https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

De islam: een triomfalistische religie

Ter inleiding: Beschouwing bij de beschietingen vanuit Gaza

De bijbel bevat veel wijsheid en bracht op de wereld een ethiek die de relaties tussen de mensen en de volkeren volmaakt zou maken indien de mensen de geboden zouden opvolgen.

Nu is een centraal thema van de bijbel dat Israël het land is dat door God aan de joden werd gegeven. Israël is al vanaf het begin der tijden bestemd voor het joodse volk. Wie dit land niet gunt aan de joden, vervloekt God en zal door God worden vervloekt.

Honderdduizenden joden zijn sinds 1956 door de moslims uit de islamitische landen verjaagd. De haat tegen de joden wordt in de islamitische landen tijdens de opvoeding van de kinderen erin gepeperd.

Wat moeten we hieruit concluderen? Is de islam een religie van Allah? Dat laatste is onmogelijk gezien het bovenstaande. Waar komt de islam dan wel vandaan?

Niettemin ben ik er zeker van dat de meeste moslims in vrede met hun buren, waar ook ter wereld, willen leven. We zien echter hoeveel ellende en onderlinge strijd er is in veel islamitische landen. Moslims voeren onder elkaar een strijd op leven en dood, hun cultureel erfgoed wordt meer en meer door henzelf vernietigd, de armoede in de meeste islamitische landen is hemeltergend; Libanon was ooit de parel van het Midden-Oosten toen de christenen er nog de meerderheid vormden, nu is het een failed state. Is dat misschien de vloek van God? 

De verlossing van al dat leed is aan vier  voorwaarden gebonden: (1) de haat tegen de joden opgeven; (2) de buurlanden van Israël moeten de joodse staat erkennen en samenwerken met het joodse volk. Als dit laatste het geval is, zal het Midden-Oosten op korte termijn tot bloei komen en de buurlanden zullen dezelfde welvaart en hetzelfde welzijn kennen als Israël; (3) afzien van de imperialistische bekeringsdrift om alle volkeren aan de islam te onderwerpen en (4) gelijke rechten geven aan vrouwen en hen vrijheid en onafhankelijkheid gunnen.

Wie mijn publicaties heeft gelezen weet dat ik hier een belangrijke rol zie voor de moslims die nu in het Westen wonen. Ik besef dat wat ik hier voorstel onmogelijk te realiseren is en door de moslims nooit aanvaard zal worden. De tijden veranderen echter: de mensheid zal de komende jaren door zo'n ernstige rampen worden getroffen (stel dat er enorme voedseltekorten ontstaan en dat er onvoldoende water is), dat elk volk op zichzelf teruggeworpen zal worden. Er zal gesmeekt worden naar de hulp van anderen met als uiteindelijk resultaat een universele broederschap (maar eerst zal er heel veel lijden zijn). Zie ook: mijn profetie

=================================================== 

De islam: een triomfalistische religie

Richard Landes, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Boston University schrijft het hierna volgende over de relatie tussen jihadisme en islam, tussen geweld en islam (*). Het onderdrukken van de discussie hierover brengt onze levenswijze en onze vrijheden in gevaar. Volgens het politiek correcte denken moeten we een onderscheid maken tussen islamitische terroristen en de grote meerderheid van de moslims; die terroristen zijn geen ware moslims, want de islam is de religie van de vrede.

Maar waarom voelen de meeste moslims zich zo gekwetst als er een verband wordt gelegd tussen extreem geweld in naam van de islam en hun geloof? Om die vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de manier waarop het geloof de relaties met de anderen beïnvloedt. We kunnen de volgende reacties onderscheiden:

  • de gelovige zondert zich af van de mensen. Dit zijn de kluizenaars
  • de gelovige zondert zich af met een groep geloofsgenoten, zoals monniken en nonnen in een klooster
  • anderen respecteren mensen met een ander geloof en geven zelf het goede voorbeeld of ze doen aan zendingswerk
  • anderen willen diegenen die hun geloof niet delen, domineren om te bewijzen dat hun geloof het ware is en superieur aan al de rest. Landes noemt dit een triomfalistische religie.

Religieus imperialisme

Deze laatste vorm leidt tot religieus imperialisme: omdat onze God de machtigste is en de ene ware God, moeten we de anderen domineren om te tonen dat onze God de machtigste is. Er is één God, één Wet, één Geloof.

Het triomfalistisch geloof eist van anderen onderwerping, andersgelovigen worden geminacht (er mag met die anderen niet worden getrouwd), kritiek op hun godsdienst is absoluut verboden, de wet straft godslasteraars zodat dissidenten de mond wordt gesnoerd. Onverdraagzaamheid, afkeer, geweld, repressie en intimidatie kenmerken de houding van deze gelovigen. De machthebbers zijn autoritair, vernederen ongelovigen, vervolgen alle dissidenten en doden diegenen die weerstand bieden.

Er is daarom een sterk verband tussen een triomfalistisch religie, stammenoorlogen en een cultuur om gezichtsverlies te voorkomen.

Geen scheiding van Kerk en Staat

De scheiding van Kerk en Staat is juist bedoeld om elke vorm van triomfalistische religie een halt toe te roepen. Iedereen mag geloven wat hij wil. Zij mogen best geloven dat hun religie superieur is en de ene ware, maar ze mogen de Staat niet gebruiken om hun wil aan anderen op te leggen. Deze scheiding van Kerk en Staat was in het Westen een geweldige overwinning op de intolerantie van de christelijke kerken, die toen ook triomfalistisch waren.

Maar de scheiding van Kerk en Staat is onverdraaglijk voor wie zich vastklampt aan het triomfalisme. Die scheiding wordt gezien als een aanval op de waarheid van hun geloof. De moderne vrijheid, de vrijheid van meningsuiting, openlijke kritiek op religie, de nadruk op argumentatie in plaats van met geweld een ander proberen te overtuigen, worden beleefd als een belediging.

De moderne democratie werd mogelijk dank zij de bereidheid van de christenen om hun triomfalisme op te geven.

Kruisvaarten terug van weggeweest

Met de islam in het Westen zijn we echter terug bij af. We zien het niet omdat we denken dat het triomfalisme definitief voorbij is. Maar de Heilige Oorlog is terug, alsook de Kruisvaarten in omgekeerde richting. Het agressieve triomfalisme is in de 21ste eeuw terug van weg geweest. Het triomfalisme heeft altijd een rol gespeeld in hoe moslims met ongelovigen omgaan, bijvoorbeeld in de dhimma, dit is de bescherming van ongelovigen op voorwaarde dat zij de islamitische regels volgen, maar zij hadden weinig rechten en ze moesten zich heel nederig gedragen.

De hedendaagse jihadisten zijn de strijders van een triomfalistisch religie die willen bewijzen dat Allah de almachtige God is en Mohammed zijn ware profeet. Het is de opdracht van de islam de wereld te overheersen. Radicalisatie is niets anders dan de herintroductie van een agressief triomfalisme. Ongelovigen moeten worden vernederd, diegenen die de profeet beledigen moeten worden gedood, vrouwen die zich te westers kleden worden misbruikt. De jihadisten vinden het onverdraaglijk dat er onafhankelijk denkende ongelovigen zijn. Vrijheid vinden ze immoreel en diegenen die genieten van die vrijheid moeten zwaar gestraft worden, vandaar ook de aanslagen in vakantieoorden.

Het triomfalisme is niet alleen het kenmerk van jihadisten, maar alle moslims zijn er gevoelig voor. Dit laatste is makkelijk te bewijzen. We mogen namelijk ook niet de ’gematigde’ moslims beledigen, maar dat geldt niet voor christenen bijvoorbeeld. Geen enkele politicus zal zijn afschuw uitspreken als iemand zegt dat Jezus een pedofiel was omdat Hij heeft gezegd: ’Laat de kinderen tot mij komen’. De christenen zouden hun schouders ophalen en de belediger negeren. Als dezelfde persoon zou zeggen dat de profeet Mohammed een pedofiel was omdat hij huwde met een achtjarig meisje of als hierover een karikatuur zou verschijnen, breekt de hel los en duizenden moslims gaan de straat op. De belediger moet levenslang  beschermd worden. 

Toegeeflijkheid bevordert radicalisering

Dit verschil tussen de reacties van christenen en die van moslims bewijst dat de islam in essentie een triomfalistische religie is. Diegenen die dus zeggen dat we de moslims niet mogen beledigen, bewijzen in feite dat moslims uit zijn op wereldoverheersing en onderdrukking van andersgelovigen. De situatie is nog ernstiger, want diegenen in het Westen die zich gedeisd houden en toegeven aan de eisen van de moslims, zijn voor de moslims het bewijs dat zij aan het overwinnen zijn. De voorzichtige houding van de mensen in het Westen geeft een enorme push aan de triomfalistische islam. Vooral de jongeren worden hierdoor gestimuleerd om deel te nemen aan de jihad om de wereld te veroveren. In deze zin bevordert toegeeflijkheid in het Westen de radicalisering onder moslimjongeren

Wie zegt dat de redactie van Charlie Hebdo de aanslag over zichzelf heeft uitgeroepen omdat moslims niet geprovoceerd mogen worden, zegt eigenlijk dat moslims triomfalistisch zijn, onverdraagzaam en geneigd tot geweld. Die zegt ook dat de westerse mens zich moet onderwerpen aan de eisen van islam en zorgt hierdoor voor een nieuwe overwinning van een religie die uit is op verovering van de gehele wereld. Het zijn niet wij die xenofoob en racistisch zijn en islamfobie is al te begrijpelijk in het licht van de toekomstige onderwerping.

Het verraad van de westerse intellectuelen en kunstenaars

In het verleden hebben westerse intellectuelen en kunstenaars het stalinisme en het maoïsme omarmd. Dat was een pijnlijke vergissing aangezien het ging om massamoordenaars. Nu herhaalt zich hetzelfde fenomeen ten aanzien van de islam. Om het tij te keren moeten we wederkerige tolerantie eisen en sterk opkomen voor een scheiding van Kerk en Staat. Het gaat niet om een strijd tussen links of rechts, of tussen progressief en conservatief, maar om de strijd voor onze vrijheid!

(*) Landes, R. (2016). Triumphalist religiosity: The unanticipated problem of the 21st century tablelmag.com

Lees verder: Van Acker, J. (2016). Het landverraad van de EU. Groningen: De Blauwe Tijger en  'Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’(2017) en mijn  boek: ’Het Europees-Islamitische Vriendschapsverdrag: De enige weg om de Apocalyps te voorkomen’ (2018).

[ klik op afbeeldingen voor link]


Laat je niet sussen door klimaatverdragen en door voornemens van politici voor het jaar 2050: er is slechts één oplossing om onze planeet bewoonbaar te houden en dat is met z’n allen soberder gaan leven.

Denk niet dat het met de globalisering en de multiculturele samenleving ooit goed zal komen. Er is slechts één weg om te voorkomen dat Europa het nieuwe Midden-Oosten wordt: dat is dat iedereen terugkeert naar zijn eigen cultuur om daar een beschaving op te bouwen.

Alleen door deze absoluut noodzakelijke veranderingen zal de 21ste eeuw geen veel dramatischer herhaling worden van de verschrikkingen van de 20ste eeuw. Mijn boeken werken dit verder uit (klik op afbeeldingen)HOME

   © Juliaan Van Acker 2024