs en zouden meer dan honderdmiljoen Afrikanen gespaard zijn gebleven van een vreselijke dood, van verkrachtingen, van mutilaties en van hongersnood. Het koloniale systeem zou wellicht geëvolueerd zijn naar een broederband tussen Europa en Afrika waar solidair en als gelijkwaardige partners wordt samengewerkt. Mijn mooiste droom zou dan uitgekomen zijn want ik heb drie jaar als pedagoog in Congo gewerkt en ervaren welk enorm, nog onontgonnen potentieel aan intelligentie en talenten daar aanwezig is.

Het blanke ras heeft de mensheid enorme diensten bewezen. Dank zij de medische wetenschap hoeven mensen niet meer schreeuwend van ondraaglijke pijnen te sterven. Miljoenen kinderen kunnen overleven dank zij preventieve vaccinaties. Van heinde en ver komen zieken en gehandicapten naar westerse ziekenhuizen. Europese artsen trekken naar ontwikkelingslanden om daar, met gevaar voor eigen leven en gezondheid, de ontbrekende medische hulp te bieden.

YouTube

Welke beschaving heeft een Bach, een Mozart, een Beethoven, een Chopin en talloze andere componisten voortgebracht? Alleen al het beluisteren van een cantate van Bach maakt de schepping van het universum zinvol. 

Denkers als Spinoza, Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Levinas en vele anderen hebben onze beschaving gemaakt tot wat ze is: een ongeëvenaarde combinatie van kennis en wijsheid, die via het onderwijs alle lagen van de bevolking heeft bereikt. Dank zij deze denkers heeft het Westen een voorsprong van minstens vijf eeuwen op andere beschavingen. 

In combinatie met de joods-christelijke ethiek biedt de westerse filosofie die het fundament is van kritisch denken en vrije meningsuiting, een weg naar een hogere beschaving voor de mensheid. Alhoewel ook de blanke beschaving nog een hele weg heeft te gaan en enorme fouten werden gemaakt, kunnen we zelf schuld bekennen en andere vergiffenis schenken. Dit laatste is in andere beschavingen helaas niet aanwezig zodat het ultieme kwaad er steeds opnieuw opduikt (zie bijvoorbeeld het verschil tussen de Chinese en Europese beschaving in mijn tekst: China en de Europese beschaving ).

Kunstenaars op allerlei gebieden hebben creaties van onschatbare waarde aan de mensheid geschonken. Een bezoek aan de Sixtijnse kapel of zich even bezinnen voor het schilderij ’de Viool’ van Picasso, brengen de mens in een bovennatuurlijke trance. Wij zijn goden gelijk.

Blanke mensen zijn de hele wereld gaan verkennen. In hun koloniën werden scholen en ziekenhuizen opgericht. Een infrastructuur werd goed georganiseerd, zodat tot in de verste uithoeken een begin werd gemaakt van menswaardig leven.

Toen de blanken regeerden tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika werden jaarlijks 3500 moorden gepleegd. Nu worden daar jaarlijks 24200 moorden gepleegd.

Moesten de Afrikaanse landen nu nog Europese koloniën zijn dan zouden de mensen daar veilig zijn, in vrede leven, welvarend zijn en gelukkig. Het kolonialisme zou geëvolueerd zijn naar een broederband met Europa. Dit is geen pleidooi voor het apartheidsregime of voor neo-kolonialisme, maar een oproep om als blanken onze verantwoordelijkheid op te nemen om vrede, welzijn en welvaart in de Derde Wereld mee te helpen bereiken.


De blanke beschaving heeft een enorme veerkracht. Tragische dieptepunten, die menselijk gezien onvermijdelijk zijn, werden altijd overwonnen. Ook de kolonisatie werd misbruikt en werd helaas niet gevolgd door een alliantie van landen die als broeders met elkaar omgaan. Tegen mensen die de kennis en de technologie misbruiken, werd en wordt weerstand geboden. In deze beschaving wint uiteindelijk het goede altijd op het kwade.

De blanke mens kan vergeven. Hij kan schuld bekennen. Hij kan berouw hebben. Hij zal zijn fouten proberen te herstellen. De ethiek waarop zijn beschaving is gefundeerd, zet hem aan tot barmhartigheid en onvoorwaardelijke liefde voor de medemens. Gedurende twintig eeuwen zijn er honderdduizenden blanken geweest, die de gelofte van armoede en gehoorzaamheid hebben afgelegd om zich onbaatzuchtig, zonder salaris en zonder vrije tijd volledig in te zetten voor hun medemensen, onafhankelijk van hun afkomst of geloof. Het toppunt van menslievendheid werd bereikt door de Vlaamse pater Damiaan die op Molokaï ging wonen tussen de verstoten melaatsen. Nergens op de wereld vinden diep mentaal gehandicapten zoveel zorg en een warm onthaal. De glimlach van de vegetatief levende, diep mentaal gehandicapte biedt een ontroering van de bovenste orde. 

Landen met een meerderheid van blanke mensen zijn het minst corrupt. Democratie heeft een einde gemaakt aan machtsmisbruik. Nergens ter wereld worden vrouwen zo gelijkwaardig en met respect behandeld. Nergens zijn de mensen zo vrij om hun mening te uiten. Nergens worden gezagsdragers zo kritisch gevolgd en desnoods terecht gewezen, zonder dat de boodschappers worden vervolgd en gemarteld. Nergens ter wereld worden politieke tegenstanders of andersgelovigen met respect behandeld, zonder dat ze massaal ontslagen worden of op een andere manier worden gediscrimineerd. Nergens ter wereld worden criminelen zo menswaardig behandeld.

De balans van goed en kwaad is zo overtuigend positief voor het blanke ras, dat we er alles aan moeten doen om dit te behouden. De blanke beschaving moet worden gekoesterd en zo zorgvuldig mogelijk bewaard. Het lot van de mensheid is er afhankelijk van, vooral nu, in een tijd waarin andere rassen en fanatieke groeperingen beschikken over wapens waarmee op gigantische schaal dood en vernieling gezaaid kan worden. We moeten om die reden ons verzetten tegen de voortdurende beschuldigingen aan het adres van het blanke ras , -vaak vanuit de blanke mensen zelf -, want het racisme van het blanke ras valt in het niets bij het racisme van andere rassen. Al die beschuldigingen wakkeren de haatgevoelens aan tegen de blanke mensen, met het risico dat dit escaleert.

De blanke beschaving moet sterk blijven om een voorbeeld te zijn voor de gehele wereld en om anderen solidair bij te staan in hun streven naar menswaardig leven. Om die reden is nationalisme en behoud van de absolute meerderheid van blanke mensen in westerse landen noodzakelijk voor de wereldvrede. De multiculturele samenleving daarentegen is de hedendaagse Toren van Babel die leidt tot chaos en een terugval in donkere tijden. Alleen een sterke blanke beschaving kan de wereld blijven dienen. Het lot van de vernederden, de vertrapten, de zieken, de gehandicapten en de doodarme mensen overal in de wereld is afhankelijk van de solidariteit die een sterke blanke beschaving zal bieden.

Kunnen we hieruit niet concluderen dat we een einde moeten maken aan de ontkerkelijking en teruggrijpen naar het joods-christelijk fundament van onze Europese beschaving? Zie mijn tekst: De joods-christelijke bron van de westerse beschaving.

Er komen spannende tijden. De regeringen van de westerse landen kunnen de enorme problemen niet meer aan omdat ze gedwongen zijn politiek correct te denken en te handelen…. (meer lezen: LINK)

Lees ookDe vijanden van Europa

Naschrift en waarschuwing:

Een ode aan de blanke ras ligt heel dicht bij een uiterst gevaarlijke en valse ideologie, namelijk die van de superioriteit van het blanke ras. Het gaat er mij om dat wij als Europeanen bewust zijn van wat onze voorouders voor goeds hebben gerealiseerd en van wat wij nu kunnen betekenen voor de rest van de wereld. Alle rassen, alle etnische groepen en alle volkeren zijn gelijkwaardig. Maar in sommige landen hebben de mensen het door de omstandigheden heel moeilijk; voor hen moeten we onze kracht inzetten en met hen moeten we solidair zijn (voorbeeld: de kolonisatie in Afrika had veel slechte kanten, maar er waren ook veel goede blanken die zich, vaak zonder salaris, hebben ingezet voor het onderwijs en de gezondheidszorg! Hoe belangrijk zou het niet zijn indien de goede Europeanen zich opnieuw massaal op deze terreinen in Afrika kunnen inzetten in gelijkwaardige samenwerking met de Afrikanen die ook het goede voor hun medemensen willen doen).

Wie zich stoort aan deze ’Ode aan het blanke ras’: het gaat hierom dat de Europeanen trots zijn op hun beschaving en hun prestaties, zodat Europa een baken van hoop kan blijven voor de mensen die in mensonwaardige omstandigheden leven. Dus geen racisme, geen discriminatie. Als Europa zijn identiteit bewaakt, kan Europa solidair zijn met de rest van de wereld.

Natuurlijk zou het ideaal zijn indien alle rassen op een harmonische wijze met elkaar zouden omgaan. In multiculturele wijken zijn er veel bewoners die vriendschappelijk met elkaar omgaan. Misschien geldt dit wel voor de meeste bewoners. Toch maak ik mij grote zorgen. In tijden van ernstige spanningen en als de levensbehoeften in het gedrang komen, gaat het om een strijd om te overleven. Biologische krachten of primitieve instincten krijgen dan de overhand op ethisch bewustzijn. In de vorige eeuw hebben we in een van de meest beschaafde landen van de wereld gezien hoe hele volksmassa's opgezweept konden worden door een fanaticus. Het Duitse volk stond na de Eerste Wereldoorlog met de rug tegen de muur. Hetzelfde zal zich met zekerheid herhalen als grote dreigingen op ons afkomen in deze 21ste eeuw.

Dat is de reden waarom ik pleit  voor een krachtig Europa, gefundeerd op de joods-christelijke of op de seculiere humanistische moraal, zodat ons continent kan waken over de ethiek in de internationale politiek. Multiculturalisme ondermijnt echter de kracht en de identiteit van Europa. Bovendien is het ook de ethische plicht van asielzoekers en andere immigranten om, vooral in de barre tijden die voor ons liggen, op te komen voor de belangen van de landen van herkomst. > zie ook mijn tekst:  Wie mag er in Europa wonen? ]

-----------------------------------------------------------

Van een lezer kreeg ik op 2 mei 2021 de volgende reactie op mijn ode aan het blanke ras:

Meneer Van Acker

Ik las vandaag wat u hebt geschreven over het blanke ras. Hierbij voelde ik dat ik absoluut op reageren moest.

 Voor dat ik begin zou ik willen zeggen dat als u onwetend bent dat u best informatie opzoekt i.p.v zomaar dingen te gaan vertellen.

1. Hoezo is "het blanke ras" het minst racistische? Wie heeft het concept van ras bedacht? Van wat ik weet waren dat blanken! Misschien leven we niet op de zelfde planeet? Volgens u moeten zwarte mensen witte mensen gaan bedanken omdat ze hen van de slavernij hebben geholpen? Heeft u uw geschiedenis boeken zelfs geopend? Wie is begonen? Het is alsof u mijn vaas breekt en u hem vervolgens aan elkaar plakt en dan van mij verwacht dat ik u dankbaar ben om hem weer te maken. 

2.  Hoezo is Black Lives Matter negatief? Mensen komen op voor gelijke rechten en ze willen niet eens wraak nemen en dat is volgens u negatief. Weet u zelf waarvoor dat deze oranisatie/move staat? 

3. "Welke beschaving heeft Mozart, Bach, Beethoven?" Welke beschaving heeft Beyonce, Michael Jackson, SZA, Lizzo, Fally Ipupa, Alain Moloto, BTS, en nog veel meer? Voor uw info was Beethoven zwart, zijn moeder was van Ethiopië.

Hoe wilt u dat andere artisten succes hebben als ze constant onderdrukt worden door uw racisme?

4. Volgens u moeten Afrikanen witte mensen dankbaar zijn voor kolonisatie? Sluit maar aan bij Leopold II in hel hoor!

Wanneer jullie witte mensen kwamen, hebben julie goed gezien dat afrikanen goed leefden een infrastructuur hadden rijk waren. Jullie waren zo jaloers dat jullie een demonische plan bedachten om het rijkdom te stelen. Afrikanen hebben nooit Europeanen om hulp gevraagd. Ze leefden heel goed zelfs. Na de trauma en miserie die jullie hebben achter gelaten verwacht u dat u een dankbriefje krijgt? Gaat alles goed met u? Ik maak me oprecht zorgen. 

5. Over welke diensten hebt u het? Genocides? Oorlogen? Uitbuitenig? Ziektes? Trauma's? De lijst is lang ik laat u maar de research doen. 

6. U heeft het ook over kunstenaars, mag ik vragen waarom er zoveel gestolen kunstwerken, historische voorwerpen in musea in Europa liggen? 

7. Stelt u de vraag waarom niet blanke landen corrupt zijn? Wie zit er achter denkt u? Wie zit er achter het poppenhuis? Doe niet schijnheilig a.u.b.

8. Waarom betrekt u God hierbij? Hebt u de Bijbel zelfs ooit eens geopend? U heeft het over naastenliefde? Ok, waar was deze mindset wanneer uw naasten mishandeld werden, verkocht werden? Waar was deze mindset wanneeer  de twee wereldorlogen op gang waren? Wanneer u ziet dat mensen  het beu zijn met de manier waarop ze behandelt worden, vindt u het woord opeens terug? God vergeef uw fout. Ik hoop dat u het goede pad zal vinden. Ik zal voor u bidden en hopen dat u verlost wordt van de demonen die uw geest belasten.

Toen ik uw artiekel, wat dan ook las, dacht ik dat het een grap was. Het ergste is dat u naar school bent geweest, hebt leren schrijven en lezen. Toch schrijft u zo een onzin. U ontgoochelt mij, wat een teleurstelling!

Jammer vind ik dat ik u niet meer kan vertellen aangezien ik hier geen tijd voor heb. Ik heb geen tijd om opgegroeide mannen op te voeden, het zal andersom moeten zijn. 

Nogmaals denk drie keer na voor u iets schrijft. Dit kan echt niet meer in 2021 toch? U doet alsof sommige stukken in de geschiedenis en het heden niet bestaan, u kiest uw eigen wereld, wat een fantasie.

Kortom, u heeft me hoofdpijn bezorgd. 

Stop a.u.b met zulke zaken, want dat is absoluut ethiesch onverantwoord, daarbij God in de hemel ziet u! 

Met vriendelijke groeten 

Iemand die wel de geschiedenis volledig bekijkt en wel nadenkt

En hier mijn antwoord:

De essentie van mijn ode is de blanke mensen af te helpen van autodestructieve gedachten, zodat zij hun ethische plicht voor de rest van de wereld niet verzaken. Voor elk ras kan een ode worden geschreven. Als het beste van de mensen naar voren wordt gehaald, zal het kwaad verdwijnen.

Op mijn website heb ik onder de ode uw ongewijzigde en geanonimiseerde reactie geplaatst. Als u het hiermee niet eens bent, zal ik het onmiddellijk verwijderen.

Vriendelijke groet,

Naschrift: Vermoedelijk is de mevrouw die bovenstaande reactie mailde, van Afrikaanse afkomst. In feite is die reactie intriest. Haar argumentatie staat mijlenver van het verlichte westerse denken. Dialoog is daarom onmogelijk. Integratie in onze samenleving zal pas mogelijk zijn als in de niet-westerse landen in het onderwijs de rede gecombineerd zal worden met de wijsheid. Deze verlichting van de geesten zal nog meerdere generaties vergen.

-----------------------------------------

Lees nu snel: Alle rassen zijn gelijkwaardig en Beschaving die geen beschaving meer is

Ode aan het blanke ras is een uittreksel uit mijn boek:

 Een moslimvrij Europa voor wereldvrede: Solidair met de landen van herkomst

wat ik bedoel met de roeping van het blanke ras of van Europa wordt toegelicht bij onderstaande reflecties

Reflecties bij ’Gaudete et exsultate’ (encycliek van paus Francis), door mij geschreven op maandag 28 december 2020

Een atheïst of een agnosticus die een ware Europeaan wil zijn, zal erkennen dat de ethiek gefundeerd op het christendom de kern is van de Europese beschaving. Dat is de bedoeling van deze tekst; dus geen bekering, maar durven nadenken over wat ons leven zinvol maakt.

Heeft elke mens een eigen doel in zijn leven en wordt de zin van zijn leven gegeven door Diegene die hem het leven heeft geschonken?

Tegen de huidige trends van de wereld in, is niet het eigenbelang het doel van mijn leven. Bovendien leven we in gemeenschap en die gemeenschap heeft een doel. Elk volk heeft, net als elk individu, een door God gegeven roeping. Dat is de boodschap die in de Bijbel wordt gegeven als daarin wordt gesproken over het ’Uitverkoren Volk’. Het christendom heeft geleerd dat elk volk uitverkoren is; vandaar de zorg voor diegenen die lijden in deze wereld en de christelijke naastenliefde die zich uitstrekt over de gehele mensheid. Het christendom heeft een universele roeping. Elk individu kan, hoe klein ook, zijn bijdrage hieraan leveren. In dit laatste ligt het doel van het leven van het individu. De christen is in deze zin een getuige van wat God van de mens en van de mensheid verwacht.

De mens heeft een missie: Liefde, rechtvaardigheid en universele vrede. Dit wordt mogelijk door zichzelf op te offeren, dit is om het belang van de Anderen voorrang te geven op het eigenbelang.

Ons leven is een missie. Hierbij gaat het niet zozeer om vertrouwen op onszelf of om een soort superioriteitsgevoel. Onze missie is namelijk een gift; een gift waar we al of niet open voor staan. Die missie vereist persoonlijke inzet en voortdurende bezinning om dat appel van God te horen. Dan ontdekken we dat onze talenten en ons leven op aarde giften zijn met een bedoeling. Onze missie is eerst en vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat vitale behoeften van onze medemensen bevredigd worden. Daarnaast is het van belang ons voortdurendte beraden of onze acties geen schade zullen veroorzaken, ook niet voor de toekomstige generaties. Als onze missie ons hart vervult, dan zullen we onze verantwoordelijkheid optimaal opnemen.

De missie van de christenen is universeel. Europa, als vereniging van volkeren heeft een universele missie die in één woord samengevat kan worden: barmhartigheid. Een barmhartig mens zoekt voortdurend naar wie lijdt en in nood is en hoe dit gelenigd kan worden. Dit laatste vereist niet alleen individuele acties, maar meestal ook sociale verandering. Het kwaad in de wereld kan alleen met goedheid worden overwonnen. Dat vereist doorzettingsvermogen en een sterk geloof in de evangelische boodschap. God geeft ons hiervoor de kracht, op voorwaarde dat we tot Hem bidden voor die genade.

Het kwaad wordt overwonnen door aandacht te hebben voor het goede bij andere mensen en door onze bereidheid om te luisteren en om met hen mee te leven. Geluk is iets wat we met anderen delen. We mogen niet vluchten in een veilige haven,  in zelfgenoegzaamheid, in individualisme en ook individuele spiritualiteit is onvoldoende. We moeten ons kunnen bevrijden van gelatenheid of berusting en een onderscheid maken tussen wat goed en wat kwaad is. Het kwade is geen abstractie, maar een realiteit in onze wereld. Het is beter het goede te koesteren, ook in de kleine dagelijkse dingen. Bij elke nieuwe trend of hype kunnen we de vraag stellen of het bijdraagt aan een betere wereld, dit is tot meer vrijheid voor de mensen, voor meer liefde en rechtvaardigheid. Of het past in de weg die God met mij als individu en met ons als volk voorheeft.

„Geluk is een paradox. We ervaren geluk het best als we de mysterieuze logica ervan aanvaarden, in plaats van de logica van de wereld”. Niet mijn Ik is het centrum van mijn persoon, maar de Ander voor wie ik verantwoordelijk ben. Leven in dienst van de anderen is het mysterie van het goddelijke tegenover een leven in dienst van het ego.

Europa heeft een roeping en om die reden is het noodzakelijk haar christelijke identiteit te herwaarderen. Het gaat hier niet om bekering of om de invloed van de Kerk op de Staat. Het is onze taak de fundamentele (christelijke) waarden op de jeugd over te dragen en de volwassenen te inspireren om in al hun acties (economisch, politiek en sociaal) barmhartig te zijn en het goede te doen voor anderen, zonder onderscheid en ook voor de toekomstige generaties. Deze encycliek uit Rome  wijst er nadrukkelijk op dat de vervulling van onze roeping vereist dat we open staan voor de boodschap van het Evangelie. Dit teksten zijn daarom een essentieel onderdeel van het curriculum. Ook voor de wetgever zijn de evangelische waarden essentieel. Laten we dit achterwege, dan verliest Europa haar roeping die door God is gegeven. Het kwaad zal dan over de wereld zegevieren.

Kan het duidelijker worden gezegd? Moet ieder van ons niet onmiddellijk in actie treden?

donderdag 31 december 2020:

In een op de ethiek gebaseerde samenleving denken en handelen we in termen van de gemeenschap; dit wil zeggen dat het welzijn van de anderen voorrang krijgt op de toe-eigening van de welvaart door enkelen. Concreet: ondernemen is in die samenleving gericht op welvaart en verbetering van de levensomstandigheden voor iedereen. Ondernemen is in die zin een roeping.

Het christelijk fundament van Europa betekent nog meer nog minder dat de politiek, de economie en het sociaal leven gericht zijn op het voorkomen van uitsluiting van mensen. Hier wordt een cultuur gecreëerd waar we voor elkaar zorgen en conflicten op vreedzame wijze worden opgelost.

Voor dit alles, - dit is voor een fundament dat op de ethiek is gebaseerd -, is verbondenheid tussen de burgers noodzakelijk. Vandaar het cruciaal belang om de Europese identiteit te behouden en te bewaken. Van daaruit kunnen we als Europeanen proberen bij te dragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden elders in de wereld. Dus geen immigratie, maar solidariteit met diegenen die hun eigen land willen opbouwen.

Het is de taak van de volwassenen om de ethische waarden over te dragen op de jeugd. Deze ethiek steunt op duizendjarige wijsheid, op onze tradities, op de spirituele ontwikkeling van vorige generaties. Trots op onze eigen geschiedenis en moraal biedt de kracht om onze verantwoordelijkheid voor onze eigen mensen en voor de wereldgemeenschap op te nemen. Zie hiervoor volgend citaat uit de pauselijke encycliek Fratelli Tutti (2020):

Iemand vertelt jongeren dat ze hun geschiedenis moeten ontkennen, niet hoeven te luisteren naar de ervaringen van hun ouders, neer moeten kijken op het verleden en vooruit moeten kijken naar een toekomst die hij voorhoudt. Wordt het dan niet erg makkelijk om hen op sleeptouw te nemen zodat zij alleen nog maar doen wat hij hen wijsmaakt? Zo iemand heeft alle baat erbij dat jongeren oppervlakkig, ontworteld of wantrouwig zijn, zodat ze alleen nog zijn beloftes geloven en handelen volgens zijn plannen. Zo gaan ideologieën van allerlei kleuren te werk: ze vernietigen (of deconstrueren) alle verschillen zodat ze zonder enige tegenstand kunnen heersen. Daarvoor hebben ze jongeren nodig die geen boodschap hebben aan geschiedenis, die de spirituele en menselijke rijkdom die door vorige generaties zijn doorgegeven, versmaden en geen benul hebben van alles wat hen voorafging.

… volkeren die de eigen traditie verwerpen en – hetzij uit een rage om anderen na te bootsen of om geweld te stoken, hetzij uit onvergeeflijke nalatigheid of apathie – ermee instemmen dat anderen hun ziel stelen, uiteindelijk niet alleen hun spirituele identiteit, maar ook hun morele beginselvastheid, en ten slotte, hun intellectuele, economische en politieke onafhankelijkheid verliezen

vrijdag 24 juli 2020: Als mijn voorstellen en adviezen niet worden gevolgd dan wordt Europa op korte termijn een hel; dan wordt de 21ste eeuw een herhaling van de verschrikkingen van de 20ste eeuw.

In veel teksten op deze website en op ThePostOnline heb ik duidelijk gemaakt wat we ons in Europa als doel moeten stellen. Europa moet eerst en vooral worden uitgeroepen als een joods-christelijke beschaving. De joods-christelijke ethiek, - dit wordt beschreven in de Tien Geboden en in de Bergrede -, is het fundament van de wetgeving, de politiek, de economie en de sociale omgang. Hierin is uiteraard plaats voor humanisten en atheïsten die opgegroeid zijn in de Europese beschaving.

Europa moet een confederatie worden van soevereine staten. Rusland en Israël maken er deel van uit. Dit wordt het nieuwe wereldrijk als voorbeeld van beschaving voor de gehele wereld.

Alle immigranten die niet afkomstig zijn uit Europa, en hun nakomelingen, keren terug naar de landen van herkomst. Daar zullen ze streven naar de opbouw van die landen, met solidaire steun vanuit Europa. Dit is de enige weg om vrede, welzijn en welvaart in de islamitische landen en in zwart Afrika te realiseren.

We gaan snel naar deze ontwikkelingen. Er komt een extreme recessie met zeer hoge werkloosheid, de gevolgen van de klimaatverandering worden onbeheersbaar, nieuwe pandemieën leiden tot radeloosheid. De mensen van goede wil zullen er alles aan doen om het Kwaad te weren. Dan zal voor iedereen duidelijk worden dat wat ik voorstel de enige weg is om het Kwaad geen kans te geven. Uiteindelijk zal de 21ste de beste eeuw ooit worden, maar dan moet wel naar mij worden geluisterd.

 :


   © Juliaan Van Acker 2024