https://www.ministrando.org/sitemap.xml.gz

Europa en het Kalifaat

Op de uitdagingen van deze eeuw kunnen Europeanen het best samen met de moslims passend reageren. De belangrijkste uitdagingen zijn dat diepe armoede wordt vermeden en alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, dat de planeet en alle leven op aarde op een goede manier bewaard blijven voor de toekomstige generaties en dat er vrede heerst tussen de volkeren en binnen de landen.

De motivatie om goed te reageren en ons verantwoordelijk te gedragen wordt geboden door de spiritualiteit. Met spiritualiteit wordt bedoeld dat we de zinvragen blijven stellen. Dit gaat over vragen zoals ’Hoe gaan we met elkaar om?’, ’Waar willen we met z’n allen naartoe?’, ’Wat is goed rentmeesterschap over de planeet Aarde?’. Definitieve antwoorden zullen we nooit vinden. Het gaat erom dat in dialoog voortdurend gezocht wordt naar het op dit moment beste antwoord. Antwoorden vinden we in de Koran, de Talmoed, het Evangelie, de oosterse filosofieën en humanisten zoeken de antwoorden uitsluitend door er rationeel over na te denken. Cultuur, wetenschap en techniek maken het mogelijk onze antwoorden te verwerkelijken, maar zonder eerst de zinvragen beantwoord te hebben kan het de verkeerde kant opgaan.

Zoeken naar een gemeenschappelijk doel

Iedere religie en levensbeschouwing draagt bij aan de zingeving. Daar tussen kunnen grote spanningen ontstaan, met als mogelijk gevolg oorlog en terrorisme. De uitdagingen van deze 21ste eeuw zijn echter van zodanige omvang en reikwijdte en de landen en continenten zijn zodanig van elkaar afhankelijk, dat samenwerking en solidariteit noodzakelijk zijn. Hier kunnen de Europeanen en de moslims het voortouw nemen. De Europese cultuur en de islam zijn echter niet te verenigen. Er zijn veel tekenen die wijzen op toenemende spanningen en radicalisering in beide kampen. Dit kan escaleren als de druk op de bevolking toeneemt door bijvoorbeeld economische recessie, de gevolgen van de klimaatverandering of massa-immigratie uit Afrika. Het is van essentieel belang naar constructieve oplossingen te zoeken vanuit een gemeenschappelijk doel.

Mijn droom is dat net zoals in Europa de islamitische landen vrede, welzijn en welvaart kennen. Dit wil zeggen dat er goed onderwijs is voor alle kinderen, voor iedereen toegankelijke ziekenzorg van hoge kwaliteit, dat er sociale voorzieningen zijn zoals werkloosheidsuitkeringen en pensioenen, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat de politie zorgt voor de veiligheid en de regering voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart.

De overgrote meerderheid van de mensen, van eender welk ras, etnische groep of geloofsovertuiging, is van goede wil. Die droom kan overal ter wereld worden gerealiseerd. Het is absoluut zeker dat de intelligentie en de talenten evenredig verdeeld zijn over alle groepen. Als er verschillen zijn in prestaties of als er verschillen zijn in criminaliteit, dan is dat een gevolg van historische, culturele, politieke, religieuze en economische omstandigheden.

De onvruchtbare strijd tussen links en rechts

Wat een constructief omgaan met de uitdagingen verhindert zijn de beschuldigingen over en weer. Er is echter geen enkel land en geen enkel volk dat in de loop van de geschiedenis geen verschrikkelijke dingen heeft begaan. Slavernij bijvoorbeeld kwam overal voor en in sommige landen nog steeds, genocides hebben overal plaatsgevonden en racistische vooroordelen of discriminatie hebben vaak de relaties tussen de mensen ernstig vertroebeld. De verwijten over en weer moeten we niet proberen te ontkrachten. Het gaat er nu vooral om de krachten te bundelen, om al die ellende te voorkomen of een halt toe te roepen. We moeten stoppen met een strijd tussen links en rechts, zodat we onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor een gemeenschappelijk doel.

Mijn voorlaatste boek ’Een moslimvrij Europa voor wereldvrede’ roept, wegens de titel, uiteraard bij de ene groep negatieve reacties op en anderen zijn laaiend enthousiast. Toch staan er in dit boek geen racistische of discriminerende zinnen. Het gaat mij in de eerste plaats hoe in de islamitische landen rondom de Middellandse Zee vrede, welzijn en welvaart bereiken. Dit zal slechts lukken als miljoenen in Europa goed opgeleide moslims, met solidaire steun van Europa, die landen gaan opbouwen. Het lijkt utopisch, maar als in de prachtige landen van Turkije tot Marokko met een gastvrije en vredelievende bevolking deze droom verwezenlijkt zal zijn, komt een massale terugkeer naar de landen van herkomst spontaan op gang. Een volgende stap kan zijn dat de islamitische landen samen met Europa een einde maken aan de diepe ellende in zwart Afrika. Ik ben bereid om in moskeeën de dialoog over dit voorstel aan te gaan.

Europa en het Kalifaat: de nieuwe wereldmacht

Concluderend kunnen we vaststellen dat Europa en de islamitische landen rondom de Middellandse Zee in staat zijn om samen de 21ste eeuw tot een succes te maken voor de mensheid. Voorwaarde is dat beiden elk hun eigen spiritualiteit koesteren en als basis nemen voor de normen en waarden van de bevolking en vooral ook van het politiek en economisch beleid. Als een alliantie tot stand komt tussen Europa en de islamitische landen ontstaat een nieuwe wereldmacht. Deze alliantie zal de ethiek in de wereld bevorderen. Dit laatste is noodzakelijk willen we een door de mensen veroorzaakte Apocalyps of een Zondvloed vermijden.

Voor de islamitische landen betekent mijn voorstel dat een Kalifaat wordt opgericht, waarbinnen deze landen zich verenigen. Welke vorm dit precies zal aannemen, zal de tijd uitwijzen en moeten zij zelf beslissen. Men zou kunnen opmerken dat de onderlinge strijd tussen diverse islamitische richtingen niet veel goeds belooft. Zij hebben echter eeuwenlang vreedzaam naast elkaar geleefd. Een kleine fanatieke minderheid zet de mensen tegen elkaar op in moeilijke tijden met oplopende spanningen. In mijn voorstel wordt dit heilloze proces verhinderd als we samen de uitdagingen van deze eeuw aanpakken.

Voor de Europese landen geldt dat een confederatie de beste keuze is voor het politieke beleid. Op die manier kan elk land zijn eigen identiteit behouden en is elk volk zelf verantwoordelijk voor haar bijdrage aan het gemeenschappelijk ideaal. Het is namelijk die eigen identiteit en de zelfverantwoordelijkheid die de kracht vormen van een land.

16 oktober 2017 (laatste update 26 juli 2018). Zie ook mijn laatste boek: ’Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag’ (klik op afbeelding) 

991516037116248

lees ook: De Zondvloed komt er aanandere teksten:

KLIK OP AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE ( mijn twee boeken verschenen in januari 2018):


STARTPAGINA

   © Juliaan Van Acker 2024